Skip to main content

Full text of "Lists of Polish Medical Personnel"

See other formats


ROCZNIK LEKARSKI 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 


NA ROK 1948 


zawierający spis lekarzy, 
lekarzy dentystów i farmaceutów 
oraz wykaz najważniejszych uzdrowisk polskich 


pod redakcję 

dra med. Stanisława Konopki 


WARSZAWA 1949 

LEKARSKI INSTYTUT N AUKO WO-WYD AWNICZY 

SKŁAD GŁÓWNY 


flrm OEI_lC - book-olds.ru ROCZNIK LEKARSKI 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
NA ROK 1948 


flrm OEI_lC - book-olds.ru flrm OEI_lC - book-olds.ru o 


T Nakład 7000 egz. Drukowano ' na papierze 
drukowym satyn, w formacie 61X86 cm 
70 g. Nr zamówienia 769 z 8. 4 48 
Druk ukończono w sierpniu 19+9. 

E +82776 


Drukarnia Robotn. Spółdzielni Wydawn, »Prasa« w Grudziądzu, Małogroblowa 2 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Abdański 


LEKARZE 


Adamski 


A 

Abdański Adam (1902—1927) chir., 
uroi , Łódź, ul. St. Jaracza 23 m, 13 
Abdański Stanisław (1904 — 1931) og., 
Gdynia, Dom Marynarza 
Abend Józef (1891—1917) wewn., 
dziec., Kraków, ul. Bożego Ciała 3 
m. 12 

Abłamowicz Olga (1877 — 1909) gin., 
połoz., Toruń, ul. Matejki 44, m. 1 
Abram Marian (1912 — 1939) og., Po- 
znań, ul. Śniadeckich 28, m. 8 
Abramczewski Ignacy (1905 — 1938) 
og., Żółkiewka, pow. Krasnystaw 
Abramowicz Anna zob. Łaska-Abra” 
mowicz 

Abramowicz Bazyli (1876 — 1906) og., 
Warszawa, ul. Filtrowa 63 m. 14 
Abramowicz Ignacy (1890 — 1917) ocz., 
Gdańsk. Akademia Lekarska (prof. 
A. L.) 

Abramowicz Olga (1915 — 1946) og., 
Busko-Zdrój, Sanatorium „Górka" 
Abramski Aleksander (1880 — 1904) 
skór. wener., Kalisz, PI. 11 Listo- 
pada 15 m 32 

Abramski Jan Mieczysław (1905 — 
1932) chir.. Maków Mazowiecki, 
Szpital Powiatowy 
Achidżanfanc Janina (1896 — 1931) 
ocz,, Tomaszów Lub., ul. Wyspiań- 
skiego 11 

Adabasz Dominik (1899 — 1931) skór 
wener., Bojków 216, pow. Gliwi- 
ce 

Adach Julian (1900 — 1932) psych., 
Swiecie n/W„ Zakład Psychia- 
tryczny 

Adamczewska Felicja — zob. Apte- 
Adamczewska 


Adamczyk Ferdynand Korneliusz 
(1896 — 1925) og., Katowice, ul. 
Krakowska 46 

Adamczyk Józef (1912 — 1945) gin., 
Kraków, ul. Limanowskiego 19 

Adamczyk Ludwik (1909 — 1935) og., 
Opalenica, pow. Nowy Tomyśl, ul. 
Wyzwolenia 19 

Adamczyk Tadeusz (1906 — 1934) ocz, 
Katowice, ul. 

Adamek Witold (1904—1928) chir., 
Wrocław, ul. Karłowicza 45 

Adamiak Jan Feliks (1891 — 1943) 
zakaź., Wrocław, ul. Opolska 65, 
m. 2 

Adamiec Józef (1908 — 1936) wewn., 
rentg., Włocławek, ul. Cyganka 10 
m 1 

Adamowicz Bolesław (1908 — 1936) 
wewn., Warszawa, ul. Oczki 0y 
Szpital Dz. Jezus 

Adamowicz Janina Aleksandra zob 
Frankowska-Adamowicz 

Adamowicz Maurycy (1899 — 1926) 
wewn., Bielawa, pow. Dzierżo- 
niów, ul. Wolności 53 

Adamska Halina (1921 — 1946) ocz., 
Lodź, ul. Śródmiejska 56 

Adamska Janina zob. Krasuska~ 
Adamska 

Adamska Zofia Dobrochna (1910 — 
1939) og., Żagów, ul. Kielecka, pow 
Opatów 

Adamski Adam ( ), Łódi, 

ul. Jaracza 23 

Adamski Bohdan (1915 — 1946) og., 
Swiecie, Szpital Powiatowy 

Adamski Jan (1887—1912) bakt., 
Poznań, ul. Wielkopolska 29 m. 8 


< 


2 


flrm OEI4C - book-olds.ru Adamski LEKARZE Altheim 


Adamski Jan Władysław (1882 — 1909) 
wewn„ hig., Warszawa, ul. Klo- 
nowa 12 m. 13 

Adamski Konstanty Ignacy (1904 — 
1930) wewn., Warszawa, ul. Gro- 
chowska 325 m. 12 
Adamski Stanisław (1915 — 1945) chir., 
Łódź, ul. Południowa 4 m. 6 
Adamski Stefan (1910 — 1936) gin., 
położ., Łódź, ul. Południowa 4 
m. 6 

Adamus Alfred Marian (1911 — 1942) 
gin., położ , Toruń, Szpital Okrę- 
gowy nr 2 

Adamus Eugeniusz Kazimierz (1913 — 
1939), Radomyśl Wielki, pow. 
Mielec 

Adamus Tadeusz (1908 — 1935) 
wewn,, wieś i gm. Zadzim, pow. 
sieradzki 

Adler Józef (1898 — 1924) gin., Po- 
znań. ul. Wierzbtęcice 30, m. 5 
Adlewski Karol (1901—1930) stomat.. 

Kraków, ul. Kalwaryjska 6 
Adwentowski Jan Marek Slawomił 
(1908—1934) og., Kraków, Al. 29 
Listopada 75 

Afek-Kamińska Maria Irmina Teo- 
fila (1911 — 1937) wewn.. anat.Tpatol 
Warszawa, ul. Kwiatowa 10 m. 10 
Ajzner Julian (1884—1907) chir., 
Łódź, ul. Narutowicza 2 m. 5 
Aksamitowska Jadwiga zob. Olesz- 
czuk- Aksamitowska 
Aksan Arnold (1885 — 1912) wewn.. 
Łódź, ul. Narutowicza 25 m. 13 
Akr.lerowa Anna Apolonia zob. Ko- 
stencka - Aksl erowa 
Albert Eugeniusz (1893 — 1920) gin., 
położ., Jarosław, ul. Kraszewskie- 
go 38 

Albert Zygmunt (1908 — 1934) anatom, 
patolog., Wrocław, ul. Wojtkiewi- 
cza 12 (prof. U. Wrocł.) 

Albrecht Stanisław Jerzy Mieczy- 
sław (1911—1938) og., Pruchnik 
nr 40, pow Jarosław 

3 


Albrycht Jerzy Tadeusz (1921 — 1945) 
chir.. Warszawa, ul. Mokotowska 
12 m. 3 

Alchimowicz Bolesław (1870 — 1898) 
og., Brzeg n/Odrą, ul. Radkiewi- 
cza 30 

Aleksandrów Dymitr (1909 — 1935) 
wewn., Warszawa, ul. Złota 59a 
m. 20 

Aleksandrowicz Emilia zob. Salit- 
A leksandro wi cz 

Aleksandrowicz Izydor (1885 — 1910) 
skór., wener, Bielsko, ul. Pasaż 

Aleksandrowicz Jan (1906 — 1933) og., 
Kłodzko, ul. Łużycka 9 

Aleksandrowicz Julian (1908 — 1933) 
wewn., Kraków, ul. Pańska 4 m. I 
(doc U. J.) 

Aleksiewicz Józef (1884 — 1912) ortop., 
Iwonicz-Zdrój, Sanatorium ł# Sa- 
nato“ 

Ałexandrowicz Leszek (1912 — 1937) 
chir., uroi,, Gdynia, ul. Abrahama 
25 

* 

Alexandrowicz Zofia (1886 — 1911) 
og., Kraśnik, ul. Kościuszki 14 

Alichniewicz Andrzej (1918 — 1945) 
chir.. Łódź, ul. Piotrkowska 143 
m. 29 

Alkiewicz Jan Feliks (1896—1923) 
wener., Poznań, ul. Sw. Marcina 
63. m. 6 

Alkiewicz Tadeusz (1891 — 1917) ra- 
diolog, Radomsko, szpital 

Alpert Boruch (1910--1936) ocz., 
psych., Dzierżoniów, ul. Bielew- 
ska 3 

Altenberger Gustaw Stanisław Ry- 
szard (1906 — 1932) ocz., Warszawa, 
uL Filtrowa 62 m. 40 

Altenberger Otton Aleksander Gu- 
staw (1875—1900) laryng., Łódź, 
uL Gdańska 31a 

Alter-Kowalewski Jan ( — ), 

Kutno, ul. Staszyca 14 

Altheim Leon (1893—1922) ana- 
lityk bakt., Wałbrzych, ul. Konop- 
nickiej 18 

4 


flrm OEI4C - book-olds.ru Altman 


LEKARZE 


Anyzewski 


Altman Litwin zob, S łucki Leon 
Ambros Danuta — zob. Warchałow- 
ska-Ambros 

Ambros Zygmunt Zbigniew (1907 — 
1933) chir.. Warszawa, ul. Niem- 
cewicza 9 m. 141 

Ambroszkiewicz Irena Aniela (1906 — 
1929) ocz„ Białystok, ul. Staro- 
bo jarska 13 

Ameisen Aleksander (1891 — 1921) 

skór., wener., Kraków, ul. Krup- 
nicza lla m. 11 

Ameisen Zofia Stefania (1908 — '1935) 
og., Sosnowiec, ul. Gen. Stalina 18 
m. 7 

Anasiewicz Jan (1888-1918) chir.. 
Lublin, ul. Narutowicza 45, m. 9 
Ancerewicz Mieczysław (1897 — 1928) 
chir., gin., położn., Sochaczew, uL 
Farna 13 

Anderman Maks (1907 — 1934) og., 
Wrocław, ul. Stalina 35 
Adnermann Łucjan Franciszek (1893 
—1923) sl ornat., Katowice, ul. 
Andrzeja 19 m. 7 

Anders Józef (1885—1913) og, Po- 
znań, ui. Staszyca 24, m. 4 
Andre Joanna Elżbieta Krystyna 
(1909 — 1935) og.. Wieniec Zdrój 347 
Andre jew Leon (1911 — 1936) og., 
Gorzów Wlkp., ul. Chrobrego 29 
m. 4 

Andrijewska Antonina (1887 — 1914) 
og., Białystok, ul. Warszawska 67 

Andruszkiewicz Czesław (1912 — 1935) 
lek. szkolny i sport., Chełmno, 
ul. Roli-Żymierskiego 3 
Andrys Zygmunt (1912 — 1946) og., 
Lubań, ul. Mostowa 3 
Andrzejewska Olga ( — ), 

L”bUn. ul Wvs7vńskiego 12. m. 4 
Andrzejewska Wanda (1914 — 1938) 
dziec., Poznań, ul. Wodna 13 m. 7 
Andrzejewski Klemens (1905 — 1934) 
og., Szczerców, pow. Łaski, ul. 
Kącik 8 


Andrzejewski Stanisław (1910 — 1938) 
skór., wener., Poznań, ul. Wodna 
13. m. 7 

Anforowicz - Szczepanowa Jadwiga 

(1900 — 1928) skór., wener., Łódź, 
ul. Nowomiejska 3 m. 14 
Anilowski Antoni (1890—1919) dziec., 
Sosnowiec, ul. Piasta 4a 
Anisimowicz Eugeniusz (1912 — 1939) 
wewn., Gdańsk, Akademia Le- 
karska 

Anisimowicz Zofia Emilia — zob. 

Dobużyńska- Anisimowicz 
Ankudowicz Stanisław (1890—1924) 
otolaryng., Warszawa, ul. 6 Sierp- 
nia 33 

Anselm Oskar Adam (1891—1926) 

wewn., adm, Kraków, ul. Łob- 
zowska 43 m. 12 

Ant es Walter Maksymilian (1910 — 

1936) chir., Pszczyna, ul. Koper- 
nika 18, Szpital Miejski 

Antoniewicz - Gluszczenko Eugenia 

(1914—1941, nostr. 1946) og., Byd- 
goszcz, Al 1 Maja 127, m. 4 

Antonowicz Józef (1894 — 1924) laryng., 
Warszawa, ul. Waszyngtona 4 m. 1 

Antoszewski Jan (1886 — 1912) og., 
Skrzynno, pow. Opoczno 

Antowski Tadeusz (1919 — 1947) og., 
Poznań, ul. Opalenicka 55 m. 4 

Antyporowicz Włodzimierz (1 917 — 
1944) laryng., Radość, ul. Mickie- 
wicza 27 

Anusiak Kazimierz (1909 — 1934), 

Warszawa, ul. Grochowska 306 

Anusiak Zofia Maria zob. Borkowska- 
Anusiak 

Anyszek Jan (1905 — 1933) balneol,, 
Busko-Zdrój, Sanatorium ofic. 
Anyż Jan (1910—1937) płuc., Kra- 
ków ul. Mazowiecka 15 
Anyżewski Jan Tadeusz (1920 — 1945) 
chir.. Warszawa, ul. Słupecka 8 
m. 20 


5 


6 


flrm OEI4C - book-olds.ru Apathy 


LEKARZE 


Axentowicz 


Apathy Adam Jan (1902—1927) og., 
Bytom, ui. Jagiellońska 18 

Aplowin Tadeusz Ryszard (1899— 
1929) stomat., Kraków, Al. Mic- 
kiewicza 55 m. 8 

Appel-Kowacki Henryk Karol (1901 

— 1927) laryng, Katowice, ul. Pie- 
rackiego 6 

Appelt Agnieszka (1908—1937) og., 
Stary Bieruń, pow. Pszczyna, ul. 
Młyńska 10 

Apte-Adamczewska Felicja (1888 

1915) wewn,, Łódź, Al. Kościuszki 
26, m 36 

Aptowicz Ryszard Tadeusz H390 — 
1929) stomat., Kraków, ul. Piłsud- 
skiego 3 

Aranułwicz Stanisław Marian (1891 
— 1918) og., Koziegłowy, pow. Za- 
wiercie 

Arasimowicz Wacław (1905—1932) 
skór, Gdańsk, ul. Morska 83 

Arcichowski Kazimierz (1874—1901) 
og., Siemiatycze, woj. białostockie, 
ul. Legionów 12 

Arcimonowicz Aleksy (1913—1942) 
og, Braniewo, woj. Olsztyn, ul. 
Królewiecka 43a 

Arciszewski Tadeusz (1899—1934) 
stomat., Inowrocław, ul. Solan- 
kowa 53 

Arciszewski Władysław (1896 — 1922) 
wewn., Gdańsk, ul. Nowy Świat 
2 4 

Arct Witold (1913—1938) chir.. Szcze- 
cin, ul. Sredoiawskicgo 18 

Arend Rudolf (1898—1923) neur., 
Kraków, ul Syrokomli 26 

Arkin Wiktor (1894—1916, nostr. 
1920) ocz.. Warszawa, ul. Lipska 
12, m. 2 

Armatys Wiktor Kazimierz (1886 — 
1912) wewn., Przemyśl, ul. Sw. Jó- 
zefa 7 

Arm“ński Władysław Michał (1903 
—1928) wewn , Żybocin, powiat 
Bystrzyca. 

Arnold Adolf (1897—1926) ocz.. War- 
szawa, Al. Jerozolimskie 41, m. 7 

7 


Arnold Halina Czesława — zob. 
S ile wicz- Arnold 

Arnoldowa Maria zob. Strzelecka 
Arnołdowa 

Artman Herman (1911 — 1938) og.. 
Jelenia Góra, Al. Wł. Jagiełły 26 

Artman Wiera (1917—1941) og., Je- 
lenia Góra, Al. Wł. Jagiełły 26 

Artowski Tadeusz (1919—1947) oto- 
laryng., Poznań, ul. Opalenicka 55 

Artymowska- Zabiega Janina (1895 
— 1925) dziec., Koźle, ul. Roose- 
velta 1 

Askanas Alina (1911—1935) dziec.. 
Warszawa, ul. Mokotowska 46, 
m. 1 

Askanas Arnold ( — ) Łódź, 

ul. Narutowicza 25 

Askanas Zdzisław (1910 — 1935) og., 
serce. Warszawa, ul. Mokotowska 
46, m. l 

Ast Aleksander (1900 — 1927) gin.. 
Strzelno, pow. Mogilno, Szpital 
Powiatowy 

Aszer-Karczewska Maria (1898 — 
1927) dziec, Łódź, ul, Radwańska 
4, m. 3 

Auber Leon (1889—1913) wewn., 
Kraków, ul. Kujawska 24, m. 6 

Augspach Alfred (1879—1904) chir., 
Tomaszów Mazow., ul. Sw Anto- 
niego 

Augustowicz Henryk (1891 — 1917) 
wewn., położ., Garwolin, ul. Dłu- 
ga 23 

Augustyn Janusz Lucjan (1912—1942) 
og., Nowa Ruda, ul Piastów 5 

Awerbuch Mieczysław (1907 — 1930) 
wewn., Łódź, ul. Piotrkowska 103, 
m 38 

Awstric Aleksandra (1915—1940) 
chir., Tuchomyśl, p. Bytów, woj. 
Szczecin 

Awstric Roman (1917—1944), Nowe, 
pow. Swiecie, ul. Gen. Komier- 
skiego 39 

Axentowicz Kazimierz (1873 — 1896) 
og., Warszawa, ulica Stalowa 11, 
m. 3 

K 


flrm OEI4C - book-olds.ru Babecki 


LEKARZE 


Bagno wska 


B 


Babecki Jerzy Wincenty (1890 — 1917) 
hig., Warszawa, ul. Niemcewicza 
9, m. 10 

Babiak Ludwik Józef (1892 — 1921) 
wewn., Poznań, ul. Kraszewskie- 
go 12, m. 3 

Babicki Wacław Jan (1915 — 1939) 
wewn., Morąg, woj. Olsztyn, ul. 
Żymierskiego 4 

Babiniak Henryk (1894 — 1921) gin., 
Warszawa, ul. Chmielna 20 
Baborski Ottomar (1902 — 1926) ocz., 
Bytom, ul. Pułaskiego 5 
Babski Stanisław (1880 — 1907) wewn., 
Poznań, Pl. Asnyka 5, m. 8 
Bacciarelli Władysław (1868—1897) 
gin., Warszawa, ul. Krucza 40 
Bacewicz Benedykt ( — ), 

Sanniki, pow. Gostynin 
Bach-Zełewski Stefan Józef (1909 — 
1938) stomat., Bydgoszcz, ul. Cisz- 
kowskiego 10 

Bachman-Strumieński Karol (1893 — 
1924) gin., Gliwice, ul. Zwycię- 
stwa 11 

Bacia Kazimierz (1885 — 1912) wewn., 
dziec., Warszawa, ul. Koszykowa 
37, m. 15 

Backenroth Alina — zob. Prelsztejn- 
Backenroth 

Baczak Halina Maria (1897—1928) 
bakt., Kraków, ul. Sebastiana 7 
Baczański Jan (1906—1933) og., 
Świebodzin, woj. poznańskie, ul. 
Łąki Zamkowe 3 
Baczyńska-Krukiewicz Antonina 
(1886 — 1911) og., Gdańsk- Wrzeszcz, 
ul. Jaśkowa Dolina 43 
Baczyński Stefan (1907 — 1933), og., 
Brodnica, ul. Mostowa 24 


Baczyński Zbigniew Henryk (1913— 
1945) og., Gliwice, Pl. Wolności 1 

Bader Ottan Antoni Paweł (1920 — 
1944, nostr. 1945) og., Katowice, 
ul. Francuska 22, Szpital Ubezp. 
Społecznej 

Badmajeff Włodzimierz (1884 — 1915) 
wewn , Warszawa, ul. Śniadec- 
k’ch 10, m. 6 

Badowski Kazimierz (1908 — 1938) 
og., Gdańsk-Oliwa, ul. Boi. Krzy- 
woustego 33, m. 1 

Badowski Piotr Walenty (1896 — 1925) 
wewn., giń., Chełm Lubelski, ul. 
Browarna 2 

Badowski Stanisław (1900 — 1928) og., 
Widawa, pow. łaski 

Badowski Zbigniew (1916 — 1947) 
rentg., Warszawa, ul. Piusa XI 48, 
m. 25 

Badyńska Wanda Tekla (1896 — 1929) 
chir., uroi., Warszawa, ul. Hoża 
41, m. 14 

Badziak Tadeusz (1910 — 1940) og., 
Warszawa, ul. Czerwonego Krzy- 
ża 9, m. 2 

Bagan Jan (1901 — 1932) wewn., gin., 
Białystok, ul Św. Rocha 3 

Bager Witold ( — ), Poznań, 

ul. Małopolska 12 

Bagielman Maksymilian (1905 — 1944) 
wewn., Jelenia Góra. ul. Św. Ja- 
dwigi 10, m. 7 

Bagnska Stanisława — zob. Zgir- 
ska-Bagińska 

Bagiński Stefan (1892 — 1916) wewn.. 
Łódź, ul. Traugutta 5, m. 7 (prof.) 

Bagnowska-Begleiter Irena (1889 — 
1916) bakt., Warszawa, ul. Stalo- 
wa 4, m. 6 


9 


10 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bajkowska 


LEKARZE 


Bandych 


Bajkowska-Wodzyńska Zofia (1912 

1938) og , Opole, ul. 3 Maja 15, 
m 3 

Bakie^owskł Zbigniew (1908 — 1939) 
wewn., Kęty, pow. Biała, Rynek 4 
Bakuczanis Marian (1911— -1939) 
psych., rentg., Ełk, ul. Chopina 14 
Bakun Stefan (1877—1907) wewn., 
Warszawa, ul. Marszałkowska 45 
Bal Tadeusz (1888—1913) chir., Łask, 
ul. Batorego 1 

Bale Anatoliusz (1914—1939) płuc., 
Szczecin, Al. Buczka 15, m. 5 
Balcerek Marianna (1899 — 1936, 
nostr. 1946) og., Wschowa, ul. 
Żymierskiego 9a 

Baleerzak-Dyk Maria (1917—1945) 
og., Gdańsk, ul, Dębinki 7 
Balewski Józef Leon (1885 — 1912) 
og., Starogard, ul. Skarszewska 14 
Balewski Władysław (1893 — 1925) og., 
Toruń-Podgórze, ul. Drzymały 8, 
m. 10 

Balewski Władysław (1898—1928) og., 
Wągrowiec, ul. Kościuszki 18 
Baley Stefan (1885 — 1923), Warszawa, 
ul. Smulikowskiego 6:8, m. 8 
Baley Świętosław Roman (1890 — 
1919) chir, Międzyrzec Pódl., ul. 
Lubelska 18 

Balicka Irena (1893 — 1923) og., Staro- 
mieście, pow. Rzeszów 
Balicka - Heryng Jadwiga (1884 — 
1912) lek. adm., Warszawa f ul. 
Misyjna 8 m. 3 

Balicka Wiera (1888—1915) skór., 
wener., Łódź, ul. Sienkiewicza 52 
Balicka-Jastrzębska Zofia (1913 — 
1938) dziec., Piastów, ul. Dworco- 
wa 14 

Balicki Janusz Stanisław (1908 — 
1936) wewn., Kielce, ulica Słowa- 
ckiego 23 

Balicki Piotr ( ), Brwinów, 

ul. Leśna 61 

Balicki Tadeusz Jan (1909 — 1937) og., 
Międzychód, pow. Szamotuły, Ry- 
nek 8 


Balicki-Krelsberg Wiktor (1886 — 
1912) gin., położ., Kraków, ul. Kra- 
sińskiego 26 

Balicki Władysław (1907—1935) og.. 
Rzeszów, ul. Hetmańska 17a 

Balińska Aleksandra (1898 — 1927) 
dziec., Łódź, ul. Zawadzka 37 

Balińska . Łukaszewicz Ewa (1885 — 
1923), Łódź, ul. Zawadzka 37 
Balu kiewicz Maria (1897—1925) War- 
szawa, ul. Prezydencka 7 
Bałdykowski Zygmunt (1898 — 1927) 
gin, położ., Milanówek, ul Gru- 
dowska 12 m. 2 

Bałdys Aleksandra Bronisława (1915 
— 1942) og., Wołczyn pow. Klucz- 
bork, ul. Dworcowa 4 
Bałuk Władysław (1887—1932) wewn., 
Chełm, ul Sienkiewicza 14 m. 4 
Bambauer Ludwik (1903 — 1946) og., 
Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 2 
Banach Stanisław Grzegorz (1918 — 
1947) og., Kraków, ul. Św. Jana 
15, m. 7 

Bananczak Jan (1915 — 1946) og., Po- 
znań, ul. Fryderyka Skarbka 16 
m. 2 

Banaś Witold (1913—1937) og., Ka- 
towice, ul. Kościuszki 46 
Banasiewicz Krystyna (1914 — 1938) 
og., Wełnowiec, ul. Kościuszki 9 
Banasiuk Wacław (1897 — 1931) 

otolaryng., Poznań, ul Czerwonej 
Armii 4, m. 10 

Banaszkiewicz Jan Roch (1901—1933) 
wewn., Częstochowa, ul. N. M. 
Panny 20 

Bandler Leon (1889 — 1914) wewn., 
Wrocław, ul. Barlickiego 25 

Bandurski Albin Paweł (1905—1931) 
chir., Zielona Góra, PI. Wielko- 
polski 4 

Bandych Kazimierz (1908—1933) 
skór., wener., Gdynia, ul. Sto-Jań- 
ska 18, m. 4 


11 


12 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bardadin 


Bamewicz 


LEKARZE 


Baniewicz Napoleon (1904 1930) 
neur., psych., Bydgoszcz, ul. Dwor- 
cowa 86 

Bant Antoni (1891 — 1920) anat. 
porówn., Wrocław, ul Rodakow- 
skiego 27 

Banyś Marian (1914 — 1946) chir., 

Chorzów, Szpital U. S. 

Bańka Jerzy Antoni (1912 — 1936) og., 
Jastrzębie Zdrój, pow. Rybnik, ul. 
Główna 

Bańka Otton Sylwester (1913—1939) 
gtn., położ., Katowice, ul. Wita 
Stwosza 1 

Bańkowski Mirosław (1908—1939) 
płuc.. Łódź, ul. Targowa 23 
Bańkowski Tadeusz Stanisław (1919 
— 1946) og , Warszawa, ul. Siedlecka 
29, m. 8 * 

Bański Lucjan (1911 — 1947) og., So- 
snowiec, ul. Średnia 15 
Bar Jadwiga (1911 — 1935) gin., położ., 
Warszawa, ul. Elsterska 12 m. 5 
Baraban Henryk (1900—1929) wewn., 
Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 25' 
Barabasz Rudolf (1885—1912) wewn., 
Zdrojowiec, ul. Piastowska 20 
Baran Hillel (1907—1936), Łódź, ul. 
Piotrkowska 103 

Baran Roman Bolesław (1915 — 1941, 
nostr. 1946) og., Opole, ul. Pia- 
stowska 3 

Baranowa - Tomaszewska Natalia 
( ), Słupsk, Szpital Miej- 

ski 

Baranowicz Zdobysław (1914 — 1943) 
wewn., Częstochowa, ul. Katedral- 
na 8 m. 25 

Baranowska Zofia (1907 — 1933) 
wewn., gin., Kraków, ul. Ko- 
ściuszki 52a 

Baranowski Bogdan (1913 — 1942) og., 
Poznań, Al. Małopolska 7 
Baranowski Leon (1902 — 1932) neur., 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Aldony 6, 
m. 4 


Baranowski Tadeusz (1884 — 1914) 
stomat., Wrocław, ul Wyspiań- 
skiego 35 m. 6 

Baranowski Tadeusz (1910 — 1934) 
chem., Wrocław, ul. Wyspiań- 
skiego 35, m. 6 

Baranowski Władysław (1900 1928) 

płuc., Bydgoszcz, Al. 1 Maja 27 
Baranowski Włodzimierz Stanisław 
(1905 — 1930) wewn , Kraków, ul. 
Kościuszki 52a 

Barańczak Jan (1915 — 1946) og., Du- 
szniki, pow. Szamotuły 
Barańczak Zofia (1916- — 1946) og., Du- 
szniki, pow. Szamotuły 
Barański Eugeniusz (1901 — 1929) chir., 
Elbląg, ul Marsz. Żymierskiego 9 
Barański Józef (1900 — 1926) og.. 
Krosno n/Odrą, woj. poznańskie 
Barański Mieczysław Juliusz (1919 — 
1946) og., Grójec, ul. Piotra 
Skargi 9 

Barański Rajmund (1894—1917) dziec.. 
Warszawa, ul. Śniadeckich 18 m. 17 
(doc. U. W.) 

Barbusiewicz Stefan ( — )» 

Warszawa, ul. Młodz. Jugosło- 
wiańskiej 18 

Barcikowski Aleksander (1874—1900) 
chir., Włocławek, Szpital Św. 
Antoniego 

Barcikowski Władysław (1916 — 1945) 
chir, ortop., Poznań, ul. Daszyń- 
skiego 89 

Barciszewska Halina — zob. Kra- 
jewska-Barciszewska 
Barciszewski Marian (1910 — 1935) 
wewn., Bydgoszcz, ul. Św.-Jańska 1 
m. 6 

Barcz Edward (1911—1940) chir., 
Biała Podlaska, ul. Warszawska 8 
Barcikowski Stefan (1903 — 1929) 
położ., Sielesz 425 

Bardadin Tadeusz Lech (1918 — 1947) 
og.. Warszawa, ul. Bereżyńska 32, 
m. 8 


13 


14 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bardzik 


LEKARZE 


Basior 


Bardzik Franciszek (1895—1926) neur , 
psych , Gdynia, ul. Morska 91 
Barez Józefa zob. Pakulska-Barez 
Barganowski Franciszek Albin (1909 
1936) og., Tczew, ul. Dworcowa 
23 

Bargiel Antoni (1889 — 1916) og , Kro- 
sno, ul. Daszyńskiego 13 
Karkowski Juliusz (1895—1922) 
wewn., Kraków, ul. Dunin-Wąso- 
wicza 4 m. 10 

Barlicka Helena zob. Tarnowicz- 
Barlicka 

Barlik Alfred Jan (1903—1927) chir., 
Lipiny, ul. Piaśniki 25, Szpital 
Ubezp. Społ. 

Barnaś Alojzy (1911—1939) og , Kra- 
ków, ul. Św. Tomasza 18 m. 9a 
Barowa Jadwiga zob. Pratkowska- 
Barowa 

Barska Maria (1906 — 1928) płuc., Le- 
gnica, ul. Lipowa 3 
Bart Joachim Emil (1888—1922) 
położ., Krościenko, ul. Jagiellońska 
136 

Barta Karol (1910—1937) dziec., Kra- 
ków, ul. Długa 62 m. 6 

Bartel Kazimierz (1905 — 1946) og., 
Gostyń, ul. Św. Ducha 8 
Bartel Stanisław Władysław (1913 — 
1940) og., Kraków, ul. Mogilska 13 
m 3 

Bartenbach Bolesław (1897 — 1923) 
wewn., płuc., Warszawa, ul Ku- 
jawska 3 m. 17 

Bartkiewicz Wilhelm (1901—1931) 
skór., wener., Gdańsk- Wrzeszcz, 
ul. Zawiszy Czarnego 4 
Bartkowiak Edmund (1909 — 1939) 
ortop,, Poznań, ul. Daszyńskiego 
96, m. 7 

Bartkowiak Halina (1913—1938) og , 
Poznań, ul. Daszyńskiego 96, m. 7 
Bartkowiak Zygmunt (1908 — 1931) 
chir., uroi., Poznań, ul. Szkolna 
14/16 ' 

I 3 


Bartkowska Klara (1898—1923) ocz., 
Poznań, ul, Małeck ; ego 26 m. 2 
Bartlitz Jan (1893—1921) og., Czem- 
piń, pow. Kościan 
Bartnicka Maria ( ), Ot- 

wock, ul. Prusa 9 
Bartnicki Bronisław (1902 — 1927) 
wewn., dziec, Olsztyn, ul. War- 
szawska 35 

Bartnik Tadeusz Stefan (1906—1933) 
gin , położ,, Wełnowiec, Szp.tal 
Bartosiewicz Stanisław (1914 — 1944) 
og.. Lublin, ul. 3 Maja 2, m. 3 
Bartoszewski Adam Jan Karol (1913 
— 1946) gin., Katowice, ul. Mur- 
kiewki 87 

Bartoszyński Władysław (1891—1915) 
og., Wieliczka, ul. Asnyka 28 
Bartowa Anna (1913—1938) dziec., 
Kraków, ul, Długa 62 m. 6 
Bartólewski Henryk (1905 — 1(35) 
płuc., Chodzież, ul Strzelecka 6 
Bartz Janina (1914—1938) skór., 
wener., Poznań, ul. Słowackiego 
18, m. 6 

Bartz Leon (1911—1937) og., Poznań, 
ul. Langiewicza 17 
Barylak Władysław Kazimierz (1913 
1944,-nostr. 1946) og., Żywiec, ul. 
Rzeźnicza 2 

Barylski Stefan (1885—1929) og , 
stomat., Czeladź, ul. 11 Listopada 
12 

Barylski Tadeusz (1891—1923) skór., 
wener., Katowice, ul. Mariacka 33 
m. 5 

Baryszewska Helena zqb. Dobrowol- 
ska- Bary szewska 

Barzycka Eugenia (1891 — 1917) 
wewn,, os., Kalin, gm. Lubania, 
pow. Rawa 

Basches Michał ( ) Łódź, 

ul. Wólczańska 62 
Basecki Tadeusz Marian (1918—1946) 
og., Świdnica, ul. Stalina 5 
Basior Rajzła (1909 — 1934) wewn,, 
gin,. Łódź, ul. Zachodnia 66 m 20 

16 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bassak 


LEKARZE 


Bednarek 


Bassak Jan Waldemar (1913 — 1939) 
og., Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 
29 

Baścik Janusz ( ), Susz, woj. 

mazurskie 

Batawia Stanisław (1898 — 1929), Łódź, 
ul. Jaracza 12 

Bathe Fritz (1872—1899) og., Długo- 
pole Zdrój 

Batiuk Eugeniusz Jakub (1913 — 1946) 
og., Jarosław, ul. Czarneckiego 13 
Batko Józef (1869—1896) lek. adm., 
Kraków ul. Siemiradzkiego 5 
Batycki Wojciech Jerzy (1910 — 1935) 
płuc., Wrocław- - Karłowice, ul. 
Dygasińskiego 5 

Bauer Jakub (1907—1933) gin., połoz , 
Katowice, ul 3 Maja 21 
Bauminger Jakub Hirsch (1904 — 1936) 
otolaryng.. Kłodzko, ul. Aliantów 
13 ( 

Baumwald Emil (1901 — 1932) rentg.. 

Opole, ul. Reymonta 12 
Baur^ka Irena zob. Umbreit- Baurska 
Bawor Stanisław Jan (1902 — 1929) 
gin., położ , Kielce, ul. Równa 12 
m. 3 

Bayer Jan Hipolit (1909 — 1937) wewn , 
dziec., Dzierżoniów, ul. Radkiewi- 
cza 60 

Bayer Stanisław (1913 — 1938) chir., 
Jaworowo, ul, Kopernika 5, m. 1 
Bayer Wilhelm (1885—1911) og., 
Szprotawa — Małe Polkwiczki. 
Obóz 6 

Bayer Włodzimierz (1891—1924) og.. 
Kiszkowo, pow. Gniezno 
Bazała Leon (1904 — 1929) og., Nowy 
Sącz, Stara kolonia kole]. 755 
Bazan Stanisław (1909 — 1936) og., 
Łaziska Średnie, ul. Lasoki 20 
Bazylczuk Edward Daniel (1898 — 
1927) wewn., Biała Podlaska, ul. 
Brzeska 24 

Baźowski Jan (1900 — 1929), Zabrze, 
ul. Walewskiego 23, m. 2 

• 1 7 


Bażyński Marian Nikodem (1904 — 
1928) og , Głąbczyce, ul. Niepodle- 
głości 10 

Bąbka Zenon Józef (1913 — 1945) gin., 
położ., Bydgoszcz, Szpital Miejski 
Bądzińska Wanda Maria (1907 — 1934) 
rentg., Warszawa, ul. Niemcewicza 
9, m. 41 

Bądzyński Wacław (1878 — 1909) 

wewn., Kobyłka, ul. Bronowska 2 
Bąk Ignacy (1907—1935) położ., Lu- 
tutów, pow. wieluński, ul. Zło- 
czewska 15 

Bąk Stefan (1917—1942, nostr. 1947) 
og., Kraków, ul. Kopernika 21 
Bąk Władysław (1913—1939) og., 
Koźmin, ul 1 Maja 4 
Bąkowa Stanisława zob. Kuczyńska- 
Bąkowa 

Bąkowski Hieronim Wojciech (1910 — 
1935) płuc., Tuszyn, ul. Chmiel- 
na 1 

Beaupre Jadwiga Julia (1902 — 1936) 
gin., położ., Kraków, ul. Sobie- 
skiego 5 m, 9 

Bechinie Ludwik Karol (1910 — 1935) 
og., Tarnowskie Góry, Szpital Po- 
wiał owy 

Beck-Korzeniowska Dorota Marla 
(1891 — 1917) dziec., Milicz, ul. Sta- 
lina 9 

Becker Fryderyk Karol (1901 — 1927) 
wewn., Kudowa, ul. Stalina 28 
Beczkowicz Adam (1881 — 1911) chir., 
Płock, ul Sienkiewicza 43 
Bederski Jan (1899—1926) wewn., 
Gdynia, ul. 3 Maja 27 m. 6 
Bednarczyk Andrzej Wojciech (1912 
— 1939) og., Zabrze, ul. Dubiela 3 
Bednarczyk Mieczysław (1886 — 1913) 
wewn., Warszawa, ul. Puławska 
41, m. 16 

Bednarek Franciszek (1890 — 1920) 
wewn., Poznań, ul. Młyńska 2, 
m. 13 

Bednarek Jan (1915 — 1942, nostr. 1945)'. 
og., Czchów, pow. Myślenice 

18 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bednarek 


LEKARZE 


Berelson 


Bednarek Małgorzata Maria Berta 

(1893—1920, nostr. 1923) skór., Ka- 
towice, ul. Pocztowa 5 m 5 

Bednarski Bohdan Bogumił (1912 — 
1940) chir., Warszawa, ul. Targowa 
61, m. 4 

Bednarski Tadeusz (1907—1935) og., 
Prądnik, ul. Kolejowa 36 
Bednarski Wacław Marian (1903 — 
1931) og., Janów Śląski, pow. Ka- 
towice, ul. Peowiaków 15 

Beer Wojciech (1920—1946) dziec., 
Warszawa, ul. Konopnickiej 6 

Beger Witold (1915—1939) chir., Po- 
znań, Al. Małopolska 12, m. 3 

Begleiter Irena zob. Bagnowska-Be- 
gleiter 

Behrendt Konrad Józef (1900 — 1923) 
chir., Gniew, ul. 27 Stycznia 16 

Beil Alfons Stefan (1908—1933) og., 
Rybnik, Rynek 4 

Bein Kazimierz (1872 — 1899) ocz., 
Łódź, ul. Moniuszki 4a 

Bejnarowicz-Tomaszkiewiczowa Ju- 
lia (1897 — 1928) wewn., płuc., Za- 
kopane, ul. Sienkiewicza 1957 

Bekier Antoni Henryk (1903—1928) 
chir., Chorzów, PI. Mickiewicza 4 

Beklerowa Bronisława (1906 — 1932) 
og., Chorzów, PI. Mickiewicza 4 
Belec Czesław (1905 — 1930) gin., 
położ., Kraków, ul. Wrocławska 1 

Belke Janina (lpl5— 1940) wewn., 
płuc., Gdańsk, ul. Nowy Świat 2 
Belłert Józef (1887 — 1915) wewn., 
Kraków, ul. Prażmowskiego 36 
Bętkowski Witold (1885 — 1914, nostr. 
'1921) wewn., Bydgoszcz, ul. Grun- 
waldzka 55 

Bełtowski Julian (1916 — 1946) og., 
Kraków, ul. Krzywa 11 

Bem Tadeusz (1910—1936) rentg., 
Gliwice, ul. Zwycięstwa 1 


Bem Waldemar Gustaw (1901—1929) 
wewn, Łódź, ul. Narutowicza 3' 
m. 5 

Bendarzewska Barbara (1877 — 1905, 
wewn., Gdańsk-Oliwa, ul. Obr 
Westerplatte 18 m. 4 

Bendarzewska Engenia Joanna Emi- 
lia (1905 — 1929) wewn., dziec.. 
Warszawa, ul. Jagiellońska 27 m. 3 

Bendarzewski Stanisław (1905—1929) 
chir.. Warszawa, ul. Jagiellońska 
27, m. 3 

Bendkowska Wanda Zofia zob. Rze- 
źniczek- Bendkowska 

Bendkowski Lncjan Magnus (1911— 
1937) og„ Nowy Bytom. PI. Wol- 
ności 2 

Bendkowski Włodzimierz (1903 — 1929) 
gin., Sosnowiec, ul. 3 Maja 17 

Bendowski Wacław (1902 — 1929) 
wewn.. gin., dziec., Chorzele, pow 
przasnyski, ul. Mostowa 5 

Bendziński Kazimierz (1912 — 1946) 
og., Ciążeń, pow. Konin 

Benendo Franciszek (1906—1934) og, 
Wrocław-Karłowice, ul. Przyby- 
szewskiego 4 

Beneszek Tadeusz Eugeniusz Włady- 
sław (1899 — 1925) og,, Świdnica, 
PI. Lenina 22 

Bentkowski Włodzimierz Ryszard 
(1903 — 1929) gin , położ., Sosnowiec, 
ul. 3 Maja 17 

Ber Artur (1908—1937) gin.. Łódź, 
ul. Daszyńskiego 30 m. 17 (prof. 
U. Ł.) 

Bercer Henryk ( ) t Wro- 

cław, ul. Stalina 161 

Berdo Nadzieja (1895 — 1925) płuc., 
Sosnowiec, ul. Małachowskiego 22 

Berdziejówna Tamara (1897 — 1926) 
med. zapob., dziec., Warszawa, ul. 
Mickiewicza 16 

Berelson Izaak (1895 — 1929) wewn., 
Międzylesie, ul. Pocztowa 8 


19 20 


flrm OEI4C - book-olds.ru Berenblum 


LEKARZE 


Białostocki 


Berenblum Izrael (Irul) (1909 — 1936) 
og., Bytom, ul. 28 Stycznia 9 
Bereśniewicz-Gębicka Halina (1916 — 
1940) og., Jadów, ul. Piłsudskiego 
22 24 

Bereza Natalia Ludwika (1888 — 1914) 
neur., Kraków, ul. Łobzowska 52 
Berezowska Helena (1905 — 1930) 
psych., Pruszków, ul. 11 Listopada 
65, m. 72 

Berezowski Franciszek (1901 — 1929) 
neur., psych , Gostynin, Szpital dla 
Psychicznie Chorych 
Berezowski Stefan (1917—1946) og., 
Gdańsk-Oliwa, ul. Liczmańskie- 
go 11 

Berg Herman Marian (1878 — 1910) 
wewn., położ., Osada Czemierniki, 
pow. Lubartów 

Berger “ Rand Anna (1904 — 1935) 
stomat., Wrocław, ul. Stalina 39 
Berger Eugeniusz Leopold (1904 — 
1928) og., Mielec, ul. Kościuszki 18 
Berger Henryk (1899—1926) wewn., 
Wrocław, ul. Stalina 161 m. 5 
Berke Wolf (1910—1944) ocz , Łódź, 
ul. Zawadzka 17 m. 48 
Berkowicz Ryfka zob. Halpern-Ber- 
kowicz 

Berło wicz Matys (1896—1923) wewn., 
płuc.. Warszawa, ul. Brukowa 28 
m. 8 

Bermanowa Gustawa (1900—1927) 
stomat., Warszawa, At. Szucha 16 
m. 10 

Bernacik Henryk (1911 — 1939) gin., 
Cieszyn, ul. Ks. Świeżego 10 
Bernacki Józef Wojciech (1912—1939) 
og., Głogów Rzeszowski, Rynek 8 
Bernacki Mieczysław Kazimierz (1914 
— 1938) og.. Borowa, pow. Mielec 
Bernacki Witold (1900—1929) ho- 
meop., Poznań, ul. Roosevelta 10 
Bernadzikowski Władysław Tadeusz 
(1895 — 1926) chir., Katowice, ul. 
Sądowa 4 m. 11 


Bednardczyk Edmund (1897 — 1924) 
og., Orchowo, pow. Mogilno 
Bernasiewicz Janina (1900 — 1928) 
neur. psych., Białystok, ul. Święto- 
jańska la 

Bernatowicz Marian (1899 — 1931) 
wewn., Poręba k/Zawiercia 
Berndt Danuta Zenona — zob. Dąb- 
kowska-Bemdt 

Bemfeld Bernard (1892 — 1921, nostr. 
1923) dziec., Szczecin-Stałczyn, ul. 
Jedności Naród. 31 
Bernhardt Robert (1874 — 1898) skór.. 
Warszawa, ul. Kopińska 32 m. 18 
Bernhardt Wacław (1880— 1906), War- 
szawa, ul. Marszałkowska 6, m. 11 
Bernsztejn Mojżesz (1897 — 1926) 
wewn., Łódź, ul. Żeromskiego 25 
m. 10 

Betlejewski Jan Stanisław (1890— 
1916) og, Sopot, ul. Rokossowskie- 

go 21 

Better Herbert (1895—1919) og., Biel- 
sko, Al. Stalina 7 

Beychler Henryk Gabriel (1910 — 
1938) og , Szopienice, ul. 3 Maja 19 
Bętkowski Tadeusz Józef (1889 — 1915) 
chir., Warszawa, ul. 6-go Sierpnia 
35, m. 11 

Białas Roman (1899 — 1929) chir., Zy- 
wiec-Zabłocie, ul. Fabryczna 3 
Białecki Stanisław Aleksander (1914 
—1939) chir., Warszawa, ul. Obo- 
źna 11 m. 9 

Białek Stanisław (1898—1930) wewn., 
Kraków, ul. Lubicz 27a 
Białkowski Włodzimierz (1902 — 1929) 
wewn., psych., Rzuców, pow. ko- 
necki, gm. Chlewiska 
Białokoz Michał Andrzej (1910 — 1940) 
płuc., Poznań, ul. Roosevelta 9, 
m. 1 

Białopolski Aleksander (1866 — 1894) 
og , Toruń, ul. Warszawska 6 
m. 5a 

Białostocki Marceli (1876 — 1903) og., 
Strzemieszyce, ul. Dreszera 2 


2t 22 


flnn OŚLIC - book-olds.ru Białoszabski 


LEKARZE 


Bielicka 


Białoszabski Włodzimierz ( 1399 — 
1929) rent.„ Poznań, ul. Przyby- 
szewskiego 9 m. 4 

Białówna Irena (1900—1927) dziec , 
Białystok, ul Św. Rocha 2 m. 1 
Biały Czesław (1905—1933) og. ? Bę- 
dzin, ul Kołłątaja 32 
Biały Jan (1876 — 1901) wewn., dziec., 
Miechów, ul. Racławicka 27 
Biały Kazimierz (1882—1910) og. f Po- 
znań, ul. Płowiecka 11 m. 2 
Białynickl-Biruła Michał (1911—1939) 
rentg., Warszawa, ul. Żelazna ' 99 
m. 12 

Białynickl-Birula Teodor (1886 — 1912 ) 

płuc., Zakopane-Ciagłówka, Sa- 
natorium Nauczycielskie 
Bianek Franciszek (1906 — 1936) 

wewn., Pabianice, ul. Kościuszki 
29 

Bibergal Stanisław (1892—1921) skór., 
wener., Łódź, ul. Piotrkowska 134 
Błbersteln Aleksander (1889 — 1915) 
we wn. ( Kraków, ul. Wareńczyka 3 
Bibrich Jerzy ( ) f Warsza- 

wa, ul. Grójecka 104, m. 10 
Bibrlng Ignacy (1899—1925) og. Tar- 
nowiec k/ Jasła 

Bidziński Edward ( ) 

Ostróda, woj. mazurskie 
Bieda Jan Stanisław (1910 — 1945 ) og„ 
Ryczwal, pow. Kępno, Rynek 4 
Bieda Zygfryd (1910—1947) og., Piła. 
ul. Kryniczna 2 

Biedrońska Maria (1911—1937) ocz.. 

Wrocław, Klinika Oczna 
Biedrzycka Rita Alicja (1919—1945) 
og., Warszawa, ul. Chmielna 34. 
m. 8 

Biedzińskł Jan (1917—1946) og , 
Ostrów Wlkp., Rynek 12 
Bieganowska Jadwiga ( 1905 — 1933 ) 

- og., Rzeszów, ul. Jagiellońska 8a 
Biegański Eugeniusz ( ^ 

Warszawa,- ul. Górnośląska ~45* 
domki fińskie 


Biegelmayer Alfred Ludwik Feliks 

(1885 — 1910) og , Krosno, ul. Po- 
wstańców Warszawskich 424 

Bieguńska Maria (1908—1934) dziec 
Siedlce, ul. Asłanowicza 30 
Biehler Matylda (1881—1903) dziec 
Warszawa ul. Wilcza 32 m 9 
Biehler Michalina (1911—1933) dziec., 
Warszawa, ul. Wilcza 32 m. 9 
Biejfeder Merdchaj (1915—1939) gin. 
Łódź 

Bielas Aleksander (1906—1933) chir 
Kraków, ul. Wielopole 22 m. 3 

Bieiatowicz Marian Jan (1883 1910) 

dziec , Tarnów, ul. Katedralna 2 
Bielawski Jan (1871—1899) ortop 
Kraków, ul. Piłsudskiego 7 
Bielawski Kazimierz (1893—1926) og 
Gdynia, ul Kwiatkowskiego 24 
Bielawski Oskar Stanisław (1891 — 
1914) neur., psych., Poznań, ul 
Matejki 40/41 m. 14 

Biele Cecylia Klementyna (I 9 ii 

1937) og., Warszawa, ul. Radży - 
mińska 9 m. 3 

Bielecka Wanda — zob. Pabisiako- 
wa-Bielecka 

Bielecka Zofia (1899—1926) chir 
Otwock, ul. Słowackiego 16 
Bielecka Zofia Stefania zob Lasków - 
ska-Bielecka 

Bielecki Antoni (1896 — 1926) gin 
Otwock, ul Słowackiego 16 
Bielecki Ignacy (1862—1888) gm., Ry- 
manów 

Bielecki Tadeusz Tomasz (1911 — 
1939) wewn., płuc., Warszawa, ul 
Krasińskiego 16 m. 88 

Bielewski Józef (1897—1928) wewn. 
fizykoter., Kraków, ul. Czapskich 
1, m. 31 

Bielich Wilhelm (1911—1939) og 
Żory, ul. Dolne Przedmieście 7 
Bielicka Izabela (1915—1938) dziec. 
Warszawa, ul. Parkowa 9, m. 6 


23 


24 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bielicki 


LEKARZE 


Biernacki 


Bielicki Zygmunt (1914—1938) gin,, 
połoz., Warszawa, ul Parkowa 9, 

m. 6 

Bielińska Wiktoria (1898—1929) 

d/.iec., Bydgoszcz, ul. Chocimska 
5, m. 3 

Bieliński Alfred (1919—1945) skór., 
wener., Lublin, ul. Krakowskie 
Przedmieście 15, m. 4 
Bieliński Kazimierz (1895—1927) 

skór., wener., Bydgoszcz, ul. Cho- 
cimska 5, m. 3 

Bieliński Władysław (1884 — 1917) 

wewn., Poznań, ul. Gorczyńska 
7a, m. 2 

Bielobradek Stanisław (1898 — 1925) 
dziec., Warszawa, ul Zamojskiego 
27, m. 5 

Bielowicz Franciszek (1900 — 1928) 

og M Świątniki Górne 319, pow. 
Kraków 

Bielska Helena — zob. Szpet-Biel- 
ska 

Bielski Aleksander (1895 — 1924) og., 
Bytom, ul. Janty 43 
Bielski Edward (1896 — 1927) wewn., 
Chojnice, ul. Człuchowska 63 
Bielski Tadeusz Jan — zob. Bilyk- 
Bielski 

Bielunas Jan (1898—1925) otolaryng., 
Częstochowa, II Aleja 33 
Biełoj Stefan (1880—1904) ocz., Koń- 
skie, ul. Stawna 4 
Bieloszabski Włodzimierz (1899 — 
1929) radiol., Poznań, ul. Przyby- 
szewskiego 9 m. 4 
Bień Paweł (1902—1936) wewn., Le- 
gnica, ul. Wrocławska 45 
Bieniarz Józef (1912—1937) og , Zie- 
lona Góra, woj. poznańskie, ul. 
Widok 25 

Bienias Antoni Tadeusz (1913 — 1943) 
chir., Wrocław, ul. Traugutta 52, 
m. 59 

Bieniasz Jan (1906 — 1935) wewn., 
Kraków, ul. Starowiślna 45 


Bieniecki Tadeusz (1916 — 1941) 
wewn., Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Wią- 
zowa 3, m. 5 

Bieniek Włodzimierz (1908 — 19^3) 
wewn.. Warszawa, ul. Koszyko- 
wa 79a, blok 13^21 
Bieniewska Antonina (1888 — 1928) 
wewn., Kalisz, Pl św. Józefa 1, 
m. 1 

Bieńkiewicz Zofia (1914—1940) og., 
Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewi- 
cza 1 

Bieńkowski Józef (1887 — 1919) og. 

Tyszowce, woj. lubelskie s 
Bieńkowski Kazimierz (1908 — 1931) 
wewn., połoz., Pabianice, ul. Że- 
romskiego 20 

Bieńkowski Mieczysław Michał (1888 

— 1917) chir., Sosnowiec, ul. Ban- 
durskiego 10 

Bierczyński Henryk (1907—1936) 
wewn., Strzelin, ul. Stalina 41, 
Szpital Powiatowy 
Biernacka Marta (1890 — 1925) skór., 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 18a, 
m. 1 

Biernacki Andrzej Piotr (1903—1928) 
wewn., Warszawa, ul. Koszykowa 
35, m. 2 (prof. U. W.) 

Biernacki Janusz (1898—1924) wewn., 
dziec., Warszawa, ul. Mała 7, m. 4 
Biernacki Michał Karol (1878 — 1905) 
wewn., dziec., Tomaszów Mazow , 
ul Polna 16 

Biernacki Mieczysław (1862 — 1839) 
wewn.. Lublin, ul. Bonifrater- 
ska 5 

Biernacki Rudolf Stanisław (1904— 
1930) otolaryng., Lublin, ul. Cho- 
pina 3, m. 7 

Biernacki Władysław (1885 — 191 1) 
wewn., Warszawa, ul Puławska 
39, m. 78 

Biernacki Włodzimierz (1902 — 1932) 
wewn., uroi., Wrocław, ul. Trau- 
gutta 127, m 9 


25 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bierzyński 


lekarze 


Biskupski 


Bierzyński Franciszek (1905 — 1935 ) 
dziec., Piotrków, ul Słowackiego 
38 

Bierzyński Henryk (1896—1924) og., 
Zabierzów 322, pow. Kraków 
Blesiekierska Jadwiga (1902 — 1926) 
ocz., Warszawa, ul. Krechcwiecka 
6, m. 19 

Bieszczad Emilian Bolesław (1913 

1937) og., Błaszki, ul. Złoczew- 
ska 2 

Bieszka Edward (1911—1936) og., 
Lębork, ul. Stalina 11 

Bieżański Wiesław (1922—1946) chir., 
Warszawa, ul. Letnia 32, m. 25 
Bletunas Jan (1898—1925) otolaryng , 
Częstochowa, Al, Marii Panny 33. 
m. 4 

Bilek Mieczysław (1907—1933) bakt., 
hig., Kraków, ul. Syrokomli 3* 
m. 7 

Bilik Stanisław (1902—1932, nostr 
1937) wewn., serce, Kudowa Zdrój 
willa Szarlotka 

Bilikiewicz Tadeusz Antoni (1901 

1925) psych , Gdańsk- Wrzeszcz, ul. 
Raciborska 1 (prof. A. L ) 

Biliński Edward Albin (1887 — 1913) 
skór., Sosnowiec, ul. Wawel 3 

Biliński Stanisław (1998 1928) 

wewn., neur., Łódź, ul. Legionów 3 
Biliński Włodzimierz (1893 — 1923) 
gm., Bielsko, ul. Mickiewicza 41 
Billewicz- Stankiewicz Jarosław (1911 
1934) og., Poznań, ul. Roosevelta 
6/7, m. 4 

Billowa Wanda Maria (1909 — 1935 ) 

laryng., Białystok, ul. Sienkiewi- 
cza 161, m . 3 

Bilowicka Maria (1887—1912) og., 
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Miszowskie- 
go 18 

Bilowicki Leopold (1884 — 191 1 ) 0 g., 

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Miszowskie- 
go 18 


Bilski Albin (1902—1932) chir., 
Ostrowiec, ul. Kilińskiego 39 
Bilski Bolesław (1897—1930) wewn 
Gowarczów, pow. Końskie 
Bilyk Bogdan (1914—1944, nostr. 

1946), Starogard, ul. Reja 10 
Biłyk-Biełski Tadeusz Jan (1912— 
1937) chir., Dąbrowa Tarnowska, 
ul. Kościuszki 22 

Bincer Janina Joanna Maria (1901 

1926) bakt., Cieszyn, ul. Bielska 4 
Bincer Wiktor Józef (1902 — 1926) 

wewn., Sopot, ul. Chopina 9 
Bindel Brunon Bernard (1895 — 

1927) og., Nowogard, ul. Chłopic- 
kiego 8 

Binder Oskar (1903—1929) wewn., 
dziec,, Łódź, ul. Żydowska 24, 
m. 3 

Binder Władysław Paweł (1900 — 
1930) g m ., położ., Bydgoszcz, ul. 
Król. Jadwigi 19, m. 5 
Binder Zygmunt (1894—1928) wewn 
gm., Góra Kalwaria, ul. Domini- 
kańska 8 

Binek Leon (1900—1926) skór., 
wener., Gdynia, ul. Śto-Jańska 32 
Bińczak Stanisław (1906 — 1937) 
wewn. Radom, ul. Mleczna 32 
Birecka Ada Helena (1917 — 1941 
nostr. 1946) og., Zakopane, Sana- 
torium ZNP 

Biron Zygmunt (1880—1903) wewn, 
Włocławek, ul. Kościuszki 21 

Birula Michał — zob. Bialynicki- 
Birula 

Birula Teodor — zob. Białynickł- 
Birula 

Biske Jan Mieczysław (1887 — 1926) 
chir., Warszawa, ul. Walecznych 
41, m. 2 

Biskup Edmund Julian (1913 1937 ) 

cg , Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 13 
Biskupski Antoni (1870—1896) og„ 

Jeziory, pow. Śrem, poczta Mo- 
sina 


27 


2b 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bobkowski 


Bitnerowa 


lekarze 


Bitnerowa Walentyna (1892 — 1923) 


wcwn., dziec., Warszawa, ul. Ce - 
cylii Śniegockiej 10, m. 12 
Bittel-Dobrzyńska Nadzieja (1917 
1943, nostr. 1946) og., Gdańsk, ul. 
Kopernika 1 

Biuszel-Kamicka Kazimiera (1887— 
1916) dziec , Toruń, ul. Mickiewi- 
cza 61, m. 5 

Blaim Alicja Stanisława (1922— 
1947) og., Chełm Lub. ul. Spor- 
towa 4 

Blanklewicz Konstanty (1900 1932) 

og., Kowal, pow. Włocławek 
Blankowa Aleksandra (1892 — 1917) 
wewn., Grudziądz, ul. Piłsudskie- 
go 78 

Blech Józef (1904—1928) stomat., 
Przemyśl, ul. Fredry 6 
Blechert Rudolf (1902 — 1931) chir., 
Koźmin, pow. Krotoszyn, ul 1-go 
Maja 21 

Blichowski Antoni (1914 — 1929) gm., 
położ., Głowno, ul. Łowicka 54 
Blinda Juliusz (1908 — 1934, nostr. 
1938) og., Wałbrzych, ul. Mickie- 
wicza 2 

Blinstrub Rudolf (1895—1928) wewn., 
adm., Sosnowiec, ul. Roli-Żymier- 
skiego 18 

Bloch Michał (1898—1924) płuc.. 
Łódź, ul. Piotrkowska 60 
Bloch Szymon (1897 — 1923) ocz., 
Wrocław, ul. Kluczborska 10, m. 3 
Bloch Tadeusz (1909—1937) chir., 
Warszawa, PI. Weteranów 4, Szpi- 
tal Przem. Pańskiego 
Blume Egon (1882 — 1904) stomat.. 

Nowa Sól, ul. Żymierskiego 8 
Blumenfeld Artur (1870—1895) og., 
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 17 
Blumcnstork Józef (1909 — 1936) chir., 
Łódź, ul Wierzbowa 13, m. 2 
Blahul Emil (1912—1946) og., Cie- 
szyn, ul Bielska 4 
Błaszczak Marcin (1914 — 1940) og., 
Węgorzewo, pow. Olsztyn, ul. 
Ogrodowa 42 


Blaszczyk Karol (1914 — 1944) og., 
Zabrze, ul. Curie-Skłodowskiej 
10 

Blaszczykowa Maria — zob. Sobo- 

lewska-Błaszczykowa 

Błaszkiewicz Jadwiga (1914 — 1938) 
stomat., Jelenia Góra, ul. Ma- 
tejki 6 

Błaszkiewicz Paweł (1911 — 1940) og., 
Kalisz, ul. Kościuszki 2, m. 3 
Blaszkowski Józef (1907 — 1936) og., 
Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 42, 
b’ok 11/10 

Bławat Franciszek (1911 — 1939) 
wewn, Gdańsk, ul. Lipowa 27 
Błażejewski Kazimierz (1900 — 1929) 
wewn., Lublin, ul. Głowackiego 
21 

Błażek Ludwik August (1892 — 1920) 
chir., Inowrocław, ul. Solankowa 
68, m. 3 

Bleńska Wanda (1911 — 1934) og., 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Czarna 6 
Błeszyńska Janina (1893 — 1932) 
laryng., Piotrków Tryb , ul. Sło- 
wackiego 3 

Błeszyński Eugeniusz Kazimierz 
(1903 — 1933) otolaryng., Katowice, 
ul. Francuska 20/24 
Błoński Walerian Leon (1904 — 1929) 
og., 

Błusewicz Jarosław (1906 — 1938) og., 
Ełk, woj. białostockie, ul. Czer- 
wonej Armii 54 

Bobak Antoni (1884—1910) wewn., 
Kraków, ul. Karmelicka 45 
Bober Henryk Czesław (1898 — 1923) 
wewn, gin., Mława, ul. Długa 7 
Bober Stanisław (1911 — 1935) og., 
Warszawa-Okęcie, ul. Krakowska 
45 

Bobikiewicz Jan (1907 — 1933) og.. 
Nisko, ul. 3 Maja 10 
Bobiński Józef (1906—1935) og., Opo- 
le, ul. Strzelców Bytomskich 14 
Bobkowski Stanisław (1889 — 1917) 
gm., Warszawa, ul Żymierskiego 
111 


29 


*50 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bobra 


LEKARZE 


Bogner 


Bobra Franciszek Józef (1905 — 1931) 
og., Kielce, ul, Sienkiewicza 30 
Bobrowska Aldona (1896—1923) 
dziec., Pruszków, ul. Zacisze 69, 
m. 2 

Bobrowska Jadwiga (1876—1903) 
g^n., Lublin, ul Narutowicza 19, 
m. 4 

Bobrowska-Karolko Wanda (1897 

1926) psych., Tworki, Szpital 
Bobrowski Witold (1913 — 1939) 
wewn., Wrocław, ul. Nowowiej- 
ska 50 

Bobrowski Władysław Jan (1915 — 
1945) chir., Łódź, ul Sienkiewi- 
cza 53, m. 5 

Bobrzyński Władysław Wincenty Ka- 
rol (1903 — 1928) gin,, p~łoż., Chrza- 
nów, ul. 24 Stycznia 15 
Bochenek Adam (1911—1947) og., 
Kraków, ul. Wąsowicza 12, m. 5 
Bochenek Marceli ( 1902 — 1931 ) og 
Tarnów, PI. Sobieskiego 2 
Bochenek Michał (1912—1937) Bie- 
żanów, Kolonia 

Bocheńska Henryka — zob. Sawic- 
ka-Bocheńska 

Bocheński Kazimierz (1871 1898) 

gin., Wrocław, Klinika Położni- 
cza Roberta Kocha (prof. U. 
Wrocł.) 

Bocheński Leon (1909—1936) chir., 
Zakopane, Szpital Miejski 
Bocheński Wacław (1900 — 1927) 
wener, Żyrardów, ul. Cicha 3 
Bocian Stan : słavv (1899—1923) wewn, 
dziec., Zagórze, pow. Dzierżoniów, 
ul. Żymierskiego 24 
Bocianowska Zofia (1902—1932) og., 
Ciechocinek, ul. Traugutta 20 

Boczar Kazimierz Władysław (1909 

1934) skór, wener., Kraków, ul. 
Św Jana 18 

Boczar Stanisław (1915 — 194£) og . 

Kraków, ul. Kochanowskiego 24 
Bocząez Edmund — zob Fries- 
Boczącz 


Boczkowski Edmund (1889 — 1917) 
og,, gin., Pruszków, ul. Chopina 
2, m. 10 

Boczoń Stanisław (1908 — 1935) 

rentg., Bielsko, ul. Żymierskiego 

17 

Boczoń Tadeusz Jan (1917 — 1945) 
og., Wilamowice, pow. Biała Krak., 
Rynek 76 

Bodnar Władysław (1898 — 1926) og , 
Knurów, ul Rybnicka 25 
Bodzan Tadeusz (1909—1939) chir.. 
Warszawa, ul. Wiejska 17, m. 4 
Bodzenta Adolf (1900—1929) wewn.. 

Kraków, ul. Józefa 14, m. 1 
Bogacki Bogdan (1912—1937) rentg., 
chir., Poznań, ul. Szkolna 14/16 
Bogacki Kamil Jan (1384 — 1912, 
nostr. 1922) wewn., Krosno, uL 
Krościenko Nizsze 401 
Bogacki Marek (1890—1914) og , Za- 
górze, ul. Czerwonej Armii 61 
Bogacki Tadeusz (1885 — 1912) og , 
Ś^em, ul. Mickiewicza 18 
Bogacki Władysław (1910 — 1940, 

nostr. 1945) rentg., Miechów, Ry- 
nek 12, m 3 

Bogacz Kazimierz ( ) K 0 _ 

zuchów, 38 pułk 

Bogajewski Zdzisław (1907 — 1933) 
gin., położ., Poznań, ul. Szama- 
rzewskiego 38, m. 11 
Bogdalski Stanisław (1892 — 1923) 
chir , Kraków, ul. Prądnicką bocz- 
na 6 

Bogda! Mieczysław (1909—1936) 
skór., Zawiercie, U 1 Szymańskie- 
go 4 

Bogdan - Dobrowolska Walentyna 

(1908—1944) Skór., wener., Opole, 
ul. Dwernickiego 6 
Bogdanowicz Hanna (1910 — 1934) 
ocz , Biała, ul Komorowicka 3 
Bogdanowicz Jan Józef (1894—1922) 
dziec., Warszawa, ul. Działdow- 
ska 1 (doc. U. W.) 

Bogner Jerzy (1908—1934) wewn., 
Oleśnica, Rynek 39, m 1 


51 


5 2 


flrm OEI4C - book-olds.ru PRZEDMOWA 


Wznawiamy wydawnictwo yy Rocznika Lekarskiego po kilko- 
letniej przerwie wywołane j wojną. Potrzebę takiego wydawnictwa 
do celów bieżących , użytkowych i do celów statysty czno-histo - 
rycznych uzasadniliśmy dostatecznie w yy Roczniku Lekarskim za 
rok 1936 y wydawanym przed wojną przez Naczelną Izbę Lekarską. 

Nawiązanie treści „Roczmka a do tomów poprzednich jest 
w chwili obecnej niemożliwe. Aby uzyskać dokładny obraz prze- 
mian, jakie nastąpiły w stanie liczebnym polskiej służby zdrowia y 
należałoby podać dokładne spisy osób zamordowanych frzez 
Niemców, listę zmarłych i zaginionych i listę osob, które od roku 
1939 ukończyły studia lekarskie, farmaceutyczne i dentystyczne. 
Jest to jeszcze niemożliwe, gdyż straty są tak wielkie i tak trudne 
do ujęcia, że sprawa ta wymaga długiej i żmudnej pracy. 

Zamierzeniem naszym było zebranie w „Roczniku Lekarskim 
możliwie pełnego obrazu polskiej służby zdrowia. Jednakże z po- 
wodu dużych trudności, związanych z uzyskaniem ścisłych i do- 
kładnych wiadomości oraz z powodu trudności technicznych 
w „Roczniku” , został zamieszczony jedynie spis lekarzy , lekarzy- 
dentystów i farmaceutów. Wszystkie spisy są ułożone w porządku 
alfabetycznym. Na końcu książki znajduje się wykaz ważniejszych 
uzdrowisk polskich, z podaniem środkow i urządzeń leczniczych 
oraz wskazań leczniczych. 

Spisy osobowe zostały opracowane na podstawie kart rejestra- 
cyjnych personelu służby zdrowia, znajdujących się w Ministerstwie 
Zdrowia. Należy nadmienić , że karty rejestracyjne były pisane 
przeważnie odręcznie i nieraz bardzo nieczytelnie, tak że w „Rocz 
niku ” mogą się zdarzyć pomyłki w brzmieniu nazwisk , w dacie 
urodzenia lub uzyskania dyplomu. Celem sprostowania pomyłek. 


i 


flrm OEI_lC - book-olds. porównano wszystkie nazwiska ze spisami, ogłoszonymi w Rocz- 
niku Lekarskim Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1936 i na rok 1938 
oraz ^ „Urzędowym spisie lekarzy, lekarzy-dentystów i farma- 
ceutów” wydanym w roku 1939. Według tych spisów dokonano 
ardzo wielu sprostowań. Rzecz jasna, że w tych materiałach me 
można było sprawdzić nazwisk osób, które ukończyły studia po 
roku 1939. Wiele adresów poprawiono według list ogłoszonych 

przez Izby Lekarskie w czasopiśmie „Służba Zdrowia a (do nr 4 
z 1948 r.). 

Redakcja pragnie nadmienić, że mimo dużej t żmudnej pracy, 
włożonej w opracowanie spisu lekarzy, lekarzy-dentystów i farma- 
ceutów, mogą się znaleźć w „Roczniku Lekarskim K opuszczenia 
i pomyłki. Dlatego więc „ Rocznik Lekarski * nie może być w żad- 
nym przypadku źródłem dowodowym „ukończenia studiów lekar- 
skich, stomatologicznych lub farmaceutycznych” . 

W październiku 1948 r. 


flrm OEI_lC - book-olds.ru OBJAŚNIENIA. 


— pierwsza jest rokiem urodzenia, druga — 


Cyfry przy nazwiskach 
rokiem uzyskania dyplomu. 

analiz, lek. — analizy lekarskie 
anat. • — anatomia 

anat. patol. — anatomia patologiczna 
bakt. — bakteriologia 
biol, — biologia 

chem. fizjol. — chemia fizjologiczna 
chir. — chirurgia 
dent — dentystyka 
dziec. — choroby dzieci 

embriol. — embriologia 
epidem. — epidemiologia 
farm. — farmakologia 
fizjol. — fizjologia 
fizykoter. — fizykoterapia 
ftiz. • — gruźlica 

gin. — ginekologia, choroby kobiece 
hig. — higiena 
laryng — laryngologia 
mikrobiol. — mikrobiologia 
mgr — magister farmacji 
nacz. krw. — choroby naczyń 
krwionośnych 
neur. — neurolog 


nostr. — nostryfikacja dyplomu 
ocz, — okulista 

og, — dr wszech nauk lekarskich 
otolaryng. — otolaryngologia 
patol. — patologia 
płuc. — choroby płuc 
połoz. — położnictwo 
pow. — powiat 
prow. — prowizor farmacji 
przem. mater -- choroby przemiany 
materii 

psych. — psychiatria 
rentg. — rentgenolog 
serce — choroby serca 
skór. — choroby skórne 
stomat. — stomatologia 
uroi. — choroby narządów 
moczowych 

wątr. — choroby wątroby 

wener. — wenerologia 
wewn. — internista, choroby 
wewnętrzne 


flrm OEI_lC - book-olds.ru \ 


flrm OBL(C - book-olds.ru Bogucka 


LEKARZE 


Bolt 


Bogucka Henryka Krystyna (1887 — 
1915) neur., Kraków, ul. Piłsud- 
skiego 30, m. 2 

Bogucki Regina Irena — zob Reich - 
Bogucka 

Bogu-ki Bolesław (1876 — 1903) og., 
Zamość, ul. Staszyca 17 
Bogucki Czesław Karol (1897 — 1923) 
og., Garwolin, ul. Gimnazjalna 1 
Bogucki Leonard Kazimierz (1908 — 
1932) og , Maków Podhalański 711 
Bogucki Stanisław (1901 — 1929) gin., 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Traugutta 2b 
Boguski Jarosław (1908 — 1^37) og., 
Niemce, pow. Będzin, ul. Klubowa 
66 

Bogusławska Halina Celestyna 

(1899 — 1925) neur., psych.. Dziekan- 
ka, pow. Gniezno 

Bogusławska - Wolszczan Maria 
(1891 — 1928) ocz., Warszawa, ul. 
Widck 11, m. 1 

Bogusławski Stefan (1895—1923) 
neur., Warszawa, ul. Górnośląska 
3, m. 4 

Bogus*awski Walerian Romuald (1907 
■ — 1933) h'g , Gdańsk-Wrzeszcz, ul. 
Małachowskiego 18. m. 7 
Bogusz Józef (1904 — 1928) chir., Kra- 
ków, ul. Starowiślna 43 m. 3 
Bogusz Stanisław Marian (1912 — 
1937) chir., gin., położ., Nowy 
Sącz, ul. Jag’ellońska 17 
Boguszewska Jadwiga (1884 — 1911) 
ocz., hig szkolna, Kraków, ul. Ba- 
torego 12, m. 2 

Boguszewska Maria Regina (1902 — 
1928) wewn., hig., Komorów, ul. 
Kras ńskiego 12 

Bogusz-Boguszewska — Dabrysowa 
Nina (1916—1939). og., Łobez, ul. 
Mostowa 15 

Bohdanowicz Franciszek (1900 — 
1930) stomat., Warszawa, ul. 6-go 
Sierpnia 33/35, m. 8 
Bohdanowicz Gleb (1913—1941) og., 
Ełk, woj. białostockie, ul. Mic- 
kiewicza 33 


Bohdanowicz Kazimierz (1902 — 1932) 
skór., Wrocław, ul. H Wieniaw- 
skiego 25 

Bohosicwicz Teodor (1867 — 1893) 
stomat., Kraków, ul. Chopina 12 
Bohusiewicz Maria Irena (1897 — 
1924) dziec., Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska 24 

Boj Zenobia Ewa (1918 — 1946) og., 
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Lipowa 7, 
m. 2 

Bojakowska Halina { ), 

Warszawa, ul. Skorupki 14, m. 15 
Bojakowska Irena (1900 — 1928) og., 
Uniejów, pow. Turek, ul. Dąbska 5 
Bojanowicz Kazimierz Henryk (1913 
— 1937) wewn , Katowice, ul. 
Mariacka 12, m. 4 
Bojanowski Tadeusz (1907 — 1936) og., 
Łódź, ul. Daszyńskiego 30 
Bojarczyk- Czyżewska Zofia (1902 — - 
1931) neur., psych., Toruń, ul. 
Żeglarska 7 

Bojarska Maria — zob. Czarnota- 
Bojarska 

Bojarski Stefan — zob. Czarnota- 
Bojarski 

Bojko Włodzimierz (1897 — 1929) og., 
Wrocław, ul Łowicka 3, m 5 
Bokszański Mikołaj (1909 — 1937) 
wewn., Koszalin, ul. Gnieźnieńska 
37 

Bole Ernest (1898 — 1924) og , Nowa 
Wieś Królewska, pow. Opole, uL 
Pandry 8 

Bolcchowski Feliks (1911 — 1938) 
wewn., Poznań, ul. Dąbrowskiego 
53 55, m. 3 

Bolewski Jan Władysław (1878— 
1901) chir., Krotoszyn, pow. Po- 
znań ul. Klonowicza 11 
Bolińska - Kulawska Irena (1913— 
1937), Łódź, ul. Narutowicza 35 
Bołlandowa Aniela Eleonora (1908 
— 1932), og , Poznań, ul. Skarbka 9 
Bolt Jan (1892—1931) og., Koszyce* 
pow. Pińczów 


33 


34 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bołchowitinow 


LEKARZE 


Borowicz 


Bołchowitinow Wiaczesław (1893 — 
1919, nostr. 1945) og., Krotoszyn, 
ul. Sienkiewicza 2a 
Bombńska - Nieracka Stanisława 
(1910 — 1939) og., Kietrz, pow. Głub- 
czyce 

Bonar - Zieliński Seweryn Marek 

(1902 — 1932) skór., wener., Płock, 
ul. Stalina 10 

Bonczek Gustaw (1901 — 1930) wewn., 
Polanica Zdrój, ul. Piastowska 18 

Boniakiewicz - Suchacka Tamara 

(1911 — 1936) og., Gdańsk-Wrzeszcz, 
ul. Libermana 42 

Bonikowski Stanisław ( 1, 

Warszawa, ul Wiktorska 12, 
m. 16 

Bonikowski Stefan (1914 — 1944) og., 
Olsztyn, ul. Partyzantów 82 
Bonikowski Władysław (1889 — 1918) 
wewn., Warszawa, ul Grójecka 
30/32, m. 35 

Borawski Czesław Tadeusz (1882 — 
1909) wewn., dziec.. Podkowa Le- 
śna Główna, kol Żólwinek 
Bordziłowska-Żegilewicz Olga (1896 
— 1929) dziec., Pruszków, ul. Koś- 
ciuszki 11, m. 6 

Bordziłowski Eugeniusz (1913 — 1946) 
chir., Gdańsk-Oliwa, ul. Polanko- 
wa 113a 

Bordzyński Jan ( ), Wro- 

cław, ul. Witosa 22 
Borejko Henryk (1914 — 1939) og . 

Złotoryja, ul. Wileńska la 
Borejko Juliusz (1913 — 1943) og„ 
Latowicz, pow. Mińsk Mazow 
Ośrodek Zdrowia 

Borejko Maria (1919 — 1943, nostr. 
1947) og., Ryki, pow. Garwolin, 
Spółdzielnia Zdrowia 
Bork Leon (1873 — 1900) gin., Nowa 
Sól, ul. Żymierskiego 12 
Borkiewicz Tadeusz Jerzy (1888 — 
1924) wewn., Ursus, ul. Mickiewi- 
cza 2 


Borkowska - Golbfiszowa Dionisa 

( ), Warszawa, ul. Li- 

tewska 16 

Borkowska Zofia — zob. Majewska- 
Borkowska 

Borkowska - Anusiak Zofia Maria 
(1917 — 1940) chir., Warszawa, ul. 
Grochowska 306 

Borkowski Edward (1909 — 1935) 
skór., wener., Częstochowa, AL 
Wolności 10, m. 7 

Borkowski Józef Eugeniusz (1907 — 
1936) og , Międzyrzecz, ul. Staszy- 
ca 4 

Borkowski Roman (1910—1938) gin , 
Waiszawa, ul. Rakowiecka 1 

Borkowski Stanisław (1910 — 1939) 
og., Kartuzy, ul. 3 Maja 5 

Borkowski Stanisław ( — ), 

Warszawa, ul. Grochowska 261, 
m. 22 

Borkowski Walerian ( ), 

Mełkiew, pow. Lublin 

Borkowski Wiktor (1893 — 1916) skór., 
wener., Warszawa, ul. Kujawska 
3, m. 3 

Borkowski Witold (1894 — 1919) skór, 
wener., Kalisz, ul. Żymierskiego 
27 

Borkowski Władysław (1892 — 1917) 
chir., Starachowice, ul. Dolna 
Hutnicza 5 

Borkowski Zachariasz (1869 — 1907) 
og., Włoszczowa, ul. Kilińskiego 
26 

Bornsztajn Maurycy (1874 — 1899> 
psych., Łódź, ul. Narutowicza 95, 
(prof U. Ł ) 

Bornsztein Mikołaj (1896 — 1926),. 
Łódź, ul. Traugutta 9 

Bornsztein Roman (1898 — 1923) 
wewn., Łódź, ul. Traugutta 9 

Borowiak Telesfor Bernard (1907 — 
1938) og., Czempiń, pow. Kościan, 
Zielony Rynek 16 

Borowicz Adam (1906 — 1931) og., 
Bytom, ul. Powstańców Warszaw- 
skich 22 


33 


36 


flrm OEI4C - book-olds.ru Borowicki 


LEKARZE 


Bój 


Borowicki Jan Wiktor (1916 — '1948) 
og., Kielce, ul Zacisze 7 
Borowska Janina (1889 — 1937) wewn., 
Syców, ul. Oleśnicka 21, Szpital 
Borowska Karolina (1890 — 1916) 

dziec., Warszawa, ul., Racławicka 
100 

Borowski Aleksander (1908 — 1936) 
og., Trzemeszno, pow. Mogilno, 
ul. Sw. Michała 16, m. 2 
Borowski Antoni (1888 — 1916), Adam- 
pol, pow. Włodawa 
Borowski Henryk (1902 — 1929) ocz., 
Łódź, ul. Żwirki 18, m. 5 
Borowski Stanisław (1887 — 1916) 

chir., Kartuzy, ul. 3 Maja 5 
Borówka Teodor (1913 — 1938) og., 
Poznań-Dębice, ul Dębicka 6, 

m. 4 

Borratyński Edward (1911 — 1938) og., 
Wolbrom, ul. Krakowska 8 
Borsuk Irena (1914 — 1930) ocz., 
Łódź, ul. Traugutta 5, m. 7 
Borsuk Józef (1913 — 1939) otolaryng., 
Łódź, ul. Traugutta 5, m. 7 
Borszewski Jerzy Jan Adam (1915 — 
1939) chir., Poznań, ul. Fredy 4, 
m 4 

Bortkiewicz Halina Maria — zob. 

Kr obska - Bo r tkie wicz 
Bortkiewicz-Rodziewicz Janina (1892 
—1925) hig„ dziec., Łódź, ul. Ła- 
giewnicka 136 

Bortnik Paweł (1915 — 1945) chir., 
Radom, ul. Starokrakowska 14, 
m. 8 

Bortnowski Antoni (1903 — 1931) og., 
Turońsk kj Jeleniej Góry, ul. Ło- 
kietka 9 

Borusewicz Czesław (1895 — 1923) 

wewn., Piotrków Kujawski, ul. 
3 Maja 4 

Borusiewicz Jadwiga Alina (1906 — 
1933) og , Warszawa, ul. Lwowska 
5, m. 18 

Boryczko Aleksander Józef (1897 — 
1926) og., Myślenice, ul Sienkiewi- 
cza 4 


Boryczko Stanisław (1908 — 1937) og., 
Zakliczyn, Rynek 

Boryk Eugeniusz (1917—1942) og., 
Szczuczyn Białostocki, ul. Łom- 
żyńska 19 

Borysewicz Tomasz (1877—1904) 

wewn., położ., Starosielce, woj. 
białostockie, Ambul. Kolej. 
Borysiewicz Adam (1899 — 1928) 

wewn, Jarosław, ul. Weissa 6 
Borysiewicz Izabela (1901 — 1928) 

stomat, Jarosław, ul. Weissa 6 
Borysiewicz Janina ( ), To- 

maszów Lub., ul. Wyspiańskiego 
11 

Borysiuk Zofia (1897—1935) rentg., 
Brzesko, Szpital Powiatowy 
Borysowicz Jerzy (1903 — 1929) neur., 
psych.. Radom, Pł. Jagielloński 
7, m. 3 

Borysowicz Konstanty (1880—1907) 

og.. Jawor, ul. Szpitalna 12 
Borzdyński Jan (1902—1933) chir., 
Wrocław, Szpital Św Jerzego 
Borzęcki Konstanty Marcin (1882 — 
1909) wewn., ocz., Lipsko-Byrów- 
ka, pow. Lubaczów 
Borzęcki Łukasz Jan (1879 — 1911) 
wewn., Warszawa, ul. Jagielloń- 
ska 32, m. 3 

Borzęcki Tadeusz Marcin (1877 — 
1900) wewn., Warszawa, ul. Cha- 
łubińskiego 4 

Borzyszkowski Franciszek (1908 — 
1933) og„ Kościerzyna, Rynek 3 
Boszkiewicz Tadeusz ( ) t 

Ełk Mazurski, ul. Gdańska 3/5 
Boychuk Stefan (1907 — 1933) wewn., 
Wrocław-Karłowice, ul. J. Kas- 
prowicza 103 

Bożowski Jan Kazimierz (1900 — 1929) 
wewn., Bytom, ul. Witczaka 109 
Bożym-Kmera Halina Maria (1916 — 
1945) og., Marki, ul. Piłsudskiego 
41, Ośrod. Zdr. 

Bój Eugeniusz Marian (1915 — 1947) 
og., Gdańsk, ul. Lipowa 7, m. 2 


37 


38 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bohmerwald 


LEKARZE 


Brodackł 


Bohmerwald Zofia (1898 — 1929) og., 
Sosnowiec, ul. Modrzeiowska 20 
Brajer Henryk (1907 — 1934, nostr. 
1937) og Sopot, ul. Powstańców 
Warszawy 65 

Brand Edward (1884- -1909) skór., 
wener., Przemyśl, ul. 1 Maja 
Brande Aleksander (1915—1939) og., 
Tomaszów Mazow., ul. Wieczność 
20 

Brandt Arthur (1895 — 1922) og , Ka- 
mienna Góra, ul. Mostowa 5 
Brandt Maria (1902 — 1931) chir., 
Zabrze, ul. Góry Sw Anny 1 
Brandlówna Zdana Ludwika (1911 — 
1936) wewn., Włocławek, ul. To- 
ruńska 15 

Branicka Maria Wanda — zob. Eli* 
siewicz-Branicka 

Branicki Julian (1914 — 1938) wewn., 
Lublin, ul. 3 Maja 10 m. 3 
Branicki Piotr (1880 — 190G) og. t 
Słupsk, woj. Szczecin, ul. Dwor- 
cowa 2 

Branicki Stanisław (1890 — 1918) gin., 
położ , Zamość, ul. Kościuszki 4 
Bransan-Narkiewicz-Jodko Wanda 
(1911 — 1937) og , Grodziec, pow. 
Będzin, ul. Kościuszki 14 
Bratek Feliks (1901—1931) og., Ra- 
cibórz, ul. Stalmacha 1 
Bratkowska- Szklarska Zofia (1914 — 
1938} wewn., Warszawa, ul. Noa- 
kowskiego 12 

Bratkowski Edmund (1884 — 1909) 
wewn., Warszawa, ul. Noakow- 
skiego 12, m. 6 

Bratter Józef (1893 — 1923) wewn., 
Wrocław, ul. Kluczborska 10 12 
Bratterowa Róża — zob. Szander- 
Bratterowa 

Brauer Witold Zygfryd (1908 — 1933) 
rentg., fiz., Starachowice, ul. Pił- 
sudskiego 126 

Braun Eugeniusz Włodzimierz (1883 
— 1911) og., Pułtusk, Rynek 2 
Braun Ryszard (1908—1934) wewn., 
Gorzów, ul. Łokietka 26, m. 3 


Braunowa Wanda — zob. Grund- 
gand- Braun owa 

Breit-Iwińska Maria (1908 — 1931) 
płuc. rentg , Warszawa, Al. Wy- 
zwolenia 58/45 

Brejer Roman (1897 — 1928) płuc., 
Włocławek, ul. Brzeska 15, m. 2 
Brejna Stefania Barbara (1907 — 1938) 
chir., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Jaś- 
kowa Dolina 27a 

Brenneisen Hanna Maria (1900 — 
1928) bakt., Warszawa, ul. Piusa XI 
llb, m. 10 

Bresler Jerzy Chaskiel (1890 — 1918, 
nostr 1920) wewn., dziec., Często- 
chowa, Al. Wolności 2'6 

Bresław Grzegorz (1905 — 1931, nostr. 
1939) rentg., Bydgoszcz, ul. Śnia- 
deckich 2, m. 6 

Breszel Witold (1878 — 1904) wewn., 
dziec., Skierniewice, ul. Sienkie- 
wicza 4 

Brewda Alina (1905—1930) gin* 
Warszawa, ul Szeroka 2, m. 4 

Breza Michalina (1908—1936) Sucha 
Breżezowrki Aleksander Jan (1906— 
1934) dziec., Piekary Sl., ul. Oświę- 
cimska 113 

Brczżanka- Roszkowska Maria (1915 
—1945) og. f Gdańsk-Orunia, uL 
Oruńska 16 

Bręborowicz Alfreda (1912 — 1938) 
dziec., Poznań, ul. Patr. Jackow- 
skiego 41, m. 4 

Br r borowicz Henryk Jan (1909 — 
1936) gin., Poznań, ul. Patr. Jac- 
kowskiego 41, m 4 
Brocka Ewa (1902—1927) radiol* 
Kraków, ul. Wybickiego 37 
Broda Walter Ignaey (1909 — 1938) 
wewn., Katowice, ul. Jana 19 
Brodackł Roman Zbigniew (1915 — 
1939) dziec., Szklarska Poręba Gór- 
na, ul. Rokossowskiego 178 


39 40 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Brodniewicz 


LEKARZE 


Brużewicz 


Brodniewicz Aleksander (1904 — 1932) 
h]g., Poznań-Sołacz, ul. Klin 5, 
m. 4 

Brodniewicz Kazimierz (1891—1919) 
og, Poznań, ul. Górna Wilda 80, 
m. 4 

Brodowicz Zygmunt (1871 — 1895) 
wewn., Białystok, ul. Sienkiewi- 
cza 106 

Brodawska- Z Wyrzykowska Bolesla-i 
wa (1921—1947) og., Grudziądz, 
Szpital Miejski 

Brodowski Władysław Witold Jnlian 
(1883 — 1910) wewn., Kraków, ul. 
Karmelicka 14, m. 7 
Brodowski Zygmunt (1913—1937) og, 
Busko-Zdrój, Sanatorium ,.Górka“ 
Brodziak Walenty (1903 — 1938) 
wewn., płuc., Racibórz, ulica Win- 
na 4 

Brodzki Jan Alojzy Alfons (1869 — 
1897) wewn., Sopot, ul. Chopina 7 
Broen Artur (1897—1926) pluć., Bę- 
dzin, ul. Kościuszki 22 
Brojanowski Wsiewolod (1894 — 1925) 
og., os.. Rejowiec, pow. Chełm 
Brokman Henryk (1886—1912) dziec., 
Gdańsk, ul. Dębinki 7a (prof. 
A. L.) 

Bromberg-Sznek Sara Zofia (1917 — 
1945) og., Warszawa, ul. Rejtana 
14, m. 7 

Bromilski Jan (1913 — 1940) chir.. 
Nysa, ul. Stalina 21 
Bromowicz Jan Donat (1917—1946) 
cg., Kraków, ul. Słoneczna 35 
Bronakowrka Stanisława (1898— 
1929) płuc., Warszawa, ul. Poznań- 
ska 5, m. 6 

Bronicki Florian Konstanty (1907— 
1931) skór., wener., Inowrocław, 
ul. Solankowa 51 

Bronielski Jan Gustaw Mikołaj (1913 

— 1940) chir., Nysa, ul. Stalina 21 
Broniewski Kazimierz Aleksy Jan 
(1900 — 1926) chir., gin., położ., 
Międzylesie, pow. Bystrzyca, ul. 
Graniczna 1 


Bronikowrki Karol — zob. Oppeln- 
Bronikowski 

Brański Bolesław (1910 — 1945)” og., 
Tymbark, Spółdzielnia Zdrowia 

Bross Wiktor Józef (1903 — 1928) 
chir., Katowice, ul. Podchorążych 
3 (prof. U. Wrocł.) 

Brossowa Janina (1896 — 1924) og., 
Chorzów, ul. 1 Maja 20 

Broszkiewicz Ewa Krystyna (1920 — 
1946) og., Kraków, ul. Krupni- 
cza 22 

Broszkowski Bronisław Aleksander 

(1900 — 1930) wewn., Piotrków 
T>~yb., ul. Sienkiewicza 12 

Browiński Józef (1915—1941) og., 
Wrocław, ul. Curie- Skłodowskiej 
91 

Browiński Mieczysław ( ) f 

Wrocław, ul. Curie-Skłodowskiej 
12 


Broy Adolf (1912—1938) chir, Ka- 
towice, ul Mariacka 18a 
Broy Ernest (1917—1944) og., Mogil- 
no. gm. Groszowice, pow Opo 1 o 
Brudkowska Aglaida (1914 — 1940) 
wewn., Lublin, ul. Wieniawska 6, 
m. 30 

Brudkowska Jadwiga ( ) t 

Lublin, ul. Narutowicza 19 
Brudnoch Mieczysław (1893 — 1926) 
chir., Łasin, pow. Grudziądz, ul. 
Odrodź. Polski 16 

Bruk Władysław (1904 — 1932) og., 
Bytom, ul. Wallisa 7 
Bruner Edward (1885 — 1909) skór., 
wener., Warszawa, ul. Marszał- 
kowska 95, m. 7 

Bruniewska Stanisława Maria Ja- 
nina (1899 — 1926) og., Rytro, pow. 
Nowy Sącz 

Brunowa Mieczysława (1885—1915) 
neur., psych., Łódź, Szpital Psy- 
chiatryczny Kochanówka 
Brużewicz Franciszek (1914 — 1945) 
og., Wrocław, ul. Marsz. Stalina 
10, m. 1 


41 


42 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bruckner 


LEKARZE 


Bubnowskt 


Bruckner Stanisław Aleksander 

(1900—1928) og., Rydułtowy, pow 
Rybnik, ul. Ofiar Terroru 27 
Briihl Aleksander (1917 — 1929) og., 
Cieplice Śląskie, Zdrój 
Briihl Włodzimierz (1913—1937) 
wewn„ Cieplice Śląskie, Szpital 
Sw. Jadwigi 

Brydacki Artur (1915 — 1939) og., os 
Siedliszcze, pow. Chełm 
Brykczyński Józef (1901 — 1933) skór , 
wen er., Toruń, Rynek Staromiej- 
ski 24 

Bryl Adam (1897—1927) og , Wierz- 
chosławice, pow. Tarnów 
Brynczak Tadeusz (1913 — 1939) 
wewn., Leszno k/Błonia 

Bryndza-Nacka Janina — zob. Wa- 
silewska- Bryndza- Naćka 

Bryndza-Nacki Ludwik Zygmunt 

(1877—1901) gin., Warszawa, ul. 
Marszałkowska 45 
Bryński Stanisław (1903 — 1930) 
wewn , gm , Łódź, ul. Wólczańska 
114 

Bryniarski Wincenty (1903 — 1930) 
reum., Kraków, ul. Miodowa 24 
Brzdękiewicz Zygmunt ( ), 

Warszawa, ul. Ząbkowska 6, m. 2 
Brzeski Alfred Wiktor (1910—1935) 
skór., wener., Rzeszów, ul. Asnyka 
1, m. 2 

Brzeski Jan Wiktor (1909 — 1937) 
gin., położ., Kraków ulica Prąd- 
nicka 37 

Brzeski Kazimierz (1893 — 1934). Ło- 
wicz, ul, Stalina 13 
Brzeski Ludwik Leopold (1896 — 
1927) płuc., Bytom, ul. Moniuszki 
15 

Brzezicki Eugeniusz Emilian (1890 
— 1914) neur., psych., Kraków, ul 
Biskupia 7 (prof. U. J ) 

Brzezińska Irena (1910 — 1936) og., 
Wojkowice Komorne k/Bedzina 
Brzeziński Jan ( ), Lublin, ul. 

Bernardyńska 3, m. 2 


Brzeziński Kunibert Franciszek 
(1908 — 1937) og., Wojkowice Ko- 
morne, pow. Będzin, ul. Staszyca 
16 

Brzeziński Mieczysław (1911 — 1939) 
chir., Warszawa, ul Koszykowa 
79, blok B 

Brzozowska-Karaś Apolonia (1915 — 
1945) płuc., Poznań, ul. Mielżyń- 
skiego 18, m. 5 

Brzozowska Natalia Zofia (1909 — 
1934) lek. szkol., Lublin, ul. Na- 
rutowicza 25, m. 5 
Brzozowski Edmund Stefan (1873 — 
1901) og., Katowice, ul Rymera 7 
Brzozowski Franciszek (1900 — 1926) 
og., Poznań, Rynek Łazarski Su 
m. 4 

Brzozowski Jan (1909 — 1935) wewn , 
Łódź, ul. Kilińskiego 47 
Brzozowski Jan Karol (1915 1940) 

og , Żelechów, pow. Garwolin, ul 
Długa 109 

Brzozowski Kazimierz (1872 1897), 

Łódź, ul. Kilińskiego 78 
Brzozowski Kazimierz II ( — ). 

Warszawa, ul. Grochowska 152, 
m. 8 

Brzozowski Maciej Jan (1906 1933) 

og., Czarze, gm. Dąbrowa Cheł- 
mińska, pow. Chełmno 
Brzozowski Roman (1902 — 1927) chir . 

Wyrzysk, Szpital Powiatowy 
Brzozowski Stanisław (1899 — 1927) 
neur., Lublin, ul. Narutowicza 25, 
m. 5 

Brzycki Michał Karol Stanisław 

(1906—1936) wewn., Kraków, ul. 
Król. Jadwigi 29, m 9 
Brzózka Henryk (1912 — 1939) chir.. 
Łódź, ul. Zamenhoffa 21 
Bubala Elfryda Katarzyna (1912 — 
1938) og., Chrapkowice, pow. Opo- 
le, ul. Mickiewicza 14a 
Bubnowski Stanisław (1888 — I916fr 
og., Turek, pow. Poznań, PI. 
Sienkiewicza 5 


43 4 ‘ 4 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bucewiez 


LEKARZE 


Bukowska 


Bucewiez Benedykt Michał Leopold 

(1872 — 1900) og., Sanniki, pow 
Gostynin 

Buchacz Marian (1911 — 1936) chir., 
Bielsko, Szpital Miejski 
Buchalik Maksymilian Teodor (1910 
—1945) chir., Katowice-Bogucice, 
ul. Markiefki 87, Szpital Miejski 
Buczkiewicz Antoni (1883 — 1911) og., 
Wilanów, dom Administracji 
Buczowski Zenon (1909 — 1935) bakt , 
Warszawa, ul Saska 101, m 8 
Buczyński Józef (1892 — 1923) wewn . 
płuc , serce, Siedlce, ul. Sienkie- 
wicza 22 

Budkiewicz Helena (1904 —1930), 
Radość, ul. Kopernika 50 
Budniok Franciszek Stanisław (1890 
1920) og., Łagiewniki, ul. Sta- 
lina 33 

Budny Czesław (1900 — 1935) og., 
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp., 
Rynek 4 

Budzanowska Henryka — zob Dłu- 
goszewska-Budzanowska 
Budzanowska Stanisława (1903— 
1936) laryng.. Wrocław, ul. Cie- 
szyńskiego 12 

Budzanowski Kazimierz (1896 — 1926) 
ocz., Wrocław, ul. Cieszyńskiego 12 
Budzianowski Stanisław (1897 — - 
1927) płuc., Karb, pow Bytom, Ul 
Tarnogórska 105 

Budzilewicz Helena (1883 — 1911) 
wewn., dziec., Warszawa, ul Su- 
zina 3, m. 222 

Budzyński Bogdan (1917 — 1946) chir., 
Wrocław, ul. Asnyka 20 
Budzyński Bolesław Julian Edmund 

(1882 — 1910) skór., Sosnowiec, ul. 
Warszawska 6 

Budzyński Kazimierz Łukasz (1873 
— 1899) wewn., Kraków-Podgórze, 
ul. Braci Dudzińskich 4 , m 1 
Budzyński Paweł (1912 — 1947) og., 
Pelplin, Ośrodek Zdrowia 

45 


Budzyński Tadeusz Bernard (1883 — 

1908) wewn , Poznań, ul. Kraszew- 
skiego 19 

Bugaj Józef (1914 — 1942) chir., Kra- 
ków, ul. Pańska 10, m. 3 
Buharewicz Bolesław (1889 — 1916) 
epidem , Braniewo, woj. mazur- 
skie, ul. 9 Maja 7 
Bujak Tadeusz Stanisław (1907 — 
1935) płuc.. Bystra Śl., Sanatorium 
Z. U. S. 

Bujak Władysław Wiktor (1883 — 

1909) dziec , Kraków, ul. Długa 58, 
m. 2 (prof . U. J ) 

Bujalski Edward (1911 — 1936) og , 
Małkinia, ul. Nurska, dom kole- 
jowy 

Bujalski Stefan (1893 — 1917) wewn., 
Złotokłos, woj. warszawskie 
Bujarska Helena (1917 — 1947) og„ 
Poznań, ul. Łąkowa 4a, m. 9 
Bu jarski Wiktor (1908—1936) dziec., 
Mieścisko, pow. Wągrowiec, ul. 
Gnieźnieńska 1 

Bujko Klaudia (1910—1937) dziec., 
Warszawa, ul. Działdowska 1 
Bujko-Krzysztofkowa Maria (1904 — 
1938) dziec., Tuszyn, pow łódzki 
Bujwid-Dźwiłl Helena (1899—1925) 
gin., położ., Gdynia, ul Święto- 
jańska 89, m. 3 

Bukowa Helena Maria (1898 — 1926) 
og., Lipmy, ul. Marsz. Stalina 20 
Bukowińska - Chomiczowa Emilia 

(1913 — 1937) ocz., Kielce, ul. Wesoła 
46 

Bukowska Felicja Zofia (1894 — 1927) 
wewn., gin., Warszawa, ul. Smuli- 
kowskiego 14, m. 9 
Bukowska - Podhalicz Maria Zofia 
(1915 — 1947) skór., wener., Kar- 
pacz Kamionka (Scięgny), pow. 
Jelenia Góra 

Bukowska Paulina (1897 — 1925) 
dziec., Żywiec, ul. Kolejowa 17 

46 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bukowski 


LEKARZE 


Busza 


Bukowski Edward (1898 — 1924) 

wewn., położ., Żywiec, ul. Kolejo- 
wa 17 

Bukowski Juliusz (1899—1928) gin., 
położ., Częstochowa, III Aleja 52 
Bukowy Antoni Alojzy (1891 — 1925) 
og., Lipmy, ul. Marsz. Stalina 20 
Bulanda Bogusław Aooloniusz (1904 
— 1929) uroi., Kraków, ul. Potoc- 
kiego 9 , 

Bulanda Józef Karol (1909 — 1935) 
chir , Rydułtowy, ul Plebiscytowa 
69, Szp tal Ubezp. Spoi. 

Bulińska Ludwika — zob. Studen- 
cka- Bulńska 

Buller Andrzej (1898—1922) og., 
Pruścice, pow. Milicz, woj. wrocł. 
Bulsiewicz Alfred Zygmunt (1898 — 
1927) og., Dobrzyca, pow. Kroto- 
szyn, Rynek 8 

Bulska Małgorzata Julia — zob. 
Serini-Bulska 

Bulski Tadeusz (1903 — 1928) gin., 
położ Warszawa, ul. Starynkiewi- 
cza 3, Klinika Ginekolog. 
Bunikowski Czesław (1908 — 1936) 

og , Brodnica, ul. Mazurska 22 
Buraczewrka Leokadia Olga (1915 — 
1946) chir., Kraków, ul. Św. Łaza- 
rza boczna 11, m. 10 
Buraczewska Sabina (1912 — 1938) 

psych., Kobierzyn, Szpital dla 

Psychicznie-Chorych 
Buraczewski Janusz (1911—1937) 

rentg., Warszawa, ul. Wawelska 15 
Buraczewski Olgierd Marian (1909 — 
1938) płuc., Zakopane, ul. Jagiel- 
lońska 

Buraczewski Stefan (1915 — 1947) 

ocz., Kraków, ul. Łazarza Boczna 
11, m. 10 

Buraczyński Tytns Eugeniusz (1880 — 
1904) chir., laryng., Tczew, ul. 
Stalina 17 

Burawska-Żytkow Janina — zob. 

Zaleska-Burawska-Żytkow 
Burawski Kazimierz (1905 — 1934) 

chir., Lwówek, ul. Sikorskiego 2 

47 


Burchacińska Halina (1905 — 1932> 
stomat , Solice-Zdroj, ul. Polna 10 
Burchardt Leszek Ignacy (1908 — 
1934) og , Gniezno, ul. Chociszew- 
skiego 22 

Burczyk Stefania (1920 — 1945, nostr„ 
1946) og., Wrocław-Sępolno, ul. 
Andrzeja Potjebni 22 
Burda Adam (1907—1934) skór., 
wener., Poznań, ul. Ogrodowa 5, 
m. 6 

Burek Józef Benedykt (1907—1933) 
chir., Racibórz, ul. Cen Bema 5 
Burek Magdalena (1919—1943) og., 
Katowice-Zatęze, ul. Pośpiecha 14, 
Szp tal Dziecięcy 

Burket Marian Zdzisław (1906—1936) 
g’n, chir., Rzeszów, ul. Zamen- 
hoffa 10 

Burkhardt Jan (1912—1939) skór., 
wener., Częstochowa, Al. P. Marii 
11 

Burno - Kindt Zofia (1909 — 1936), 
Łódź, ul. Rokicińska 15 
Burska Anna Maria (1897—1928) 
gin , połoz., Milanówek, ul Żwi- 
rowa lla 

Burska Franciszka Zofia (1898 — 
1930) laryng., Warszawa, ul. Płoc- 
ka 26 

Burz Kazimierz Jan (1913 — 1946) og., 
Ciężkowice, ul. Fr. Łaski 58 
Burzyk Gerard Paweł Walenty (1908 
— 1934) rentg., Świętochłowice, uL 
Czerwonej Armii 36 
Burzyński Stanisław (1900—1929) 
rentg., Lublin, ul. Legionów 28, 
m. 3 

Buschke Jan Józef Marian (1916 — 
1945) og , Bobolice, pow. Koszalin, 
ul. 1 Maja 22 

Busko Jan Włodzimierz (1898 — 1933) 
og., Lubliniec, ul. Konrada Mań- 
ki 3 

Busza Bernard (1908—1933) chir.. 
Koło, ul. Garncarska 18 
Busza Edmund (1912—1937) og., Chę- 
ciny. Stary Rynek 1 

48 


flrm OEI4C - book-olds.ru Busza 


LEKARZE 


Capiński 


Busza Władysław (1912 — 1937) og., 
Leszno Wlkp., ul. Sienkiewicza 20 
m. 4 

Buszman Leonard (1890 — 1914) wewn., 
Głębokie, pow. Gryfica 
Butkiewicz Edmund (1909 — 1941) og., 
Dąbrowice, pow. Kutno 
Butkiewicz Józef (1910 — 1939) og , 
Bydgoszcz, ul. 20 Stycznia 20, m. 1 
Butkiewicz Leon (1902 — -1929) laryng., 
Toruń, ul. Łazienna 30 
Butkiewicz Tadeusz Antoni (1881 — 
1911) chir., Warszawa, ul. Wilcza 
23, m. 4 (prof. U. W.) 

Butrym Feliks Adam (1905—1933) 
og., Katowice, ul Mickiewicza 1 
Butrvmowicz Nikodem (1890 — 1914) 
wewn.. dziec., Nagłowice, pow. 
Jędrzeiów 

Buzathowa Maria (1889 — 1914) ocz„ 
Grudziądz, ul. Ogrodowa 35 
Buzek Maria (190 9 — 19311 stomat , 
Węgierska Górka 300, pow. Żywiec 

Buzek Wa°ław Andrzej (1916 — 1939) 
gin , Piotrków Tryb., ul. Piłsud- 
skiego 65, m. 7 

Buxakowski Aleksander (1901 — 1928) 
psych , Sanatorium Wonieść, pow. 
Kościan 

Buhn Stanisław (1899 — 1923) wewn., 
Wrocław, ul, Traugutta 61 


Buttner Gabriel (1915 — 1945) oto- 
laryng,, Poznań, ul. Słowackie* 
go 21, m. 3 

Bychawski Henryk (1896 — 1925) 

chir., Warszawa, ul. Chmielna 59, 
m. 3 

Bydałek Czesław Walenty (1889 — 
1915) adm., Inowrocław, ul. Sta- 
lina 21 

Bylina Jadwiga (1906 — 1931) gin , 
położ., Jarosław, ul. Słowackie- 
go 1 

Bylina Stanisław (1903 — 1927) chir., 
Gliwice, ul. Wybrzeże Czerwonej 
Armii 15 s 

Byrdy Maria Zofia (1910 — 1936) med. 
sąd., Kraków, ul. Siemiradzkiego 
35, m. 4 

Byrka Zbigniew Józef (1919 — 1944 
nostr 1946) og., żagań, ul. 1 Maja 
20 

Bystrzanowska - Taubenfeld Teofila 
Aniela (1911 — 1936) laryng. Łódź, 
u 1 . Gen. Świerczewskiego 4 

Bystrzanowski Julian Marian (1903 
— 1928) og., Ostrowiec, ul. Sie- 
mieńska 68 

Bystrzyński Tadeusz (1882 — 1909) og., 
Słupsk, ul. Dworcowa 24 

Bzura Stanisław Feliks (1869 — 1896) 
wewn.. Jabłonna k Warszawy, ul. 
Modlińska 63 Cabalski Aleksander (1904 — 1930) og,. 

Dąbrówka Mała, ul. Kop. Jerzy 1 
Cagara Andrzej (1898 — 1930) og., 
w. Popkowice, gm. Urzędów, pow, 
Kraśnik 

Całka Wacław (1910 — 1940) og, Łódź, 
ul. Narutowicza 60, m. 20 

49 


Capińska Krystyna Julia (1913 — 
1938) skór., Kraków, ul. Jagiel- 
lońska 9 

Capiński Tadeusz Zbigniew (1906 — 
1937) skór., Kraków, ul. Jagiel- 
lońska 9 

50 


flrm OEI4C - book-olds.ru Cebertowicz 


LEKARZE 


Chatia* 


Cebertowicz Kazimierz Antoni (1905 
— 1932) og., Lubraniec, pow. Włoc- 
ławek, Szpital Miejski 

Cebrowski Mieczysław (1920 — 1946) 
og., Dopiewo, pow. Poznań 
Cebrzyńska - Szczurzewska Marta 
Elżbieta (1904 — 1931) dziec., Olsz- 
tyn, ul Warmińska 26, m. 6 
Ceglarski Stanisław Marian (1914 — 
1947) og., Głubczyce, Szpital Miej- 
ski 

Cegliński Stanisław Marian (1903 — 
1928) og., Poznań, ul. Matejki 2, 
m. 5 

Cegła Ignacy (1912 — 1945) og., Tar- 
nów, ul. Rogoyskiego 20, m. 2 
Cegłowski Bolesław (1877 — 1906) 
chir., Kalisz, ul. 11 Listopada 8, 
m. 3 

Celichowska Janina (1875 — 1910) 
dziec., Warszawa, Al. 3 Maja 5. 
m. 35 

Cena Eugeniusz (1906 — 1934) og., 
Przemyśl, ul. Słowackiego 100 
Cencora Józef (1906 — 1935) stoma t., 
Kraków, ul. 18 Stycznia 31 
Cepryński - Ciekawy Stanisław (1889 
— 1917) wewn., Biała Podlaska, ul 
Janowska 32 

Ceptowski Józef Aleksander Bernard 

(1905 — 1929) wewn., Poznań, ul. 
Wały Jagiełły 1, m. 5 
Ceranowicz Witold (1912—1939) og., 
Pyry, ul. Cicha 7 

Cetkowski Henryk Bolesław (1883 — 
1910) chir., ortop., Gdynia, ul. 
Kwiatkowskiego 9, m. 2 
Cetnarowicz Jan Stanisław (1908 — 
1934) wewn., Kraków, ul. Koper- 
nika 15 

Ceylin-Jabłońska Maria (1914 — 1940) 
wewn., Warszawa, ul. Marymonc- 
ka 61a 

Ceypek Tadeusz Edmund Jan (1904 
— 1931) laryng., Zabrze, ul. 3 Maja 
44, m. 7 

51 


Ceysinger-Kulikowska Janina (1911 

— 1938) dziec., Gdańsk, ul. Wajde- 
łoty 26 

Cęckiewicz Adam Jan (1915—1946) 
og , Żary, ul. Podchorążych 2 
Cękalska Maria — zob. Rygier-Cę- 
kalska 

Chabiuk Jan (1897 — 1926) og Fale- 
nica, ul. Pierackiego 20 
Chacewicz Włodzimierz (1915—1941) 
og., Gdańsk, ul Skotnicka 17, m. 8 
Chachaj Władysław (1912—1946) og., 
Walin, pow. Wałbrzych-Łokietek 
Chajęcka Maria (1917 — 1946) og., 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Klimczna 1 
Chalcmbek - Demianowski Adrian 
(1887 — 1913) psych., Wrocław, ul. 
Gierymskiego 81 

Chał fen Albert (1839—1914) rentg , 
płuc., Łódź, ul. Żeromskiego 29. 
m. 22 

Chalfen Elian ( ), Lublin, 

Szpital Okr. Nr 7 
Chalfenowa Łucja (1894—1919) 

stomat , Łódź, ul Żeromskiego 29, 
m. 22 

Chalfon Aleksander (1892 — 1926) 
położ., Kraków, Rynek Kleparski 
13 

Chamajdes Olga (1896—1924, nostr. 
1926) dziec., Szczecin, ul. Żółkiew- 
skiego Ig 

Chanowicz Stanisław (1914 — 1940) 
Swiecie, ul. Pocztowa 1 
Charasz Marek (1896—1929) og , So- 
pot, ul. Ks. Pomorskich 12 
Charemza Tadeusz (1914 — 1939) 
chir., Warszawa, ul. Czerwonego 
Krzyża 11, m. 4 

Charinkowa-Karmazina Maria (1893 
— 1918) og., Drohiczyn 4/13, woj. 
białostockie 

Du Chateau Henryk (1873—1910) 

gin., Ostrowiec Kieł. ul. Sienień- 
ska 68 

Chatian Leonid (1904—1931) og., 
Ostrów Wlkp., Al Słowackiego 1, 
m. 1 

52 


flrm OEI4C - book-olds.ru Chatys 


Chmielewski 


LEKARZE 


Chatys Halina ( ), Wło- 

dy, ul. Jagiellońska 7, m. 1 
Chechowicz Czesław (1875 — 1899) 
hig., Skierniewice, ul. Chopina 3 
Chełęcki Stefan (1912—1937) og., 
Kraków, ul. Szymanowskiego 1 

Chefkowski Bernard (1897 — 1924, 
nostr. 1926) chir., Bydgoszcz, ul. 
20 Stycznia 27 

Chełnrńska-Dziuryńska Maria Lucja 
(1905 — 1933) dziec., Jarocin, ul 
Walki Młodych 7, m. 6 
Chełmoński Mateusz (1892 — 1923) 
wewn, os. Stare, gm. Grodzisk 
Chemiczewska Emilia Janina Maria 
(1913—1937) ocz„ Kielce, ul. We- 
soła 46, m. 3 

Chęciński Kazimierz Jan (1910 — 
1939) gin., położ.. Warszawa. PI 
Weteranów 4, Szpital Przem. Pań- 
skiego 

Chęciński Tadeusz Zbigniew (1911 — 

1937) skór., wcner , Lodź, ul. 
Piotrkowska 157, m. 2 

Chętkowska-Gordon Maria* (1910 — 

1938) og., Brzezinka k Mysłowic 
Chętkowski Józef (1906 — 1936) gin., 

położ., Gliwice, ul Zwycięstwa 
. 10 

Chimiak Władysław Tomasz (1902 — 
1930) chir., Łódź, ul. Żeromskiego 
113 • 

Chirkowski Władysław (1893 — 1925) 
płuc., Janów Lub., pow. Kraśnik, 
ul. Zamojska 54 

Chitruk Kazimiera (1904 — 1931), 
Łódż-Radogoszcz, ul. Bema 11 
Chitryn Walenty (1915 — 1946) og 
Łask, ul. Warszawska 2 (Ośrodek 
Zdrowia) 

Chlewicka Maria Eleonora — zob. 

Dulinicz-Chlewicka 
Chlewińska - Osmólska Irena (1904 — 
1929) wewn., dziec., Rembertów, 
ul. 11 Listopada 20 

• ** 


Chłopicki Władysław (1894 — 1922) 

neur., psych., Kraków, ul. Krup- 
nicza 5 

Chmarzyński Jan (1910 — 1935) og., 
Starogard, ul. Sambera 9 

Chmiak Zenobia — zob. Madeja- 
Chmiak 

Chmiel Jan (1920 — 1946) og., Branie- 
wo, woj. olsztyńskie 

Chmiel Józef (1891 — 1918) laryng.* 
Strzyżów n/W., ul. Słowackiego 
316 

Chmiel Michał (1891—1922) og„ 
Ostrów Wlkp., ul. Wrocławska 
1/3, m. 1 

Chmieiarczyk Władysław (1905 — 
1937), Kraków, ul. Lenartowicza 9 

Chmiclecki Antoni (1913 — 1947) gin., 
położ., Gdańsk, Akademia Le- 
karska 

Chmieleński Kazimierz (1872 — 1913) 
baln , Sohce-Zdrój, ul. Amerykań- 
ska 14 

Chmielewska - Trenknerowa Alina 

(1907 — 1930) wewn., Gdańsk, ul. 
Nowy Świat 2/4 

Chmielewska Halina Jadwiga (1899 
— 1924) dziec , Szczecin, Al. Po- 
morska 26, m. 5 

Chmielewska Ida (1913 — 1937) wewn., 
Wałbrzych, PI. Wolności 5a 

Chmielewska Ludmiła (1907 — 1934) 
dziec., Busko-Zdrój, Sanatorium 
„Górka“ 

Chmielewska Władysława — zob. 
Wiśniewska- Chmielewska 

Chmielewski Antoni (1913 — 1940) 
gin., połoz , Gdańsk, Akademia 
Lekarska 

Chmielewski Czesław (1906 — 1935) 
chir., Warszawa, ul. Nowogrodzka 
59 

Chmielewski Franciszek (1908-— 1935) 
chir., Zielonka, ul. Literacka 6 

Chmielewski Kazimierz ( ), 

Tomaszów Maz., ul. Polna 16 


54 

flrm OEI4C - book-olds.ru Chmielewski 


LEKARZE 


Cholewiua 


Chmielewski Seweryn (1889—1923) 
og., Poznań, ul. Górna Wilda 40, 
m. 13 

Chmielewski Tomasz Czesław (1907 
— 1936) wewn., Tomaszów Mazow., 
ul. Polna 16 

Chmielnicka-Rejowa Alicja (1912 — 
1936) wewn., Łódź, Al. Kościuszki 
91 

Chmielnicki Henryk (1911—1936) 
wewn., Warszawa, Al. Niepodle- 
głości 245, m. 49 

Chmielowa Jadwiga — zob. Dzwo- 
nek- Chmielowa 

Chmielowiec Zofia — zob. Weber- 
ffeld- Chmielowiec 

Chmielowski Stanisław (1891 — 1919 ; 
wewn., Szczekociny 

Choczaj Tadeusz (1913—1939) wewn., 
Kraków, ul. Skałeczna 1, m. 6 

Chodak Waleria — zob. Gołaszew- 
ska- Chodak 

Chodaków Julian (1906—1932) og., 
Gorzów WIkp., ul. Chrobrego 32 

Chodakowski Ignacy Gustaw (1867 — 
1894), Sandomierz, ul. Sokolni- 
ckiego 2 

Chodkowska Stefania (1897—1931) 
anat. patol , Warszawa, ul. Pie- 
rackiego 13, m. 1 

Chodorowska Honorata (1913 — 1938) 
og , Sierpc, woj. warszawskie, ul. 
Narutowicza 1 

Chodorowska Władysława Jadwiga 
(1898 — 1929) stomat., Kraków, ul. 
Garncarska 16 

Chodorowski Adam Wiktor (1915 — 
1939) og., Kępno, ul. Wawrzynia- 
ka 21 

Chodorowski Erazm Władysław (1897 
—1926) wewn., bakt., analit., Kra- 
ków, ul. Garncarska 16, m. 2 

Chodorowski Marian (1898 — 1926) og., 
Dębhn-lotmsko 

Chodorowski Jan Alhert — zpb. 
Czerkas- Chodorowski 

55 


Chodźko Witold (1875—1899) neur., 
psych., Lublin, ul. Peowiaków 10, 
m. 1 (prof. Uniw. M. C. S.) 

Chojecki Zygmunt ( 1914 — 1937 ) 
wewn., Warszawa, ul. Wilcza 16, 
m. 25 

Chojnacka - Stokowska Kazimiera 

(1916 — 1939) wewn., dziec., Legni- 
ca, ul. Reymonta 7 

Chojnacki Jan (1914 — 1939) wewn., 
Legnica, ul. Reymonta 7 

Chojnacki Stefan (1906 — 1937) og.. 
Łódź. ul Daszyńskiego 17, m. 10 

Chojnacki Tadeusz Feliks (1911— 
1937) chir., Warszawa, ul. Fran- 
cuska 38, m. 1 

Chojnacki Wacław (1901—1930) pluc. r 
rentg., Zawidów, pow. Lubań, ul. 
Kopernika 20 

Chojnicki Józef Jan (1906—1934) 
wewn., Warszawa, ul. Francuska 
28, m. 5 

Chojnowski Józef Ryszard (1909 — 
1934) wewn., Łódź, ul. Żeglarska 3 

Cholewa Antoni (1884—1911) og., 
Łeba, Jpow. Lębork, ul. Rynkowa 
30 

Cholewa Bronisława — zob. Hubert- 
Cholewa 

Cholewa Emil (1894—1918, nostr. 
1925) skór., wener.. Szczecin, Al. * 
Piastów 16, m. 5 

Cholewa Leon Jan Józef (1914 — 1945) 
og , Kraków, ul. Czarnowiejska 
50b m. 5 

Cholewicki Mieczysław (1892—1917) 
chir., Warszawa, ul. Narbutta 25, 
m. 26 

Cholewińska -Garlińska Maria (1911 
— 1940) dziec., Tuszynek k/Łodzi, 
sanatorium 

Cholewińska - Grabowska Marta 

(1912 — 1939) og., Łódź, ul. Andrze- 
ja 9/11 

Cholewius Kazimierz (1904 — 1931) 
skór., wener., Warszawa, Al. Je- 
rozolimskie 41 

56 


flrm OEI4C - book-olds.ru Cholewa 


LEKARZE 


Chrzanowski 


Cholewa Antoni (1884 — 1911) og., 
Łeba, pow. Lębork, ul. Rynkowa 
30 

Chołodkowski Jerzy (1890 — 1916) 
wewn., rentg., Gdańsk-Oliwa, ul. 
Liczmańskiego 6 

Choma Mieczysław ( ), 

Krzeszów, woj. warszawskie, Szpi- 
tal Powiatowy 

Chombakow Zbigniew (1912 — 1947) 
skór., Warszawa, Al. Wyzwolenia 
58 '76 

Chomiakiewicz-Frey Maria (1914 — - 
1939) wewn., Przeworsk, ul. Kiliń- 
skiego 65 

Chomicki Bronisław Aleksander 

(1902 — 1934) og, Włodawa, Rynek 
13 

Chomicki Tadeusz Stanisław (1899 — 
1928) chir., Szczebrzeszyn, ul. Za- 
mojska 16 

Chomicz Helena (1900 — 1933) dziec., 
Białystok, ul. Mickiewicza 21, m. 5 

Chomicz Jarosława Maria Anna 
(1902 — 1930) laryng., Kraków, uU 
Grodzka 60, m 6 

Chomiczewski Jan Andrzej (1909— 
1937) bakt., Warszawa, poczta po- 
łowa 57.089 

Chomiczowa Emilia — zob. Buko- 
wińska- Cho miczowa 

Chomska Emilia (1904 — 1938) płuc., 
Bystra Śl., Sanatorium Z. U. S. 

Chorążak Tadeusz Ludwik (1901 — 
1925) skór., wener., Warszawa, ul. 
Targowa 59, m 4 (doc ) 

Chorbkowska Halina (1909 — 1937) 
gin., Gdynia, ul. Nowogrodzka 24, 
m. 6 

Choromański Czesław (1901 — 1930) 
og , Krzeszowice, pow. Chrzanów, 
ul Niecała 3 

Chorćbski Jerzy (1902 — 1926) neur., 
Warszawa, ul. Czerw. Krzyża 11, 
m 28 (doc. U. W.) 

Chorzewski Zenon Henryk (1914 — 
1939) chir., Sopot, ul. Stalina 793 

57 


Choynacka Celina (1912 — 1945) og., 
Poznań, ul. Krasińskiego 3, m. 7 

Chraniewicz Stefan (1889 — 1916) 

wewn., dziec., Łódź. ul. St. Jara- 
cza 37, m. 9 

Chrapek-Chortyński Jan Zygmunt 
(1891 — 1920) chir., Nysa, pl. Staro- 
miejski 9 

Chrapkiewicz - Marciniak Jadwiga 
(1917 — 1945) og., Poznań, ul. Ka- 
nałowa 3, m. 6 

Chrapowicki Tadeusz Józef (1903 — 
1930) dziec.. Warszawa, ul. Krak, 
Przedmieście 16/18 

Christman Wiktor (1895 — 1923) 
wewn., Leszno, ul. Paderewskie- 
go 9 

Chrobok Herbert (1920—1945) og., 
Łagiewniki Śl., ul. Chorzowska 5 

Chrobok Ryszard Józef (1913 — 1919) 
og., Tychy, ul. Nowokościelna 33 

Chrobokowa Krystyna Maria (1920 
— 1944) og , Tychy. ul. Nowoko- 
ścielna 33 

Chromiński Cyprian Franciszek 
(1888—1920) bakt., Lublin, uL 
Ogrodowa 8 

Chróścicka Em s lia — zob. Paderew- 
ska-Chro ścieka 

Chróścicki Antoni (1910 — 1938) dziec.. 
Warszawa, ul. Żulińskiego 4^ 
m. 5 

Chróścielewski Karol Stanisław (1904 
— 1931) otolaryng., Gdynia, Szpital 
Miejski 

Chrzanowska Jadwiga (1913 — 1938) 
og., D 4 browa Górnicza, ul. Sobies- 
kiego 7a 

Chrzanowski Bernard (1906 — 1933) 
wewn., dziec., Bydgoszcz, ul. Dłu- 
ga 2, m. 4 

Chrzanowski Ignacy Bernard (1895— 
1923) ocz., Kraków, ul. Karmeli- 
cka 33, m. 3 

Chrzanowski Jan (1892 — 1922), Łódź, 

ul. Mostowa 23a 

58 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Chrzanowski 


LEKARZE 


Chyrczakowski 


Chrzanowski Stefan Alfred (1899— 
1928) chir., Szczecin. Szpital Kole- 
jowy 

Chrzanowski Wacław (1911 — 1935) 

wewn., Sopot, ul. Chopina 9, m. 3 
Chrzanowski Zygmunt Damian (1875 
— 1900) wewn., Sopot, ul. Gdyńska 
40 

Chrzaszczewskl Stanisław (1903 — 
1927) wewn., gin., Wadowice, ul. 
Ogrodowa 30 

Chrząszczyński Witold Marian Emil 

(1902 — 1939) og., Bytom, ul Estrei- 
chera 2 

Chuderski Franciszek (1873 — 1901) 

wewn., dziec., Kraków, ul. Grodz- 
ka 35, m. 2 

Chuderski Jan (1889 — 1922) og., Bus- 
ko-Zdrój, ul. Batorego 17 
Chudoba Antoni (1905 — 1931) dziec , 
Kraków, ul. Starowiślna 18, m. 7 
Chudyk Julian (1891 — 1923) rentg., 
Kraków, ul. Wiślna 9 
Chudykowa Helena (1393 — 1919) 
rentg., Kraków, ul. Wiślna 9 
Chudziukówna Maria (1918- 1945) og., 
Wrocław, ul. Sienkiewicza 126, 
m. 2 

Chudzicki Jan Antoni (1892 — 1930) 
og., Kraków, ul Lwowska 25, m 4 
Chudzicki Stanisław (1907 — 1934) 
wewn., Ostrowiec Kielecki, ul. Or- 
licz-Dreszera 18 

Chudzikiewicz Tadeusz (1912 — 1937) 
Brzozow 

Chudzińska Władysława — zob Ja- 
nuszewska-Chudzińska 
Chutkowskl Tadeusz (1892 — 1923) 
stomat., Kraków, Rynek Gł. 10 
Chwalibogowska Alina Teresa (1914 
— 1938) dziec., Kraków, ul. Micha- 
łowskiego 1 

Chwalibogowska-Piasecka Krysty- 
na Maria (1906 — 1931) og., Zakopa- 
ne, ul. Zamojskiego 20 
Chw^libogowski Artur Aleksander 
(1899 — 1926) dziec t) Kraków, ul. 
Michałowskiego 1 

59 


Chwalibog Stanisław Ignacy (1909 — 
1936) chir., Tarnów, ul. Krakowska 
13 

Chwaliński Zygmunt Ignacy Bogu- 
sław (1904—1933) og., Góra Kalwa- 
ria, ul. Dominikańska 3 
Chwat Aleksander (1891—1916) chir, 
Komorów, ul. Sportowa 15 
Chwat Stefan (1910—1936) uroi.. 
Łódź, ul. Jaracza 4 
Chwialkowski Bogdan Ignacy (1912 — 
1939) og, Gniezno, ul. 3 Maja 5, 
m. 3 

Chwialkowski Jerzy (1912 — 1940) 
chir., Warszawa, Al. Jerozolimskie 
41 

Chwilczyński Włodzimierz Cyryl 
(1903 — 1929) bakt., Warszawa, ul. 
Poznańska 16, m. 15 
Chwiłowicz Józef (1902 — 1930) płuc, 
Siewierz, ul. Bytomska 3 
Chwirot Roman (1909 — 1945) ocz.. 

Poznań, ul. Zeylanda 3, m. 3 
Chwistecki Jerzy Antoni (1916—1946) 
og., Zawiercie, pow. Strzelce Opol- 
skie 

Chwojko Włodzimierz (1903—1943) 
og, Grudziądz, ul. Kościuszki 4 
Chyczewski Wiktor (1896 — 1924) chir. 
gm., Włocławek, ul. Słowackiego 
2a 

Chyła Stanisław (1902—1936) chir, 
Nowa Wieś, ul. 3 Maja 59 
Chylak Sergiusz (1905 — 1930) gm., 
Tarnów, ul. Krasińskiego 6 
Chylewski Marian Hieronim (1909— 
1935) skór., wener., Poznań, ul. 
Marsz. Focha 95, m. 6 
Chylewski Włodzimierz Robert (1900 
—1925) skór., Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 164 

Chylicki Stanisław (1903 — 1934) chir., 
Tczew, ul Kościuszki 6, Szpital 
Miejski 

Chyrczakowski Henryk Stanisław 

(1893 — 1922) ocz., Toruń, PI. Sw. 
Katarzyny 7 

bO 


flrm OEI4C - book-olds.ru Cianciara 


LEKARZE 


Cimborski 


Cianciara Henryk Czesław (1895 — 
1922) wewn., Warszawa, ul. Roz- 
brat 10/14, m. 10 

Ciąglińska-Dąbrowska Emilia (1896 
—1934) wewn., Wrocław, Al. Ma- 
tejki 10, m. 3 

Ciążyńska Danuta (1908 — 1933) gin., 
położ , Poznań, ul. Krasińskiego 
1, m. 3 

Cichocka Hanna — zob. Straus-Ci- 
chocka 

Cichocka- Szumilin Irena (1910 — 1935) 
laryng.. Warszawa, ul. Poznań- 
ska 3 

Cichocki Wacław (1900 — 1929) laryng., 
Jelenia Góra, ul. 1 Maja 58a 
Cichosz Władysław Franciszek (1904 
— 1932) og., Inowrocław, ul. J Sta- 
lina 9, m. 1 

Cichy Maksymilian (1898—1924) og., 
Kościan, ul. Kościuszki 30, m. 4 
Cicimirski Stefan (1902 — 1931) og., 
Łańcut, ul. Mickiewicza 8 
Ciechanowicz Wiera — zob. Se- 
rebrennikow-Ciechanowicz 
Ciecierski Antoni (1889 — 1918) og., 
Oborniki, ul. Dworcowa 23 
Ciećkiewicz Marian Wawrzyniec 
(1893 — 1922) wewn., Kraków, ul. 
Pijarska 15 

Ciećkiewicz-Swiątkiewiczowa Maria 
(1907 — 1932) dziec., Opole, ul. 3-go 
Maja 17 

Ciećwierz Włodzimierz (1907—1937) 
wewn., rentg., Wągrowiec, Szpital 
Powiatowy 

Ciekawy Stanisław — zob. Cepryń- 
ski-Ciekawy 

Ciemborowlcz Antoni Piotr (1914 — 
1939) chir., Swoszowice 26, pow. 
Kraków 

Ciemiengo Władysław (1895 — 1928) 
wewn., Szczecin, Al. Wojska Pol- 
skiego 46 

Ciemnołoński Jan (1914 — 1947) Raj- 
cza k/Żywca 

CienciaJa Edward (1892 — 1922) og., 
Siemianowice, ul. Sobieskiego 40 


Cieńciała Ludwik (1892 — 1930) og., 
Siemianowice, ul. Sobieskiego 40 
Cieńciała Teodor (1908 — 1934) og., 
Mielec, ul. Daszyńskiego 20 
Cieniewska Zofia — zob. Reinhard- 
Cieniewska 

Ciepielowska Wanda (1897 — 1926> 
dziec , Gliwice, ul. Rudzka 1 
Cierpikowski Czesław (1908 — 1935) 
wewn., Łódź, ul. Wiśniowieckiego 
22 

Clerpiński Stefan (1904 — 1930) og„ 
Warszawa, ul. Czerw. Krzyża 5/7, 
m. 25a 

Ciesielski Maksymilian Konstanty 
(1914—1945) og., Żmigród, pow. 
Milicz, ul. Lipowa 1 
Ciesielezuk Antoni (1911- -1938) og., 
Międzyrzec Pódl., ul. Warszawska 
14 

Cieszkowska Janina — zob. Miljant" 
Cieszkowska 

Cieszyński Franciszek Ksawery (1892 
— 1913) dziec., Wrocław, ul. Dą- 
browskiego 51 

Cieśla Władysław (1897—1925) chir., 
Bielsko, ul. Wyspiańskiego 26 
Cieślak Aleksandra (1920 — 1942) 

• Gryfin, ul. Chrobrego 35 
Cieślak Jan (1903 — 1931) og., Zamość, 
ul. Lwowska 41 

Cieślewski Stanisław (1908—1939) 
og., Płońsk, ul. 3 Maja 20 
Cieślicki Antoni Władysław (1912 — 
1939) og , Maków Podhalański, ul. 
Piotra Skargi 106 

Cieśliński Jan (1911 — 1945) og„ Szo- 
pienice, ul. 3 Maja 4, Szpital 
Gminny 

Cikowska Jadwiga Józefa (1896 — 
1927) skór., wener., Warszawa, ul. 
Racławicka 96 

Cikowski Stanisław (1899 — 1925) gin., 
położ., Kraków, ul. Łobzowska 16 
Cimborski Maksymilian ( ), 

Grudziądz, ul. Hallera 5 


61 62 


flrm OEI4C - book-olds.ru Cimiengo 


LEKARZE 


Cytron 


Cimiengo Władysław (1S95— 1928) 
wewn., dziec., Szczecin, Al. Woj- 
ska Polskiego 46 

Cioch Roman (1905—1931) laryng., 
Zamość, ul. Orlicz-Dreszera 18 

Ciołkowski Tomasz Lucjan (1910 — 
1939) chir. Kościerzyna, ul. Gdań- 
ska 4 

Ciosińska Irena Leontyna (1906 — 
1934) neur., psych., Kraków, ul. 
Kopernika 17 

Cioslowski Józef Bronisław (1886 — 
1912) hig. szkol , fizykoter., Toruń, 
ul. Kasprowicza 9 

Cirkowski Władysław (1893 — 1923) 
wewn, płuc., Janów Lubelski 

Cisek Adam Marian n 905— 1932) og , 
Kraków, ul. Wrocławska lla * 

Ciszak Irena (1914—1933) og., Ko- 
ścian, ul. Poznańska 75 

Ciszek Franciszek (1902—1928) og., 
Czarny Dunajec 

Ciszewski Zygmunt (1901 — 1929) 
ch r., gin., połoz., Łowicz, ul. Sta- 
lina 49 

Ciszkiewicz Leopold (1907—1936) gin,. 
Gdańsk, ul. Powstańców Warszj 
1. m. 2 

Ciubra Klaudiusz (1914—1938) hig., 
ep dem., Kraków, ul. Koperni- 
ka 7, Zakł. Higieny U. J. 

Cjunel Wiktoria (1905 — 1936) og., 
Gdynia, ul. Nowogrodzka 26, m. 5 

Clar-Sobieska Helena (1913—1937) 
ocz.. Poznań, ul. Armii Czerwonej 
3, m. 1 

Cohensius Isaac (1910 — 1942) gin., 
Wrocław, ul. Traugutta 17, m. 13 

Csala Ludwik (1886—1915) wewn., 
Zakopane, willa „Junka“, parcele 
urzędnicze 

Cudny Franciszek (1890—1916) wewn., 
gin, hig, Mińsk Mazow., ul. Pił- 
sudskiego 76 

Cudzik Mieczysław Henryk (1908— 
1937) gin., połoz., Gdańsk-Wrzeszcz, 
ul. Rokossowskiego 24a 

6 > 


Cwojdzińska Izabela (1903 — 1932) 
og., Poznań ul. Jarochowskiego 53 
Cwojdziński Kazimierz Zymunt Jan 
(1894 — 1922) og., Mszana Dolna 
590. pow. Limanowa 
Cwynar Stanisław (1906—1931) psych., 
Kraków-Kobierzyn, Szpital Psy- 
chiatryczny, dom 24 
Cybulski Bronisław (1907—1933) og., 
Błędów, pow. Grójec, ul. Grójec- 
ka 4 

Cybulski Stefan (1888—1916) og.. 
Lublin, ul 1 Maja 51 
Cybulski Teodor Stanisław (1876 — 
1902) tiziec., Rabka, ul. Polna 222 
Cybulski Teodor Wiktor Marian 
(1906 — 1933) wewn., Rabka, ul. 
Polna 

Cygań ~zuk Feliks (1912-1946) og., 
Hrubeszów, ul. 3 Maja 24 
Cygańska-Mayowa Zofia Janina 
(1902 — 1928) gin,, połoz., Grodzisk 
Maz., ul. Bartnicka 69 
Cygielman Joel (1911—1939) og.. 
Łódź, ul. Gdańska 27a 
Cymbler Abram (1832—1907) skór., 
wener., Pruszków, ul. Owocowa 5 
Cymbrowski Edmund (1904 — 1938) 
og. Chorzów, PI. Piastowski 17 

Cymbrowski Maksvmilian H 894 

^ 1923) og. ( Grudziądz, ul. Hallera 5 
Cynkutis Helena Zafia (1898 — 1926) 
wewn., Toruń, ul. Mickiewicza 7 
m. 24 

Cyran Emil (1886— 1914) neur., psych., 
Lub mieć, Zakład Psychiatr, 
Cyrkowicz Adam Julian (1910—1935) 
płuc., Kowanówko, pow. Oborniki, 
Sanatorium Z. U. S. 

Cyrkowicz Włodzimierz Aleksander 
(1904 1928) og., Starachowice, Ry- 
nek 10 

Cyryński Marian (1895—1931 nostr. 
1937) wener., Biały Kamień, ul. 
Traugutta 78a 

Cytron Tobiasz (1908—1935) chir, 

ortop., Głuszyca, ul. Grunwaldzka 
13 

f%4, 


flrm OEI4C - book-olds.ru Cywa 


LEKARZE 


Czarniecki 


Cywa Grzegorz Julian (1914—1942, 
nostr. 1945) chir., Kraków, ul. Mo- 
gilska 59 

Cywiń^ka-Łyskawińska Maria (1895 
—1923) dziec., Warszawa, ul. Kra- 
sińskiego 18, m. 107 
Cywiński Jan (1879—1903) dziec., 
Lublin, ul. Chopina 11, m 3 
Cywiński Kaz'mierz (1380 — 1904) 
wewn., Ujazd, pow. Brzeziny 
Cywiński Mamert (1398 — 1929) 
wewn., Radom, ul. Moniuszki 24, 
m. 6 

Czaban Wanda (1901—1920) wewn., 
Łódź, ul. Piotrkowska 208,205 
Czachórski Stanisław (1879—1904) 
og , Bolesław k 'Olkusza 
Czaczkowski Józef (1872—1396) skór., 
Wvsoka Łąka, poczta Krzyżatka, 
Sanatorium 

Czajkowski Leon (1909 — 1P35) chir., 
Łódź ul. Piotrkowska 271 
Czajkowski Wacław (1893—1923) og., 
Wodzisław łUJędrzejowa 
Czakański Antoni Adolf (1903—1938) 
neur., Siemianowice, ul. Katowic- 
ka 4 

Czapiewski Atanazy (19)3 — 1946) 
og., Poznań, ul. Winogrady 44 
Czapla Witold Franc iszek Antoni 
(1906 — 1937) og., Orzegów, ul. Ko- 
ścielna 18 

Czapiewski Alojzy Władysław (1906 
— 1932) płuc.. Radlin, pow. Rybnik, 
ul. Korfantego 45 

Czaplicka Stanisława (1883 — 1920) 
wewn., Warszawa, ul. Puławska 
72, m. 15 

Czaplicki Brunon Eugeniusz (1884 — 
1909) laryng., Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 181 

Czaplicki Henryk Stanisław (1890 — 
1922) wewn., Kraków, ul. Floriań- 
ska 8 

Czaplicki Jan Zdzisław (1900—1929) 
wewn., Warszawa, ul. Sienna 41, 
m. 20 

ł 

65 


Czaplicki Zdzisław Konstanty (1874 
—1901) wewn., płuc., Kraków, ul. 
Sławkowska 4 

CzapLński Władysław (1902—1928) 
wewn.. Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Jaś- 
kowa Dolina 46a, m. 4 

Czapliński Władysław (1869—1897) 
g.n , Mszana Dolna 474, pow Li- 
manowa 

Czapliński Zbigniew Kazimierz (1909 
—1933) wewn., Kraków, ul. Sw 
Gertrudy 27, m. 5 

Cze,pnicki Henryk (1806—1922) 
wewn., Kraków, ul. Floriańska 8 

Czardybon Leopold Stanisław (1913 
— 1939) og , Chropaczow, ul. Ko- 
palni 6 

Czarkowski Hieronim (1869 — 1897) 
og., Warszawa, ul Marszałkowska 
CO, m. 18 

Czarkowski Józef (1910—1935) skór., 
wener , Warszawa, ul. Rozbrat 
34 36, m. 35 

Czarkowski Józef (1871—1396) chir., 

Osiny k Głowna, ul. Skorupki 3 

Czarnecka Helena Zbigniewa (1904 
— 1933) skór., Katowice, ul. 3 Ma- 
ja 22 

Czarnecki Edward (1892—1917) 
wewn.. fizjol., Poznań, ul. Asnyka 
3, m. 5 

Czarnecki Henryk Leon (1922 — 1946) 
laryng , Warszawa, ul. Nowogrodz- 
ka 58, m. 4 

Czarnecki Jan Marian (1875 — 1899) 
laryng., Radom, ul. Moniuszki 20 

Czarnecki Julian Stefan (1887 — 1894) 
skór., wener., Zabrze, ul. Wolności 
269 m. 1 

Czarnecki Mieczysław (1887 — 1915) 
wewn , gin., Wrocław, ul. Kaspro- 
wicza 101 

Czarniecki Feliks (1871 — 1900) neur., 
psych., dziec., wewn., Kraków- 
Salwator, ul. Sw. Józefa 49 

66 

flrm OEI_lC - book-olds.ru Czarniecki LEKARZE Czermewska 

Czarniecki Ludwik (1894—1923) Czekański Antoni (1903—1939) og. 
wener., Nowa Sól,, ul. Żeromskie- Siemianowice, ul. Katowicka 4 


go 3 

Czarnocka Wanda — zob. Denhoff- 
Karpińska-Czarnocka 
Czarnocki Wilhelm Czesław (1886 — 
1913) anatom, patol , Gdańsk, 
Akademia Lekarska, ul. Dębmki 7 
(prof.) 

Czarnopolski Bronisław — zob. 

Glattstein-Czarnopolski 
Czarnota - Bojarska Marta (1899 — 

1924) skór., wener., Gliwice, ul. 
Korfantego 23 

Czarnota- Bojarski Stefan (1887 — 
1913) wewn., Gliwice, ul. Korfan- 
tego 23 

Czarnowski Witold (1887—1928) gin., 
Żychlin, pow. Kutno, ul. Naruto- 
wicza 34 

Czarnowski Władysław (1890—1918) 
og., Bydgoszcz, Wełniany Rynek 7 
Czech Edward (1914—1946) og , Żary, 
ul. Boi. Chrobrego 21 
Czech Karol (1905—1932) chir., Rze- 
szów, ul. Zygmuntowska 3 
Czechanowski Zdzisław Marian (1907 
— 1931) dziec., Katowice, ui. 3 Maja 
15 

Czechowicz Halina Maria (1914 — 
1945) og , Kraków, ul Gen. Bema 
11 

Czechowska Ludmiła Anna (1917 — 
1941) og., Opole, ul. Powstańców 

16 

Czechowski Edmund Leopold (1883 — 
1913) gin. Wielka Wieś, Hallerowo 
Czechowski Franciszek (1837 — 1923) 
og., Mosina, ul. Nowa Niwka 19 
Czekaj Ludwik Ignacy (1891 — 1924) 
wewn., Kraków, ul. 18 Stycznia 
70 

Czekalska Barbara Halina — zob 
Getler-Czekalska 

Czekalski Klaudiusz (1910 — 1938) 
chir , Warszawa, ul Zamojskiego 
27, m. 14 

67 


Czelny Stanisław Feliks (1395 — 1923) 
Inowrocław, ul. Narutowicza 55 
Czepiclewski Aleksander Zvgmunt 
(1888 — 1910) gin., połoz., Grybów 
Czerkas- Chodosowski Jan Albert 
(1908 — 1934) chir., Grodzisk Ma- 
zowiecki, ul. Kilińskiego 26 
Czernecka Irena Józefa (1899 — 1926) 
gin., chir., Krasnystaw, Powiatowy 
Szpital Samorządowy 
Czernecki Władysław (1832 — 1906) 

stomat., Łódź, ul. Legionów 3, m. 1 
Czernerowa Jadwiga Stanisława 
(1898 — 1923) og., Bytom, ul. Puła- 
skiego 15 

Czerniak Piotr (1909 — 1933) skór., 
wener., Wrocław, ul Roosevelta 
30, m. 7 

Czerniawski Eugeniusz Józef (1917 — 
1947) og , Wysokie Mazowieckie, 
woj b : ałostockie 

Czerniawski Piotr (1870 — 1899) dziec. r 
Ostrów Wikp , ul. Konopnickiej 3 
Czernic Stanisław (1916 — 1946) 
laryng , Warszawa, ul Poznańska 
14, m. 35 

Czernic Stefan — zob de Morge- 
Czernic 

Czernicka Jadwiga Maria — zob 
Długowska-Czernicka 
Czernicki Józef (1892—1926) wewn., 
Zamość, ul Żeromskiego 11 
Czerniecow Anatoliusz (1914 — 1939) 

og., Elbląg, ul. Sienkiewicza 3 
Czerniejewski Marian Stanisław (1913 
— 1939) og., Toruń, ul. Przedzam- 
cze 10 

Czernielewski Antoni Feliks (1920— 
1946) og., Łódź, Al. 1 Maja 11 
Czerniewska-Rasiewicz Janina (1912 
— 1938) wewn., Warszawa, ul. Ra- 
tuszowa 179T, m. 20 
Czerniewska Zofia (1896 — 1925) og.* 
Starachowice-Orłowo, ul. Doktor- 
ska 120 

(lb 


flrm OEI4C - book-olds.ru Czernik 


Czyżewska 


LEKARZE 


Czernik Rudolf (1914 — 1939) og., 
Kraków, ul Strzelecka 17 
Czerwiec Stanisław ' (1916 — 1946) 
laryng , Warszawa, ul. Poznańska 
14, m. 35 

Czerwińska Helena Jadwiga (1882 — 
1914) wewn., gin., Kraków, ul. 
Dietla 111, m. 5 

Czerwińska Maria Zefiryna Cezaria 

(1890 — 1936) wewn , Warszawa, ul. 
Bracka 23, m. 50 

Czerwiński Franciszek (1878 — 1907) 
wewn., Międzyrzec, ul. Warszaw- 
ska 65 

Czerwiński Marian Józef Stanisław 
(1894—1921, nostr. 1922) chir., 
Gdańsk-OIiwa, ul. Leona Droszyń- 
skiego 3 

Czerwiński Mieczysław (1892 — 1931) 
og , Konin, ul. Armii Czerwonej 
27 

Czerwiński Zdobysław Tadeusz 

(1912 — 1940) og., Łódź-Radogoszcz, 
ul. Gen. Sowińskiego 24 
Czerwoniec Konstanty (1910 — 1938) 
gm., połoz , Łódź, ul. Daszyńskie- 
go 20, m. 11 

Czesnowska Jadwiga (1907 — 1934) 
gin,, Kraków, Rynek Gł. 7, m 9 
Czeżowska Maria (1890 — 1916) wewn., 
Wrocław, ul Wyspiańskiego 32, 
m. 4 

Czkwianianc Mikołaj (1909 — 1935) 
chir., Łód/, ul. Sienkiewicza 37 
Czkwianianc Zofia (1912—1942) 
wewn., Łódź, ul. Piotrkowska 84 
Czopowska Maria Konstancja (1879 
— 1911, nostr. 1912) wewn, dziec., 
Bydgoszcz, ul. Kwiatowa 17, m. 8 
Czortkower Emil (1911 — 1939) chir., 
Wrocław, ul. Wybizeże Wyspiań- 
skiego 32 

Czosnykowski Bolesław (1904 — 1935) 
og., Gogolin, ul. Jana 8 
Czosnykowski Czesław (1904—1935) 
chir., Gogolin, pow. Strzelce 
Czubalski Franciszek Mieczysław 
(1884 — 1910) og., fizjol., Warszawa, 

69 


ul. Bartosiewicza 11, m. 11 (prof. 
U W.) 

Czubalski Stefan Bronisław (1896 — 
1924) uroi., Warszawa, ul. Dworska 
17, Szpital 

Czubaty Stefan (1910—1936) wewn., 
Gliwice, PI. Wolności 8, m. 7 
Czudowski Bolesław (1897 — 1937) og., 
Sochaczew, ul. Piłsudskiego 24, 
m. 6 

Czudowski Wacław (1896 — 1931) 
neur., wewn., Włochy, ul. Jagiel- 
lońska 3, m 4 

Czułowski Eugeniusz (1919 — 1944) 
og.. Nowy Sącz, ul. Wałowa 2 
Czuperska Anna — zob. Krawecka- 
Czuperska 

Czuryłło Irena (1919—1945) dziec., 
Kutno, Nowy Rynek 14 
Czuryłło Zygmunt (1920 — 1946) og., 
Kutno, Rynek 14 

Czysinger Janina Stefania (1911 — 
1938) dziec., Gdańsk- Wrzeszcz, ul. 
Wajdeloty 26, m. 6 
Czyż Adam (1911—1937) wewn., Ra- 
dom, ul. Żeromskiego 68 
Czyż Daniel (1907—1934) og., Mysło- 
wice, ul. Powstańców 3 
Czyż Jan (1905 — 1935) og., Bolosła- 
wice k/Wielunia, ul Kościelna 3 
Czyżewiez Adam Andrzej Ferdy- 
nand (1913 — 1940) gm., połoz, 
Wałbrzych, ul. Matejki 5a 
Czyżewiez Adam Ferdynand (1877 — 
1900) gin., połoz., Warszawa, ul. 
Starynkiewicza 3, (prof. U. W.) 
Czyżewiez Adam Roman (1913—1939) 
og., Koźle, ul. Chrobrego, Przy- 
chodnia Przeciwweneryczna 
Czyżewska Jadwiga Maria Helena 
(1908 — 1934) gm , Warszawa, ul. 
Mickiewicza 27, m. 91 
Czyżewska Janina (1900 — 1925) dziec., 
Wrocław, ul. Pugetta 27 
Czyżewska Zofia — zob. Bojarczyk- 
Czyżewska 

70 


flrm OEI4C - book-olds.ru Czyżewska LEK 


Czyżewska - Plecyta Zofia (1901— 
1925) rentg. f Wrocław ul. Pugetta 
27 

Czjżewski Kazimierz 1924) 

chir., Wrocław, ul. Pugetta 27 

Czyżewski Mieczysław (1835—1923) 
chir., Warszawa, ul. Mickiewicza 
27, m. 91 

Czyżowski Bolesław 0 916- 1944) og., 
Kraków, ul. Pędzichów 9 

Czyżowski Władysław Bronisław 
(1881 — 1919) og., Kraków, ul. Pę- 
dzichow 9 

Czyżykowski Franciszek (1889 — 1925) 
wown., Wrocław, ul. Pomorska 2 

Czyżykowski Tadeusz (1905 — 1931) 
wewn , serce, Łódź, ul. Gdańska 
65a, m. 4 

Cmoko»va Wiktoria Zofia (1913 — 
1938) og., Dobrodzień, pow. Lu- 
bliniec, ul. Marsz. Stalina 50 


R Z E Dandelski 


Ćwiąkała Antoni (1910 — 1935) bakt, 
Kielce, ul. Kilińskiego 21 

Ćwiki ński Adam Czesław (1898 — < 
1926) og., Bytom, ul. Oświęcimska 
20 

Ćwikliński Tadeusz Walerian (1916 — 
1940, nostr. 1946) og , Brzezinka, 
pow Katowice, ul. Dworcowa 122 

Cwikowa Helena (1915—1939) gin., 
Chorzów, ul. Strzelców Bytom- 
skich 11 

Cwirko-Godycka Aleksandra Anto- 
nina (1907—1933) sł ornat., Poznań, 
ul. S ł owackiego 38 

Cwirko-Godycka-Drużyłowska Jo- 
anna (1837—1915) wewn., Słupsk, 
Ubezp. Społeczna 

Cwirko Godycki Micha! (1901 — 1926) 
wewn., Poznań, ul Słowackiego 

38 


D 


Dabrysowa Nina — zob. Bngusz-Bo- 
gnszewska-Dabrysowa 

Dackiewicz Józef Marian (1921 — 1946) 
og., Warszawa, ul. Polna 40, m. 28 

Dackiewicz Stanisław Stefan (1897 — 
1924) wewn. f Warszawa, ul. Nowo- 
grodzka 44, m. 17 

Dadlez Zygmunt Jan Józef (1887 — 
1914) płuc., Katowice, ul. Słowac- 
kiego 22, m 3 

Dagajew Włodzimierz (1893—1925) 
wewn., Lublin, ul. Wyszyńskiego 
12, m. 4 

Dajkowski Leonard Maksymilian 
(1897 — 1923) og., Gdynia, ul. Świę- 
tojańska 88, m. 2 

Dakowska-Kleber Regina Maria 
(1886 — 1915) laryng., Warszawa, ul. 
Kochowskiego 1 1 

71 


Dalowa-Perel Elwira (1903 — 1930, 
nostr. 1935) og., Słupsk, ul. Po- 
pławskiego 5 

Dallet-PIucińska Zofia (1894 — 1920) 

• dziec., Kraków, ul. Zyblikiewicza 
17 

Dalski Edmund (1906 — 1937) wewn., 
Cieszyn, ul. Armii Czerwonej 34 

Damański Stanisław (1888 — 1912) 
chir., gin., Sanok, ul. Mickie- 
wicza G 

Da mm <nva Janina — zob. Dehnel- 
Damiuowa 

Dandelski Alfred Józef (1901 — 1938) 
og.. Kruszwica, pow. Inowrocław, 
Rynek 8 

Dandelski Zdzisław (1380 — 1906) 
chir., Toruń, ul. Przedzamcze 10 

72 


flrm OEI4C - book-olds.ru Danecki 


LEKARZE 


Dąbrowska 


Danecki Henryk Feliks (1896 — 1924) 
skór., wener , Poznań, ul. Walki 
Młodych 18 

Danecki Sylwester (1914 — 1933) og., 
Poznań, uh Grunwaldzka 57, m. 2 
Danek Tadeusz (1903 — 1928) og., Gli- 
, wice, ul. Zwycięstwa 29 
Danel Leopold Emil (1916 — 1947) 
chir., Nowa Ruda, Lecznica Bracka 
Dangel Helena Irena — zob. Paw- 
łowska-Dangel 

Daniel Marian (1906 — 1935) og , 
Gniezno, ul. Sienkiewicza 28 
Danielak Wiktor Franciszek (1902 — 
1939) gin., połoz., Łódź, ul. Naru- 
towicza 37, m. 5 

Danielewicz Henryk (1901 — 1930) 

gin, połoz, Piaseczno, ul. Zającz- 
ka 28 

Danielewicz Jan (1903—1927) otola- 
ryng, Warszawa, ul Hoża 27, m. 5 
Danielewska Irena Maria — zob. 

Goćkowska^Danielewska 
Danielewski Roman (1901 — 1932) 

wewn , prosektor, Bydgoszcz, ul. 
Jagiellońska 61 

Danielski Jan (1892—1916) wener., 
big.. Lublin, ul. Narutowicza 25 
Danilewicz Czesław (1909- 1939) og., 
Dąbie Szczecińskie, ul. Sobieskie- 
go 25 

Danilewicz Konstanty (1879—1906) 
wewn., Warszawa, ul. Kamedułów 
81 

Danilewicz Wincenty Witold (1912 — 
1939) og., Żarki k/Częstochowy, ul. 
Częstochowska 29 

Daniłowiczowa Elwira Marta (1911 — 
1935) dziec., Łódź, ul. Magistracka 
36, m. 5 

Daniłowski Aleksander (1883 — 1910) 
wewn., płuc., Rabsztyn, pow. Ol- 
kusz, Sanatorium 

Dankowska Anna (1913—1938) og., 
Międzychód, ul. 17 Stycznia 8 
Dankowski Seweryn Edward (1909 
— 1937) og., Międzychód, ul. 17-go 
Stycznia 8 


Danowski Mieczysław (1P09--1936) 
otolaryng., Białystok, ul. Modliń- 
ska 1 1 

Danyluk Tadeusz Mirosław (1916 — 

1942) og , Wałcz, ul. Kaszubska 10 
Danysz Jadwiga Maria (1834—19)3) 
og.. Książ Wielki, pow Miechów 
Dańko Celina (1911—1333) chir., 

Piekary Si , ul. Rob Ży morskie- 
go 72 m. 3 

Dasiowkz Lucjan Władysław (1897 

— 1926) oc z , Warszawa, ul. Pu- 
ławska 130, m. 13 

Daszkiewicz Kory but Czesław (1901 
— 1928) chir, gin. ( położy Dolny 
Brzeg, pow. Wołów 
Daszkiewicz Maria (1897 -1922) og., 

We herowo, ul Pucka 11 
Dawidowicz Aleksander (1919 — 1947) 
og.. Lublin, uh Grottgera 7, m. 8 
Dawiskiba Emil (1912— 1940) og., 

Wrocław, ul. J. Conrada 14a 
Dąbek Tadeusz (1910—1937) og., 

Gliwice, ul. Staroklodnicka 7a, 
m. 4 

Dąbkowska-Berndt Danuta Zenona 

(1916 — 1940) wewn Dobowa Gó- 
ra, Papiernia Dębowica 
Dąbrowiecki Tadeusz (1905 — 1931) 

og., Brzozów 

Dąbrowska Emilia — - zob. Ciągliń- 
ska-Dąbrowska 

Dąbrowska - Smiechowska Halina 

(1888 — 1920) wewn., Warszawa, 
ul. Jesionowa 11 

Dąbrowska Helena (1897 — 1928) 

dziec., Garbów k/Lubhna, Cu- 
krownia 

Dąbrowska Jadwiga — zob. Pols- 
kowska-Dąbrowska 
Dąbrowska Janina (1890 — 1914) 

anat. patol., Warszawa, ul. Mo- 
kotowska 51/53, m. 2 
Dąbrowska Janina Józefa (1904 — 

1930) dziec., Włochy, ul. Inży- 
nierska 4, m. 5 

Dąbrowska Kazimiera — zob. Li- 

twiniuk- Dąbrowska 

74 

flrm OEI_lC - book-olds.ru 


73 Dąbrowska 


LEKARZE 


Demski 


Dąbrowska - Dobrowolska Maria 
(1904 — 1931) og., Bydgoszcz, ul. 
Dworcowa 45 

Dąbrowski Edward (1914—1939) og., 
Szczecin, Al, Pomorska 15, m. 4 
Dąbrowski Henryk Bazyli (1896— 
1924) og, Szczecin, ul. Sw. Woj- 
ciech i 11, m. 3 

Dąbrowski Jan (1913—1937) gin., 
Zabrze, ul Sądowa 13 
Dąbrowski Jan (1910—1946) og., Ja- 
rosław, ul. Czarnieckiego 16 
Dąbrowski Jerzy (1876—1907) skór., 
wener., Kielce, ul. Śniadeckich la 
ska 33 

Dąbrowski Józef (1904- 1928) og., 
Chrobcrz, pow. Pińczów 

Dąbrowski Julian Stefan — zob. Dę- 
bowski-Dąbrowski 

Dąbrowski Kazimierz (1900 — 1926) 
wewii., płuc., Zakomne, ul. Kru- 
pówki „Pałac Mody“ 

Dąbrowski Kazimierz (1902 — 1929) 
psych., hig. ( Warszawa, ul. Pu- 
ławska 91 

Dąbrowski Marian Teofil (1907 — 
1935) gin., połoz, Mszana Dolna 
Dąbrowski Romuald (1393—1921) 
wewn , wener., Stare Bogaczowi- 
ce 165 

Dąbrowski Stanisław Henryk (1918 
—1945) og., Nowe Miasto Lub., 
Rynek 27 

Dąbrowski Tadeusz (1909—1939) 
chir., Sulejówek, ul. Pułaskiego 6 
Dąbrowski Władysław (1914—1946) 
og., Radzyń Podlaski, ul. Rokos- 
sowskiego 64 

Dąbrowski Zygmunt (1835—1913) 
wewn , Radom, ul. Kellcs-Krauza 
7, m. 8 

Debita Marek Marcin (1909—1935) 
og., Zabrze, Szpital Sw. Józefa 
Decowski Bronisław (1893 — 1923) 
Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza 17 
Dega Maria (1906 — 1929) dziec., Po- 
znań, ul. Daszyńskiego 89 

75 


Dega Wiktor (1896—1924) ortop., 
Poznań, ul. Daszyńskiego 89 (prof 
U. P.) 

Dehnel-Dammowa Janina (1914 — 
1938) og„ Poznań, ul. Chełmoń- 
skiego 9, m. 5 

Deimel Małgorzata (1886 — 1909) 
dziec., Bielsko, Ubezp. Społeczna 
Deinert Kurt (1897— 1324) og., Karp- 
niki 5 pow. Jelenia Góra 
Dejnicki Oleg Bogdan (1910—1939) 
og, Bielsko, ul. Zielona 2 
Deka Zenon (1905—1933) chir., War- 
szawa, ul. Puławska 48, m. 11 
Dekaban Anatoliusz ( ), 

Warszawa, pl. Weteranów 4 
Dekański Alfred Wincenty (1868 — 
1897) og„ Kornmów, gm Wrzoso- 
wa, pow. Częstochowa 
Dekowa Antonina — zob. Sokołow- 
ska- Deków a 

Deloff Leonard Ryszard (1903 — 1929) 
płuc., Zabrze, Szpital Miejski 
Deloff Maria Antonina (1899 — 1925) 
płuc., Zabrze, ul. Dworcowa 9, 
m. 4 

Dcmant Piotr (1896 — 1922) wewn , 
patol , Warszawa, ul. Francuska 
26, m. 11 

Demantowa Apolonia Helena (1891 

— 1923) ocz., Warszawa, ul. Fran- 
26, m. 11 

Dembińska Ludomira — zob. Widy- 
Dembińska 

Dembowska Sabina (1879 — 1908) gm.. 
Warszawa, ul. Żurawia 26, m. 5 
Dembowski Stefan (1887—1924) 
neur., psych., Kielce, ul. Spacero- 
wa 3 

Demianowska Maria (1891 — 1919) 
neur , psych., Wrocław, ul. Gie- 
rymskiego 81 

Demianowski Adrian — zob. Cha- 
Iembek~Demianowski 
Demski Jan (1911 — 1939) og.. Lublin, 
ui. Odrodzenia 18 

76 


flrm OEI4C - book-olds.ru Denhoff 


LEKARZE 


Dobek 


Denhoff-Karpińska-Czarnocka Wan- 
da (1894 — 1926) rentg., Warszawa, 
ul. Marymoncka 90 
Dcptuch Władysław Jan (1910 — 1935) 
wewn., rentg., Lublin, ul. Chopina 
17 

Derecki Faustyn (1894 — 1922) og , 
Warszawa, ul. Szwoleżerów 7, 
m. 43 

Derecki Stefan, Jan (1895 — 1923) og., 
Godula, ul. Oświęcimska 6 
Dering-Ossowska Krystyna Anna 
(1905 — 1930) rentg., Warszawa, ul. 
Płocka 26 

Dettloff Helena — zob Kotarska- 
Dettloff 

Deutschmeister Ichel (1900 — 1926, 
nostr., 1928) gin., Dzierżoniów, ul. 
Daszynsk ego 27 

Dębicka Józefa (1884 — 1909) og.. Wy- 
sokie Łąki, poczta Krzyżatka, Sa- 
natorium 

Dębicka-Nawarkiewicz Hanka (1902 
— 1932) og., Batowiee, pow. Lubań 
Dębicki Marian (1911 — 1935) wewn., 
Poznań-Dębice, ul. Wołyńska 34 
Dębnicki Józef (1385— 1911) og 
Piotrków Kuj., paw. Nieszawa 
Dębosz Kasper (1911 — 1936) og , Bo- 
janowo, pow. Rawtcz, Rynek 2 
Dębowski-Dąbrowski Julian Stefan 
(1885 — 1933) og., Wielbaig, pow. 
Szczytno 

Dębski Feliks (1890 — 1925) psych., 
Drewmca k/Warszawy, S~pital 
Dębski Walenty Antoni (1894 — 1919) 
reur., psych., Konstancin, ul. Ma- 
tejki 10 

Dlaczek Karolina (1897 — 1929) 
neur,, psych., Kraków, ul. Pań- 
ska 6 

Diaczek Stanisław (1882 — 1910) Kra- 


Didniakow Eugeniusz (1884 — 1916> 
og., Aleksandrowie e, pow. Biel- 
sko, ul. Cieszyńska 345 
Diem Rudolf (1896—1926) og., War- 
szawa, ul. Zakopiańska 7 m. 3 
Digmlnowicz Franciszka (1913—1939) 
dziec., Bielsko, ul. Żymierskiego 
17 

Dintenfass Emil (1908 — 1933) og., 
Tarnów, ul. Brodzinsk ego 8, m 1 
Dipont Marian Teodor (1913 — 1939) 
gin., połoz.. Warszawa, ul. Ta- 
trzańska 9, m. 11 

Dh-tenfcld Ida (1895 — 1922) dziec , 
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldz- 
ka 173 

Długołęcki Edward (1910 — 1939) 
chir., Radom, ul. Starokrakowska 
42 

DIugoszewski Konrad Józef (1911 — 
1945) og., Pabianice, ul Armii 
Czerwonej 28 

DIugoszowska-Budzanowska Henry- 
ka (1894—1925) dzicc., Bydgoszcz, 
ul. Zamojskiego 8, m. 6 
Długowska - Czernicka Jadwiga 
Maria (1891 — 1924) wewn , Oświę- 
cim, ul. Jagiełły 16, m. 5 
Dłuhosz Ryszard (1892 — 1920) ag, 
Michałowice, ul. Powstańców 1 
Dłutek Franciszek (1904 — 1928) 
wewn . Rvpm, ul. Kościuszki 5 
Dłużewska-Sterz Anna Halina (1912 
— 1935) og , Kocborowo, paw. Sia- 
rogard, woj. gdańskie. Zakład 
Psychiatryczny 

Dłużewski Leon (1911 — 1935) og., 
Kocborowo, pow. Starogard, Za- 
kład Psychiatryczny 
Dmitrowicz Julian (1912 — 1941) 
wewn,, Łódź, ul. Żeromskiego 46, 
m. 11 

Dmoch Władysław Marceli (1890 — 
1918) og, Łuków, ul. Ogrodowa 12 


ków, ul. Pańska 6 Dmochowska Maria (1900- -1928) og., 

Diamant-Herbstowa Irena (l^^-^ N '^> < Kluczborek, Szpital Powiatowy 
1936) gin., połoz., Warszaw^“ ulr ,, JJtmek Maria (1922 — 1946) mikrobiol., 
Malczewskiego 6, m. 13 f ..,7 Poznań, ul. Fredry 10 


77 78 


flrm OEI4C - book-olds.ru Dobek 


LEKARZE 


Docha 


Dobek Stanisław Zdzisław (1914— 
1939) og , Męcina 8, pow. Lima- 
nowa 

Dobernoeker Arthur (1869— 1894) og., 
Szprotawa, ul. Sobieskiego 55 
Dobcrska - May Irena Dąbrówka 
Wacława (1903—1928) bakt , War- 
szawa, ul. Czerwonego Krzyza 16, 
m. 17 

Dobiecki Kazimierz (1896—1930) 
wewn„ Warszawa, u 1 . Kazimic- 
rzow 5 Ka 83, m 10 
Dobkiewicz Aleksander (1900 — 1923) 
chir, gin, Sandomierz, ul. Opa- 
towska 17 

Dobrogowski Stanisław (1904 — 1932) 
og, Poznań, ul Szkolna 9 , m. 3a 
Dobrowołska-Baryszewska Helena 
(1895 — 1921) hig , Warszawa, ul. 
Koszykowa 49, m. 17 
Dobrowolska Jadwiga (1893—1924) 
gin., połoz,. Warszawa, ul. Szara 
14 

Dobrowolska Maria zob. Dąbrowska- 
Dobrowolska 

Dobrowolska Walentyna zob. Bog- 
dan- Dobrowolska 

Dobrowolska Wanda (1898 — 1928) 
og ; . Suchedniów, ul. Kościelna 10 
Dobrowolska Zofia ( ), Ot- 

wock, Sanatorium Miejskie 
Dobrowolski Bronisław (1909 — 1926) 
neur , Łodz, ul Kopernika 6 
Dobrowolski Dymitr (1905 — 1934) og.. 
Warszawa, ul. Grochowska 246, 
m. 4 

Dobrowolski Konstanty (1889—1916) 
og , Rawa Mazow., ul. Tomaszow- 
ska 33 

Dobrowolski Lucjan Antoni (189o — 
1923) wewn., płuc,, Warszawa, ul. 
Lwowska 4, m. 3 

Dobrowolski Stefan (3898 — 1929) og., 
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Kościuszki 
24 

Dobrowolski Tadeusz (1914—1945) 
og, Wrocław, ul. Wincentego Wi- 
tolda 22, Szpital Sw. Jerzego 

79 


Dobrowolski Władysław Leon (139$ 

— 1925) otolaryng , Częstochowa 
Dobrowolski Wojciech (1901 — 1928> 
og, Bydgoszcz, ul Dworcowa 45 
Dobrowolski Zdzisław Czesław (1909 
— 1929) wewn , Warszawa, ul 
Grochowska 246, m li 
Dobrski Henryk (1909—1933) chir,, 
Lodź ul 10 Lutego 3 
Dobrys7ycki Roman (1915 — 1945) 
gin , połoz., Poznań, ui. Rzepec- 
ka ego 7a, m. 1 

Dobrzański Antoni (1893—1919) 
laryng , Warszawa, ul. Filtrowa 
62 m. 35 (prof. U W.) 

Dobrzański Kazimierz (1870 — 1896) 
chir., Mińsk Mazow., ul. Warszaw- 
ska 106 

Dobrzański Stefan (1868—1896) og., 
Kamionna Góra, Zakład Leczenia 
Gruźlicy 

Dobrzański Tadeusz (1921 — 1946) og., 
Warszawa, ul. Łomżyńska 8, m. 2 
Dobrzański Zygmunt Bernard (1S10 
—1937) rentg., Stalowa Wola, uh 
Narutowicza 2 '4 

Dobrzęcki Władysław Marian Ed- 
ward (1914—1939) og., Bytom, ul. 
Chrobrego 10. m. 7 
Dobrzyńska Nadzieja — zob. Bittei- 
Dobrzyńska 

Dobrzyński Juliusz (1893—1922) 

wew.i , Warszawa, ul. Chocimska 
31, m. 17 

Dobrzyński Marceli (1892 — 1922) 

skór., wener., Sopot, ul. Chmie- 
lewskiego 3 

Dobrzyński Zbigniew Kazimierz 

(1918 — 1947) og., Wejherowo, ul. 
Sobieskiego 294 

Dobschiitz Abraham Hirsch (1890 — 
1919) og., Zabrze, ul. Wandy 1 
m. 5 f 

Dobużyńska - Anisimowicz Zofia 
Emiiia (1915 — 1910) skór., wener., 
Gdańsk, ul. Dębinki 7a 
Docha Antoni (1894 — 1926) wewn.. 
Kuźnica, pow. Sokółka 

«0 


flrm OEI4C - book-olds.ru Docha 


LEKARZE Dorabialska 


Docha Janina (1913— 1946) wown,, 
d/iec , Kuźnica, woj. białostockie 
Doemng Tadeusz Marian Ludwik 
(1904 — 1939) uroi., Kraków, ul. 
Zyblik ! ewicza 14, m. 3 
Doerffer Henryka zab. Kobylińska- 
Doerf fcr 

Dojanowski Sergiusz (1390—1916) 
gin., połoz., Wrocław, ul. Marcm- 
kowskicgo 8 

Dojlido Zofia (1897— 1926) dziec., 
Sosnowiec, ul. Prosta 7 
Dokontowa Janina (1891 — 19171 
wewn., psych., Łódź, ul. Jaracza 
55, m. 3 

Dokowslci Antoni (1894—1926) 
wewn, Radosz, ul. Grottgera 9 
Dolatkowski Augustyn (1903 — 1928) 
og., Gdynia, ul. Beniowskiego 16 
Dolińska Gustawa (1898 — 1923) 

dziec., Łódź, ul. Narutowicza 6 
m. 3 

Doliński Józef Jan (1891 — 1923) gin., 
połoz., DQbica, ul. Konarskiego 16 
Doliński Leopold (1897 — 1923) rentg., 
Łodz, ul. Narutowicza 6, m. 3 
Dolnicki Roman (1893 — 1923) skór., 
wener., Nowy Sącz, ul. Jagielloń- 
ska 17 

Dolny Walenty (1905 — 1934) og.. Sta- 
wiszyn, pow, Kalisz, ul. .Piekar- 
ska 4 

Dolner Stanisław (1394 — 1924) 
wewn., dziec., Łyszkowice, gm 
Łyszkowice 

Domańska- Wieczorek Janina Sabina 

(1913 — 1940) wewn., Ciechanów, ul. 
Warszawska 56 

Domański Czesław ( ), Łę- 

czna. pow. Lubartów 
Domański Lech (1914 — 1938) ch-r., 
Chełm, ul. Hrubieszowska 102 
Domański Stanisław (1888 — 1912) 
Sanok, ul. Mickiewicza 
Domański Władysław Jerzy (1900 — 
1928) wewn., gin., Łazy, pow. Za- 
wiercie, dom kolejowy nr 4 


Domaradzki Bronisław Marian (1905 
1931) wewn., Zamość, ul. Lubel- 
ska 2 

Domasik Czesław (1903—1931) og.. 
Łódź ul Abramow^kicgo 23, nt. 9 
Domaszcwicz Józef (1391 — 1917> 
rentg.. wewn., Poznań, ul. Dą- 
browskiego 4, m. 3 
Doma c z“wicz Stefania (1909 — 1934) 
stomat., Wałbrzych, Stary Zdrój, 
ul Czerwonej Armii 16 
Domaszcwicz Wanda (1922 — 1947) og., 
Kraków, ul. 18 Stycznia 13 
Domaszcwski Euzebiusz Wawrzyniec 
(1908 — 1940) og., Kobyłka, ul. Sło- 
wackiego 7 

Pomicz Stan’sław (1911- -1937) og, 
Zgierz, ul. Długa 34 
Domyslawski-Lewitt Piotr Paweł 
(1893 -1925) wewn., Sokołów Pódl,, 
ul Wolności 14 

Domysławski Władysław (1911 —1938) 
chir, Bie’sk Pódl., ul. Rampa 3 
Domżalski Józef Kacper (1885 — 1931) 
wewn., Łódź, ul. Narutowicza 32 
Donatt Juliusz Cezary (1873 — 1898) 
laryng , Kielce, ul. Focha 39, m. 4 
Donat Zygmunt (189 1 — 1914) wewn., 
Poznań, ul. Reymonta 7 
Donhaiscrowa Maria Adela (1892 — 
1929) bakt., serol., Kraków, ul 
Kazimierza Wielkiego 89 
Donheiser Antoni Emilian Józef (1900 
— 1929) zakaż., bakt,, Katowice, 
Szpital Zakaźny 

Donhoeffner Leokadia Izabela (1903 

— 1935) og., Harklowo, Skołyszyn, 
pow. Jasło 

Doniec Borys (1913—1939) og., Ko- 
zienice 

Doński Mieczysław (1883 — 1916) 
skór., wener., Toruń, PI. Sw. Ka- 
tarzyny 7, m. 4 

Donten Lubomir (1903 — 1930) wewn. 

Pruszków, ul. Kraszewskiego 13 
Dorabialska Michalina (1908 — 1935) 
og., Zembrzyce, pow. Wadowice 


81 


82 


flrm OEI4C - book-olds.ru Dorabialski 


LEKARZE 


Drexler 


Dorabialski Stefan (1908 — 1939) bakt . 

Warszawa, ul. Hoża 27, m 13 
Dorantt Stanisław (139S— 1931) gm„ 
Olsztyn, ul. Pułask'ego 4 
Dorawski Jan Kazimierz (1899 — 1931) 
rcntg , Kraków, ul. Sobieskiego 3 
m. 2 

Dorda Alfred (1907—1937) og., Ka- 
towice-Ligota, ul. Panewmcka 40 
Dorengowski Eugeniusz (1913 -1938; 

og , Kielce ul Bandur-ktcgo 2( 
Dormicki Eryk (1905 — 1928) wewn. ( 
Kraków, ul. Sarego 9 
Dormus Jerzy (1887—1912) wewn., 
anatom , Stary Sącz ul. Węgierska 
26 

Eormusowa Helena (1886 — 1912' 

wewn. g n., d/tcc*, Stary Sącz, ul. 
Węg erska 26 

Dorob*sz Tadeusz (1916—1944) ch ? r„ 
Wrocław, ul. Mikołaja Reja 13 
m. 8 

Doroszkiewicz Władysław Piotr 
(1897 — 1930) wewn., Brzeg n'Odrą, 
ul Piastowska 2 

Dorożyńska Ludwika Helena (189 — 
1925) dzicc., Tarnów, ul. Drewmc- 
kiego 6 

Dorożyński Jan Adam (1899 --1928/ 
wewn., Szczecin, Woj. Wydział 
Zdrowia 

Dorski Henryk (1906—1935) stomat., 
Kraków, ul. Starowiślna 27 
Dostał Karol Józef (1907—1935) ch r. 

Ciesz\ n, ul. Bielska 8 
Dowgird Adam Jan (1913—1939) 
chir., Hajnówka, woj. białostockie, 
ul. Warszawska 23 
Downarowicz Antoni (1904—1987) 
gin., położ., Miecnów, ul. Rac>a- 
wicka 19 

Dowżenko Anatol (1905—1932) neur.. 
Warszawa ul. Walecznych 15 ni. 1 
Dowżenko Maria zob. Rozwadowska* 
Dowżenko 

Drabarek Roman Paweł (1833 -1931) 
wewn., Skierniewice, ul. Gałec- 
kiego 12 


Drahokaupil Stanisław (1909 — 1937) 
gm„ Trzciana, pow. Rzeszów 
Drak Juliusz (Junior) (1921 — 1947) 
lek. sąd., Wrocław-Ziemphn, ui. 
Sw. Wincentego 16 
Drak Juliusz Władysław (1888 — 1312/ 
ocz., Wrocław, ul. Sw. Wincentego 
16 

Drak-Strzelecka Danuta (1919 — 1944) 
og., Wrocław, ul. Franciszka 
Nuila 9 

Drath Anna Mieczysława (1910 — 
1934) psych., Tworki, Szpital dla 
Psych. Chorych 

Drayer Zofia zob. Orska-Drayer 
Drecki Jan (1888 — 1917) og., Gniew- 
kowo woj. pomorskie, ul. Kiliń- 
skiego 2 

Dregsr Edmund (1903 — 1928) chir., 
uroi., Warszawa, ul. Poznańska 33 
m 6 

Drćrłsr Witold Kazimierz (1919 — 

1946) og., Nowy Sąv'z, ul. Jagielloń- 
ska 66 

Dreschor Edward Wilhelm (1912— 
1937) chir., dziec . Sopot, Szpi- 
tal P. C. K. 

Dreszer Ryszard Alfred (1837 — 1924) 
psych., Poznań, ul. Przybyszew- 
skiego 49 (prof. U. P ) 

Dreszer Helena — zob. Węgleńska- 
Dreszer 

Drewek Edmund Dominik (1907— 
1932) og , Trzebiecnów, pow. Swie 
bodzm, Sanatorium 
Drewniak Andrzej (1915 — 1944, nostr., 

1947) og., Gdańsk, Akademia Le- 
karska 

Drews Roman (1908—1933) chir, 
Pozmn, ul. Zbąszyńska 1 3 
Drews Stanisław (1903 — 1930) og , 
Wrocław, ul. Krupnicza 7 
Dreyza Jerzy Antoni (1902 — 1934) 
wewn. Częstochowa, ul. Washing- 
tona 42 

Drexler Witold (1919—1944) og. t 
Nowy Sącz 


S3 


H4 


flrm OEI4C - book-olds.ru Drobniewicz 


LEKARZE 


Duda 


Drobniewicz Gertruda (1913 — 1937) 
og , B‘ała Krak., ul. 10 Lutego 13 
Drobniewicz Zygmunt (1885 — 1912) 
chir., Biała Krak., ul. 10 Lutego 18 
Drossel-Święcka Maria (1909 — 1940, 
nostr. 1945) og., Gdynia, ul Zgo- 
da 4 

Drozd Marian Bolesław (1904 — 1928) 
gin., Katowice, PI. Wolności 2 
Drozd Roman Antoni (1906 — 1931) 
stomat., Katowice, ul. 3 Maja 23 
Drozdowicz Jadwiga Antonina (1904 
— 1929) dziec., Cieszyn, ul. Nowe 
Miasto 23, m. 2 

Drozdowska Maria 0914 — 1938) og. 

Stawęcin, pow, Koźle 
Drozdowska Stanisława Wincenta 
(1910 — 1935) ocz., Przemyśl, ul. 
Kasprowicza 11 

Drozdowski Jerzy Izydor Bonifacy 
(1894 — 1924) stomat., Kraków, ui. 
Potockiego 5 

Drozdowski Wiktor Otton Aleksan- 
der (1894 — 1916) wewn., położ., 
Wroctaw, ul. Matejki 7, m. 2 
Drożdż Edward Franciszek (1908- 
1942) og., Pilica, pow. 0'kusz 
Drożyński Leon (1881 — 1908) skór., 
wener., Poznań, uh Zakręt 17 
Drzewiecki Bolesław (1903 — '1928) 
hig., Toruń, ul. Szeroka 38 
Drużkowska Krystyna Zofia (1895 — 
1924) og., Kraków, ul. Bożego Mi- 
los erazia 4, m. 7 

Drużyłowska Joanna — zob. Ćwir- 
ko-Godycka-Drużyłowska 
Drużyński Zygmunt 11915 — 1945) og . 

Kujawy, pow. Prudnik 
Drybański Marian (lł#05 — 1936) og , 
Poznań, ul. Marsz. Focha 47 
Dryjski Józef (1911 — 1946) ciur . 

Warszawa, ul. Emihi Plater 35 
Dryl Lucjan Kazimierz (1912 — 1939) 
og., Wrocław, ul. Widok 2 4, m. 4 
Dryl Stanisław Andrzej (1922 — 1946) 
og.. Łódź, ul. Kilińskiego 10a m. 6 

8*5 


Drzewiecki Bolesław (1903 — 1928) 
hig , dziec., Toruń, ul. Szeroka 36 
m. 2 

Drzewiecki Stanisław (1888 — 1914) 
stomat., Katowice, ul. Młyńska 5 
Drzewiński Hipolit Witold (1911— 
1938) ciur. Lublin, ul. Zamojska 1 
m. 4 

Drzew* ki Zbigniew Tadeusz (1916 — 
1941) og , Zakopane, Willa „Mon- 
tana" 

Dubicka Pelagia — zob. Kasz-Du- 
bicka 

Dubicki Marian Józef (1903—1930) 
gin., położ., Zakopane, Sanato- 
rium P. C. K. 

Dubiel Jan Feliks (1 103— 1937) chir., 
Krosno, ul. Daszyńskiego 21, II p. 
Dubicński Grzegorz zob. Timofie* 
jewDubieński 

Dubińska Rozalia (1879 — 1915) 
wewn. Radom ul. WitoMa 13 15 
Dubiński Leonard Jan (1881 — 1915) 
wewn., Wierzbica, pow. Radom 
Pubiszewski Franciszek Ludomir 
(1867—1898) połoz, dziec., Hrubie- 
szów, ul. Piłsudskiego 9 
Dubowik Adam (1R99 — 1927) og , 
Grudz.ądz, ul. Legionów 3 
Duch-Grzeszkowa Janina Maria (1918 
— 1940) chir., gin , Grójec, Al. Wal- 
ki Młodych 17a 

Ducha Antoni (1894 — 1926) wewn., 
Kuźnica, pow. Sokółka, woj. biało- 
stockie 

Duchflteau Henryk Jan (1873 — 1901) 
wewn., Ostrowiec, ul. Siennic ń" 
ska 68 

Duchniewski Władysław (1905 — 
1931) gin., Sopot. ul. Chopina 37 
Duda-Dziewierz Jadwiga ( ), 

Warszawa, ul. Balwederska 20 
Duda Rudalf (1910 — 1934) wewn., 
Lublin, ul. Strażacka 6, m, 1 
Duda Zdzisław Leon Antoni (1912 — 
1937) og , Gdynia, ul. Starowiejska 
19, m. 3 

86 


flrm OEI4C - book-olds.ru Dudar 


LEKARZE 


Dworak- 


Dudar Antoni Władysław (1908 — 
1937) rentg., Ełk, ul. Słowackiego 
38 

Dudek Mirosław (l n 08— 1937) gin., 
poło7., Sulęcin, woj. Poznań, Szpi- 
tal Powiatowy 

Durewicz Zofia (1900—1925) dziec., 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Kubacza 13, 
m. 2 

Dudzicz Michał (1912— 1942) og , 
Poznan, ul. Obornicka 106, m. 2 
Dudzik Ludwik Franciszek (1891 — 
1923, nostr. 1924) og , Ruda Sl., ul. 
Bujoczka 1 

Dudziński Witold Jan Radogost (1912 
1936) balneol., wewn., Połczyn- 
Zdrój, ul. Daszyńskiego 5 
Duhl Janina Barbara (1916—1945) 
og., Łańcut, ul. C' ł narskiego 35 
Duhl Stanisław (1916 — 1945) og , 
Łańcut, ul. Cetnarskicgo 35 
Dują Antoni (1904—1931) wewn., Mi- 
kołów, ul. Miarki 5 
Dujanowiez Stanisław (1905 — 1934 ) 
Wrocław, uł. Traugutta 118 
Dukiet Mieczysław Franciszek (1899 
—!92<>, gin., położ., Krynica, willa 
„Moja” 

Dulewicz Maria (1903—1930) ocz., 
Bydgoszcz, Al. 1 Maja 51 
Dulewicz Stanisław (1881—1909) 
wewn., Katowice II. ul. Krakow- 
ska 9 

Dulęba Jan Józef (1905 — 1931) og. 
Pilica, pow. Olkusz, ul. Księża 6 
Dulinicz-Chlcwicka Maria Eleonora 
(1911—1938) wewn., Warszawa, ul. 
Noakowskiego 16, m. 8 
Duliniec Lucjan (1897 — 1926) og., 
Radom, ul. Pierack^ego 18 
Dullin Wiktor Leopold (1905—1930) 
chir., Szamotuły, ul Dworcowa 15 
Duława Władysław (1911—1938) og., 
Bielsko, Pi. Wolności 2 
Dumania Mieczysław (1918 — 1946) 
og.. Oborniki Śląskie, ul. Szero- 
ka 8 


Dumania Stanisław (1897—1938) 
neur., Kraków, ul. Ujejskiego 9 
m. 5 

Dumoulin Witold (1877—1903) 
Olsztyn, ul. Kościuszki 32, m. 2 
Dunajewski Julian Franciszek (1910 
1946) og., os. Mionów, pow. Lu- 
bartów 

Duniewski Marian (1901 — 1925) og., 
Wrocław, ul. Traugutta 119 
Dunm-Horkawicz Helena ( 1899 — 
1928) baki., Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 25, na. 40 

Dunin-Horkawicz Wiktor (1898— 
1928) oc7 , Łódź, ul. Piotrkowska 
25, m. 40 

Dunin-Kordić Janina (1907 — 1932) 

dziec. Szczecin, ul. Unn Lubel- 
skiej, Szpital PCK 
Durc7ewski Marian Aleksander (1906 
— 1931) og., Rawicz, ul. Wały Po- 
niatowskiego 7 

Durek Mieczysław (1912— 1945) gin., 
położ.. Wałbrzych, ul. Sw. Barbary 

11 

Durko Jan (1896—1925) og., Wro- 
cław, ul Piastowska 31, m 5 
Durys Zenon (1912 — 1 939) og , Ko- 
żuchów, ul. Szprotawska 23 
Durzy ński Józef (1892—1922) og., 
Inowzocław, ul. So’ankowa 51 
Dussil Walter Wilhelm (1911—1936) 
laryng., Rybnik, ul. Gunnazjalna 8 
Duszyński Lech (1911—1939) og., So- 
pot, ul. Chmielewskiego 1 
Dutkiewicz Roman (1883—1908) cliir., 
położ.. Skalbmierz, ul 3 Maja 24 

Dutkowski Stanisław Piotr (1875 

1901) wewn., Radom, ul. Podwal - 
na 7, m. 6 

Dux Kazimierz (1915 — 1940) patol., 
Poznań, ul. Wład. Jag.ełły l, m. 4 
Dwernicki Tadeusz (1908 — 1935) 

laryng , Bytom, PI. Strzelców By* 
tomskich 14 

Dworak Zbigniew (1917—1945) og., 
Kobyłka, k/Warszawy, ul. Parko- 
wa 4 


87 


88 


flrm OEI4C - book-olds.ru Dworakowa 


LEKARZE 


Dzidkowski 


Dworakowa Walcria Józefa (1833 — • 
1922) stomat., Wieliczka. Rynek 
Dolny 3 

Dworakowska Anna (1909 — 1934) 

wewn., Warszawa, ul. Przybyszew- 
skiego 16. m. 1 

Dworakowski Jan Franciszek Józef 
(1890 — 1917) otolaryng,, Łomża, ul. 
Piękna 5 

Dworczak Władysław (1902 — 1928) 
og , Krzywin, pow. Kościan, Ry- 
nek 6 

Dworczyk Irena (1897 — 1923) laryng., 
Poznań, ul. Kossaka 2, m. 5 
Dworczak Marian Karol (1894 — 1924) 
og , Chorzów-Batory, ul. Chorzow- 
ska 20 

Dworni ki Wacław it901 —1927) og., 
Kielce, ul. S enkie vicza 39 
Dworzaczek-Kuczkowska Maria (1899 
—1927), Między iesie f ul. Plano- 
wa 11 

Dybicki Jerzy (1923 — 1947 ) og., 

Gdańsk, ul. Farenheite 4 
Dybowski Jan (1898 — 1928) wewn , 
Sterdyń, pow. Sokołów, ul. 3 Ma- 
ją 2 

Dybow>ka~NalQcz Janina (1893 — 
1917) og., Grodzisk Maz„ ul. Trau- 
gutta 3 

Dyczkowski Adam Juliusz (1913 — 
1937) gin., połoz., Katowice, ul^ 
Warszawska 4, m. 3 
Dydek Alfred Maria (1899 — 1932) 
gin., połoz., Muszyna, pow. Nowy 
Sącz 

Dyduch Wincenty (1899—1928) og., 
Gdańsk-Oruma, ul. Oruńska 13 
Dygas Stanisław (1909—1938) og., 
Grodzisk Mazow., ul. 3 Maja 2, 
m. 1 

Dygdoń Franciszek (1889 — 1921) og., 
wieś Nagoszyn, pow. Dębica 
Dyk Maiia zob. Bab-erzak-Dyk 
Dyk Tadeusz Stefan (1918 — 1945) og., 
Gdańsk, Akademia Lekarska 
Dykier Eugenia (18)5 — 1924) chir., 
Częstochowa, Aleja Wolności 2'J 

89 


Dylewski Benedykt (1894—1926) 
otolaryng., Łodz, u 1 . Bandurskiego 
12, m. 3 

Dylewski Florian (1993 — 1941) og., 
Wrociaw, ul. Mleczarskiego 26 
Dylewski Jerzy (1397 — 1924) gin., 
połoz., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Sien- 
kiewicza 10 

Dyliick Kazimierz A’cksander (1904 
- — 1935; płuc., Trzebiechów ^Odrą, 
pow Świebodzin, Sanatorium Wo- 
jewódzkie 

Dymitrowska Maria (1899 — 1926) 

ocz., Piotrków Tryb., Al. 3 Maja 3 

Byncnson Izaak (18 D — 1924) dziec., 
Łódź, ul. Piotrkowska 123, m. 0 
Dynia Stanisław (1909 — 1936) gm., 
Rzeszów, ul. Grun valdzka 24 
Dynowski Andrzej (1892- -1924) og„ 
Kraków, ul. Kaz. Wielkiego 103 
Dyrek Stanisław Jan (1903 — 1931) 
og., Rysinów, pow. Wałbrzych, 
gm. Jedlina Zdrój 
Dyrlacz Tadeusz (1914 — 1945) skór., 
Warszawa, ul. Targowa 48, m. 4 
Dyszyński Jan (1891 — 1922) chir., 
położ . Jarosław, ul. Słowackiego 
33 

Dziaczkowski Igor (1)13 — 1945) chir., 
Płońsk, woj. warszawskie, Szpi- 
tal Powiatowy 

Dziadek Józef (1906 — 1934) chir., 
Łódź, ul. Daszyńskiego 37 
Dziadul Bronisław (1890 — 1923) og. f 
Gdańsk-Orunia, ul. Dworcowa 13 
Dziadykowa Jadwiga Maria (1399 
— 1925) dziec., Kraków, ul. JuL 
Lea 15a, m. 3 

Dzialowski Alfred Leon Gustaw (1875 
— 1900) ocz., Gdynia, ul. Staro- 
miejska 8 

Pziczkaniec Bolesław (1902 — 1934) 
og., Grajewo, woj. białostockie, ul. 
11 Listopada 2, Starostwo 
Dzidkowski Tadeusz (1913 — 1945) og.. 
Łódź, ul. Śródmiejska 30, m. 9 

90 


flrm OEI4C - book-olds.ru Dzieciuchowicz 


LEKARZE 


Dzius 


Dzieciuchowicz Stanisław (1907— 
1933) og.. Rawicz, ul. Wały Po- 
niatowskiego 8 

Dzieczek Stanisław (1882 — 1910) og., 
Kraków, ul. Mikołajska 21 

Dziedzic Władysław (1903 — 1932) og.. 
Katowi ce-Ligota, ul. Kłodnicka 39 
m. 2 

Dziedziaszko Anna (1912—1939) og., 
Sopot ul. Bieruta 66 

Dziekan Ludomila Sława (1919— 
1947) og., Katowice, ul. Mikoław- 
ska 27 

Dziekańska-Kuleszyna Maria Zofia 
<"1911 — 1939) og., Łódź, ul. Wól- 
czańska 220, m. 1 

Dziekiewicz Stefania (1894 — -1925) 
wewn , Starachowice-Orłowo, ul. 
Doktorska 120 

Dziemslu Bolesław (1874 — 1910) 
wewn , Lublin, ul. Peowiaków 8 
m. 1 

Dzierżanowski Mieczysław Antoni 
(1914—1939) gin., p >łoz., Łódź, ul. 
Trębacka 13 

Dzieszko Wacław (1901—1932) gin., 
Białystok, ul. Warszawska 77, m 5 

Dziewiarz Jadwiga — zob Duda 
Dziewiarz 

Dziewiarz Maria — zob. Półjanow- 
ska-Dziewiarz 

Dziewulski Eugeniusz (1913—1939) 
og., Kunów, pow. Opatów, woj. 
kieleckie, Rynek 21 

Dzięcioł Marian Edmund (1894 — 
1923) og., Katowice, ul. Kościu- 
szki 2 

Dzięciolowska Irena Izabela (1899— 
1928) wewn., dziec , Warszawa, ul. 
Jagiellońska 22, m. 3 

Dzięgietewski Konrad (1903 — 1931) 
ocz., Poznań, ul. Rzepeckiego 7a 
m. 3 

Dzięgielewski Piotr (1904—1941) og., 
Wrocław- Zalesie, ul. Karłowicza 
28 


Dzigowska Raisa — /ob Żukowska - 
Dzigowska 

Dzigcwski Borys (1910—1937) og , 
Proszowice 

Dzik Karol ( ), Wrocław, 

ul. Traugutta 60 

Dzilikowska Cecylia (1889—1912) 
skór., Wrocław, ul. Curie Skło- 
dowskiej 46, m. 2 

Dzilikowski Wiktor (1913 — 1945 } 

rentg., Wrocław, ul. Curie-Skło- 
dowsKiej 46 

Dzioba Andrzej Roman (1903 — 1930} 
gm, Wrocław, ul. Kołłątaja 32 

Dzioba Helena (1907—1933) wewn , 
Łódź, ul. Lekarska 13 

Dzionara Edmund (1911—1939) og., 
Bydgoszcz, Al. 1 Maja 32 

Dziopiński Jerzy Józef (1893 — 1925) 
wewn , Mikulczyce, pow. Bytom 
ul. Katowicka 74 

Dzisiów Ferdynand (1916—1945) og , 
Krosno, ul. Ordynacka 1 

Dziubińska Maria Ernestyna (1904— 
1929) stomat., Częstochowa, ul 
Jasnogórska 7/9, m. 8 

Dziubiński Władysław (1902—1928) 
stomat., Częstochow a, Al. N M. 
Panny 23 

Dziuk Tózef Franciszek (1895 — 1926) 
og , Krzepice, pow Częstochowa, 
ul. 1 Maja 7 

Dziulikowski Józef (1887 — 1924) 
skór, wener., Wrocław, ul. Bova 
Żeleńskiego 22 

Dziurowicz Ryszard Wiktor (1913 — 
1939) og., Sosnowiec, ul. Pusta 14 

Dziuryńska Maria Łucja zob. Cheł- 
mińska-Dziuryńska 

Dziurzyński Józef (1898—1928) og 
Poznań, ul. Marynarska 10 

Dzius Henryk ( ), Łódź, ul. 

Nawrot 7 


91 


92 


flj"m OEI4C - book-olds.ru Dzius 


LEKARZE 


Eliasz 


Rzius Ludwik Kazimierz (1888 — 
1915) bakt., Łódź, ul. Nawrot 7 
m. 6 

Dziwok Piotr (1899—1929) og., Miej- 
ska Górka, pow. Rawicz, Rynek 5 
Dzwonek- Chmielowa Jadwiga (1921 
— 1947) og, Braniewo, woj. Olsztyn 


Dzwonko wska - Szumauowicz Ja- 
dwiga (1887—1914, nostr. 1926) 
wewn., Sopot, ul. Grunwaldzka 75 
Dżulyński Witold (1892—1922) med. 
sąd , Warszawa, ul Oczki 6, Za- 
kład Medycyny Sadowej 
Dźwill Helena zob. Bujwid-DźwiU 


E 

Eberhardt Maksymilian (1887 — 1917) 
wewn., Warszawa, ul. Wilcza 31 
na. 4 

Ebin Leopold Stanisław (1892 — 1921) 
gin., połoz., Łódź, ul. Marsz. Sta- 
lina 30 

Eckertowa Anna — zob. Gardiasz- 
Zaręba 

Efros Izaak (1891 — 1916) wewn., gin., 
Łódź, ul. Zachodnia 66, na. 17 

Ehrenkreutz Jerzy (1Ś90 — 1918) skór., 
wener., Poznań, ul. Dąbrowskiego 
4, m, 10 

Ehrenreich Artur (1901 — 1927) 
wewn., Wrocław, ul. Dubois 24 
m. 4 

Ehrenpreis Edward (1874 — 1899) gin., 
Kraków, ul. Siemiradak.ego 13, 
m. 5 

Eibel Edward (1894 — 1924) wewn., 
Gdynia, Skwer Kościuszki 14 

Eichler Witold (1874—1900) wewn., 
gm., Pabianice, ul. Pułaskiego 21 

Eiger. Landańska Szarlota (1886 — 
1910), Łódź, ul. Piłsudskiego 61 

Eimerl Samuel Mozes (1907 — 1936) 
wewn.. Warszawa, ul. Lubieszow- 
ska 7 t 

Eidelheit Michał (1904 — 1931) skór., 
wener., Wrocław, ul. Worcella 14a 

93 


Eisele Henryk Marcin (1885—1913) 
bakt., Kraków, ul. Krenaerowska 
10, m. 5 

Eismoni Bolesław Wiktor (1876 — 
1901) og„ Bytom, ul. Lenartowicza 
8, m. G 

Eisner Abraham (1901 — 1932) wewn., 
Boża Góra, ul. Długa 3 

Eisner Marek (1907—1932, nostr. 
1936) og , Szczecin, ul. Krzywo- 
ustego 16 

Eifminowicz Franciszka (1913 — 1939) 
dziec , Bielsko, ul. Żymierskiego 
17 

Ejmont Jerzy 1 (1909 — 1933) chir., 
Krakaw, vl. Śląska 7, m. 15 

Ejnik Eugenia — zob. Kołendo-Ej- 
nik 

Ekiełski Kaz'mierz (1904 — 1932) chir., 
połoz , Opoczno, ul. Kościelna 7 

Elektorowicz Czesław (1900 — 1929) 
og , Katowice, ul. Król. Jadwigi 
12, m. 2 

Eliasberg Michał (1891 — 1924) chir., 
Łódź, ul. Daszyńskiego 40 

Eliasiewicz Władysław (1897 — 1925) 
wewn., Sopot, ul. 1 Maja 2 

Eliasz Jadwiga MarU Kamilla (1895 
— 1925) ocz., Oświęcim, ul. Nowa 5 

94 


flrm OEI4C - book-olds.ru Eliaszewicz 

Eliaszewicz Konstanty (1884 — 1917) 
g n , polo/., Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska 62, m. 25 

Eiiszewicz-Branicka Maria Wanda 
(1913—1939) wewn., Lublin, ul. 
3 Maja 10, m. 3 

EIjaszou a Jadwiga ?ob. Kamińska - 
Eljas/owa 

Elke Ernest (1904—1932) og., Cho- 
rzów, ul. Krzyżowa 18 20 

Ellert Anna (1903—1932) dziec., Bia- 
łystok, ul. Knyszyńska 1 1 

Engelberg Mieczysław (1893—1929) 
gin, poło/., Legnica, ul. Powstań- 
ców 2 

Łnglander Alfred (1911—1936) og., 
Ząbkowice, ul. Konopnickiej 15 

Englich - Mierzejewska Wiesława 
(1904 — 1931) dzjec., Gdynia-Orło- 
wo, ul. Klonowa 15 

Epler Koman (1895 -1923) bakt., 
Kraków, ul. Wielopole 9 

Epstein Janina (1900—1933) pluć., 
Warszawa, ul. Inżynierska 7, 
m. 23 

Łrben Janusz Mieczysław (1905 

1929) og, Zawoja 129, pow. Wa- 
dowice 

Erdenberger Roman Jan (1910 — 1934 , 
nostr. 1939) gin., Oleśnica, ul. 
Chopina li 

Erdman Kazimierz (1886 — 1917) gin., 

połoz. Łódź, ul. Sienkiewicza 31 
m. 28 


Fabiańska 

Erdmanowa Alina (1892—1916), Ol- 
sztyn, ul Warmijska 17, m. 5 

Ereciński Kazimierz Jan (1906 1931) 

dziec., Łodz, ul Nawrot 23, m. 28 
Łrlich Marta (1878—1912; dziec., 
Waiszawa ul. Wileńska 13, m. 22 
(prof. tyt.) 

Ermich Stefan (1907—1932) chir., 
Mikołów, ul. Fowstaneow 7 
Ernest Jerzy (1922—1945) med. sąd. 
Lodź, ul. Zawadzk i 7 

Erncstowa Stefania Elżbieta (1923 

1945) ocz., Łódź, .jj. Zawadzka 
Ernst Aleksander (1897—1926) chir 
Olesno ul. Powsta iców 2 
Estreicher Bernard Bronisław (189*. 
— 1925) ocz., Wałbrzych, ul Bar 
bary 6 

Estreicherowa Helena (1898 192C 

gin., połoz., Wałbi.ych, ul. Bar 
bary 6 

Etowicz Oskar (1908—1936) otolaryng 
Legnica, ul. Polna 39 
Ettingei* Alfred (1896 — 1922) skór. 
Wrocław, ul. Wybrzeże St. Wy 
spiań, kiego 33, m. 2 
ryehner Wiktor (1894—1921, nostr 
1923) gin., chir., Wiocław, Rynel 
52 

1'ysymont-Moskwina Natalia (1899 

—1928) wewn., Gdańsk- Wrzeszcz 
ul. Uphangena 30 

Eysymontt Mieczysław (1894 1929 

dziec., ^ Gdańsk, ul. Powstańców 
Warszawskich 1/2 


LEKARZE 


Fabian Adam Albert (1889 — 1925) 
wewn., Poznań, ul. Czerwonej 
Armii 5, m. 6 

Fabian Alajzy Antoni (1911 — 1943) 
og., Warszawa, ul. Noakowskiego 
12, m. 34 


Fabianowski Florian Adolf Edmund 

(1906 1933) og., Lutomiersk, pow, 
Łaski, ul. Kościuszki 13 

Fabiańska-Pacynko E, ( ), 

Świdnica, ul. Ogrodowa 5 


95 


96 

flrm OEI4C - book-olds.ru Fabiański 


LEKARZE 


Fekecz 


Fabiański Bogusław (1913 — 1945) 

chir., Kraków, ul. Krowoderska 34 

Tabisiak Władysław (1908 — 1936) 
og., Adamów, pow. Łuków 

Fagałski Alojzy Stanisław (1903 — 

1932) chir., Wejherowo, ul. Ko- 
ściuszKi 28 

Fahremholz Henryk (1920 — 1946) og., 
Wrocław, ul. Wszystkich Swię — 
tych 

Faja August (1906 — 1936) og., Cie- 
szyn, ul. Wyższa Brama 17,11 

Fajngold-Wolkowyski Ełukim (1905 
— 1929) skór , wener., Bielawa, ul. 
Wolności 104 

Fałczyńska - Biele Cecylia (1911 — 
1937), Warszawa, ul, Radzymiń- 
ska 9, m. 3 

Fałencik Ksienia (1899 — 1930) gin , 
Warszawa, ul. Barska 3, m. 17 

Fałencik Wacław (1896 — 1923) wewn. 
płuc, serce, Warszawa, ul. Bar- 
ska 3, m, 17 

Falicki Kazimierz Alfons (1903 — 1932) 
psych*, Kocborowo, pow. Staro- 
gard, Zakład Psychiatryczny 

Falkiewicz Antoni (1901 — 1925) 
wewn Wrocław, ul Brata Alberta 
13 

Falkiewiczowa Stanisława (1900 — 
1926) neur., Wrocław, ul. Brata 
Alberta 13 

% 

Fałkowa- Seffert Salomea (1909 — 

1933) og., Wałbrzych, ul. Boi. 
Chrobrego 1 

Falkowska Zofia (19*5 — 1939) ocz., 
Warsdawa, ul. Oczki 6 

Falkowski Adolf (1886—1914) neur., 
psych., Warszawa, ul. Kielecka 48 
m. 13 

Falkowski Jan (1900—1933) chir., 
uroi., Warszawa, Ai. Jerozolimskie 
37, m. 19 


Fałkowski Stefan (1879—1906) 

wewn., Katowice, ul. Dyrekcyjna 
10 

Faryna Tadeusz (1923 — 1946) wewn., 
Warszawa, ul. Domaniewska 8 
Faska Lot.tr Wawrzyniec (1914 — 
1939) og , Kluczborek, pl. ks. Gdac - 
jusza 2 

Fastman Ludwik (1897 — 1928) laryng., 
Wałbrzych, ul. Konopnickiej 6 
Fastyn Józef (1908 — 1935) og., Ży- 
chlin k 'Kutna, ul. Narutowicza 17 
Fasula Józef (1893 — 1925) og., Boch- 
nia, 1)1. FJoris 22 

Faustyniak Marian (1909 — 1937) gin., 
Kraków, ul. 18 Stycznia 46, m. 5 
Feczko Stefan Juliusz (1899 — 1927) 
płuc , Kraków, ul. Kochanowskie- 
go 19, m. 1 

Fedak Wiktor Ludwik (1887 — 1912) 
wewn., Jaworzno, i.l. Jagiellońska 
228a 

Teder Majer (1909— *935) og , Łódź, 
ul. Zachodnia 34, m. 13 
Feder Lea (1907—1933) og , Kato- 
wice, ul. Dąbrowskiego 3, m. 15 
Fedkiw Roman (1898 — 1935) og., Ko- 
nopiska k/Częstochowy 
Fedorowski Grzegorz (1901 — 1926) 
wewn. Warszawa, ul. Górnośląska 
45, m. 15 

Fedosewicz Stanisław (1897 — 1925) 
skór., wener., Bydgoszcz, ul. To- 
ruńska 55, m. 2 

Feist-Knotowa Ludwika Natalia 
(1902 — 1911) wewn, neur^ War- 
szawa, ul. Nowogrodzka 4, m. 3 
Fejgin Mieczysław (1894 — 1922) 
wewn.. Warszawa, ul. Koszykowa 
79a, m. 3 

Fejkiel Władysław (1911 — 1916) 
wewn., zakaź., Kraków, ul. Smo- 
leńsk 1 

Fekecz Anna (1886 — 1914) wewn.. 
Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 
104 


97 


98 


Spis lekarzy 4 


flrm OEI4C - book-olds.ru Fele 


LEKARZE 


Fidziański 


Fele Władysław (1895—1925) skór., 
wener., Warszawa, ul. Wileńska 
25, m. 6 

Felcłiner Jan (1904 — 1932) chir , Sie- 
radz, ul. Warecka 18 
Feldman Abram (1908 — 1937) wewn., 
skór., wener., Lublin, ul. Krak. 
Przedmieście 32, m. 6 
Feldstein-Kamiński Michał (1895 — 
1927) wewn., Wałbrzych, ul. Pade- 
rewskiego 28. m. 3 
Felicki Włodzimierz (1891—1922) og., 
Pniewy, pow. Szamotuły, ul. 
Cmentarna 1 

Felker Józef Marian (1908 — 1945) gin., 
położ., Komorów, p-ta Pruszków, 
ul. Słowackiego 13 
Feller Adam Adolf (1897 — 1925) 
laryng., Świdnica, ul. Ogrodowa 5 
Felsz-Krugerowa Maria (1915 — 1915) 
gin,, położ.. Warszawa, ul. Mie- 
dziana 13, m. 2 , , 

Fenc Piotr Tadeusz (1899 — 1932) płuc., 
chir., Bystra, pow. Bielsko, Sana- 
torium 

Fenczyn Jan Kostanty (1904 — 1930) 
wewn., Kraków, ul Jabłonowskich 
8, m. 3 

Fenicbel Emil (1901 — 19281 stomat., 
Dzierżoniów, ul. Bielawska 3 
Fenske Ferdynand (1887 — 1912) 
wewn., Częstochowa, Al. Wolno- 
ści 28 

Ferber Mojżesz (1912 — 1938) dziec., 
Wałbrzych, ul. Żymierskiego 57 
Ferenc Feliks v 1909— 1936) gin., 
położ., Poznań, ul. Szamarzewskie- 
go 26, m. 6 

Ferens Antoni (1906 — 1933) chir, 
Kolbuszowa, woj. rzeszowskie 
Ferens Ernest Tadeusz (1907 — 1931) 
neur., chir., Kraków, ul. Koper- 
nika 48 

Ferens Tadeusz (1903 — 1928) gin., 
Częstochowa, ul. N. Marii Panny 

24 


Ferensiewicz Michał (1866 — 1892) 
wewn., Kiędzierzyn, ul. Wolności 
18 

Ferkówna Maria Janina (1912— 
1936) wewn., gm., Kraków, Nowa 
Olsza, ul. Orkana 26 
Ferster Aleksander (1900 — 1925) 
dziec., Kraków, ul. św. Marka lft 
Ferster Władysława (1906 — 1931) gin , 
położ., Kraków, ul. Retoryka 18,. 
m. 6 

Festing Salezy (1911 — 1938) ocz.„ 
Warszawa, ul. Królewska 2 
Fiala Adam Kazimierz (1917 — 1946> 
chir., Tarnów, ul. Starowolskie- 
go 2 

Fiala Roman (1900 — 1926) og., Ra- 
dzionków, pow. Rybnik, ul. Okrzei 
Fiata Eugeniusz (1899 — 1925) og , 
Ziębice, ul. Kościelna 8 
Fiałkowska Wiera (1910 — 1936> 
dziec., Łódź- Julianów, ul. Orzesz- 
kowej 7 

Fiałkowski Gabriel Piotr (1908—1935) 
ren tg., Łódź, ul. Nawrot 2 
Fiałkowski Konrad Michał (1906 — 
1930) gin., położ., Lublin, ul. Peo- 
wiaków 8, m. 1 

Fiałkowski Tadeusz Feliks (1915 — 
1939) chir., Kraków, ul. Pańska 10, 
m. 3 

Ficenes Jan Nepomucen (1894 — 1921) 
gin., położ., Sosnowiec, ul. Sta- 
lina 6 

Ficki Feliks Karol (1884 — 1908) uroi , 
Warszawa, ul. Mokotowska 33 
Fidelski Ryszard (1916 — 1945) med. 
sąd., Poznań, ul. Kasztelańska 35,. 
m. 2 

Fidler Józef (1908 — 1933) gin., połoz.. 
Łódź, ul. Piotrkowska 161, m. I 
Fidziańska Leona Jadwiga (1900 — 
1925) gin., położ., Piotrków Tryb., 
ul. Legionów 15 

Fidziański Adam (1889—1923) gm.. 
położ., Piotrków Tryb., ul. Legio- 
nów 15 


99 


100 


flrm OEI4C - book-olds.ru 
Fiebig 


LEKARZE 


Fiebig Alfred (1904 — 1930) og.. Mo- 
gilno, pow. Poznań, ul. Kościuszki 
Fiećko Helena Aleksandra zob. Gr 
domska“Fiećko 

Fiedler-Truskier Gustawa (1881 — 

1911) dziec., Warszawa, ul. Puław- 
ska 24b, m. 10 

Fiedorowicz Konrad (1878 — 1903) 

chir., Białystok, ul. Modlińska 4 
Fiedot Józef (1888 — 1914) gin.. Cie- 
chanów 

Fietz Gertruda Elżbieta (1913 — 1938) 
og., Katowice, ul. Kościuszki 11, 
m. 4 

Figa Stanisław (1900 — 1928) og., Ka- 
towice, ul. Mickiewicza 14 
Figas Jan (191? — 1946) gin., położ., 
Poznań, ul. Leszczyńskiego 9 
Figaszewski Wiktor (1919 — 1946) og., 
Gdynia, ul. Bandurskiego 39 
Fijałkowska Hanna (1915 — 1940) 
wewn., Zgierz, ul. Dąbrowskiego 
21 

Fijałkowski Stanisław Włodzimierz 
(1911 — 1945) og., Ruda Pabianic- 
ka. ul. Świętojańska 12 
Fijałkowski Włodzimierz (1917 — 
1946) og., Gdańsk, ul. Dębinki 7 
Filar Zbigniew Franciszek (1911 — 
1939) og., Wschowa, ul. Kom. Wa- 
silewa 20 

Filasiewicz Bolesław (1886 — 1914) og., 
Kluczborek, Szpital 
Filimowski Ludwik (1877 — 1902) gin., 
Kraków, Al. Słowackiego 40, m. 1 
FUiński Włodzimierz Stanisław (1892 
— 1916) wewn.. Warszawa, ul. 
Oczki 6 (prof. U. W.) 

Filip Piotr (1892—1928) og., Malawa 
nr 532 

Filipowicz-Gajewska Katarzyna Han- 
na (1920 — 1946) gin., położ., Łódź, 
ul. Wólczańska 140, m. 4 
Filipowicz Maria (1914 — 1939) neur., 
Warszawa, ul. Oczki 6, Klinika 
Neurol. 

101 


Fischler 

Filipowicz Paweł (1889 — 1917) 
wewn.. Warszawa, ul. Mickiewi- 
cza 27, m. 55 

Filipowi cz~G watro wska Teresa (1912 
— 1943) og., Warszawa, ul. Soko- 
łowska 4, m. 10 

Filipowicz -Janowska Zofia (1900 — 
1925) dziec., Warszawa, ul. Brac- 
ka 23, m. 55 

Filipowiczowa Aniela (1914 — 1915) 
bakt., Warszawa, Al. Jerozolim- 
skie 93, m. 45 

Filipowska Ilza (1902—1936) gin., 
Kraków, ul. Wrzesińska 8, m. 12. 
Filkensztein Abraham (1906 — 1934) 
og., gm., Legionów, ul, Krasiń- 
skiego 32 

Filus Zygmunt (1901—1928) og., 
Ostrowiec, ul. Bartowska 40 
Finder Leonard (1912—1938) og., 
Kraków, ul. Lenartowicza 17 
Finkę Edmund Mieczysław (1908 — 

1936) og., Łódź, ul. 

Finkelkraut Izrael Ber (1898—1924) 

wewn., Warszawa, ul. Wrzesińska 
2, m. 13 

Finkeisztein-Paszyński Maurycy Sta- 
nisław (1899—1924) położ., Kutno, 
ul. Mickiewicza 3 

Firkowicz Jadwiga Wacława zob. 

Szermer-Firkowicz 
Firlej Ludwik (1909—1935) og., Po- 
znań- Przedmieście Warszawskie^ 
ul. Witkowska 8 

Firyn Zenon Włodzimierz (1909 — 

1937) Gdańsk-7>ojan, ul. Siennicka 
17 

Fischbach Bolesław Antoni (1903 — 
1927) Bydgoszcz, Al. 1 Maja 27 
Fischel Tobiasz (1890— 1928) Biela- 
wa, ul. Kopernika 7 
Fischer Ludwik (1886—1912) płuc.. 
Zakopane, ul. Kościuszki 8 
Fischer Rudolf Paul (1914 — 1939) og , 
Zgorzelec, ul. Koszarowa 111 
Fischler Markus (1902—1929) og., 
Dzierżoniów, pl. Wolności 25 

102 


flrm OEI4C - book-olds.ru Fischler-Rybicki 


LEKARZE 


Franków 


Fischler-Rybicki Edmund (1894 — 
1925) Kraków, ul. J. Lea 21b 
Fisner Markus (1907 — 1936) og., 
Szczecin, ul. Boi. Krzywoustego 16 
Fisz Władysław (1892—1918, nostr. 
1920) dziec., Kalisz, ul. Stalina 18, 
m, 3 

Fiszel Józef (1886—1913) wewn., Po- 
znań, ul. Walki Młodych 18, m. 3 
Fitkał Alojzy (1872—1900) og., Prusz- 
ków, ul. Owocowa 16 
Fitkał Edward Marek (1903 — 1930) 
gin., połoz., Warszawa, ul. Krucza 
3, m. 3 

Fitzek Eugeniusz (1893—1922, nostr. 

1925) og, Wejherowo 
Fitzner Adam (1915—1940) rentg., 
Kraków, ul. Basztowa 3, no. 70 
Fiut Julian Jan (1904—1931) stomac., 
Kraków, ul. Sławkowska 24a 
Flach Gustaw (1876—1939) pluć., 
epidem.. Kupy, pow. Opole, Szpital 
Flakowicz Kazimierz (1915 — 1945) og., 
Solice Zdrój, ul. Rosyjska 1 
Flaszner Maksymilian Zygmunt (1908 
— 1936) og., Gliwice -Sobieszowice, 
ul. Toszecka 17 

Flatau Arkadiusz (1916—1945) wewn., 
Warszawa, ul. Wiatiaczna 13, m. 2 
Flatau Helena zob. Kruszewska-Fla' 
ta u 

Fleck Ludwik (1896—1922) bakt., Lu- 
blin, ul. Lubartowska 57, (prof. 
U. M. C. S.) 

Flejta Wiktor (1917—1946) og., Cie- 
chanów, ul. Warszawska 53a 
Flis Stanisław (1902—1928) wewn., 
Olsztyn, ul. Kościuszki 
Flisikowski Leon Franciszek (1910 — 
1938) og , połoz., Złotów, woj. Zach. 
Pomorskie 

Flisowska Amalia (1895 — 1921) dziec., 
Warszawa, ul Francuska 30, m. 2 
Florkowska Janina (1912 — 1939) og., 
Exbląg, ul. Pionierska 1 
Fludziński Mieczysław (1912 — 1945) 
og., Gliwice, ul. Kozielska 6a 


Flunt Władysław Karol (1899—1926) 
chir., uroi., Zabrze ul. 3 Maja 15 
Foerster Marian (1874 — 1901) położ., 
Skoki, pow. Wągrowiec. Rynek 
Foerster Stanisław Jan (1909 — 1937) 
płuc., Swiecie, ul. Dworcowa 53 
Foltynowiez Jadwiga Maria (1915 — 
1936) og., gin., Poznań, ul. Kościel- 
na 9, m. 8 

Fomenko Piotr (1887 — 1913) og., Cze- 
ladź, Kolonia Saturn 6 
Fomicki Aleksander (1904—1931) og . 

Bydgoszcz, Al. 1 Maja 11 
Fonferko Adam Stefan (1875 — 1900) 
chir., Jaworzno, ul. Narutowicza 6 
Fordoński Aleksander Władysław 
(1902—1928) og., Turek, woj. po- 
znańskie, ul. Kościuszki 1 
Foremniak Aurelia Justyna (1910 — 
1933) og., Ostrowiec, ul. Traugutta 
34 

Formella Stefan (1916—1946) neur., 
Olsztyn, ul. Stalina 13, m. 1 
Forycki Józef (1911—1936) og., 
Skierniewice, ul. Sienkiewicza 22, 
m. 20 

Forster Aleksander (1900 — 1925) 
dziec., Kraków, ul. św. Marka 18 
Frajberger Chaim (1910 — 1936) chir M 
Wałbrzych, Szpital Spółki Brac- 
kiej 

Franco wa Irena (1911 — 1937) dziec., 
Łódź, ul. Malczewskiego 4a, m. 1 
Frauk Apolinary (1870 — 1894) og.. 
Mielec, ul. Kościuszki 3 
Frank Zachariasz (1890 — 1917) w e Wn., 
Wołomin, ul. Przyjacielska 2 
Franke- Sawicka Czesława Felicja 
(1886—1912) wewn., dziec., Uni- 
sław, pow. Chełmno 
Franke Ruta Barbara zob. Michło* 
wicz-Franke 

Frankiewiczowa Maria (1904 — 1931) 
gin., położ., Lodź, ul. Sosnowa 32 
Franków Julian Artui (1899 — 1924) 
rentg., Łódź, ul. Wólczańska 21 


103 104 
flrm OEI4C - book-olds.ru Frankowska 


LEKARZE 


Fruchter 


Frankowska Helena (1891 — 1914) og., 
Gdynia - Witommo, ul. Słoneczna 
31 

Frankowska - Adamowicz Janina 
Aleksandra (1892 — 1915) ocz., War- 
szawa, ul. Marszałkowska 6, m. 4 
Frankowski Aleksander Marian 
(1907 — 1934) stomat., Kraków, ul. 
Krupnicza lla, m. 1 

Frankowski Władysław Wincenty 
(1881—1907) chir., hig., Płock, Sta- 
ry Rynek 8 

Franus Antoni (1905 — 1932) wewn., 
położ., Choszczno, woj. szczeciń- 
skie, ul. Kościuszki 44 
Franz Tamara (1913 — 1939) og., Bę- 
dzin, ul. Małachowskiego 5, m. 4 
Franz Zdzisław Seweryn (1913 — 
1937) og., Imielin, ul. Kordeckiego 
41 

Frasunkiewicz Julian (1915 — 1940) 
gin., położ., Warszawa, ul. Staryn- 
kiewicza 3, Klinika 
Frąckiewicz Wiktor (1902 — 1928) 
wewn.. Warszawa, ul. Chmielna 
59, m. 1 

Frąckowiak Franciszek (1911 — 1945) 
og., Dolsk, pow. Śrem, Rynek 16 
Frąckowiak Józef (1915 — 1939) skór., 
wener., Gorzów, ul. Łokietka llb 
Frąckowiak Tadeusz Wojciech Bog- 
dan (1903 — 1928) Poznań, ul. św. 
Marcina 76, m. 4 

Frączak Józef (1906 — 1935) Kolbu- 
szowa, ul. 3 Maja 73 
FrączaK Piotr (1909 — 1934) og., Dęb- 
no, woj. zach. pomorskie, ul. Wie- 
sława 22 

Frączkowa Anna zob. Jahołkowska- 
Frączkowa 

Frendi Egon Edward (1871 — 1896) 
skór., wener., Grudziądz, ul. Sien- 
kiewicza 7 

Frendler Czesława (1887 — 1915) 
wewn., Łódź, ul. Piotrkowska 104a, 
m. I0b 

105 


Frenkel Stanisław (1917 — 1941) og„ 
Zakopane, Sanatorium Z. N. P. 
Frenkenberg Izaak (1894 — 1925) neur., 
Częstochowa, ul. Jasnogórska 15 
Frenkiel Elżbieta zob. Kawencka- 
Frenkiel 

Freud Rafał (1908 — 1936) bakt., 
Wrocław, ul. Kraszewskiego 3 
Freudenreich Zygmunt (1908 — 1936) 
wewn., Poznań, ul. Starołęcka 96 
Freund Jakub (1908 — 1936) og., By- 
tom, ul. Gliwicka 16 
Frcytag Józef (1898 — 1925) dziec„ 
Lublin, ul. Staszyca 14 
Friedel Klemens (1911 — 1937) wewn,, 
Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 20, 
m. 7 

Friedmaun Henryk (1898 — 1925) 

wewn., Wrocław, ul. Stalina 88, 
m. 3 

Friedwald Adolf (1902 — 1932) wewn., 
gin., Kłodzko, ul. Armii Czerwo- 
nej 5 

Fries (Boczącz) Edmund (1893 — 1920) 
rentg., fizykoter., Warszawa, ul. 
6 Sierpnia 28, m. 16 
Friszer Bernard (1899 — 1925) Kra- 
ków, ul. Krupnicza 3 
Fritz Kazimierz (1896 — 1925) skór., 
Chorzów I. ul. Zjednoczenia 1 
Froelich Józef (1910 — 1935) og., Gli- 
wice, ul. Zwycięstwa 24a 
Frołow Mikołaj (1910 — 1940) wewn., 
Warszawa, ul. Skolimowska 3, 
m. 14 

From Mieczysław (1911 — 1935) og., 
Milanówek, ul. Długa 3 
Frommer Benedykt (1892 — 1917) 
skór., wener., Bytom, ul. Gliwicka 
16 

Fromowicz Kurt Karol (1914 — 1945) 
og., Kraków, ul. Grabowskiego 7 
Fronczak Edmund (1901 — 1930) og., 
Aleksandrów Kuj., ul. Słowackie- 
go 52 

Fruchter Zdzisław (1892 — 1923) 
wener., Wrocław, ul. Stalina 42 

106 


flrm OEI4C - book-olds.ru Fruhaufowa 


LEKARZE 


Gadzała 


Friihaufowa Jadwiga Wiktoria (1900 
— 19°7) dziec., Warszawa, ul. Płoc- 
ka 20 

Frybcs Adam Zbigniew (1915—1947) 
wewn„ Głuchołazy, woj. katowic- 
kie, ul. Warszawska 9b 
Fryczkowski Feliks Antoni (1904 — 
1930) og., położ., Dąbie n/Nerem, 
pow. Koło, ul. Kolska 12 
Fryczkowski Izydor (1902 — 1930) og., 
Mysłowice, ul. Stalina 22 
Fryczyński Bronisław (1878 — 1907) 
gin., Bydgoszcz, ul. Dworcowa 12 
Frydrychowa Jadwiga Tekla (1908 — 
1944) og., gin., położ., Chorzów- 
Batory, ul. Armii Czerwonej 59 
Frydrychowicz Janina (1914 — vlj)37) 
og., Sopot, ul. Chopina 40 
Frydrychowicz Kazimierz (1914 — 
1940) og., Sopot, ul. Chopina 40 
Frydrychowicz Tadeusz (1895 — 1926) 
og., Ostrów Wlkp., ul. Prosta 5 
Fryszman Jerzy (1904 — 1928) chir., 
uroi., Warszawa, ul. Rejtana 3, 
m. 18 


Fryszmanowa Irena zob Lewicz- 
Fryszmanowa Ir. 

Fuchs Tadeusz (1894 — 1922) wewn., 
Łódź, ul. Piotrkowska 5 

Fudala Franciszek (1917 — 1940) og.. 
Szczecin, ul. Wiesława 27, m. 3 

Fularska Julia zob. Switalska-F«- 
larska 

Fulman-Steliga Eugenia (1898 — 1930) 
wewn., Lublin, ul. Staszyca 14 

Fundowicz Stefan (1906—1933) neur, 
psych., Radom, uL 1905 r. 26 

Funiok Tadeusz (1914 — 1944) og., 
Kochłowice, ul. Wyzwolenia 193 

Furs Gustaw Adam (1882 — 1909) gin., 
poło:;., Warszawa, ul. Obozowa 67, 
m. 38 

Furtak Mikołaj (1898—1929) og., 
Świętochłowice, ul. Wyzwolenia 57 

Fussek Emil (1902—1931) dziec., 
wewn., Bydgoszcz, ul. Podchorą- 
żych 33, m 16 


G 


Gabler Władysław (1890 — 1916) chir., 
położ., Świętochłowice, uL Szpi- 
talna 2 

Gaborski Wacław Jan (1907 — 1945) 
og., Alwernie 

Gabszewicz Jadwiga (1889 — 1921) 
ocz , Katowice, ul. Mickiewicza 18 
Gac-Wartałowska Irena ( ), 

Warszawa, ul. Wspólna 54, m. 14 
Gaca Adam (1910 — 1938) og., Więc- 
bork, ul. Złotowska 44 
Gackowski Józef (1899 — 1930) płuc, 
Warszawa, ul. Miedziana 13, m. 0 


Gadomska Helena (1913 — 1939) og , 
WarszaWa, ul. Grochowska 267, 
m. 8 

Gadomska-Fiećko Helena Aleksan- 
dra (1904 — 1928) dziec., Płońsk, ul 
Płocka 20 

Gadomska-Miłaszewicz M. ( ). 

Żyrardów, ul. Leśna 19, m. 1 

Gadomski Witold Wojciech (1913 — 
1939) laryng., Warszawa, ul. Gro- 
chowska 207, m. 8 

Gadzała Józef (1898 — 1925) og., Cho- 
rzów I, Rynek 7 


107 108 


flrm OEI4C - book-olds.ru Gajda 


LEKARZE 


Gans 


Gajda Józef (1907—1938) chir., Kra- 
ków, ul. Garncarska 16, m. 5 
Gajdus Bernard Stefan (1916 — 1945) 
og., Gdynia-Orłowo, pl.Gómośląski 
11, m. 5/6 

Gajdziewska Irena (1911 — 1936) og., 
Gryfice, ul. 3 Maja 4 
Gajdziewski Feliks (1910 — 1937) og , 
Gryfice, ul 3 Maja 4 
Gajdzińska Maria (1880 — 1909) 
wewn., Zawiercie, ul. 3 Maja 4 
Gajdziński Stefan (1890 — 1917) 
wewn., Radom, ul. Piłsudskiego 13, 
m. 6 

Gajecka Wanda Helena (1912 — 

1946) og., Wrocław, ul. Witosa 22 
Gajek Bolesław Marian (1909—1937) 

og.. Wiskitki, pow. Błonie 
Gajewczyk Alfons (1904—1945) og , 
Poznań, ul. Matejki 2, m. 5 
Gajewska Katarzyna Hanna zob. 

Filipowicz-Gajewska 
Gajewski Stanisław (1913—1933) og., 
Białystok, ul Wojskowa 4 
Gajewski Tadeusz (1918—1944, nostr. 

1947) og., Gorlice, ul. Mickiewicza 
11 

Gajewski Tomir (1914 — 1945) chir , 
Ząokowice D'S., ul. Niepodległo- 
ści 

Galewiez Artur (1892—1925) uroi., 
Warszawa, ul. Sandomierska 7 
Galewska Irena Alicja (1911—1937) 
ocz., Kraków, ul't Cieszyńska 4, 
m. 9 

Galewska Zofia (1899—1926) ocz., 
Kalisz, ul. Żymierskiego 32, m. 4 
Galewski Eugeniusz (1910 — 1938) 
wener., Grodzisk Mazow., ul. Ki- 
lińskiego 5, m. 1 

Galinowska Wanda Wida (1901 — 
1920) ocz., Siedlce, ul. Piłsudskiego 
77 

Galinowski Aleksander (1870—1896) 
wewn.. Łódź, ul. Nawrot 13, m, 2 
Gallus Jan Bolesław (1902 — 1928) 
neur., psych., Dziekanka, pow. 
Gniezno 


Galocz Aurelian (1901 — 1928) chir , 
Chorzów-Batory, ul. Szpitalna 24 
Galus Teofil (1888—1914) og., Ka- 
towice, ul. Szaf ranka 9 
Gałach - Próchnicka Joanna Halina 
(1910 — 1940) og., Gdynia, ul. Da- 
szyńskiego 55, m. 1 
Gałach Tadeusz (1903—1934) og , 
Mogielnica, Rynek 11 
Gałązka Antoni (1898 — 1924) gin , 
Warszawa, ul. Ratuszowa 19, m. 35 
Gałązka Zbigniew Marian (1919 — 
1946) chir., Łódź, ul. Południowa 
20, m. 60 

Gałązowski Kazimierz (1905 — 1935) 
og , Bydgoszcz, ul. Krasińskiego 
4, m. 4 

Gałczyńska-Gębska Maria Anna 
(1914 — 1939) wewn., Warszawa, ul 
Grottgera 10, m. 9 
Gałczyński Władysław (1908 — 1933) 
gin., chir., Łódź. ul. Piotrkowska 
233 

Gałecki Władysław ( ), Gli- 

_ wice 

Gałęzowski Feliks Franciszek (1877 
— 1904) ocz„ Warszawa, ul. Smu- 
likowskiego 11, m. 1 
Gałkowski Józef Walenty (1901 — 
1928) og., Miedzeszyn, pow. gdański 
Gałuszka Jan Franciszek (1913 — 
1947) gin., Siemianowice, ul. By- 
tomska 15 

Gamska Zofia (1912—1937) wewn., 
Wrocław, ul. Borelowskiego 50 
Gamski Mieczysław (1913 — 1937) 
wewn., serce, Wrocław, ul. Ko- 
chanowskiego 7 

Ganezsrska Teofila Katarzyna (1906 
— 1937) stomat., Kraków, ul. Kre- 
merowska 8, m. 2 
Gangel Leon (1898—1927) wewn. 
Warszawa, Al. Przyjaciół 6, m. 4 
Ganis/.ewska-żera Janina nelena 
(1913 — 1938) wewn., płuc.. War- 
szawa, ul. Mała 7, m. 35 
Gans Henryk (1908 — 1939) otolaryng., 
Kraków, ul. Starowiślna 36 


109 il() 


flrm OEI4C - book-olds.ru LEKARZE 


Gawińska 


Ganszer 


Ganszer Włodzimierz (1915 — 1939) 
chir., Kalisz, ul. Piekarska 2, m. 3 
Garaburda Antonina ( ), 

Zamość 

Garbacz Alfred (1917 — 19 lf i) og., 
Świdnica, ul. Ogrodowa 6 
Garbaczewski Marcin (1859 — 1897) 
wewn., Lublin, ul. Krakowskie 
Przedmieście 58, m. 13 
Garbiak Roman (1902 — 1931) wewn., 
Biała, ul. Andrzeja Pysza 13 
Garbiel Karol (1889 — 1916) og., 
Czarnowąsy, pow. Opole 
Garbień Albin Michał (1S94 — 1922) 
gin., połoz., Cieszyn, PI. Św. 
Krzyza 1, m. 4 

Garbień Józef Daniel (1896 — 1924) 
chir. Chorzów, ul. Strzelców By- 
tomskich 11 

Garbiński Tadeusz Wojciech (1922 — 
1946) pluć., Wrocław, ul. Siemień- 
skiego 14, m. 8 

Gardiasz-Zareba Anna (1911 — 1936) 
og.. Bielsko, ul. Kazimierza 8 
Gardułski Edward Zdzisław (1902— 
1932) wewn., dziec., Elbląg, ul. 
Chopina 10 

Gardzielewicz Zenon Łukasz (1919 — 

1944) og„ Żagań, ul. 1 Maja 20 
Gardziłewicz Piotr (1909 — 1934) gin., 

Gdańsk, ul. Śluzowa 12, m. 2 
Garlej Tadeusz Stanisław (1914 — 

1945) og., Bodzanów k/Płocka 
Garłicki Marian Mieczysław (1908 — 

1935) ch ? r, Warszawa, ul. Wspól- 
na 71, m. 8 

Garlińska Maria — zob. Cholewiń- 
ska-Garlińska M. 

Garlińskl Leon Bogusław (1900 — 
1930) skór., Kraków, ul Pańska 
4, m. 3 

Garmada Ludwik (1917 — 1941) chir.. 
Warszawa, ul. Spacerowa 20, m. 5 
Garmata Jan (1899 — 1928) wewn.. 
Warszawa, ul. Odyńca 21, m. 7 
Gamiewicz Stanisław (1884 — 1913) 
wewn., Sopot, ul. Podjazd 1 


Garnuszewski Zbigniew Kazimierz 
(1917 — 1945) og., Wrocław, ul. Sta- 
lina 94 

Garszwo Maria (1901 — 1931) dziec,. 
Pionki k/Radomia, Działki za To- 
rem nr 75 

Garszyński Piotr Aleksander (1891 
— 1916) wewn., skór., Gorzów 
WIkp,, ul. Mieszka I 4, m. 2 
Garujck Nachman (Norbert) (1918 — 
1944) wener., skór., Pruszków, ul. 
Narodowa ii. m. 3 
Garwicz Fryderyk (1905 — 1931) gin., 
połoz., Warszawa, ul. Rakowiecka 
39a 

Gasiński Józef Bronisław (1903 — 
1928) chir., Kraków, PI. Matejki 2 
Gasparska- Szumańska Irena Fran- 
ciszka (1907—1934) wewn.. Łęczy- 
ca, Al. 3 Maja 3 

Gastman Bronisława Zofia (1917— 

1946) og, Płock, ul. Warszawska 
28, Szpital Św. Trójcy 
Gastoł Błażej (1905—1933) hig., Bie- 
żanów, pow. Kraków 
Gaszkowski Alfons Crescentus (1888 
— 1913) chir., Starogard, ul. Hallera 
24/26 

Gaszyński Stefan (1867 — 1895) gin., 
połoz., Bydgoszcz, Al. 1 Maja 39, 
Gauze Jan (1887—1918, nostr. 1924) 
og., Szczytno, ul. 3 Maja 14 
Gawałkiewiczowa Władysława (1904 
— 1933) Świecie, ul. Klasztorna 23 
Gawendo Arkadiusz Lucjan (1881 — 
1909) wewn., dziec., Mielec, uL 
Zacisze 1 

Gawęcki Zygmunt (1901 — 1939) og „ 
Witonia, pow. łęczycki 
Gawędzki Antoni Bogumił (1911 — - 
1938) og., połoz., Brzeg, ul. Polna 
33 

Gawędzki Starisław Wincenty (19f ł 
— 1935) og., Żarki, ul. Częstochow- 
ska 36 

Gawińska Janina (1911 — 1935) 

wewn., Łódź, ul. Śródmiejska 5 


Ul 112 


flrm OEI4C - book-olds.ru Gawiński 


LEKARZE 


Gelewski 


Gawiński Stanisław Mieczysław 
(1904 — 1928) gin., położ., Toruń, 
ul. Matejki 27, m. 4 
Gawliczek Ema (1908 — 1938) ocz., 
Racibórz, ul. Szkolna 16 
Gawlik Stefan (1889—1916) płuc* 
Siewierz pow. Zawiercie 
Gawlikowski Czesław (1899 — 1928) 
chu\ Gorzow Wlkp., Szpital 
Miejski 

Gawliński Jan Józef (1904 — 1928) 
og., Bielsko, ul. Piastowska 2 
Gawliński Józef (1912 — 1939) og., 
Kozie, ul. Karola Miarki 19, m. 1 
Gawłowski Józef Karol (1912 — 1937) 
og., Krzeszowice, ul. Krakowska 6 
Gawroński Jan (1908 — 1933) og., Ju- 
trosin, pow. Rawicz, Rynek 7 
Gawroński Jeizy (1914 — 1945) og., 
Szczecin, ul. ks. P. Skargi 6 
Gawroński Włodzimierz (1891 — 1919) 
chir., uroi., Warszawa, ul. Kru- 
cza 3, m. 2 

Gazdowski Bolesław (1907 — 1934) 
og., Wieluń, ul. Mickiewicza 17 
Gądor Jan (1910 — 1938) og., Niepo- 
łomfee, ul. Bocheńska 230 
Gądzikiewicz Izabela (1903 — 1932) 
hig., Poznań, ul. Jarochowskiego 
52, m. 2 

Gądzikiewicz Witold (1879—1911, 
nostr. 1922) hig., wewn., Poznań, 
ul. Jarochowskiego 52, m. 2 (prof. 
U. P.) 

Gąsecki Wacław (1905 — 1932) dziec., 
Warszawa, ul. Kopernika 25 
Gąsior Tomasz (1905 — 1935) og , 
Brzeziny, gmina Wielopole Skar- 
żyńskie, pow. Dębica 
Gąsiorowski Jłli (1880 — 1909) wewn., 
gin., Warszawa, ul. Koszykowa 
37 

Gąsiorowski Stanisław (1889 — 1913) 
wewn., Kielce, ul. Sienkiewicza 4 
Gąsiorowski Tadeusz Leonard (1910 
— 1937) og., Poznań, Wały Ja- 
na III 1 

i n 


Gąsiorowski Wiktor (1913—1937) 
wewn , Warszawa, ul. Kuczewska 
98 

Gąska Józef Kazimierz (1901 — 1943) 

og., Korczynę 

Gąssowski Maiian (1902 — 1933) gm., 
Piotrków Tiyb. 

Gątkiewiez Jan Stanisław (1910 — 

1935) wewn . gin., Szklarska Po- 
ręba, u!. Rokossowskiego 390 

Gbur Anna (1896 — 1940, nostr. 1945) 
chir., Gorzów, ul. Armii Polskiej 
22 

Gdyra Alfons (1909 — 1937) og„ 
Ostrów Wlkp , ul. Wrocławska 34 

Gebauorowa Maria Wanda (1912 — 
1937) og., Kraków, ul. Mazowiec- 
ka 8 

Gebel Karol Jan (1897 — 1926, nostr 
1928) og., Bydgoszcz, ul. Staszy- 
ca 3 

Gecow Anna — zob. Zyłberszac- 
Gecow 

Gecow Leon (1911 — 1936) og.. War- 
szawa, Al. Wyzwolenia 58/59 

Gedl Edgard Zbigniew (1885—1912) 
og., Kraków, ul. Biskupia 5 

Geisler Eryk (1902—1936) og.. Łódź, 
ul. Gdańska 115, m. 5 

Geisler-Dobon F. ( ), Łódź, 

ul. Narutowicza 42 

Geisler-Rosenbcrg Stefania Helena 
(1892 — 1914) dziec., Łódź, ul. Sta- 
lina 41, m. 14 

Geissler Lucjan Paweł (1907 — 1939) 
og., Szombierki, pow. Bytom, ul. 
Bytomska 19 

Geisler Marian Mieczysław (1907— 

1936) wewn., Zabrze, ul. 3 Maja 
17 

Gełber Jerzy Leopold (1914 — 1937) 
wewn., Kraków, ul. Wenecja 5, 
m. 9 

Gełdbard Mordka (1901—1933) 
wewn., Wrocław, ul. Podwale 
Świdnickie 30 

Gelewski Leon (1909 — 1935) og., 
Kamienna Góra, pl. Ratuszowy t 

1 14 


flrm OEI4C - book-olds.ru Gelman 


LEKARZE 


Giełczyński 


Gelman Wajnryb Nelly ( ), 

Warszawa Al. Jerozolimskie 121, 
m. 40 

Gełren Gustaw (1914 — 1938) skór., 
wener., Gliwice, ul. Zwycięstwa 
26, m. 4 

Generowicz Jarosław (1897 — 1928) 
chir., gin., położ., Pińczów, ul. 
3 Maja 5 

Gepner-Woźniewska Maria Urszula 
(1913 — 1945) wewn., Warszawa, ul. 
Działdowska 16, m. 8 
Gerard de Festenburg Eryka Maria 
(1910 — 1935) neur., Kraków, ul. 
Siemiradzkiego 12, m. 10 
Gerda Wiktoria — zob. Walczuk- 
Gerda 

Geresz Jan (1895 — -1927) wewn., 
Warszawa, ul Targowa 17, m. 21 
Gergoyich Helena Wanda (1905 — 
1934) ocz., Kraków, ul. Kopernika 
38, m. 10 

Gergoyich Marian (1905 — 1933) Kra- 
ków, ul. Kopernika 28 
Gerhardt Andrzej Konrad (1907 — 
1931) chir., Kraków, Wola Du- 
chacka, ul. Narutowicza 36 
Gerlee Eugeniusz (1895 — 1917) dziec,. 

Gdynia, ul. Świętojańska 51, m. 3 
Gerlee Jerzy Aleksander Karol 
(1906 — 1932) og., Gdynia ul. Bos- 
mańska 44 

Gemand Franeiszek Jan (1910 — 
1937) wewn., Kraków, ul. Kał- 
wa ryj sk a 53, m. 11 
Gerner Klemens (1892 — 1917) wewn,. 

Warszawa, ul. Dworkowa 7, m. 5 
Gerstman Janina (1916 — 1941) og., 

’ Bytom, ul. Wolności 7 
Gerula Czesław (1908—1934) og., 
Stolarzowice, pow. Bytom, ul. 
Czerwonej Armii 22 
Gerwel Tadeusz (1904 — 1929) 
. etolaryng., Gdynia, ul. Święto- 
jańska 33/35 

Gerwel Wacław (1912 — 1939, nostr. 
1945) chir., Poznań, ul. Kraszew- 
skiego 4, m. 9 


Gerwelowa Maria (1917 — 1945) og., 
Poznań, ul. Kraszewskiego 4, 
m. 9 

Geszke Brunon Ernest Ludwik (1884 
— 1911) og., Elbląg, ul. Bielańska 
18, m. 19 

Getłer-Czekalska Barbara Halina 

(1911—1939) wewn., Warszawa, 
ul. Zamojskiego 27, m. 4 
Gettlich Adam (1870—1897) dziec , 
Kraków, ul. Sobieskiego 1 
Getren Gustaw (1914—1938) skór., 
wener., Gliwice, ul. Zwycięstwa 
26, m. 4 

Getta Mieczysław Karol (1917—1946) 
og., Warszawa, ul. Kowieńska 4, 
m. 31 

Gewont-Kempf Józef Antoni Hen- 
ryk (1918 — 1945) wewn., War- 
szawa, ul. Pilicka 22 
Geysmer - Jaroszewicz Wiwa Ella 
(1905 — 1930) wewn., Warszawa, 
ul. Angorska 23 

Geysztor Michał (1876 — 1901) laryng., 
Siedlce, ul. Piłsudskiego 24, m. 2 
Gębala Antoni Mieczysław (1919 — 
1947) og., Kraków, ul. Skarbowa 2 
Gębicka Halina — zob. Bereśnie- 
wicz-Gębick3 

Gębska Maria Anna — zob Pał- 
czyńska' Gębsk a 

Gibayło Karol Jan (1911 — 1937) og., 
Sulechów, pow. Świebodzin, 
Gibiński Kornel (1915 — 1939) wewn,. 

Wrocław, ul. Norwida 13 
Gibowska Janina Kamila (1898 — 
1932) gin., Toruń, ul. Łazienna 32, 
Gidyńska Janii.a — zob. Woźniak- 
Gidyńska 

Giedroyć.Juraha Władysław (1910 — 
1938) chir., uroi., Goworowo, ul. 
Sienkiewicza 14, m. 11 
Giedroyć Jerzy (1916—1939) og., 
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Mickiewi- 
cza 20a, m. 2 

Giełczyński Wiktor Stanisław (1886 
— 1910) dziec.. Brzeziny Sl., ul. 
Bytomska 6 


115 


116 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Gierałtowski 


LEKARZE 


Gliński 


Gierałtowski Stanisław (1904 — 1929) 
chir., Słupsk, Al. Popławskiego 8 

Gierasiński Stanisław (1911 — 1938) 
stornat., wewn., Łódź, ul Kiliń- 
skiego 96, m. 8 

Głergielewicz-Możajski Lech (1922 — 
1946) og., Lublin, ul. Wyszyńskie- 
go 20, m. 9 

Gierszewski Stanisław (1909 — 1935) 
położ., Wrocław-Karłowice, ul. 
Kasprowicza 22 

Gieryn Michał (1873—1900) og., 
Rychwał, pow. Konin, ul. Kali- 
ska 6 

Giędosz Bronisław Piotr (1905 — 1933) 
patol., og. 1 dośw., Kraków, ul. 
Kopernika 17 (doc. U. J.) 

Gilewicz Zymunt (1880—1908) og„ 
wieś Opypy, pow. Grodzisk Ma- 
zowiecki 

Gimbutt Władysław Herman (1899 — 
1928) og., Warszawa, ul. Marszał- 
kowska 94 

Gimbuttowa Karolina (1899 — 1930) 
og., Konstancin, ul. Warszawska 3 

Gimiński Antoni (1907—1938) skór., 
wener , Łódź, ul, Żeromskiego 25. 
m. 5 

Giną Jerzy (1914 — 1938), Kraków, 
ul. Floriańska 9 

Ginelłi Jerzy (1913—1937) og., Gnie- 
zno, ul. Park Kościuszki 5, m. 2 

Ginko Tadeusz (1917—1941) og , 
Płońsk, Szpital 

Ginter Bernard — zob. Ucka-Ginter 

Ginter Seweryn (1907 — 1936) wewn., 
Poznań. Al. Wielkopolska 19 

Giro- Syryjski Aleksander (1912 — 
1938) og., Gdańsk-Oliwa, ul. Obr. 
Westerplatte 35 

Giser Daniel (1885—1915) skór., 
wener., Legnica, ul. Chojnowska 
37 

Gitel Eliasz (1903—1937) wewn., 
gin., Kamienna Góra, pl. Ratu- 
szowy 

117 


Giza Tadeusz (1901 — 1928) dziec., 
Kraków, ul. Michałowskiego 9 
Gizińska-Ochorowicz Helena (1904 — 
1930) wewn., Zalesie, gm. Ryki 
Gizińska-Tarkowska Janina (1901 — 
1927) ocz., Płock, ul. Sienkiewicza 
14 

Giziński Antoni (1895 — 1924) og., 
Gdańsk -Wrzeszcz, ul. Partyzantów 
52 

Giżewski Adam (1915 — 1945) og., 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Lendziona 
17 

Giżycka Irena (1916 — 1939) og , 
Wrocław, ul. Chełmońskiego 2 
Giżycki Marian Antoni (1896—1926) 
wewn., neur., psych., Warszawa 
ul. Grochowska 231, m. 9 
Glasner Ignacy (1896 — 1927) dziec., 
Kraków, ul. Floriańska 32, m. 7 
Glattstein - CzamopolskI Bronisław 
(1913 — 1938) og., Bytom, ul. 
J. Smolenia 29 

Glatzel Jan Karol (1888 — 1912) chir., 
Kraków, ul. Marka 8 (prof. U. J.) 
Glazar Władysław (1907 — 1935) og.. 
Krosno, ul. Staszyca 9 
Glazer Maurycy (Mojżesz) (1887 — 
1914) skór., wener., Łódź, ul. An- 
drzeja 28 

Glazór Konstanty (1888 — 1914) og., 
baln., Głubczyce, ul. Kościuszki 
24 

Gleichgewicht Uszer ( ), 

Warszawa, ul. Em. Plater 4, m. 4 
Glinka Ludwik (1892—1917) og , 
Goworowo, pow. Ostrów Maz. 
Glińska Helena (1885—1915) ocz., 
Opatów, Rynek 10 
Glińska Wanda (1906—1933) skór., 
wener., Katowice, ul. Ligonia 10, 
m. 14 

Glińska Zofia (1898 — 1926) dziec., 
Warszawa, ul. Litewska 16, Kli- 
nika 

Gliński Adam Marian Józef (19 15— 
1946) og., Karlino, woj. Pom. Za- 
chodnie, ul. Zamkowa 11 

118 


flrm OEI4C - book-olds.ru Gliński 


LEKARZE 


Goc 


Gliński Bohdan Jan (1886 — 1916) 
wewn., gin., położ.. Opatów, Ry- 
nek 10 

Gliński Jan Bohdan (1915 — 1941) og., 
Zgorzelec, ul. Górna 1 
Gliński Marian Michał (1907 — 1933) 
wewn., rentg., Katowice, ul. Ligo- 
nia 10, m. 14 

Gloksin Witold (1911 — 1939) dziec., 
Płock, ul. Misjonarska 1 
Gluck Juda Leib (1891 — 1927) og., 
Sosnowiec, ul. Targowa 9 
Gładysek Stefan (1902 — 1929) og , 
Katowice, ul. Warszawska 42 
Gładysz Bolesław (1911 — 1939) rentg., 
Poznań, ul. Główna 53, m. 4 
Gładyszowa Maria Władysława 
(1906 — 1933) og., Puszczykowo, 
pow. poznański 

Gładyszowa Otylia (1909 — 1945) 
otolaryng., Poznań, ul. Główna 53 
Głębocka Stanisława Maria (1888— 
1922) gin., Kraków, ul. Floriańska 
53 

Głębocki Antoni (1875 — 1901) wewn., 
Warlubie, pow. Swiecie, ul. Gbur- 
ska 38 

Głębocki Jerzy Stanisław — zob. 
Huczek-Głębocki 

Głębocki Wacław (1909 — 1937) Mie- 
chowice, pow. Bytom 
Głodzik Helena (1904 — 1931) dziec., 
Kraków, ul. Grudzińskiego 8 
Głodzik Władysław Alojzy (1905 — 
1930) wewn., Kraków, ul. Gru- 
dzińskiego 8 

Głogowski Edmund (1907—1935) 
dziec., Chorzów, Rynek 16 
Głogowski Leon Wincenty (1908— 
1938) og., Wełnowiec, ul. Kościusz- 
ki 11 

Głogowski Zenon (1912—1940) gin., 
Wrocław, ul. Św. Wincentego 9, 
m. 9 

Głombik Henryk (1911 — 1938) og., 
Zawiercie, ul. Okólna 56 

119 


Głowacka Wiara (1884—1913) bakt. r 
Warszawa, ul. Chocimska 24 
Głowacki Emil (1892—1924) rentg., 
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 53, 
m. 4 

Głowacki Jan (1906 — 1937) og., 
Warszawa, ul. Belwederska 23. 
m. 46 

Głowacki Zbigniew Stanisław (1916 
— 1941) og., Cieplice, ul. Żymier- 
skiego 119 

Głowiński Filip (1893 — 1923) wewn., 
dziec.. Radom, ul. Słowackiego 90 
Głowiński Mieczysław (1899 — 1924) 
gin., położ., Bytom, ul. Batorego 5 
Główka Władysław Kazimierz (1910 
— 1935) og., Mielec, ul. Sękow- 
skiego 484 

Głuch Józef Konrad (1899 — 1927) og„ 
Katowice, ul. Wojciechowskiego- 
73 

Głuska Elżbieta (1898—1927) ocz. t 
Chrzanów, ul. Grzybowskiego 9 
Głuski Seweryn (1899 — 1926) wewn., 
Chrzanów, ul. Grzybowskiego 9 
Gluszczenko Eugenia — zob. Anto- 
niewicz-Głuszczenko 
Głuszecki Marian (1900 — 1926) og , 
Olkusz, ul. 3 Maja 60 
Głuszkiewicz Piotr Wincenty (1892 
— 1923) og., dziec.. Nowe Miasto 
nad Pilicą, ul. Warszawska 45 
Gnarowski Włodzimierz (1903 — 1930) 
og., Gorzów, ul. Krzywoustego 4, 
m. 3 

Gnatowski Kazimierz (1905—1931) 
og., Rzeszów, ul. Matejki 10 
Gniazdowski Piotr (1894 — 1927) 
wewn., Chełm, ul. Kopernika 23 
Gniłka Tadeusz (1912 — 1936) gin., 
położ., Poznań, ul. Dąbrowskiego 
54, m. 6 

Gnoiński Stefan (1907 — 1933) wewn.. 
Resko, pow. Łobez, ul. Stalina 4 
Goc Henryk Jan (1904 — 1932) wewn,. 

Kielce, ul. Śniadeckich 6 
Goc Jan (1913 — 1947) og., Bydgoszcz,, 
ul. Jagiellońska 37, m. 3 

l 20 


flrm OEI4C - book-olds.ru Goćkowska 


LEKARZE 


Golde 


Goćkowska-Danielewska Irena Ma- 
ria (1906 — 1929) rentg., ocz., Strzel- 
no, ul. Młyńska 5 
Godlewski Feliks (1889 — 1916) 
wcwn,, Włocławek, ul. Św. Anto- 
niego 15 , 

Godlewski Henryk (1914 — 1945) og., 
Gdańsk, Akademia Lekarska 
Godlewski Jan Marian (1897 — 1926) 
laryng., Kalisz, ul. Żymierskiego 
32, m. 3 

Godlewski Józef (1909—1934) dziec., 
Wrocław, ul. Berenta 37 
Godlewski Marian Antoni Korne- 
liusz (1874 — 1902) wewn., Kraków, 
ul. Asnyka 3 

Godlewski Wacław (1894 — 1926) 
dziec., Kraków, ul. Sereno Fenna 
10 

Godlewski Władysław (1885 — 1926) 
og., Grabów n/Prosną 
Godlewski Zbigniew (1909 — 1937) og., 
chir., Żyrardów, ul. 1 Maja 45 
Godłowska Zofia (1903—1929) laryng., 
Kraków, ul. Moniuszki 38 
Godorowski Stanisław (1901 — 1928) 
og, Wrocław, ul. Traugutta 116 
Godula Czesław Julian (1908 — 1935) 
og., Słupsk, ul. Popławskiego 9, 
m. 1 

Godycka Aleksandra Antonina zob. 
Ćwirko-Godycka 

Godycka Joanna — zob. Cwirko- 
Godycka-Drużylowska 
Godycki Michał — zob. Ćwirko-Go- 
dycki 

Godyński Henryk Eugeniusz (1909 — 
1937) og , Białystok, ul. Piwna 19a 
Godzińska Maria (1894—1922) wewn., 
Warszawa, ul. Podskarbińska 7,' 
m. 56 

Goebel Janina Marta (1922 — 1946) 
og., Świdnica, Szpital Elżbietanek 
Goertz Franciszek (1899 — 1925) og., 
Ruda Pabianicka, ul Odrzańska 

12 

121 


Goertz Maria (1903 — 1928) dziec.. 

Ruda Pabianicka, ul. Odrzańska 

12 

Goertzowa Nadzieja zob. Łabeńska- 
Goertzowa 

Gofron Eugeniusz Stanisław Kazi- 
mierz (1916 — 1945) og., Gdynia, ul 
Kilińskiego 3, m. 3 

Gogoliński Bronisław (1896 — 1925) 
wewn., połoz., Wohyń, pow. Ra- 
dzyń 

Gogołkiewicz Czesław (1907 — 1932) 
og., Sztum, woj. gdańskie, uL 
Chełmońska 9 

Gogołkiewicz Zofia (1903 — 1930) ocz„ 
Poznań, ul. Sw. Marcina 66/67, 
m. 6 

Gojdź Michał (1894 — 1925) wewn., 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Mickiewi- 
cza 20, m. 3 

Gojdź-Ruszejko Zofia (1893 — 1927) 
gin., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Mickie- 
wicza 20, m. 3 

Gojzenberg Szloma (1892—1923) chir.. 
Warszawa, ul. Mała 13a, m. 1 

Golachowska Bogusława Lidia (1915 
— 1935) wewn., Bytom, ul. Grottge- 
ra 13 

Golakowski Jan (1888 — 1914) chir.. 
Warszawa, ul. Kozietulskiego 8* 
m. 8 

Golanowski Henryk Rudolf (1909— 
1935) chir., gin., Malbork, Szpital 
Powiatowy 

Golański Antoni Eugeniusz (1911 — 
1939) chir , Kraków, ul. Wszystkich 
Świętych 10, m. 10 

Golba Jan (1898—1930) bakt., wewn., 
Szczecin, Szpital Wojewódzki PCK 

Golbfiszowa Dioniza zob. Borkowska- 
Golbfiszowa 

Goldberg Izabela (1916 — 1946) og* 
Łódź, ul. Kilińskiego 44, m. 16 

Goldblum Jakub (1893—1936) wewn.. 
Ziębice, Rynek 42 

Golde Zofia zob. Żyznowska-Golde 

122 


flrm OEI4C - book-olds.ru Goldenberg 


LEKARZE 


Gordziałkowski 


Goldenberg Fima Feliks (1908 — 1934) 
gm,, położ., Szczecin, ul. Łukasie- 
wicza 9 

Goldgart Aurelia (1893 — 1918) skór., 
Kraków, ul. Koletek 6, m. 3 
Goldgart Leon (1884— -1912) wewn., 
Kraków, ul. Koletek 6, m. 3 
Goldkom (Bramnik) Jan (1911 — 1937) 
laryng., Warszawa, Al. Jerozolim- 
skie 45, m. 21 

Goldman Maurycy (1908 — 1931) 
uroi., Wrocław, ul. Traugutta 116 
Goldschmied Aleksander (1906 — 1946) 
wewn., Lublin, ul. Krak. Przedm. 
30, m. 6 (doc. U. M. C: S ) 
Goldschmied Aniela (1906 — 1932) 
dziec., Busko Zdrój, Sanatorium 
„Górka" 

Golecki Mieczysław Wincenty (1909 
— 1945) wewn.. Warszawa, ul. Ko- 
welska 1, Szpital 

Golian Eugeniusz (1895 — 1923) og., 
Kalwaria, Rynek 4 
GoIInik Wacław (1894 — 1923) og., 
Tuchola, ul. Armii Czerwonej 42 
Golonka Jerzy Karol (1906 — 1930) 
skór., wener., Bielsko, ul. Dąbrow- 
skiego 14 

Golonka Kazimierz (1902 — 1927) 
neur., psych., Katowice, ul. Ko- 
chanowskiego 22 

Golus Teofil (1888 — 1914) og., Kato- 
wice, ul. Szafranka 9 
Gołach-Próchnicka Joanna (1910 — 
1940) gm., położ., Gdynia, ul. Sien- 
kiewicza 7, m. 2 

Gołaszewska-Chodak Waleria (1905 
— 1930) dziec., Rabka, ul. Kolejowa 
„Emilia" 

Goławski Władysław Franciszek 
(1891 — 1917) og. f Toruń, ul. Szero- 
ka 2 

Gołąb Feliks Franciszek (1898 — 1926) 
og., Bielsko, ul. Dąbrowskiego 4 
Gołąbowski Sylwester (1909 — 1936) 
chir., Gdańsk-Siedlice, ul. Jasna 2 

123 


Gołębiewski Wolf (1889 — 1923) gm., 
wewn.. Łódź, Al. 1 Maja 11 
Gołębiowska Irena Zofia Helena 
(1917 — 1941) skór., wener., Gdańsk, 
ul. Curie-Skłodowskiej 2, m. 1 
Gołębiowska - Piętkowa Maria (1915 
1939) płuc, Konstancin, ul. War- 
szawska 8 

Gołębiowski Leon (1894 — 1923) serce. 
Łódź, ul. Sienkiewicza 51 
Gołębiowski Wacław (1879 — 1903) 
rentg., wewn., Włocławek, ul. Łę- 
ska 42 

Gołębska Gertruda (1906 — 1930) gm , 
położ., Poznań, ul. Focha 80, m. 4 
Gołębski Eugeniusz (1902 — 1933) og.. 

Poznań, ul. Focha 80, m. 4 
Gołkowska Helena (1912 — 1938) Lub- 
żenica, pow. Wyrzysk, ul. Chmiel- 
na 190 

Gołoński Jerzy (1900 — 1934) gm., 
wewn., Białystok, ul. Starobojar- 
ska 13 

Gomerski Alfred Antoni (1896 — 1928) 
og., Warta D/Sl., pow. Ząbkowice, 
ul. Główna 36 

Gorayski Kazimierz (1914 — 1930) Kę- 
trzyn, Szpital Powiatowy 
Gorczyca Wincenty (1892 — 1917) og„ 
Olkusz, ul. Parczewska 1 
Gorczyński Henryk (1889 — 1914) 
stomat., Kraków, ul. Słowackiego 
56, m. 10 

Gorczyński Ludwik (1891 — 1920) 
bakt , Tarnowskie Góry, ul. Armii 
Czerwonej 11, m. 8 
Gordon Jakub (1910 — 1933) wewn.. 
Łódź, ul. Piotrkowska 159, m. 5 
Gordon Maria zob. Chętkowska- 
Gordon 

Gordziałkowska Maria (1904 — 1931) 
stomat., Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Fi- 
szera 6 

Gordziałkowski Henryk (1903 — 1935) 
og., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 
6, m. 3 

124 


flrm OEI4C - book-olds.ru Gorgon 


LEKARZE 


Górska 


Gorgon Zygmunt (1904 — 1937) chir., 
Rzeszów, ul. Naruszewicza 7 
Goroszeniuk Bazyli (1907 — 1937) 
anatom, patol., Tworki, Szpital 
Psych, 

Goroszkiewiez Aleksander (1917 — 
1945) og.. Lublin, ul. Narutowicza 
35, m, 10 

Goryca Józef Adam (1912 — 1945) og., 
Czchów 69, pow. Brzesko 
Gorzkiewicz Bolesław (1915—1945) 
wewn., Łódź, ul. Magistracka 4, 
m. 3 

Gorzkowska Janina (1905 — 1932) 
stomat., Poznań, ul. Dąbrowskiego 
46 

Gorzkowski - Edward (1908 — 1932) 
wewn., Poznań, ul. Dąbrowskiego 
46/48 

Gorzkowski Tadeusz (1914 — 1938) 
wewn., Łódź, ul. Narutowicza 109b 
Gorzyńska-Hołdrowicz Adela (1907 — 
1935) og., Łódź, ul. Kilińskiego 100 
Gosiewski Roman Franciszek (1910 — 
1933) og., Warszawa, ul. Klonowa 
12, m. 23 

Gospodarowicz-Manikowska Wanda 
Maria (1919 — 1945) skór., wener., 
Wrocław, ul. Dembowskiego 13 
Gostyńska Anna (1906 — 1937) uroi., 
Warszawa, ul. Zawrat 3, m. 2 
Gostyński Lucjan Jan (1912 — 1936) 
og.. Września, ul. Poznańska 16 
Goszcz Kazimierz (1894 — 1923) 
wewn., Szydłowiec, pow. radomski, 
ul. Szkolna 1 

Gotfryd Andrzej (1890 — 1922) stomat., 
Bielsko, ul. 3 Maja la • 

Gotlib Albert (1894—1926) gin., 
połoz., Łódź, ul. Nawrot 7 
Gotlib Kazimierz Julian (1903 — 1928) 
wewn., gin., Warszawa, ul. Cicha 
5, m. 2 

Gotlibowa Zofia (1901 — 1928) ortop.. 
Warszawa, ul. Cicha 5, m. 2 
Gottlieb Aleksander (1909—1933) 
chir., Bydgoszcz, ul. Rosiańska 9 

125 


Gotz Mieczysław Sylwester (1891 — 
1921) og., gin., Częstochowa, AL 
Wolności 32 

Goździk Władysław Piotr (1909— 
1934) Warszawa, Al. Przyjaciół 1, 
m. 19 

Gólski Stanisław Michał (1877 — 1900) 
wewn., Kraków, ul. Basztowa 16 
Górczyna Zofia (1892 — 1923) skór., 
wener., Chrzanów, ul. Mydlana 2 
Górecki Antoni (1910 — 1935) wewn., 
Stalowa Wola, ul. Sprzymierzo- 
nych 

Górecki Julian (1884 — 1911) wewn.. 
Warszawa, ul. Marszałkowska 81, 
m. 38 

Górecki Zbigniew (1911 — 1937) płuc,. 
Warszawa, ul. Górnośląska 16, 
m. 42 

Górka Edward (1911 — 1935) wewn., 
Milanówek, ul. Literacka 6 
Górka Mieczysław Władysław (1894 
— 1945) fizyko ter., Kraków, ul. Do- 
minikańska 1, m. 8 
Górkiewicz Jan (1901—1939) Kal- 
waria Żebrz., ul. 3 Maja 3 
Górkiewicz Stanisław Teodor (1878 
— 1901) skór., wener.. Warszawa* 
ul. Poznańska 3 

Górnicka Zofia Helena zob. Łub- 
kowska-Górnicka 

Górnicki Bolesław (1909—1932) dziec.. 
Warszawa, Al. 3 Maja 14, m. 44, 
(doc. U. P.) 

Górnicki Eugeniusz (1876 — 1906) 

wewn., gin., Zalesie-Adamów, pow 
Grójec, ul. Jałowcowa 
Górny Jan (1893—1923) laryng., Ka- 
towice, ul. Warszawska 5 
Górny Witold (1907—1933) skór, 
. Wrocław, pi. Legnicki 2 
Górska Anna (1888 — 1914) ocz., War- 
szawa, ul. Chocimska 24 
Górska Henryka (1895—1926) dziec., 
Włocławek, ul. Kraszewskiego 36 
Górska Irena (1906 — 1932) og., Tarno- 
brzeg, ul. Rólki 25 

126 


flrm OEI4C - book-olds.ru Górska 


LEKARZE. 


Grajewski 


Górska Jadwiga (1890 — 1923) bakt., 
Warszawa, ul. Chocimska 24 
Górska Natalia (1898 — 1927) dziec., 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 75 
Górska Tatiana zob. Kunica-Górska 
Górska-Halicka Wanda (1901—1927) 
wewn„ Warszawa, Al. Wojska 
Polskiego 29, m. 70 
Górski Feliks (1914—1937) og., By- 
tom, ul. Powstańców Warszaw- 
skich 34 

Górski Franciszek (1901 — 1928) gin, 
Kraków, ul. Sławkowska 24a 
Górski Jan (1914—1947) og., Mie- 
chowice, pow. Bytom, ul. Czerwo- 
nej Armii 80 

Górski Jan (1915—1940) wewn., 
Mrągowo, woj. Olsztyn, ul. Ko- 
pernika 1 

Górski Jan (1898—1932) chir., gin., 
położ., Jarocin Poznański, ul. Wol- 
ności 3, m. 2 

Górski Józef Henryk (1905 — 1935) 
Ząbkowice Śląskie 
Górski Kazimierz (1895—1924) 
wewn., Warszawa, Al. Wojska 
Polskiego 29, m. 70 
Górski Kazimierz Marian (1911 — 
1937) og., Świetochowice, ul. Pocz- 
towa 4 

Górski Marian (1910—1935) wewn., 
Poznań, ul. Grottgera 2, m. 3 
Górski Wiktor Adam Mieczysław 
(1895—1923) og., Więcbork, pow. 
Sępolno, ul. Mickiewicza 15 
Grab Jakub (1902—1929) og., Frad- 
lant ul. Szpitalna 1 
Grab Katarzyna (1906 — 1931) og., 
Fradiant, ul. Szpitalna 1 
Graba-Łęcka Jadwiga (1899 — 1928) 
lziec., Warszawa, ul. Nob.a 7 
Grabczyńska Helena Józefa (1916 — 
1939) og., Kraków, ul. Smoleńsk 1 
Grabczyński Jan Stefan (1908 — 1931) 
chir., Kraków, ul. Smoleńsk 1 
Grabowiccka Leokadia Waleria (1903 
—1931) grn., poloz., Warszawa, ol. 
Dworkowa 5, m. 9 

127 


Grabowska Ludwika — zob. Hule- 
wicz- Grabo wska 

Grabowska Maria (1895 — 1921) ocz., 
Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 
10 

Grabowska Marta zob. Cholewińska- 
Grabowska 

Grabowski Antoni (1914 — 1946) og., 
Poznań, ul. Łąkowa 4 
Grabowski Jerzy Kazimierz (1914 — 
1945) neur., Kraków, ul. Koper- 
nika 48 

Grabowski Ludwik (1910 — 1936) chir., 
Kowary, pow. Jelenia Góra, ul. 
Rynkowa 4 

Grabowski Mieczysław (1905 — 1929) 
gin., Katowice, ul. Wandy 36 
Grabowski Stefan ( )♦ War- 

szawa, ul. Śto-Krzyska 12 
Grabowski Tomasz (1881 — 1909) og, 
Wyszogród, ul. Rembowska 28 
Grabowski Witold (1902—1925) rentg., 
Wrocław, ul. Czackiego 11 (prof. 
U. Wrocł.) 

Grabowski Władysław (1890 — 1917) 
wewn.. poloż., Sopot, ul. Abraha- 
ma 6 

Grabowski Władysław Wacław (1893 
— 1923) gin., położ., Warszawa, ul. 
Poznańska 21, m. 23 
Graczykowski Tomasz (1886—1914) 
lek. adm., Chorzów I, ul. Wolności 
22 

Gradzińska Michalina Zofia (1896— 

1927) dziec., uraz., Kraków, ul. 
Starowiślna 20, m. 3 

Gradzidski Kazimierz (1908—1936) 
og., Szczecin, ul. Buczka 15, m. 6 
Grafka Józef (1898—1924, nostr. 

1928) chir., Puck, Szpital Miejski 
Graffstein Włodzimierz (1891—1920, 

nostr., 1922) wewn., Poznań, ul. 
Wrocławska 31, Ol. 4 
Grajewski Edmund Bernard (1901 
—1925) chir., Szubin, ul. Ogrodo- 
wa 8 

. 128 


flrm OEI4C - book-olds.ru Grajkowski 


LEKARZE 


Gromulski 


Grajkowski Józef (1906 — 1934) og., 
Kłommca, pow. Radomsko, ul. 
Częstochowska 

Gralik Hipolit (1913—1937) og., 
Nowe Miasto n/Wartą, pow. Ja- 
rocin 

Gralla Ryszard Grzegorz (1918 — 1944) 
og., Księży-Las, pow. Gliwice 
Granatowicz Józef Władysław (1901 
— 1927) chir„ rentg., Poznań, ul. 
Chmielna 5 

Grandę Józef Karol (1912 — 1936) og., 
Inowrocław ul. Sienkiewicza 13 
Grażewicz Władysław (1874 — 1901) 
og.. Bełżyce, pow. lubelski 
Grączewski Jan ( ), War- 

szawa, ul. Dąbrowiecka 25, m. 3 
Grądzki Stefan (1913 — 1940) wewn., 
Parczew, pow. Włodawa, ul. Ko- 
lejowa 42 

Greczko Lucjan (1909 — 1946) og., 
Łeba, pow. Lębork, ul. Kościuszki 
71 

Gregor Józef Jerzy (1909 — 1944) og., 
Janów-Giszowiec, pl. Czerwo- 
nych 1 

Gregorczyk Karol (1909 — 1934) og., 
Chorzów, ul. Sobieskiego 1 
Grębowski Karol Zbigniew (1907 — 
1933) og., Działoszyce, pow. Piń- 
czów, Rynek 6 

Grębowski Mieczysław (1905 — 1929) 
gin., Katowice, ul. Wandy 36 
Gręda Edmund Antoni (1911 — 1947) 
og., Gdańsk, Nowy Port, ul. Wol- 
ności 64 

Griger Marian Józef (1896 — 1931) 
wewn., Kraków, ul. Potockiego 12 
Grinberg Rafał (1912 — 1938) wewn., 
Łódź, Al. Kościuszki 46, m. 3 
Grobelny Józef Edward (1873 — 1902) 
og., Buk, ul. Grodziska 18 
Grobelny Konrad (1911 — 1936) og.. 
Pleszew, pow. Jarocin, ul. Sien- 
kiewicza 21 

Grobelski Michał (1889 — 1916) chir., 
ortop., Bydgoszcz, ul. Paderew- 
skiego 12, m. 3 


Grobicka-Wolańska Lucyna (1907 — 
1933) og., Poznań, ul. Niegolew- 
skich 10 

Grochmal Stanisław Józef (1911 — 
1935) wewn., płuc., Kraków, pl. 
Matejki 7, m. 1 

Grochowalski Feliks (1902 — 1930) og., 
Mogiła 

Grochowiak Franciszek (1889 — 1918) 
og., Rzeszów, ul. Grodzisko 6 
Grochowski Franciszek Józef (1887 — 
1916) wewn., Strzegowo, pow. 
mławski 

Grochowski Marceli Witold (1897 — 
1925) og., Poznań, ul. Raczyńskich 
11 

Grochowski Stefan Ignacy (1912 — 
1939) gin., Łódź, ul. Piotrkowska 
39, m. 35 

Gródecki Bronisław (1912 — 1936) 
wewn., Łódź, ul. 11 Listopada 22, 
m. 6 

Gródecki Franciszek (1893 — 1922) og., 
Grójec, ul. Skargi 5 
Gródecki Miłosz (1890 — 1921) wewn., 
Warszawa ul. Inwabdów 3 m. 3 
Grodzki Edward (1905 — 1931) gin., 

Włocławek, ul. Smolna 7 
Grodzki Stanisław zob. Michałek" 
Grodzki 

Groenwald Józef Emil (1907 — 1933) 
dziec., Bukowiec, piw. Swiecie 
Groer Franciszek (1887 — 1912) dziec., 
Kraków, ul. Krupnicza 42 (prof.) 
Grom Edward (1917—1946) ocz., War- 
szawa, ul Brzeska 3, m. 20 
Gromadzki Henryk (1886 — 1913) gin., 
połoz., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Kli- 
niczna 1, (prof. Akad. Lek.) 
Gromek Ehrentruda Margareta (1914 
—1945) og.. Jasień, pow. Żary, uL 
Ogrodowa 15 

Gromski Marceli (1884—1908) dziec., 
Bytom, ul. Grottgera 11 
Gromulski Wiesław Andrzej (1916 — 
1944) og., Warszawa, ul. Berezyń- 
ska 7 a 


129 


130 


flrm OEI4C - book-olds.ru Groniowa 


LEKARZE 


Gry gier 


Groniowa Felicja Franciszka (1914 
— 1945) og., Nowy Sącz, ul. Kune- 
gundy 24 

Groniowski Janusz Antoni (1917 — 
1945) og., Warszawa, ul. Puławska 
la, m. 8 

Grońska Anna (1917 — 1941) otolaryng., 
Poznań, ul. Palacza 116, m. 2 
Groński Leopold (1916 — 1939) og., 
Człuchów, ul. Czerwonej Armii 18 
Gross Kazimierz Karol Antoni (1914 
— 1946) og„ Kraków, ul. Biskupia 
22 

Grossberg Adolf (1898 — 1938) og., 
Kępno, ul. Czerwonej Armii 32, 
m. 3 

Grossmann Maria (1880 — 1919) 
wewn., Poznań, ul. Śniadeckich 
16, m. 3 

Grotkowski Edward (1909 — 1936) og,. 

Jabłonowo Pomorskie, Rynek 9a 
Grott Józef Wacław (1894 — 1922) 
wewn., Łódź. ul Narutowicza 120, 
m. 6 (prof. U. Ł.) 

Grotns Elżbieta — zob. Hancewi - 
czowa-Grotus 

Groger Marian (1896 — 1931) wewn., 
Kraków, ul. Długa 26 
Grótschel Roben (1900 — 1930) og., 
Ścinawa, pow. Nysa 
Grnba Józef (1897 — 1928) gin., położ,. 

Chorzów, ul. Sienkiewicza 1/3 
Grnbińskl Mirosław Bohdan (1907 — 
1936) og., Zamość 

Gruca Adam (1893 — 1922) chir., 
Warszawa, ul. Wspólna 71, m. 5 
(prof. U. W.) 

Gruchalski Jan (1909 — 1934) og., 
Włocławek, ul. Cyganka 8 
Gruchalski Władysław (1911 — 1936) 
chir., Warszawa, ul. Walecznych 
40, m. 2 

Grndziński Kazimierz Józef (1895 — 
1925) ocz., Biała Podlaska, ul. 
Terespolska 44 

Grundgand Henryk (1877 — 1904) 
gin., położ., Warszawa, ul. Łowic- 
ka 51, m. 52 


Grundgand -Braunowa Wanda (1905 
— 1929) płuc., Sopot, ul. Czerwonej 
Armii 47 

Grundland Benedykt (1894 — 1927) 
gin., położ., Wrocław, ul. M. Reja 
51, m. 5 

Grunwald Witold (1902 — 1930) og., 
Klimontów, pow Będzin, uL 
Główna 2 

Grus Jan Piotr Roman (1910 — 1939) 
og., Nakło, ul. Bydgoska 41 
Grnszczyński Aleksander (1868 — 
1895) stomat., Warszawa, ul. 
Chmielna 30, m. 1 
Grnszecka Anna (1886 — 1912) neur., 
psych., Poznań, ul. Karwowskie- 
go 10, m. 17 (doc; U. P.) 

Gruszecka Halina — zob. Szeniger- 
Grnszecka 

Grnszecki Lndwik (1910 — 1934) 
wewn., Gdańsk - Wrzeszcz, ul. 
Dzielna 70 

Grnszecki Stanisław (1905 — 1933) 
og., Radzyń, ul. Piłsudskiego 1 
Gruszkiewicz Alfred (1888 — 1912) 
dziec , Sosnowiec, ul. Bieruta 35b 
Griiger Alfons (1879 — 1904) chir., 
Ząbkowice, ul. Podwale 4 
Griiger Wolfgang (1916—1944) chir.. 
Kamieniec, Szpital Św. Józefa 
Grunberg Ozjasz (1908 — 1939) og , 
Legnica, ul. Złotogórska 48 
Grunspan Bernard (1897 — 1924) og., 
Wrocław, ul. Lelewela 6, m. 8 
Gryckiewicz Eugeniusz (1915 — 1941) 
chir., Wrocław, ul. Kilińskiego 27 
Gryda Alfons (1909 — 1937) gin., 
Ostrów Wlkp., ul. Poleskiego 27, 
m. 2 

Gryfenberg Józef (1903—1932) og.. 
Warszawa, ul. Kazimierzowska 
85, m. 27 

Grygielowa Stanisława (1917 — 1945) 
dziec., Łódź, ul. Piotrkowska 65, 
m. 6 

Grygler Paweł (1883 — 1911) chir, 
gin., Swiecie 


1 3 1 


132 


flrm OEI4C - book-olds.ru Gry gier 


LEKARZE 


Grzybowski 


Grygier Zygmunt (1883 — 1911) chir., 
Mątwy, poczta Nowe 
Grjrglewicz Edmund Marian (1906 — 
1934) wewn., Szopienice, ul. Bę- 
dzińska , 15 

Gryglewiczowa Irena Maria — zob. 

Wolańska-Gryglewiczowa 
Gryglewicz Zygmunt Tomasz (1903 
— 1930) bakt., Warszawa, ul. Wil- 
cza 75, m. 7 

Grygoriew Aleksander (1911 — 1940) 
og., Gdańsk-Pohulanka, ul. Monte 
Casino 4, m. 4 

Grynbaum Ewa (1907 — 1931) dziec., 
Łódź, ul. Południowa 23 
Grynberg Abraham (1896 — 1924) 
gin., połoz., Łódź, ul. Narutowicza 
47, m. 32 

Grynberg Naum Nikodem (1884 — 
1910) chir., gin., Skwierzyna, woj. 
poznańskie, ul. Marszałkowska 11 
Grynberg Zygmunt (1903 — 1927) 
wewn, Warszawa, ul. Klonowa 
12, m. 9 

Grynenberg Józef Aron (1903 — 1932) 
wewn., Warszawa, ul. Targowa 83 
Grzechowiak Józef (1907 — 1937) 
chir.. Bobrek, pow. Bytom, ul 
1 Maja 

Grzegorczyk Józef (1894 — 1923) og., 
Rzeszów, ul. Daszyńskiego 33 
Grzegorczyk Karol (1909 — 1934) og., 
Chorzów, ul. Sobieskiego 1 

Grzegorczykowa Zofia Jadwiga 
(1897—1928) wewn., płuc., Kra- 
ków, ul. Słowackiego 30, m. 6 
Grzegorzewski Edward (1906 — 1931) 
og., Gdańsk, ul. Dębinki 7 (prof. 
Akad. Lek.) 

Grzegorzewski Olgierd Brunon 
(1874 — 1898) ocz., Jarosław, ul. 
Kasprowicza 4 

Grzelakowski Mieczysław (1913 — 
1946) wewn., Warszawa, ul. 6-go 
Sierpnia 35 

m 


Grzelewska Eugenia Agnieszka (1902 

— 1932) płuc.. Warszawa, ul. Dwor- 
ska 17 

Grzesiak Władysław (1896 — 1928) 
og., Brzeźnica k/Radomska 
Grzesikowska Wiktoria ( ), 

Łódź, ul. Rokicińska 15 
Grzeszak Julian (1900 — 1928) chir., 
Mińsk Mazow., Szpital Powiatowy 
Grzeszczak Roman (1903 — 1930) 
wener., ocz., Słupca, pow. Konin, 
ul. Poznańska 13 

Grzeszek Mieczysław (1908 — 1933) 
og., Grójec, Al. Walki Młodych 
17a 

Grzeszkiewicz Alfred (1888 — 1912) 
og., Sosnowiec, ul. Bieruta 35b 
Grzeszkowa Janina Maria zob. Duch- 
Grzeszkowa 

Grześkowski Jan (1913 — 1948) og., 
Zabrze, ul. Wolności 226, m. 2 
Grzeżułko Julia zob. Wojciechowska- 
Grzeżułko 

Grzeżułko Kazimierz (1902 — 1929) 
wewn., Radzionków, ul. Nowo- 
Szkolna 3 

Grzędzielska Irena (1898—1928) 
dziec., Kraków, ul. Starowiślna 
18, m. 8 

Grzybowska Anna zob. Zasada- 
Grzybowska 

Grzybowska-Jarocińska Irena (1914 
— 1940) skór.. Warszawa, ul. Mar- 
cinkowskiego 9, m. 4 
Grzybowska-Smoleńska Maria (1896 
— 1924) dziec., Warszawa, ul. Ko- 
szykowa 82a, Klinika 
Grzybowski Czesław Marcin (1900 
— 1928) wewn., Częstochowa, Ale- 
ja 5 

Grzybowski Józef (1891 — 1924) 
wewn., Gdańsk-OIiwa, ul. Asny- 
ka 3 

Grzybowski Marian (1895 — 1917) 
skór., wener., Warszawa, ul. Ko- 
szykowa 82a (prof. U. W.) 

134 


flrm OEI4C - book-olds.ru Grzycki 


LEKARZE 


Gutreund 


Grzycki Stanisław Jarosław (1910 — 
1938) skór., wener., Lublin, AL 
Racławickie 20b 

Grzymała Stanisław (1907 — 1939) 
og„ Ostrów Wlkp., ul, Ledóchow- 
skiego 5, m. 3 

Grzywa Antoni Kazimierz (1918 — 
1946) chir., Bielsko, ul. Wilsona 15 
Grzywacz Bolesław Ludwik Antoni 
(1916 — 1945) og., Kraków, ul. Blich 
6, m. 14 

Grzywacz Bronisław (1903 — 1936) 
og., Chojnice, pl. Niepodległości 8 
Grzywaczewski Edward (1907 — 1937) 
Włochy, ul. Majewskiego 9 
Grzywo “Dąbrowska Maria Alina 
(1885—1909) psych., Warszawa, ul. 
Hoża 61, m. 4 

Grzywo- Dąbrowski Wiktor (1885 — 
1911) psych., anat., patol., med. 
sąd., Warszawa, ul. Hoża 61, m. 4 
(prof. U. W.) 

Gubarewski Cyryl (1905 — 1932) 
wewn., płuc, Warszawa, Al. Wy- 
zwolenia 33 

Gubina Reise zob. Uthke-Gubina 
Gubrynowicz Ludwik Andrzej Ma- 
rian (1900 — 1926) rentg., Żyrardów, 
ul. 1 Maja 49, m. 4 
Gucewicz Dymitr (1911 — 1939) og., 
Zielona Góra, pl. Lenina I5a 
Gucewicz Pelagia (1904 — 1929) ocz., 
Mińsk Mazow., ul. Warszawska 39 
Gucewicz Władysław (1897 — 1928) 
og., Mińsk Mazow., ul Warszaw- 
ska 61 

Guczko Mikołaj (1884 — 1910) og., 
Wołomin, ul. Fabryczna 7, m. 3 
Guda-Wołkowiński Felicjan (1891 — 
1918, nostr. 1921) gin., połoz., Po- 
znań, ul. Mielzyńskiego 10, m. 5 
Gudziński Stanisław Kazimierz (1900 
— 1927) wewn., 

Guenter Ryszard zob. Zieleżnik- 
Guenter 

Guja Antoni (1904—1932) og., Miko- 
łów, Rynek 5 

135 


Gultmann Leon (1893 — 1928) wewn , 
Gliwice, ul. Czarnieckiego 33 
Gumiński Wacław (1885 — 1911) 
otolaryng., Warszawa, ul, Em. Pla- 
ter 35, m. 2 

Gumiński Witold Maksymilian (1893 
— 1919) wewn., rentg., Warszawa, 
ul. Białostocka 20, m, 27 
Gunia Stanisław (1913 — 1945) og , 
Jedlicze, pow. Krosno 
Gurwicz Abraham (1887 — 1928) ocz , 
Łódź, ul. Wschodnia 57, m. 50 
Gur\yicz (Hurwicz) Samuel (1913 — 
1938) chir., Warszawa, ul. Ząb- 
kowska 39a, m. 14 
Guschlbauer Tadeusz (1901 — 1926) 
chir., gin., Kraków, ul. Staszyca 9 
Guschllonz Tadeusz Władysław (1901 
— 1926) chir., Kraków, ul. Staszy- 
ca 9, m. 2 

Gutentag Zygmunt Witalis (1899 — 
1926) gin., Chrzanów, ul. Daszyń- 
skiego 38 

Gutkowski Ignacy (1914 — 1940) gin., 
połoz,, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Koł- 
łątaja 2 

Gutmacher Bela (1922 — 1944) wewn., 
dziec., Legnica, ul. Rycerska 10 
Gutman Leon (1893 — 1928) og., Gli- 
wice, ul. Czarneckiego 33 
Gutowska Emilia (1916—1946) og.. 

Lubaczów, ul. Kościuszki 26 
Gutowska-Basińska Dobrosława Zo- 
fia zob. Otawa-Gutowska _ Basińska 
Gutowska Zofia (1892 — 1914) wewn., 
Łódź, ul. Jaracza 19, m. 6 
Gutowski Leopold (1894 — 1923) skór., 
wener., Milanówek, ul. Wójtow- 
ska 4 

Gutowski Roman Józef (1874 — 1899) 
og , Dobre k/Nieszawy, pow. Nie- 
szawa 

Gutowski Wacław (1910 — 1938) skór.. 
Warszawa, ul. Walecznych 18 
Gutreund Zygmunt ( ), Boc- 

ków, pow. Kłodzko 

136 


flrm OEI4C - book-olds.ru Guttner 


LEKARZE 


Hajdukiewi.cz 


Guttner Władysław Roman (1910 — 
1936) ocz., Warszawa, ul. Wiśnio- 
wa 48, m. 5 

Gutwiński Stanisław Kazimierz 
(1900 — 1927) wewn., Kraków, ul. 
Karmelicka 55 

Guzik Teofil Józef (1885—1912) og., 
Uście Dolne, ul. Młynarska 85 

Guzikowska - Wilczyńska ( 

), 2egań, Rynek 

Guzowski Zygmunt (1915 — 1945) og., 
Działdowo, ul. Graniczna 1 

Gurtler Wojciech (1890 — 1926) 

wewn., płuc., Kraków, Al. Słowac- 
kiego 6 

Gwanowska Teresa — zob. Filipo- 
wicz-Gwanowska 


Gwiaździński Tadeusz (1881 — 1912) 
wewn., Warszawa, ul. Grochow- 
ska 158, m. 7 

Gwizda Bolesław (1892 — 1931) fizy- 
koter., Kraków, ul. Dielta 85, m. 2 

Gwozdowska-Kuleń-SIaweńska Ja- 
nina (1902 — 1929) og., Sarnaki, 
pow. Siedlecki, ul. Teatralna 

Gwóźdź Bolesław (1906 — 1934) 
wewn., dziec,, Łódź, ul. 1 Maja 
28 

Gwóźdź Emil August (1912 — 1936) 
wewn., Katowice, ul. Kościuszki 
59 

Gzyl Alfred (1910 — 1939) wewn., 
rentg., Kraków, ul. Kołłątaja 2. 
m. 3 


H 


Haak Edmund Antoni (1907 — 1935) 
chir, 

Haas Piotr (1885—1913) wewn., 
Łódź, ul. Trwała 6 

Haas Wiktor (1910 — 1935) dziec., 
Chorzów, ul. Katowicka 21 

Habasiński Alfred Stefan (1903— 
1931) og., Choceń, pow. Włocławek 

Habela Jan Bolesław (1912—1945) 
og., Rzeszów, G. O. Wisła 

Habela Marian Stanisław (1915 — 
1940) og., Szczecin, ul. Bohaterów 
Warszawy 105 

Haber vel Zalewska Pesa vel Maria 
(1904 — 1930) dziec., Łódź, ul. Na- 
wrot 94/96 

Haberman Marek (1911 — 1937) 
wewn., fizjoter., Warszawa, ul. 
6 Sierpnia 28, m. 2 


Habich Stanisław (1893 — 1918, nostr. 
1924) skór.. Rzeszów, Szpital Gar- 
nizonowy 

Haduch Stanisław (1916 — 1940, 
nostr. 1945) chir., Nowy Dwór 
Mazow., ul. Słowackiego 5 
Hagel Marian (1904 — 1933) chir,. 
Jelenia Góra, ul. 3 Maja 81 

Hager Bronisław Emil Marian (1890 
— 1914) og., Tarnowskie Góry, ul. 
Sienkiewicza 3 

Hagmajer Jerzy (1913 — 1939) og., 
Warszawa, ul. Czerwonego Krzy- 
ża 21/23, m. 35 

Hagmajer Stanisław Aleksander 
Adalbert .(1872 — 1901) chir., wewn.. 
Warszawa, ul. Targowa 44 

Hajdukiewicz - Karpińska Maria 

(1886 — 1914) gin,, położ., Jarosław, 
ul. Sienkiewicza 15 


I TO 

flrm OEI4C - book-olds.ru 


i ^7 Hajel 


LEKARZE 


Handelzalc 


Hajel Alojzy (1913 — 1939) og., 
Gdańsk, ul. Rokossowskiego 42 
Hajman Jakub (1897 — 1927) wewn., 
Łódź, Al. Kościuszki 97 
Halama Franciszek (1904 — 1931) 
otolaryng., Bielsko, ul. Mickiewi- 
cza 21 

Halbom Samuel (1895 — 1923) dziec., 
Łódź, ul. Zawadzka 9, m. 36 
Halfter Eugenia (1890 — 1915) wewn., 
dziec., Warszawa, ul. Chmielna 30, 
m. 1 

Halicka Wanda — zob. Górska- 
Halicka 

Halicki Marian (1898—1927) og., Je- 
lenia Góra, ul. Kolejowa 16 
Halicki Witold (1884 — 1917) neur., 
psych., Kocborowo, pow. Staro- 
gard, Zakład Psychiatryczny 
Halikowsk] Bogusław Kazimierz 
(1914 — 1939) wewn., Przemyśl, ul. 
Chopina 2 

Halka Ludmiła Maria (1905 — 1931) 
og., Trzemeszno, pow. Mogilno, 
Aleja 2 

Hall Aleksander Bogumił Daniel 

(1884 — 1911) gin., położj., Działo- 
szyn, pow. wieluński 
Halle Wilhelma (1892 — 1922) płuc., 
dziec., Kraków, ul. Mitery 11, 
m. 9 

Halpern Efreim (1910 — 1946) wewn., 
Wrocław, ul. Stalina 20, m. 7 
Halpern-Berkowicz Ryfka (1886 — 
1914) og., Gliwice, ul. Żwycięstwa 
49 

Halpern-Haupt Alicja (1894 — 1926) 
stomat., Przemyśl, ul. 1 Maja 14 
Hałacińska Felicja Halina (1897 — 
1924) płuc., Opole, ul. 3 Maja 19 
Hałacz Józef (1887—1913) skór., Ka- 
towice, ul. Warszawska 5 
Haładyj Stanisław (1909 — 1938) gin., 
Gorzków, pow. Krasnystaw 
Hałazińska Łucja — zob. Micuk- 
Halazińska 


Hałazióski Stefan (1905 — 1932) gin,, 
położ., Wrocław, ul. Pomorska 27, 
m. 2 

Hałgas Kazimierz Paweł (1914 — 1945) 
og., Nowy Bytom, ul. Niedurnego 
15 

Hamerla Teodor Józef (1909 — 1935) 
chir., Białystok, ul. Elektryczna 6 

Hamerska - Matczyóska Czesława 
(1911 — 1935) stomat., Katowice, ul 
3 Maja 17 

Hamerski Roman (1900 — 1927) wewn., 
Warszawa, ul. Ząbkowska 54, 
m. 24 

Hampel Maria Bronisława (1913— 
1939) płuc., Smukała, pow. byd- 
goski, Sanatorium 

Hampel Paweł (1892 — 1923) płuc., 
Jawornica, pow. Bystrzyca, Szpi- 
tal przeciwgruźliczy 

Hanak Józef (1909—1939), Kraków, 
ul. Szpitalna 8 

Hanao Aleksandra Maria — zob 
Rowińska-Hanao 

Hanasiewicz Krystyna (1914 — 1938) 
dziec., Wełnowiec, ul. Kościuszki 9 

Hanasz Bolesław (1890 — 1917) wewn., 
Inowrocław, ul. Stalina 8 

Hanasz Stanisław (1899 — 1936) 
laryng., Sosnowiec, ul. Żeromskie- 
go 10 

Hancewiczowa-Grotus Elżbieta (1904 
— 1929) og., Opalenica, pow. No- 
wy Tomyśl, ul. 26 Stycznia 14 

Hancyk Aurelia Stefania (1912 — 
1936) dziec., Wałbrzych, ul. Mły- 
narska 18 

Hanczakowska- Wojciechowska Kry- 
styna (1919—1943) og., Bytom, ul. 
Fałata 33, m. 4 

Handelsman Józef (1883 — 1906) neur., 
psychj, Pruszków, ul. 11 Listopa- 
da 65 

Handelzalc Abraham (1910 — 1934) 

wewn., płuc., Warszawa, Al. Wy- 
zwolenia 58, m. 84 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


< tn 


Handzel 


LEKARZE 


Heczko 


Handzel Leopold Jan (1911 — 1937) 
og., Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Jaśko- 
wa Dolina 4 

Hanecki Michał (1903—1937) neur., 
Warszawa, ul. Grójecka 104, m. 15 
Hanickl Zygmunt (1919 — 1946) 

wewn., Kraków, ul. Wyspiańskie- 
go 11 

Hanjman Jakub ( ), Łódź, 

Al. Kościuszki 97 

Hanke Edward Maksymilian (1895 
— 1921) og., Chorzów, ul. Poczto- 
wa 2 

Hanke Karol (1903—19.34), Warsza- 
wa, ul. Lwowska 5, m. 6 
Hankiewicz Atanazy (1894 — 1916) 
og, Raciąż, ul. Warszawska 45 
Bankowa Emilia Zofia (1895 — 1922) 
og., Chofzów, ul. Pocztowa 2 
Hano Józef (1906 — 1932) farmak., 
Kraków, ul. Sławkowska 9, m. 2 
Hans Tadeusz Bolesław (1909 — 1939) 
gin., Warszawa, ul. Górnośląska 
16 

Hansel Aleksander (1913 — 1942, 
nostr 1946) og., Kraków, ul. Pol- 
na 40 

Hansen Arwid Jan (1917 — 1943) og., 
Malbork, ul. Raszyńska 6 
Hanslik Julian Anzelm (1907 — 1933) 
og., Chorzów, ul. Św. Piotra 10 
Hanusowicz Bolesław (1872 — 1898) 
skór., wener., Kraków, ul. Dietla 
45 

Hanusz Ryszard Leon Michał (1897 
— 1927) zakaź., Przeworsk, ul. Ką- 
ty 3/5 

Harasimowicz Andrzej (1891 — 1931) 
skór., wener., Wrocław, ul. Cha- 
łubińskiego nr 1 

Harasimowicz Jadwiga — zob. Lan- 
ge-Harasimowicz 

Hardt Jerzy ( ), Grodzisk 

Maz., ul. Legionów 19 
Haremski Bronisław Franciszek 
(1902 — 1934) og., Janowiec Wlkp., 
ul 3 Maja 34 


Harraelin Elkan (1895—1926) wewn., 
Wrocław, ul. Kluczborska 5, m. 5 
IIarniewicz~Zgirska Jadwiga (1900 
— 1931) wewn., Łódź, ul. Śród- 
miejska 25 

Hartwig Walenty (1910 — 1934) wewn., 
Warszawa, ul. Widok 18, m. 8 
Basiński Ignacy Zdzisław (1903 — 
1929) og., Unisław, pow. Chełmno 
Hassmann Wiktor Franciszek (1908 
— 1935) laryng., Kraków, ul. Sta- 
rowiślna 4, m. 4 

Hattowski Konstanty Zygmunt (1916 
— 1948) og., Włochy k/Warszawy, 
ul. Wrońskiego 16/18, m, 18 
Hauptmann Gustaw Herman Otto 
(1872—1897) og., Rychwałd 516 
Hauryłkiewicz Maria (1895—1925) 
skór., Warszawa, ul. Mokotowska 
8, m. 4 

Hauser Emanuel (1905 — 1932) wewn., 
Wałbrzych, ul. Żymierskiego 34 
Hauser Zbigniew Wilhelm (1916 — 
1946) neur,, Kraków, ul. Grodzka 
62, m. 4 

Hauslinger Jan Karol (1902 — 1928) 
ocz., Bydgoszcz, ul. Zamojskiego 
13, m. 5 

Hausman Artur Alfred (1906 — 1936) 
chir., Warszawa, Al. Wyzwolenia 
58, m. 80 

Hausman Irena (1917 — 1946) neur.. 
Warszawa, Al. Wyzwolenia 58, 
m. 80 

Hauswirt Jakub Jan (1894 — 1928) 
skór,, wener., Warszawa, ul. Pu- 
ławska 41, m. 3 

Hawranek Jerzy Edward (1897 — 
1929) og., płuc., Strzyżów n/Wisło- 
kiem, ul. Jasielska 48 
Hawranek Zbigniew (1912 — 1939) 
og., Gliwice, ul. Zwycięstwa 49, 
m. 5 

Hawrylinka Witold Czesław (1907 — 
1936) skór., Poznań, ul. Grun- 
waldzka 72 

Heczko Józef (1899 — 1926) og., Lip- 
nica, ul. Murowana 157 


141 ' 142 

flrm OEI4C - book-olds.ru Heczko 


LEKARZE 


Hermanowicz 


Heczko Paweł (1909 — 1936) ocz , 

Kraków, ul. Grodzka 58, m. 4 
Heflich Halina (1921—1946) og., 
Pruszków, Szpital w Tworkach 
Heffter Wiktor Johanis (1909 — 1936) 
wewn., Adelin, po w. Złotoryja 
Heftman Władysław Rafał (1908 — 
1932) chir , Sosnowiec, ul. 3 Maja 
ja 17 

Heilpern Leonard (1901 — 1927) 
wewn., Kraków, ul. J. Lea 96, 
m. 7 

Heintsch Stetan (1891 — 1928) wewn., 
Gdynia, ul. Czerwonych Kosynie- 
rów 151 

Hejka Jan Antoni (1912 — 1936) skór., 
wener., Łódź, ul. Brzeźna 6 
Hejmo Romuald Marian (1916— 
1942) og„ Gdynia - Oksywie — 
Lotnisko 

Helbich Adam Józef (1908 — 1938) 
gin., połoz., Kraków, ul. Koperni- 
ka 23 

Helbichowa Monika Anna — zob. 

Poszwińska-Helbichowa 
Hełd Asia (1917 — 1940) wewn., Leg- 
nica, ul. Wrocławska 2 
Heler Edmund (1901 — 1934) og„ 
Wrocław, ul. Traugutta 63 
Heling-Kwiatkowska Barbara (1916 
— 1944,) Lublin, ul. Krakowskie 
Przedmieście 6, m. 7 
Heling - Kwiatkowski Aleksander 
(1914 — 1938) wewn , gin., Lublin, 
ul. Krakowskie Przedmieście 6, 
m. 7 

Heliński Maurycy (1910 — 1937) 
wewn., Katowice, ul. Mickiewicza 
28 

Heller- Jonasowa Celestyna (1887 — 
1912) gin., Zabrze, ul. Powstańców 
Warszawskich 13 

Heller Łucja ( ), Wrocław, 

ul. Traugutta 63 

Heller Uszer (1892 — 1921) laryng., 
Wrocław ,ul. Traugutta 63 


Hellman Jerzy ( ), Anin, 

ul. Skorupki 14 

Hellman Jerzy Paweł (1914 — 1945) 
og, Bobrek k/Bytomia, Szpital 
hutmęzy 

Hellmann Jerzy Justyn (1913 — 
1946) og„ Śnin, ul. Parkowa 14 
Helwin Anna (1906—1931) skór., 
wener., Kraków, ul. Lubelska 31 
Helwin Stanisław (1905 — 1929) gin., 
połoz., Kraków, ul. Lubelska 31 
Hełczyńska Halina Joanna zob. Wal- 
kowska-Hełczyńska 
Hełczyński Adam (1895—1924) wewn , 
Kraków, ul. Starowiślna 27 
Henenfeld Ernest (1912—1937) og., 
Świdnica, ul. Kolejowa 5 
Henke Antoni Benon (1903 — 1931) 
og., Grodzisk, ul. Przemysłowa ł 
Henoch Mieczysław Marian (1890 — 
1918) og., Bibice 181, pow. Kraków 
Henrykowska Ewa (1907 — 1931) 
wewn., Łódź, ul. Południowa 23 
Herasimowicz Paweł (1897 — 1925) 
wewn., gin., Ostrowy, pow. czę- 
stochowski 

Herbst Leon (1914—1940) og , 
Gdańsk, ul. Dębinki 7 
Herbstowa Irena zob. Diamant-Herb- 
stowa 

Hercberg Paulina (1899—1927) neur,. 

Warszawa, ul. Szeroka 10, m. 20 
Herdach Ireneusz (1914 — 1945) chir,, 
Wrocław, ul. Fr. Stefczyka 28 
Herder Stanisław (1902 — 1929) skór , 
wener., Łódź, ul. Gdańska 46, m. 7 
Hereberg Henryk (1882—1910) og., 
Zawiercie, ul. Apteczna 18 
Herman Eufemiusz (1892 — 1918) 
neur., Łódź, ul. Narutowicza 75b, 
(prof. U: Ł ) 

Herman Fryderyk (1887—1923) og., 
Bytom, ul. Mickiewicza 20 
Hermanowicz Czesław (1905 — 1939) 
og., Gdańsk-Oliwa, ul. Zwycięzców 
11 


141 144 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Hermanowski 


LEKARZE 


Hochman 


Hermanowski Bogdan Felicjan (1913 
— 1939) rentg., Poznań, ul. Skarbka 
15, m. 2 

Hemich Kazimierz Antoni Józef 

(1898 — 1927) Rudnik n/Sanem, ul. 
Jarosławska 53 

Herold Maksymilian Eugeniusz (1909 
— 1934) og., Lubliniec, ul. Pade- 
rewskiego 19 

Herschendorfer Aron (1889 — 1915) 
ocz., Gliwice, ul. Zwycięstwa 49a 

Herszenhorn Szloma (1888 — 1918) 
skór., wener., Warszawa, ul. Biało- 
stocka 20, m. 20 

Hertz Ryszard (1880 — 1906) wewn., 
serce, Warszawa, ul. Puławska 
103a, m. 3 

Hertz Włodzimierz Kazimierz (1870 
— 1897) laryng., Warszawa, ul. Ko- 
szykowa 24 

Hertzowa Stefania (1877 — 1907), Pod- 
kowa Leśna, Wschodnia, Kurza 
Stopka 

Herwich Józef (1899 — 1924) og., Ka- 
towice, u!. Kochanowskiego 6 

Heryng Jadwiga zob. Balicka-He- 
ryng 

Herzer Zygmunt (1901 — 1927) 
stomat., Bydgoszcz, ul. 1 Maja 28, 
m. 2 

Herzog Rut (1896 — 1922) og., Gli- 
wice, ul. Zwycięstwa 49 

Hess Ignacy (1878 — 1905) wewn., 
Warszawa, ul. Stalowa 36, m. 4 

Hetman Antoni (1903 — 1932) og , 
Brzeziny, ul. św. Anny 30 

Hevelke Alojzy (1911 — 1936) Urzę- 
dów, woj. lubelskie 

Hewelke Jadwiga Anna (1913 — 1938) 
og., Lubsko, pow. Krosno n/Odrą 

Heybowicz-Kulesza Stella Teresa 
(1897 — 1924) wewn., Warszawa, ul. 
Berezyńska 18 

Hibner Maria — zob. Ryszkowska- 
Hibner 

Hierowski Ignacy (1895 — 1924) og., 
Poznań, ul. Focha 146, m. 3 

145 


Higier Jerzy Jan (1917 — 1946) gin , 
położ , Warszawa, ul. Koszykowa 
37, m 12a 

Hildebrandt Józef Piotr Ambroży 

(1909 — 1934) Złociniec, ul. Witosa 5 
Hillar Zofia Augustyna (1906 — 1933) 
gin., Inowrocław, Szpital Powia- 
towy 

Hillebrand Erwin (1902 — 1931) gin., 
połoz., Warszawa, ul. Ząbkowska 
39a, m. 7 

Hiller Stanisław Kazimierz (1891 — 
1921) hist., embrol., Gdańsk- 
Wrzcszcz, ul. Fahrenheita 4, (prof. 
Akad. Lek.) 

Himel Wojciech Wawozin (1908 — 
1938) og., Racibórz, ul. Sudecka 44 
Hindes Natan (1899 — 1928) og , Wro- 
cław, ul. Lelewela 8 
Hindes Stanisław Salomon (1894 — 
1916) ocz., Jelenia Góra, ul. Mic- 
kiewicza 5 

Hinkow Włodzimierz (1884 — 1912) 
wewn., dziec , Siemiatycze, pow. 
Bielsk Pódl., ul. 3 Maja 
Hinz Bernard (1906 — 1934) og., To- 
ruń Podgórze, ul Paderewskie- 
go 3 

Hipp Jan (1894 — 1921) og., Oświę- 
cim, ul. Zyblikiewicza 12 
Hirszfeld Ludwik (1884 — 1907) bakt , 
Wrocław, ul. Szymanowskiego 11 
(prof. U. Wrocł.) 

Hirszfeldowa Hanna (1884 — 1910) 
dziec., Wrocław, ul. Szymanow- 
skiego 11 (prof. U. Wrocł.) 

Hliniak Karol (1900 — 1931) skór, 
wener., Bielsko, ul. Stalina 3 
Hłasko Feliks (1894 — 1922) chir., 
gin., Siedlce, ul. ks. Skorupki 18 
Hlyń Zbigniew Marian (1906 — 1945) 
og., Sowliny 2, pow. Limanowa 
Hochlinger Helena (1913 — 1945) anat. 
patol.. Lód/, ul. Piotrkowska 215, 
m. 7 

Hochman Izrael ( ), Łódź, 

ul. Kilińskiego 49 

146 


flrm OEI4C - book-olds.ru Horecki 


Hoduńko 


LEKARZE 


Hoduńko Włodzimierz (1905 — lOSi)' 
gin., połoz., Krosno, ul. Sienkie- 
wicza 4 

Hoffmann Amalia Maria (1898 — 1929) 
og., Bydgoszcz, ul. 20 Stycznia 3 
Hoffman Andrzej (1915 — 1946) og., 
Ostrów Wlkp., ul. Kościuszki 34 
m. 2 

Hoffman Bogdan (1910 — 1935) bakt., 
Wrocław, ul. Wita Stwosza 4 
Hoffman Eliasz (1896—1922, nostr. 
1925) wewn., Gliwice, ul. Dwor- 
cowa 16 

Hoffman Józef Bronisław (1893— 
1927) wewn, Węgrów, ul. Gdań- 
ska 6 

Hoffmann Kazimierz (1917 — 1945) 
og., Puszczykowo, pow. Poznań, 
ul Poznańska 43 

Hoffman Maria (1897—1928) dziec., 
Katowice, ul. Rybnicka 10, m. 8 
Hoffman Raisa (1918—1941) wewn., 
Legnica, ul. Reymonta 18 
Hoffman Stanisław (1917—1945) 
chir., Biała Podlaska 
Hoffmann Zygmunt (1898—1926) og., 
Bydgoszcz, ul. 20 Stycznia 3, m. 2 
Hoffmann Hildegard Elsę Lotte 
(1909 — 1936) og., Czarnolesie 33, 
pow. Kamienna Góra 
Hoffmannowa Anna Maria (1918 — 
1946) stomat., Kraków, ul. Bisku- 
pia 8 

Hofman Włodzimierz Kazimierz (1918 
— 1946) og., Milicz, ul. Kościuszki 
15 

Hofmanowa Jadwiga zob. Tomasze- 
wicz-Hofmanowa 

Hofmański Stanisław (1890 — 1919) 
og., Kruszwica, pow. Inowrocław, 
Rynek 21 

Holender Alicja (1883 — 1923) neur., 
Łódź, ul. Sienkiewicza 37 
Holendzki Henryk (1896—1924) 
wewn., Chmielnik, ul. Targowa 16, 
m. 5 

HoUinger Julian (1894—1925) dziec., 
Dzierżoniów, ul. Daszyńskiego 39 


Hołda Władysław (1905 — 1946) 
psych., Ząbki k/Warszawy, Szpi- 
tal Drewnica 

Holdanowicz Otto (1914—1941) og , 
Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 
14 

Holdrowicz Adela zob. Górzyńska - 
Hołdrowicz 

Hołdziewicz Włodzimierz (1892 — 1917) 
wewn., neur., Łuczany, ul. Mic- 
kiewicza 9, m. 3 

Hołdziewiczowa Bronisława (1890 

1917) wewn.. Kurozwęki, pow 
Stopnica 

Hołejko Michał Jarosław (1904 — 1930) 
chir., Opole, ul. Kośnego 40 

Hołobut Wiesław Stanisław (1907 

1931) gin., położ., Lublin ul. Na- 
rutowicza 30, m. 4 

Hołówka Władysław (1900 — 1929) 
og, Przemyśl, ul. Słowackiego 23 

Hołówko Helena Walentyna (1889 — 

1924) dziec. Warszawa, ul. 3 Ma- 
ja 2 

Homiński Kazimierz (1861 — 1907) 
og., Wieleń n/N„ ul. Bronsforda 
20 

Hcmolickj Aleksander (1876 — 1907) 
wewn., Vartembork Olsztyński 

Honikman Włodzimierz (1906 — 1931) 
wewn. Łódź, ul. Kilińskiego 48. 
m. 4 

Horak Alicja (1914—1938) og., Kra- 
ków, ul. Gertrudy 5 

Horak Stanisław (1906 — 1932) gin , 
położ., Jelenia Gótra, ul Refor- 
macka 12 

Horbacewicz Aleksander (1909 — 1939) 
wewn., Łódź-Radogoszcz, ul. Zie- 
lińskiego 43 

Hordiejuk vel Zaniewicki Ziemowit 
Wiktoryn (1906—1934) płuc.. War- 
szawa, Al. Niepodległości 132, 
m. 49 

Horecki Jerzy (1911—1938) wewn.. 

Łódź, ul. Narutowicza 35, m. 5 

4 JLk 

flrm OEI_lC - book-olds.ru 


147 Horensztejn 


LEKARZE 


Hryniewiecki 


Horensztejn-Offenberg Zofia Idalia 

(1891 — 1916) skór., wener., War- 
szawa, Al. Jerozolimskie 79, m. 12a 

Horkawicz Helena zob. Dunin-Hor- 
kawicz 

Horkawicz-Wiktor zob. Dunin-Hor- 
kawlcz 

Hornik Józef (1911 — 1935) wewn., 
zakaź., Janowice, pow. Jelenia 
Góra 

Hornowski Józef (1916 — 1945) og., 
Włochy, ul. Stalina 30, m. 1 
Hornowski Sergiusz (1914 — 1938) 
płuc., Warszawa, ul. Górnośląska 
37 

Homung Janusz Seweryn (1912 — 
1937) wewn., Jędrzejów, ul. 14 
Stycznia 46 

Hornung Karol (1874 — 1900) dziec., 
Kraków, ul. Wyczółkowskiego 3 
Hornung Stanisław Romuald (1902 — 
1925) płuc., Kraków, ul. J. Lea 20b 
Horodeński Józef (1901 — 1929) neur., 
psych., Kraków, ul. Zacisze 12 
Horodko Adam (1885 — 1917) skór., 
Końskie, ul. 3 Maja 65 
Horodko Anna zob. Wiśnlewska- 
Horodko 

Horodko Julia Maria (1900—1925) 
gin., Radom, ul. Sienkiewicza 2, 
m. 9 

Horodko Małgorzata ( ), 

Warszawa, ul. Czarnieckiego 8, 
m. 4 

Horodko Władysław (1914 — 1945) og., 
Gdańsk, ul. Lipowa 19 
Horodyński Witold Gabriel (1865 — 
1902) chir., Siedlce, ul. Rawicza 4 
Horoneskul Borys (1884 — 1911) og., 
Sieraków, pow. Międzychód, uL 
Szkolna 1 

Horówka Władysław (1900 — 1929) 
Przemyśl, ul. Słowackiego 23 
Horst Antoni Bonifacy (1915—1945) 
wewn., Poznań, ul. Czerwonej 
Armii 3, m. la 


Howorka Edward Ireneusz (1914 — 
1939) gin., położ., Poznań, ul. 
Dąbrowskiego 52, m. 4 
Hozer Jan Zachariasz (1893 — 1921) 
hig. pracy, Katowice, ul. Kocha- 
nowskiego 18, m. 5 
Hreszczuk Adam Zenon zob. Potega- 
Hreszczuk 

Hricenko Tadeusz Andrzej (1889 — 
1915) gin., chir., Wysokie Mazo- 
wieckie, Szpital Powiatowy 
Hroboni Tadeusz Marian (1905 — 1931) 
chir., ortop., Warszawa, Al. Nie- 
podległości 142, m. 7 
Hruzenicz Bolesław — zob. Mosz- 
Neczaj-Hruwewicz 

Hruzewicz Natalia Mieczysława zob. 
Neczaj-Hruzewicz 

Hryncewicz Józef (1909 — 1939) og„ 
Gdańsk, Wrzeszcz, ul. Uphagena 

14 

Hryniewicki Roman (1898 — 1929) 
wewn., dziec., Łapy, pow. Wysokie 
Mazowieckie, Nowy Rynek 8 
Hryniewicz Maria (1892 — 1931) bakt., 
Warszawa, ul. Warecka 11, m. 9 
Hryniewicz Michał Stefan (1900 — 
1929) chir., Lądek Zdrój, pow. By- 
strzyca, ul. Konopnickiej 2 
Hryniewicz Paweł (1890 — 1917) 
wewn.. Środa Śląska, ul. Bieruta 1 
Hryniewicz Zofia Halina (1917 — 1941) 
ocz., Warszawa, ul. Marszałkow- 
ska 18, m. 10 

Hryniewiecka Barbara Stanisława 
(1907 — 1934) dziec., Srodborów, 
Dom Matki i Dziecka 
Hryniewiecka Maria — zob. Zieliń- 
ska-Hryniewiecka 

Hryniewiecki Bolesław (1904 — 1930) 
chir., ortop., Gdynia, ul. 3 Maja 
27, m. 3 

Hryniewiecki Stanisław (1886 — 1912) 
wewn.. Zielonka, ul. Kopernika 7 
Hryniewiecki Włodzimierz (1912 — 
1937) gin., Gdynia, ul. 3 Maja 27 

1 50 


1 J.U 


flrm OEI4C - book-olds.ru Hrynkiewicz 


LEKARZE 


Ihnatowicz 


Hrynkiewicz Jadwiga (1902—1927) 
stomat., Sopot, ul. Bitwy pod 
Płowcami 14 

Hrynkiewicz Maria zob. Klassowa- 
Hrynkiewicz 

Hrynkiewicz-Moczulskl Rajmund 
(1893 — 1924) og., Sadowne, pow. 
Węgrów 

Hrynkiewicz Wanda ( ), 

Wrocław, ul. Mielicka 24 
Hrynkiewiczowa Zofia zob. Okołów- 
Hrynkiewiczowa 

Hubert Antoni (1891—1920) wewn., 
Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6 
Hubert - Cholewa Bronisława (1905 
— 1935) og Gdańsk, ul. Kosynie- 
rów Gdyńskich 10 

Hnbicki Stefan Bolesław (1877 

1901) og., Białogon, pow. Kielce 
Hnbl Stanisław Tadeusz (1915 — 
1946) og.. Lublin, ul. 3 Maja 22, 
m. 2 

Huczek-Giębocki Jerzy Stanisław 
(1914 — 1939) og., Kraków, ul. Praż- 
mowskiego 61, m. 4 
Buczkowski Zbroisław (1908 — 1938) 
og., Szczecin, ul. Daszyńskiego 5 

Huczyński Janusz Juliusz (1909 

1934) wewn., Kraków, ul. św. Fi- 
lipa 5 

Hudalla Jakub (1889—1919) chir., 
gin., Gogolin, ul. Szkolna 
Hudalla Oswald Gerhard (1918 — 
1945) og., Pruszków, ul. Opolska 8 


Hulewicz- Grabowska Ludwika (1909 
— 1925) dziec., Warszawa, ul. Po- 
znańska 21, m. 23 

Humiecka Janina (1897 — 1931) og.. 
Krupski Młyn, pow. Strzelce 
Humiecki Kazimierz (1896 — ’ 1924) 
wewn, płuc., Toruń, ul. Klono- 
wicza 43 

Hummel Jan Henryk (1882 — 1910) 
wewn., hig.. Warszawa, ul. Chmiel- 
na 59 

Hunczek Franciszek Wojciech (1895 

—1924) og., Barda Sl., ul. Główna 
47 

Hundtowa Anna Małgorzata (1898 
—1924) dziec., Poznań, ul. Wierz- 
bięcice 2 

Huperc-Paczosowa Janina (1901 — 
1928) og., Nałęczów, Państw. Szko- 
ła Rolnicza 

Huppert-Lewy Anna (1915— ) 

og., Cieszyn, Szpital Państw. 
Hurynowicz Janina (1894 — 1923) 
neur., Toruń, ul. Mickiewicza 7, 
m. 15 

Husar Stanisław (1904 — 1930) hig., 
Świnoujście, Portowy Ośrodek Zdr. 
Huszcza Adam Julian (1875—1898) 
wewn., Warszawa, ul. Marszał- 
kowska 60, m. 21 

Huszcza-Oszkielowa Jadwiga (1906 
—1930) wewn., Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska 60, m. 21 


Idaszewski Leon (1878—1903) og., 
Jarocin, pozn., ul. Mickiewicza 6 

Idzier Lech (1912—1938) og., 
Ostrów, Wlkp., Rynek 12, m. 3 

Igiełska Jadwiga (1897—1926) dziec., 
Warszawa, ul. Mickiewicza 27, 
m. 144 


I 

Ignaszek Magdalena (1901 — 1980 

skór., wener., Bydgoszcz, ul. Bo- 
cianowo 32 

Ignarowicz Tadeusz (1899—1926) 

wewn., Zabrze, ul. 3 Maja 15 
Ihnatowicz Bogdan Dionizy (1885— 
1917, nostr. 1924) og., Mikstat, 
pow. Ostrów Wlkp., Rynek 13 


152 

flrm OEI4C - book-olds.ru 


151 Ihnatowicz 


LEKARZE 


Izrae łowicz 


Ihnatowicz Ludwik Józef (1889 — 1914) 
og., Gorzów Wlkp., ul. Chrobre- 
go 6 

Ihnatowicz - Suszyńska - Kwasowicz 
Jadwiga (1895 — 1931) dziec., War- 
szawa, ul. Madalińskiego 2/4, 
m. 45 

Ilczuk Stefan Andrzej (1904 — 1934) 
og., Staroźreby, pow. płocki 
Ilczyszyn Michał (1899 — 1930) ocz., 
połoz., dziec., Skulsk, pow. Konin 
Ukiewiczówna Janina (1912 — 1938) 
bakt., Toruń, ul. B. Prusa 9, m. 3 
Unicka - Krauze Janina (1888 — 1922) 
dziec , Warszawa, ul. Odyńca 45 
Unicki Teodat (1893 — 1923) płuc.. 
Zakopane, Sanatorium „Odrodze- 
nie“ 

Iłowiecki Kazimierz Tadeusz (1891 — 
1923) skór., wener., Bydgoszcz, Al. 

I Maja 36, m. 3 

Inatowicz Fryderyk Jan (1909 — 
1935) dziec., Kraków, ul. Batorego 

II 

Infeld Leser (1894 — 1922) wewn., gin., 
Wrocław, ul. Lelewela 6 
Ingarden Maria Adela Józefa (1889 
— 1918) hig. szkolna, Kraków, uL 
Biskupia 14, m. 15 
Ingster Adolf Konrad (1891—1918) 
neur., Sosnowiec, ul. Targowa 7 
Irwin-Zarecka Irena Stefania (1916 
— 1940) og., Wałbrzych, ul. Chro- 
brego 25 

Issajewicz Władysław (1882—1910) 
psych , Kobierzyn, Państw. Szpital 
dla psychicznie chorych 
Iszora Eugeniusz (1889—1921) dziec., 
Gdańsk-Oliwa, ul. Grottgera 40 
Iszorowa Biruta Elżbieta Weronika 
(1901—1932) dziec.. Oliwa, ul. 
Grottgera 40 


Isterowicz Stefan (1873 — 1899) og , 
Nowy Sącz, ul. św. Ducha 13 
Iwanow Krystian (1897 — 1926) og.. 

Poznań, ul. Serafitek lOa 
Iwanow Wilhelmina Izabela (1904 — 
1930) og., Sandomierz, ul. Mickie- 
wicza 8 

Iwanowski Józef (1901 — 1930) wewn,, 
rentg, Grodzisk Mazow., ul. 11 Li- 
stopada 13 

Iwanowski Lech (1917 — 1942) og„ 
Warszawa, ul. Sokołowska 4, m. 10 
Iwanowski Wacław (1895 — 1924) 
balneol., Ciechocinek, ul. Nie- 
szawska 1 

Iwański Jerzy (1900 — 1926) chir., Ka- 
towice, ul. Narcyzów 3 
Iwaszkiewicz Leopold (1896 — 1924) 
dziec., Łódź, ul. Piłsudskiego 74 
Iwaszkiewicz Marian (1873 — 1901) 
og., Lublin, ul. Bychawska 138 
Iwicka-Łazarewicz Irena Urszula 
Maria (1917—1944, nostr., 1946) 
og, Toruń, ul. Żeglarska 31 
Iwicki Feliks (1900 — 1935) wewn., 
serce,, Sieradz, ul. Sienkiewicza 6 
Iwińska Maria zob. Breit-Iwińska 
Iwiński Zbigniew Kazimierz (1912 — 
1946) og., Warszawa, ul. 6 Sierpnia 
58/45 

Izdebski Kazimierz (1899 — 1925) chir., 
Wołomin, ul. P. O. W. 17 
Izdebski Zygmunt Teofil (1910 — 1937) 
og , Koszęcin, pow. Lubliniec, ul 
Ligonia 8 

Izgur Abel (1889 — 1915) wewn., 
dziec.. Łódź, ul. Legionów 17, m. 1 
Izosimow Anatol (1884 — 1909) wewn., 
Łódź, Al. Kościuszki 13 
Izraelowicz Leon (1895—1926) wewn., 
Wrocław, ul. Stalina 120, m. 3 


153 


154 


flrm OEI4C - book-olds.ru 
Jabłko wska 


LEKARZE 


Jacyna 


Jabłkowska Halina Barbara (1920 — 
1947) og.. Zakopane, ul. Witkiewi- 
cza 2405 

Jabłkowska Krystyna (1914 — 1939) 
ocz.. Szczecin, ul. Piastów 59, 
m. 3 

Jabłkowski Jerzy Tadeusz (1912 — 

1938) chir., Zakopane, ul. Wit- 
kiewicza 2405 

Jabłonowska - Kozaczyńska Halina 
(1899 — 1926) połoz., Wrocław, ul. 
Nowowiejska 68 

Jablonowska-Stolarczukowa Helena 

(1897 — 1926) płuc., Bydgoszcz, ul. 
20 Stycznia 23 

Jabłońska Irena (1906—1928) og., 
Szprotawa, ul. Niepodległości 16 
Jabłońska Maria Kazimiera (1900 — 
1928) gin., położ., Warszawa, ul. 
Belgijska 4 m. 16 
Jabłońska Maria — zob. Ceylin-Ja- 
blońska 

Jabłońska Walentyna (1917—1945) 
og , Lublin, ul. Zamojska 1 m. 4 
Jabłoński Alojzy (1909—1937) ocz., 
Inowrocław, ul. Solankowa 58 
Jabłoński Jan (1907—1937) og , 
Witnica, pow. Gorzów, ul. B. 
Krzywoustego 92 

Jabłoński Józef (1897—1926) og., 
Tuliszków, pow. Turek, pl. Wol- 
ności 2 

Jabłoński Józef (1897—1926) og., 
Lubaczów, ul. Kościuszki 38 
Jabłoński Józef (1894—1925) otola- 
ryng., Kraków, ul. Wrocławska 1 
Jabłoński Kazimierz Zbigniew 
(1905 — 1931) gin. połoz., Wrocław, 
ul. Kocha 3 

Jabłoński Mieczysław Jan (1900 — 
1931) og., Kolbuszowa, ul. Pił- 
sudskiego 14 

Jabłoński Piotr (1914 — 1943, nostr. 
1945) og., Ostrów Wlkp., ul. Towa- 
rowa 4 


Jabłoński Stanisław Antoni (1877 — 
1905) wewn., epidem., Lublin, ul. 
Wyszyńskiego 12 m. 18 
Jabłoński Wincenty (1891 — 1928) og., 
Tomaszów Lub., ul. Lwowska 75 
Jabłoński Władysław Hipolit (1893— 
1921) og, Wiśnicz Nowy, ul. 
Zamkowa 77 

Jacewski Adolf Konstanty (1879 — 
1908) chir., gin., Kamieniec, 
pow. Siedlce 

Jach Stanisław (1912 — 1939) ren ł g , 
Bydgoszcz, ul. Toruńska 112 
Jachimowicz Stefan Paweł (1914 — 

1939) wewn., Łódź, ul. Lipowa 20 

Jachimowska Maria Felicja ,'(1898 

1928) gin., połoz., Toruń, ul. Ma- 
tejki 10 

Jachno Edmund Karol (1893 — 1925) 
gin., Pruszków, ul. Kościuszki 42 
m. 7 

Jacholkowski Kazimierz (1910 — 

1940) og., Bydgoszcz, ul. Poznań- 
ska 27, m. 6 

Jachowski Tadeusz Mieczysław 

(1893 — 1917) og., Jarocin, ul Tad. 
Kościuszki 14 

Jackiewicz Mikołaj (1909 — 1936) 

og., Biskupice, pow. lubelski 

Jackowska Janina Ludwika zob. 
Kloc- Jackowska 

Jackowski Aleksander (1888—1913) 

og., Ostrzeszów, pow. Kępno, ul 
Kaliska 36 

Jackowski Roman Władysław 

(1912 — 1938) gin., położ., Szczecin, 
ul. Jagiellońska 10 m. 15 
Jacobi Jan (1915 — 1939) chir., War- 
szawa, ul. Oczki 6 
Jacyna Józef — zob. Onyszkiewicz- 
Jacyna 

Jacyna Konstanty (1912 — 1939) 

płuc, Warszawa, ul. Bolecha 12 
m. 1 


155 


156 


flrm OEI4C - book-olds.ru Jacyna 


LEKARZE 


Jakubów cz 


Jacyna Tadeusz Adam — zob. Ony- 
szkiewicz- Jaćyna 

Jacyna Władysława — zob. Onoszko- 
wicz-Jacyna 

Jacyszyn Włodzimierz (1910 — 1935) 
połoz., Wadowice, ul. 3 Maja 18, 
m. 8 

Jagalski Alojzy (1903 — 1931) chir., 
Wejherowo, ul. Kościuszki 28 
Jagielski Józef (1886 — 1912) wewn., 
rentg., Poznań, ul. Gajowa 3, m. 3 
Jagielski Stanisław (1914 — 1939) 

wewn., Zalesie k/Warszawy 
Jagielski Tadeusz (1900 — 1928) og., 
Szczecin, ul. Martynowa 4a 
Jagiełło Kazimierz Zygmunt (1908 — 
1934) og., Wałbrzych, ul. Niepod- 
ległości 7 

Jagodowski Michał (1897 — 1923) 
rentg , płuc, Karpacz, ul. Wiel- 
kopolska 186 

Jagodziński Bolesław (1911 — 1935) 
gin., położ., Bielsko, ul. Sta- 
lina 17 

Jahoda Maria Jadwiga (1911 — 1937) 
dziec,, Kraków, ul. Gołębia 4 
Jahołkowska - Frączkowa Anna 

(1902—1928) wewn., Gdańsk, ul. 
Twarda 4a 

Jahołkowski Jerzy (1900 — 1928) 
wewn., Ciechanów, Szpital Po- 
wiatowy 

Jahołkowski Kazimierz ( ) 

Bydgoszcz, ul. Poznańska 10 
Jahołkowski Władysław Adam 

(1873 — 1901) og., Drezdenko, ul 
Książęca 1 

Jahr Irena (1913—1938) wewn., 
Kraków, ul. Prądnicka 80 
Jakesch Jerzy Bronisław (1912 — 
1938) wewn., Gdańsk-Oliwa, ul. 
Armii Radzieckiej 22 
Jakimiec Michał (1907 — 1936) 
wewn., Myślibórz, ul. Weteryna- 
ryjna 14 

Jakimowicz Władysław Czesław 

(1904 — 1928) neur., Gdańsk ul. 
Dębinki 7a (prof. A. L.) 


Jakober Jozua (1913 — 1939) wewn., 
Wrocław, ul. Kluczborska 19 m. 9 
Jakobi Bronisław (1910 — 1937), Kra- 
ków, ul. Chopina 12 
Jakobi Norbert (1901 — 1928) skór., 
wener., Opole, ul. Grunwaldzka 19 
Jakobson Mieczysław (1894 — 1925) 
chir., Łódź, ul. Traugutta 5 
Jakowicka Stypułkowska Róża (1902 
— 1930) dziec., Falenica, ul. Rey- 
monta 8 

Jakowicz Jerzy Zbigniew (1917— 
1942) og., Jelenia Góra, ul. Sko- 
wronków 4 

Jakowicz Kazimierz (1888—1917, 
nostr. 1922) og., Gniezno, ul. Sta- 
lina 14, m. 5 

Jakóbiec Mieczysław Erazm 1907 — 
1938) wewn., Kraków, ul. Po- 
tockiego 4 

Jakóbkiewicz Józef Konrad (1892 — 
1923) bakt., med. trop., Cieplice 
Zdrój, ul. 22 Lipca 17 

Jakóbkiewicz-Suryn Julia (1891 — 
1916) bakt., Warszawa, ul. Grott- 
gera 13, m. 10 

Jakubek Jan (1912—1938) og., Ka- 
lisz, ul. Żymierskiego 35 m. 6 
Jakubiak Aleksander (1898 — 1929) 
wewn., gin , Anin k/Warszawy, 
ul. Piłsudskiego 36 

Jakubiak Marceli (1899 — 1928) ocz., 
Gdańsk-Oliwa, ul. Ltczmań- 
skiego 6 

Jakubiak Mikołaj (1896 — 1930) 
wewn., skór., psych , Warszawa, 
ul. Hipoteczna 8 m. 13 
Jakubiec Stefan (1916 — 1946) og., 
Żywiec, ul. Kościuszki 2 
Jakubiec Tadeusz Zygmunt (1919 — 
1946) og., Warszawa-Bielany, ul. 
Lisowska 38 m. 6 
Jakubów Michał (1887—1926) te- 
rap„ Zacisze, pow. warszawski 
Jakubowicz Majer (1911 — 1937) 
wewn., Łódź, ul. Zachodnia 6$ 
m. 28 


157 


158 


flrm OEI4C - book-olds.ru J akubowska LEKARZE Jankiewicz 


Jakubowska Aniela Joanna (1914 — 
1946) og , Krynica. Sanaiorium 
Lwigród 

Jakubowska Maria — zob. Mance- 
wicz- Jakubowska 

Jakubowska-Roube Romana (1919 — 
1943, nostr. 1945) og , Olsztyn ul 
Grunwaldzka 45 

Jakubowski Abram (1910 — 1937) 
wewn., Strzegom, woj. wrocław- 
skie, ul. Żymierskiego 29 
Jakubowski Aleksander (1910 — 
1935) og , Gidle, pow. Radomsko 
Jakubowski Andrzej Witold (1916 — 
1945) og., Gdańsk, ul. Dębinki 7 
Jakubowski Feliks Longin (1879 — 
1906) chir , Kraków, ul. Ło- 
bzowska 52 

Jakubowski Jerzy (1887 — 1914) 
wewn, Łódź, ul. Narutowicza 95 
(prof. U. Ł.) 

Jakubowski Sylwester Mieczysław 
(1916 — 1945) chir , Warszawa, ul. 
Kopernika 43 

Jakubowski Zygmunt (1911 — 1939) 
og , Szczecin, ul. Jedności Naro- 
dowej 41 m. 5 

Jakymowycz Julian (1909 — 1935) 
chir , gin , Syców, Szpital Po- 
wiatowy 

Jampolski Karol (1903 — 1934) og., 
Warszawa, ul. Karowa 31 
Janas Józef (1912—1938, nostr. 1947). 

og., Słupsk, ul. Jaracza 2i 
Jancelewicz Zygmunt (1897 — 1930) 
wewn., rentg., Gdańsk-Oliwa, ul. 
Obrońców Westerplatte 35 
Janczak Alfons Józef (1904 — 1934) 
og , Wielichowo, ul. Grodziska 23 
Janczewska Irena Stanisława 
(1912 — 1937) wewn., dziec., Mie- 
chów, ul. Rynek 4 
Janczewska Stanisława (1893 — 1925) 
og, Poznań-Luboń, ul. Okrzei 19 
Janczewski Bolesław (1898 — 1923, 
nostr. 1928) gin,, Warszawa, ul. 
Krakowskie Przedmieście 12 m 5 

15 <1 


Janczewski Feliks (1887 — 1917) 
wewn., gin., połozi, Warszawa, 
ul. Grochowska 246, m. 2 
Janczewski Stanisław (1900 — 1927) 
skór., Bydgoszcz, ul. Dwor- 
cowa 63 m. 5 

Janczewski Władysław (1878 — 1906) 
gin., połoz . Warszawa, ul. No- 
akowskiego 16 m. 2 
Janczurowicz Stanisław Jan (1875- — 
1901) wewn., Warszawa. ul 
Wspólna 65a 

Janda Romuald ( ) , 

Wrocław, ul Kochanowskiego 31 
Janecki Kazimierz (1901 — 1928) 
Janiak Sylwester Jan (1906 — 1934) 
og , Katowice, ul. 3 Maja 13 
Janica Jan Józef (1920 — 1946) og., 
Swiętochowice, ul. Bytomska 13 
Janicki Teodor (1915 — 1942) og., 
Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 12 
Janicki Zenon Bogdan Jerzy (1911 — 
1940) og., Sopot, ul. Mierosław- 
skiego 1 

Janiczek Kazimierz Marian (1907 — 
1937) gin., Bytom, ul. Stal- 
macha 11 

Janiczek Wilhelm (1832 — 1918) og., 
Chorzów, ul. Zjednoczenia 7 
Janik Adam Antoni (1913 — 1937) 
chir., Kraków, ul. Potockiego 3 
Janik Zdzisław (1913 — 1945) og., 
Kraków, ul. Starowiślna 57 
Janisławski Stanisław (1896 — 1924) 
chir.. Warszawa, ul. Madalińskie- 
go 42, m. 4 

Janiszewska Jadwiga (1904 — 1937) 
ocz., Łódź, ul. Pomorska 4 la 
Janiszewski Karol (1904 — 1931) og.. 
Nowy Tomyśl, ul. Armii Czer- 
wonej 8 

Jankę Henryk Stanisław (1914 — 
1940) chir., Kraśnik, ul. Party- 
zantów 32 

Jankiewicz Józef ('1910 — 1934) og., 
Kraków, ul. Szymanowskiego 1 

160 


flrm OEI4C - book-olds.ru Jankiewicz 


L E KARZE 


Janusze w cz 


Jankiewicz Stanisław (1911 — 1942) 
o g., Dąbrową Górnicza, ul. Le- 
gionów 72 

Jankiewicz Wojciech (1904 — 1945) 
og., Żnin, ul. Szkolna 2 
Jankowiak Adam (1907—1936) 
wewn., hig., Poznań, ul. Kocha- 
chanowskiego 11 m, 2 
Jankowiak Józef (1904—1929) fizy- 
koter., Poznań, ul. Przemy- 
słowa 15/17 

Jankowska-Rosnowska Bogusława 

(1894 — 1926) rentg., Warszawa, ul. 
Madahńskiego 42 m. 4 
Jankowska Eleonora (1902 — 1928) 
dziec., Żyrardów, ul. Lima- 
nowskiego 9 

Jankowska Felicja (1913—1939) og., 
Mosina, pow. Śrem, ul. Lipowa 23 

Jankowska Julia — zob. Nowicka- 
Jankowska 

Jankowska Maria (1889 — 1914) chir., 
Siedlce, ul. Konarskiego 13 
Jankowski Antoni (1886 — 1927) 
epidem., wewn., wener., Włochy, 
ul. Piastowska 8 

Jankowski Antoni (1903—1932) og., 
Chodzież, ul. Stalina 14 
Jankowski Edward (1914 — 1943) 
og., Rożnów Zapora, pow. Nowy 
Sącz 

Jankowski Edward (1910 — 1939) 
og, Byczyna, pow. Kluczborek 
Jankowski Henryk (1906 — 1942, 
nostr. 1947) og., Warszawa, ul. 
Marszałkowska 24 
Jankowski Henryk Wincenty 
(1886 — 1913) chir., stomat.. War- 
szawa, ul. Kopernika 23 
Jankowski Jan (1902—1928) wewn.. 

Radom, ul. 1 Maja 16 
Jankowski Jan (1907—1934) og., 
Zabrze, ul. 3 Maja 29 
Jankowski Józef (1902—1932) gin., 
połoz , Bydgoszcz, ul. Marcin- 
kowskiego 11 


Jankowski Marceli (1911—1936) 

dziec., Warszawa, ul. Targowa 39, 
m. 11 

Jankowski Mieczysław (1896 — 1928) 
stomat., Zabrze, ul. Wolności 269 
Jankowski Stanisław ( ) 

, Warszawa, ul. Inżynierska 9 
m. 3 

Jankowski Tadeusz Karol (1914 — 
1939) wewn., Ostrów Wlkp., ul. 
Wrocławska 33 m. 3 
Jankowski Tadeusz Romuald 
(1903 — 1928) chir., Żyrardów, ul. 
Limanowskiego 19 
Jankowski Tomasz (1903—1931) 
wewn., dziec., Przemyśl, ul 
3 Maja 3 

Jankowski Wiktor (1905 — 1930) oto- 
laryng , Wrocław, ul. Chałubiń- 
skiego 5 

Janctka Henryk Wiesław (1916— 
1945) ocz , Kraków, ul. Friedlei- 
na ?5b 

Janowicz Jan (1893—1920) chir 
uroi., Olsztyn, ul. Kopernika 3 
Janowska Zofia zob. Filipowicz- 
Janowska 

Janowski Andrzej (1923—1946) 
chir., Rembertów, ul. Klasztor- 
na 8 m. 4 

Janowski Jan (1899—1927) og , 
Kielce, ul. Sienkiewicza 11 
Janowski Kazimierz (1873 — 1901) 
wewn., Kalisz, ul. Podgórna 12 
Jantzen Janina Kazimiera (1914 — 
1939) og.. Warszawa, ul. Tam- 
ka 45a m. 6 

Janusz Wiktor Wojciech (1894 — 
1917) neur., psych., Gdynia, ul. 
Świętojańska 14 m. 6 
Januszczak Marian (1905 — 1932) 
chir., gin., Piotrków Tryb., ul. 
P. O. W. 4 

Januszewicz Bolesław (1894 — 1929) 
wewn., położ., chir., Tykocin, pow. 
Wysokie Mazow. 


*61 162 


Smc lal or 7 \r £ 


flrm OEI4C - book-olds.ru Januszewicz 


LEKARZE 


Jaros 


Januszewicz Wiktoria (1897 — 1931) 
wewn., Warszawa. ul. Moko- 
towska 8 m. 4 

Januszewicz Włodzimierz (1885 — 
1914) wewn , Lipno, ul. Rapackie- 
go 7 

Januszewska-Kozlowska Apolonia 

(1909—1935) og., Bydgoszcz, ul. 
Śniadeckich 49 

Januszewska Janina (1903 — 1931) 
dziec., Rybnik, ul. Mizołowska 43 

Januszewska-Chudzińska Włady- 
sława (1897—1926) neur., psych, 
Szczecin, Al. Piastów 60 m. 3 

Januszewski Bolesław (1907 — 1933) 
skór., wener., wewn., Bydgoszcz, 
ul. Śniadeckich 49 

Januszewski Marcin (1893 — 1917) 
og,. Serock 

Januszewski Marian (1915 — 1946) 
og, Toruń, ul. Batorego 17 

Januszewski Stanisław (1902 — 1934) 
gin,, położ., Strzelce, ul. 18 Mar- 
ca 9 

Januszewski Zdzisław (1899 — 1924) 
ocz., Warszawa, ul. Koszykowa 54 

Januszkiewicz Aleksander (1872 — 
1899) wewn., Kalisz, ul. Stalina 14 
(prof.) 

Januszkiewicz Stanisław (1903 — 
1928) rentg., Kalisz, ul. Pułaskie- 
go 1 (docent.) 

Januszkiewisz Zygmunt (1899 — 1931) 
neur., psych., Swiecie, Zakład 
Psych. 

Jańczewska - Lejowa Helena (1919 — 
1941, nostr. 1946) og., Gostyń, ul. 
3 Maja 5 

Japa Józef (1910 — 1935) wewn., 
Kraków, ul. Wenecja 2b 

Jaraczewski Jan (1914 — 1943, nostr. 
1946) wewn.. Lublin, ul. Obywa- 
telska 3 

Jaranowska - Skowrońska Irena 

(1899 — 1927) skór., wener,, Toruń, 
Szpital Dobrego Pasterza 


Jarczyk Henryk Józef (1889 — 1914> 
wewn., Katowice, ul. Korfantego 
8, m. 12 

Jarczyk Konrad (1894 — 1924) 
wewn , Katowice, ul. Stawowa 13 
Jarczyk Paweł (1891 — 1934) wewn., 
dziec , Mikulczyce, pow. Bytom, 
ul. Wolności 4 

Jarema Maciej (1911 — 1936) rentg.,. 

Kraków, ul. Król. Jadwigi 175 
Jarema Michał (1909 — 1935) neur , 
Kraków, ul. Kopernika 48 
Jarmala Józef (1904 — 1941) og.. 

Opolówka 90, pow. Zgorzelec 
Jarmołiński Adam (1899 — 1931) 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 48* 
m. 6 

Jarmołiński Jan (1919 — 1945) og. 

Starogard, ul. Sambora 2 
Jarmołiński Kazimierz (1894 — 1917,. 
nostr. 1922) og., Miłosław, pow 
Września 

Jarmusiewicz Kazimierz (1913 — 
1937) dziec., Nadarzyn k/War- 
szawy 

Jamiński Tadeusz Bohdan (1905 — 
1930) skór., wener., Warszawa, 
ul. Chmielna 24, m. 7 
Jarnuszkiewicz Antoni (1911 — 1939) 
og., Włocławek, pl Dąbrowskie- 
go 18 

Jarocińska Irena zob. Grzybowska 
Jarocińska 

Jarocińska-Skibińska Teresa Wanda 

(1905 — 1928) wewn , Warszawa, 
ul. Koszykowa 37 m. 12 
Jarociński Leonard (1877 — 1903* 
nostr. 1928) chir., Gdynia, Szpital 
Miejski 

Jarocki Henryk Czesław (1892 — 
1923) wewn., Białogard, ul. Lin- 
dego 2 

Jaroń Włodzimierz Tadeusz Florian 

(1895 — 1923) dziec., Częstochowa, 
Al. N. Mani Panny 32 m. 4 
Jaros Wacław (1897 — 1926) wewn * 
Trzebnica, Szpital Boromeuszek 

I ()4 


flrm OEI4C - book-olds.ru Jaros 


LEKARZE 


Jasiński 


Jaros -Rechowiczowa Wiesława (1906 
— 1930) og., Sochaczew, ul. Sta- 
szyca 62 

Jarosiński Stanisław (1915 — 1939) 
og., Sopot, ul. Stalina 719 
Jarosławski Mieczysław, (1882 — 
1914) chir., Gdańsk-Oliwa, ul. Tet- 
majera 7 

Jarosz Heima (1919 — 1943) wewn., 
Sławęcice, pow Koźle 
Jarosz Henryk (1916 — 1941) wewn., 
Sławęcice, pow. Koźle, ul. Pow- 
stańca Filipa Pieli 1 
Jaroszewicz Antonina (1907 — 1937) 
wewn , Toruń, ul. Bydgoska 64 
m. 2 

Jaroszewicz Konstanty (1919 — 1945) 
chir., Warszawa, ul. Dworska 17, 
Szpital 

Jaroszewicz Paulina (1915 — 1942) 
Miastko, ul. Kaszubska 16 
Jaroszewicz Wiwa Elle — zob. Gey- 
smer- Jaroszewicz 

Jaroszewska Jadwiga Halina (1898 
— 1925) dziec., hig , Warszawa, ul. 
Grochowska 319 

Jaroszewski Franciszek (1907 — 1938) 
rentg., Poznań, ul. Przybyszew- 
skiego 49 

Jaroszewska — zob. Migdalska- Ja- 
roszewska 

Jaroszewski Franciszek Maria Józef 

(1912 — 1940) dziec., Otwock, ul. 
Gen. Sikorskiego 4 m. 3 
Jaroszewski Michał (1893 — 1926) 
gin., Pabianice, ul. Kościuszki 8 
Jaroszewski Mieczysław (1919 — - 
1943) og., Szczecin, ul. Żwirki 
i Wigury 1 

Jaroszewski Zdzisław Józef (1906 — 
1930) psych,, Kocborowo k/Staro- 
gardu, Zakład Psychiatryczny 
Jaroszyńska Wanda Maria (1917 — 
1946) og., Jarosław, uL Jagiello- 
nów 9 

Jaroszyński Jan (1916 — 1940) psych., 
dziec.. Warszawa, ul. Kielecka 48 


Jaruzelska Wanda, Białystok, ul, 
Sienkiewicza 161 

Jarząb Józef (1889—1922) dent 
stomat., Kraków, ul. Dietla 81 
Jarzębińska Waleria (1913 — 1946) 

og„ Drewnica, poczta Ząbki, Szpi- 
tal Psychiatryczny 
Jarzembowski Zygmunt Czesław 
(1883 — 1908) og., Pszczyna, ul 
Dworcowa 12a 

Jarzembska Genowefa (1903 — 1933) 
stomat., Warszawa,, Bielany, „Nasz 
Dom“ 

Jarzyna Eugenia (1898—1930) gin., 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Żeleńskiego 
24 

Jarzyński Alojzy (1893—1922) chir., 
Tarnowskie Góry, ul. Opolska 16 
Jasieński Jerzy (1895—1923) chir., 
Kraków, ul. Szymanowskiego bo- 
czna 5 m.5 

Jasieński Jerzy Szczęsny (1916 — 
1947) chir., Ruda Pabianicka, ul 
Pabianicka 181 

Jasiewicz Stefan (1896 — 1926) chir. 

Suwałki, ul. Kościuszki 77 
Jasiewiczowa Izabela (1911 — 1939) 
og , Ostrowiec, ul. Legionów 16 
m. 6 

Jasilkowski Jan Bronisław (1896 — 
1927) wewn., gin., połoz., War- 
szawa, Okęcie, ul. Słowicza 8 
Jasińska Celina (1899 — 1926) ocz , 
Cieplice, ul. Grunwaldzka 5 
Jasińska Janina Katarzyna Maria 
(’ 5) og., Kraków, ul. Sło- 

wackiego 8 m. 12 

Jasińska Władysława (1895 — 1925) 
płuc., Ludwikowo, pow. Śrem, Są- 
natorium „Staszycówka" 

Jasiński Antoni (1909 — 1936), Jezow. 
ul. Łowicka 14 

Jasiński Bogusław (1908 — 1936), 
Poznań, ul. Wierzbięcice 23 m. 4 
Jasiński Jan (1903—1932) wewn., 
Przyrów, pow. Częstochowa, Ry- 
nek 18 


ur> 


166 


flrm OEI4C - book-olds.ru Jasiński 


LEKARZE 


Jaworski 


Jasiński Mieczysław (1884 — 1912) 
ocz , Lublin, ul. Chopina 8 m. 20 
Jasiński Stanisław (1918 — 1944) 
wewn , Wrocław, ul. Szameckie- 
go 28 

Jasiński Stanisław Marian Józef 
(1895 — 1925) og., laryng , Radom- 
sko, ul. Kościuszki 13 
Jasiński Stefan (1893 — 1918, nostr. 
1920) płuc., Zakopane, Sanatorium 
Akadem. „Bratnia Pomoc" 

Jasiński Władysław Kazimierz 
(1916 — 1945) retng., Kraków, ul. 
Słowackiego 8 m. 12 
Jasiński Władysław Roman (1888 — 
1927) og., Bydgoszcz, ul. 1 Maja 90 
Jaskot Józef (1913 — 1939) Kraków, 
ul. Starowiślna 33 

Jaskólska Justyna Leokadia (1899 — 
1926) dziec., Kraków, ul. Praz- 
mowskiego 68 

Jaskulski Zenon (1895 — 1926) og., 
Kraków, ul. Dietla 52 m. 6 
Jastak Jan (1909 — 1936) og., Łasin, 
pow. Grudziądz 

Jastrzębowski Stanisław (1900 — 
1930) gin., Brwinów, ul. Leśna 3 
Jastrzębska Maria Zofia (1898 — 
1924) skór., Warszawa, Al. 3 Ma- 
ja 5 m. 8 

Jastrzębska Zofia zob. Balicka-Ja- 
strzębska 

Jastrzębski Daniel (1887 — 1911) 

skór., Warszawa, ul. Klonowa 12 
Jastrzębski Leon Cyryl (1877 — 1902) 
dziec., Warszawa, ul. Szeroka 38 
m. 1 

Jastrzębski Leon II (1900 — 1927) og., 
Warszawa, ul. Piusa XI 24 P.C K. 
Jastrzębski Leonard Wacław 
(1896 — 1922) gin., Warszawa, Al. 
3 Maja 5 m. 8 

Jastrzębski Zygmunt (1898 — 1929) 

og., Ostrów Wlkp.. Rynek 22, m. 3 
Jaśkiewicz Leonard (1903 — 1928) 

płuc., Tomaszów Maz., ul. Zapie- 
cek 23 


Jaśkiewicz Stanisław (1912 — 1937) 
neur , Radomyśl n/Sanem 

Jaugustyn Stanisław Wiktor (1871 — 
1896) gin , połoz., Kraków, ul. 
Sławkowska 20 

Jawiński Antoni ( — ) Gdańsk- 

Wrzeszcz, ul. Jaśkowa Dolina 9 

Jaworowski Stanisław (1893 — 1928) 
wewn., dziec . Kłodzko, ul 

Wandy 4 

Jaworska Halina Zofia (1905— 

1930) chir., dziec., Wrocław, pl 
Strzelecki 17 

Jaworska-Sowińska Jadwiga Emilia 
(1909 — 1938) wewn., Warszawa, ul. 
Grochowska 133 m. 7 

Jaworska Jadwiga Maria (1906 — 

1931) wewn., dziec., Rybnik, ul. 
Gimnazjalna 25 

Jaworska Jadwiga Wanda (1917 — 
1942, nostr. 1946) og.. Jaworzyna 
Śląska, ul. Kościuszki 6 

Jaworska - Kozakowa Krystyna 
(1913 — 1937) ocz., Lublin, ul 
3 Maja 22 m. 7 

Jaworska Leokadia zob. Mańkow- 
ska- Jaworska 

Jaworska Mieczysława (1914 — 1946) 
dziec., Warszawa, ul. Mokotowska 
51,53, m. 48 

Jaworska Wanda (1907 — 1934) ocz , 
Szczecin, Szpital P. C. K. 

Jaworska Zofia (1900 — 1925) ocz., 
Warszawa, plac Inwalidów 3, m. 5 

Jaworski Czesław Wiktor (1894 — 
1922) wewn., Warszawa, ul. Sze- 
roka 38 m. I 

Jaworski Czesław Wincenty (1896- — 
1 925) wewn.. Warszawa, plac In- 
walidów 3 

Jaworski Kazimierz (1886 — 1912) 
chir., Lublin, ul. Górna 9 

Jaworski Wacław ( 1891 — 1917) 
wener., Płock, ul. Sienkiewi- 
cza 17/19 

Jaworski Walerian (1893 — 1917) og.. 
Nakło n/Notecią, ul. Dąbrowskie- 
go 88 


167 


168 


flrm OEI4C - book-olds.ru Jaworski 


LEKARZE 


Jezierski 


Jaworski Władysław Józef (1905 — 
1935) ocz., Kraków, ul. Grzegó- 
rzecka 49 

Jax Kazimierz (1907 — 1932) og., 
Polanica Zdrój 

Jaźwiński Antoni (1892 — 1917) gin., 
Katowice, ul. Wita Stwosza 17 
Jaźwiński Ludwik (1886 — 1913) gin., 
chir., Warszawa, ul. Czeczota 29 
Jedlińska Wanda Stanisława 
(1892 — 1919) psych., Krosno, ul. 
Sicińskiego 206 

Jedliński Jan Kanty Bogumił 
(1890 — 1920) og., Łańcut, ul. Mic- 
kiewicza 12 

Jedwabny Stanisław (1884 — 1920) 
og , Kcynia, pow. Szubin, Ry- 
nek 2 

Jefremienko Andrzej (1899 — 1928) 
wewn., Warszawa, ul. Brzeska 2 
m. 6 

Jegier Teodor (1899 — 1928) og., Kra- 
ków, ul. Lubicz 12a m. 5 
Jegorow-Koszade Elżbieta (1904 — 
1931) dziec., Łódź, ul. Gdańska 33 
Jelec Mikołaj (1907 — 1929) og., Wil- 
kowice, Sanatorium P. K. P„ pow. 
Biała Krakowska 

Jeleniewska - Miihlstein Marik 

(1887 — 1914) gin., połoz., Warsza- 
wa, ul. Hoża 50 m. 60 
jeiin Jakub (1898—1930) og., By- 
tom, ul. Przemysława 8 
Jelnicki Stanisław (1870 — 1896) 
wener., Warszawa, ul. Wilcza 73 
Jelonek Feliks (1901—1925) og.. Iwo- 
nicz, „Excelsior“ 

Jelska Janina (1888 — 1914) wewn., 
Czarna Wieś, pow. białostocki 
Jelski Leon (1875—1901) wewn., 
Rypin Lubuski, ul. Wojska Pol- 
skiego 9 

Jełowicki Włodzimierz (1887 — 1915> 
psych., Pruszków, ul. Projekto- 
wana 6 

Jendyk Michał Aleksander (1911— 
1936) bakt., hig., Jelenia Góra, 
ul. Grottgera 7 

169 


Jentys Jerzy (1900—1928) chir., 
Zielona Góra, Szpital Garnizon. 
Jentys Kamila Maria — zob. Zda- 
niewska- Jentys 

Jepifanow Leon (1884—1912) gin, 
Gdynia, ul. I Armii Wojska Pol- 
skiego 17 m. 8 

Jerzycki Stanisław (1889—1917, 
nostr. 1922) og., Śrem, ul. Zielo- 
na 1 

Jerzy kowska- Kuleszy na Kazimiera 

Zofia (1908 — 1933) dziec., Poznań, 
ul. Daszyńskiego 26 m. 3 
Jesiotr Mieczysław (1908 — 1934) 
wewn., Łódź, ul. Piotrkowska 82 
Jeske Witold (1914 — 1946) ortop., 
Poznań, ul. Cieszkowskiego 8 m. 5 
Jeszke Witold Stefan (1911—1945) 
chir., Poznań, ul. Śniadeckich 4 
m. 2 

Jeszke Władysław Leon (1891 — 
1919 nostr. 1927) og., Tarnowo 
Podgórne, pow. poznański, ul. 
Ogrodowa 3 

Jeśman Konstancja (1909 — 1935) og.. 

Sierpc, ul. Mickiewicza 25 
Jewdokimczyk Mikołaj (1914 — 1942) 
og., Toczek, pow. Gliwice, ul 
Gliwicka, Powiatowy Ośrodek 
Zdrowia 

Jewiec Borys (1915—1945) wewn., 
Bielsk Pódl., ul. Żwirki i Wi- 
gury 15a 

Jewreinowa Wanda (1886 — 1911) 
og., Będzin, ul. 1 Maja 4, m. 76 
Jewsiejenko Dymitr (1887 — 1911) 
chir., Częstochowa, ul. Rejtana 4 
Jewzerow Wolf (1920 — 1945) og , 
Łódź, ul. Piotrkowska 192 m. 5 
Jezierska Edyta Maria (1914 — 1940) 
og., Szczakowa, .Cementownia 
Jezierski Antoni (1905 — 1932) og., 
Gniezno, ul. Lecha 3 m. 1 
Jezierski Kazimierz (1914 — 1940) 
chir., Warszawa, ul. Odolańska 32 
Jezierski Stanisław (1902—1928) 
chir., połoz., Rabka Zdrój, „Tere- 
sin" 

170 


flrm OEI4C - book-olds.ru Jezierski 


LEKARZE 


Jóźwiak 


Jezierski Stefan (1906 — 1926) og., 
Kostrzyn, pow. Środa, ul. Po- 
znańska 5 

Jeziorko Zdzisław Józef (1908 — 
1934) chir., Wrocław, ul. Kazi- 
mierza Jagiellończyka 31 m, 6 
Jeziorski Antoni Witold (1887 — 
1914) chir,, Piotrków Tryb.* ul. 
Legionów 15 

Jeznach Tadeusz (1918 — 1947) og., 
Siedlce, Szpital Miejski 
Jeżewski Wacław (1892 — 1926) 
neur, Łódź, ul. Daszyńskiego 17 
Jędraszko Bolesław (1892 — 1916) 
og., Kutno, ul. 29 Listopada 2 
Jędraszko Tadeusz Franciszek 
(1910 — 1936) wewn., Warszawa, 
ul. Berezyńska 31 m. 2 
Jędrusek Jerzy (1907 — 1934) wewn., 
Poznań, ul Półwiejska 2, m 2 
Jędruszek Antoni (1900 — 1927) og., 
Bydgoszcz, Szpital Miejski 
Jędrych Kazimierz (1917 — 1945) og.. 

Kryg 212, pow. Gorlice 
Jędrzejewska Irena (1904 — 1939) 
płuc., dziec., Tuszynek, gm. Kru- 
sz ów 

Jędrzejewski Roman (1909 — 1939) 
chir., Warszawa, Al. Wojska Pol- 
skiego 28 m. 2 

Jędrzejewski Joeł Roman zob. Lib- 
felo- Jędrzejewski 

Jędrzejewski Ryszard (1911 — 1943) 
chir., Lublin, ul. Chopina 8, m. 6 
Jędrzejowska Halina Jadwiga 
(1911 — 1936) bakt., Łódź, ul. Ty- 
mienieckiego 18 

Jędrzejowski Zdzisław Tadeusz 

(1909 — 1938) og., Pyskowice, pow. 
Gliwice, ul. Powstańców Ślą- 
skich 7 

Jochman Joachim (1908 — -1939) 

wewn., Strzelin, ul. Krakowska 29 
Jochweds Beniamin (1898 — 1923) 

wewn., Łódź, ul. Narutowicza 75c 
Joczowa Genowefa (1910 — 1939) 

gin., położ.. Łódź, ul. Sienkiewi- 
cza 51 m. 2 


Jodko Hanna Marianna — zob Nar- 
kicwicz-Jodko 

Jodko-Kozłowska Janina (1907 — 
1932) stomat., Bydgoszcz, ul. Śnia- 
deckich 29 

Jodko Wanda zob Branson-Nar- 
kiewicz-Jodko 

Jodko Wiktor (1915—1947) gm., 
połozn.. Nysa, ul. Stalina 17 
Jodkowski Bronisław (1909 — 1934) 
og., Tuchola, ul. Armii Czerwo- 
nej 27 

Jodłowski Jan Oktawian ( 1903— 
1944) wewn., Wrocław, ul. Wy- 
spiańskiego 37, m. 6 
Johs Franciszek Mateusz (1898— 
1925 nostr. 1927) chir., Janów, ul 
Zamkowa 65 

Jokiel Wincenty Gracjan (1894 — 
1925) połoz., Kielce, ul. Ponia- 
towskiego 2 m. 4 

Jonas Maksymilian (1888 — 1912) 
chir., ortop., Zabrze, ul. Bohate- 
rów Warszawskich 13 
Jonasowa Celestyna zob. Heller 
Jonasowa 

Jonscher Józef (1896 — 1923) og , 
Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 9 
Jonscher Karol Gustaw (1889 — 
1912) dziec , Poznań, ul. Przyby- 
szewskiego 27 

Jordan Zdzisław (1918 — 1941) og . 

Wałbrzych, ul. Słowackiego 4 
Josefsberg-Rosenkranz Zofia (1911 — 
1937) dziec., Gliwice, ul Wybrzeże 
Wojska Polskiego 7 
Joszpa Izydor (1891 — 1924) og , Ny- 
sa, ul. Stalina 19 

Jórga Teofil Franciszek (1893 — 
1921) og., Leszno, ul. B. Chro- 
brego 19 

Józefczak Józef (1894 — 1928) wewn , 
Łódź, ul. 6 Sierpnia 30 
Józefowicz Oskar (1893 — 1923) og.. 

Szczecin, ul. Bogusława 14 m. 1 
Jóźwiak Jan (1915 — 1939) chir., 
anatom, patol., Toruń, ul. Sło- 
wackiego 72 


171 


172 


flrm OEI4C - book-olds.ru Joźwiakowski LEKARZE Juszczyński 


Jóźwiakowski Stefan (1902 — 1930) 
og., Szczebrzeszyn, pow, Zamość 
Juchniewicz Jan (1907 — 1937) og., 
Giżycko, woj. mazurskie 
Juchnowicz Roman (1912 — 1942) 
og , Odrzywół, pow. Opoczno, 
Rynek 

Juhnke Joahim Franciszek (1917 — 
1946) og., Lublin, ul. Staszyca 11 
Junda Romuald (1917 — 1945) wewn., 
Wrocław, ul. Kochanowskiego 61 
Juniewicz Józef (1916 — 1939) gin., 
Gdańsk, ul. Opacka 3 m. 2 
Juniewicz-Szpądrowska (1913 — 1940) 
dziec., Łódź, ul. Andrzeja 32, 
m. 18 

Jarasz Jacek Antoni (1915 — 1943) 
og., Dukla, poczta Krosno 
Jurasz Jakub (1899 — 1927) og.. Ko- 
zie, ul. Kościuszki 16 
Juraszek Karol Adam (1912 — 1938) 
og., Tarnów, ul. Grottgera 9 
Jnraszyńska Janina zob. Rouba-Ju- 
raszyńska 

Juraszyński Zbigniew Janusz (1906 — 
1934) wewn., gin., położ., Warsza- 
wa, ul. Starynkiewicza 3. Klinika 
Ginek. 

Jurata Władysław zob. Giedrojć- 
Jurata 

Jurczewski Bolesław (1904 — 1928) 
wewn., Ciechocinek, ul. Jozefa 2 
Jurczyński Alojzy (1893 — 1922) chir., 
Tarnowskie Góry, ul. Opolska 16 
Jurek Czesław (1909—1939) skór., 
wener., Łomża, ul. Krotka 2 
Jurek Jan (1905 — 1934) chir., Kato- 
wice, ul. Żwirki i Wigury 11 m. 3 
Jurewicz Aleksy (1911 — 1939) gin., 
położ., Warszawa, ul. Mickie- 
wicza 12 

Jurewiez Apolinary (1907 — 1934) 
og., Bielsko, ul. 3 Maja 27, m. 4 
Jurewicz Wojciech (1910 — 1941, 
nostr. 1947) og., Sulechów, pow. 
Świebodzin, ul. Żymierskiego 12 

17 > 


Jurewicz Zygmunt (1894 — 1922) 
chir., Warszawa, ul. Hoża 27 m. 18 

Jurewicz- Wysocka Stefania (1899 — 
1926) dziec., Warszawa, ul. Ho- 
ża 27 m. 18 

Jurjewiczówna Antonina (1891- 
1924) chir., Warszawa, ul. Polna 52 

Jurkiewicz Jan Stanisław (1911 — 
1946) og , Chodecz, pow. Wło- 
cławek, ul. Piłsudskiego 20 

Jurkiewicz Jan Izydor (1902 — 1935) 
og , Jabłonka Ozarska woj 
Kraków 

Jurkiewicz Leon (1879 — 1904) sto- 
mat., Kraków, ul. Długa 6 m 4 

Jurkiewicz Wadim (1911 — 1941 

nostr. 1946) og , Oleśnica ul 
Hallera 25 

Jurków Roman (1902 — 1927) og., 
Dąbrowa Górnicza, ul Sobie- 

skiego 8 

Jurkowski Jerzy (1901 — 1926) 

wewn . Poznań, ul. Śniadeckich 15 
m. 4 

Jurkowski Leopold (1900 — 1926) 

wewn., zakaź., Łańcut, ul Bo- 
haterów 3 

Juroff - Podstawska Anna Jadwiga 

(1911 — 1939) og., Dąbrowa Górni- 
cza. ul. Szpitalna 8 

Jurytko Antoni Jan (1908 — 1935) 
og., Krzyżanowice, pow. Raci- 
bórz 

Jus Andrzej (1914 — 1939) psych., 
Wrocław, ul. Curie-Skłodowskiej 
91, m. 4 

Jus Karolina (1914 — 1946) neur., 
Wrocław, ul Curie Skłodow- 
skiej 91 

Justyna Mieczysław Józef (1909 — 
1933) chir., uroi., Warszawa, ul. 
Wolska 67 m. 33 

Juszczak Eleonora (1913 — 1939) og., 
Szpital na Klimowiźme, pow. So- 
kołów 

Juszczyński Michał (1913 — 1939) 
chir., Gdańsk, ul. Rokossowskie- 
go 14a 

174 


flrm OEI4C - book-olds.ru Juszkiewicz 


LEKARZE 


Kaczurba 


Juszkiewicz Ludwik (1897 — 1930) 

neur., Łódź, ul. Nawrot 7 m. 15 


Juszkiewicz Marian (1913 — 1941) 

og., Balków, pow. Jawor, ul. 
Ogrodowa 3 


Juszkiewicz Wiesław 

og., Głogów. Szpital 


(1919—1947) 

Powiatowy 


Juszko Józef (1914 — 1939) chir.. 

Warszawa, ul. Chmielna 57 m. 26 
Juzwa Eugeniusz Ignacy (1909 — 1938) 
dziec., Kraków, ul. Świętokrzy- 
ską 6 

Juzwa Józefa Maria (1914 — 1 )45) 
ocz., Kraków, ul Swiętokrzycka 6 
m 6 


K 


Kabata Tomasz (1878 — 1909) og., 

Konin, ul. Słupecka 3 
Kac Aron ( ), Warszawa, 

ul. Puławska 48, m. 10 
Kacnelson - Szachnowicz Nachama 
Nadeżda (1889 — 1924) dziec., wewn.. 
gin., Pierzyce, pow. Dzierżoniów, 
ul. Stalina 16 

Kacperski Aleksy (1907 — 1934) płuc.. 

Otwock, ul. Kościelna 10 
Kacprzak Marcin (1888 — 1915) hig., 
Warszawa, ul. Dolna 42 (prof. 
U. W.) 

Kaczan Izabela Łucja (1912 — 1937) 
og , Albigowa, pow. Łańcut 
Kaczanowski Feliks (1904 — 1931) 
neur., psych., Tworki, Szpital 
Psychiatryczny 

Kaczarowski Władysław (1906 — 
1935) wewn., Janów, pow. Sokół- 
ka, woj. białostockie 
Kaczkowski Antoni (1911 — 1937) 
wewn., skór., wener., Zamość, ul. 
Lwowska 68 

Kaczkowski Stanisław (1873 — 1900) 
ocz., Inowrocław, Al. Sienkie- 
wicza 16 

Kaczmarczyk Jan (1907 — 1933) 
wewn., dziec., Bydgoszcz, ul. 
Dworcowa 88 m. 5 
Kaczmarek Feliks (1908 — 1935) og., 
Aleksandrów, ul. Kościelna 14 

175 


Kaczmarek Józef (1905—1933) 
wewn., neur , Krzepice. pow 
Częstochowa 

Kaczmarek Leokadia ( ). 

Lublin, Szpital Okr. Nr 7 

Kaczmarkówna Marta (1914 — 1945) 
og., Jarocin, ul. Dąbrowskiego 4 

Kaczor Józef Władysław (1907 — 
1934) gin., połoz., Kraków, ul. 
Dietla 55 

Kaczor Stefan (1901 — 1928) chir., 
gin., Przemyśl, ul. 3 Maja 17 

Kaczorowska Halina — zob. Okól- 
ska- Kaczorowska 

Kaczorowska Halina Jadwiga 
(1920 — 1945) skór , Łódź, ul. Tram- 
wajowa 15/17 

Kaczorowski Bolesław Marian 

(1908 — 1933) gin., połoz , Rzeszów, 
ul. Naruszewicza 5 

Kaczorowski Jan (1912 — 1938) chir , 
gin., Łowicz, ul. Piłsudskiego 52 

Kaczorowski Roman (1906 — 1948) og.. 
Poznań, ul. Miła 12, m. 1 

Kaczorowski Stefan (1910 — 1934) 
chir., Wrocław, ul. .Pasteura 10 
m. 20 

Kaczówka Aleksander Andrzej 
(1910 — 1937) wewn., Kraków, ul. 
Dietla 60 m. 1 

Kaczurba Adam Henryk (1907 — - 
1932) płuc, Pruszków, Komorów 
Wille. ul. Słowackiego 6 

176 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kaczurba 


Kalinowski 


LEKARZE 


Kaczurba Feliks (1881 — 1908) chir., 
Przemyśl, ul. Mickiewicza 8 
Kaczyńska Wanda Maria (1912— 
1936) rentg., Łomża, ul. Szpi- 
talna 1 

Kaczyński Antoni (1896 — 1924) 
wewn., Kraków, ul. Urzędni- 
cza 10 m. 10 

Kaczyński II Antoni (1905 — 1930) 
wewn, Warszawa, ul. Śmiała 33 
Kaczyński Bolesław (1908 — 1936) 
og., Starogard n/Iną, ul. Wojska 
Polskiego 27 

Kaczyński Henryk (1889 — 1931) 
med. sąd , wener., Kraków, ul. 
Topolowa 42 

Kaczyński Hipolit Kajetan (1873 — 
1900) otolaryng., Kielce, ul, Sw. 
Antoniego 47 

Kaczyński Jerzy Ryszard (1916 — 
1945) gin., Warszawa, ul. Filtro- 
wa 68, m. 48 

Kaczyński Kazimierz (1882 — 1907) 
chir., Tworki, Szpital Państwowy 
Kaczyński Leszek ( ), par- 

ce w, ul. Kolejowa 8 
Kaczyński Mieczysław (1906 — 1931) 
psych , Tworki, Szpital 
Kaczyński Ryszard (1907 — 1937) og., 
Katowice, ul. 27 Stycznia 22 
Kaczyński Ryszard Jan (1902—1930) 
wewn., Karczew, ul. Kolejowa 2 
Kaczyński Stanisław (1912 — 1942) 
Grudziądz, ul. Kosynierów Gdyń- 
skich 5 

Kaden Kazimierz Jan Gustaw 

(1898 — 1926) og., Duszmki-Zdrój, 
ul. Przemysłowa 4 
Kadłubowski Paweł (1874 — 1912) 
og., Ostróda, woj. mazurskie 
Kadyi Stanisław (1900—1926) ocz., 
Krosno, ul. Walslebena 8 
Kadyi Zdzisław Maria (1894 — 1929) 
og., Ulinów, pow. Bolesławice, 
Zakłady Ceramiczne 

177 


Kadzińska Zofia (1914 — 1935) og., 
Solice-Zdrój, ul. Kościuszki 19 
Kafel Władysław Romuald (1873 — 
1897) med. sąd , Kraków, ul. Za- 
menhoffa 101 m. 6 
Kaf liński Wacław Tomasz (1904— 
1932) laryng., Warszawa, ul. Mo- 
kotowska 55 m. 8 

Kagan Sonia Zofia (1908 — 1939) 
wewn., Łódź, ul. Wschodnia 68 
m. 23 

Kahan Zyndel (1891 — 1924) płuc , 
Skarżysko-Kamienna, ul. Lima- 
nowskiego 7 

Kahl Wacław (1882 — 1910) og., Skal- 
mierzyce Nowe, ul. 3 Maja 6 
Kahl Mieczysław Bogumił (1885 — - 
1911) gin., połoz., Częstochowa, 
ul. Kilińskiego 9 

Kahlenberg Leon (1899—1930) gin.. 

Legnica, ul. Chojnowska 35 
Kaiser Ludwika (1906 — 1936) og., 
Janowice, pow. Jelenia Góra 
Kaiser Władysław Kazimierz 
(1905 — 1934) og., Janowice, pow 
Jelenia Góra 

Kajkowski Zbigniew (1903 — »1932) 
dziec., Gdynia, ul. Kwiatkowskie- 
go 9 m, 6 

Kalawski Kazimierz (1912 — 1939) 
og., Poznań, ul. Grunwaldzka 99 
Kaleniewicz Eugenia (1908 — 1934) 
psych., Warta, pow. Sieradzki, 
ul. Sieradzka 3 

Kalicki Józef (1913—1941) og., Goł- 
dap, woj. Olsztyn, Ośrodek Zdro- 
wia 

Kalinowska Maria zob. Kieżuń~ 
Kalinowska 

Kalinowska Urszula Irena (1898— 
1927) og , Katowice, ul. Kra- 
kowska 39 

Kalinowski Bronisław Jerzy (1910 — 
1935) og , Świebodzin, ul. 1 Maja 
11 

Kalinowski Dymitr (1910 — 1938) 
wewn., Lidzbark Warm., ul. Bar- 
toszycka 43 

178 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kalinowski 


Kamińska 


LEKARZE 


Kalinowski Marian Ireneusz (1898 — 
1928) og , Poznań, ul. Lima- 
nowskiego 12 

Kalinowski Maurycy (1898 — 1925) 
wewn., Warszawa, ul. Puławska 
49, m. 1 

Kalinowski Romuald Włodzimierz 

Jan (1890 — 1927) wewn., Otwock, 
ul. Reymonta 57 

Kalinowski Stanisław Paweł (1896 — 
1925) og , Katowice, ul. Kra- 
kowska 39 m. 3 

Kalinowski Stefan — zob. Vogtt- 
Kalinowski 

Kalinowski Tadeusz (1911 — 1935) 
og., Katowice, ul. Kościelna 2, m. 1 
Kalinowski Wacław (1891 — 1921) 
skór., wener., Kielce, ul. Śnia- 
deckich 1 

Kaliński Kazimierz (1909 — 1939) og., 
Pruszcz k/Gdańska, ul. Stalina 3 
Kalisz Józef Marian (1898 — 1922) 
chir., Łódź, ul. Piotrkowska 207 
Kaliszek Józef Feliks (1901 — 1926) 
og., Brzeg n/Odrą, ul. Piastow- 
ska 30 

Kaliszewicz Seweryn (1908 — 1936) 
wewn., Lameta, pow. Kutno 
Kalita Józef (1914 — 1945) wewn., 
Warszawa, ul. Wiktorska 16 m. 6 
Kalita Walerian Leon (1904 — 1929) 
Dębica, ul. Kraszewskiego 17 
Kalitowicz Kazimiera (1888 — 1931) 
dziec., Kutno, ul. Królewska 27 
Kalitowski Czesław Kazimierz 
(1909 — 1933) chir., Kraków, ul. 
Szlak 16a m 8 

Kalkowski Ernest (1883 — 1912) 
wewn., Brody, pow. Żary, ul. 
Żymierskiego 22 

Kalla Elżbieta (1896 — 1930) gin., 
Gliwice, ul. Konopnickiej 
Kallista Wacław (1903 — 1930) gin., 
położ., Olkusz, ul. 3 Maja 48 
Kałczak Stanisław (1904 — 1932) 
wewn., Łódź, ul. Limanowskie- 
go 115 

179 


Kałużewska Łucja Maria (1903 — 

1940) dziec., Zduńska Wola, ul. 
Piłsudskiego 21 

Kałużny Józef (1913 — 1945) stomat., 
Poznań, ul. Limanowskiego 12 
m. 9 

Kałużny Wincenty (1899 — 1934) 
wewn., Lublin, ul. Górna 9 m. 8 
Kałużyński Henryk (1909 — 1938) 
wewn., Niemodlin, Szpital Po- 
wiatowy, ul Gen. Zawadzkie- 
go 24 

Kałwińska-Olchawa Zofia (1907— 
1932) og , S/opienice, ul Pow- 
stańców 7 

Kałymonowa Eugenia Felicja 

(1905 — 1933) ocz., Jelenia Góra, 
ul. Stalina 33 

Kam Lidia (1915—1939) og., Zięlice 
ul Zamkowa 16 

Kamczyński Ludwik (1909 — 1936) 
anat. patol , Poznań, ul. Matej- 
ki 34 m. 3 

Kamieniecki Jakub (1916 — 1941, 
nostr. 1945) wewn., Kraków, ul 
Lubelska 31 m. 4 

Kamienny Robert (1916 — 1938) og , 
Parchonice, Zarząd Miejski 
Kamieńska-Szawdyn Zofia (1908 — 
1934) Pruszków, ul. Pocieką 6 
Kamieński Feliks (1910 — 1936) og 
Pszów, pow. Rybnik 
Kamieński Józef (1911 — 1934) skór., 
wener., Zabrze, ul. Wolności 285 
Kamieński Roman Andrzej (1914 — 
1939) chir., Bystrzyca, ul 
Okrzei 18 

Kamińska Eljaszowa Jadwiga 

(1895 — 1925) ocz., Warszawa, ul 
Kazimierzowska 77 
Kamińska Janina Zofia (1899— 
1927) wewn., Warszawa, ul. Szu- 
stra 18, m. 10 

Kamińska Maria Irmina Teofila 
zob. Afek-Kamińska 
Kamińska Natalia zob Szper-Ka- 
mińska 

180 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kamińska 


LEKARZE 


Kański 


Kamińska-Leśnik Stefania (1906 — 
1934) wewn., dziec., Płock, ul. 
Tumska 6/8 

Kamińska Wiktoria (1900 — 1926) 

dziec., Otwock, ul. Klonowa 2 

Kamiński Andrzej (1891 — 1925) 

wewn., płuc., hig., Warszawa, ul 
Hoża 50 m. 52 

Kamiński Apolinary (1908 — 1936) 

chir., Warszawa, ul Grochow- 
ska 246 m. 6 

Kamiński Bolesław (1905 — 1930) 

wewn., gin , Płock, Nowy Rynek 
18 

Kamiński Feliks (1902 — 1928) og., 
Poznań, ul. Marsz. Focha 72, m. 8 

Kamiński Józef ( ), War- 

szawa, ul. Dworkowa 5, m. 8 

Kamiński Juliusz (1893 — 1924) 

wewn., dziec., Przedbórz, pow 
Konecki, ul. Pocztowa 

Kamiński Kazimierz (1914 — 1939) og., 
Bełżyce, ul Partyzancka 6 

Kamiński Kazimierz Alfons (1898 — 
1930) wewn,, płuc , Płock. ul. 
Tumska 6/8 

Kam'ński Michał — zob. Feldstein- 
Kamiński 

Kamiński Rajmund Brunon Wil- 
helm (1887—1917) og, Gdynia- 
Chylonia, ul. Chylońska 67 m. 4 

Kamiński Stanisław (1905 — 1932) 
og , Osieczna, ul. Leszczyńskich 69 

Kamiński Wincenty (1901—1927) 
chir., Warszawa, ul. Targowa 15 
m. 62 

Kampioni-Manteuffel-Szoege Bar- 
bara (1906 — 1930) wewn., Warsza- 
wa, ul. Płocka 26, Szpital Wolski 

Kamyk Józef Stanisław (1892 — 
1925) wewn., Krynica, ul Ko- 
ściuszki 353 

Kamza Maria (1908—1934) dziec., 
Opole. Rynek 1 

181 


Kanabus Irena (1911 — 1937) iziec., 
chir., Warszawa, ul. Krasińskie- 
go, m. 91 

Kanabus Feliks Zenon (1910 — 1937) 
chir.. Warszawa, ul. Krasińskie- 
go 16, m. 91 

Kancewiczowa Kamila (1880 — 1904) 
psych , Warszawa, ul. Fałata 6 
m. 19a 

Kania Feliks (1887—1925) og., Kra- 
ków, ul. Grudzińskiego 7 
Kania Henryk Stanisław (1905 — 
1931) chir , Kraków, ul. Dietla 85 
Kania Stanisław (1916 — 1939) og., 
Wrocław, ul. Ogrodowa 48 
Kania Tadeusz (1906 — 1934) og., 
Siołkowice, gm. Popielów, pow. 
Opole 

Kaniak Józef (1909 — 1934) wewn., 
Wrocław, ul. Karola Szyma- 
nowskiego 1 

Kaniewicz Anatol Andrzej (1910 — 

1935) rentg., Łódź, Al Kościusz- 
ki 97 m 2 

Kaniewicz Barbara (1921 — 1944) 
gin., Łódź, Al. Kościuszki 97 m 2 
Kaniewiczowa Dagna — zob. Prze- 
worzka-Kaniewiczowa 
Kaniewski Adam (1909 — 1939) 
wewn., Kraków, ul Lubelska 22 
m. 4 

Kanigowski Zygmunt (1909 — 1934) 
neur., Olsztyn, ul. Moniuszki 13 
Kantak Jan (1884 — 1912, nostr. 1945) 
laryng., Bydgoszcz, ul. 1 Maja 11 
Kanter Izaak (1908 — 1935) neur., 
psych., Łódź, ul. Śródmiejska 29 
m 6 

Kantorek Marian Roman (1913 — 
1937) og., Szczecin, ul. Buczka 26 
Kantorski Józef (1911 — 1937) og., 
Zgorzelec, ul. Warszawska 7 
Kański Andrzej ( ), Wro- 

cław. Zakład Mikrobiol. U. Wr. 
Kański Marek Lucjan (1918 — 1945) 
chir , Lublin ul. Wieniawska 6 
m 59 

182 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kański 


LEKARZE 


Karpińska 


Kański Wacław (1899 — 1931) wewn , 
Chropaczów, woj. Sl-Dąbr , ul. 
Bytomska 17 

Kapeluś Bazyli (1902 — 1939) og., 

Kraków, ul. Madalińskiego 11 

Kapitain Eugeniusz Włodzimierz 
(1893 — 1923) dziec., Katowice, ul 
Kopernika 6, m 3 

Kapliński Włodzimierz (1887 — 1914) 
og., Lębork, woj. gdańskie, ul. 
Dąbrowskiego 19 

Kapłan Anatol ( ), Łódź, 

ul. Kościuszki 97 

Kapłańska Jadwiga (1912 — l.i36) 
dziec., Poznań, ul. Wały Zygm. 
Augusta lOa, m. 1 

Kapuściński Albin (1894 — 1926) 
wewn., Nałęczów, ul. Szkolna 3 

Kapuściński Stanisław (1890 — 1915) 
wener., skór., Łódź, Al. Kościuszki 
97 

Kapuściński Witold (1882—1908) ocz., 
Poznań, ul Matejki 37 (prof. U. P.) 

Kapuściński Witold Juiiusz (1910 — 
1933) ocz. Wrocław, ul. Mickie- 
wicza 10 

Karaczko Lucjan (1900 — 1929) og., 
Poznań, ul. Nowina 20, m. 1 

Karalewski Józef (1896 — 1927) 
wewn., Opole, ul. Korfantego 6 

Karaszewski Czesław Jerzy (1911 — 
1938) og., Józefów k/Błonia 

Karaś Apolonia zob. Brzozowska- 
Karaś 

Karbowski Antoni (1884 — 1917) og., 
Ostrów Wlkp., pl. ?3 Stycznia 2 

Karbowski Stanisław Wacław (1906 
— 1937) gin., połoz., Sosnowiec, ul. 
Warszawska 1 

Karczeńska Ludwika (1908 — 1934) 
wewn., Warszawa, ul. Marszałkow- 
ska 15, m. 19 

Karczewska Maria zob. Aszer- Kar- 
czewska 


Karczewski Adam Stanisław Kostka 
(1911 — 1938) og , skór., wener., 
Skarżysko Kamienna, ul. Lima- 
nowskiego 8 

Karczewski Władysław Wacław (1896 
— 1925) chir., Częstochowa, ul. 
Jasnogórska 7 

Karczmarek Feliks (1908 — 1935) og , 
Aleksandrów Łódzki, ul. Kościel- 
na 14 

Karelus Kazimierz (1893 — 1920) ocz , 
Kraków, ul. Smoleńsk 3 

Karlińska Anna (1901 — 1926) anat 
patol , Bytom, ul. 28 Stycznia 13 

Karłowska Maria (1899 — 1925) analiz, 
lek., Poznań, ul. Mickiewicza 32. 
m 3 

Karmazina Maria — zob Charinko- 
wa-Karmazina 

Karnicka Kazimiera zob. Biuszel- 
Karnicka 

Karniewski Franciszek Józef (1876 — 
1901) wewn., położ., Góra Kalwa- 
ria, pow. Grójec 

Karnowski Mieczysław (1912 — 1939) 
gin., połoz., Rogowo, pow. Żnin, 
ul. Kościelna 15 

Karol Adolfina (1901 — 1927) og., Czu- 
dec Nr 159, pow. Rzeszów 

Karolczak Bronisław Marian (1903 — 
1927) fizykoter., Katowice, ul. 
Mariacka 22, m. 2 

Karolczak Zygmunt Jan (1907 — 1^361 
wewn., Czersk, pow. Chojnice, ul. 
Dąbrowskiego 2 

Karolini Tadeusz Zygmunt (1907 — 
1934) og, Biała Krak., ul. 11 Li- 
stopada 35 

Karolko Wanda zob. Bobrowska- 
Karolko 

Karowiec Klaudiusz (1893 — 1918) 
chir., Zabrze, ul. 3 Maja 

Karpińska Helena — zob. Zahrad- 
nik- Karpińska 

Karpińska Maria zob. Hajdukiewicz- 
Karpińska 


183 


I 84 


flrm OEI4C - book-olds.ru Karpińska 


LEKARZE 


Kaszubska 


Karpińska Wanda zob. Denhoff- 
Karpińska 

Karpińska- Siesicka Zofia Katarzyna 

(1901 — 1931) dziec., rentg., Ka- 
mienna Góra, ul. Zamkowa 3 
Karpiński Piotr (1871 — 1898) ocz.. 

Warszawa, ul. Flory 1, m. 9 
Karpiński Ryszard (1901 — 1930) chir., 
Kamienna Góra, ul. Zamkowa 3 
Karpow Jerzy (1887 — 1913) og.. Ko- 
nin, ul. 3 Maja 23 

Karpowicz Sergiusz (1908 — 1936) ocz., 
Łódź, ul. Piotrkowska 132, m. 8 
Karpowicz Zdzisław Witold (1909 — 
1934) chir.. Radość, ul. Grottgera 
•15 

Karpowicz Tatiana Jadwiga Wanda 

(1909 — 1940) ocz, Łódź, ul. Piotr- 
kowska 132, m. 8 

Karpowski Józef (1889 — 1932) rentg., 
Łódź, ul. Narutowicza 56 
Karpowski Józef zob. Sznejberg- 
Karpowski 

Karsz Stanisław (1878—1908) og , 
Grodziec, pow. Będzin, Szpital 
Miejski, ul. Konopnickiej 19 
Karwacka Halina ( ) t War- 

szawa, ul. Żulińskiego 4, m. 3 
Karwacki Mieczysław Apolonian 

Władysław (1886 — 1912) gm„ 

wewn., Zakopane, ul. Zamojskiego 
nr 1447 

Karwowska Halina (1912—1938) 

Grębocin, pow. Toruń 
Karwowski Czesław (1887 — 1917) 

wewn., bakt., Warszawa, ul. Czar- 
nieckiego 29 

Karwowski Janusz (1911—1935) płuc., 
rentg., Warszawa, Al. I Armii W. P. 
16, m. 38 

Karwowski Konrad (1893 — 1923) 

wewn., skór , wencr,, Sochaczew, 
ul. Boryszewska 6 

Karwowski Otton (1912—1939) og., 
Grębocin, pow. Toruń 
Karwowski Roman Józef (1911 — 
1936) laryng., Warszawa, ul. Tar- 
gowa 48, m. 4 

185 


Karyory-Sikorska Helena (1873 — 

1899) wewn., Gołków, pow. Gró- 
jec, ul. Lipowa 21 
Kasche Wanda Halina (1903 — 1931) 
wewn., Radom, ul. Żeromskiego 
23, m. 10 

Kasina Stanisław (1913—1945) og., 
Warszawa, ul. Bracka 23, m. 24 
Kasperowicz Feliks (1893 — 1928) 
wewn., Zduńska Wola, pow, Sie- 
radź, pl. Zgody 6 

Kasperowicz Jan Edward (1889- 
1913) og., Żelechów, pow. Garwolin 
Kasperowicz Maria (1881 — 1907) gin , 
Warszawa, ul Żurawia 26 
Kasperowicz Witold (1906 — 1933) 
dziec., Wrocław, ul. Sienkiewicza 
116, m. 6 

Kasperska-Przybora Wanda Janina 

(1915 — 1940) og,, Mińsk Mazow., 
Szpital Powiatowy 
Kasprowicz Adam Andrzej (1907 — 
1935) gin.. Prudnik, ul. Klasztor- 
na 5 

Kasprowicz Tadeusz (1898 — 1926) og., 
Mielec, ul. Piłsudskiego 19 
Kasprzycki Tadeusz Aleksander 
(1872 — 1900) stomat., Zakopane, 
willa „Wawel“ 

Kasprzyk Mieczysław (1908 — 1935) 
gin., połoz., Kraków, ul. Basztowa 
4, m, 8 

Kassur Bertold Adolf (1906 — 1931) 
wewn., Warszawa, ul. Saska 91, 
m. 3 

Kassurowa Bronisława — zob. Mig- 
dalska- Kassurowa 

Kasz-Dubicka Pelagia (1909 — 1938' 
dziec., Oleśnica, ul. Hallera 23 
Kasztelański Maksymilian (1920 — 
1942) og., Wrocław, ul. Charloten- 
strasse 76 

Kaszubowski Paweł Jan (1913 — 1938) 
og , Zabrze, ul. Dworcowa 8 
Kaszubska Bolesława (1903 — 1930) 
og., Wilkowice, Sanatorium P. K. P. 

186 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kaszubski 


LEKARZE 


Kellner 


Kaszubski Stanisław Teodor (1896 — 
1924) og., Otwock, ul. Żeromskie- 
go 4 

Kaszyński Jan (1911 — 1937) og., Sie- 
radz, ul. Warecka 18, Szpital Po w. 
Katyńska Janina (1905 — 1930) og„ 
Wolsztyn, ul. Szkolna 2 
Katyński Maciej (1906 — 1932) og., 
Wolsztyn, ul. Szkolna 2 
Katzenellcnbogen Jerzy (1914 — 1939) 
wewn., psych., Wrocław, ul. Curie- 
Skłodowskiej 49, m. 5 
Katzenellenbogen Wanda — zob. 

Mejbaum-Katzenellenbogen 
Kaufman Henryk Bohdan (1914 — 
1940) wewn., Warszawa, ul. Szu- 
stra 3, m. 26 

Kaufman Mieczysław (1912 — 1944) 
og., Wrocław, ul. Piastowska 33, 
m. 2 

Kaun-SIoninowa Maria Wiktoria 

(1899 — 1928) dziec., Okuniew, woj. 
warszawskie 

Kawa Józef ( ), Warszawa, 

ul. Jaworzyńska 3, m. 8 
Kawaler Kurt (1915 — 1941, nostr. 
1946) og., Katowice, ul. Poniatow- 
skiego 34 

Kawalski Andrzej Alojzy (1918 — 
1945) chir., Łódź, ul. Krzemie- 
niecka 5 

Kawczyński Andrzej (1885 — 1912) 
Wąbrzeźno, ul. Ogrodowa 12 
Kawczyński Klemens (1892 — 1919) 
skór., wener., Bytom, ul. Wro- 
cławska 5 

Kawecka Maria (1902 — 1931) gin., 
Głuchołazy, Szpital Św. Józefa 
Kawecki Andrzej Józef (1904 — 1933> 
gin., Jelenia Góra 
Kawecki Czesław (1894 — 1923) 
wewn., dziec., Płock, ul. P. O. W. 34 
Kawecki Roman (1915 — 1946) og, 
Ćmielów, Rynek 14 
Kawencka-Frenkiel Elżbieta (1912 — 
1937) wewn., Łódź, ul. Piramowi- 
cza 2, m. 11 


Kawiński Eustachy (1905 — 1935) 

Ostrowiec, ul. Widok 2 
Kawiński Jan (1889 — 1914) og 

Warszawa, ul. Kaniowska 6 
Kazoń-Wrzyszczyńska Zdzisława 
Agnieszka (1906 — 1934) płuc., Po- 
znań, ul. Częstochowska 10, m. 4 
Kazior Stanisław Kazimierz (1911 — 
1945) og., Warszawa, ul. Koszyko- 
wa 79a, m. 21 

Kaźmierczak Alojzy (1902 — 1938. 

nostr., 1939) og., Wąbrzeźno, ul 
Mickiewicza 11 

Kaźmicrski Aleksander (1901—1936) 
og , Żuromin, pow. sierpecki, ul. 

Zamojskiego 3 

Kaźmirowicz Bronisław Józef 
(1916 — 1941, nostr. 1945) chir, 

Głuchołazy, Szpital Św. Józefa 
Kądziałkiewicz Eugeniusz (1911 — 
1939) dziec , Gdańsk-Oliwa ul 
Obrońców Westerplatte 35 
Kądzielewska - Kraczek Eleonora 
Konstancja (1904 — 1930) og , By- 
tom, ul. Szczęść Boże 2 
Kafer Adolf (1874—1907) og., Biała 
Krakowska, ul. Łokietka 3 
Keck Tadeusz Stefan (1910 — 1937) 
bakt , Opole, ul. Kościuszki 29 
Keil Georg Jerzy (1915 — 1940) og.. 
Żywiec, pow. Zabrowice 
Kelber Adam Abraham (1905 — 1939) 
rentg., Wałbrzych, ul. Słowackie- 
go 1 

Kellerwurm Mojżesz (1885 — 1910) 
wewn., dziec., Łódź. ul. Po- 
morska 1 1 

Kelhoffer Artur Ludwik (1900—1927' 
gin., połoź., Kraków, ul. Staro- 
wiślna 70 

Keller-Milewska Olga (1913—1933) 
dziec., Warszawa, ul. Szczyczyń- 
ska 4, m. 2 

Kellner Zygmunt (1886 — 1912) sto- 
mat„ Kraków, ul. Batorego 17. 
m. 6 


187 


188 


flj"m OEI4C - book-olds.ru Kelner 


LEKARZE 


Kiełkiewicz 


Kelner Beniamin (1899 — 1927/ 

wewn., Bydgoszcz ul 1 Maja 35, 
m. 6 

Kempa Zofia Zoja (1891 — 1917) og., 
Piła, ul. Tczewska 44 
Kempf Józef Antoni Henryk zob. 
Gewont-Kempf 

Kenda Konstanty (1915 — 1940) skór. 

wener., Bytom, ul. Estreichera 1 
Kenig Józef Czesław (1907 — 1936) 
chir., Warszawa, ul. Ustronie 2, 
m. 58 

Kentyński Janusz (1908 — 1938) og., 
Legnica, ul. Wrocławska 13 
Kentzer Bogdan Henryk (1912 — 
1939) gin., położ., Poznań, ul. 
Grodziska 26, m. 3 
Kerner Henryk (1892 — 1920) gin., 
połoz , Sopot, ul. Ks. Pomor- 
skich 17 

Kessel Kazimierz (1885 — 1914) chir,, 
Sochaczew, ul. Piłsudskiego 24 
Kesten Leon (1899 — 1930) wewn.. 
Warszawa, ul. Puławska 5 
Kestenbaum Rafał (1904 — 1931) 
wewn., gin , Łódź, ul. Kilińskiego 
46, m. 9 

Kędra Mieczysław Ignacy (1914 — 

1938) wewn., Kraków, ul. Św. Se- 
bastiana 34 

Kędracki Antoni (1907 — 1933) 

wewn., Kraków, ul. Łazarza Bo- 
czna 2 

Kędzierski Bronisław (1886 — 1913) 

płuc., Sopot, ul. Mickiewicza 41 
Kędzierski Józef Andrzej (1900 — 
1926) laryng., Przemyśl, ul. Cho- 
pina lOa 

Kędzierski Wacław (1888 — 1914/ 

połoz., Łódź, Al. Kościuszki 29 
Kędzierski Zdzisław Józef (1393 — 
1917) wewn., Warszawa, ul. Czer- 
niakowska 131, m. 87 
Kędzirałow Jerzy (1915 — 1946) og, 
Mogielnica k/Grójca, ul. Kono- 
pnickiej 5, m. 12 

189 


Kępska Stetania (1914 — 1939) płuc., 
Bytom, ul Moniuszki 13 

Kępski Apolinary ( ), Sie- 

mianowice, ul. Bytomska 15 

Kępski Juliusz (1911 — 1938) og., 
Bytom, ul. Moniuszki 13 

Kiakszto Antoni (1884 — 1909) chir., 
Ożarów k/Warszawy, ul. Mickie- 
wicza 14, m. 9 

Kibler Kazimierz (1904 — 1931) og t 
Kalisz, ul. 11 Listopada 8 

Kiciarski Marian Stanisław (1902- ♦ 
1928) wewn., pluć., hig., med' 
sąd., Olkusz, ul. Kościuszki 4 

Kiczuń Julian (1903 — 1933) og., 
Tymbark, pow. Limanowa 

Kiecolt-Skwarczyńska Irena (1911 — 
1936) dziec., Elbląg, ul Królewska 
116 

Kiee Edward Franciszek (1915 — 

1945) wewn., Kraków, ul. Kie- 
lecka 5, m. 8 

Kieć Mieczysława Maria (1917 — 

1946) og., Kraków, ul. Kielecka 5, 
m. 8 

Kiedacz-Radecka Maria Wanda (1908 
— 1933) skór., wener., Dąbrowa 
Górnicza, ul. Sobieskiego 31 

Kielanowski Bolesław (1874 — 1900) 
wewn., hig., Lublin, ul. Naruto • 
wieża 52, m. 3 

Kielanowski Tadeusz Michał (1905— 
1931) pluć., Lublin, ul. Naruto- 
wicza 52. m. 3 (prof. U. M. C S.) 

Kielasiński Marian (1910 — 1937) 
wewn., Poznań, ul. Słowackie- 
go 27, m. 7 

Kieljotis Władysława (1903 — 1928) 
dziec., Bydgoszcz, ul. Kołłątaja 2, 
m. 3 

Kiełczyński Bronisław (1901 — 1927) 
położ., Łódź, ul. Kopernika 21 

Kiełkiewicz Stefan Władysław 
(1911 — 1939) og., Kielce, ul. Kry- 
niczna 14 

190 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kienzler 


LEKARZE 


Klauziński 


Kienzler Mieczysław (1919 — 1911) 
wewn., gin., Przedbórz, Szpital 
Kiernicka Gizeia (1896 — 1922) 

psych., Warszawa, ul. Kono- 

packa 10, m. 7 

Kiernicki Leon Konrad (1885 — 1912) 
og., Łuków, ul. Piłsudskiego 26 
Kiersnowski Witoid (1875—1902) 
wewn.. Warszawa, ul. Pogonow- 
skiego 26 

Kierst Władysław Aleksander 

(1911 — 1938) wewn., Gdańsk, Aka- 
demia Lekarska 

Kiersz Jan ',1912 — 1940, nostr. 1945) 
fizjol., Poznań, ul. Nad Wierzba- 
kiem 32 

Kierzyńska Rozalia (1901 — 1924) 
wewn., Poznań, ul. Czerwonej 
Armii 4 

Kieszkowski Kazimierz Wincenty 

(1908 — 1934) og., Kartuzy, ul. Pie- 
rackiego 4 

Kieturakis Zdzisław Aleksander 

(1904 — 1934) chir., Gdańsk, ul. Dę- 
binki 7 

Kiewczyński Tymoteusz (1867 — 
1896) skór., Biała Podlaska, ul. 
Brzeska 36 

Kieżun-Kalinowska Maria (1912 — 

1938) gin., połoz., chir., Lidzbark 
Warm., ul. Bartoszycka 43 

Kiiar Jan Franciszek (1891 — 1921) 
gin., Zabrze, ul. Wolności 269 
Kilarski Michał (1899 — 1925) og., 
Jędrzejów, woj. kieleckie, ul. Pin- 
czowska 2 

Kiliar Marian Józef (1918 — 1941, 
nostr. 1947) og., Ełk, woj. olsztyń- 
skie, ul. 6 Kwietnia 9 
Kindt Zofia — zob. Burno-Kindt 
Kinowski Leon (1887 — 1915) skói., 
wener., Toruń, ul. Szeroka 24, m. 1 
Kirchmayer Stanisław Piotr (1914 — 

1939) wewn., Kraków, ul. Pod- 
wale 2, m. 3 

Kirjak Lidia (1894 — 1929) wewn., 
Tomaszów Mazow . ul War- 
szawska 3 

191 


Kirkowska Irena Izabeia (1897 — 
1923) neur., Warszawa, ul. Su- 
chodolska 21, m. 4 

Kirpszowa Anna (1906 — 1939) dziec., 
wewn., Toruń, ul.Słowackiego 19 
m. 1 

Kirylowicz Klemens (1911 — 1939) 
chir., Koźle, ul. Roosevelta 4 

Kisiel Walerian (1901 — 1939) og., 
Gdańsk-Ohwa, ul. Noakowskiego 3 

Kisielewski Antoni (1907 — 1937) og , 
Kozienice 

Kisieliński Tadeusz Jan (1921 — 
1945) chir., Warszawa, ul Targo- 
wa 81, m 28 

Kisielowa Anna (1910—1936) dziec., 
Gdansk-Oliwa, ul. Noakowskiego 9 

Kisteiska Helena (1914 — 1939) neur.. 
Warszawa, ul. Widok 18. m. 6 

Kisz kie i Mikołaj (1895 — 1927) wewn., 
dziec., Boernerowo k/Warszawy, 
ul. P. O. W. 11 

Kiajman Ignacy Jan Leon (1892 — 
1926) og., Gdansk-Wrzeszcz, ul. 
Jaśkowa Dolina 4 

Klaften Marceli (1910 — 1934, nostr 
1939) og., Świebodzice, ul. Pał- 
kowa 3 

Kiajncwajg Zygmunt (1908 — 1935) 
og, Warszawa, Al. Jerozolim- 
skie 45 

Kiajman Ignacy (1892 — 1926) chir., 
połoz , Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Ja- 
śkowa Dolina 4 

Kiamrzyński Piotr (1878 — 1906) 
laryng., Milanówek, ul. Dębowa 7 

Kłassa-Brunicki Eugeniusz Karol 
(1897 — 1926) laryng., Kraków, ul. 
Krowoderska 33 

Kiassowa - Hrynkiewicz Maria (1904 
1933) dziec., wewn., Giżycko, woj. 
mazurskie 

Klaude-Kiaudeł Maria Magdalena 

(1914 — 1945) biolog., Puławy, Al. 
Królewskie 8 

Klauziński Marian (1909 — 1937) gin., 
położ., Poznań, ul. Pułaskiego 8 

192 


flrm OEI4C - book-olds.ru Klawe 


LEKARZE 


Kluczewski 


Klawe Henryk (1919 — 1946) gin., 

Wrocław, ul. Chałubińskiego 3 
Klebanowski Jerzy (1906 — 1931) 

chir., Skierniewice, ul. Szpitalna 1 

Kleber Maria zob. Dakowska* 

Kleber 

Kleczeński Aleksander (1910 — 1945) 
wewn., Wrocław, ul Parko- 
wa 38/40, m 7 

Kleczko Marian Stanisław (1913 — 

1945) og., Sieradz, ul. Kościu- 
szki 21 

Kleczkowski Julian (1907 — 1933) 
gm., połoz., Lublin, Krakowsme 
Przedmieście 49, m. 1 , 

Klein Abraham Mendel (1905 — 

1933) og , Ziębice, ul. Wałowa 17 
Klein Kazimierz Jan (1898 — 1922) 
gin., Chylice k/Warszawy, ul. 

Pańska 20 

Kleinberg Leon (1913—1937) og 
Prudnik, ul. Piastowska 19 
Kleinerman Józef (1891 — 1915) 
wewn., dziec , Kutno ul. Bema 9 
Klekowski Tadeusz (1901—1928) og., 
Sopot, ul. Chopina 37 
Klemczyński Eugeniusz Karol 
(1891 — 1923) gin, p Dłoz , Skiernie- 
wice, ul. Lelewela 19 
Klepacka Maria Aniela Helena zob 
Stobiecka-Klepacka 
Klepacki Jerzy Jan (1914 — 1939) 
og , Szczecin, ul. Samossiery 7a 
Klepacki Witold Jan (1897 — 1922) 
dziec , Lublin u! Bernardyń- 
ska 24, m. 2 

Klcpówna Hanna Jadwiga (19W — 

1946) og . Katowice-Bogucice, 
Szpital Miejski 

Kieski Adolf Jan (1869—1897) og.. 
Kuźnia Raciborska, pow. Raci- 
bórz, ul. Powstańców, 9 
Kleszczelski Arno Antoni (1899 — 
1930) chir., uroi., Łódź, ul. Ko- 
ściuszki 93, m. 1 

Kleszczeński Aleksander ( ), 

Wrocław, ul Parkowa 38/40 

193 

Spis lekarzy 7 


Klikowicz Jerzy (1884 — 1922) wewn, 
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 25 
Klimaszewska Augustyna Bogumiła 
(1914 — 1938) og, Kraków, ul. Kro- 
woderska 46, m. 9 
Klimaszewski Stefan (1911 — 1938) 
og., Czaplinek, ul. Bieruta 18 
KI maszewski Władysław (1881 — 
1908) wewn., Warszawa, ul. Wi- 
leńska 31, m. 3 

Klmkiewicz Alfred (1905—1934) 
wewn., Warszawa, ul. Żurawia 4a, 
m. 22 

Klimowicz Eugeniusz (1914 — 1939) 
Korsze, pow. Kętrzyn 
Klimowicz Leon Czesław (1902— 
1927) chir., Warszawa, ul. Lind- 
leya I4a 

Klimowicz Władysław (1917 — 1947) 
og . Gdynia, Szpital Miejski 
Klinger-Sielecka Maria Dora 
(1900—1927) dziec , Sopot, ul. Ks 
Pomorskich 14 

Klinowska Julia (1912—1945) dziec., 
Kraków, ul Szpitalna 38 
Klinowska Wanda (1916 — 1Q43) 

dziec, Wrocław, ul. 8 Maja 74 
Klinowski Czesław (1908 — 1937) 

ocz., Kraków, ul. Szpitalna 38 
Klisiecki Andrzej (1895—1921) płuc., 
Wrocław, ul. Smołuchowskiego 56, 
m. 3 

Klisiewicz Walenty (1888 — 1914) 

og, Rzeszów, ul. Jagiellońska 22 
Kloc- Jackowska Janina Ludwika 
(1895 — 1926) wewn., Warszawa, 
ul. Swarzewska 44, m 2 
Klonowski Jan (1912—1938) og., 
Pleszew, ul. Podgórna 12 
Klonowski Władysław (1883—1913) 
wewn., Toruń, Szpital Miejski 
Kloszek Maria (1913 — 1938) og„ 
Skoczów, pow. Cieszyn, ul. Pod- 
kępie 64 

Kluczewski Józef Bolesław (1883 — 
1911) og, gin., Częstochowa, ul 
Roli Żymierskiego 7 

194 


flrm OEI4C - book-olds.ru Knoff 


Kluczny LEKARZE 


Kluczny Jerzy (1919 — 1946) og., 
Milanówek, ul. Piłsudskiego 20 
Kluger Markus Maksymilian (1909 — 
1943) Kłodzko, ul. Łużycka 2 
Klukowska Helena (1877 — 1926) 
wewn , Warszawa, ul. Nowogro- 
dzka 75. Ośrodek Zdrowia 
Klukowski Zygmunt (1885 — 19il) 
og., Szczebrzeszyn, pow. Zamość, 
ul. Klasztorna 

Kłus Bronisław (1897 — 1925) og., 
Rzeszów, ul. 3 Maja 9 
Kłaczyński Adam (1903 — 1929) ocz., 
Kielce, ul. Słowackiego 30 
Kłaczyński Marian (1901 — 1926) 
skór., Poznań, ul. Jarochowskie- 
go 28, m. 1 

Kłeczek Stanisław Jerzy (1901 — 
1928) wewn., Kraków, ul. Li- 
tewska 6 

Kłobuszewski Mieczysław (1908 — 
1939) og , Głuchołazy, plac Wol- 
ności 13 

Kłodnicka Rozalia (1907 — 1946) 
wewn., Łódź, ul. Kocińskiego 22, 
Szpital Ubezp Społ 
Kłoniecki Alfred (1908—1935) Pa- 
bianice, ul. Legionów 40 
Kłoniecki Jan (1903 — 1946) og., 
Gdańsk-Oliwa, ul Obr. Wester- 
platte 33 

Kłor.ińrka-Mantlowa Maria Hen- 
ryka (1899 — 1926) wewn., War- 
szawa, ul. Brodzińskiego 4, m. 2 
Klosińki Antoni (1905—1939) og , 
Słomniki, ul Kościuszki 23 
Kłosowski Czesław (1908 — 1934) og., 
gin., Milanówek, ul. Krzywa 6 
Kłosowski Stanisław Julian ' V 1 885 — 
1913) wewn'., Kraków, uJ. Bra- 
cka 11 

Kłossek Antoni (1890 — 1916) wewn., 
Lublin, ul. Narutowicza 13, m. 5 
Kłosrowski Bolesław Tomasz 
(1870 — 1899) og, Izbica Ku]., ul. 
Toruńska 3a 

Kłyko Stefan Eugeniusz (1895 — 
1925) og , Przasnysz, ul. 3 Maja 25 

195 


Kmcra Halina Maria — zob Bo- 
żym- Kmera 

Kmera Zygmunt (1915 — 1945) eg . 

Warszawa, ul. Grochowska 272 
Kmicik'ewicz Roman (1911 — 1939) 
og , Zabrze, ul. 3 Maja 15/17 
Kmietowicz Kazimierz Józef (1899 — 
1926) og , Krynica, ul. Piękna 70 

Kmita Stanisław (1909 — 1935) oto- 
laryng., Łodż, Al. Kościuszki i9 
m 3 

Knapczyk Andrzej (1904 — 1939) og.. 

Książ Wielki, pow. Miechów 
Knapik Artur Gerard (1915 — 1942) 
chir., Kietrz, Szpital Miejski, ul 
Czerwonej Armii 25 

Knapik Mieczysław (1898—1925) 
rentg.. Szczecin, Al. Jedn. Narodo- 
dowej 48, m. 3 

Knap ński Henryk (1910 — 1938) og . 

Skaryszew, pow. radomski 
Knappe Marian (1916 — 1939) Świ- 
dwin, Al. 3 Maja 27 
Knappe Wilhelm Teodor (1871— 
1898) wewn., Wrocław, ul. Sępa 
Szarzyńskiego 31, m 2 
Knaster Ludwik (1868 — 1891) 

wewn., Wrocław, ul. Biskupa Or- 
łowskiego 15, m. 1 
Knetig Józef (1895 — 1937) wewr*.. 
Warszawa ul Bródnowska 20. 
m 6 

Kniaziew Eugeniusz (1917 — 1947) 

og., Warszawa, ul. Tarchomiń- 
ska 9, m. 12 

Kniażewski Eugeniusz (1899 — 1926) 
gin., Bytom, ul. Chrobrego 24 
Kniażycki Tadeusz Józef (1894 — 

1924) og , Rybnik, ul. Piusa XI 3 

Knitter Tadeusz Stanisław (1911 — 
1938) og., Olsztyn, Szpital Garni- 
zonowy 

Knoff Wacław Marian (1877 — 1903) 
wewn., neur., Warszawa, ul. No- 
wogrodzka 4, m. 3 

196 


flrm OEI4C - book-olds.ru Knofowa 


LEKARZE 


Koiszewska 


Knofowa Ludwika Natalia zob 
Feist- Knofowa 

Knoreck Jan (1890—1915) chir., 
uroi., Kraków, ul. Potockiego 3 
Knosała Jan (1893—1920) og., Kato- 
wice, ul. Moniuszki 2 

Knott Helena — zob. Orzechowska- 
Knoit 

Knott Szymon (1904—1933, nosti 
1937) chir., Wrocław, ul. Henryka 
Dobosza Prawego 8 
Knyszyński Abram (1908 — 1PJ3) 

wewn., Szczecin, ul. Zupańskie- 
go 14 

Kobierska Maria Halina zob. Za- 
paśnik-Kobierska 

Kobosko Józef Nikodem (1902— 
1931) wewn., Szczecin, ul. Jagiel- 
lońska 23, m. 6 

Kobryń Aleksander ( ), Bia- 

ła Podlaska, ul. Grabanowska 43 
Kobryński Borys (1908—19381 
wewn,, Warszawa, ul. Jasińskie- 
go 6, m. 5 

Kobuszewska Maria (1920 — 1946) 
og., Warszawa, ul. Francuska 18, 
m. 5 

Kobylińska- Doerff er Henryka (1906 
— 1931) og., Gdansk-Oliwa, ul 
Polanki 69 

Kobyliński Chwalislaw (1890—1918) 
wewn., Siedlce, ul. Ks. Sko- 
rupki 18 

Kobyliński Zygmunt Grzegorz Ur- 
ban (1878 — 1907) wewn., położ 
Radzyń Podlaski, ul. Rokossow- 
skiego 28 

Kobyra Józef (1910 — 1936) og., Kra- 
k ów- Wola Duchacka, ul. Łokiet- 
ka 25 

Kochan Jan Eugeniusz (1909 — 
1939) chir., Wrocław, ul. Witosa 2 
Kochanowski Julian (1896 — 1929) 
og., dziec., Gliwice, ul. Zwycię- 
stwa 22 

Kochman Stanisław Wilhelm An- 
drzej (1900—1945) anatom., Kra- 
ków, ul. Kopernika 12 


Kochmański Stanisław (1899 — 1P34) 
og.. Klucze, pow. Olkusz 
Kociński Franciszek (1900 — 1926) 

chir., Szamotuły, ul Poznańska 24 
Kociubińska Weronika (1914 — 1946) 
og-, Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 33 
Kociubiński Karol Jan (1900—1926) 
gin., Krynica, willa „Melsztyn" 
Kociubiński Władysław (1911 — 
1939) og., Bydgoszcz, ul. Ciesz- 
kowskiego 13, m. 1 
Kocotowa Alina Wanda (1914- 
1938) dziec., Zelów, pow. Łaski 
Kocowska Zofia Władysława zob 
Kukla-Kocowska 

Kocwa Juliusz (1874 — 1902) wewn 
Kraków, ul. Długa 32 
Koczorowska Maria (1886-^1923) 
og., Klembów, pow. warszawski 
Kodejszko Eugeniusz (1908 — 1934) 
wewn., Warszawa, ul Żulińskie- 
go 6, m. 4 

Koehler Ryszard Zygfryd (1901 — 
1927) chir., Szopienice, ul. So- 
bieskiego 5 

Koehler Stanisław (1911 — 1938) 
rentg, Zabrze, ul. Floriana 24 
Koelichen Jan Edward (1871 — 1P09) 
neur., Warszawa, ul. Żurawia 24, 
Lecznica 

Koenigstein Marek (1873 — 1899) 
otolaryng.. Warszawa, pl. Unii Lu- 
belskiej, Blok „A“, m. 22 
Kofler Adolf (1910—1936) skór., 
wener., Opole, ul. Kośnego 36 
Kogutowa Aleksandra zob. Lieb- 
man-Kogutowa 

Kohane Bernard (1902—1928) og., 
Żary, Szpital Garnizonowy 
Kohlberger Tadeusz Zbigniew Stefan 
(1907—1935) gin., połoz., wewn. 
Środa Śląska, ul. 1 Maja 5 
Kohn Henryk (1898—1923) wewn., 
Wrocław, ul. Żeromskiego 63 
Koiszewska Janina (1892 — 1928) 
wewn.. Łódź, ul. Łagiewnicka 1 38, 
m. 1 


197 198 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kokocińska 


LEKARZE 


Kołodziej 


Kokocińska Halina Franciszka (1915 
—1939) wewn, Leszno, Al. Kra- 
sińskiego 13 

Kokociński Franciszek (1900—1926) 
chir., Szamotuły, ul. Daszyńskie- 
go 24 

Kokodyńrki Antoni (1898 — 1931) gin , 
poloż , Tarnów, ul. Nowy Świat 6 

Kokorzecki Wacław (1898 — 1928) 
wewn., neur., Łódź, ul. Magi- 
stracka 8, m. 6 

Kokoszko-Kosowski Michał (1885 — 
1912) dziec., Otwock, Al. Kosciusz- 
ki 1 

Kolankowski Jerzy Adam (1915 — 
1945) skór., Cieplice, ul. Dąbrow- 
skiego 17 

Kolarz Stanisław Wojciech (1910— 
1940) og , Lwówek, woj. wrocław- 
skie, ul. Pocztowa 3 

Kolasa Leokadia (1916— 1940) wewn. 
dziec., wieś Lisse, pow. Ostroł 4 'va 

Kolasiński Jerzy Kazimierz (1891 — 
1922) og., Krotoszyn, ul. Mickie- 
wicza 43 

Kołasiński Kazimierz (1891 — 1917) 
og , Łowicz, ul. Zawiszy Czarne- 
go 9 

Kołasiński Tadeusz (1914—1938) og. 
Ostrów Mazow., ul. Batorego 2 

Kolendo-Ejnik Eugenia (1902 — 1932) 
dziec., Lidzbark, ul. Świętochow- 
skiego 8 

Kolendo Mieczysław (1883 — 19220 
og., Poznań, ul. 27 Grudnia 6. 
m. 9a 

Koliński Kazimierz (1892 — 1919) ocz.. 
Łódź, ul. Kilińskiego 93, m 9 

Koli Maria Szczęsna (1903—1933) 
skór., wener., Iłża, ul. Przeskok 4 

Kotońska Waleria Antonina (1897 — 
1926) radiolog, Kraków, ul. Fała- 
ta 12 

Kolski Stanisław Ałfons (1900 — 1927) 
gin , połoz., Żyrardów, ul. Sien- 
kiewicza 15 

Kołwas Stanisław Józef (1922 — 1947) 
og., Grójec, ul. Starostwo 7 

190 


Kołaczkowski Bogumił Florian (1912 
— 1937) og, Zgierz, pow. Łódź, ul 
Strykowska 34 

Kołaczkowski Józef Antoni (1910 — 
1936) wewn., Poznań, ul. Grott- 
gera 3 

Kołaczkowski Zbigniew Andrzej 

(1908—1935) laryng, allerg., 
Szczawnica, willa „Marta“ 
Kołaczkowski Zdzisław (1910 — 193 4 ) 
skór., wener., Poznań, ul. Matejki 
55, m. 6 

Kołaczyńska Maria (1904 — 1934 v og., 
Kraków, ul. Wielopole 32 
Kołakowska Halina — zob. Przed- 
pełska-Kołakowska 
Kołakowska Maria Hałina (1887 
1911) dziec., Warszawa, ul. Hau- 
kego 8 

Kołakowski Edward Marcin (1895— 
1921) chir., Warszawa, ul. Czeska 
8, m. 1 

Kołakowski Konstanty (1872 — 1899) 
stomat., Sopot, ul. Helska 11 
Kołakowski Mieczysław (1904 — 1931) 
wewn , Warszawa, ul. Targowa 48, 
m 1 

Kołakowski Rudolf Jacenty (1893 — 
1916) wewn., Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 48 

Kołek Aleksander Marcin (1907 — 
1936) og., Rymanów, pow. Sanok, 
ul. Piekarska 12 

Kołiers Zdzisław (1879—1907) skór., 
wener., Zabrze, ul. 9 Maja 14a, 
m. 3 

Kołoczek Michał (1887—1914) wewn., 
Nowa Wieś, ul. 1 Maja 133 * 

Kołodyńska Zdzisława (1900 — 1926) 
dziec, Kraków - Dębniki, ul. 
Szwedzka 16 

Kołodyński Mikołaj (1911 — 1935) 
płuc.. Bystrzyca, plac Wolności 4 
Kołodziej Barbara (1915 — 1940) 
wewn., Rembertów, Poligon 
Kołodziej Stanisław Adam (1897 — 
1927) wewn., Sosnowiec, ul. Orla 
11 

200 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kołodziej 


LEKARZE 


Kon 


Kołodziej-Trau Aloizy Karol (1891 — 
1924) otolaryng , Kraków, ul. Ślą- 
ska 3 

Kołodziej Józef Mieczysław (1906 — 
1932) chir., Kraków, ul. Konarskie- 
go 18 

Kołodziejczyk Wincenty (1881 — 1904) 
wewn , Lubieniów, po w. moręgow- 
ski, ul. Olsztyńska 
Kołodziejska Janina Maria Laura 
(1897 — 1924) wewn., Warszawa, ul. 
Bracka 23, m. 28 

Kołodziejska-Wertheim Hanna ( ), 

Warszawa, ul. Wawelska 15 
Kołodziejska - Piotrowska Helena 
(1909 — 1939) wewn.. Warszawa, ul. 
Nowogrodzka 6, m. 20 
Kołosowska Janina Maria (1918 — 
1945) og., Strzelin, Szpital Powia- 
towy 

Kołosowski Stanisław (1900 — 1927) 
chir., płuc., Grójec, Starostwo 
Kołosowski Zygmunt (1901 — 1926) 
chir., połoz., wewn., Brańsk, pow. 
Bielsk Pódl., Szpital P. C. K. 
Kołosowski Witold (1916 — 1946) 
wewn., Strzelin, Szpital Powiato- 
wy, ul. Wrocławska 41 
Kołsut Zofia (1912—1937) Łódź, ul. 
Piotrkowska 70 

Kołtun Jan (1900 — 1928) og., os , 

Zakrzówek, pow. Lublin 
Koludzki Mieczysław Kazimierz (1894 
— 1922) wewn , Łódź, ul. Piotr- 
kowska 200 

Komaj Pola (1914—1938) ocz., Biel- 
sko, ul. Mickiewicza 22 
Komajowa Maria (1891—1929) gin., 
Bielsko, ul. Mickiewicza 16 
Komar - Tołłoczko Helena (1902 — 
1929) dziec., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. 
Saperów 9, m. 1 

Komar Tadeusz Bonawentura (1903 
— 1931) skór, wener., Kraków, ul. 
Karmelicka 11, m. 3 
Komczyński Ludwik (1909 — 1936) 

og., Poznań, ul. Matejki 34 

201 


Komdrat Jan (1919 — 1942, nostr. 1945) 
chir.. Szczecin, ul. Bolesława Śmia- 
łego 9, m. 1 

Komendantów Mikołaj (1890 — 1914) 
og., Częstochowa 4, ul. Okrzei 23 
Komendzińska Maria Emma Eliza 
(1911 — 1936) og., Lubań, Szpital 
Powiatowy 

Komendziński Franciszek (1908 — 
1936) chir., Lubań, Szpital Powia- 
towy 

Kominek Antoni (1909 — 1935), War- 
szawa, ul. Reytana 14a, m. 6 
Komornicki Ryszard (1914 — 1910) 
chir., Gdańsk, ul. Podhalańska 15 
Komornicki Stanisław (1886 — 1918) 
og., Sulęcin, ul. Szpitalna 6 
Komorowska Alina Józefa (1915 — 
1940) gin., połoz., Łódź, ul. Dą- 
browskiego 2, m. 3 
Komorowska Anna Józefa (1916 — 
1946) og., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. 
Jaśkowa Dolina 26a, m. 8 
Komorowska Iwona Maria (1909 — 
1939) wewn., Kraków, ul. Smocza 
4a, m. 5 

Komorowski Józef (1889 — 1914) 
wewn., Kielce, ul Poniatowskiego 
10 

Komorowski Ludomir Władysław — 
zob.Sedlaczek-Komorowski 
Komorowski Stanisław Roman Ma- 
rian (1901 — 1928) og , stomat, Kra- 
ków, ul. Urzędnicza 21 
Kompf Henryk (1905 — 1930) otola- 
ryng., Szczecin, Al. Wojska Pol- 
skiego 53 

Komraus Bernard ( ), Oświę- 

cim, pl Kościuszki 
Komuniecka Kazimiera (1889 — 1925) 
og., Karpacz, ul. Żeromskiego 
Komża Józef (1904 — 1935) ortop.. 
Łódź, ul. Radwańska 24a 
Kon Henryk Hajman (1891 — 1930) 
dżiec., Łódź, ul. Piotrkowska 192, 
m. 5 

202 


flj"m OEI4C - book-olds.ru Konachewicz LEKARZE Kopczak 


Konachewicz Longin (1890 — 1916) Og., 
Tarnowskie Góry, ul Sienkiewi- 
cza 7 

Kon _ Konar Gustaw (1903 — 1929) 
gin.. Łódź, ul. Wschodnia 51, m. 5 
Kon-Konar Maria (1906—1929) ocz., 
Łódź, ul. Wschodnia 51, m. 5 
Konarska Irena Maria (1901 — 1927) 
fizyko-terap., Gdynia, ul. Staro- 
wiejska 17 

Konarski Józef (1905 — 1931) płuc., 
Rzeszów, ul. Mickiewicza 31 
Konarski Józef Tomasz (1888 — 1919) 
chir., Warszawa, ul Opoczyńska 
10 

Kondrat Jan (1919 — 1942) og., Szcze- 
cin, Szpital Garnizonowy, ul. Bo- 
lesława Śmiałego 9, m. 1 
Kondrat Wanda (1919 — 1946) og., 
Szczecin, ul Bolesława Śmiałego 
9, m. l 

Kondratowicz Władysław (1896 — 
1923) wewn , Warszawa. Al. Wy- 
zwolenia, Szpital 

Koniar Tadeusz (1903 — 1931) skór., 
Kraków, ul. Karmelicka 11 

Konieczny Bolesław Jan (1911 — 1938) 
płuc,, Poznań, pl. Asnyka 3a, m. 9 
Konieczny Stefan (1914 — 1945) og„ 
Poznań, ul. Norwida 9, m. 1 
Konior Ludwik (1914 — 1942) og.. 
Kraków, ul Płaszowska 80 

Konkoiewski Leon (1903 — 1928) 
wewn., Toruń, ul. Szeroka 26 '28 
Konopacki Karol (1917 — 1943, nostr. 

1947) og., Kalisz, pl. 11 Listopada 9 
Konopka Czesław (1912 — 1939) og., 
Bydgoszcz, Szpital Miejski, ul 
Curie-Skłodowskiej 9 
Konopka Stanisław Józef (1896 — 
1930) hist. med.. Warszawa, ul 
Chocimska 22, m. 6 (doc. U. Pozn.) 
Konopnicki Jan (1887 — 1915) wewn , 
Warszawa, ul. Noakowskiego 12. 
m. 8 

20 > 


Konosewicz Albin (1865 — 1892) neui., 
psych., Warszawa, ul. Piusa XI 
54, m. 8 

Konowicz Irena ( — ) War- 

szawa, ul. Płocka 26, Szpital 
Konstancin Eugeniusz (1890 — 1917) 
wewn., Kraków, ul. Ujejskiego 11, 
m. 10 

Konstantynowicz Antoni Roman 

(1902 — 1928) gin.. Kraków, ul. Se- 
nacka 11 

Konstantynowicz Erast (1898 — 1929) 
wewn., Skała, Rynek 8 

Konstantynowicz Stanisław (1879 — 
1910) og, Świdnica, ul Chrobrego 
7, m. 3 * 

Kontny Henryk Joachim (1902 — 
1934) og., Murcki, pow. Pszczyna, 
ul. R. Murczka 4 

Kontny Jerzy Wilhelm (1917 — 1945) 
og., Czerwionka, pow. Rybnik, ul 
3 Maja 

Kontrym Konstanty (1902 — 1929) og., 
Gliwice, ul. Skotnicka 19, m. 4 
Kontrymówna Kunegunda (1878— 
1923) laryng., Warszawa, ul. Nar- 
butta 38, m. 28 

Kończyc Anna (1899 — 1925) gin., 
Bydgoszcz, ul. 20 Stycznia 43 
Kopacka Bronisława Weronika (1914 
— 1940) og., Warszawa, ul. Dwor- 
ska 17, Szpital 

Kopacz Tadeusz Edward (1888 — 1915) 
dziec., Rabka, willa ..Korab" 
Kopaczowa Helena Jadwiga (1895 — 
1920) dziec., Rabka, willa „Korab" 
Kopański Józef (1899 — 1926) wewn.. 
Chodaków, pow. Sochaczew 
Kopciewicz Ryszard (1885--1912) 
wewn., Rypin, ul. Spokojna 4 
Kopciowa Eleonora (1915 — 1939) og , 
Chełmża, pow. Toruń, ul. 21 Stycz- 
nia 2 

Kopczak Karol (1899 — 1927) og , 

Katowice, ul. 3 Maja 18 

204 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kopczyński LEK 


Kopczyński Kazimierz (1908 — 1935) 
og , Gniew, pow. Tczew, ul. Gdań- 
ska 15 , 

Kopczyński Stanisław (1912 — 1939) 
Brzeźnica, pow. Wadowice 
Kopczyński Stefan Karol (1897 — 
1926) wewn., Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 93, m. 7 

Kopczyński Witold Roman (1903 — 
1928) wewn., Gdańsk-Wrzeszcz. ul. 
Sienkiewicza U 

Kopeć Antoni (1909 — 1933) og , 
Zawadzkie, pow. Strzelce, ul. 
Krótka 2 

Kopeć Bohdan (1910 — 1939) og., 
Chełmża, ul. 21 Stycznia 2 
Kopeć-Zaleska Ewelina (1916 — 1945) 
ocz., Warszawa, ul. Krajewskiego 
2, m. 26 

Kopeć Jadwiga Zofia (1919 — 1946) 
og., Kraków, ul Orkana 20, m. 1 
Kopeć Maria (1919 — 1946) og.. War- 
szawa, ul. Mokotowska 39, m. 12 
Kopeć Tadeusz (1881 — 1904) dziec , 
Warszawa, ul. Filtrowa 61, m. 9 
Koper Mieczysław (1910 — 1934) płuc. 

Solice- Zdrój. ul. Rosyjska 2a 
Koper Stefan (1910 — 1939) og., Ko- 
przywnica, pow. Sandomierz 
Kopera Zygmunt (1913—1946) rentg., 
Kraków, ul. Kujawska 24, m. 4 
Koperski Mateusz (1900 — 1931) 
wewn., gin , Piaseczno, ul. Cho- 
pina 2 

Kcpp Jerzy Gerard (1908—1933) 
og , Golub. pow. Wąbrzeźno, Ry- 
nek 23 

Koprowski Lew (1909—1937) chir., 
Pilzno, pow. Dębica, woj. Rzeszów 
Kopyłow Adrian (1910— 1941? 
wewn., Szczecin, ul. Słowackie- 
go 6 

Kopystyński Ignacy (1884 — 1909) 
wewn., Płock, ul. Dobrzyńska 27 
Kopyta Stanisław (1914 — 1947) og., 
Siemianowice, ul. Bytomska 15 

205 


ARZE Kornel 


Korabczyńska Bronisława Maria 

(1881 — 1910) rentg., Kraków, ul. 
Krupnicza 9, m. 4 
Koraczko Lucjan (1900 — 1927) og., 
Szamotuły, ul. Garncarska 7 
Korasadowicz Stanisław Karol (1904 
— 1934) chir., Warszawa, ul. Ko- 
szykowa 79, m. 98 
Korczak Cecylia (1901 — 1931) gin., 
położ., Milanówek, ul. Żwirowa 
lla 

Korczewski Lucjan Zygmunt (1890 — 
1914 nostr. 1920) gin., Szczecin, Al 
Piastów 15, m. 6 

Korczyc Katarzyna (1891 — 1927) 
d 7 iec„ Kielce, ul. Żytnia 24 m 4 
Kordasiewicz Włodzimierz (1893 — 
1930) og., Skarżysko Kamienna, ul 
Piłsudskiego 40 

Kordaszewski Stanisław (1904 — 1934) 
og , Gliwice, ul. Zwycięstwa 33 
Kordecki Roman (1922 — 1946) płuc., 
Lublin, ul, Wieniawska 6, m. 7 
Kordić Janina — zob. Dunin-Kordić 
Korduba Roman (1910 — 1938) wewn., 
Gdańsk, ul. Lipowa 27 
Kordylewska Zofia (1905 — 1931) 

wewn., Toruń, ul. Klonowicza 43 
Kordys Jan (1917 — 1946) og., Poznań, 
ul. Konopnickiej 11, m. 1 
Kordzik Marian Stefan (1898 — 1924) 
wewn., Warszawa, ul. Oczki 6, 
Szpi tal 

Korecki Adam (1901 — 1926) gin., 
Pszczyna, ul. Poniatowskiego 1 
Koreniec Janina (1909 — 1939) wewn., 
Radom, ul. Zielona 19 
Korewa Leonard (1910 — 1936) 
wewn., Szczecin, Al. Piastów 74 
Kom Irena ( — ), Łódź, ul. 

Piramowicza 6 

Kornacki Zygmunt (1915 — 1939) gin., 
połoz., Poznań, ul. Siemiradzkiego 
3, m. 3 

Kornberg Ignacy (1892—1916) wewn.. 
Warszawa, ul. Zajęcza 13, m. 3 
Kornel Edward (1891 — 1918) wewn., 
Wrocław, ul. Piastowska 25, m. 4 

206 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kormłow 


LEKARZE 


Kosiński 


Korniłow-Słupska Lida (1876—1923) 
wewn., gin., Chełm, ul. Zacisze 11 
Korniłowicz Halina (1894 — 1922) 
dziec., Łódź, ul. Roosevelta 16 
Korobko Włodzimierz (1912 — 1941) 
chir , Góra Śląska, ul. Szpitalna 
10 

Kordowa Stefania (1892 — 1919) gin., 
położ., Kraków,, ul. Kielecka 37 
Koronczewski Stanisław (1901 — 1928) 
wewn . Kraków, ul. Fałata 13c 
m. 37 

Koronkiewicz Kazimierz (1890 — 1915) 
wewn., Warszawa, ul Targowa 15, 
m. 80 

Korpalska Jadwiga (1899 — 1929) 
rentg , Warszawa, ul. Belgijska 4, 
m. 2 

Korpolewski Czesław (1901 — 1928) 
gin., poloz , Chełmża, pow. Toruń, 
ul. Chełmińska 7 

Korsak Idalia (1887 — 1915) dziec , 
Podkowa Leśna, ul. Modrzewiowa 
Korsuń Zygmunt (1883 — 1915) płuc., 
serce, Łod/, ul. Mielczarskiego 17 
Korszyńska Bolesława (1905 — 1934) 
dziec., Warszawa, ul. Willowa 
8/10, m 31 

Korszyński Piotr Paweł (1900 — 19? 6) 
chir., gin., Warszawa, ul. Willowa 
8/10, m. 31 

Korta Józef Jan (1902 — 1932) wewn., 
Łomża, ul. Dworna 5 
Korta Stanisław Jan (1906 — 1930) 
ortop., Kraków, ul. Dietla 103, m. 5 
Kortas Jan Zygfryd (1912 — 1937) 
chir.. Szczecin, ul. Unii Lubelskiej, 
Szpital Wojskowy P. C. K. 
Kortyński Janusz ( — ), Le- 

gnica, ul. Wrocławska 13 
Kor win- Sakowicz Zenobia (1900 
— 1927) og , Dąbrowa, gm. Łomian- 
ki, pow. warszawski 
Korybut Czesław zob. Daszkiewirz- 
Korybut 

Korycki Michał (1904 — 1938) og., 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Chopina 4 

207 


Korzeniewski Wiktor (1912 — 1912) 
og , Reszel, ul Boi. Chrobrego 7 
Korzeniowska Dorota Maria zob. 

Beck-Korzeniowska 
Korzeniowski Apoloniusz (1902 — 1936) 
wewn., Rembertów, ul. Gen. Be- 
ma 2 

Korzeniowski Lucjan (1897 — 1923) 
wewn., Warszawa, ul. Stalowa 35, 
m. 3 

Korzonek Jan (1896 — 1926) og., Strze- 
mieszyce, ul. Stacyjna 10 
Korzycki Jan Edgard (1895 — 1920) 
gin., połoz., Bytom, ul. Janty 24 
Korzybski Marian Jan (1894 — 1925) 
chir, Warszawa, ul. Puławska 255 
Korzybski Tadeusz (1906 — 1934) 
biochem , Warszawa, ul. Kielecka 
28, m 7 

Kosdziałkiewicz Eugeniusz (1911 — 
1939) dziec, Gdańsk-Oliwa, ul 
Westerplatte 35, m. 1 
Kosek Franciszek (1912 — 1939) og . 

Łochow, Ośrodek Zdrowia 
Kosibo wicz Tadeusz Andrzej (1893 — 
1918) og., Bqdzm ul. Małachow- 
skiego 17 

Kosicka Oktawia zob. Stefanowska- 
Kosicka 

Kosieradzki Konrad (1906 — 1931). 
Warszawa, ul. Marszałkowska 18, 
m. 12 

Kosiewicz Bronisław (1886 — 1919) 
psych , wewn., Warszawa, Al. Je- 
rozolimskie 79, m. 3 
Kosiński Idzi (1900 — 1928) og., Sem- 
polno, pow. Koło, ul. Kaliska 23 
Kosiński Józef (1909 — 1937) wewn 
Wrocław-Karłowice, ul. Asnyka 9 
Kosiński Kazimierz Michał (1911 — 
1936) Mokobody, pow. Siedlce 
Kosiński Mieczysław (1903 — 1930) 
wewn, Piastów, ul. 11 Listopa- 
da 9 

Kosiński Mieczysław (1905 — 1911)- 
gin., Gliwice, ul. Korfantego 21 

208 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kosiński 


LEKARZE 


Kostrzewski 


Kosiński Władysław (1901—1926) 

wewn , Warszawa, ul. Wileńska 29, 
m. 2 

Kosiorowski Franciszek (1913 — 1939) 
og , Rzeszów, ul. Słowackiego 8, 
m. 10 

Kosko-Titz Jadwiga (1901 — 1926) 
wewn., Gdańsk - Wrzeszcz, ul. 

Pniewskiego 6, m. 2 

Kosmala Kazimierz (1907 — 1903) 

dziec, Swarzędz, Rynek 18 

Kosmalska-Łotocka Wanda (1906 — 
1930) wewn., Zakopane, ul. Mic- 
kiewicza 1 

Kosmalski Konrad Marian (1903 — 

1932) wewn., gin , Łódź, ul. Piotr- 
kowska 275, m. 5 

Kosmowski Józef (1905 — 1938) og., 
Skałogno, pow. Kłodzko 

Kosowski Michał zob. Kokoszko- 
Kosowski 

Kosowski Mikołaj (1896 — 1924) gin., 
położ., Jelenia Góra, ul. Obroń- 
ców 16 

Kossakowska Stanisława (1897 — 
1932) dziec., Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska 18 , 

Kossakowska-Przezdziecka Wincen- 
tyna (1904 — 1933) gin., połoz., 
Rembertów, ul. St. Kostki 4 

Kossakowski Dominik (1902 — 1929) 
wewn., Michałowo, pow. biało- 
stocki 

Kossakowski Jan Eustachy (1900 — 
1928) chir., dziec., Warszawa, ul. 
Nowogrodzka 44, m 7 (doc. U. W.) 

Kossobudzki Czesław (1897 — 1924) 
og , Tarnów, ul. Głowackiego 1 

Kossowska Halina Wiktoria zob. 
Wrzal-Kossowska 

Kossowska Maria (1901 — 1929) ocz., 
Cieszyn, ul. Sienkiewicza 6 

Kossowski Józef (1887 — 1925) og, 
Rawicz, ul Wały Poniatowskie- 
go 27 

Kossowski Mieczysław Leon (1895 — 
1927) og., Niepołomice, Rynek 97 

209 


Kossowski Mieczysław Stefan (1902 

— 1928) og, Brzesko, ul. Kościuszki 
24 

Kossowski Stanisław (1909 — 1934) 
laryng., Wrocław, ul. Norwida 22. 
m 5 , 

Kossówna Maria (1905 — 1939) og., 
Wałbrzych, ul. Marconiego 5 
Kost Jakub (1898—1926) skór., 
kosmet., Kraków, ul. Smoleńsk 3 
Kostarczyk Antoni (1909 — 1935) og , 
Kraków-Bronowice W., ul. Po- 
wstańców 290 

Kostarczyk Stanisław (1904 — 1929) 
chir, Kraków, ul Fnedleina 12, 
m. 2 

Kostecka Hanna Izabela Jadwiga 

(1915 — 1939) wewn , Warszawa, ul 
Srocza 5, m. 15 

Kostecka Klementyna Wanda (1886 
— 1914) wewn., Warszawa, ul. Żu- 
rawia 24, Lecznica 
Kostencka-Akslerowa Anna Apolo- 
nia (1908 — 1934, nostr. 1939) og., 
Kwidzyń, ul. Braterstwa Narodow 
32 

Kostina-Wajnbergowa Eugenia (1894 
— 1930) ocz„ Łódź, ul Legionów 
3, m. 3 

Kostka Wacław Michał (1913 — 1938) 
Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 17, m 3 
Kostkiewicz Celestyna (1887 — 1912) 
gin , połoz., Zabrze, ul. Bohate- 
rów Warszawskich 13 
Kostkiewicz Bronisław (1902 — 1931) 
psych., Warszawa, ul. Radziwi- 
łowska 5 m. 3 

Kostkiewicz Franciszek Maksymilian’ 
(1915 — 1946) wewn., Łódź, ul. Ki- 
lińskiego 159, m. 5 
Kostro Franciszek (1913 — 1943) ocz.. 
Lublin, ul. Hipoteczna 3 
Kostrzewski Jan Karol (1915 — 1945) 
bakt., Kraków, ul. B. Zalewskiego 
4b 

Kostrzewski Józef Karol (1883 — 1908) 
zakaź , Kraków, ul. Zygmunta 
Augusta 3 (prof. U. J ) 

210 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kostrzewski LEKARZE Kowacki 


ItLostrzewski Kazimierz (1910 — 1938) 
og., Starachowice, ul. Dolna Hut- 
nicza 5 

Koszade Elżbieta zob. JegorowKo- 
szade 

Koszarowski Tadeusz Tomasz Ma- 
ria (1915 — 1939) chir , Warszawa, 
ul. Zamojskiego 26, m. 20 

Koszarska Janina (1914 — 1941) og., 
Szczecin, ul. Waryńskiego 22, m. 4 

Koszarski Józef (1913 — 1946) og., 
Szczecin, ul. Martynowa 22 

Koszla Marian Mieczysław (1908 — 
1934) chir., Warszawa, ul. Wiej- 
ska 11, m. 5 

Koszutski Bronisław Romuald (1875 
— 1906) ocz.. Kalisz, ul Kilińskie- 
go 2 

Koszycki Teodor (1901 — 1929) og , 
Kończyce Wielkie 219 pow Cie- 
szyn 

Kościński Jan (1891 — 1925) og., Skała 
k Ojcowa 

Kościukiewicz Józefa Władysława 
(1911 — 1937) dziec.. Lublin, ul. 
Chopina 23, m 6 

Kościuszkiewicz Tadeusz (1918 — 
1941, nosŁ*. 1946) og . Sieniawa, 
ul Kościelna 

Kościuszkowa Janina (1897 — 1924) 
dziec., Kraków, ul. Krowoderska 
11 

Kośmider Bolesław (1915 — 1944) og.. 
Katowice-Bogucice, ul. Markiewki 
87 

Kośmiderski Szymon zob Mielnik- 
Kośmiderski 

Kośny Maksymilian (1905 — 1932) og., 
Opole, ul Damrota 4 

Kot Jan (1915 — 1941) og., Lipiny- 
Piaśniki, Szpital Ubezpieczaini 
Społecznej 

Kotarbiński Mieczysław Józef (1903 
— 1930) og., Kamińsk, pow. Piotr- 
ków, ul. Wieluńska 14 

Kotarska-Dettloff Helena (1891 — 
1915) wewn., Warszawa, ul. Nowo- 
grodzka 18a 


Kotarski Zygmunt (1879 — 1903) og . 
Dąbrowa Górnicza, ul Orzeszko- 
wej 12 

Kotas Rudolf (1903—1936) og.. 

Brzesko, ul. Słowackiego 201 
Koteria Bogusław Jan (1911 — 1945) 
otolaryng , Bytom ul Powstań- 
ców Śląskich 17 

Koterwa Antoni Ignacy (1901 — 
1932) chir., gm , połoz.. Warszawa, 
ul. Szpitalna 8, m. 11 
Kotkowska Maria Lucylla zob 
Skolimowska- Kotkowska 
Kotkowski Antoni (1909 — 1933) skór . 
wener., Puszczykowo k Poznania, 
ul. Słoneczna 20 

Kotlewicz Aleksander (1884 — 1912) 
og , Chęciny st., Rynek 3a 
Kotlewski Marian (1907 — 1934) 
wewn., Solice Dolne, ul. Górna 2 
Kotlicka Halina (1912—1936) wewn 
Warszawa, ul Puławska 24. m 1 
Kotlińska Anna Walentyna zob 
Popowska-Kotlińska 
Kotliński Witold (1907—1932) neur. 
dziec., Częstochowa Al Wol- 
ności 10 

Kotoch Grzegorz Józef (1905 — 1931) 
og., Głogówek, ul. Młyńska 4 
Kotowicz Irena (1908 — 1937) og., 
Ostrowiec, ul. Sienkiewicza 63 
Kotowicz Bronisław (1898 — 1926) 
gin., Szczecin, Al. Piastów 11 
Kotowski Henryk (1909 — 1936) gin 
Kartuzy, ul. Parkowa 4 
Kotucha Reinhold Józef (1914 — 1939) 
chir., Kraków, pl. Matejki 2 m. 7 
Kotulski Ludwik (1884 — 1914) gin., 
Szczecin ul. Naruszewicza 11 
m. 3 

Kotwa Zygmunt Wiktor (1906 — 
1934) og., Łódź, ul. Mariana No- 
wotki 6, m. 33 

Kotyłowska Irena Anna Krystyna 
zob. Pilarzowa-Kotyłowska 
Kowacki Henryk Karol zob. Appel- 
Kowacki 


211 


>1 ? 

M 1 h. 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kowal 


Kowalski 


LEKARZE 


Kowal Józef (1900—1933) og., Wę- 
grów, ul. Zwycięstwa 20 
Kowal Przemysław Stefan (1919 — 
1945) og., Bytom, ul. 28 Stycznia 12 
Ko Walczewski Józef Michał (lo75 
— 1901) wewn., Zielonka k/War- 
szawy, ul. Wesoła 2 
Kowalczewski Micha! Stefan (1879 
— 1915) wewn., Piotrków Tryb., 
ul. Sieradzka 8 

Kowalczewski Stanisław (1905— 

1932) og.. Warszawa, ul. Andrze- 
jowska 6, m. 6 

Kowalczuk Jerzy (1898 — 1929) gin., 
wewn., Wrocław, ul. Pomorska 
57/9 

Kowalczuk Włodzimierz (1896 — 

1930) chir., Bytom, Szpital Ubezp. 
Społ. 

Kowalczuk Włodzimierz Jan (1909 
— 1937) neur., Kraków, ul. Sarę- 
go 24 

Kowalczyk Jan Ludwik (1903 — 1929) 
chir., Kraków, ul. Dietla 83, m. 4 
Kowalczyk Jerzy (1910 — 1945) we- 
ner., Łódź, ul. Żeromskiego 41, 
m. 1 

Kowalczyk Józef Ludwik (1906 — 
1935) og., Zator 336 
Kowalczykowa Janina (1907 — 1931) 
anat. patol., Kraków, ul Dietla 83, 
(prof, U. J.) 

Kawalec Ignacy ( — ), Turo- 

bin, pow. Krasn>staw 
Kowalewicz Leonard Jan (1893 — 
1922) og., Sobótka, ul. Wrocław- 
ska 1 

Kowalewski Eugeniusz (1888 — 1914) 
og., Chodaków k/Sochaczewa 
Kowalewski Eugeniusz (1917 — 1945) 
og., Gdańsk, Szpital Kolejowy, 
ul. Powstańców Warszawskich 1 
Kowalewski Jan zob. Alter-Ko- 
walewski 

Kowalewski Kazimierz (1913 — 1938) 
og.. Krosno, ul. Nadodrzeńska 11 

213 


Kowalewski Mieczysław Wacław 
(1888 — 1914) Inowrocław, ul. Wił- 
końskiego 8, m. 9 
Kowalewski Ryszard ( — ). 

Warszawa, ul. Zamojskiego 27 
Kowalewski Wacław (1891 — 1918) 

og., Bełchatów, pow. Piotrków, 
plac Piłsudskiego 

Kowalik Michał (1907 — 1933) Bił- 
goraj, ul. Szpitalna 
Kowalik Piotr (1903 — 1931) og., 
połoz., Gołańcz, woj. poznańskie, 
ul. Walki Młodych 25 
Kowalikowa Anna (1894 — 1923) 

ocz , Nowy Sącz. ul. Naściszow- 

ska 28 

Kowalska- Śmigielska Alina Zofia 

(1913 — 1935) rentg., Gdańsk- 
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 42 
Kowalska Janina Leopoldyna (1892 
— 1926) ocz , Łódź, ul. Pomor- 
ska 41a, m. 52 

Kowalska Halina Jadwiga (1911 — 
1939) dziec., Warszawa, ul. Tar- 
gowa 14, m. 37 

Kowalska Maria zob. Sobolewska- 
Kowalska 

Kowalska Natalia (1893 — 1925) og., 
Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkie- 
wicza 25 

Kowalska Stanisława zob Mę- 
czyńska-Kowalska 

Kowalska Zofia (1890 — 1917) dziec., 
Kraków, ul. Gnieźnieńska 5 
Kowalski Anatol (1907 — 1939) skór., 
wener., Łódź, Al. Kościuszki 39, 
m. 6 

Kowalski Edmund (1892 — 1921) 
skór., wener., Lublin, ul. Zamoj- 
ska 23, m. 4 

Kowalski Edward (1915 — 1945) og., 
Kraków, ul. Kopernika 23 
Kowalski Edward (1902 — 1934) 
wewn., Poznań, ul Daszyńskie- 
go 100, m. 6 

Kowalski Henryk (1884 — 1913) po- 
łoz., Gdańsk- Wrzeszcz, ul Lwow- 
ska 8 

2U 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kowalski 


LEKARZE 


Kozieniowa 


Kowalski Izrael zob Rosental-Ko- 
walski 

Kowalski Jan (1895—1923) otola- 
ryng., Szczecin, ul. Śląska 8 
Kowalski Jarosław (1911 — 1937) og., 
Falenica, ul. Folwarczna 7, m. 22 
Kowalski Joachim Wojciech (1906 
— 1934) połoz., Szadek, pow. sie- 
radzki, Rynek 25 

Kowalski Józef (1904 — 1928) cłnr„ 
Wrocław, ul. Traugutta 57 
Kowalski Marian Józef (1905—1930) 
wewn., Kraków, ul. Pędzi- 
chów 13 

Kowalski Marian Ludwik (1911 — 

1945) anat. patol., Leszno, ul. 
Boi. Chrobrego 19 

Kowalski Marian Stanisław (1905 
—1932) og., Piotrków, Al. 3 Ma- 
ja 30, m. 11 

Kowalski Marian Władysław (1888 
— 1914) wewn., dziec. Kunowo 
k/Nowej Rudy 

Kowalski Michał (1889 — 1912) 
wewn., Warszawa, ul Poznań- 
ska 21, m. 42 

Kowalski Michał (1900 — 1933) swia- 
tłolecz., Łódź, ul Jaracza 4 
Kowalski Mieczysław (1894 — 1921) 
wewn., Bydgoszcz, ul. Dwerni- 
ckiego 2 

Kowalski Mieczysław (1891—19)6) 
skór., Łódź, Al. 1 Maja 3, m. 3 
Kowalski Roman (1911 — 1945, nostr 

1946) og., Mysłowice, ul. 9 Ma- 
ja 1 

Kowalski Stanisław Rafał (1910 — 
1938) og., Ozimek, pow. Opole 
Kowalski Tadeusz (1912 — 1940) gin., 
połoz., Warszawa, ul. Targowa 34, 
m. 37 

Kowalski Tadeusz Bohdan (1908 — 
1937) wewn., płuc., Warszawa, ul. 
Czynszowa 6, m. 62 
Kowalski Władysław (1891 — 1919) 
chir., Katowice, ul. Zacisze 1 

21 =) 


Kowalski Włodzimierz (1882 — 1910> 
og., Poznań, ul. Wierzbięcice 39, 
m 8 

Kowarski Leonard (1887 — 191 7> 

big., Milanówek, ul. Słowackie- 
go 1 

Kowarz Helena Maria Jadwiga 

(1914—1945) skór., wener., Kra- 
ków, ul. Karmelicka 45, m. 8 
Kowarzyk Hugon (1906 — 1930) pa- 
tol. dośw., Wrocław, ul. Orłow- 
skiego 11, m. 1 (prof U. Wr.) 
Kowarzykowa Zofia Maria Broni- 
sława (1907 — 1934) wewn., Wro- 
cław-Biskupin, ul. Orłowskiego 11 
Kowczyk Witaliusz (1901 — 1933), 
Częstochowa, Aleja 61 
Kowenicki Tadeusz Ludwik (1898 
—1937) wewn., gin., Sułkowice 196, 
pow. Myślenice 

Kownacki Stanisław Józef Seba- 
stian (1915—1945) og., Kraków 
ul. Kapucyńska 7 

Kozaczka Adam (1878 — 1905) og.. 
Nowy Sącz, Rynek 26 
Kozakiewicz Alojzy Jan (1914 — 
1942) chir , Kraków, ul. Trau- 
gutta 24 

Kozaczyńska Halina zob. Jablo" 
nowska-Kozaczyńska 
Kozak Jan (1911 — 1937) wewn., Lu- 
blin, ul. 3 Maja 22, m. 7 
Kozak Józef (1916 — 1947) og., Mie- 
chów, Szpital Powiatowy 
Kozak Józef (1880 — 1908) og., Dzia- 
łoszyce, ul. Zakościelna 11, pow„ 
Pińczów 

Kozakiewicz Angelina (1914 — 1941, 
nostr. 1946) og., Gdańsk-Oliwa, ul. 
Pomorska 70 

Kozakiewiczowa Maria Klara zob. 

Wolanin-Kozakiewiczowa 
Kozakowa Krystyna zob. Jaworska" 
Kczakowa 

Kozarski Jerzy (1905 — 1931) og., 
Sosnowiec, ul. Dąbrowskiego 11 
Kozieniowa Zofia (1914 — 1938> 
dziec., .Kraków, ul. Helclów 3 

2ł(> 


flrm OEI4C - book-olds.ru Koziński 


LEKARZE 


Koźmińska 


Koziński Roman (1918 — 1947) Jg.. 
ocz , Warszawa. uJ. Nowogrodz- 
ka 4 , 

Koziorowska Aleksandra (1903 — 
1930) Krynica, ul, Piłsudskiego 
,Lwigród“ 

Koziorowski Władysław (1899— 
1927) neur., psych., Kraków, ul. 
Piłsudskiego 13 

Kozłowska Aniela (1905 — 1930) oto- 
laryng, Elbląg, ul. Chopina 12 

Kozłowska Apolonia zob. Janu- 
sze wska- Kozłowska 

Kozłowska Eliza Teodora zob 
Tyczko- Kozłowska 

Kozłowska Helena (1916 — 1941) og„ 
Szczecin-Stołczyn, ul. Kościelna 33 

Kozłowska Izabela zob. Wojkowska- 
Kozłowska 

Kozlowska-Śnieżek Janina Amalia 
(1898 — 1928) og., Warszawa, ul. 
Garnickiego 48, m. 2 

Kozłowska Janina zob. Szper-Ko- 
złowska 

Kozłowska Janina zob. Jodko-Ko- 
zlowska 

Kozłowska Maria (1907 — 1934) lek. 
szkol., Brześć Kuj., ul. Obwo- 
dowa 6 

Kozłowska Natalia (1888 — 1913) lek. 
szkol., Zamość, ul. Orlicz Dre- 
szera 12, m. 4 

Kozłowska-Winiarska Maria Ja- 
dwiga (1906 — 1931) og., Brwinów, 
ul. Konspiracji 12 

Kozłowska-Sułek Stanisława (1896 
— 1931) og., Łódź, ul. Limanow- 
skiego 132 

Kozłowska Wiera zob. Krysztap- 
Kozłowska 

Kozłowski Adam Władysław Maria 

(1902 — 1928) og., Warszawa, ul. 
Czarnieckiego 48, m. 2 

Kozłowski Aleksander (1897 — 1924) 
wewn., psych., Warszawa-Boer- 
nerowo, ul. Telefoniczna 26 

217 


Kozłowski Bernard (1914 — 1946) 

chir., Kamieniec n/Ochną, pow. 
Ząbkowice, Szpital św. Józefa 
Kozłowski Bogumił (1907 — 1936) 
ocz., Łódź, ul. Szosa Brzezińska 3 
Kozłowski Czesław (1907 — 1933) 
dziec., Kielce, ul. Sienkiewicza 39 
Kozłowski Jan Henryk (1905 — 
1929) og , Bądkowo, pow, Niesza- 
wa 

Kozłowski Jan Mieczysław (1913 — 
1938) skór., wener., Warszawa, 
ul. Koszykowa 82a 
Kozłowski Kazimierz (1902 — 1928) 
og., Warka, ul. Długa 17 
Kozłowski Kazimierz (1910 — 1934) 
chir., Warszawa, ul. Puław- 
ska 132a, m. 8 

Kozłowski Marceli (1902 — 1939) og.. 

Elbląg, ul. Chopina 12 
Kozłowski Mikołaj (1911 — 1943) og , 
Żyrardów, ul. P. O. W, 21 
Kozłowski Stanisław Władysław 
(1886 — 1914, nostr. 1921) rentg 
Poznań, ul. Jasna 9, m. 1 
Kozłowski Szczepan (1907 — 1933) 
wewn., Bydgoszcz, ul. Śnia- 
deckich 29, m. 4 

Kozłowski Władysław (1905 — 1933) 
og., Łódź, ul. Jaworowa 27 
Kozłowski Zygmunt (1893 — 1917) 
gin., Rastebork, woj. mazurskie 
Kozłowski Zygmunt II (1913 — 1939) 
wewn., Kętrzyn, woj. mazurskie, 
ul. Toruńska 11 

Kozubowska-Zawidzka Anna (1910 
— 1937) Warszawa, ul. Walecz- 
nych 38 

Kozubowski Adam (1877 — 1904) 
gin„ połoz., Warszawa, ul. Moko- 
towska 65, m. 5 

Kozubowski Stefan (1874 — 1908> 
chir., gin., Gdańsk-Nowy Port, 
ul. Parafialna 14 

Koźmińska Hanna Maria Halina 

(1916 — 1940) dziec., Zabrze, uL 
3 Maja 31 

218 


flrm OEI4C - book-olds.ru Koźmiński 


LEKARZE 


Kiasowska 


Koźmiński Stefan Stanisław (1920 
— 1944) og., Katowice, ul. Francu- 
ska, Szpital Ubezp. Społ. 
Koźniewska Halina ( — ), 

Warszawa, ul. Odolańska 9a, m. 5 
Kożan Janusz Władysław (1916 — 

1942) og., Gdańsk-Orunia, ul. 
Oruńska 31, m. 3 

Kożanowa Łucja (1918 — 1942) og., 
Gdańsk-Orunia, ul. Oruńska 51, 
m. 3 

Kożusznik Bogusław (1910 — 1935) 
og., Warszawa, ul. I Armii 
W. P. 16, m. 2 

Kracz Arno (1900 — 1928) og., Wro- 
cław, ul. Kniaziewicza 28, m. 2 
Kraczek Eleonora Konstancja zob. 

Kądzielowska-Kraczek 
Kraj Irena (1911 — 1937) Łódź, ul. 
Malczewskiego 4a 

Krajewska - Barciszewska Halina 
(1910 — 1935) płuc., Bydgoszcz, ul. 
Świętojańska 1, m. 6 
Krajewska Halina Jadwiga (1916 — 

1943) laryng., Kraków, pl. na 
Groblach 15, m. 2 

Krajewska Julia (1894 — 1926) Lu- 
blin, ul. Narutowicza 19, m. 6 
Krajewska Kamila Anna (1911 — 
1940) wewn., Warszawa, ul No- 
wogrodzka 59, Szpital Dziec , 
Jezus 

Krajewski Andrzej (1908 — 1936) og., 
Bydgoszcz, ul. Król. Jadwigi 21, 
m. 4 

Krajewski Franciszek (1903 — 1928) 

wewn., Warszawa, ul. Okrężna 36, 
(doc. U, W.) 

Krajewski Jan (1909 — 1934) og., 
Łódź, ul. 1 Maja 28, m. 4 
Krajewski Kazimierz (1891—1924) 

skór., wener., Warszawa, ul. No- 
wogrodzka 34, m. 5 
Krajewski Kazimierz (1911 — 1938) 

og., Zielona Góra, ul. Banko- 

wa 12 


Krajewski Stanisław (1915 — 1945> 

skór., wener., Gdańsk-Wrzeszcz, 
ul. Barlickiego I3 

Krajewski Tadeusz Michał (1909 — 
1927) chir., Łódź, ul. Rzgowska 59 
Krajewski Zbigniew (1913 — 1940> 
stomat., Poznań, ul. Naramowicka 
76, m. 2 

Krajewski Zdzisław Jan (1901 — 

1929) wewn., Warszawa, ul 
Niemcewicza 9, m. 80 
Krajnik Bronisław Maksymilian 
(1906 — 1933) wewn,, Poznań-Jani- 
kowo, ul. Kamieniecka 4 
Krajski Władysław (1889 — 1923) 
wewn , Kielce, ul. Sienkiewi- 
cza 54, m. 4 

Krakowicz Aleksy (1915 — 1945) 
chir., Poznań, ul. Kossaka 18. 
m. 2 

Krakowska Maria Janina (1917 — 
1946) og., Kraków, ul. Lubicz 40, 
m. 16 

Krakówka Bronisław (1882 — 1912) 
dziec., Siedlce, ul. Rawicza 1 
Kramarzyński Adam Hipolit (1882 
— 1907) wewn., Kraków, ul. Miko- 
łajska 26 

Kranc Maria Krystyna (1912 — 1937) 
laryng., Kraków, ul. Czarnie- 
ckiego 4 

Kraner Otto (1892 — 1919) og., Le- 
sznica 54, pow. Kamienna Góra 
Krantz Urszula (1912 — 1937) chir., 
Tuchola, ul. Seminaryjna 17 
Krapanówna Zofia Józefina (1906 
— 1931) dziec., Gdańsk-Wrzeszcz, 
ul. Dzielna 17, m 1 
Krasiński Zygmunt (1914 — 1939) 
og., Golina pow. Konin 
Kraska Jan (1905 — 1930) og., Po- 
znań, ul, Działyńskich 7, m. 1 
Krasoń Hieronim (1900 — 1931) og., 
Rozwadów, ul. Mickiewicza 49 
Krasowska Janina Maria (1907— 
1933) neur.. psych., Pruszków, 
Szpital w Tworkach 


219 


220 


flrm OEI4C - book-olds.ru Krasowska LEKARZE Kretowicz 


Krasowska Maria Kloty Ida (1897 
— 1926) płuc., Bystra Śl., Sanato- 
rium ZUS 

Krasowski Stanisław (1912 — 1945) 
og., Gorlice, ul. Sienkiewicza 6 

Krassowska Emilia zob. Śleszyń- 
ska- Krassowska 

Krassowski Antoni Barbara (1881 
— 1909) wewn., dziec., Kielce, ul. 
Słowackiego 11 

Krassowski Mieczysław (1878 — 
1906) og, Garwolin, ul Kościu- 
szki 39 

Krassowski Zygmunt (1909 — 1938) 
chir., Giżycko, Szpital Powiatowy 

Krasucka-Przysuska Luba (18^8 — 
1926) dziec., Warszawa, Al. Wy- 
zwolenia 58, m. 90 

Krasuska- Adamska Janina (1908 — 
1937) fizykoter. Warszawa, ul. Za- 
kopiańska 19, m. 2 

Kraszewski Aleksander (1893 — 
1923) hig„ epidem., Sławno, ul 
Polanowska 11 

Kraszewski Kazimierz (1903 — 1929) 
wewn., Poznań, ul. Ostroroga 3, 
m. 2 

Kratochwil Ludwik Michał (1912 — 
1936) og., Otwock, ul. Reymon- 
ta 57 

Kraus Karol Ludwik (1906 — 1931) 
chir., Wrocław, ul. Dyrekcyjna 5/7 

Kraushar Boruch (1907 — 1934 nostr. 
1939) og.. Szczecin, Al. Wojtka 
Polskiego 44, m. 5 

Kraushar Markus (1890 — 1919, nostr. 
1920) wewn., Kalisz, ul. Żymier- 
skiego 22 

KrauSs Ferdynand Karol Paweł 

(1904 — 1929) chir., Piotrków Tryb., 
ul. Roosevelta 3 

Krautman Henryk (1911 — 1936) og., 
Bolesławiec, ul. 3 Maja 5 

Krauze Artur Zygmunt (1895—1924) 
płuc. Żyrardów, ul. 1 Maja 85, 
m. 11 


Krauze Eugeniusz (1910 — 1945) og^ 
Poznań, ul. Winklera 8 
Krauze Janina zob. Ilnicka-Krauze 
Krauze Leopold (1888 — 1913) chir 
Chełmek, Kolonia Bata 325 
Krawczuk Aleksander (1913 — 1933) 
gin., Białystok, ul. Łąkowa 14 
Krawczyk Eugeniusz Stanisław 
(1895 — 1923) og., Kraków, Al. Sło- 
wackiego 37 

Krawczyk Franciszek (1901 — 1933) 
wewn., chir., połoz,, Skierniewi- 
ce, ul. Lelewela 15 , 

Krawczyk Kazimierz Józef (1910 — 

1939) Lublin, ul. Staszyca 22 
Krawczyński Marian Jan (1913 — 

1940) wewn.. Łódź, ul. Kmazie- 
wicza 1/3 

Krawecka-Czuperska Anna (1908 — 
1933) wewn., Wrocław, ul. Dą- 
browskiego 62, m. 5 
Krawecki Władysław (1906 — 1932) 
wewn., Wrocław, ul. Dąbrowskie- 
go 62, m. 5 

Krąlewski Stefan ( — ), Gro- 

dzisk Maz., lek. kolejowy 
Krechowiecki Adam (1913 — 1938) 
og , Gdańsk, Akademia Lekarska 
Kreft Wiłly Rudolf (1909—1934) 
płuc., Tczew, ul. Sambora 19 
Kreis-Demant Erni Zita (1915 — 
1939) bakt., Nowa Ruda, ul. 
Kłodzka 31 

Kreisberg Wiktor zob. Balieki- 
Kreisberg 

Kreisler Mojżesz (1897 — 1926) skór., 
wener.. Gliwice, ul Zwycięstwa 41 
Krelowski Eustachy Jan (1903 — 1928) 
wewn.. Szczecin, ul. Parkowa 1 
Krenz Witold (1910 — 1945) og., Ma- 
rysin, pow. Gostyń 
Kretowicz Józef (1904 — 1929) gm 
Bydgoszcz, ul. 1 Maja 31 
Kretowicz Zofia (1895 — 1922) gin . 
połoz., Bydgoszcz, ul. 1 Maja 31 
m 6 


2 21 


222 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kretter 


LEKARZE 


Królikowski 


Kretter-Żółkiewicz Genowefa (1903 
— 1929) dziec,, Gorzów, Szpital 
Miejski 

Kretter Kazimierz Adam (1903 — 1928) 
gin,, Gorzow, Szpital Miejski, woj 
poznańskie , 

Kręcina Jan Romuald (1905 — 1933) 
chir., Kraków, ul. Krowoderska 
34, m. 1 

Krężel Tadeusz (1918 — 1946) chir., 
neur,, Sosnowiec, ul. Żymierskie- 
go 78 

Krieger Stanisław (1907 — 1934) skór., 
wener,, Bielsko, ul. Jagiellońska 7 
Krippendorf Bogumił (1885 — 1911) 
dziec., Toruń, ul. Podmurna 22 
Krippendorf Krystyna (1891 — 1916) 
wewn., gin., Toruń, ul. Podmurna 
22 

Krobska-Bortkiewicz Halina Maria 

(1910 — 1937) og., Ścinawa, ul. Pa- 
nieńska 3 

Krcbski Bogdan Stanisław (1907 — 
1938) gin, połoz., Bolesławiec, ul. 
Ogrodowa 3 

Kroczak Jan (1916 — 1941) og 

Tarnowskie Góry, ul. Piastowska 2 
Krogulska Helena (1900 — 1927) ocz 
Chorzów ul. Batorego 4 
Krogulski Henryk (1889 — 1914) og., 
Chorzów, ul. Batorego 1 
Krokowicz Aleksy (1915 — 1945) og., 
Poznań, ul. Kossaka 18, m 2 
Krokowska Zofia Helena (1911 — 1947) 
og , Żyznów, pow. rzeszowski, sa- 
natorium 

Kroll Józef (1873—1908) chir., 
Gniezno, ul. św. Michała 19 
Kroll Józef (1869 — 1895) og., Koźle 
ul. Grunwaldzka 

Krompiewska Nina (1919 — 1945) og 
Kargowa, pow. Wolsztyn poznań- 
ski, ul. Ogrodowa 2 
Kronenberg Emilia zob. Niereńska- 
Kronenberg 

Kronenberg Hanna (1889 — 1919) 
wewn., Łódź, ul. Zachodnia 34, 
m. 7 


Kropiwnicki Tomasz (1884 — 1913) 
og., Krzyz Wlkp., ul. Wolności 17a 

Kroszczor-Łuczakowa Zofia Rachela 
(1899 — 1927) gin., Warszawa, ul 
Brukowa 14, m. 14 

Kroszczyński Stanisław (1894 — 1 27) 
wewn., Warszawa, ul. Wilcza 29, 
m. 5 

Krotkiewska Janina zob. Laskowska* 
Krotkiewska 

Krotkicwski Edward Brunon (1915 
— 1945) og., Jeżów Śląski 13, k/Je- 
lemej Góry 

Krotoski Jan (1895 — 1924) chir., Po- 
znań, ul. Mateiki 61, m. 3 (prof. 
U. P.) 

Krotoski Józef (1906 — 1936) og , 
Rybnik, ul. 9 Maja 6 

Kr©tows.ka Zya zob. Sigalina-Kro- 
towska 

Król Władysław Wojciech (1915 — 
1939) wewn., Kraków, ul. Tarłow- 
ska 10 m. 6 

Królak Sylweniusz Feliks (1914 — 
1946) og„ Drawsko Pom., ul. Krzy- 
woustego 1 

Królewski Stefan Bohdan (1879 — 
1910) og , Grodzisk Maz., ul. Kiliń- 
skiego 5, m. 2 

Królewski Wacław Marian (1872 — 
1901) og., Grodzisk Maz.,. ul. Ki- 
lińskiego 5, m. 2 

Królicki Władysław (1900 — 1927) og., 
Sanok, ul Sienkiewicza 6 

Królikiewicz Kazimierz Jan (1900 — 
1926) otolaryng, Warszawa, ul. 
Em. Plater 25, m. 2 

Królikowska Alina (1906 — 1935) 
dziec.. Warszawa, ul. Wiśniowa 61 
m. 7 

Królikowska Mieczysława Krystyna 

(1914 — 1938) chir., Żywiec, ul. Ba- 
torego 11 

Królikowski Jerzy Józef (1914 — 1938) 
og., Żywiec, ul. Batorego 11 

Królikowski Stanisław Józef (1907 — 
1937) chir., Milanówek, ul. Lite- 
racka 9 


99 ' 


224 


flrm OEI4C - book-olds.ru Królów a 


Kryn 


LEKARZE 


Królowa Marta (1912 — 1939) og., 
Swarzędz, pow. Poznan, Rynek 15 
Kruczek Szczepan (1886 — 1310) 
wewn., gin., chir., Kraków, ul. 
Bracka 6 

Krukar Tadeusz Tomasz (1897 — 1925) 
wewn., Tarnów, ul. Kopernika 8 
Krukierek Stanisław (1910 — -l n 35) 
gin., położ., Warszawa, ul. Buko- 
wińska 15, m. 30 

Krukiewicz Antonina zob Baczyń 
ska _ Krukiewicz 

Krukowski Gustaw (1879 — 1904) 

wewn., Otwock, ul. Słowackiego 
20 

Krukowski Jan Franciszek (1881 — 
1908) wewn., Żychlin, ul. Naruto- 
wicza 76 

Krukowski Paweł (1903 — 1930' 
wewn., połoz., neur., Włochy, ul. 
Mickiewicza 13 

Krumholz Nuszym (1892 — 1925) 
wewn., Katowice, ul. Mariań- 
ska 35, m. 6 

Krupa Jadwiga (1913 — 1945) dziec., 
Chrzanów, ul Focha 3 
Krupa Józef Jan (1910 — 1935) og. 

Bochnia, ul. Biała 10 
Krupa Władysław (1899 — 1925) og , 
Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 
22 

Krupieńczyk Edmund (1904 — 1934) 
wewn., Grodzisk Maz., ul. Ko- 
ściuszki 22, m. 2 

Krupińska Barbara (1916—1940 
nostr. 1915) og., Tarnów, ul. Le- 
gionów 16 

Krupiński Henryk (1895—1924) 
dziec., Zabrze, ul. Wolności 295 
Krupiński Mieczysław Rudolf Jan 
(1904 — 1928) chir., Tarnów, ul. 
Legionów 16, m. 4 
Krupiński Tadeusz (1897 — 1926) og 
Nowy Targ, Rynek 22 
Krupiński Zygmunt (1897 — 1924) 
rentg.. Warszawa, ul. Skolimow- 
ska 3 

225 


Kruppik Adam Alojzy (1915 — 1946) 
dziec. Lublin ul Karmelicka 2 
m. 6 

Kruppik Edmund (1910 — 1934) og , 
Obrzycko, pow. Szamotuły , 
Krupska Jadwiga (1875 — 1914) og 
Czerniejewo, pow. Gniezno 
Krusche Mirosława Prakseda Broni- 
sława (1902 — 1927) wewn., Żyrar- 
dów, ul. Farbiarska 2, m. 5 
Kruszczyń^ki Kajetan (1908 — 1934) 
wewn., Poznań, ul. Daszyńskiego 
103 105, m 1 

Kruszewska-FIatau Helena (1894 — - 
1928) wewn., neur., Warszawa, ul 
Puławska 41, m. 5 
Kruszewska Wanda (1897 — 1924) 
płuc., Świder, ul, Piłsudskiego 36, 
sanatorium 

Kruszewski Klemens (1894 — 1927) 
dz ; ec„ Dął rowa Górnicza, ul. 
Łukasińskiego 10 

Kruze Feliks (1881 — 1907) wewn., 
gm , Warszawa, ul. Skaryszew- 
ska 6 

Krużan Zbigniew (1913 — 1940) skór 
Poznań, ul. Szkolna 11, m. 5 

Kriigerowa Maria zob. Felsz-Kriige- 
rowa 

Krwawicz .Tadeusz Jan (1910 — 1931) 
ocz., Lublin., ul. Ogrodowa 6 
Krybus Maksymilian (1894—1925) og 
Książ Wikp., ul. Pierackiego 17 
Krygier Józef Paweł (1895 — 1324) 
og, Rybnik, ul. gen. Zawadzkiego 
15 

Krygier Marian (1901—1927) skór, 
wener., Słupsk, ul. Popławskiego 
8, m. 3 

Krygier Stefania (1890 — 1915) dziec , 
Warszawa, ul. Belwederska 36 38, 
m. 134. 

Krygier Ryszard (1907 — 1939) og , 
Pruszków, ul. Drzymały 14, m 3 
Krygowska Maria (1895 — 1922) otcla- 
ryng., Opoie, ul. Jadwigi 6 
Kryn Artur (1908—1938) og., Skwie- 
rzyna, ul. Napoleona 5a 

22 (> 


Sms 1p1< >r/v R 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kryńska LEKARZE Krzyś 


Kryńska Joanna Ewa (1915 — 1947) 

wewn., Warszawa-Grochow, ul. 
Zalewskiego 19, m. 8 
Kryński Kazimierz Zygmunt (1831 — 
1909) ocz , Gdańsk-Wrzeszcz, ul. 
Morska lc 

Kryński Marian (1912 — 1938) chir.. 
Lublin., ul. Narutowicza 25, m 13 
Kryński Zdzisław (1922 — 1945) og 
Warszawa, ul. Zygmuntowska 4 
Krysakowski Józef Aleksander (1871 
— 1896) ocz., Kraków, ul. Hele- 
lów 2 

Krysferberg Adela (1913 — 1928) og., 
Biały Kamień, ul. Traugutta 200 
Krysiak Mieczysław Marian (1914 
— 1939) og., Przysucha, ul. Grodz- 
ka 11 

Krysiński Alfons (1892 — 1918) 
wewn,, dziec,, Radoszyce, pow. 
konecki 

Krysiński Roman (1905 — 1936) dziec . 

Gniezno, ul. Podgórna 4, m. 2 
Kryszezyńska Łucja Marta (1912 — 
1940) og., Gdańsk, ul. Morska 77 
Kryszkiewicz Aleksandra Janina 
(1907 — 1939) og., Sobótka, pow. 
wrocławski, ul. Czerwonej Ar- 
mii 28 

Krysztap-Kozłowska Wiera (1907 — 

1936) dziec., Świebodzin, ul. 1 Ma- 
ja 5 

Krysztof Alfons (1905 — 1932) wewn., 
płuc., Warszawa, ul. Siennicka 15 
Krysztof owicz Irena Helena (1912 — 

1937) wewn., dziec., Łódź ul. 
Armii Ludowej 17, m. 19 

Kryzan Stanisław Wojciech (1877 
— 1905) neur., psych., Kocborowo, 
pow. Starogard 

Kryzan Zbigniew (1913 — 1940) skór., 
wener., Poznań, ul. Szkolna 11, 
m. 5 

Krzaklewski Stanisław Bronisław 
(1910 — 1936) chir., Ulanów, pow. 
Nisko 

227 


Krzeczkowski Stanisław Marian; 

(1874 — 1901) wewn., Ruda Pabia- 
nicka, ul. Rudzka 32, m. 3 

Krzemińska - Ławkowicz Izabela 
(1909 — 1934) wewn.. Gdańsk, ul. 
Jaśkowa Dolina 46a, m. 9 

Krzemiński Marian (1898 — 1932) 
wewn , Gryfin n/Odrą, ul. Dwor- 
cowa 5 

Krzemiński Mieczysław (1907 — 
1933) wewn., neur.. Łódź ul.. 
Okrzei 4 

Krzemiński Tadeusz (1905—1131) 
og., Gostynin, ul. Długa 58 

Krzeski Tadeusz (1922 — 1946) uroi . 

Warszawa, ul. Pływacka 3 

Krzymień Henryk (1915 — 1939) 
wewn., Poznań, ul. Małeckiego 11, 
m. 4 

Krzymiński Józef Leon (1893 — 
1921) gin., Szczecin, Szpital P.C.K. 

Krzymyk Fryderyk Jan Kazimierz 
(1910 — 1939) og., Brzozowice-Ka- 
mień, ul. Oświęcimska 54, pow. 
Tarnogórski 

Krzyszkowska Anna Maria (1905 — 
1942 nostr. 1946) wewn., Toruń, 
ul. Mickiewicza 7, m. 35 

Krzyszkowski Tadeusz (1893 — 1926) 
og., Sopot, ul. Kościuszki 4 

Krzysztofkowa Marła zob. Bujko- 
Krzysztofkowa 

Krzysztoforski Karol (1884—1911) 
og.. Jaworzyna Śląską, ul. We- 
sterplatte 2 

Krzysztofowicz Józef (1899 — 1938> 
gin., wewn., Bydgoszcz, ul. Św. 
Trójcy 28 

Krzysztoń Maria zob. Zemanek- 
Krzysztoń 

Krzysztoporski Stanisław (1900 — 
1929) gin., połoz., Wrocław, ul. 
Chałubińskiego 3 

Krzyś Stanisław Władysław Marian 
(1903 — 1928) og., Barcin, uL 
21 Stycznia 19, pow. Szubin 

228 


flrm OEI4C - book-olds.ru Krzywicki 


LEKARZE 


Ku bicz 


Krzywicki Janusz (1907 — 1945) sto- 
mat., chir., Milanówek, ul. Pił- 
sudskiego 30 

Krzywicki Zdzisław Maciej (1914 

— 1939) wewn., Warszawa, ul. fil- 
trowa 68, m. 39 

Krzywiec Halina (1915 — 1939) 
wewn., Warszawa, ul. Wolska 67, 
m. 36 

Krzywiec Jerzy Stanisław (1892 — 
1927) wener, Sztum, ul. Kocha- 
nowskiego 6 

Krzywiecki Józef (1900 — 1927) gin., 
Nowy Sącz, ul. Długosza 12 

Krzywińska Staszowa Bogumiła 
(1911 — 1938) og., Poznań, ul. Drzy- 
mały 18 

Krzywoszyńska Irena Józefa (1901 

— 1929) og., Margonin, Rynek 28, 
pow. Chodzież 

Krzyżak Antoni Piotr (1908 — 1935) 
gin., połoz.. Zakopane, ul. Kru- 
pówki 37 

Krzyżaniak Jozef Jerzy (1911 — 1939) 
og., Poznań, ul. Wierzbięcice 14, 
m. 8 

Krzyżanowska Maria Zofia (1896 — 
1930) ocz., Rzeszów, pl. Wol- 
ności 15 

Krzyżanowski Antoni (1882 — 1910) 
og., Murowana Goślina, pow. 
Oborniki 

Krzyżanowski Jerzy (1898 — 1924) 
gm., połoz., Gdynia, ul. 10 Lute- 
go 30, m. 1 

Krzyżanowski Marian (1908 — 1936) 
skór., wener., Gdynia, ul. 10 Lu- 
tego 30 

Krzyżanowski Marian (1909 — 1935) 
wewn., Kraków, ul. Długa 86 

Krzyżanowski Marian Alfred (1892 
— 1928) dziec., Bytom, ul. Rodzie- 
wiczówny 6 

Książek Rudolf Adam (1914—1945) 
og., Międzyrzecz Pozn., ul. Kra- 
sińskiego III blok Ofic. 

229 


Ksyk Stanisław (1902 — 1929) dziec.. 
Zakopane Bystre, Sanatorium 
Dziec. 

Kubacka Halina Janina (1911 — 1937) 

wewn., Sosnowiec, ul Małachow- 
skiego 9 

Kubacki Franciszek (1897—1927) 
chir., uroi., Rybnik, ul. Klasztor- 
na 9 

Kubacki Jozef Wiktor (1907—1931) 

wewn , Sosnowiec, ul. Małachow- 
skiego 9 

Kubaszewski Marian (1881 — 1912) 
og., Kluczborek, ul. Byczyńska 14 
Kubatko Eugeniusz Franciszek (1907 
— 1945) ocz., Kraków, ul. Koper- 
nika 38 

Kubczak Józef (1891 — 1923) og., 
Fordon, ul. Bydgoska 53, m. 4, 
pow. Bydgoszcz 

Kubczak Stanisław (1894 — 1925) 
Olsztyn 

Kubę Alfred (1893 — 1917) og., Byd- 
goszcz, ul. Pomorska 69 
Kubeczko Adolf (1904 — 1928) og., 
Rybnik, ul. 3 Maja 4a 
Kuberski Zdzisław Napoleon (1912 
— 1945) neur., Łódź, ul. Południo- 
wa 20 

Kubiak Józef (1901—1928) chir., 
Warszawa, ul. Filtrowa 62 

Kubiak Leon Kazimierz (1885 — 
1912) chir., Inowrocław, ul. Król. 
Jadwigi 30 

Kubica Paweł (1910 — 1939) chir.. 
Warszawa, ul. Dobra 22, m. 37 
Kubicki Stanisław Antoni Karol 
(1915 — 1938) chir., Kraków, ul 
Pędzichów 19, m. 8 
Kubicki Stefan (1916 — 1939) og., Po- 
znań, ul. Szczanieckiej 6, m. 6 
Kubicz Józef (1906 — 1941) og , Wro- 
cław, ul. Wyspiańskiego 37, m. 9 
Kubicz Stanisław (1908 — 1938) 
dziec., rentg., Wrocław ul. Wy- 
spiańskiego 37, m. 9 

230 


% 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kubiczek 


LEKARZE 


Kucleb 


Kubiczek Mieczysław Jan (1904 — 
1928) wewn., Kraków, ul. Dwer- 
nickiego 4 

Kubida Antoni (1912—1939) og., 
Opole 

Kubielas Czesław (1903—1946) neur., 
Zembrzyce, ul. Piłsudskiego 92 

Kubijowicz Bogdan Michał (1908 — 
1933) og., Siemianowice, ul. By- 
tomska 17 

Kubik Jan (1913—1945) og., Warsza- 
wa, ul. 11 Listopada 64, m. 5 

Kubik Kazimierz (1913—1937) wewn., 
Zakopane, Sanatorium Z. N. P. 

Kubik Mieczysław Ryszard (1909 — 
1933) 'og., Toruń, ul. Mickiewi- 
cza 52, m. 1 

Kubikowski Piotr (1903 — 1930) 
farm , Warszawa, ul. Korytni- 
cka 48, m. 4 

Kubisty Władysław Piotr (1910 — 
1935) chir., Bytom, ul. Olejnicza- 
ka 4 

Kubisz Jan (1885 — 1912) chir., Cie- 
szyn, ul. Bielska 4 

Kubisz Stanisław Juliusz (1896 — 
1924) wewn., Warszawa, ul. Suł- 
kiewicza 8, m. 6 

Kublin Stanisław (1895 — 1925) og., 
Rzeszów, ul Grunwaldzka 26 

Kubliński Edmund (1911 — 1939) 
skór., wener., Puszczykowo, pow. 
Poznań 

Kubrakiewicz Zbigniew Stanisław 
(1905 — 1932) rentg., Wrocław, ul. 
Olszewskiego 11 

Kucewicz Jan (1918 — 1946) og., Byd- 
goszcz, ul. Curie Skłodowskiej, 
szpital miejski 

Kuchalski Antoni (1909 — 1936) og., 
Kołobrzeg, ul. Młyńska 11 

Kucharska Bogusława Michalina 
(1892 — 1923) og., Kiekrz, pow. po- 
znański, Sanatorium dla Dzieci 

Kucharska Irena Zofia (1917 — 1946) 
ocz., Kraków, ul. Anczyca 11 

231 


Kucharska-Szewczykowska Janin* 
Maria (1911 — 1940) og., Warsza- 
wa, ul. Kasprowicza 55, m. 13 
Kucharski Bolesław Aleksander (1911 
— 1937) chir., Chrzanów, ul. Focha 
10, m. 4 

Kucharski Gustaw (1909 — 1938) og., 
Malbork, ul. Komendancka 14 
Kucharski Jakub Eugeniusz (1901 — 
1930) rentg., skór., Zawiercie, No- 
wy Rynek 7 

Kucharski Józef (1894 — 1925) wewn., 
Lublin, ul. Krakowskie Przed- 
mieście 49 

Kucharski Józef (1889 — 1917) chir. 
Łódź, ul. Żwirki 8, m. 4 
Kucharski Lucjan (1898 — 1931) ocz., 
Chorzów I. ul. Jagiellońska 6, 
m. 4 

Kucharski Ryszard (1892 — 1923) og.. 

Radomsko, ul. Reymonta 39 
Kucharski Stefan (1916 — 1946) og., 
Leszno, ul. Ogrodowa 3 
Kucharski Teofil (1889 — 1913) 
wewn., Poznań, ul. Marsz. Fo- 
cha 47, m. 1 (prof. U. P.) 
Kucharzyk Henryk Józef (1915— 
1945) og., Pruszków, Szpital 
Tworki 

Kuchta Jan (1903—1933) płuc., 
Chrzanów, Al. Henryka 21 
Kuciażewski Eugeniusz Włodzi- 
mierz (1899—1926) gin., połoz, 
Bytom, ul. Chrobrego 24 
Kucicłowa Janina Maria (1910 — 
1938) og.. Jelenia Góra, ul Strze- 
lecka lOa 

Kucik-Scherffowa Zofia (1904 — 
1928) wewn,, płuc., Gliwice, ul. 
Górnych Wałów 44 
Kuckowska Maria Karolina (1899 — 
1927) wewn., płuc., Międzylesie, 
ul. Plantowa 11 

Kucleb Wanda Maria (1899 — 1924) 
dziec., Warszawa, ul. Hoża 61, 
m. 5 

232 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kucucho 


LEKARZE 


Kulczycka 


Kucucho-Kuczyński Stanisław (1899 
1928) wewn , Wołow, ul. Młynar- 
ska 51 

Kuczamer Jerzy ( — ), War- 

szawa, ul.. Grochowska 140 
Kuczborski Stanisław (1912 — 1937) 
płuc., Łódź, ul. Piotrkowska 153 
Kuczera Maria Józefa (1898—1925) 
og., Prudnik, ul. Piastowska 38 
Kuczewska Kazimiera (1921 — 1946) 
wewn., Warszawa, ul. Irlandz- 
ka 3, m. 3 

Kuczewska Maria (1893 — 1919) og., 
Skawina, ul. Słowackiego 218 
Kuczkowska zob. Dworzaczek- Kucz- 
kowska 

Kuczyńska - Bąkowa Stanisława 

(1916 — 1942) dziec, Gdańsk No- 
wy Port, ul. Oliwska 33a 
Kuczyński Bolesław (1908—1936) 
og , Starogród, ul. Wojska Pol- 
skiego 27 

Kuczyński Florian (1875 — 1904) 
wewn., Warszawa, ul. Dobra 5, 
m. 5 

Kuczyński Stanisław zob Kucucho- 
Kuczyński 

Kuczyński Stefan (1894 — 1923) og , 
Wrocław, ul. Pawła Włodkowica 
80/22 

Kuczyński Władysław (1915—1946) 
og., Wałbrzych, ul. Stef. Batore- 
go 4 

Kuczyński Zygmunt (1879—1909) 
wieś Brzowa, pow. Garwolin 
Kuczyński Zygmunt (1911—1940) 
gin., połoz., Wałbrzych, ul. Bar- 
bary 6 

Kudera Maria Ewa (1914 — 1947) og , 
Mysłowice, ul. Powstańców 13, 
woj. Sl. Dąbrowskie 
Kuderski Józef Mieczysław (1906 — 
1935) og , Tychy, ul. Nowoko- 
ścielna 50 

Kudisz Henryk (1911—1937) wewn, 
dziec., Żary, ul. Boi. Chrobre- 
go 20 


Kudrewicz Zygmunt (1898—1930) 
wewn., Łódź, ul Piotrkowska 106 
Kudrawcewa Ludmiła (1888 — 1914) 
og., Dęblin-Irena ul. Warszaw- 
ska 74a 

Kugler Antoni (1891—1920) ortop , 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 21 
Kuhl Karol Władysław (1898—1924) 
wewn., Bytom, ul. Janty 27 
Kuhlińska Irena (1911—1936) wewn., 
Katowice, ul. Francuska 2—24 
Kuhn-Szymczykowa Wanda ( — 

) Otrębusy, poczta Brwinów 
Kuhna Oskar (1897—1927) og., Ka- 
towice-Bogucice, ul. Markiewki 68 
Kujawska Maria (1893—1928) og , 
Pszczyna, ul Kościelna 10 
Kujawski Zygmunt (1911—1939) og., 
Kaszczora, pow Wolsztyn 
Kujawski Zygmunt (1915—1945) og., 
Piaskowa Góra, ul. Szkolna 16 
Kukacki Zdzisław Karol (1909 — 

1939) og, Poznań, ul. Kanałowa 3 
Kukieł Maria (1895—1923) dziec., 
Łódź, ul. Kilińskiego 127 
Kukla-Kocowska Zofia Władysława 
(1900 — 1931) stomat., Toruń, ul. 
Grudziądzka 79 

Kukłewski Czesław (1912 — 1938) 
wewn., Częstochowa, Al.Kościusz- 
ki 14, m. 4 

Kukliński Ireneusz (1880 — 1907) 
rentg., Warszawa, ul. 6 Sier- 
pnia 35 

Kukulski Zbigniew Kazimierz Wła- 
dysław (1908—1933) hist. med., 
skór., Kraków, ul Floriańska 29 
Kułański Jerzy (1916—1945) og., 
Wałbrzych, ul Stefana Batorego 4 
Kuławska Irena zob. Bolińska-Ku- 
ławska Irena 

Kulbacki Zygmunt Stanisław (1902 
— 1927) og., Łódź, ul. Julianow- 
ska 30 

Kulczycka Bronisława (1909 — 1936) 
ocz, Kraków, ul. Kopernika 38 


2 >-U 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kulczycki 


LEKARZE 


Kuncewicz 


Kulczycki Bronisław (1906 — 1931) 
og., Jedlina Zdrój, ul. Piastow- 
ska 22 

Kulczycki Jerzy Zbigniew (1905 — 
1931) wewn., Końskie, ul. Zam- 
kowa 19 

Kulczyński Adam Tomasz (1906 — 
1937) gin., Kraków, ul. Koperni- 
ka 38 

Kulejcwska Konstancja (1890 — 1923) 
wewn., Kozienice, Brzóska 37 

Kuleń-Sfaweńska Janina zob. Gwo- 
7dowska-Kuleń-Slaweńska 

Kulesza Jan (1893 — 1917) ocz., Czę- 
stochowa, ul Katedralna 7, m. 4 

Kulesza Maria Zofia (1911 — 1945) 
gin., połoz,, Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 102, m. 7 

Kulesza Stanisław (1904 — 1930) 
płuc , rentg . Zamość, ul. Cho- 
pina 3a 

Kulesza Stanisław (1907 — 1935) 
wewn., War=7awa ul Wilcza 16, 
m. 23 

Kulesza Stefan (1901 — 1928) wewn., 
Poznań, ul. Orzeszkowej 16, m. 2 

Kulesza Stella Teresa zob Heybo- 
wicz-Kulesza 

Kulesza Witold Taweł (18P1 — 1917) 

og., Ostrów Mazow . ul. Batore- 
go 22 

Kulesza Włodzimierz Wiesław (1913 
— 1938) wewn. Warszawa, pl, Wil- 
sona 4 

Kuleszyna Kazimiera Zofia zob. 
Jerzykowska-Kuleszyna 

Kuleszyna zob. Dziekanska-Kuleszy- 
na 

Kulewicz Aleksander (1911 — 1939) 
og., Dąbrówno, pow. Ostróda, 
Ośrodek Zdr, 

Kułibaba Weionika zob Niżankie- 
wicz-Kulibaba 

Kulig Janina Wanda (1904 — 1929) 
dziec. Kraków, pl. Szczepań- 
skiego 2 

Kulig Zygmunt (1902 — 1929) wewn., 
Kraków, pl Szczepański 2 


Kuligowska Leonia Stefania (1902 
— 1928) gin , położ.. Warszawa, ul. 
Wiejska 2, m. 46 

Kulik Antoni (1914 — 1947) og., Wie- 
niec Zdrój, pow. Lwówek 
Kulikowska Anna (1896 — 1926) 

neur., psych., Gostynin, Szpital 
Psych. 

Kulikowska Helena (1879 — 1911) 

bakt., Bydgoszcz, ul. 20 Stycz- 
nia 5, m. 3 

Kulikowska Janina zob Ceysing- 
Kulikowska 

Kulinowski Michał Henryk (1909 — 
1938) chir.. Opole, ul. Kośnego 40 
Kuliński Jan Zbigniew (1907—1937) 
og , Pacanów, woj. kieleckie 
Kuliński Witold (1904 — 1937) płuc., 
Łódź. ul. Kniaziewicza 1/3, Rado- 
goszcz Szpital 

Kulisz Stanisław (1896 — 1924) 
wewn., Warszawa, ul. Sułkiewi- 
cza 8, m. 6 

Kuliszek Józef ( — ), Brzeg, 

ul. Piastowska 30 
Kulowa Elżbieta Stefania zob 
Nehring-Kulowa 

Kulpiński Edward Michał (1896 — 
1929) wewn., gin. Wieliczka, ul. 
Mickiewicza 16 

Kułakowski Leszek (1915 — 1941) og , 
Żabno, pow. Dąbrowa Tarn. 
Kułakowski Wojciech Adam (1898 

1931) wewn., Krakov , ul BiG 
nowicka 33 

Kumarski Gustaw (1909 — 1938) og , 
Malbork, ul. 17 Marca 14 
Kumełowski Jan (1892 — 1925) 
wewn., Toruń, ul. Konopnickiej 10 
Kumor Henryk Marian (1897 — 1931) 
skór., Kraków, ul. Pędzichów 4 
Kuncewicz Edmund (1906 — 1935) 
laryng., Ostrów Wlkp., ul. Armii 
Czerwonej 16 

Kuncewicz Ewa zob. Lidke-Kunce- 
wicz 


235 


230 

fln 9\ OEI4C - book-olds.ru Kuncewicz 


LEKARZE 


Kusiak 


Kuneewicz-Mazurkowa Mirosława 
Anna (1896—1932) dziec., Wąwol- 
nica, pow. Puławy 
Kuncewicz Zofia (1891 — 1922) 
wewn , płuc., Lublin ul. Wetera- 
nów 16, m. 4 

Kunda Paweł (1903 — 1946) og., 
Olsztynek 

Kunert Tadeusz (1907 — 1936) wewn.. 
Łódź, ul. Legionów 5, m. 4 
Kunerth Karol (1907—1933) chir., 
Białystok, ul. Lipowa 35 
Kunica-Górska Tatiana (1907 — 
1932 nostr. 1935) dziec., Bytom, ul. 
Powstańców Warszawskich 34 
Kunicka Maria zob Prenier-Kunic- 
ka 

Kunicki Adam (1903—1928) neur 
Kraków, ul. Kopernika 48 
Kunicki Ryszard Paweł (1973 — 1899) 
wewn., Łódź. ul. Legionów 25a 
Kunicki Stanisław (1901 — 1926) 
wcw^i., płuc., Bielsko, ul. Wzgó- 
zo 19 

Kunicki Stefan (1902 — 1932. nostr. 
1947) og., Poznań, ul. Matejki 54, 
m. t 

Kunicki Tadeusz (1896—1926) og. 
Gubin, ul. Lenina 4, Ziemia Lu- 
buska 

Kunicki Teodor (1899 — 1933) wewn., 
gin , Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Grun- 
waldzka 191, m. 4 

Kunicki Władysław Kazimierz (1900 
— 1936) wewn., Warszawa, ul. Ba- 
łuckiego 24, m. 1 

Kunicwicz Helena Bronisława 

(1909 — 1939 ) dziec., Gdańsk- 
Wrzeszcz, ul. Rokossowskiego 35, 
m. 5 

Kunowicz Piotr (1905 — 1939) og., 
Kurowo Stare, ul. Stalina 53 
Kunsdorf Alojzy Jan (1916 — 1941) 
og., Katowice, ul. Warszaw- 
ska 60a 

Kupczyk Ewald (1916 — 1945) og., 
Odolanów, ul. Kaliska 19, m. 4, 
pow Ostrów Wlkp. 

237 


Kuppik Edmund (1910 — 1934) og , 
Obrzycko, Rynek 9, pow. Szamo- 
tuły 

Kur Tadeusz (1911 — 1940) og., Ma- 
ków Mazow., Rynek 
Kuraś Wacław Bogdan (1904 — 1933) 
gin., połoz., Warszawa, ul. Pod- 
chorążych 73, m. 7 
Kurek Ludwik (1902 — 1928) gin., 
połoz., Kraków Al. Mickiewi- 
cza 57 

Kurek Stanisław Władysław (1908 
— 1934) og , Kraków, ui Batore- 
go ,22 

Kurlus Władysław' (1888 — 1918) og., 
Zbąszyń, ul. Garczynskich 4 
Kurnatowski Wojciech (1889 — 1914) 
og , Starołęka, ul. Starolęcka 138 
m. 2 

Kuropatwińska-Sladkowska Hanna 

(1910 — 1935) płuc., Rudka, Sanato- 
) ium 

Kurawska Aleksandra zob. Sobotti- 
Kurowska 

Kurtyka Tadeusz Andrzej Mieczy- 
sław (1916 — 1945) og. Radłów, 
pow. Brzesko 

Kuryło Eustachy (1894—1926) og., 
Kraków, ul. Topolowa 34 
Kuryłowicz Włodzimierz (1900 — 
1936) rmkrobiolog, Kraków, ul 
Kochanowskiego 16, m. 6 
Kurz Julian Sylwester (1904 — 1929) 
og., Rzeszów, ul. Gałęzowskie- 
go 2, m. 7 

Kurzrok Jadwiga (1899 — 1926) og , 
Bytom, ul Powstańców Warszaw- 
skich 15 

Kurzrok Jan Izydor (1893 — 1921) 
psych , neur., Bytom, ul. Pow- 
stańców Warszawskich 15 
Kurzydym Stefania (1914 — 1945) 
og , Bytom, ul. Pośpiecha 14 
Kurzyna Halina zob. Szląskiewioz- 
Kurzyna 

Kubiak Marian Franciszek Karol 

(1905 — 1931) wewn., Kraków ul. 
Łobzowska 8, m. 5 

23s 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kusicki 


LEKARZE 


Kwiatkowska 


Kusicki Stefan (1916 — 1945) wewn.. 

Poznań, ul. Em. Szczanieckiej 6 6 
Kussy Juliusz (1897 — 1926) og . 

Bielsko ul Magi 14 
Kussy Stanisław Ignacy Marian 
(1900 — 1928) wewn., Połezyn-Zdrói. 
ul. Kościuszki 5 

Kusto Mieczysław (1908 — 1935) og., 
Warszawa, ul. Żelazna 90 
Kuszczak Lubomir ( — ), 

Warszawa, ul Oczki 6. szpital 

Kuszell Maria zob Rawińska- 
Kuszell 

Kusznir Aleksander (1907 — 1932) 
Jaworze koło Bielska 
Kusznir Sergiusz (1905 — 1933) lek. 

wojsk., Gliwice X Oddz, K. O. P 
Kuśmierczyk Jan (1900 — 1929) skór., 
wener., Zabrze, ul. 24 Stycznia 4 
Kuśnierczyk Tadeusz Marian Ma- 
ciej (1901 — 1928) chir , Bochnia, 
ul. Dworcowa 22 

Kuśnierczyk Wacław Franciszek 
Bartłomiej (1908 — 1932) laryng., 
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 72 
Kuśnierczykowa Janina Maria (1906 
1934) og., Nowy Sącz, ul. Jagiel- 
lońska 72 

Kuśnierz Józef (1913 — 1940) chir., 
Nowy Targ, Szpital 
Kuśnierz Karol Jan (1913 — 1939) 
dziec , Kraków, Al. Krasińskie- 
go 4, m. 1 

Kuydowicz Kazimierz (1916 — 1946) 
gin., połoz., Łódź, ul Radwań- 
ska 38, m. 4 

Kuźma Bolesław Antoni (1910 — 1946) 
chir., Lublin, ul. Bonifraterska 5, 
Szpital Miejski 

Kuźma Wacław (1908 — 1936) rentg., 
Łódź, ul. Narutowicza 42, m. 2 
Kuźmicki Władysław (1894 — 1925) 
gin., Łódź, ul. Zawadzka 23, m. 5 
Kuźniak Włodzimierz (1893 — 1921) 
og., Sanok, ul. Sobieskiego 9 
Kuźniar Wincenty Jakub (1895 — 
1923) otolaryng., Grudziądz, ul. 
Sienkiewicza 12 


Kużniecow Janina (1899 — 1926) 
wewn., Warszawa, ul. Kazimie- 
rzowska 36, m. 1 

Kuźdcwicz Marian Alfons (1911 — 
1937) og., Wartkowice pow. łę- 
czycki 

Kwapiński Jerzy (1920 — 1945) skór 
wener., wewn , Wrocław, ul. Że- 
leńskiego 5 

Kwapiński Zbyszko Leonard (1918 
— 1946) og., Wrocław ul. Szare- 
ckiego 77 

Kwapisiewicz Bronisław (1912 — 1946) 
og., Gliwice, pi. Wolności 1 
Kwasek Stefan (1889 — 1917) og., 
Czarnków, ul. Wromecka 86, woj 
poznańskie 

Kwaskowska Maria (1882 — 1911) 
ocz , Białystok, ul. Dąbrowskie- 
go 1 

Kwaskowski Adam (1893 — 1927) ocz.. 
Łódź, ul. Narutowicza 128, m. 5 
Kwasowiec Zygmunt ( — ), Orne- 

ta, woj. olsztyńskie 
Kwaśniak- Stankiewicz Maria Cze- 
sława (1906 — 1939) wewn., War- 
szawa, ul. Sierpeclca 6, m. 3 
Kwaśnicki Kazimierz (1910 — 1937) 
og., Iwonicz, Sanatorium „Excel- 
sior“ 

Kwaśniewski Bolesław (1889 — 1914) 
gin., Kudowa, ul. Witosa 11 
Kwaśniewski Stefan Marian (1888 
— 1914) wewn , Katowice, ul 
Warszawska 52 

Kwass-Orlikowska Władysława Ce- 
lina (1918 — 1945) wewn,, Warsza- 
wa, ul. Koszykowa 79a, m 43 
Kwazebart Ludwik (1896 — 1925) 
skór., wener., Warszawa, ul. Piu- 
sa XI 38 

Kwiatkowska Anna Gustawa zob. 

Messing-Kwiatkowska 
Kwiatkowska Barbara zob. Heling- 
Kwiatkowska 

Kwiatkowska Jadwiga (1914 — 1938) 
og , Bieruń Nowy, ul. Krakow- 
ska 18 


2)9 


240 


fl/ifl OEI4C - book-olds.ru Kwiatkowski LFKARZE Lachowicz 


Kwiatkowski Aleksander zob. He- 
ling- Kwiatkowski 

Kwiatkowski Antoni (1909—1936) 
chir , gin., Iłża, ul. Radomska 29 
Kwiatkowski Benedykt (1866 — 1896) 
wewn,, Stegna, pow. gdański 
Kwiatkowski Bolesław (1913— ), 

Poznań, ul. Przecznica 9, m. 3 
Kwiatkowski Kazimierz Jan (1897 
—1927) stornat., Grybów, ul. Są- 
decka 97, pow. Nowy Sącz 
Kwiatkowski Marian Henryk Sewe- 
ryn (1900 — 1926) otolaryng , Wro- 
cław, ul Leszczyńskich 5 
Kwiatkowski Mieczysław Sylwester 
(1893 — 1921) og., Zabrze, ul. Pio- 
tra Skargi 3a 

Kwiatkowski Olgierd (1914—1937) 
og,, Bieruń Nowy, ul. Krakow- 
ska 18, pow. Pszczyna 
Kwiatkowski Roman (1912 — 1939) 
chir., Krapkowice, ul. Mickiewi- 
cza 14a 

Kwiatkowski Tadeusz Stanisław 
(1913 — 1941 nostr. 1945) og., N>sa, 
ul. Orląt Śląskich 32 
Kwiecień Mieczysław Stanisław 
Alojzy (1868—1893) og . Gołcza, 
pow. Miechów 


Kwieciński Edmund (1901—1926) 

og„ Leszno,, ul. Wschowska 1 

Kwieciński Stefan Feliks (1910— 
1939) chir., Warszawa, ul. Wil- 
cza 7, m. 3 

Kwieciński Zygmunt (1907 — 1937) 
wewn., Toruń, ul. Słowackiego 36, 
m. 3 

Kwietniak Jan Kazimierz (1921 — 
1946) og , Kopytów, pow, błoński 

Kwit Władysław (1905—1932) og., 
Lublin, ul. Cicha 6 

Kwitowa Helena (1907—1932) dzicc, 
Lublin, ul. Cicha 6 

Kwoczek Jan (1885—1913) og., Bia- 
ła, ul. Klasztorna, pow. Prudnik 

Kwoczyński Jan (1915—1939) kar- 
diolog, Warszawa, ul. Polna 40 

Kwoczyński Marian Zbigniew (1918 
—1945) położ., Wrocław, ul. Prze- 
skok 6 

Kwok ' Edward Rudolf (1902—1928) 
og., Bielsko, Pasaż K. K, O. 1 

Kycler Antoni (1903—1933) og., 
Skarżysko Kamienna, ul Wspól- 
na 8 


Laba Jeremi Stanisław (1916 — 1940) 
og , Łódź. ul. Daszyńskiego 16. 
m. 4 

Labega Antoni Włodzimierz (1898 — 
1926) wewn., Kraków, ul. Krowo- 
derska 22, m. 4 

Lach Lucjan Stanisław (1914 — 1945) 
uroi., Kraków, ul. Basztowa 3, 
m. 1 

Lachowicz Aleksander (1891 — 1918) 
rentg., Łódź. ul. Gdańska 26. m. 4 

241 


L 

Lachowicz Kazimierz (1909 — 1934) 
bakt., epidem., Gdańsk, ul. Hoe- 
ne-Wrońskiego 5b 

Lachowicz Maria zob Trawińska- 
Lachowicz 

Lachowicz Leon (1886 — 1910) og., 
Swiecie, ul. Dworcowa 47 

Lachowicz Zofia Bronisława Józefa 
(1897 — 1926) bakt., Chorzów, ul. 
Strzelców Bytomskich 11 

Lachowicz Zygmunt zob. Lelusz- 
Lachowicz 

242 


flrm OEI4C - book-olds.ru Lachs 


L Ł KARZE 


Laskowska 


Lachs Jan (1869—1894) gin polo/. 
Kraków, ul. Dietla 83, m. 3 

Lackorzyńska Alicja (1909 1939) 

og.. Szczecinek, ul. Kościuszki 45 

Lackorzyński Wiktor (1907 —1937) 
Szczecinek, ul. Kościuszki 45 
l^aidler Danuta Waleria Stefania 
(1915 — 1945) analityk. Kraków 
ul. Urzędnicza 46, m. 7 
Lak Henryk (1893—1923) gin., połoz 
Katowice, ul. Żwirki 20, m. 5 
I>akmunt Irena Maria (1910 — 1939) 
bakt Lodź ul Kopernika 63 
na 11 

Lakner Leon Maksymilian (1884— 
1907, nostr. 1924) stomat. Poznan 
ul Libelta 9 

Lakowa Anna (1902—1928) skór. 
wener., Katowice, ul Żwirki i Wi- 
gury 23, m. 5 

Lamentowski Zygmunt (1897—1925) 
dziee., Łódź, ul. Piotrkowska 101 
Lammek Aleksander (1902 — 1934) 
og , Sierakowice, pow. Kartuz} 
Lampe Oskar (1881—1907) wewn. 

Warszawa, ul. Wilcza 14a, m 13 
Lamprecht Zofia (1896-1928) wow n 
Żyrardów, Szpital 

Landau Anastazy (1876 — 1899) 
wewn., Warszawa, hotel „Central* , 
pok. 305 

Landan Henryk Hirsz (1895 — 1925) 
wewn., Łódź, Al 1 Maja 1 
Landau Juliusz (1905 — 1933) gin 
lx>łoz„ Borysław, Jednostka Woj- 
skowa 

Landau Ludwik (1889— 1914) wewn,. 

Kłodzko, ul. Aliantów 3 
Landau Władysław ( — ). 

Łódź, ul. Kilińskiego 105 
Lande Mardochaj (1908 — 1932) la- 
ryng. Warszawa, ul. Szeroka 33, 
m. 41 

Lander Kazimierz (1911 1937) gm., 

Kielce, ul. Klonowa 5 


Landowski Leon (1911 -1939) Górz- 
no, pow Brodnica 
Landsberg Józef (1891 1927) gin.. 

Szczecin, ul. Bogusława 15 
Landsberg Marceli (1890—1914) 
wewn.. Łódź, ul. Piotrkowska 5 
Landsberger Henryk (1911—1935 
nostr. 1946) og.. Sokołowsko pow 
Wałbrzych 

Landfrtein Ignacy (1871—1896) 
wewn. Warszawa ul. Filtrowa 81 
Landy Aleksander Robert (1881 
1908) dziee.. Warszawa ul. Sło- 
wackiego 5, m. 142 
Lange Jadwiga (1909 — 1935) wewn 
Zakopane, ul. Nowotarska 2644 
Lange Romuald (1912 — 1939) wewn.. 
Kraków ul Prądnicka boczna 6 

m. 1 ... 

Langer G. /ob Madziarska-Lan- 
ger 

1 angier Markus (1902 — 1933) wewn 
Wrocław, ul Ka/, Jagiellończ} - 
ka 26 

Langner Leon (1913 — 1938) og., 
Kórnik, pow. Śrem plac Niepo- 
dległości 151 

Lankosz Jan Karol (1917 — 1946) og.. 

Kraków, ul. Król Jadwigi 37 
Ltnkosz Józef Kazimierz (1907 — 
1936) gin., połoz.. Nowy Sącz, ul. 
Kunegundv 11 

Lapierre Jan (1900—1928) ocz. Wro- 
cław, ul. Pugotta 28 
Lasecki Tadeusz (1909—1939) og 
Sopot, ul. Stalina 777 
lasko Stanisław Feliks (1891 — 1923) 
wewn , Brzesko ul. Kościu- 
>'/Kł 268 

Laśkownicka Zofia Maria (1911 
1936) dziee.. Kraków ul. Słone- 
czna 37 

Laskownicki Stanisław Kazimierz 

(1892—1917) chir., uroi. Kraków 
ul. Słoneczna 37 

Laskowska-Bielecka Zofia Stefania 

(1913 — 1939) Warszawa, Żoliborz 
ul Krasińskiego 16, m. 88 


245 


244 


flrm OEI4C - book-olds.ru Laskowska 


LEKARZE 


Lebiedowski 


Laskowska - Krotkiewska Janina 

(1904 — 1930) wewn., dziec., Mława 
u). Mazurska 7 

Laskowski Czesław {1912 — 1941) 
chir., Wawer, pow. warszawski 
- ul. Błękitna 21, m. 4 
Laskowski Józef Janusz (1900— 
1924) kanceiolog. Warszawa ul 
Wawelska 15 

Laskowski Stanisław (1899 — 1930) 
og., Szczawnica, willa „pod Kra- 
'-zewskinT 1 

Laskowski Tadeusz (1915 — 1939) 
chir. Człuchów, woj. pomorskie 
ul. Czerwonej Armii 18c 
Lasota Józef (1893 — 1926) wewn., 
Wschowa, ul Wasilcwa_20 
Lassociński Stanisław (1879 — 1906) 
og., Grodzisk Wlkp. ul Ogrodo- 
wa 1 

Lassota Feliks (1890 — 1915) o<v , 
laryng , Piotrków Tryb , pl Try- 
bunalski 5 

Lassota Paweł (1872—1900) wewn.. 

Kodeń, pow. Biała Pódl. 

Laszczak Władysław Tadeusz (1907 
— 1933) chir.. Kraków, ul. Sobie- 
skiego 22 

Laszczka Czesław (1900 — 1929) 
wewn., płuc., Kraków, pl na Gro- 
blach 16 

Laszewska Laura (1917 — 1945) gm. 
połoz , Wałbrzych, ul. Słowackie- 
go 26 

Laszewski Łazarz Witold (1921 — 
1945) og., Wałbrzych, ul. Słowa- 
ckiego 26 

Laszewski Michał (1886 — 1911) skór 
wener., Wałbrzych ul. Słowackie- 
go 26 

Laszka Bolesław (1915—1945) otola- 
rvng„ Poznań, ul. Świercze wska 
35, m. 2 

Baszkiewicz Stanisław Feliks (1911 
— 1938) Lisewo, pow. Chełmno 
Latała Edward (1910—1942) og., Ję- 
drzejów Szpital 


Latała Jan (1905—1931) og., Kielce, 
ul. Słowackiego 5 

Latawiec Konrad Tadeusz (1910 

1936) chir., Tłuszcz, woj. war- 
szawskie, ul. Reymonta 1 
Latkowski Michał (1911—1940) og., 
Warszawa, ul. Piusa XI 28, m. 23 
Latyński Hipolit (1892— 1924) psych , 
Rybnik, ul. 26 Marca 33 
Laudańska zob. Eiger-Laudańska 
Laudańska Estella (1910 — 1934) gin., 
połoz.. Łódź ul Wschodnia 61, 
m. 5 

Laudańska Janina (1912 — 1942) 
Ostróda ul. Prawina 2 
Laudański Aleksander (1908 — 1934) 

laryng. Łódź ul. Wschodnia 61. 
m. 5 

Laukienicki Aleksander (1920 — 1946) 
chir., Łód/., ul. Curie Skłodowsk ej 
15/17, szpital Betlecm 
Laurentowska Cecylia Agnieszka 
(1910 — 1935) og., Mysłowice ul. 
Stalina 14 

Laurentowski Aleksander (1903 — 

1931) og., Mjłdowice. ul. Stalina 14 
Lauterstein Maurycy (1893—1917) 

ocz., Kłodzko ul. Grottgera 6 
Lazarowicz Józef (1893 — 1921) og , 
Gniezno, ul. Stalina 12, m. 3 
Lax Zygmunt (1901 — 1926) wewn., 
Cieplice Zdrój, ul. 22 Lipca 23 
Learkiewicz Wanda Zofia Francisz- 
ka (1908 — 1935) wewn. płuc., Bi- 
skupice, ul. Kolejowa 7 
Lebedyńsk! Stanisław Maria (1904 — 

1932) chir. gin, Chrzanów, u! 
Sokoła 10 

Lebensart Jan (1902—1928) wewn., 
Jarocin, woj. poznańskie, ul. Hal- 
lera 10 

Lebert Wacław (1893—1922) wewn., 
zakaź,, Miechowice, pow Bytom 
ul. Czerwonej Armii 91 
Lebiedowski Jan Jerzy (1915 — 1938) 
og. Łódź ul Wólczańska 95 
fln 9\ OEI4C - book-olds.ru Lebioda LEKARZE Lenko 


Lebioda Jerzy (1905 — 1934) skór., 
Kraków, ul. Szczepańska 1, m. 9 
Lcbkiichler Adam (1899 — 1925) skór, 
Radom, ul. 3 Ma.ia 1 
Lcbkiichler Leopold (1902 — 1928) 

og , Środa, ul. ks. Kegla 4 
Łebie Zygmunt (1884 — 1916) wewn., 
dziec., Łódź, ul. Śródmiejska 21 
Lech Jan (1892 — 1924) wewn., Nowy 
Dwór Mazow., ul. Mickiewicza 2 
Lechowicz Janina zob Więckowska- 
Lechowicz 

Legeżyński Stanisław Emil Włady- 
sław (1895 — 1923) bakt., serol.. 
Kraków, ul. Czyste 18 (prof. U. J.) 
Legiejko Witold Ignacy (1882 — 1)07) 
wewn., Toruń, ul. Bydgoska 32, 
m. 2 

Leger August (1869 — 1896) chir., 
gin., Golczewo, woj. pomorskie, 
ul. Ogrodowa 9 

Legin Włodzimierz Szymon (1911 — 

1935) wewn., gin., Wołów Śl„ ul. 
Poniatowskiego 26 

Lehm Samuel (1879 — 1909) otolaryng., 
Kraków, ul. Śląska 3 
Lehmann Józef (1901 — 1931) płuc.. 
Zielona Góra, ul. 3 Maja 16 
Lehman Tytus Michał (1911 — 1938) 
og., Kraków, ul. Grunwaldzka 20 
Lehr Edmund (1895 — 1922) wewn., 
Bydgoszcz-Jachcice, ul. Średnia 17 
Leja Edward (1908 — 1935) og., Jodło- 
wa, pow. Jasło 

Lejman Kazimierz Maciej (1907 — 
1931) skór., wener., Kraków, ul. 
Pędzichów 12 

Lejman Stanisław (1890 — 1928) 
wewn., dziec., gin., Charsznica, 
pow. Miechów 

Lejmbaeh Zofia (1901 — 1926) dziec.. 
Warszawa, ul. Bagatela 10, m. 29 
Lejowa Helena zob. Jańczewska- 
Lejowa 

Leks Antoni (1890 — 1922) og., Kato- 
wice, ul. Dębowa 2 
Leligdowicz Adolf (1919 — 1944) og., 
Wrocław, ul. Grudziądzka 85 


Lelusz-Lachowicz Zygmunt (1910 — 
1936) chir., Kołobrzeg ul. Słonecz- 
na 2 

Lelusz-Lachowiczowa Hermogenesa 
zob. Paulin-Lelusz-Lachowiczowa 
Lemańczyk Jan (1891—1919, nostr. 

1922) og., Kościerzyna, Rynek 12 
Lemberska Mira (1917 — 1941) dziec., 
Legnica, ul. Boi. Chrobrego 16 
Lenard Adolfina (1902 — 1928) stomat. 

Przeworsk, ul. Krakowska 11 
Lenard Edward Grzegorz (1905 — 
1930) og., Sosnowiec, ul. Legionów 
18 

Lenard Helena (1904 — 1930) og. 

Sosnowiec, ul. Legionów 18 
Lenard Hieronim (1906 — 1932) wewn. 

Warszawa, ul. Wilcza 18, m. 6 
Lenartowicz Franciszek Wiktor (1902 
— 1930) og , Borek, pow. Gostyń 
ul. Zdziezewska 62 
Lenartowicz Jan (1877 — 1902) skór. 
wener., Wrocław, ul. Chałubiń- 
skiego 1 (prof. U. Wr.). 
Lenartowicz Józef (1912 — 1936) chir. 

Olsztyn, ul. Warszawska 35 
Lenartowska Eugenia Anna (1894 — 
1922) rentg., Chorzów I, ul. Kato- 
wicka 40, m. 3 

Lenartowski Hugon zob. Linhardt- 
Lenartowski 

Lenczewska Maria Romana (1914 — 
1939) wewn.. Warszawa, ul. Moko- 
towska 39, m. 7 

Lenczewski Ludwik (1899 — 1930) gin. 

połoz., Łódź, ul. Sienkiewicza 51 
Lenczowska Jadwiga (1898 — 1926) og.. 
Bystra Krak. 250 

Lenkiewicz Tadeusz (1913 — 1940) gin. 
połoz., Poznań, ul. Wybickiego 16. 
m. 3 

Lenk Henryk (1894 — 1926) wewn . 

Warszawa, ul. Felińskiego 4 
Lenko Jan Maria Władysław (1917 — 
1941) uroi., Kraków, ul. Zielona 
17 


247 


248 


flrm OEI4C - book-olds.ru Lenski 


LEKARZE 


Lewandowski 


Leński Marek (1890—1917), Łódź. ul. 

Legionów 25, m. 2 
Leoszko Łucja (1898 — 1925) dzicc., 
Sokoły, pow. Wysoko Mazowieckie 
Lerkam Adam Zygmunt (1877 — 1910) 
gin., połoz., Lublin, ul. Szewska 3 
Lerkiewicz Julian ( — ), Gru- 

dziądz 

Lesiecki Eugeniusz Marian (1907 — 
1937) wewn,, dziec., Jelenia Góra. 
ul. Malczewskiego 2 
Lesiński Antoni Jan (1917 — 1947) 
og., Lublin, ul. Dolna P. Marii 28a. 
m. 5 

Lesiński Jan ( — ) Lublin, 

ul. Staszyca 16 

Lesiński Janusz Andrzej (1920 — 1946) 
skór,, wener., Wrocław, ul. Chro- 
brego 20 

Lesiński Michał (1892 — 1921) wewn., 
rentg., Włocławek, uL Słowackiego 
2a 

Lesisz Marian Szczepan (1907 — 1944, 
nostr. 1946) og., Poznań, ul. Ro- 
galińskiego 11, m. 2 
Lesiuk Ignacy (1902 — 1930) og., Lu- 
blin. ul. Chopina 7 
Leski Józef (1889 — 1924) og., Pro- 
szowice, Rynek 5 

Leszczewicz Piotr (1906 — 1938) Chosz- 
czno, ul. Zielna 1 

Leszczewicz Wincenty (1892 — 1924) 
wewn., gin., Radom, ul. Malczew- 
skiego 8, m. 4 

Leszczyński Stanisław (1915 — 1940) 
og., Kazimierz n/Wisłą, ul. Nad- 
wiślańska 8 

Leszczyński Zygmunt (1885—1911) 
chir., rentg., połoz., Lubaczów, 
Szpital Powszechny 
Leszkowski Franciszek (1872—1900) 
og., Kowalewo, pow. Wąbrzeźno, 
Rynek 15 

Leszycki Adam (1903—1928) psych., 
Gdynia, ul. Morska 89 
Leśkiewicz Franciszek (1910 — 1939) 
og., osada Odrzywół, gm. Ossa 


Leśkiewicz Mirosław .(1910 — 1937) 
wewn., med. spół., Warszawa, ul 
Walecznych 11, m. 4 
Leśkiewicz -Szymaniakowa Halina 

(1908 — 1933) dziec., Warszawa, ul 
Walecznych 11, m. 4 
Leśkiewiczowa Janina (1891 — 1917) 
dziec., Warszawa, ul. Niemcewicza 
9, m. 183 

Leśniak Emil (1907—1939) og., Wał- 
brzych, ul Żymierskiego 41 
Leśniak Marian (1906 — 1934) chir., 
Łódź, ul. Dra. St. Kopcińskiego 
40a 

Leśniakiewicz Kazimierz (1901 — 1929) 
gin., połoz., Mordarka 189, pow. 
Limanowa 

Leśniewicz Aleksander (1904 — 1929) 
chir., Łódź, ul. Andizeja Strugu 2 
Leśniewska Maria Kazimiera (1918 
— 1947) og , Warszawa, ul. Mo- 
kotowska 51/53, m. 37 
Leśniewska Zofia (1914—1939) og., 
Wysoka, pow. Wyrzysk, Rynek 8 
Leśniewski Józef (1836 — 1925) gin 
Warszawa, ul. Jakubowska 4 
Leśniewski Stanisław (1902 — 1932) 
skór., wener., Włocławek, ul. 
P. O. W. 22, m. 3 
Leśniewski Włodzimierz (1897 — 1925) 
płuc., Istebna 500, pow. Cieszyn 
Leśnik Stefania zob. Kamińska- 
Leśnik 

Leśniogrodzka - Wloczewska Włady- 
sława (1909 — 1934) dziec., Ursus, 
ul. Chopina 4 

Letki Kazimierz (1913 — 1946) wewn.. 

bakt., Olsztyn, ul. Morska 2 
Letocha Ignacy (1888 — 1920) og., 
Przyszowice, ul. Szkolna 6 
Lewandowska Barbara (1916 — 1945) 
og., Pabianice, ul. Żeromskiego 20 
Lewandowski Henryk (1908 — 1937) 
og„ laryng., Lublin, ul. Lubomelska 
1, m. 18 

Lewandowski Józef (1892 — 1924) og., 
Warszawa, ul. Wileńska 25, m. 29 


249 250 


flrm OEI4C - book-olds.ru Lewandowski 


LEKARZE 


Lew itt 


Lewandowski Józef Piotr Paweł (1891 

— 1919) og , Leszno, ul. Narutowi- 
cza 22 

Lewandowski Kazimierz (1911 — 1939) 
og., Gliwice-Sośmca, ul. Karczo- 
ka 47 

Lewandowski Kazimierz (1912 — 1940) 
radio]., Włocławek, ul. Reymonta 
37 

Lewandowski Michał (1909 — 1945) 
og., Włocławek, ul. 3 Maja 12, m. 4 
Lewandowski Stefan Kazimierz (1897 
— 1921) og , Sopot, ul Kopernika 6 
Lewandowski Witold Julian Marian 
(1893 — 1921) og., Malbork, ul. Wa- 
recka 2 

Lewandowski Władysław (1903 — 1930) 
og., Skarżysko Kamienna, Kolo- 
nia Robotnicza 27 

Lewandowski Władysław (1907 — 1935) 
stoma t., Poznań, ul. Asnyka 1, m. 2 
Lewelt Halina Zofia zob. Rzewuska- 
Lewelt 

Lewelt Edward (1904 — 1932) chir.. 

Lublin., ul. Staszyca 9, m. 3 
Lewenbock Bronisław Bernard (1894 
— 1924) wewn., Wrocław, ul. Cu- 
rie-Skłodowskiej 37, m. 8 
Lewenfisz-Wojnarowski Henryk (1891 
— 1922) otolaryng., Łódź. ul. Piotr- 
kowska 159, m. 5 

Lewenfisz Teofila (1899 — 1923) dziec.. 
Łódź, ul. Piotrkowska 159 
Lewenstam Maria zob. Starorypiń- 
ska-Lewenstam 

Lewensztejn r. Libensztej Jocheł 

(1897 — 1922) wewn,. Warszawa, ul. 
Szeroka 33, m. 18 

Lewi Anna (1889 — 1917) oez., Piotro- 
lesie, woj. wrocławskie, ul. Spor- 
towa 17 

Lewi Ignacy (1887—1916, nostr. 1919) 
wewn., Piotrolesie, woj. wrocław- 
skie, ul. Sportowa 17 
Lewi Zdzisław (1916— 1946) wewn., 
Warszawa, ul. Poznańska 38, m. 7 
Lewicka Wanda Kazimiera Joanna 
zob. Szokałska-Lewicka 


Lewicka Wanda Jadwiga (1904 — 
1933) gin., połoz , Kraków. ui 
Smoleńsk 10 

Lewicki Józef (1880 — 1903) og., Go- 
stynin, woj warszawskie, Szpital 
Powiatowy 

Lewicki Stanisław (1886 — 1915) dziec 
Częstochowa, ul. Jasnogórska 73 

Lewicki Tadeusz (1902 — 1934) płuc 
Rzeszów, ul. Krakowska 8 

Lewicki Władysław (1891 — 1925) 
Bytom, ul. Wilcza 49, Apteka 

Lewicki Zbigniew Stanisław (1903— 
1928) uroi., Warszawa, Al. 3 Maja 
5, m. 29 

Lewicki Zygmunt (1883 — 1912) 
wewn , Sosnowiec, ul. Sienkiewi- 
cza 8 

Lewicz-Fryszmanowa Irena ( — 

), Warszawa, ul Rejtana 3 
m. 18 

Lewińska Helena (1900 — 1927) hist 
Łódź, ul. Narutowicza 120, m. 7 

Lewiński Witold (1906 — 1932) og. 
Wyszków n/Bugiem, ul. Zakolejo- 
wa 5 

Lewiński Władysław (1899 — 1931) 
og., Kluczborek, pl. Stalina 2 

Lewitt Józef (1882—1910) Prabuty, 
pow. Susz, woj. Olsztyn 

Lewitt Kazimierz (1896 — 1924) chir. 
Białystok, ul. Skorupki 12 

Lewitt Piotr Paweł zob. Domysław- 
sk i -Lewitt 

Lewkowicz Halina (1898 — 1923) dziec 
Warszawa,, plac Kazimierza Wiel- 
kiego 5, m. 18 

Lewkowicz Ksawery Franciszek (1869 
— 1895) dziec., Kraków, ul. Kro- 
woderska 19 (prof. U. J.) 

Lewkowicz Stanisław Ignacy (1893 — 
1921) wewn., Piotrków, Al. 3 Maja 
16 

Lewut Tomasz ( — ), Łodz, 

ul. Jaracza 50 


25 1 


25 2 


flrm OEI4C - book-olds.ru Lewy 


L E KARZE 


Lipecki 


Lewy Anna zob. Huppert-Lewy 
Leyka Emil Bronisław (1888 — 1920) 
farmak., Łódź, ul. Zawadzka 7 
Lex Antoni — zob. Leks Antoni 
Leżeńska Maria Michalina (1902 — - 
1945) og., Katowice-Ligota, ul. 
Piotrowicka 12, m. 3 
Liberman Wolf Władysław (1911 — 
1935) og., Warszawa, ul. Żelazna 
99, ori. 10 

Liberski Józef (1882—1910) otolaryng.. 
Łódź, ul. Żwirki 3, m. 5 
Liberski Maksymilian (1909 — 1937) 
wewn., Zgierz, ul. Długa 27 
Libfelo-Jędrzejewski Joel Roman 
(1909—1939) chir., Warszawa, Al. 
Wojska 28, m. 2 

Libiszowski Edmund (1884 — 1912) 
wewn., Łódź, ul. Pomorska 53 
Libo Aleksander (1890—1913) laryng., 
Łódź, ul. Daszyńskiego 6 
Lic Paweł Roman (1888 — 1915) og., 
Dębica, ul. Daszyńskiego 3 
Lichodziejewski Ignacy (1898—1926) 
wewn., wener., Jelenia Góra, ul. 
Matejki 15 

Lichowski Tadeusz (1908 — 1936) og., 

Pędzichów pow Dębica ul. Wą- 
ska 3 

Lichota Marek (1890 — 1920) skór., 
wener., Wrocław, ul. Kraszewskie- 
go G 

Licht Edward (1912 — 1938) wewn., 
Szczecin, ul. Słowackiego 8, m. 18 
Lichtensztejn Abram (1890 — 1915) 
wewn., Łódź, ul. Andrzeja 28, m. 7 
Llchtensztejnowa Melania (1887 — 
1915) dziec , Łódź, ul. Andrzeja 29, 
m. 7 

Lichtig Anna (1894 — 1923) dziec , 
Kraków, ul. Mickiewicza 61 
Lickindorf Eugeniusz Teodor (1883 
— 1912) wewn , Krasnystaw, ul. 
Czerwonego Krzyża 15 
Lidkę- Kuncewicz Ewa (1915—1940) 
gin , połoz., Warszawa, ul K*y- 
niczna 30, m. 4 


Lidmanowska Zofia (1916 — 1945) og., 
Chylice, ul. Słowackiego 7 
Lidmanowski Jerzy (1914 — 1940) og . 

Barlinek, pow. Myślibórz 
Liebhart Stanisław (1897—1924) gin., 
połoz , Kraków, ul. Grzegórzecka 4, 
(doc. U Wr.) 

Liebhart Władysław Tadeusz (1907 — 
1934) chir., Kluczborek, ul. Opol- 
ska 14-16 

Lieblich Dawid Henryk (1908 — 1939) 
og., Wałbrzych, ul. 22 Lipca 21 
Liebman-Kogutowa Aleksandra (1895 
— 1922) Koszalin, Psie Pole 2 
Ligęza Leon (1895 — 1926) wewn., 
rentg., Kozienice, ul. Brzóska 47 
Lilien Olga (1903 — 1927) dziec., Tarno- 
brzeg, ul. Kolejowa 72 
Lilpop Wacław Józef (1884—1909) 
chir., uroi., Warszawa, ul. Moko- 
towska 55 

Limanowski Tadeusz (1919 — 1943, 
nostr. 1946) og., Chorzów, Koszary 
37 p. piech. 

Limon Zenon (1908 — 1936) og., No- 
wy Staw, woj. gdańskie, ul. Ro- 
kossowskiego 2 

Lind Leopold (1896 — 1926) gin., Lu- 
blin, ul. Żwirki 4, m. 12 
Lindenblatt Helmuth Martin Gott- 
hilf (1892—1924) og., Chechnica. 
pow. Wrocław 

Lindertowa Jadwiga (1897 — >1922) 
dziec., Zamość, ul. Akademicka 1, 
Sąd. Okr. 

Lindner Gerda (1906 — 1936) płuc , 
Kamienna Góra, Sanatorium Prze- 
ciwgruźlicze 

Linhardt-Lenartowski Hugon (1894 
— 1922) rentg., Słupsk, ul. Stalina 
37 

Liniecki Stefan (1886 — 1914) wewn,. 

Łódź, ul. Narutowicza 9 
Lipczyńska Olga (1896 — 1924) dziec.. 
Warszawa, ul. Brudnowska 1, m. 8 
Lipecki Teodor (1898 — 1927) og.. 
Lublin, ul. Bychawska 30 


155 254 


flrm OEI4C - book-olds.ru Litwicka 


Ll P iec LŁKARZE 


Lipiec Henryk Ziemowit (1909 — 1939) 
uroi., Łódź, ul. Armii Ludowej 26 
Lipińska Maria (1904—1931) dziec,, 
Sopot, ul. Wybickiego 38 
Lipiński Antoni (1900—1927) og M Ko- 
luszki, u!. Brzezińska 24 
Lipiński Edward (1910—1938) wewn„ 
dziec, Łódź, ul. Wólczańska 4, 
m. 6 

Lipiński Jan (1898—1929) og., Szcze- 
cinek, ul. Stalina 50 
Lipński Jan (1915—1940) chir., Mrą- 
gowo, woj. Olsztyn, Szpital Po- 
wiatowy 

Lipiński Stanisław (1902—1930) og., 
Sopot, ul. Wybickiego 38 
Lipiński Stanisław (1903—1938) gin., 
Krasnystaw, Rynek 14 
Lipiński Witold Andrzej (1886 — 1914) 
zakaź, mikrobio!., Kraków, ul. 
Garncarska 11 

Lipiński Władysław (1916—1945) og., 
Puławy, iii Partyzantów, Blok 
Podoficerski 

Lipiński Włodzimierz (1887 — 1916) 
skór., wener., Sopot, ul. Niewia- 
domskiego 5 

Lipiński Zygmunt (1902—1931) og., 
Międzylesie, gm. Wawer, pow, 
warszawski 

Lipiński Zygmunt (1916—1945) chir., 
Ostrołęka, ul. Bogusławskiego 6 
Lipka Zygmunt (1898—1927), Miło- 
sna, woj. warszawskie 
Lipko Hipolit Ignacy (1888—1918) 
wcwn„ Warszawa, ul. Grochowska 
128. m. 6 

Lipnicki Ignacy (1899—1928) chir., 
Zawiercie, Nowy Rynek 7 

Lipowiecka Serafina zob. Sawicka- 
Lipowiecka 

Lipowski Kazimierz (1907 — 1938) 
Gościeradów, woj. lubelskie 
Lipowski Wojciech Kacper (1 901— - 
1930) og., rentg., Ożarów, pow. 
Opatów Kieł. 

Lipska Zofia (1884 — 1911) wewn., 
dziec., Kraków, Al. Mick cwicza 61 

255 


Lipski Edward (1887 — 1918) cg., 
Ząbkowice, pow. Będzin, Dom Ko- 
lejowy 13 

Lipski Józef (1911—1937) wener, 
Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynie- 
r ow 10 

Lipski Klaudiusz Jan (1876 — 1903) 
chir., Kraków, ul. Wielopole 6 
Lis Jan Leon (1911—1933) chir., 
Tarnów, ul. Krakowska 33 
Lis Zygmunt Henryk (1914 — 1945) 
og., Wrocław, Szpital Wszystkich 
Świętych 

Lisiecki Leonard Franciszek (1899 — 

1924) og., Czerwionka, pow. Ryb- 
nik, ul. 3 Maja 8 

Lisikiewicz Miron Henryk (1901 

1931) og., Lesko, woj. rzeszowskie 
Lisikiewicz Tadeusz Kornel (1911— 
1945) og., Osiek, pow. Jasło 
Lisiński Zbigniew Jan Ludwik (1904 
— 1933) og., Gorzów n'W„ ul Ko- 
synierów Gdyńskich 10, m. 4 
Lisowska Maria Zofia (1905—1930) 
wewn., Warszawa, ul. Oczki 6, 
Szpital Dzieciątka Jezus 

Lisowska Salomea Maria (1900 — 1925) 
og, Będzin, ul. 22 Lipca 13 
Lisowski Borys (1893—1916) og., 
Skarżysko Kamienna, ul. Piłsud- 
skiego 63 

Lisowski Marian (1899 — 1924) chir, 
Radom, ul. Moniuszki 17 
Lisowski Władysław (1900—1931) 
gin., połoz., Przemyśl, ul. 3 Maja 1 
L r ssowski Henryk Jan (1908 — 1938) 
płuc., Szczyrk, pow. Biała 
Liszka Oskar Paweł (1915 — 1945) 
chir., Kraków, ul. Spokojna 9, m. 8 
Littman Zygfryd Roman (1899 — 

1925) skór., wener., Chorzow, ul 
Wolności 26 

Litwak Arnold (1916—1941) chir., 
Warszawa, ul. Hoża 57, m. 9 
Litwicka Stefania Maria (1897—1925) 
og., Grybów, ul. Grunwaldzka 184 

256 


flrm OEI4C - book-olds.ru Litwin 


LEKARZE 


Lowenhoff 


Litwin Eugeniusz Stefan (1901 — 1929) 
chir , Gliwice, ul. Korfantego 17, 
m. 5 

Litwin Franciszek (1899 — 1927) 
wewn., Warszawa, ul. Szpitalna 4 
Litwin Jan (1919 — 1944, nostr. 1947) 
chir., Lublm, ul. Karmelicka 3 
Litwin Mina (1914 — 1938) wewn., 
dziec., Łódź, Al. Kościuszki 39 
Litwiniuk - Dąbrowska Kazimiera 
(1900 — 1939) og., Lublin, ui. Żmi- 
gród 5, m. 4 

Litwiński Alfred (1899 — 1932) gtn., 
połoz , Muszyna, po w. Nowy Sicz 
Litwńrki Tadeusz (1902 — 1939) og., 
Wrocław, ul. Piastowska 45, m. 4 
Lityńska Janina Martyna (1897 — 1926) 
dziec., Warszawa, ul. Noakowskie- 
go 12 

Lityński Michał (1906 — 1931) wewn.. 
Warszawa, ul. Górnośląska 16, 
m. 16 

Lityński Witold Ignacy (1913 — 1939) 
skór., Kraków, ul. Zwierzyniec- 
ka 7 

Li wszyć -Tomasik Salomea Elżbieta 

(1895—1927) bakt., Kraków, ul. 
Szlak 14b 

Liwszyc-Tomasik Stanisław (1893 — 
1921) wewn., Kraków, ul. Szlak 14 
Lizis Zdzisław Walenty (1914 — 1939) 
chir., Lublin, ul. Bernardyńska 14, 
m. 5 

Lodzińska Hanna Jadwiga (191 1 — 
1938) wewn., Stalowa Wola, uh 
Mickiewicza 3, m. 1 
Loewenbeck Bronisław ( — ), 

Włocławek, szpital Wszystkich 
Świętych 

Loewenstein Leon (1892 — 1916) 
wewn., Łódź, Pomorska 23, m. 21 
Lorenc Stanisław (1908 — 1936) chir., 
gn., Radom, ul. Piłsudskiego 11, 
m. 4 

Lorene Stanisław (1914 — 1946) og„ 
Bydgoszcz, ul. Krasińskiego 4 


Lorens Antoni (1888 — 1918) og., 

szkol., Krosno, ul. Słowackiego 20 

Lorens Franciszek (1901 — 1928) og., 
Krosno, ui. Legionów 13 

Lorens Jan Edwarl (1895 — 1928) 
rentg., Częstochowa, ul. Kilińskie- 
go 16, m. 9 

Lorens Maksymilian Bronisław (1909 

— 1936) chir, Żywiec, ul. Święio- 
krzyska 26 

Lorentowicz Leonard (1871 — 1397) 
gin., Ciechocinek, ul. Bema 4 

Lorenz Mieczysław (1914 — 1939) og., 
Opole, ul. Reymonta 29 

Lorenz Tadeusz Zygmunt (1906 — 1933) 
uroi., Gdańsk-Oliwa, ul. Obroń- 
ców Westerplatte 12 

Lorenz Wanda (1909 — 1940) wewn., 
Głuchołazy, Szpital św. Józefa 

Lorenz Władysław Michał (1900 — 
1926) laryng., Szczecin, ul. Boi 
Śmiałego 11 

Lorkiewicz Julian (1908 — 1946) og , 

Grudziądz, Szpital Miejski 

Lorych Alfons Józef (1906 — 1931) 
wewn., płuc., Chorzów, ul. Wol- 
ności 32 

Lorychowa Hildegarda Anna (1912 
— 1938) og., Chorzów, ul. Wol- 
ności 32 

Loth Felicjan (1914 — 1940) chir., 
Warszawa, ul. Łowicka 51/53, 
m. 24 

Lijw Matylda (1899 — 1928) wewn,, 
Kraków, ul. Prądnicka 4, m. 4 

Lowenhoff Konstanty (1892 — 1925) 
baki , Kraków, ul. Szymanowskie- 
go boczna 5 

Lowenhoff Stefania (1899—1925) 
dziec., Kraków, ul. Szymanow- 
skiego boczna 5 


Spis lekarzy 9 


257 


258 

flrm OEI4C - book-olds.ru Lubaś 


LEKARZE 


Łabędź 


Lubaś Franciszek (1903 — 1933) og., 
Łącko, pow. Nowy Sącz, ul. Pił- 
sudskiego 18 

Lubasiowa Stanisława Maria Kazi- 
miera (1906 — 1934) og., Łącko, 
pow. Nowy Sącz, ul. Piłsudskie- 
go 18 

Lubczyński Józef Makary (1887 — 
1912) hig,, dziec., Gdańsk. Aka- 
demia Lekarska 

Lubczyński Wacław (1896 — 1925) 
dziec., Wrocław, ul. Pomorska 16, 
m. 10 

Lubelska Felicja (1901 — 1928) ana- 
lityk.. Łódź, ul. Jaracza 69, m 12 

Lubelski Adam (1911 — 1935) gin., 
połoz., Kraków, ul. Józefitów 11, 
m. 3 

Lubelski Jan Zbigniew (1910 — 1936) 
płuc., Chodzież, Sanatorium P.K.P. 

Lubelski Stanisław (1889 — 1922) 
skór., wener., Katowice, ul. War- 
szawska 28, m. 4 

Lubieniuk Modest ( - ) Sie- 

dlce, ul. Skorupki 29 

Lublast Stanisław Gustaw (1897— 
1924) gin., połoz., Kraków, ul 
Kremerowska 8 


Lubowiedzki Jerzy Jan (1903 — 1S28> 
chn\, Słotwina Brzesko 
Łuczak Józef (1917 — 1945) og., Wro- 
cław, ul. Chałubińskiego 2 
Ludmiński Zygmunt jun. (1914 — 
1942) og.. Bystrzyca, woj. wroc- 
ławskie, Szpdal 

Ludwiczakowa Stefania Lucyna 

(1907 — 1938) og.. Głogów n Odrą 
Lutomska Ksenia (1900 — 1938) sto- 
mat., Gdańsk, ul. Rokossowskie- 
go 35, m. 3 

Lutosławska Maria (1880 — 1904), Ko- 
morów, ul. Brzozowa 17 
Lutowiecki Jerzy (1896 — 1928) s v or. 

Łódź, ul. Legionów 9, m. 1 
Luttelmann Jan (1891 — 1919) og r 

Kobylin, ul. Krotoszyńska 268 
Luty Anna Wanda (1914 — 1940) og.. 
Stalowa Wola. ul Narutowicza 4 
•n. 10 

Lutyński Czesław Feliks (1889 — 
1914) gm., połoz.. Kraków ul. 
Prądnicka 80 

Luziński Mieczysław (1900 — 1925) 
neur., Poznań pł. Wolności 4, m. 4 
Liick Edward Sebastian (1912 — 

1939) og., Mrągowo, ul. Kościusz- 
ki 1 


Ł 


Łaba Roman Szczęsny (1883 — 1909) 
wewn., Przemyśl, ul. Piotra Skar- 
gi U 

Łabendziński Franoiszek (1887 — 

1911) wewn., Poznań, ul. Mickie- 
wicza 22, m. 11 

Łabeńska-Goertzowa Nadzieja (1907 
— 1930) wewn., dziec., Złotów, ul. 
Żymierskiego 37 

259 


Łabęcka Anna Wanda (1906 — 1936> 
ocz., Łódź. ul. Żeromskiego 113 

Łąbędzki Alojzy (1878 — 1911) wewn, 
dziec., Pruszków, ul. Klonowa 7 
m. 3 

Łąbędzki Stefan Orest (1903—1930) 
gin., połoz., Warszawa, ul. Wileń- 
ska 21 

Łabędź Stefania Maria (1915 — 1942) 
og., Kraków, Al. 29 Listopada SO- 
JO 0 


flrm OEI4C - book-olds.ru Łabno 


LEKARZE 


Łazarewicz 


Łabno Stanisław (1914 — 1946) chir., 
Szczecin, ul. Martynowska 22, m. 3 
Łabuć Genadiusz (1897 — 1931) og., 
Lubartów, ul. Legionów 53 
Łabuciowa Anastazja (1899 — 1926) 
og., Lubartów, ul. Legionów 53 
Łabużek Kajetan Ludwik (1907 — 
1935) rentg., Kraków ul. Krowo- 
derska 8 

Łaciak Jan (1919 — 1944) og., Łódź, 
ul. Armii Czerwonej 15 
Ładyński Stefan (1890 — 1914) og., 
Łódź, ul. Piotrkowska 145 
Ładyżyński Hilarion (1906 — 1935) 
gin., połoz., Warszawa, ul. Gro- 
chowska 133, m. 9 
Łagan Jan (1916 — 1943) og., Kato- 
wice, ul. Batorego 2, m. 5 
Laguna Jan (1894 — 1923) gin., War- 
szawa, Al. Zjednoczenia 98, m. 19 
Laguna Stanisław (1893 — 1921) med. 
sąd.. Warszawa, ul. Kleczewska 98 
(doc. U. W.) 

Łajoll Krzysztof Jerzy (1899 — 1925) 
og., Nysa, ul, Stalina 27 
Łakota Jan Kazimierz (1904 — 1930) 
laryng., Wrocław, ul. Traugut- 
ta 121 

Łamacz Jan (1915—1940) serce, Kra- 
ków, ul. Reymonta boczna 5, m. 3 
Łanlewska Katarzyna (1899 — 1929) 
płuc., Skarżysko 

Łapa Jan (1893 — 1929) otolaryng., 
Chorzów, ul. Bieruta 3 
Łapińska Janina zob. Sztolcman - 
Łapińska 

Łapińska Zofia (1878—1905) dziec., 
hig. szkolna, Bykowiec, woj. ślą- 
sko-dąbrowskie 

Łapiński Julian Józef (1883—1911) 
wewn., dziec., Olkusz, ul. Kra- 
kowska 18 

Łapiński Teodor (1872— 1899) psych., 
neur., Lubliniec, ul. Grunwaldz- 
ka 1 

Łapiński Zdzisław Eligiusz (1909 — 
1934) chir.. Warszawa, ul. Oczki 6 

261 


Łapszewicz Irena Wanda zob. 
Wajch t-Łapsze wicz 

Łasiński Wiesław (1915—1939) og. t 
Gdynia-Oksywia, ul. Arciszew- 
skich 5 

Łaska- Abramowicz Anna (1886 — 
1909) gin., Warszawa, ul. Chło- 
pickiego 10, m. 1 

Łaski Józef Piotr Paweł (1914 — 
1945) og., Więcbork, pow. Sępolno 
ul. Złotowska 44 

Łaski Zygmunt Izydor (1891 — 1918) 
chir., Warszawa, ul. Mickiewi- 
cza 25, m. 36 

Łastowiecki Konstanty (1902 — 1929) 
og., Krasnobród, pow. Zamość 

Łatała Edward Franciszek (1910 — 

1942) chir., otolaryng., Jędrzejów, 
ul. 14 Stycznia 17 

Ławińska Stanisława (1915 — 1939) 
og., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Graży- 
ny 17, m. 3 

Ławrowckl Włodzimierz (1869 — 1898) 
1935) wewn., Gdańsk, ul. Dę- 
binki 7 

Ławkowicz Izabela zob. Krzemiń- 
ska - Ławkowicz 

Ławrowski Włodzimierz (1869 — 1897) 
og., Przemyśl, ul. Tatarska 22 

Ławrynowicz Marian (1892 — 1922) 
gin., wewn., Boćki, pow. bielski 

Ławrynowicz Romuald ( — 

), skór , Warszawa, ul. Koszy- 
kowa 82a 

Ławrynowicz Walentyna (1887 — 
1924) płuc., Otwock, ul. Samorzą- 
dowa 18 

Łazarewicz Franciszek (1900 — 1930) 
og., Oborniki, ul. Dworcowa 43 

Łazarewicz Irena Urszula Maria 
— zob. Iwicka-Łazarewicz 

Łazarewicz Stefania (1895 — 1923) 
og., Oborniki, woj. poznańskie 

262 


flrm OEI4C - book-olds.ru Łazarowicz 


Łoza 


LEKARZE 


Łazarowicz Klemens (1869 — 1895) 

chir., Grójec, ul. Laskowa 1 
Łazowski Eugeniusz (1913 — 1940) 

med. społ., Warszawa, ul. Filtro- 
wa 81, m. 5 

Łazowy Maria (1913 — 1945) og., 

Bydgoszcz, ul. Garbary 12 
Łażewski Witold (1915 — 1945) chir., 
połoz., Konin, ul. Szpitalna 25 
Łącka Anna zob, Rewucka-Łącka 
Łącka Halina (1904 — 1933) psych., 
Poznań, ul. Nad Wierzbakiem 14c 
Łącka Jadwiga zob. Graba-Łącka 
Łącki Mikołaj (1888—1913) hig., 
epidem., \Varszawa, ul. Chmiel- 
na 25, m. 4 

Łączkowska Maria (1900 — 1927) la- 
ryng., Poznań, ul. Mickiewicza 22 
Łąski (Wiesbaum) Stefan Mieczy- 
sław (1902 — 1928) wewn., Tuszy- 
nek. Sanatorium 

Łążyński Marian (1869 — 1893) chir., 
Czerniejewo, pow. Gniezno 
Łepkowski Zygmunt (1895 — 1324) 
wewn., Poznań, ul. Mielzyńskie- 
go 26/27 

Łepkowski Witold ( — ), Ko- 

nin, ul. Szpitalna 25 
Łęczycka Karolina zob. Sluzarowa- 
Łęczycka 

Łęczycka Maria (1908 — 1933) ana- 
lit. lek., Kraków, ul. Straszew- 
skiego 21 

Łęgiewicz Ryszard Antoni (1921 — 
1946) skór., Warszawa, ul. Po- 
znańska 37 

Łęski Józef (1880 — 1908) wewn., Po- 
znań-Krzyżowniki, ul. Tatrzań- 
ska 44 

Łętowski Antoni Włodzimierz (1909 
— 1945) og., Gdańsk-Oliwa, ul. 
Asnyka 8 

Łobzowa Halina (1902 — 1927) wewn., 
Łódź- Aleksandrów, ul. Ogrodo- 
wa 14 

Łobzowski Witold (1907 — 1941) 
skór., wener., Katowice, ul. 3 Ma- 
ja 17 


Łochina Mikołaj Stefan (1914 — 1946) 
gin., Częstochowa, ul. Kordeckie- 
go 2 

Łodzińska Helena (1911 — 1938) og., 
Stalowa Wola, ul. Mickiewicza 3 

Łodziński Kazimierz (1887 — 1913) 
wewn., płuc., Szczecinek, ul. Ko- 
ściuszki 64 

Łogucki Stanisław (19 1 4 — 1945) 
wewn., Budziszowice, pow. Raw- 
ski Maz. 

Łonicka Maria Agnieszka zob. Swi- 
derska-Łouicka 

Łopatto Antonina (1884 — 1914) 
wewn., Łódź, ul. Dowborczy- 
ków 4, m. 7 

Łopieński Bolesław (1887 — 1921) 
wewn., Warszawa, ul. Sandomier- 
ska 6, m. 4 

Łoś Mikołaj (1911—1946) og., Sta- 
szów, ul. Wschodnia 3 

Łoskiewicz Mirtylla Maria (1891 — 
1917) dziec., Wilanów, Plebania, 
pow. warszawski 

Łotkowskl Kazimierz Szczepan 
(1912 — 1939) og., Kraków, ul. Ba- 
sztowa 24, m. 6 

Łotocka Wanda zob. Kosmalska- 
Łotocka 

Łotocki Edward (1888 — 1913) płuc„ 
serce, Zakopane, ul. Mickiewi- 
cza 1 

Łotysz Rudolf (1895 — 1926) rentg., 
Suwałki, ul. Konopnickiej 6 

Łowczowski Kazimierz Roman 
(1904 — 1931) og., Bieńczyce 103, 
pow. Kraków 

Łowczowski Wiktor Leszek (1900— 
1927) og., Wojnicz, ul. Jagielloń- 
ska 79 

Łowkicwicz Wiera (1890 — 1917) 
dziec., wewn., Ełk, ul. Chopina 15 

Łoza Emil Antoni (1912 — 1939) skór., 
wener., Łódź, ul. Sienkiewicza 34, 
m. 2 


263 


264 


flrm OEI4C - book-olds.ru Łozicka LEKARZE Łukomskl 


Łozicka-Zubklewicz Zina (1902 — 
1940) wewn„ dziec., Chełm, ul. 
Lubelska 7o 

Łoziński Jan (1884 — 1912) stomat., 
Warszawa, ul. Targowa 33, m. 6 
Łoziński Mieczysław (1909 — 1937) 

wewn., płuc., Karpacz, ul. Wielko- 
polska 191 

Łozowski Jerzy (1909 — 1939) og., 
Aleksandrów Kuj., ul. Piłsudskie- 
go 3 

Łubkowska-Gómicka Zofia Helena 

(1909 — 1933) dziec., Warszawa, Al. 
3 Maja 14, m. 44 

Łuczak Bolesław Jerzy (1908 — 1937) 
laryng., Łódź, ul. .Radomska 1 
Łuczak Edmund (1909 — 1937) og, 
Szczecinek, ul. Kościuszki 41 
Łuczakowa Zofia Rachela zob. 

Kroszczor-Łuczakowa 
Łuczyński Romuald (1900 — 1929) 

wewn., balneol.. Krynica, willa 
„Berło” 

Łuczyński Stanisław Emilian (1902 
— 1927) wewn., serce, Lublm, ul. 
Lipowa 3 

Łuczyński Stanisław (1911 — 1945) 

og., Skierniewice, ul. Kilińskie- 
go 4 

Łuczyński Stanisław (1911—1940) 

gin., Warszawa, ul Spacerowa 12, 
m. 2 

Łuczyński Witold Aleksander Maria 

(1875 — 1913) serce. Zakopane, ul. 
Witkiewicza 1091 

Łuczyński Włodzimierz (1895 — 1927) 
og., gin., Zelów, pow. Łask, ul. 
Kościuszki 37 

Łuczyński Zygmunt (1908 — 1932) 

chir., Kraków, Borek Fałęcki 
Łngowska Irena (1907—1933) laryng., 
Poznań, Park Wilsona 7 
Ługowska Kazimiera zob Michał- 

kiewicz-Ługowska 

Łnkasiewicz Danuta Anna (1918 — 
1946) epidem., Warszawa, ul. Cza- 
pelska 30, m. 11 

265 


Łukasiewicz Ewa zob. Balińska* 
Łukasiewicz 

Łukasik Irena zob. Pogonowska- 
Łukasik 

Łukasik Stefan (1912—1937) chir., 
Warszawa, ul. Oczki 6 

Łukaszczuk Rudolf (1902 — 1937) 
wewn., Leszno, ul. Paderewskie- 
go 5 

Łukaszczyk Franciszek (1897 — 1924) 
wewn., radiol., Warszawa, ul. Wa- 
welska 15, Inst. Radowy 

Łukaszek Herman (1910 — 1937) 
rentg,, Katowice, ul. Młyńska 23 

Łukaszek Józef Jan (1915 — 1945) 
skór., wener., Katowice, ul. War- 
szawska 5, m. 3 

Łukaszewicz Ewelina (1885 — 1923) 
wewn., Łódź, ul. Zawadzka 37, 
m. lOa 

Łukaszewicz Edward (1897 — 1925) 
og., Ciechocinek, ul. ks. Józefa 1 

Łukaszewicz Gerard Paweł (1918 — 
1944) og., Kłodzko, ul. Szpitalna 1 

Łukaszewicz Julian (1899—1929) 
og., Katowice-Ligota, ul. Ma- 
zurska 4 

Łukaszewski Gwidon Barnim Wiktor 

(1904 — 1935) psych., Warta, pow. 
Sieradz, Szpital Psychiatryczny 

Łukaszewski Stanisław Michał 
(1918—1941) og., Elbląg, ul. Boi. 
Prusa 5 

Łukawski Jan Aleksander (1909— 

1938) og., Błonie, ul. Warszaw- 
ska 15 

Łukawski Stanisław Stefan (1911 — 

1939) dziec., Kraków, ul. Smoleń- 
ska 26 

Łukiewicz Kazimierz (1888 — 1914) 
skór., wener., Łódź, ul. Wólczań- 
ska 4, m. 12 

Łukomski Edmund (1913 — 1939) og., 
Poznań, ul. Szamarzewskiego 26, 
m. 3 

Łukomski Wiktor (1902 — 1933) oto- 
laryng.. Łódź, ul. Zawadzka 3 

266 


flrm OEI4C - book-olds.ru Lukowa 


LEKARZE 


Maciejewski 


Lukowa Zofia Julia (1914 — 1939) 
og, Lusławice, pow. Brzesko 
Łukowicz Jan Paweł (1886 — 1913) 
chir., Chojnice, ul. Piłsudskiego 41 
Łukowicz Marceli Karol Edmund 
(1889 — 1915) skór., wener., Toruń, 
ul. św. Katarzyny 10 
Łuniewska Felicja (1885 — 1908) 
psych., hig. szkol, i psych., Tworki; 
Szpital 

Łuniewski Józef Ignacy (1886 — 
1926) psych., Kobierzyn, Szpital 
Psych 

Łutowicz - Ostrowska Stanisława 

(1902 — 1934) bakt . Bydgoszcz, ul 
Asnvka 7 m 4 


Łypek Sylwin Juliusz (1895 — 1925) 
wewn., Żory, woj. śląsko-dą- 
browskie. Dolne Przedmieście 7 

Łysakowski Stefan (1895 — 1924) 

wewn., Warszawa, ul. Pierackie- 
go 15, m. 8 

Łyskawińska Maria zob. Cywióska- 
Łyskawińska 

Łyskawiński Stanisław (1879 — 1906) 
dziec., Warszawa ul. Krasińskie- 
go 18, m. 107 

Łysogórski Zygmunt (1902 — 1932) 

og., Ustroń 134, pow. Cieszyn 

Łytkowski Stefan (1899 — 1928) chir , 
Żorv pow. Rvbmk ul Nowa 2 Macewicz Piotr (1890 — 1936) hig., 
Warszawa, ul. Próżna 12, m. 7 

Mach Bronisław Józef (1914 — 1942) 
og., Kraków, ul. Grodzka 4 

Machauf-Makarewicz Edward (1895 
— 1923) otolaryng., Kraków, ul. 
Sw. Krzyża 3 

Machczyński Henryk (1892 — 1917) 
wewn., gin , Dubiecko, pow. Prze- 
myśl 

Machej Antoni (1908 — 1935) hig., 
chor. trop., Szczecin, Wały Chro- 
brego 1 

Machl Michał (1913—1939) og., Dę- 
ba, pow. Tarnobrzeg 

Machnicki Stanisław Józef Wiktor 
(1913 — 1938) og., Bochnia, ul. Ber- 
nardyńska 6 

Machnicki Stanisław (1881 — 1905) 
gin., wewn., Pogorzany 119, pow. 
Limanowa 


Machoń Tytus (1903 — 1930) og., Dą- 
browa Górnicza, ul. Sienkiewi- 
cza 25 

Machońko Arkadiusz (1912—1941) 

og., Gdańsk- Wrzeszcz ul. Pod- 
leśna 23 

Machowska Zofia Stefania (1907— 

1935) og., Ostrowiec, ul. Kiliń- 
skiego 39 

Maciak Franciszek (1887 — 1915) og.. 
Nowy Sącz ul. Jagiellońska 36 
Maciejczyk Alojzy (1910 — 1945) 
chir., Rydułtowy, pow. Rybnik, ul 
Plebiscytowa 69 

Maciejewska Maria (1914 — 1939) 
og., Poznań, ul. Słowackiego 34, 
fn. 3 

Maciejczyk Alojzy (1910 — 1945) 

1931) chir., ortop., Gdańsk, ul 
Curie-Skłodowskiej 2, m. 2 

Maciejewski Alfons Antoni (1906 — - 

1932) ortop., chir., Poznań, ul. G'a- 
siorowskich 7 2b8 

fln 9\ OEI4C - book-olds.ru "Maciejewski 


LŁKARZE 


Majerek 


Maciejewski Franciszek (1890 — 1921) 

rentg., Radom, ul. Żeromskiego 4 
Maciejewski Józef (1910 — 1935) 
wewn., Poznań ul, Roosevelta 22 
m. 19 

Maciejewski Kazimierz Hipolit (1890 
— 1918, nostr 1923) og.. Lipno, ul. 
Kościuszki 17 

Maciejewski Rudolf (1898 — 1945) 
wewn., Ełk, ul. Słowackiego 11 
Maciesowicz Józef (1903 — 1929) og. 

Skolimów, ul. Długa 43, m. 3 
Maoińska Ludomira (1908—1937), 
Łódź, ul Wólczańska 22? 

Maciński Zygmunt (1909 — 1937) og . 

Inowrocław, ul. św. Ducha 86 
Maciszewska Marta — zob. Popław- 
ska-Maciszewska 

Maciukiewicz Wanda (1904 — 1930) 
rentg., Częstochowa ul. Jasno- 
górska I02a 

Mackiewicz Henryk (1902 — 1928) 

połoz , Dobra k/Turka, woj po- 
znańskie 

Mackiewicz Józef (1896 — 1926) og. 

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 27 
Mackiewicz Olgierd (1903 — 1929) 

gin., Łódź, ul. Zawadzka 28 
Mackiewicz Stanisław Witold (1901 

— 1925) neur.. R/eszów, ul. Zamoj- 
skiego 12 

Mackiewicz Zofia (1903 — 1930) 

neur,, Łód? Szpital Kochanówka 
Maćkowski Alfons (1902 — 1927) 

chir , Cieszyn, ui. Sienkiewicza 6 
Maćkowski Jan (1889 — 1914) chir, 
Brodnica, ul. Przykop 3 
Maćkowski Michał (1908 — 1938) og., 
Piła, ul. Okrzei 52 

-Madej Kazimierz Antoni (1898 — 
1925) og., Międzychód, ul. 17 Sty- 
cznia 84, m. 2 

Madej Władysław (1903—1934) og., 
Wiślica, pow. Pińczów 
Madcja-Chmiak Zenobia (1899 — 

1944) chemia, Wrocław, ul. Bo- 
duena Jana 4 

269 


Madejczyk Eugeniusz (1915 — 1939) 

wewn., Warszawa, ul. Twarda 20, 

m. 8 

Madejczykowa A. zob Sadlak-Ma- 
dejczykowa 

Madey Jan Albert (1907 — 1933) płuc,. 
Warszawa ul. Górnośląska 7a 

n. 18 

Madziarska-Langer Gizela (1893 — 
1929), Chełm Lub., ul. Pierackiego 
27 

Mapusel Antoni Aleksander (1883 — 
1914) og., Jarocin, ul. Moniuszki 13 
Maga Stanisław Marian (190” — 
1932) baln , Jastrzębie Zdrój, ul. 
Parkowa, willa św. Jacka 
Magiera Tadeusz Mieczysław Witold 
(1906 — 1931) chir. Jaworzno, Szpi- 
tal Górniczy 

Magnuszewska Jadwiga Helena 
(1890—1914) rentg., Warszawa, ul. 
Grochowska 337. Ośrodek Zdro 
wia 

Magowski Władysław (1890 — 1931) 
ocz., Poznań, ul. Zbąszyńska 25 
Mahrburg Stanisław (1886 — 1914) 
wewn., anet. patol., Lublin, ul. 
3 Maja 8, m. 9 (prof. U. M. C. S.) 
Maj Jan (1891 — 1924) og., Murowa- 
na Goślina, pow. Oborniki, ul. 
Rogozińska 46 

Maj Julian Józef (1907 — 1934) chir.. 

Dębica, ul. Daszyńskiego 11 
Majchrzak Tadeusz Mieczysław 
(1901 — 1932) hig„ Bydgoszcz, ul. 
Libelta 5, rn. 5 

Majda Aleksander (1918 — 1946) og., 
Kolbudy, pow. Gdańsk 
Majer Elżbieta (1912 — 1940) gin., 
połoz., Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Ko- 
narskiego 2 

Majer Wacław (1897 — 1925) gin.; 
połoz.. Gdańsk-Wrzeszez, ul. Ko- 
narskiego 2 

Majerek Stanisław Kazimierz (1914. 
— 1942 nostr. 1946) bakt., Krakćw, 
ul. Siemiradzkiego 10, m. 1 

270 


flrm OEI4C - book-olds.ru Majerowski LEKARZE Makarewicz 


Majerowski Seweryn Antoni (1905 — 
1932) og., Wejherowo, ul. Sobie- 
skiego 298 

Majewicz Edmund (1871 — 1897) 
wewn., Kraków, ul. Straszewskie- 
go 24, m. 5 

Majewska Czesława zob. Miodu- 
szewska-Majewska 
Majewska Helena (1912 — 1938) ocz., 
Poznań, ul. Zakręt 6, m. 1 
Majewska-Szulcowa Irena (1907 — 
1936) og., Mrozy, ul. Mickiewicza 1 
Majewska Jadwiga (1895 — 1926) 
dziec,, Warszawa, ul. Szeroka 10, 
m. 5 

Majewska Milada Jadwiga (1916 — 
1940) og.. Szczecin, ul. Słowackie- 
go 4, m. 

Majewska Olga (1909 — 1935) wewn., 
Warszawa, ul. Ząbkowska 54, 
m. 21 

Majewska-Szwelnos Regina zob. Ro- 
manowska - Majewska - Szwelnos 
Majewska Zofia (1907 — 1930) neur„ 
Gdańsk, ul. Dębinki 7 
Majewska-Borkowska Zofia (1911 
— 1938) fizvkoter, Warszawa, ul. 
Rakowiecka 1/3, m. 4 
Majewska Zuzanna (1913 — 1939) 

skór., Poznań, ul. Szczanieckiej 6 
Majewski Adam Kazimierz (1867 — 
1893) chir., Wrocław, ul. Bartla 4 
Majewski Antoni (1890 — 1922) gin., 
Łódź, ul. Legionów 3, m. 6 
Majewski Czesław (1914 — 1938) og., 
Poznań, ul. Zakręt 6 
Majewski Edward Wiesław (1909 — 


1939) 

Grójec 

wewn., 

Goszczyn, 

pow 

Majewski 

* 

4 > 1 

(1895—1922) 

chir.. 

Kielce, 

Szpital 

Miejski 


Majewski 

Jan 

(1909—1947) 

og., 

Brzostek ad Jasło Majewski Kazimierz (1873 — 1898) 
ocz., Kraków, ul. Syrokomli 23 
(prof. U. J.) 

Majewski Kazimierz (1891 — 1925) 
og., Łańcut, ul. Sokoła 15 

271 


Majewski Kazimierz (1916 — I94ó> 

og., Jar, ul. Szkolna 6 
Majewski Leon (1909—1939) Kra- 
ków, ul. Piłsudskiego 8 
Majewski Ludwik (1915 — 1940) og., 
Czechowice, kopalnia „Silesia** 
Majewski Stanisław Marian (1875 
— 1904) wewn.. Wysokie Mazow 
woj. białostockie 

Majewski Teodor (1898—1932) gin. 
połoz., Warszawa, ul. Piotra Skar- 
gi 16 m. 10 

Majewski Wacław Eugeniusz (1882 
— 1915) hig , wewn., dziec., Jawo- 
rzno, pow. Chrzanów, ul. Naruto- 
wicza 

Majewski Zbigniew ( — ). 

Terespol, pow. Biała Pódl. 
Majewski Zenon (1914 — 1938) gin 
Szczecin, ul. Słowackiego 4, m. 5 
Majkowska Halina Zofia (1913— 
1938) dziec., Chorzów, ul. Strzel- 
ców Bytomskich 11 
Majkowski Juliusz ( 1899 — 1926) 
wewn.. Warszawa, ul. Targo- 
wa 84, m. 7 

Majkowski Marceli (1912 — 1938) 
chir., Bielszowice, Szpital Ubezp. 
Społ. 

Major Klemens (1914 — 1942) og., 
Elbląg, ul. Robotnicza 160 
Majzlowa Sulamit zob. W ił en kin - 
Majzłowa 

Mak Otto (1915 — 1939) og., Gliwice, 
ul. Kłodnicka 3 

Makarewicz Dymitr (1908 — 1936) og., 
Kępno, Rynek 28, m. 3 
Makarewicz Edward zob. Machauf- 
Makarewicz 

Makarewicz Jan (1902 — 1933) wewn., 
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 
9, m. 1 

Makarewicz Leontiusz (1911 — 1939) 
gin., Miłków, pow. Jelenia Góra 
ul. Szpitalna 95 

Makarewicz Piotr (1912 — 1936) skór., 
wener., Koszalin, ul. Ogrodowa 8 

272 


flrm OEI4C - book-olds.ru Makaruk 


LŁK ARZE 


Malik 


Makaruk Piotr Stanisław (191C — 

1936) og., Wisznice, pow. Włodawa 

Makarewicz Wacław ( — ), 

Wola Uhruska, pow, Włodawa 
Makiełła Janina Stefania (1899 — 1927) 
dziec,, Chorzów, ul. Powstańców 21 
Makiełła Józef (1897 — 1930) og., 
Chorzów, ul. Powstańców 21 
Makohoński Eugeniusz (1905 — 1934) 
wewn., gin., Radziejów Kuj. 
Makower Henryk (1904 — 1929) bakt„ 
wewn., Wrocław, ul. Wybrzeże 
Wyspiańskiego 37, m. 4 
Makower Rachela zob, Szadowska- 
Makower 

Makowerowa Noemi zob. Wigoro* 
wicz-Makowerowa 

Makowiec Józef Bolesław (1905 — 
1931) skór., wener., Ostrów Wlkp., 
ul. Starokahska 1 

Makowiec Tatiana (1906 — 1933) dziec., 
Ostrów Wlkp , ul. Starokaliska 1 
Makowiecki Wacław (1903 — 1936) 
psych.. Warszawa, ul. Solec 103, 
m. 29 

Makowska-Przyborowska Helena 

(1911 — 1938) og., Gdynia. Skwer 
Kościuszki 20 

Makowski Antoni Tadeusz (1910 — 

1937) wewn., Warszawa, ul. Kle- 
czewska 13, Bielany 

Makowski Henryk ( — ), 

Warszawa, ul. Chocimska 38, m, 19 
Makowski Ksawery Witold (1900— 
1936) ocz., Katowice, ul. Szafranka 
7, m. 6 

Makowski Stanisław (1894 — 1926) 
wewn., Piastów, ul. Reya 26 
Makólski Henryk (1911—1937) wewn , 
Kielce, ul. Ogrodowa 3 
Makszewski Marcin Jan (1903—1931) 
wewn,, dziec., Chełm, ul. Pierac- 
kiego 22 

Makuch Wanda ( — ) t War- 

szawa, ul. Klonowa 12, m, 5 
Malanek Adam Jan (1899 — 1930) 
wewn., Kraków, ul. Bosacka 613 

273 


Malar Mieczysław ( —1930, noatr. 

1935) gin., połoz., traumal,. Jelenia 
Góra, ul. Grodzka 16 
Malar Stefania (1904 — 1928) dziec.,. 

Jelenia Góra, ul. Grodzka 16 
Malarecka Teresa ( — ), War- 

szawa, ul. Szeroka 6 
Malawski Jerzy Alojzy (1906 — 1932) 
og . Będzin, ul, Kołłątaja 24 
Malawski Stefan ( — ), Mińsk 

Maz,, koszary 

Malc Otton (1915 — 1939) og., Gliwice, 
ul. Górnycn Wałów 8 
Malczewski Tadeusz (1892 — 1982) 

wewn., elektroter., Kamień, woj. 
szczecińskie, ul. Słoneczna 8 
Malczyński Stefan Ignacy (1904 — 
1930) og, Nowy Sącz, ul. Sienkie- 
wicza 13 

Malej Aleksander (1894 — 1938) og„ 
Wrocław, ul. Pomorska 39, m. 3 
Malenda Antoni Marceli (1906 — 1935) 
chir., dziec., Łódź. ul. Radwańska 
16 

Maleszewska Zuzanna (1889 — 1915) 
wewn., neur., Warszawa, Al. Jero- 
zolimskie 41, m. 18 
Maleszyk Eugenia Maria (1903 — 1937) 
bakt„ Lublin, ul. Lubomelska 8a, 
m. 3 

Maleszyk Stefan (1901 — 1931) wewn , 
Lublin, ul, Lubomelska 8a, m 3 
Malewski Konrad ( — ), 

Warszawa, ul. Mała 7 
Malewski Leon (1907 — 1933) wewn., 
Wrocław, ul. Żeromskiego 67, m. 3 
Malewski Tadeu (1891 — 1926) 
wewn., Rabka, Alej.* ‘ K, Kadena 
611 

Malibo Jan (1915 — 1946) og., Koł- 
biel, pow. Mińsk Mazow., Ośrodek 
Zdrowia 

Malibo Tomasz (1888 — 1927) wewn.. 
Lublin, ul. Piechoty 3, m. 2 
Malik Alojzy (1912—1944) og., Ka- 
towice, Szpital U. S 

274 


flrm OEI4C - book-olds.ru Malinowska 


LEKARZE 


Manczarsk-a 


Malinowska Anna (1899 — 1930) 

wewn., Chełm, ul. Orlicz-Dresze- 
ra 8 

Malinowska Olga (1918 — 1941) 

wewn. Wrocław, ul. Traugutta 
120, Okr. Szpital Nr 4 
Malinowski Adolf (1891—1914) neur., 
psych., Gdańsk, ul. Dgbinki 7 
bud. 25 

Malinowski Alojzy (1884 — 1910) 

wewn., dziec., Kraków, Osiedle 
ofic., ul. Gen. Bema 6, m. 4 
Malinowski Bolesław (1899 — 1929) 
wewn., płuc.. Chełm., ul. Orlicz 
Dreszera 6 

Malinowski Marian Franciszek (1903 
—1929) wewn., położ., Krzyz, pow. 
Piła, ul. Gen. Sikorskiego 5 
Malinowski Stanisław Jan (1888 — 
1914) skór., wener.. Kraków, ul. 
Kochanowskiego 28 
Malinowski Tadeusz (1904 — 1932) 
ocz., Gliwice, pl. Wolności 8 
Malinowski Władysław (1871—1898) 
chir., Sulęcin, wo). poznańskie, 
ul. Ceglana 12 

Malinowski Władysław (1907 — 1932) 
laryng., Kłodzko, ul. Szpitalna 1 
Malinowski Władysław Andrzej (1891 
— 1917) og, Radomsko ul. Lima- 
nowskiego 2 

Malinowski Zygmunt Karol (1892 — 
1922) Wewn., Grójec, ul. Piotra 
Skargi 1 

Malisz Tomasz (1911 — 1937) og. 

Szczecin, ul. Mickiewicza 116 
Maliszewska-Maciuk Larysa (1903 — 
1934) wewn., Koło, ul. Polna 17 
Maliszewski Leon (1906 — 1934) wewn. 

Koło, ul. Polna 17 
Maliszewski Ludwik (1883 — 1913) 
og., Konstancin, Szpital św. Ducha 
Malkiewicz Jan Władysław (1865— 
1894) og., Solice Zdrój, ul. Sło- 
wackiego 30 

Małachowski Mikołaj (1890 — 1946) 
og., Rembertów, ul. Klasztorna 8 


Małecka Antonina (1901 — 1928) 
stomat., Lodź. ul. Sienkiewicza 37, 
m. 40 

Małecki Edmund (1909—1937) og., 
Wągrowiec, ul. Kościuszki 23 
Małecki Jan (1902 — 1925) larvng . Po- 
znań, ul. Mazowiecka 1 
Małecki Jan (1915 — 1945) og.. Mo- 
gilno, ul. Hallera 1 
Małecki Tadeusz Jan (1904 — 1930) 
gin., połoz., Lublin, ul Wyszyń- 
skiego 10, m. 1 

Małek Józcl (1903—1928) chir . 

położ., Nisko ul. Kolejowa 1 
Małeski Karol (1911—1936) og . 

Wieliczka, plac Daszyńskiego 13 
Małkiewicz Edward Eustachiusz (1894 
— 1925) skór., wener Kraków, ul 
Żuławskiego 5, m. 8 
Małkiewicz Franciszek (1899 — 1932) 
dziec., płuc.. Płock ul. Królewiec- 
ka 28 

Małkowski Bogdan Jarosław (1907 — 
1939) og., Kraków, ul. Wawrzyńca 
20 

Małolepszy Jozef zob. Straburzyński - 
Mał o lepszy 

Małofiejowa Halina zob Walkiewicz- 
Małofiejowa 

Małuj Jan (1890—1917) otolaryng , 
Poznań, ul. Przecznica 2 
Maluj Wacław (1905 — 1935) laryng , 
Poznan. ul Świerczewskiego 15, 
m. 3 

Małujło-Opalska Irena (1914 — 1941, 
nostr. 1946) og., Jastrowo, pow. 
Wałcz, ul. Kieniewicza 19 
Mancewicz Eugeniusz Ignacy (1881 — 
1923) stomat., Toruń, ul. Mickie- 
wicza 7, m. 23 

Mancewicz-Jakubowska Maria (1898 
— 1928) wewn., Warszawa, ul. Zuga 
30, Bielany 

Manezarska Aleksandra Helena (1900 

— 1926) ocz. Gdańsk ul. Lipowa 
29 


2 271 > 


flrm OEI4C - book-olds.ru Manczarska 


LF KARZE 


Marciak 


Manczarska - Wojciechowska Al<na 
(1900 — 1926), Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska 66 

Manczarski Stanisław (1901 — 1926) 

med. sąd.. Gdańsk, ul. Lipowa 29, 
m. 2 

Mandel Eliasz (1908 — 1938) Morąg, 
woj. olsztyńskie, ul. Żymierskie- 
go 8 

Mandel Henryk Wojciech (1910 — 
1 939) og , Kościan, ul. Św. Ducha 
20 

Mandelbaum Jakub (1897 — 1026) 
wewn., neur., Legnica, ul. Złolo- 
górska 27 

Manduk Antoni (1869 — 1895) wewn., 
Gołąbki, poczta Włochy, ul. Leśna 1 
Mandybur Józef (1899 — 1925) wewn., 
Zamość, ul. Obwodowa 1 
Manelzon Lew (1907 — 1933) og., 

Wrocław, ul Tomasza Biskupa 15 
Mania-Maniewski Antoni Henryk 
(1901 — 1934) wewn., gin.. Żyrar- 
dów, ul. Szkolna 1, m 4 
Maniecki Jerzy ( — ), War- 

szawa, ul. Marszałkowska 137. 
m. 11 

Maniewski Antoni Henryk zob. Ma - 
nia-Maniewski 

Manikowska Wanda Maria zob. Go- 
spodarowska-Manikowska 
Manikowski Henryk (1915 — 1945) 
gin., połoz., Wrocław-Sępolno, uL 
Dębowskiego 13 

Manikowski Zbigniew Tadeusz (1915 

— 1939) wewn., Gdańsk-Wrzeszcz 
ul. Matejki 20 

Maniowski Zenon (1902—1930) 
wewn., Miechów, Szpital Powia- 
towy 

Maniszewski Kazimierz (1900 — 1931) 
og., Ostrołęka, pl. 3 Maja 16 
Maniszewski Walenty Marian (1907 
— 1932) stomat., Gdynia, ul. Sło- 
wackiego 58, m. 7 
Manna Feliks (1920 — 1945) oc?„ Wio- 
cław, ul. M. Reja 36 

277 


Manteuffel- Szoege Barbara zob 
Kampioni-Manteuffel-Szoege 

Manteuffel-Szoege Leon Edward 
(1904 — 1928) chir.. Warszawa, ul 
Płocka 26 (doc. U. W.) 

Mantlowa Maria Henryka zob. Klo~ 
sińska-Mantlowa 

Mańkowska- Jaworska Leokadia (1902 
— 1926) og., Błonie, ul. Piłsudskie- 
go 23a 

Mańkowska Maria Paulina (1892 — 
1928) wewn., Kraków, pl. Jabło- 
nowskich 4 

Mańkowski Aleksander (1889 — 1925) 
rentg., stomat., Trzcianka, ul. Cho- 
pina 3 

Mańkowski Jan (1912 — 1945) og.. 
Radom, ul. Żeromskiego 51 

Mańkowski Michał (1908 — 1938) Ko- 
walewo Pom., Dworzec Główny 4 

Mańkowski Zbigniew (1915 — 1939) 
wewn., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Ma- 
tejki 20 

Mański Władysław ( — ), 

Wrocław, Zakł. Mikrobiol. Umw 
Wrocł. 

Marasek Czesław (1904 — 1940) wewn . 
Warszawa, ul Nowogrodzka 46, 
m. 5 

Maraszek Jan (1899 — 1929) og., Cho- 
rzów, ul. Wolności 11 

Maraszewski Stanisław Zygmunt 
(1902—1929) og., Mielec, ul. Piłsud- 
skiego 7 

Marat Władysław (1902 — 1930) chir.. 
Warszawa, Al. Niepodległości 212. 
m. 14 

Marcewicz Karol (1901—1931) rentg., 
Białystok, ul. Jurowiecka 26 

Marchut Franciszek Józef (1908 — 
— 1932) og , Kochłowice, ul. Wy- 
zwolenia 107 

Marchwicki Ireneusz Józef (1902 — 
1931) dziec.. Jelenia Góra, ul. 
3 Maja 69 

Marciak Marian Ludwik (1900 — 1926) 
wewn., płuc., Radom, ul. Staro- 
krakowska 48 

278 


flrm OEI4C - book-olds.ru Marcinek 


LEKARZE 


Markiewicz 


Marcinek Brunon (1901 — 1928) og., 
Chorzów I, ul. Katowicka 14 

Marcinek Józef Antoni (1904 — 1932) 
gin., położ., Kraków, ul. Kopernika 
23 

Marciniak Jadwiga — zob Chrap- 
kiewicz-Marciniak 

Marciniak Tadeusz (1895 — 1922) 
Wrocław, ul. Chopina 4, m. 5 (prof 
U. Wrocł.) 

Marciniakowi Ludwika (1895 — 1922) 
Wrocław, ul. Chopina 4, m. 5 

Marcinkowska-Miękisz Maria (1918 — 
1946) og., Andrychów, woj. kra- 
kowskie 

Marcinkowski Antoni (1906 — 1933) 
og., Szamocin, pow. Chodzież, pl. 
Wolności 24 

Marcinkowski Bolesław Ignacy (1903 
— 1934) og., Lubawa, Rynek 4 

Marcinkowski Tadeusz zob. Mię* 
kisz-Marcinkowski 

Marcinkowski Włodzimierz (1904 — 
1928) wewn., Kraków, ul Straszew- 
skiego 25, m. 6 

Marcyaniak Franciszek (1889 — 1921) 
skór., wener., Kraków, ul. Potoc- 
kiego 2 

Marczek Henryk (1897 — 1925) wewn., 
Wałbrzych, ul. Słowackiego 15a 

Marczenko-Przybylak Tamara (1901 
— 1926) wewn., Sopot, ul. Kaspro- 
wicza 10 

Marczenko Tomasz zob. Przybyłuk- 
Marczenko 

Marczewski Eugeniusz (1881 — 1907) 
skór., wener., Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska 58, m. 14 

Marczewski Jan Edward (1869 — 1893) 
gin., Warszawa, ul. Marszałkowska 
117, m. 8 

Marczewski Stanisław Apoloniusz 
(1896 — 1922) wewn., Warszawa, ul. 
Puławska 41, m. 22 (doc, U. W.) 

Marczyńska-Kobowska Maria (1914 — 
1939) dziec., Warszawa, ul. Ko- 
pernika 23, m. 14 

279 


Marek Alfred Wojciech (1916 — 1944, 
nostr. 1946t chir, Kraków, ul. Jó- 
zefińska 29 

Marek- Rutkowska Ada Klara (1882 
— 1910) gin., położ., Kraków, ul 
Basztowa 4 

Maresz Kazimierz (1893 — 1926) 

wener., Bydgoszcz, ul. 1 Maja 138, 
m. 2 

Maresz Wiktor Ignacy (1885 — 1912) 
wewn., Częstochowa ul. Naruto- 
wicza 46 

Margiewicz Antoni (1905—1939) og. 
Święcie, poczta poi. 65613 

Margolisowa Klara Elżbieta (1896 — 
1927) fizjoter., Łódź ul. Daszyń- 
skiego 20, m. 8 

Mariański Mateusz (1900 — 1929) 
laryng, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. 
Wajdelcty 23 

Markert Wacław Henryk (1898 — 1924) 
wewn., Łodz., Uniwersytet (prof. 
U. Ł.) 

Markiewicz Aisza zob Szumska 
Markiewicz 

Markiewicz ętustaw (1910 — I935'i 
skór., Łódź, ul. Piotrkowska 109, 
m. 6 

Markiewicz Henryk (1904 — 1936) 
Poznan, ul. Podgórna 6, m. 8 

Markiewicz Janina Irena (1909 — 1937) 
bakt , Gdańsk-Oliwa, ul. Obr 
Westerplatte 35, m. 5 

Markiewicz Jerzy (1906 — 1930, nostr. 
1933) wewn., Łódź, ul. Piotrkowska 
145, m. 28 

Markiewicz Józef (1907 — 1932) wewn. 
Słupsk, ul, Popławskiego 4 

Markiewicz Ksawery (1904 — 19J4) 
og„ Kuźnice Świdnickie, ul. Ko- 
ściuszki 2 

Markiewicz Stanisław (1913 — 1937) 
og., Wrocław, ul. Pasteura 15 

Markiewicz Tadeusz (1905 — 1929) 
neur., psycn., Poznan, ul. Słowac- 
kiego 29, m. 10 

Markiewicz Władysław (1889 — 1916) 
og., Bolesławiec, ul. Stalina 23 

280 


flrm OEI4C - book-olds.ru Markowa LEKARZE Masełkowski 


Markowa Kira (1918 — 1941) og., Cie- 
plice, ul. Skireckiego 10 

Markowski Bronisław (1881 — 1907) 
gin., Chorzów, ul. Bytomska 18a 

Markowski Jerzy (1911 — 1939) neur., 
Szczecin. Al. Wojska Polskiego 5, 
m, 1 

Markowski Roman Antoni (1896 — 

1933) og., Myślenice, woj. krakow- 
skie 

Markowski Romuald Franciszek (1913 
— 1940) stomat., Żarki, pow. Za- 
wiercie, ul. Myszkowska 47 

Markowski Stanisław (1909 — 1938) 
psych., og., Warszawa, ul. Filtro- 
wa 62, m. 38 

Markowski Władysław Zygmunt 

(1887 — 1917) wewn., Nowy Sącz, 
ul. Batorego 56 

Marks Aniela (1902 — 1929) dziec., 
Warszawa, ul. Śniadeckich 18, 
m. 24 

Marks Eugeniusz Edward (1924 — 
1947) og.. Warszawa, Al. Jerozo- 
limskie 103, m. 10 

Marlicz Adam (1895 — 1924) chir., 
Aleksandrów Kuj., ul. Dworco- 
wa 3 

Maroński Stanisław (1880 — 1904) 
wewn., Zalesie Dolne k/W-wy, ul. 
Modrzewiowa 1 

Marschall Brunon (1907—1937) 
laryng., Gliwice, ul. Sienkiewicza 
11 

Marszałek Jan Mieczysław (1902 — 
1928) og., Nowy Bytom, ul. Nie- 
durnego 17 

Marszałek Mieczysław Antoni (1896 
— 1924) chir., Baworów, pow. 
Główczyce, ul. Raciborska 72 

Marszałek-Łabędź Stefania (1915 — 
1942) og., Kraków, Al. 29 Listo- 
pada 36 

Marszałek- Wolszczakiewicz Weronika 
(1901—1933) rentg., Warszawa, ul 
Oczki 6, m. 7 

281 


Marszałkowicz Michał (1912 — 1937, 
nostr. 1947) og., Gdańsk, ul. Skar- 
powa 108, m. 4 

Martynowicz Stanisław (1881 — 1923) 
chir., Wrocław, ul. Gliniana 22 
Martynowski Stefan (1910 — 1935) 
Łódź, ul. Skarbowa 4 
Martyński Stanisław Stefan (1892 — 
1923) gin., położ., Włochy, ul. Inży- 
nierska 1 

Maruszewski Edward (1912 — 1910) 
og., Lublin, ul. Kapucyńska 2, 
m. 5 

Marynowska Hanna (1895 — 1924) 
dziec.. Warszawa, ui. Hetmańska 
44 

Marynowski Stanisław (1882 — 1910) 
gin., Łódź, ul. Narutowicza 17 
Marx Mieczysław Alfons Konstanty 
(1879 — 1904) gin., ul. Kopcińskiego 
40 

Marxen Kazimiera Maria (1896 — 
1925) dziec, psych:, Lubliniec, 
Grunwaldzka 1, m. 3 
Marzec Łudzimit Adam (1901 — 1927) 
baln., gin., Busko Zdrój, Zakład 
Zdrój. 

Marzecki Józef (1879 — 1904) wewn , 
zakaź., Gliwice, pl. Wolności 6 
m. 3 

Marzinek Bolesław Jerzy (1918 — 
1945) chir., Warszawa, ul. Śnia- 
deckich 18, m. 26 

Marzinek Kazimierz (1883 — 1908) 
wener., uroi. Grudziądz, ul. Kosy- 
nierów Gdyńskich 35 
Marzinek Kazimierz (1917 — 1940) gin.. 

Warszawa, ul. Goszczyńskiego 15 
Marzyński Michał Maciej (1900 — 
1939) neur., psych., Gdańsk, Szpi- 
tal PCK 

Masałski Franciszek (1908 — 1938) og., 
Czernikowo, pow. Lipno 
Maschler Henryk (1908 — 1935) wewn„ 
Łódź, ul. Więckowskiego 7, m. 10 
Masełkowski Jan (1912—1936) laryng . 
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 2 

282 


flrm OEI4C - book-olds.ru Masmk 


Matuszkiewicz 


LEKARZE 


Masiuk Larysa zob. Maliszewska.- 
Masiuk 

Masiukiewicz Michał (1894 — 1926) 

chir., gin., Warszawa, ul. Szpital- 
na 4, m. 26 

Masłowska Janina (1883 — 1916) og., 
Kalisz, ul. Legionów 66 
Masowski Bronisław (1911 — 1937) 
og., Ostrów Wlkp., Rynek 26 
Masłowski Piotr (1902 — 1927) og„ 
Poznań, ul. Nad Wierzbakiem 17, 
m. 1 

Masny Ignacy (1870 — 1896) og., Kra- 
ków, ul. Szlak 8 

Massalska Jolanta Monika Maria 

(1912 — 1939) gin., położ., Warszawa, 
Grochów, ul. Plowce 3 
Massalski Donat (1905 — 1932) chir. 

Toruń, ul. Batorego 17/19 
Massalski Wandalin (1915 — 1939) 

wewn., Warszawa-Grochów, ul. 
Płowce 3 

Masson-Mattoszko Stefania (1901 — 
1933) og., Czerwińsk, n/Odrą, ul. 
Zielonogórska 2 

Mastalerz Antoni (1897 — 1935) og., 
Opoczno, pl. Kilińskiego 10 
Mastalerz Kazimierz (1897 — 1927) 

wewn., płuc., bakt., Zakopane, ul. 
Piłsudskiego 

Mastalerz Zygmunt Kazimierz (1893 
— 1931) gin., położ., Puławy, ul. 
Ogrodowa 8 

Mastyńska Maria (1905 — 1939) chi r .. 
Poznań, ul. Długa 1, m. 2 

Mazurowa Helena zob. Tokarz -Ma- 
zurowa 

Maszler Henryk (1905 — 1930) ocz., 

Wrocław, ul. Traugutta 127 
Masztak Rafał Eugeniusz (1913 — 
1939) chir., Warszawa, ul. Jero- 
zolimska 101, m. 22 
Maszyn Maria zob. Piechowa~Maszyn 
Maszyńska Józefa (1891 — 1916) cłvi\, 
dziee., Łódź, ul. Łagiewnicka 133 
Matczyńska Czesława zob. Hamer- 
ska- Matczyńska 

283 


Matecki Tadeusz (1918 — 1946) og., 
Kraków, ul. Starowiślna 86, m 4 
Matela Jan (1911 — 1939) og. t Biecz, 
pow. Gorlice 

Matelski Maksymilian (1899 — 1928) 
og , Poznań, ul. Szkolna 9 m. 4 
Maternowska Zofia Maria Bronisła- 
wa (1900 — 1928) dziec.. Klarysew* 
dom ks. Boduena, pow. Jeziorna 
Materny Roman (1908 — 1934) gin , 

Bielsko, ul. Sułkowskiego 1 
Matkowski Jarosław Bogdan (1907 
— 1939) Kraków, ul. św. Wawrzyń- 
ca 

Matkowski Olgierd (1898 — 1931) og., 
Łódź, ul. Narutowicza 103 
Matlak Ferdynand Stanisław (1910— 
1938) og., Mikuszowice, Śl. 259, 
pow. Bielsico 

Matoga Władysław (1900 — 1928) og., 
Bronowice Wielkie, ul. Dworska 
154 

Mattoszko Stefania zob. Masson- 
Mattoszko 

Matulewicz Stanisław (1915 — 1940) 
rentg., Sopot, ul. Jana z Kolna 3 
Matusewicz Genowefa zob. Pimpic- 
ka-Matusewicz 

Matusiak Jan (1904 — 1930) wewn . 
Warszawa, ul. Marszałkowska 66, 
m. 18 

Matusiak Stanisław (1895 — 1924) 
wewn., neur., Miasto Las Za.esie, 
gm. Jazgarzew, ul. 3 Maja 26 
Matusiński Stanisław (1912 — 19381 
og., Zebrzydowice 311, pow. Cie- 
szyn 

Matuszek Ernest (1897 — 1927) ren ł g.. 
Warszawa, ul. Francuska 5a 
Matuszek Józef (1900—1926) chir,, 
Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 13 
Matuszek Werner (1916 — 1945) og., 
Cieszyn, Stary Targ 11 
Matuszewski Jan (1894 — 1925) skór., 
Rzeszów, ul. Podpromie 3a 
Matuszkiewicz Mieczysław Jan (1878 
— 1904) skór,, wenei.. Warszawa. 
Al Jerozolimskie 95, m. 7 

284 


flrm OEI4C - book-olds.ru LEKARZE 


Matyjasek 

Matyjasek Romana (1°12 — 1936) gm , 
Otwock, ul. Reymonta 51b 
Matysiak Jan (1917 — 1946) og., Kra- 
snystaw, ul. C?erwonego Krzyża 
15 

Maurer Zdzisław (1677—1901) gm., 
Rzeszów, u). Krakowska 10 
May Irena Dąbrówka Wacława zob. 
Doberska-May 

May Jan (1915 — 1944, nostr. 1946) 
gin., Chojnice. Szpital Sw. Boro- 
meusza 

May Józef (1903 — 1928) wewn. 
Warszawa, ul. Czerwonego Krzy- 
ża 16, m. 17 

May Maksymilian (1908 — 1939) 
wewn., piuc., Poznan, ul. Wierz- 
bięcice 2 

May Stanisław (1901 — 1926) wewn., 
płuc., Głuchołazy, pow. Nysa, ul. 
Lompy 2 

May owa Zofia Janina zob. Cy- 
gańska-Mayowa 

Mazanek Władysław (1909 — 1933) 
og., Kraków. Al. 29 Listopada 81 
Mazanowski Adam (1895 — 1928) 
wewn.. Bielsko, ul. Moniuszki 18 
Mazepa Stefan (1908—1939) Miast- 
ko, ul. Kazimierza Wielkiego 30 
Mazepa Zygmunt (1913—1940) og., 
Domoradz, pow. Brzozów 
Maziarski Stanisław (1873 — 18 0?) 
skór., wener., Kraków, ul. Orzesz- 
kowej 10 (prof. U. J.) 

Mazowiecki Maciej Kazimierz (1912 
— 1939) og , Ostrowiec, ul. Bał- 
towska 42 

Mazur Czesław (1906—1931) chir.. 
Września, ul. Warszawska 20 
Mazur Janina (1918—194?) og., Kra- 
ków, ul. S/pitalna 34, m. 8 
Mazur Mojżesz (1909 — 1938) wewn , 
psych., Warszawa, ul. Sandomier- 
ska 5 

Mazur Stanisław (1904 1938) gm., 

połoz., chir.. Lublin, ul. Naruto- 
wicza 22'24 


Mazuryk 

Mazur Władysław (1908 — 1935) po- 
łoz., Solec-Zdrój 

Mazurek Franciszek (1909 — 1938) 
og., Stoczek Łukowski 
Mazurek Jan (1908 — 1936) gm., po- 
łoż„ Warszawa, ul. Ludna 5a 
Mazurek Józef (1881 — 1907) chir 
Warszawa, ul. Brzeska 12 
Mazurek Józef (1893 — 1926) gin., 
położ., Tomaszów Lub., ul. Mic- 
kiewicza 7 

Mazurek Józef (1902—1933) otola- 
ryng., Włocławek, ul. Słowackie- 
go Ga, m. 1 

Mazurek Ludwik Jeriy (1916 — 1940) 
chir., Łódź, ul. Piotrkowska 3 
m. 2 

Mazurek Maria Alina (1907 — 1945) 
og., Tomaszów Lub., ul. Mickie- 
wicza 7 

Mazurek Mieczysław (1893 — 19T3> 
og., Krzeszowice, ui. Kościuszki 15 
Mazurek Stanisław Jan (1900 — 1926) 
og., Ochojec, Piotro^dce Sl. 
Mazurek-Szenkier Tadeusz (1883 — 
1910) uroi., Łódź, ul. Radwańska 4, 
m. 3 

Mazurek Władysław (1904—1933) 

wewn., Warszawa, ul. Mickiewi- 
cza 27, m. 3 

Mazurkiewicz Adela (1896 — 1924) 

wewn., gm., Włocławek, ul. Cv 
ganka 24, m. 7 

Mazurkiewicz Anna Barbara (1911 
— 1937) gin., Kraków, ul. Praż- 
mowskiego 34, m. 2 
Mazurkiewicz Karol (1908 — 1933) 

chir., Siemiatycze, pow. Biehk 
Pódl., Szpital 

Mazurkiewicz Maria (1913 — 1933; 

og., Sulejów, pow. Piotrków 
Mazurkowa Mirosława Anna — zob 
Kuncewicz-Mazurkowa 
Mazuryk Mikołaj (1902—1938) chir., 
gin., Nowogard, Al. Wojska Pol- 
skiego 63 


285 


28 (> 


flrm OEI4C - book-olds.ru Mączewski 


LEKARZE 


Messmg 


Mączewski Antoni (1892 — 1917) tro- 
pik. i pasoz., Polska Cerkiew, 
po w. Koźle 

Mączka Józef (1898 — 1927) wewn , 
gin., Lublin, ul. Wieniawska fi, 
m. 25 

Mączka Zofia Wiesława (1904 — 
1930) rentg., Kraków, ul. Szlak 55, 
m. 2 

Mączyńska Danuta (1917 — 1940) 
dziec., Poznań, ul. Podlaska 27 
Mączyński Bogusław (1915 — 1939, 
nostr. 1945) chir., Poznań, ul. Pod- 
laska 27 

Mądroszkiewicz Marian Ignacy 
(1906 — 1933) ocz., Kraków, ul. Ło- 
bzowska 4 , 

Mąka Zygmunt Lucjan (1897 — 1923) 
wewn., Kalisz, ul. Żymierskie- 
go 37 

Mąkowska Maria Joanna (1902 — 
1928) og., Poznań, ul. Szamarzew- 
skiego 13/15, m. 9 
Mąkowski Janusz Stanisław (190? 
— 1934) wewn., Poznań, ul. Fre- 
dry 10 

Mech Władysław Leon (1894 — 1921) 
dz'ec., Nowy Targ, ul. Szkolna 8 
Medyńska Helena (1919 — 1945) og., 
Wrocław, ul. Wrocławczyka 45 
Medyński Marian (1919 — 1945) og., 
Wrocław, ul. Wrocławczyka 45 
Meier Eryk (1910 — 1947) dziec.. 
Kłodzko, ul. Łużycka 4 
Meinhardt Przemyśli w ( — ), 

Łódź, ul. Kilińskiego 109 
Meisel Henryk (1894 — 1921) bakt., 
Warszawa, ul. Kielecka 30 
Meiscl Jan Wilhelm Piwei (1909 — 
1935) chir., Lądek Zdrój, ul. Żwir- 
ki i Wigury 7 

Meisels Joachim (1895 — 1923) gin., 
chir.. Żary, pi. Stalina la 
Meislowa Paula (1897 — 1924) bakt., 
Warszawa, ul. Kielecka 30 
Meisner Alfred Franciszek (1883 — 
1914) chir., stomat., Łódź, ul. 
Śródmiejska 36 (prof U. Ł ) 

287 


Meissner Czesław (1879 — 1904) 

wewn,. Poznań, ul. Wesoła 3 
Meissner - Miklaszewska Janina* 
(1903 — 1930) płuc., Pruszków, 
Szpital w Tworkach 
Mejbaum-Katzenellenbogen Wanda 
(1914 — 1938) chemia lek., Wro- 
cław, ul. Curie-Skłodowslciej 49 
Mejer Eugeniusz Mieczysław (1916 
— 1945) og., Września, ul. Sta- 
szyca 14 

Melanowski Władysław Henryk 

(1888 — 1912) ocz., Warszawa, ul. 
Em. Plater 35, m. 11 (prof. U. J.) 
Melchior Stefan (1902—1928) og., 
Bytom, ul. Moniuszki 2 
Melnyczuk Emil (1904 — 1938) Kra- 
ków, ul. Długa 50, m. 3 
Mełzger Nałkon Józef (1910 — 1935) 
og , Zabrze, ul. Wolności 2'<9 
Mende Lucjan Norbert (1896 — 1921) 
og , Wodzisław, pow. Rybnik, pl. 
Wolności 2 

Mendel-Mel Mieczysław ( — 

), Sieradz, Rynek 17 
Mendocha Kazimierz Michał ( — 

1945) og., Przeworsk, Szpital Po- 
wiatowy 

Mcrdi Mieczysław Władysław (1910 
— 1923) anatom., Gdańsk, ul. Li- 
powa 17a, m. 2 

Merkeł Rudolf (1907—1932) wewn., 
Łódź, ul. Piolrkowska 92. m 48 
Merkowski Edward (1885 — 1918) og.', 
Limanowa, ul. Piłsudskiego 20 
Mcrz Alfred (1874 — 1898) dziec., 
Kraków, ul. Bonifraterska 1 
Merz Marian (1916 — 1940) hig , ocz., 
Kraków, ul. Bonifraterska 1 
Merzowa Franciszka (1890 — 1916) 
chir., gin., wewn., Tarnów, ul. 
M>ckiewicza 6 

Mesis Abram (1901—1929) wewn., 
Otwock, ul. Żeromskiego 12 
Messing-Kwiatkowska Anna Gu- 
rtawa (1895 — 1921) skór., wener.. 
Warszawa, Grochów, ul. Stan. 
Augusta 38, m. 11 

288 


flrm OEI4C - book-olds.ru Mestel 


LEKARZE 


Michalski 


Mestel Rudolf (1906—1934) cg., So- 
snowiec, ul. Kołłątaja 1 
Mstanomski Roman (1895 — 1925) og., 
Tuchów, pow. Tarnów 
Metelska Janina (1915 — 1939) wewn. 

Warszawa, ut. Oczki 6 
Metclska Łucja zob. Przesławska- 
Metełska 

Metelski Norbert (1877 — 1907' ocz., 
Ostrowiec Świętokrzyski, ui Sto- 
dolna 24 

Metera Piotr (1885—1916) gir , po- 
łóż., Radom, ul. 3 Maja 6, m. 4 
Mctler Stefan Władysław (1904 — 
1932) Kin., połoź., Poznań ul 
Szamarzewskiego 11, m. 6 
Metzger Bernard (1909 — 1942) 
wewn,, S'czecin, ul. Żupansk’e- 
go 10, m. 6 

Metzger Józef (1910 — 1943) og , Za- 
brze, ul. Wolności 279 
Metzler Klaudia (1915 — 1946) wewn. 
Kanrenna Góra, ul. Włókienni- 
cza 17 

Meyer Adam Jan (1902—1927) 
wewn., balet., Warszawa, ul. Li- 
sowska 22, m. 3 

Meyer Jan Zbigniew (1907—1933) 
ren tg , Kraków, ul. Szwedzka 
boczna 5 

Mcyerowa Maria Wanda (1910— 
1935) og,, Kraków, ul. Szwedzka 
boczna 5 

Mevsner Stanisław Ignacy (1889 

1914) płuc., Smukała. woj. po- 
morskie, Sanatorium dla piersio- 
wo chorych 

Meyze Bernard (1914 — 1939) og., 
Koronowo, ul. Wilsona 47 
Męczyńska - Kowalska Stanisława 
(1900 1927) dnec., Inowrocław, 

ul. Wilkońskiego 4 

Mędras Kazimierz (1912—1937) ana- 
tom., patol., Wrocław, ul. Odona 
Bujwida 5, m. 5 

Mężyń ka Wanda v 1892— 1923) dziec,. 
Świdnica, ul. Jagiellońska 19 

289 

Spis lekarzy 10 


Mężyński Piotr (1896 — 1919, nostr 
1924) gm, połoz chii.. Warszawa 
ul Solec 93 

Mgeładze Wiktor (1910 — 1947) og., 
Włocławek, ul. Kraszewskiego 23 
m 1 

Miano włka Zofia Marla zob. Zapa- 
sie wicz-. Mianowska 
Mianowski Eugeniusz (1908—1936) 
płuc., Otwock, ul. Prusa 10 
Miasopust Włodzimierz ( — ), 

Warszawa, ul. Dobra 2, m. 12 
Miączyńska Maria Sylwia Stani- 
sława (1901—1926) ocz., Słupsk, 
ul Chcpina 15, m 4 
Miąkisz - Marcinkowski Tadeusz 
(1917 — 1945) og., Pakość, pow. Mo- 
gilno, ul. św. Jana 21 
Michaiłów Andrzej (1883—1918 
noslr 1927) wewn., dziec., Oława, 
p 1 . Zamkowy 23 

Michale Władysław (1912—1936) 
chir., Wałbrzych, ul. Czerwonego 
Krzyża 2 

Michalik Stefania zob Promińska- 
Michalik 

Michalikowa Jadwiga (1915 — 1947) 
og Szc v cun, ul. Mickiewicza 18 
Michalska - Przymanowska Hanna 
(1918 1946) dziec., Gdąńsk- 
Wrzeszcz, ul. Libermana 21 
Michalska Jadwiga Eleonora (1898 
— 1930) og., Krasnystaw, ul. Dwor- 
ska 3 

Michalski Aleksander Władysław 

(1903—1929) og., Gorlice, ul. 3 Ma- 
ja 10 

Michalski Andrzej Bronisław (1921 
—1945) wewn., Warszawa, ul. Ho- 
ża 41, m. 14 

Michalski Jan (1914—1939) og., By- 
chawa, pow. Lublin 
Michalski Jerzy Franciszek (1892 — 
1923) wewn., neur., Warszawa, ul. 
Koszykowa 59, m. 18 
Michalski Kazimierz (1883 — 1910) 
og., Ostrów Wikp., ul. Wrocław- 
ska 18 

290 


flrm OEI4C - book-olds.ru Michalski 


LEKARZE 


Micyk 


Michalski Kazimierz Hilary (1914 — 
1947) og., Bobrek, pow. Pytom, 
ul. Wolności 11 

Michalski Roman Apolinary (1899 
— 1929) og., Tarnów, ul. Wałowa 6 

Michalski Stanisław Mieczysław 
(1906 — 1936) wewn., Sosnowiec, 

ul. Żymierskiego 16 

Michalski Tadeusz (1914—1938) 
wewn.. Warszawa, ul. Puławska 6 

Michalski Zdzisław Ambroży (1892 
— 1917), Warszawa, ul. Katowicka 
17 (prof. U. W.) 

Michalek-Grodzki Stanisław (1889 
—1913) chir., Łódź, ul. Daszyń- 
skiego 40, m. 32 

Michalkiewicz Edward (1902 —1932) 
gin., Kraków, ul. Starowiślna 32, 
m. 3 

Michałkiewicz-Ługowska Kazimiera 
(1912 — 1936) stomat., Poznań, pl 
Wolności 7 

Michalkiewicz Witold (1914 — 1938) 
gin., połoz., Poznań, Al. Małopol- 
ska 2, m. 4 

Michaiła Maksymilian Roch Woj- 
ciech (1888—1916, nostr. 1922) Ka- 
towice, ul. Warszawska 15 

Michałowicz Mieczysław (1876 — 
1901) dziec., Warszawa, ul. Li- 
tewska 16 (prof. U. W.) 

Michałowicz Narcyz (1886 — 1915) 
wewn., Kudowa-Zdrój, ul. War- 
szawska 6 

Michałowska Maria (1882 — 1914) 
dziec., Warszawa, Al. Szucha 16, 
m. G 

Michałowski Benedykt W T incenty 
(1908—1938) neur., Chojnasty, 
pow. Jelenia Góra, ul. Chałubiń- 
skiego 15 

Michałowski Bohdan Marceli (1888 
— 1923) skór., Łódź ? Al. Kościu- 
szki 29, m. 2 

Michałowski Emil Józef (1906— 
1930) uroi., Kraków, ul. Sobie- 
skiego 10 

291 


Michałowski Ignacy (1895 — 1927) 

wewn., Busko-Zdrój, Sanatorium 
ZUS 

Michałowski Stanisław (1914 — 1946> 
og., Wrocław , ul. Żeleńskiego 1 

Michejda Adam (1916 — 1946) og.. 
Wrocław, ul. Smoluchowskiego 52, 
m. 8 

Michejda Kornel (1887 — 1911) chir., 
Gdańsk, Akademia Lekarska 

(prof. A. L.) 

Michejda Tadeusz (1879 — 1906) og. t 
Warszawa, ul. Klonowa 1? 

Michel Józef (1908 — 1937) stomat., 
płuc., Kamienna Góra, Sanatorium 
Przeciwgruźlicze 

Michelini Henryk (1912 — 1946 

nostr. 1947) płue., Zakopane, 
„Warszawianka" 

Michlowicz-Franke Ruta Barbara 

(1913 — 1940) gin., Bielszowice ul. 
Kokota 254 

Michna Władysław (1890—1921) la- 
ryng., Szczecin, Pogodno-Marty- 
nowa 22 

Michniewicz Eugeniusz Tadeusz 

(1896 — 1927) gin., położ., Kraków, 
ul. Potockiego 12 

Michniewicz Leokadia (1895 — 1926) 
ocz., Gdańsk, ul. Dębinki 7 

Michnik Antoni Ryszard (1876 — 
1900) og., Bochnia, ul. Kaz Wiel- 
kiego 7 

Michnik Mieczysław Stanisław 

(1908 — 1933) og., Gdańsk Oliwa, 
Szpital Wojskowy 

Michnowski Leon Marian (1889 — 
1913) gin., połoz., Zawiercie, ul, 
Paderewskiego 6 

Miciukicwicz Włodzimierz (1913 — 
1939) og., Zbąszynek, pow. Mię- 
dzyrzecz Wlkp., ul. Kilińskiego 92 

Micuk-Hałazińska Łucja (1914— 
1938) dziec., Wrocław, ul. Pomor- 
ska 27 

Micyk Paulina ( — ), Słupsk* 

ul. Madalińskiego 5 

292 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Miecznikowska 


LEKARZE 


Migdalska 


Miecznikowska Maria Agnieszka 

(1918 — 1945) og , Chorzów, ul. 
Wolności 35 

Miecznikowski Andrzej Józef Kazi- 
mierz (1917 — 1941) gin., połoz., 
Kraków, ul. Floriańska 34 m. 3 
Miedniak Alfons Jerzy (1895 — 1926) 
og., Chwałowice, ul. Wieś 9a 
Miedzianowski Alfons (1912- -1938) 
wewn., Wyrzysk, Rynek 22 
Miedzińska Maria zob Tolpa-Mie- 
dzińska 

Miedziński Franciszek (1910 — 1936) 
skór , Warszawa, ul. Brukowa 28, 
m, 7 

Miedziszewski Maksymilian (1888 — 
1913) wewn,, dziec., Bydgoszcz, 
ul. Długa 2 m. 5 

Miedźwiedź Olga (1880 -1911) gm , 
połoz., wewn., Hrubieszów, ul. Ki- 
lińskiego 12 

Mielalczyk Władysława (1909—1938) 
og., Krosno, Szpital Powiatowy 
Mielcarek Zygmunt Władysław (1909 
— 1938) chir., Międzylesie, powiat 
Bystrzyca, ul. Chrobrego 4 
Mieleszko Aleksander (1873 — 1897) 
wewn., med sąd. Radom ul. 
Staszyca 18 

Mielnik Marian (1908—1938) og.. 
Zielona Góra, ul. Pocztowa 4 
Mielnik-Kośmiderski Szymon (1911 
1936) bakt., Katowice, ul. Koper- 
nika 11 

Mielżyński Mieczysław (1906 — 1936) 
wewn., Sopot, ul. Sikorskiego 7 
Mienicki Marian (1890—1918) skór., 
wener., Łódź, ul. Piotrkowska 109, 
m. 3 (doc. U. Ł.) 

Mieniewski Zdzisław (1905 — 1931) 
psych., Kobierzyn, Państw. Szpit. 
dla psych, chorych 
Mienszczykow-Cybulska Zofia (1892 
—1913) stomat., Gubin, ul. Ślą- 
ska 27 

Mierczyński Eugeniusz (1893—1921) 
chir . Prudnik, ul. Piastowska 44 

293 


Mierkulow Jerzy (1908 — 1938) og.. 
Cerkiew Polska, pow. Koźle, ul. 
Ligonia 4 

Mierosławski Jerzy (1911 — 1938) 
płuc., Kalisz, Szpital Przemysła- 
wa II 

Mierosławski Stanisław Marek 
(1882 — 1909) og., Inowrocław, ul. 
Solankowa 50, m. 5 
Mierowski Jan Alfred (1908—1939) 
laryng., Kraków, ul. Czysta 1, m. 12 
Mierzecki Henryk (1891—1919) skór., 
wener., Warszawa, ul. Klonowa 12 
m_ 7 (doc.. U. J.). 

Mierzejewska Wiesława — zob. En- 
glich -Mierzejewska 
Mierzejewski Ludwik (1901 — 1927) 
chir., Wolsztyn, Al Poniatowskie- 
go 7 

Mierzwiński Józef (1894—1919 
nostr. 1922) wewn., Bydgoszcz, ul 
Dworcowa 39, m. 8 
Micszczerski Jerzy (1917 — 1946) og., 
Lublin, ul. Staszyca 22 
Mieszkowski Marian (1877 — 1911) 
bakt.. Warszawa, ul. Słowackie- 
go 15/19, m. 112 

Mieszkowski Witold (1903—1936) 
Biłgoraj, ul. Kościuszki 85 
Mieżaniec Janina (1902—1930) gm., 
połoz., Inowrocław, ul. Stalina 21 
Mieżyński Tadeusz (1906—1934) og , 
Kazimierza Wielkiego, ul Sienkie- 
wicza 10 

Miekisz Maria zob Marcmkowska- 
Miękisz 

Miętkiewiczoua Krystyna Maria 
(1914 — 1947) og., Warszawa, ul 
Żymierskiego 113, m. 12 
Miętkiewski Eugeniusz (1915 — 1945) 
og., Poznaa, ul Małeckiego 27, 
m. 4 

Miętkiewski Kazimierz (1906 -1934) 
laryng., Poznań, ul. Wały Jagiełły 
1, m. 4 

Migdalska - Kassurowa Bronisława 
(1910 1940) wewn.. Warszawa, 

ul. Saska 91, m. 3 

294 


flrm OEI4C - book-olds.ru Milewicz 


Migdalsk i __ tŁIV/ł 

Migdalska-Romaniuk Zofia (1912 
1938), Konstancin ul. Skargi 10 
Migdalska-Jaroszewska ( — ). 

Otwock ul. Kościelna 4 

Migdal Adam Marian Stanisław 

(1912—1935) og, Pilzno, Rynek 1 
Migdałowa Anna Julia Elżbieta 

(1898— 1925) dziec., Nowy Sącz, ul. 
Żółkiewskiego 5 

Mikiewicz Anna Zofia (1888 1913) 

dziec., Jarosław, ul. Sienkiewi- 
cza 15 

Mikiewicz Damazy Mieczysław (1904 
—1929) og.. Mysłowice, ul. 9 Ma- 
ja 1 

Mikinka Franciszek (1904 — 1931) 
wewn.. Łódź, ul. Rzgowska 129 
Mikitczuk Jerzy (1912—1945) wewn., 
Częstochowa ul. Mickiewicza 22 
Mikkert Henryk Mieczysław (1903 

1938) og., Skórcz, woj. gdańskie, 

ul. Starogardzka 42 
Miklasz Dezydery (1908 — 1936) skór., 
wener.. Szczecin, ul. Jagielloń- 
ska 6, m. 15 

Miklaszewska Jadwiga Zofia Maria 
Aleksandra (1912—1937) wewn., 
Kraków, ul. Pierackiego 8, m. 4 
Miklaszewska Janina z.ob. Meissner - 
Miklaszewska 

Miklaszewski Mieczysław Aleksan- 
der (1899—1931) gm., Jaworzno, 
ul. Jagiellońska 219 
Miklaszewski Walenty (1869 1893), 

Warszawa, ul Targowa 48, m. 1 
Miklaszewski Wiktor (1912 1938) 

wewn., Kraków, ul. Pierackie- 
go 8, m. 4 

Mikołajczyk Maria (1908—1933) 
dziec., Kielce, ul. Wojska Pol- 
skiego 30 

Mikołajczyk Tomasz (1890—1922) 
og, Ziemna Góra, ul. Gen. Sikor- 
skiego 59 

Mikolajew Walenty (1914 — 1939) og., 
Siemianowice, ul. Stabika 6, m. 5 

295 


HZL 


Miko ł ajewski Cyryl Gabryel (1889 
— 1918 nostr. 1925) wewn. War- 
szawa-SIuzcw, Al Wilanowska 8 
Miksiewicz-Ziel.ńska Cecylia (1917 
— 1939) gin , połoz.. Warszawa, ul. 
Elsterska 9, m. 3 

Mikulaszek Edmund Julian (1895— 
1922) bakt. Nowa Wieś. woj 
warszawskie (prof. U. W ) 

Mikule wicz Kornel Józef (1903 
1929) dziec., zakaź., Wałbrzych, 
ul. Ratuszowa 2 

Mikulicz Berta Elżbieta zob. Schnap- 
per-Mikulicz 

Mikulińska Janina Bronisława 

(1893 — 1919) ocz., Kraków. Al. 
Grottgera 6 

Mikulska Felicja Cecylia (1898— 
1926) wewn., Ostrów Wlkp., ul 
Kolejowa 21 

Mikulski Roman (1898—1925) bakt. 

Kiakow, ul. 18 Stycznia 17 
Mikulski Wilhelm (1869 — 1899) 
chir., Częstochowa, ul. N. M. Pan- 
ny 49, m. 9 

Mikuła Brunon (1914 — 1939) og.. 
Poznań. ul. Mielzyńskiego 10. 

m. 7 

Mikulko Anatol (1910 — 1939) gm., 
Łodz, ul. Bandurskiego 8 
Mikułowski Włodzimierz (1886— 
1910) dzicc., Kraków, ul. Bisku- 
p a 8 (doc. U. J.) 

Milanowski Jozef ( — 1939) chir , 

Kutno, ul. Dąbrowskiego 9 
Milchert Henryk (1903 — 1928) og., 
Skórcz, pow. Starogard, ul. Sta- 
rogardzka 42 

Milewicz Antoni (1908 — 1939) og., 
E.bląg, ul. Grunwaldzka 25 
Milewicz Władysław (1893—1924) 
gin., połoz., Rawa Mazow., ul. 
Warszawska 16 

Milewicz Zygmunt (1907 — 1939) og., 
Bucewo, woj. wrocławskie. Szpi- 
tal Gmin. 

296 


flrm OEI4C - book-olds.ru Milewska 


LEKARZE 


Misiewicz 


Milewska Maria (1887 — 1915) ocz., 
Radomsko, ul. P. O. W. 116 
Milewska Olga zob. Keller-Milewska 
Milewski Bolesław Stanisław (1875 
— 1901) wewn., Ostrowiec, ul. Pie- 
rackiego 50 

Milewski Mieczysław Jan (1906 — 
1931) og , Duszniki Zdrój, ul. 
Sprzymierzonych 

Milgrom Feliks (1919 — 1946) og., 
Wrocław, ul. Sienkiewicza 100 
Miljant- Cieszkowska Janina (1893 — 
1918) ocz.. Nowa Sól, ul. Szkolna 
84 

Miller Edward Walenty (1874 — 1901) 
chir., gin.. Sława Śląska, ul Ży- 
mierskiego 46 

Miller Józef Marceli (1910 — 1937) 
chir.. Warszawa, ul Prezydencka 
10 

Mdaszewska M. zob. Gadowska-Mi- 
łaszewicz 

Milaszewicz Witalis (1889 — 1913) 

gin., połoz., Grodzisk Mazow., ul. 
Kilińskiego 3 

Milaszewska Jadwiga (1915 — 1947) 
wewn., pluć. Zakopane, ul. Ko- 
ściuszki 138 

Milkowski Tadeusz Marian (1913 — 
1946) og., Opoczno, ul. Stodolna 
19 

Miłodrowski Stefan Rajmund Woj- 
ciech (1877 — 1904) og., Jeziorna 
k/W-wv. ul. Biskupa Tymieniec- 
kiego 6 

Miloszewski Mieczysław (1886—19121 
chir, Wągrowiec, Szpital Powiat. 
Minc Henryk (1902—1928) kardiol., 
Warszawa, ul. Mokotowska 46a 
Minc Natan (1873—1899) położ., 
Nowy Sącz, ul. Szwedzka 5 
Minkiewicz Michał (1894 — 1926) chir. 
gin. Warszawa, ul Szpitalna 4 
m, 26 

Minsowa Salomea (1908 — 1932) 
wewn., Warszawa, ul. Bytomska 
J m. 4 


Miodoński Jan Józef (1902—1926) 
laryng., Kraków, ul. Garbarska 13, 
m. 4 (prof. U. J.) 

Mioduszewska-Majswska Czesława 
(1911 — 1939) dziec., Goszczyn, pow. 
Grójec 

Mioduszewski Henryk (189? — 1924) 
wewn., Siedlce, ul. 3 Maja 40 
Miratyńska Barbara Katarzyna (1914 
— 1938) og., Siemianowice Sl., ul. 
Cmentarniana 1 

Mirecki Michał (1916 — 1945) wewn., 
Wrocław, ul. Łokietka 9, m. 3 
Mirecki Rufin (1909 — 1939) otolaryng. t 
Gdańsk-Wrzeszcz ul Barlickiego 
13 

Mirek Roman Józef (1907 — 1934) 
wewn., Kraków, ul. Sławkowska 
23. m. 4 

Mirkowska Elżbieta (1908 — 1937) 
dziec., Szczytno, Szpital Powiat 
Mirkowski Jan (1898 — 1929) wew n., 
Szczytno, ul. Skłodowskiej 10 
Mirkowski Wacław Maksymilian 
(1907 — 1934) bakt , Lublin, ul. 
Krak. Przedmieście 59, m. 8 
Mironowicz Antoni (1903 — 1931) 
wewn., Chełm Lub. Szpital Garni- 
zonowy 

Mironowicz Eugenia zob. Wasilew- 
ska-Mironowicz 

Mirowski Abraham (1896 — 1925) 
ocz , Kraków, ul. Karmelicka 55 
Mirowski Bolesław (1896 — 1925) 
epidem.. Warszawa ul. Panień- 
ska 3 

Mirski Antoni (1912—1940) chn., 
gin., Poznań, ul. Długa 3, m. 4 
Mirski Ignacy (1900 — 1927) gm . 

położ., Łódź, ul. Żeromskiego 37 
Mis Marian (1915 — 1939) ocz., Kra- 
ków, ul. Mogilska 24 
Misiaczek Roman Jan (1895 — 1929) 
wewn.. Cieszyn, pl. Stalina 9 
Misiewicz Emil Ludwik (1890 — 1914) 
rentg. Lód/ ul Narutowicza 75 
m. 9 


297 


298 


flrm OEI4C - book-olds.ru Misiewicz 


LEKARZE 


Mockałło 


Misiewicz Janina Eufrozyna Kazi- 
miera (1893 — 1924) wewn„ płuc.. 
Warszawa, ul. Płocka 26 
Misiewicz Marian (1893 — 1917) og., 
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp., ul. 
Lipowa 6 

Misiewicz Zygmunt Michał (1909— 
1939) gin., połoz., Warszawa, Al. 
Niepodległości 132, m. 8 
Misiurewicz-Rewkiewicz Wanda (1911 
— 1938) og„ Warszawa, ul. Asfal- 
towa 7, m. 5 

Misjon Bolesław Lucjan (1885 — 1913) 
wewn„ Łódź, ul. Piotrkowska 130 
Missiuro Włodzimierz (1892 — 1916) 
fizjol.. Warszawa, ul. Krak. Przed- 
mieście 26/28, Zakł. Fizjol. Prac\ 
U. W. 

Missol Henryk Juliusz (1904 — 1933) 
wewn,, Warszawa-Słuzew, ul. Wo- 
łodyjowskiego 11, m. l 
Missona Krzysztof Jakub (1882 — 1 91 1) 
skór., wener., Kraków, ul. Krup- 
nicza 18, m. 1 

Mistelski Paweł (1903 — 1929) gin., 
połoz., Katowice ul. Mielęckiego 6 
Miszczak Tadeusz Emil (1907 — 1934) 
wewn., Przemyśl, ul. Grottgera 5 

Miszel Salomon (1893 — 1920 nostr. 
1922) og.. Gliwice, ul. Zwycięstwa 
11 

Misze wski Kazimierz Jerzy (1888 — 
1908) wewn.. Warszawa, ul. Kielec- 
ka 40, m. 12 

Miszewski Leon Michał (1914 — 1945) 
chir„ Warszawa, ul. Walecznych 7 
Miszynowa Aleksandra (1900 — 1934) 
wewn., Łopuszna, pow. kielecki 

Miśkiewicz Henryk Józef (1919 — 
1946) og., Warszawa, ul. Goszczyń- 
skiego 1 

Mitelman Samuel (1895 — 1925) og., 
Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 7a 
Mitkiewicz Karol Zdzisław (1882 — 
1904) gin., położ., Warszawa, ul. 
Marszałkowska 6 Kuratorium 

299 


Mitrinowicz Aleksandra zob. Stępów - 
ska-Mitronowicz 

Mittau Ignacy (1899 — 1929) skór. 
wener.. Wałbrzych, ul. Żymierskie- 
go 46 

Mittelstaedt Maurycy (1902 — 1933) 
wewn., Warszawa, ul. Sandomier- 
ska 18, m. 8 

Mittlener Władysława (1898 — 1929) 
rentg., Chorzów, ul. Strzelców By- 
tomskich 11 

Mius Salomea (1908 — 1932) płuc.. 

Warszawa, ul. Bytomska 1, m. 2 
Mizerski Zygmunt Jan (1912—1937) 
wewn., Lublin, ul. Bonifraterska 5 
Mizinra Edward (1887 — 1912) og. 

Namysłów, ul. Długa 29 
Mleczko Andrzej Józef (1915 — 19461 
og , Kłaj, pow. Bochnia 
Młodkowski Andrzej (1908 — 1 938) og.. 
Poznań, ul. Wały Zygmunta Augu- 
sta 1 , m. 7 

Młynar Teodor (1907 — 1936) og., Roź* 
dziele 36, gm. Lipinki 
Młynarczykówna Leokadia (1912 — 
1945) dziec., anat., opis.. Poznań, 
ul. Matejki 37, m. 5 
Młynarski Zygmunt Zygfryd (1900- 
1926) wewn., Bytom, ul. Chrza- 
nowskiego 5 

Młyniec Józef Gustaw (1915 — 1945) 
og.. Nowy Bytom, ul. Niedumego 15 
Mnichowska Halina (1910—1938, 
nostr 1946) Wąbrzeźno, ul. Ko- 
ściuszki 6 

Mocek Bernard (1914 — 1945> og., Bu- 
dzyń, pow. Chodzież 
Mochnacka Irena (1905 — ) che- 

mia, Wrocław, ul. Chałubińskie- 
go 10 

Mochnacz Aleksy (1912 — 1939) wewn.. 

gin., Białogard, Al. Zwycięstwa 1 
Mochorowskl Jan Jakub (1906 — 
1935) wener.. Warszawa, Al. Je- 
rozolimskie 9 

Mockałło Cyryl Jan (1898 — 1929) 
wewn.. Warszawa, ul. Nowogrodz- 
ka 46 

■* 0 () 


flrm OEI4C - book-olds.ru Mockaiło 


Morawska 


LEKARZE 


Mockałlo Tadeusz Józef (1913— rł939) 
wewn., Toruń, ul. Kopcińskiego 22 
Moczarski Andrzej Jan (1909 — 1940) 
Leśna k/Lubania ul. Żeromskie- 
go 343 

Moczko Stefan (1920 — 1947) og., 
Poznań, ul. Śniadeckich 19, m. 9 
Moczulska Jadwiga Józefa (1893 — 
1925) dziec., Warszawa- Żoliborz, 
ul. Sierpecka 6, m. 6 
Moczulski Rajmund zob Hrynkie- 
wicz-Moczulski 

Moczulski Zygmunt (1893 — 1917) 
wewn., dziec., wener., Chodaków. 
Ambulat. Ubezpieczalni 
Modliński Edmund Stefan (1904 — 
1928) og., Nowa Sól, ul Żymier- 
skiego 13 

Modrakowska Romana (1904 — 1930) 
og, Kalisz, ul. Piekarska 7 
Modrzejewski Alfons Stanisław (1902 
— 1926) gin., poloz., Słupsk, ul. 
Wojska Polskiego 47 
Modrzejewski Zenon Kwidzyn (1903 
— 1927) chir., Olkusz, ul. Daszyń- 
skiego 34 

Modrzewski Jan Ignacy (1869 — 1893) 
chir., Lublin, ul. Zamojska 23, m. 6 
Modrzewski Tadeusz Wacław (1908 
— 1933) chir., Kielce, ul. Markow- 
skiego 8 

Modzelewska Antonina (1904 — 1928) 
og., Kłodawa, pow. Koło, ul. War- 
szawska 22 

Modzelewski Janusz (1915—1940) og., 
Lublin, ul. Lisa Kuli 14, m. 1 
Mogielnicki Stefan Stanisław (1912 — 
1 937) ren tg., wewn.. Warszawa, ul. 
Obrońców 32, m. 2 

Mohry Herman Jan (1869 — 1903) og., 
Kępno, ul. Wawrzyniaka 5 
Mokry Adam (1914 — 1945) og., Jor- 
danów 21, pow. Myślenice 
Mokrzycki Adam (1907 — 1933) chir., 
Otwock, ul. Reymonta 20 
Mokrzycki Józef (1894 — 193J1) Ol- 
sztyn. ul. Partyzantów 55 

301 


Mokrzycki Mikołaj (1915 — 1941) 
wewn., płuc., Łódź, ul. Sienkiewi- 
cza 63, m. 5 

Mokrzycki Stanisław (1897 — 1925) 
uroi., Sopot, ul, Kościuszki 11, m. 1 
Molery Adam Antoni (1914 — 1945) 
og., Jordanów, Rynek 21 
Molicki Marian (1895—1926) dziec„ 
Sosnowiec, ul. Warszawska 6 
Molka Adam (1891 — 1923) wewn.. 
Łódź, ul. Lipowa 10, m. 5 
Molkner Władysław (1881 — 1908) 
wewn., Sopot, ul. Chmielewskiego 3 
Moll Jan Witold (1912—1939) chir., 
Poznań, ul. Walki Młodych 13 
Monarski Ewald f 1907 — 1936) og., 
Tomaszów Mazow., Al. Wojska 
Polskiego 11 

Monne Leon Karol (1910 — 1937) chir., 
Kraków, ul. Lubelska 20 m. 5 
Moniuszko Władysław (1901 — 1930) 
gin., położ., Łódź, ul. Zawadzka 35 
Monkiewicz Erazm (1918 — 1948) og., 
Mińsk. Maz., ul. Szpitalna 
Monsiorski Jerzy (1909 — 1935) gin., 
połoz., Bydgoszcz, ul. Cune-Skło- 
dowskiej 9 

Montwiłł Antoni (1904 — 1935) wewn., 
Pruszków, ul. Drzymały 4, m. 12 
Montwiłł Maria ( — ), Ot- 

wock, Sanatorium 
Morasiewicz Władysław (1896 — 1931) 
chir., Tuliszków, pow. Turek, pl. 
Wolności 2 

Morawiecka Janina Franciszka (1891 
— 191?) neur.. Warszawa, Al. 3 Ma- 
ja 2 

Morawiecki Jerzy (1910 — 1937) ocz., 
Warszawa, ul. Francuska 50, m. 3 
Morawiecki Maciej (1912 — 1939) og., 
Ostrowiec, pow. Opatów, ul. Bał- 
towska 42 

Morawska Alina Maria (1911 — 1933) 
dziec., Kraków, ul. Śląska 4, m. 3 
Morawska Janina Wacława (1900 — 
1926) wewn., dziec.. Legionowo, ul. 
Sienkiewicza 42 

302 


flrm OEI4C - book-olds.ru LEKARZE 


Mosurowa 


Moi cł\v~ku 


Morawska Łucja (1910 — 1935) dziec.. 
Warszawa, ul Przybyszewskiego 
13 

Morawski Ignacy Stanisław (1879 — 
1909) skór., wener., Bydgoszcz. Al. 

1 Ma.ia 51, m. 3 

Morawski Karol (1877 — 1904) gin., 
Zakopane, ul. Giunwaldzka 

Morawski Konrad Aleksander (1883 
— 1910) wewn , dziec., Poznań, ul. 
Podgórna 13 

Morawski Marian (1899 — 1928) wewn., 
Kraków ul. Śląska 4, m. 3 

Morawski Zygmunt (1899 — 1928) 
dziec, Warszawa, ul. Otwocka 12, 
n. 6 

Mordasewicz Wacław (1870 — 1896) 
chir., Pszczółki, pow. gdański, 
Ośrodek Zdrowia 

Mordeja Mirosław Tadeusz (1912 — 
1938) og. Skoczów, Al. Mickiewi- 
cza *162 

Mordyński Kazimierz (1907 — 1936) 
płuc., Otwock, Sanatorium Miej- 
skie 

de Morgc-Czernic Stefan (1902 — 1934) 
og , Gąbin pow, Gostyń, Nowy Ry- 
nek 6 

Morgenstern Aleksander (1904 — 1930, 
nostr. 1933) og., Gliwice, ul. Wro- 
cławska 21 

Moroz Bronisław (1891 — 1929) og., 
Suwałki, iii. Kościuszki 84 

Mcroz Irena (1901 — 1933) og , Czę- 
stochowa-Rakow, ui. Okrzei 23 

Morozowa Janina (1896 — 1924) anut. 
patol.. Lublin, ul. Staszyca 1, m. 1 

Morska Stanisława (1899 — 1928) 
radiolog, Kraków, ul Słowackiego 
32, m. 5 

Morus Adam Andrzej (1883 — i9ll) 
wewn,, gm., Kraków, ul. Warneń- 
czyka 3 

Morszyńska Bolesława ( — ) 

Ręczno, pow. Piotrków, O^iodek 
Zdrowia 

Morysińska Janina (1894 — 1926) gin., 
połoz., Gliwice, ul. Klasztorna 11 

■so> 


Morzycki Jerzy (1905 — 1931) mikrol., 
med. morska Gdańsk-Wrzeszcz, 
ul. Dębinki 7a (piof.) 

Moring Ksawery Stanisław (1912 — 
1936) dziec., Rabka, Sanatorium 
P. K. P. 

Mosingiewicz Marian Feliks (1910 — 

1936) og , Kramsk, pow Konin 
Rynek 5 

Moskalewa Helena (1888 — 1914) chir., 
wewn., Międzyrzec, woj. lubelskie. 
Szpital Miejski 

Moskwa Walenty Andrzej (1915 — 
1940) chir., Łódź ul. Żeromskiego 
113 

Mcskwina Natalia zob, Eysymont- 
Moskwina 

Mosler Betty (1909—1933) og.. Wał- 
brzych, ul. Slabna 54 m. 2 

Mosoczy Jadwiga (1910 — 1934) 
stomat , Biała, ul. 11 Listopada 
32a 

Mossakowski Jan Mateusz (1887 — 
1912) chir. Warszawa, ul. Saska 
101, m. 4 (doc. U. W.) 

Mossor Sergiusz (1898—1926) gin „ 
Opole, ul. Damrota 4 

Mossor Zofia Wanda Eufemia (189o — 
1919) bakt , analit. Tarnów, ul 
Narutowicza 12 

Mostowska Zofia (1890 — 1914) snuł., 
Kraków ul. Lubicz 34 

Mostowski Jerzy Włodzimierz (1916 
— 1942, nostr. 1947) bakt , Kraków 
ul. Syrokomli 23 

Mostowski Marian (1909 — 1932) pluć.. 
Szklarska Poręba, Sanatorium 
P. K. P. 

Mostowy Jerzy Jozef (1887 — 1919) 
chir., gm., połoz., Dzieiżoniów, ul 
Cicha 4 

Mosur Marian (1897 — 1925) wewn , 
Włocławek, ul. Słowackiego 2a 

Mosurowa Helena — zob Tokarz- 
Mosurowa 

304- 


flrm OEI4C - book-olds.ru Moszczenski LEKARZE Mrozowa 


Moszczeński Stefan (1900 — 1927) 

wewn., Kiaków, ul. Starowiślna 
18 

Moszczyński - Hruzewicz Bolesław 
(1894 — 1922) og , Bydgoszcz, ul. 
Mickiewicza 13 

Moszkowska Irena (1910 — 1935) dziec., 
Wrocław, ul Łukasicwicza 12, m. 4 
Moszyńska Józefa (1892 — 1916), Łódź; 

ul. Łagewnicka 138 
Moszyńska Leonia (1894 — 1912) gin., 
połoz., Elk, ul. Czerwonej Armii 6 
Moszyński Artur (1902 — 1928) og., 
Rypin, Stary Rynek 11 
Mościsker Maksymilian (1902 — 1935) 
gin, Gorzów, ul. Wasilewskie) 106 
Motak Aleksander 1914 — j.939) 
wewn., ep dem., Kraków, ul. Czar- 
nowiejska 30 

Motyka Antoni (1908 — 1939) gm., 
Katowice-Bogucice, ul. Maikiew- 
ki 37 

Motyka Zdzisław (19 1C — 1947) 1 ig . 
Łódź, ul. Skorupki 13 m 5 

Motylewicz Antoni (1887 — 1915) hig., 
adm. samt , Biała, ul Żywiecka 
17 

Motylewska Zofia Maria (1909 — 19a3) 
stomat., Oborniki, Rynek 5 
Mozolewski Alfred Franciszek (1914 
— 1945) og.. Stęszew, woj. poznań- 
skie 

Mozolewski Erwin (1917 — 1945) og., 
Gdańsk, Akademia Lekarska 
Mozolowska Jadwiga (1893 — 1920) 
skór., wener., Częstochowa, ul 
Katedralna 7 

Mozolowski Włodzimierz (1895— 
1922) biochemia, Gdańsk, ul. 
Hoene Wrońskiego 12 m. 2 (prof. 
A. L.) 

Możajski Lech zob. Giergielewicz- 
Możajski 

Mraczek Franciszek (1915 — .1939) 
chir., połoz.. Głuszyca ul. Grun- 
waldzka 4, m. 4 

^05 


Mravintsics Edmund Franciszek Ro- 
muald (1891 — 1923) wewn., Kry- 
nica, ul Kcściclna 328 

Mroczek Edmund Ignacy (1906 — 1933) 
laryng., Warszawa ul. Marszał- 
kowska 41, m. 1 

Mroczka Józef (1907 — 1937) og., Nowy 
Sącz, ul. Szwedzka 5 

Mroczkiewicz Edmund (1902 — 1932) 
chir., Kartuzy, ul. Kościuszki 23a 

Mroczkiewicz Jerzy Józef (1898— 
1926) og., Wrocław, pl Staszyca 
24, m 3 

Mroczkiewicz Urszula (1903—1928) 
dziec., Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Sien- 
kiewicza 5a 

Mroczkowska Kamila (1894 — 1939, 
nostr., 1946) gin., połoz., Poznań, 
ul. Skarbka 13 

Mroczkowski Franciszek (1896 — 1932) 
chir., gin.. Biała Pódl., ul. War- 
szawska 5 

Mroczkowski Marian (1897 — 1924) 
rentg., Toruń, ul. Kraszewskiego 
42a 

Mroczkowski Stanisław (1904 — 1930) 
og., Zakliczyn n/D„ pow. Brzesko 

Mroczyński Wacław (1868 — 1897) og., 
Grudziądz, ul Gen. Świerczew- 
skiego 38 

Mromlińska Maria Laura (1904 — 
1929) og , Katowice, ul. Stalmacha 
23 

Mroź Wacław (1910 — 1939) chir.. 
Łapy, Nowy Rynek 1 

Mrozek Jan Józef (1914 — 1945) 
wewn,, Bytom ul. Strzelców By- 
tomskich 12 

Mrozek Tadeusz (1896 — 1926) wewn 
Kielce 

Mroziewicz Władysława ( — ) 

Warszawa, ul. Koszykowa 59 
m 20 

Mrozowa-Piw nicowa Julia (1905 — 
1940) wener., dziec., Gdańsk, Nowy 
Port, ul Bliska 6 m. 3 

5(H) 


flrm OEI4C - book-olds.ru Mrozou .ska LEKARZE Muszyński 


Mrozowska Anna Paulina (1907 — 
1931) dziec., Łódź. ul. Sosnowa 32. 
m. 13 

Mrozowska Helena (1892 — 1919) 

stomat., Kraków, ul. Kawiory 16 
Mrozowski Dymitr (1913 — 1939) 

ehir., Legnica, ul. Reymonta 1 
Mrozowski Feliks (1905 — 1931) wewn.. 

Łódź, ul. Sosnowa 32, m. 13 
Mrozowski Józef (1891 — 1918) stomat., 
Kraków, ul. Stolarska 9 
Mróżkiewicz Kazimierz Szczepan 
(1905 — 1933; og.. Trzebnica, ul. Ko- 
ścielna 27 

Mróz Edward (1898 — 1925) anatom., 
patol., dziec., Nysa, ul. Stalina 27 
Mruk Józef Bronisław (1913 — 1937) 
og., Kraków, ul. Legionów 14, m. 3 
Mściwujewski Stefan Marian (1910 
— 1938) og . Wałbrzvch. ul Stali- 
na 2 

Mucha Ambroży Antoni (1902 — 1934) 
og., Łaziska Górne ul. Dworco- 
wa 7 

Mucha Józef (1909 — 1939) og.. Dar- 
łowo, pow. Sławno, ul. Żerom- 
skiego 3 

Mucha Mikołaj (1919 — 1943) wewn.. 

Klimontów, pow. Sandomierz 
Mucha Stanisław (1914 — 1945) dziec. 

Kraków, ul. Sarego 19 , 

Mucha Tadeusz (1908 — 1938) og.. 

Busko Zdrój, Rynek 25 
Mul Aleksander Kazimierz (1905 — 
1931) chir., Warszawa, ul. Gro- 
chowska 256, m. 4 
Mulak Kazimierz (1903 — 1928) płuc., 
Kraków, ul. Siemiradzkiego 6 
Mularek Ignacy (1899 — 1929) og.. 

Markowa 615, pow. Przeworsk 
Mulcwicz Józef (1894 — 1920) chir., 
gin.. Warszawa, ul. Jagiellońska 
34 

Mulowski Tadeusz Stanisław (1895 — 
1927) skór , wener., Kraków, ul. 
Łobzowska 16, m. 3 
Multański Stefan (1912--1S39) 
wewn . Łódź. ul. Zawadzka 5 

•>o: 


Muraszko Jadwiga (1889—1917) 

dziec . Łodz, ul. Magistracka 36 
Muraszko Konstanty (1910 — 19351 

og., Nibork. woj. mazurskie 
Muraszkowa Maria (1897 — 1922) 

wewn., Łódź, ul. Magistracka 36, 
m. 1 

Murawska Halina (1890—1921) gin, 
połoz., Szczecin Al. Pomorska 16 
m. 7 

Murawski Bernard (1910 — 1939) 

gin., poloz., Bydgoszcz Stary Ry- 
nek 1, m. 3 

Murczyńska Zofia Wanda (1901 — 
1925) bakt. Lublin, ul Cicha 6 
m. 7 

Murczyński Czesław (190G — 1925) 

rentg., Szczecin, ul. Przybyszew- 
skiego 3 (prof. A. L.) 

Murkowski Walenty (1902 — 1929) 

og., Mosina, Rynek 13 
Musiał Albin (1883—1912) ocz., Kra- 
ków, u). Sw. Gertrudy 7, m. 6 
Musiał Marian Bolesław (1908— 
1936) og., Gorlice, ul. Strozowska 1 
Musiał Włodzimierz (1907 — 1931) 

wewn., Łódź, ul. Kilińskiego 96a 
Musiał Zygmunt (1906 — 1935) og 
Szczecin, ul. Skompki 5 
Musiałkowski Tadeusz Andrzej 
(1912 — 1939) gin., Poznań ul. Fo- 
cha 28, m. 8 

Musiatowicz Józef Edward (1913 — 
1939) og., Gdańsk, Akademia Le- 
karska 

Musioł Maksymilian Wilhelm (1915 
— 1946) og. Rydułtowy, ul. Ple- 
biscytowa 09 

Muskała Helena (1908 — 1938) og.. 
Częstochowa, ul. Kościuszki 7 

Musmanowa Jadwiga zob Nowi* 
cka-Musmanowa 

Muszkat Marian (1866 — 1893) wewn., 
położ., Warszawa, ul. Krasińskie- 
go 18, m. 246 

Muszyński Stanisław (1868 — 1899) 
wewn., Gliw ; ce. ul. Zawiszy Czar- 
nego 4. m. 6 

■>0b 


flrm OEI4C - book-olds.ru Muhlstein 


LEKARZE 


Markiewicz 


Muhlstein Maria zob. Jeleń iewska- 
Miihlstein 

Muller Filip (1867—1893) skór., 
Kraków, ul. Topolowa 46 
Muller Tadeusz Zygmunt (1890 — 
1914) gin., położ., Oświęcim, Ry- 
nek Gł. 3 

Muller Władysław (1874 — 1907) 
dziec., Mórkowice, pow. Leszno 
Miinz Alfred (1896 — 1928) og., Kra- 
ków, ul. Karmelicka 22 
Munzer Wilhelm (1884—1919) chir., 
gin., Lądek-Zdrój, ul. Paderew- 
skiego 1 

Mycoń Mieczysław (1905 — 1931) 
chir., Toruń, ul. Słowackiego 72 


Myczkowa Wiesława (1911 — 1937) 
og., Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Fisze- 
ra 5, m. 7 

Mycka Andrzej Feliks (1908 — 1935) 
wewn., Lublin, ul. Górna 3, m. 2 
Mysakowska Helena Jadwiga (1905 
— 1929) płuc., Lublin, ul. Górna 11. 
m. 2 

Mysłowski Bronisław (1911 — 1937) 
og*, Ostrów Wlkp., Rynek 26 
Myszka Stefan (1908—1938) chir., 
Toruń, ul. Przedzamcze 10 
Mytkowski Feliks (1907 — 1934) og.. 
Środa, ul. lipowa 22 


N 

Nacki Ludwik Zygmunt zob. Bryn- 
dza-Nacki 

Mackiewicz Zdzisław Stanisław 
(1908 — 1935) og., Kruszowice, Ry- 
nek 4 

Nadel Bernard ( — ), Lublin, 

ul. Wieniawska 6, m. 53 
Nadworna Anna (1897—1913) og„ 
Sobięcin, ul. Kamienna 8 
Nadworny Aron (1893—1924) wewn., 
dziec., Węglowo, pow. Wałbrzych, 
ul. Kamienna 8 

Nadziakiewicz Maria (1911—1945) 
og., Krosno, Szpital Powiatowy 
Nakonieczny Jan Bolesław (1883 — 
1913) wewn., Warszawa, ul. Brze- 
ska 14a, m. 3 

Nałęcz J. — zob. Dybowska- Nałęcz 
Nakwaski Włodzimierz (1916 — 1945) 
skór., Łódź, ul. Zawadzka 44, m. 7 
Namysł Władysław (1904—1931) 
chir., laryng., Sosnowiec, ul. 

3 Maja 31 

309 


Namysłowski Leszek (1915—1939) 
sport., Warszawa, A. W. F. 

Nanowski Ja n (1880—1911) gin., 
położ., Sułoszowa, pow. Olkusz 

Napiórkowski Jan (1921—1945) og.. 
Warszawa, ul. Pruszkowska 6, 
m. 118 

Napiórkowski Tymoteusz (1895 — 
1923) og., Toruń, uL* Chełmiń- 
ska 12 

Naramowski Mieczysław (1889— 
1923) neur., psych., Chorzów, ul. 
3 Maja 19 

Narbutt Helena (1905 — 1930) ocz« 
Warszawa, ul. Lwowska 7 

Nardzewska Janina zob. Ryli* Nar - 
dzewska 

Nardzewskl Czesław zob. Ryll-Nar- 
dzewskł 

Narkiewicz-Jodko Hanna Marian- 
na Bratumiła (1918 — 1945) og- 
Poznań, ul. Grottgera 10, m. 13 

310 


flrm OEI4C - book-olds.ru Narkiewicz LEK 


Narkiewicz Jadwiga (1872 — 1901) 
fizykoter., Ursynów, poczta Wi- 
lanów, Szkoła Ogrodnicza 
Narkiewicz Ksawery ( - ), 

Kuźnice, woj. Wrocław, uł. Ko- 
ściuszki 2 

Narkiewicz Ludwik (1869 — 1894) 
wewn., Ursynów, poczta Wila- 
nów, Szkoła Ogrodnicza 
Narkiewicz Wacław ( — ) 

Zamość, Koszary, Blok 31 
Narkiewicz-Jodko Wanda zob. 

Branson-Narkiewicz Jodko 
Narkiewicz Wanda ( — ), Bi- 

skupice, woi. mazurskie 
Narkowicz Czesław (1900 — 1931) 
og., Tarnów, ul. 18 Stycznia 10, 

m. 4 

Narkuński Choilon (1908 — 1934) og. 

Wrocław, ul. Wygodna 8 
Narożny Franciszek Stefan (1908 — 
1936) chir., Aleksandrów Kuj.. ul. 
Narutowicza 5 

Naróg Franciszek (1891 — 1922/ ocz., 
Warszawa, ul. Puławska 1, m. 6 
Naruszewicz Czesław (1886—1913) 
wewn , og., Wrocław, uł. Smolu- 
chowskiego 16, m. 5 
Nasiłowski Antoni (1890 — 1919) 

dziec., Sosnowiec, uł. Pusta 18 
Nasiłowski Wiesław (1920 — 1947) 

og. Warszawa, ul. Stalowa 37, 

n. 17 

Naskalski Dionizy (1907 — 1939; gm.. 
położ.. Kraków, ul. 29 Listopa- 
da 71 

Natkański Wincenty (1899 — 1928) 

og., Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Mickie- 
wicza 20a 

Nauman Aleksander (1903 —1930) 
wewn, płuc., Warszawa, ul. Wil- 
cza 43, m. 2 

Naumik Aleksander (1907 — 1933) 
chir., Włodawa, Szpital Powiatowy 
Nawaduński Władysław (1893 — iy22) 
chjr., gin., Nowy 'Dwór, ul. Pade- 
rewskiego 16a 


A R Z E Neumann 


Nawarkiewicz Hanka zob, Dębicka- 
Nawarkiew’cz 

Nawrocka Wanda Janina zob Osi- 
kowska-Nawrocka 
Nawrocki Filip ( — ), Lodź 

ul. Żeromskiego 113 
Nawrotek Apoloniusz Franciszek 
(1889 — 1916) og., Katowice pl 
Wolności 11 

Nąckiewicz Zdzisław (1908—1935) 
Krzeszowice, pow. Chrzanów 
Neczaj-Hruzewicz Natalia Mieczy- 
sława (1901 — 1930) wewn., War- 
szawa, ul. Niemcewicza 9, m. 185 
Nehring-Kulowa Elżbieta Stefania 
(1914—-1939) ocz., Gdańsk-Oliwa 
ul. Spacerowa 16 , 

Nepomucki Florian (1879 — 1906) 
gin., połoz., Ostróda, ul. Słowa- 
ckiego 2 

Nergier Stężania (1902 — 1937) ocz 
Białystok, ul. Polna 18, m. 5 
Nerlich Leopold Franciszek (1898 - 
1933) og., Radom, ul. K^lles 
Krausa 27 

Netcer Stanisław (1896 — 1922) gm. 

połoz., Sopot, ul. Bieruta 38, m. 6 
Neugebaucr Ludwik Józef (1895 — 
1926) neur.. psych , Jaworzcw 
Ubezp. Społ. 

Neugebauer Roman (1918 — 1P45) og . 

Darłowo, plac Kościuszki 15 
Neuman Aleksander (1907 — 1933> 
wewn.. Kraków, ul. Garncarska 3 
m. 2 

Neuman Brunon (1894 — 1925) cg., 
Sopot ul Czerwonej Armii 68 
m. 5 

Neuman Flawian Adam (1882- -1908) 
gm., połoz. Radom, ul. Żerom- 
skiego 23 m. 23 

Neuman Halina (1909 — 1940, no^tr 
1947) og , Smukała. pow. Byd- 
goszcz 

Neamann Franciszek Józef (1910 — 
1937) og., Gdynia ul. Morska l 1 2a 
m 90 


>1 1 


312 


flrm OEI4C - book-olds.ru Neumann 


LŁKARZE 


Niemczewski 


Neumann Jakub (1893 — 1921 nostr. 
1922) otolaryng., Lodź, ul. Żerom- 
skiego 113 

Neuman Maksymilian (1889 — 1919) 
og., Nowe Pom., pow. Swiecie ul 
Sadowa 27 

Neuman Zofia Maria (1899 — 1928) 
wewn., Warszawa ul. Ro/ana 21 
m. 4 

Neuss Jakub (1890—1917) og„ Za- 
kopane, ul. Orkana 2381 
Nejman Jerzy (1903—1932) dziec.. 

Sopot, ul. Kościuszki 68 
Neyman Kazimierz (1906—1929) 
wewn Poznań, ul Wierzbięcice 7. 
m. 1 

Neyman 7dzisław (1888 — 1918) 
rentg., Chełm, ul. Obłońska 3 
Neymanowa Halina zob Podgór’ 
ska-Neymanowa 

Nickel Józef (1913 — 1939) wewn . 
Rokitniea, pow. Bytom, ul. By- 
tomska 13 

Nickelminn Stanisław Adam (1909 
— 1945) og., Inowrocław, ul Scen- 
kowa 48 

Niczyperowicz Ludwik (1898 — 1922) 
chir., Leszno, ul. 17 Stycznia 22 
Nider Majer (1912— 193G) og., Wro- 
cław, ul. Sw. Wojciecha 14G, m. 3 
Nicbrój Stanisław Karol (1901 — 
1926) og., Niedobczyce, pow. Ry- 
bnik 

Niebrzydowski Zygmunt Henryk 
(1889 — 1915) wewn., Wolbrom, ul. 
Krakowska 12 

Nieciecka-Persidok Gabriela (1893 — 
1916), Warszawa, ul Jaworzyńska 7 
Nieciuńska Maria Julia (1900—1930) 
gin., połoz. dziec., Lejny, pow 
Suwałki 

Nieciuński Mamert Władysław 
(1867 — 1895) wewn, dziec., skór., 
Suwałki, ul Konopnickiej 4 
Nieczajew Andrzej (1915 — 1945) 
og , Szczecin, Wzgórze Unii Lubel- 
skiej, Szpital P. C. K. 

313 


Nieć Jan (1910 — 1936) chir Kra- 
ków, Al. Słowackiego 7 ' 

Nieć Mieczysław (1910—1939) og , 
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 
Nieć Ludwik Wiesław' (1893 — 1922) 
adm. san., Krosno, ul. Losocka 5 
Nieć Teofil (1870 — 1896) og., Rze- 
szów'. ul Dekerta 2 
Niedimowicz Micio (1905 — 1936) 

wener., Wieś Dębica Racława. 
pow. Słupsk 

Niedzielski Czesław' (1900 — 1928) 

wewn., Warszawa ul. Narbut- 
ta lla, m. 4 

Niedzielski Henryk (1895 — 1922) 

chir., gin. Bytom, u). Wrocław- 

ska 5 

Niedzielski Kazimierz (1893 — 1921) 
og., Sanok, ul. Głowackiego 6 
Niedzielski Stanisław (1907 — 1934) 
wewn., neur.. Lublin, ul. 1 Maia 
49 

Niedzińska Sabina (1905 — 1934) og., 
Warszawa ul. Grochowska 128, 
m. 10 

Niedziński Jozef ( — ), Łódź. 

ul. Sienkiewicza 51 
Niedźwiecka-Trzaskowska Izabela 
Jadwiga (1917 — 1945) wewn , War- 
szawa, ul. Olesmska 5. m. 4 
Niedźwiedzki Antoni (1903 — 1931) 
og., Czechowice-Dziedzice pl 
Stalina 2 

Niclubowicz Jan (1915 — 1939) chir., 
Warszawa, ul. Noakowsk'ego 16, 
m. 20 

Nielubszyc Grzegorz (1906 — 1934) 
rentg., Cieplice, ul. Żymierskie- 
go 113 

Niemasz Kazimierz Marian (1912 — 
1 946) og.. Przemyśl, ul. Rogoziń- 
skiego 46 

Niemcewicz Grzegorz (1911 — 1940) 
wewn., Lidzbark Warm., ul. Krzy- 
wa 6, m. 1 

Niemczewski Kazimierz Jerzy Wła- 
dysław (1921 — 1945) dziec., Opole, 
ul. Czerwonej Armii 5 

314 


flrm OEI4C - book-olds.ru Niemczyk 


LEKARZE 


Nizińskł 


Niemczyk Ryszard (1905 — 1930) og., 
Chrapkowice, pow. Opole, Ry- 
nek 1 

Nlemczynow Eugeniusz (1882 — 1912) 
og., Żnin, ul. Szkolna 11 
Niemiec Józef (1902 — 1931) og., Rę- 
dzin, ul. Graniczna 7 
Niemiec Józef (1301—1931) pjuc., 
Gostynin Kruk, Sanatorium 
Niemierko Jan Kazimierz (1908 — 
1939) chir., Warszawa, ul. Pary- 
ska 39, m. 7 

Niemirski Aleksander (1907 — 1936) 
og., Rzeszów, ul. Sobieskiego 5 
Niemirski Józef (1901 — 1933) gm., 
położ., Warszawa, ul. Hoża 57 
Niemyska Wanda Elżbieta zob, 
Walc-Niemyska 

Niepielski Adam (1882—1911) og., 
Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskie- 
go 8 

Niepielski Bogusław Józefat (1888 
— 1917 nostr 1920) og., Sosno- 
wiec, ul. 3 Maja 26 
Niepokojczycka Jadwiga (1885 — 
1912) dziec., Podkowa Leśna, ul. 
Modrzewiowa 

Niepokojczycka Maria Urszula 

(1901 — 1927) dziec., Zaskoczyn, 
woj. gdańskie 

Niepokój Zygmunt Antoni (1897— 
1927) wewr.., Gdynia, ul. Kiliń- 
skiego 10, m. 2 

Niepołomski Witold Adam (1916— 
1940) anatom, patol., Łódź, ul. 
Kilińskiego 107, m. 6 
Nieracka Stanisława zob. Bombiń- 
ska-Nieracka 

Nicreńska-Kronenberg Emilia (1915 
—1939) wewn., Warszawa, Al. 
Niepodległości 154. m. 11 
Niespodziański Zbigniew (1912 — 
1937) chir., Lębork, ul. Zwycię- 
stwa 35a 

Nieświadowski Marian (1918 — 1947) 
og. Bytom. ul. Kolejowa 2a 


Nietupski Mieczysław (1918 — 1947) 
og., Białystok, ul. Angielska 31, 
m. 1 

Niewiadomski Stanisław Mieczysław 
(1911—1939) chir., Kraków, ul. Sie- 
miradzkiego 35, m. 5 
Niewiarowski Marian (1885 — lłłll) 
og.. Radomsko, ul. Reymonta 15 
Niewińska Halina zob. Zublewicz- 
Niewińska 

Niewińska Stanisława (1903 — 1930) 
dziec., Kraków, ul. Warszawska 14, 
m. 4 

Niewiński Adam (1900 — 1928) wewn., 
Kraków, ul. Warszawska 14, m. 4 
Niewiński Aleksander (1892 — 1923) 
wewn., neur., Sochaczew, ul. Sta- 
szyca 27 i Szkolna 3 
Niewiński Józef (1906—1932) g.n 
chir., Białystok, ul. Artyleryjska 
8, m. 2 

Niewirowicz Stefan (1877 — 1901) 
chir., Staszów, ul. Krakowska 35 
Niewola- Staszkowski Jan (1889 — 
1921) gm„ połoz., Kraków, Rynek 
Podgórski 9, m. 3 

Nikiel Nikodem (1912—1939) wewn., 
Wągrowiec, woj. poznańsl le. ul 
Kościuszki 16 

Niklewski Stanisław (1897 — 1928) 
wewn., Radom, ul. Sienkiewicza 
34, m. 2 

Nikodemowicz Eugeniusz (1916 — 1940) 
og., Łańcut, ul. 3 Maja 24 
Nikodemowie/- Ukraińska Zofia (1900 

— 1925) płuc., Poznań-Dąbice ul 
Fiołkowa 4a 

Nikołajew Walenty (1914 — 1939) og , 
Siemianowice, ul. Stabika 6 
Nirski Wit Jan (1913—1937) og., 
Kraków-Rakowice, ul. Ułanów 10 
Nitecki Leon (1901—1930) skór., 
Łódź, ul. Nawrot 32 
Nizlński Stefan (1899 — 1936) og., 
Sobienie Jeziory, pow. Garwolin 


315 


316 


flj-m OEI4C - book-olds.ru Nizankiewicz 


LEKARZE 


Nowak 


Niżankiewicz-Kulibaba Weronika 
(1903 — 1933) dziec., Rzeszów, Z. U. S. 

Niżankowa Olga (1918 — 1945) og., 
Miasteczko, pow. Wyrzysk, ul. Ko- 
ściuszki 16 

Niżegorodcew Maria Janina (1907 — 
1933) płuc., Kraków, ul. sw. Ger- 
trudy 7 

Niżnikiewicz Zbigniew Julian (1909 
— 1938) rentg,, Gdynia Skwer Ko- 
ściuszki 14, m. 5 

Niżnikowska Maria Janina (1924 — 
1947) og , Warszawa, ul. Ząbkow- 
ska 40, m. 24 

Noblin Halina Waleria (1906—1930) 
wewn., Rudka. pow. Mińsk Mazow., 
Sanatorium 

Noniewicz Józef (1891 — 1918) og., 
Białystok, ul. Stołeczna 4 2, m. 3 

Norkin Abram (1895 — 1929) laryng., 
Legnica, ul. Nowy Świat 28 

Norkin Morduch Nochin (1892 — 1919, 
nostr. 1933) gin., Wrocław, ul. Du- 
bois 6, m 5 

Normark Wiesław (1908 — 1939) 
Bydgoszcz, ul. Wyspiańskiego 4 

Nosarzewski Wiktor (1904 — 1936) og., 
Warszawa-Boernerowo, ul War- 
szav'ska G2 

Nosek Zdzisław Aleksander (1911 — 
1938) og., Cieszyn, ul. Srebrna 1 

Noss Stanisław (1890 — 1917) og., 
Bytom, ul. Józefczaka 10, m. 2 

Nowacki Eugeniusz Jan (1915 — 
1940) gin., połoz. Warszawa, pl. 
Weteranów 4 

Nowacki Jan (1901—1929) chir., 
Nowy Tomyśl, ul. Czerwonej 
Armii 8 

Nowacki Łucjan (1911—1937) og., 
Bydgoszcz, pl. Wolności 3, m. 4 

Nowacki Wojciech Florian (1902 — 

1928) chir., uroi., Wrocław, ul. 
Łukasiewicza 11 

Nowaczkiewicz Tadeusz (1892 — 1922) 
połoz.. Września, ul. 3 Maja 3 

* 51 “ 


Nowak Alfred (1899—1928) og., Wi- 
sła, nr 997, pow. Cieszyn 

Nowak Gustaw Bolesław (1904 — 1931) 
gin., położ., Kraków, ul. Kalwa- 
ryjska 7, m. 11 

Nowak Ignacy (1887—1914) gin., 
połoz., Chorzów, ul. Strzelców By- 
tomskich 5 

Nowak Jan Andrzej (1908 — 1945) 
dziec., Warszawa, ul. Kielecka 48, 
m. 6 

Nowak Janina Władysława Jadwiga 

(1909 — 1934) dziec., Kraków, ul. 
Basztowska 23 

Nowak Jerzy (1908 — 1937) chir, 
Strzelce, ul. Opolska 18 

Nowak Józef (1908—1931) iaryng., 
Bydgoszcz, pi. Wejssenhoffa 9 . 
m. 7 

Nowak Julia (1890 — 1914) gin., Wro- 
cław, ul. Bo]. Chrobrego 17 

Nowak Leon (1903—1928) og., Wscho- 
wa, ul. Kazimierza Wielkiego 5 

Nowak Maiia (1894—1922) og., Po- 
znań, ul. Łąkowa 7, m. 5 

Nowak Stanisław Józef (1909 — 1934) 
gin., połoz., Kraków, ul. Baszto- 
wa 23 

Nowak Stanisław Marian (1904— 
1932) og., Gorzów Wlkp,, ul Chod- 
kiewicza 43 

Nowak Stanisław Marian (1902 — 

1929) gin, połoz., Kalisz, ul. Gór- 
nośląska 26 

Nowak Tadeusz Stanisław (1902 — 

1930) dziec., Kraków, ul. Floriań- 
ska 13, m. 3 

Nowak Wiktor Gerard (1897 — 1923) 
skór., wener , Świdnica, ul. Spa- 
cerowa 2 

Nowak Władysław (1889 — 1925) og., 
Raszków, pow. Ostrów, ul. Ple- 
szewska 22 

Nowak-Przygodzka Zofia Jadwiga 
(1896 — 1923) hig., Kraków, ul. Gra- 
bowskiego 6 

318 


flrm OEI4C - book-olds.ru Nowakowa 


LEKARZE 


Nowicki 


Nowakowa Wiktoria (1917—1946) 
dziec,, Łódź, ul. Jaracza 42, m. 7 
Nowakowska Eugenia (1919 — 1941) 

Osięciny, pow. mes/awski, pl. 
Wolności 32 

.Nowakowska Janina (1911 — 1945) 

chir., Częstochowa ul Sowińskie- 
go 36 

Nowakowska Urszula (1917 — 1C44) 
og , Kowary, pow. Jelen>a Goia 
Nowakowski Brunon Antoni (1890 — 
1914) hig, Kraków, ul. Łobzow- 
ska 61. m. 5 (prof. U J.) 
Nowakowski Henryk Jan (1910 — 
— 1937) chir.. ortop , Otwock, Gł 
Szpital Wojskowy 

Nowakowski Jan Henryk (1902 — 

1931) skór., wener., Warszawa, ul. 
Mokotowska 63 m. 4 
Nowakowski Kazimierz (1879 — 1306) 
chir., Poznań, ul. Sporna 1 (prof. 
U P.) 

Nowakowski Lucjan (1906 — 1336) 
neur., Szczecin, ul Żółkiewskiego 
18 m G 

Nowakowski Stefan (1736 — 1915) 
Inowrocław, ul. Sienkiewicza 2 
Nowakowski Tadeusz Konstanty 
(1912 — 1935> dziec , Wrocław, ul 
Parkowa 11 

Nowakowski Witold (1914 — 1940) 
og., Tuszyn, woj. łódzkie, ul. Że- 
romskiego 2 

Nowakowski Władysław (1892 -1927) 
og , Wrocław, ul. Dworcowa 4 
Nowara Konrad Jan (1903—1929) 
ccz., Chorzów, ul. Wolności 11 
Nowicka Helena (1910 — 1937) rentg 
Łidź. ul. Kilińskiego lOa 
Nowicka-Musmanowa Jadw ; ga G899 
— 1929) wewn., dziec, Falenica ul. 
Poniatcwsk’ego 15, m. 4 
Nowicka Jadwiga zob. Piotiowska- 
Nawicka 

Nowicka Jadwiga (1918 — 1916) og, 
Ząbkowice $1. Szpital Miejski 
Nowicka Janina Jadwiga Antonina 
— zob. Paczowska-Nowicka 

>19 


Nowicka-Jankowska Julia (1916 — 
1943) og., Toruń, ul. Mickiewicza 
94. m. 3 

Nowicka Kazimiera Maria (1911 — 

1935) dziec., Białogard, ul. Lwow- 
ska 3 

Nowicka Wiktoria Maria (1887 — 1914) 
chir., ortop . Isteona pow C’e- 
szyn, Sanatorium 

Nowicka Zofia (1908—1937) og , 
Czyżew pow Wys. Mazow., ul 
Mazowiecka 27 

Nowicki Bohdan (1908—19351 B\d- 
goszcz, ul. 20 Stycznia 24 m. 4 
Nowicki Czesław Zenon (1905 — 1931) 
chir., Białogard, ul. Szewska 3 
Nowicki Eugeniusz (1914—1942) og , 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Sienkiewi- 
cza 2 

Nowicki Franciszek (1897 — 1925, 
nostr. 1931) dziec., Bydgoszcz ul. 
Śniadeckich 55 

Nowicki Gabriel Michał (1884 — 1914) 
uroi., Warszawa, ul. Wilcza 8, 
m. 21 

Nowicki Jan (1915 — 1939) chir, War- 
szawa, ul. Płocka 31, m 18 
Nowicki Jarosław (1901—1933) skór, 
wener., Mościce, pow. Tarnów 
Nowicki Jerzy Lesław (1915 — 1939) 
lek. adm., Olsztyn 
Nowicki Józef (1889 — 1914) gin., 
połoz., Elb* ag ul. Tczewska 5 
Nowicki Józef Leonard (1895—1921) 
neur., Eembcitow. ul. Artyleryj- 
ska 42 

Nowicki Juliusz (1887 — 1917) wewn. 

Strzegom, ul. Węglowa 8a 
Nowicki Kazimierz Antoni (1898 — 
1927) wewn., Warszawa, ul. Stalo- 
wa 13, m. 8 

Nowicki Paweł Henryk (1918 — 1946) 
cg, Ząbkowice Sl., Szpital Miej- 
ski 

Nowicki Stanisław (1914 — 1946) og„ 
Biskupice-Zabrze, ul. Pawła Kem- 
pli 2 

320 


flrm OEI4C - book-olds.ru Nowicki 


LEKARZE 


Obniski 


Nowicki Stanisław (1877 — 1904) 

wewn., Łodz, ul. Kołłątaja 8 
Nowicki Stanisław Karol (18P3 — 
1921) chir.. Kraków, ul. Piłsud- 
skiego 34 (doc U. J.) 

Nowicki Tadeusz Andrzej (1903 — 
1930) wewn., Otwock 
Nowicki Wacław Jan Andrzej (1903 
— 1928) gin., połoz., Zamość, ul. 
Orlicz-Dreszera 12, m. 3 
Nowińska Jadwiga (1892 — 1924) 

rentg., Częstochowa. Al. Wolno- 
ści 10 

Nowiński Antoni (1873—1899) dziec., 
Rabka Zdrój, Sanatorium O.D.W. 
Nowkuński Jerzy (1913—1946) gm., 
Warszawa, ul. Polna 46, m 13 
Nowosad Kazimierz (1909 — 1934) 

gin., Wrocław, ul. Dubois 16, m. 4 
Nowosadko Gabriel (18PC — 1928) 

wewn., Skierniewice, ul. Piłsud- 
skiego 3 

Nowosielski Aleksander (1908 — 1937) 
chir., połoz.. Włoszczowa, ul. Szpi- 
talna 

Nowosielski Konstanty (1895—1933) 
og., Sanok, ul. Sobieskiego 6 
Nowosielski Włodzimierz Mirosław 
(1895 — 1929) lek. sanit., Kraków, 
ul. Wiśniowa 10 


Nowotny Gustaw Karol (1910 — 1936) 
chir, Połcz\n Zdrój, ul. Kościu- 
szki 4 

Noworyta Stanisław (1914 — 1<140) 

og., Sanok, ul. Królewska 13 

Noyszewska Kazimiera (1905—1930) 
ocz., Warszawa, ul. Sękocińska 3, 
m. 8 

Nożyńska Janina Eugenia (1906— 
1934) wewn., Olsztyn, pow. Czę- 
stochowa 

Nurczyk Stanisław (1897 — 1927) og., 
połoz., chir., Oborniki, ul. Dwor- 
cowa 12 

Nurkowski Jan (1907—1935) og., 
Koźminek, pow. Kalisz, ul. Mie- 
lenskiego 3 

Nurzyński Klemens (1902—1931) 
wewn., Skierniewice, ul. Senator- 
ska 8 

Nussenfeld Józef (1880 — 1907) chir., 
uroi,, Kraków, Al. Słowackiego 
56 

Nykliński Mieczysław (1903 — 1.928) 

wewn , Sosnowiec, ul. Warszaw- 
ska 1 

Nyrek Stefan (1908—1938) chem. 
fizjol., Warszawa, ul. Grochowska 
281, m. 9 


Obara Ludwik (1903—1928) og., Ty- 
czyn 168, pow. Rzeszów 

Obara Maria Irena (1912—1938) 

dziec., Warszawa, ul. Sądowelska 
13 

Obara Kazimierz Józef (1913 — 1939) 
chir., Warszawa, ul. Sądowelska 
13 (Nowe Brudno) 

521 

Spis lekaizy 11 


Obarski Frani iszek Ksawery Adam 

(1882 — 1911) wewn,, Warszawa, ul. 
Obozowa 75, m. 15 
Oberc Stanisław (1901 — 1926) og., 
Sokołów Małopolski, pow. Rze- 
szów, plac EW. Jana 5 
Obniski Marian Leonard (1877 — 1901) 
wewn., Janowiec Wlkp., pl. Wol- 
ności 23 

ł 

J i 


flrm OEI4C - book-olds.ru Obniski 


LEKARZE 


Okolski 


Obniski Zygmunt Adam (1878--1904) 
wewn„ Rembertów, ul. Wolno- 
ści 6 

Oborska Jadwiga (1892 — 1917) ocz., 
Lublin, ul. Zamojska 27 
Obremba Teodor (1890 — 1922) og , 
Katowice, ul. Warszawska 28 
Obrąbowska Irena Jadwiga (1911 — 
1936) dziec., wewn., Opole Lubel- 
skie, ul. Partyzancka 
Obrębowski Stanisław (1904 — 1928) 
gin., położ.. Opole Lubelskie, ul 
Partyzancka 

Obrębski Zygmunt Ryszard Aleksan- 
der (1896 — 1925) chir., ortop , War- 
szawa, ul. Widok 20, m. 2 
Obrycki Witold Jan (1909—1936) 
płuc., Białogard, ul. Lwowska 3 
Obtułowicz Mieczysław Jan (1902 — 
1927) skór wener Kraków, ul 
Starowiślna 6 

Obtułowicz Tadeusz Marian (1912 — 
1938) laryng. Zakopane, ul. Ko- 
ściuszki 

Obuchowicz Albin (1910 — 1938) og., 
Pogorzela, pow. Krotoszyn, ul 
Krobska 79 

Obuchowicz Aleksandra (1897 — 1928) 
płuc, Bjdgoszcz ul. Chocimska 
5, m. 3 

Obuchowicz Eligiusz (1899 — 1930) 
og., Białystok, 6 Oddz. W. O. P 
Obuchowicz Zbigniew Paweł (1906 — 
1933) og., Karsznice, pow Sieradz 
Obuchowiczowa Bronisława (1914 — 
1940, nostr. 1945) og . Tarnów, ul. 
Daszyńskiego 21 

Ocepa Jozef (1900—1928) gin. połoz , 
skór., wener , Kielce ul. Słowac- 
kiego 1, m 1 

Ochmann Joachim (1908 — 1938) og.. 

Strzelce, pow. Cieszyn 
Ochman Wanda (1908 — 1935), War- 
szawa, ul. Niemcewicza 9 

Ochorowicz Helena zob. Giżyńska- 
Ochorowicz 

Ochorowicz Stefan (1900 — 1928) 
w ewn. Zalesie, gm. Ryki 

121 


Ochsenberg Joachim (1893 — 1918) 
dziec., Przemyśl, ul. Franciszkań- 
ska 12 

Oczkowski Jan (1908 — 1930) og.,. 

Kraków, ul. Zdana 14 

Oczkowski Stanisław (1898 — 1926) 
chir., Warszawa, ul. Grójecka 104 
m. 25 

Odlanicki-Poczobut Adam (1904— 

1931) dziec , Łódź, ul. Główna 50, 
m. 2 

Offenberg Jan (1867 — 1891; wewn., 
Warszawa, ul. Narbutta 11 a, m. 5 

Offenberg Zofia Idalia zob Horen- 
sztejn-Offenberg 

Ogan Florian (1891 — 1920) og , Knu- 
rów, ul. Rybnicka 7 

Ogarek Ludwik Franciszek (1906 — 

1932) og , Piekary Sl., Szpital Po- 
wiatowy 

Ogłoza Stanisław (190G — 1928) 
wewn , zakaz , Biała Pódl., ul 
Piłsudskiego 26 

Ogłozowa Maria (1900 — 1928) gin.„ 
dziec , Biała Pódl., ul. Piłsudskie- 
go 26 

Ogonowi ki Stanisław (1890 — 1927) 
chir., gm . połoz , Głowaczów, pow 
Kozienice 

Ogrodowczyk Jozef (1900—1928) 
chir. Warszawa, ul. Momut/ki 7 
m. 3 

Ohanowicz Stanisław (19)4 — 1940, 
noslr 1946), Swieeie n/ Wisłą 

Okieński (Fenster) Wilhelm (1915 — 
1941) og , Wrocław, ul Abramow- 
skiego 30 

Okliński Maurycy (1910 — 1937) 
wewn Katowice, ul. Mickiewicza 
28, m 8 

Okła Janusz (1913 — 1939) gin, połoz., 
Warszawa, ul Kozietulskiego 12, 
m. 3 

Okniński Władysław (1910 — 1938)- 
wewn., Warszaw^, ul Grójecka 
104, m. 5 

Okolski Konrad (1884—1910) wev n„ 
gin., Warszawa, ul. Oczki 6 

124 


flrm OEI4C - book-olds.ru Okołow 


LEKARZE 


Okołów-Hrynkiewiczowa Zofia (1903 
— 1928) oc 7 Włocławek, u’ Sło- 
wackiego 6a m. 2 
Okoń Adolf Jan (1910 — 1935) og., 
Nisko, Szpital P. C. K 
Okoński Gustaw (1899 — 1927) skór., 
wener., Bielsk Pódl. u 1 li Listo- 
pada 219 

Okoński Kazimierz Stefan (1894— 
' 1926) og M Trzebinia, ul. Kościusz- 
ki 6 

Okoński Michał Paweł (1892 — 1919) 
wewn., Warszawa, ul. Brząka 12 
Okoński Zdzisław (1911—1936) chir., 
Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 
Okólska-Kaczorowska Halina (1913 
— 1938) ren 1 ", płuc., Łowicz, ul. 
Stanisławskiego 18 
Okrzański Adam Ksawery (190C — 
1934) wewn.. Kraków ul. Lenarto- 
wicza 8, m. 4 

Oktawiec Józef (1893—1923) Gliwi- 
ce. ul. Orlickiego 3, m. 4 
Okulicz Kozaryn Piotr (1903 — 1930) 
otolaryng., Poznań, ul. Fredry 2 
Okuljar Wacław (1883 — 1917) og , 
Węgierska Górka, pow. Żywiec 
Olbrycht Izabela Irena (1882—1913) 
st ornat., Kraków, ul. Słowackiego 
15 

Olbrycht Jan Stanisław (1886—1911) 
med. sąd., Kraków, ul. Słowac- 
kiego 15 (prof. U. J.) 

Olcha Stanisław (1913 — 1938) wewn., 
Niemodlin, ul. Czerwonej Armii 8 
Olchawa Stanisław Antoni Zbigniew 
(1905 — 1929) og., Szopienice, ul 
Powstańców 7 

Olchawa Zofia zob Kałwińska- 
Olcbawa 

Olech Dominik ( _ ) War- 

szawa, ul. 6 Sierpnia 6 
Olechnowicz Edward (1909 — 1937) 
chir., Kalisz, ul. Mariańska 5 
Olechnowicz Józef (1908 — 1937) og., 
Nowy Dwór, Blok Oficerski 

325 


Oleszczuk 


Olechnowicz Witold (1906 — 1931) 

og., Kochłowice, pow. Katowice, 
ul. Wyzwolenia 132 
Olechnowicz-Świdowa Zofia Stefa- 
nia (1901—1926) dziec., Łódź, ul. 
Południowa 15, m. 10 
Olecka Jadwiga (1905 — 1931) skór., 
Lublin, ul. Szpitalna 5, m. 14 

Olejniczak Antoni (190^ — 1936) 

wewn., Łódź, ul. Gdańska 57 
Olejniczak Bolesław (1885 — 1914) 

chir., połoz., Kościan, ul. Nad- 
odrzańska 7 

Olejniczak Eleonora (1909 — 1936) 

dziec., Łódź, ul. Gdańska 57, m. 7 
Olejnik Edward Efin (1922 — 1944) 
skór., Poznań, ul św. Marcin 
66 '67, m. 9 

Olejnik Józef (1908 — 1939> gin., 
połoz.. Twarda Góra, ul, Mołoto- 
wa 3 

Olejnik Kazimierz (1905 —1933) 
wewn., Warszawa, ul. Tykocinska 
23, m. 11 

Olejnik Wilhelm Michał (1911 — 1944) 
og., Kraków, ul. Lea 21a m 8 
Olek Mieczysław (1911 — 1938) og, 
Kiełczewo, pow. Kościan 
Oleksin Stanisława Mieczysława 
(1906 — 1934) stomat, Łańcut, ul 
Danielewicza 6 

Olenderczyk Leszek Marian (1909 — 
1934) og., Oborniki, woj. poznań- 
skie, ul. Jagiellońska 10 
Oleński Feliks (1905—1931) chir, 
Ostrów Wlkp., ul. Mickiewicza 5, 
m. 1 

Oleński Stanisław (1912 — 1938) og., 
Gdańsk, ul. Śluzowa, Szpital PCK 
Olesiński Ignacy (1896—1924) wewn.. 
Warszawa, pl. Inwalidów 3, m. 29 
Olesza Stanisław (1902 — 1923) gin., 
położ., Zgierz, ul. Strynkowska 65 
Oleszczuk-Aksamitowska Jadwiga 
(1898—1926) wewn., dziec., Radom, 
ul Moniuszki 19, m. 6 

326 


flrm OEI4C - book-olds.ru Olędzki 


LĘKA RZE 


Opoczyński 


Olędzki Feliks Marian Aleksander 

(1911 — 1937) skór., wener., Lodź. 
ul. Armii Czerwonej 53 

Olpiński Stanisław Karol (1912 — 
1937) ehir., Otwock, ul. Słowac- 
kiego 11 

Olszański Albin (1891 — 1925) wewn,, 
hig.. Warszawa, ul. Sierpecka 6, 
m. 33 

Olszański Tadeusz (1878 — 1907) 
wewn., Opole, ul. Czerwonej 
Armii 5 

Olszewska Emilia zob. Schnitter- 
Olszewska 

Olszewski Antoni Gustaw (1908 — 

1939) wewn., Lublin, ul. Naruto- 
wicza 25, m. 13 

Olszewski Eugeniusz Antoni (1899 — 
1926) dziec,, Łódź, ul. Sienk’ewicza 
40 

Olszewski Henryk (1900 — 1929) 
wewn., poloz.. Radom, ul. 1 Maja 
36, m. 7 

Olszewski Jan (1897 — 1934) chir., 
Piotrków, ul. Piłsudskiego 113 

Olszewski Jerzy Antoni (1894 — 1938) 
og„ Orzechowo, pow. Września 

Olszewski Leon (1896 — 1928) og , 
Toruń, ul. Rejtana 9, m. 3 

Olszewski Leon Wacław (1887—1913) 
wewn,, Tuszynek, gm. Kruszów 

Olszewski Paweł (1901 — 1929' og., 
Ciechanowiec, pow. Bielsk Pódl. 

Olszewski Piotr (1872 — 1897) ocz., 
Włocławek, Al. Chopina 46 

Olszewski Wacław (1893 — 1926) og., 
Bełchatów, pow. piotrkowski, ul. 
Kościuszki 15 

Olszewski Władysław (1909 — 1940) 
skór., wener., Warszawa, ul. Tar- 
gowa 64, m. 9 

Olszewski Zdzisław Cyryl (1914— 

1940) wewn., Rabka, u!. Słowac- 
kiego 

Olwiński Stanisław (1912—1937) og., 
Sosnowiec, ul. Małachowskiego 4a 

527 


Omełianowicz Maksymilian (1900 — 

1930) chir., Piotrków Kuj., Szpital 
Powiatowy 

Omieciński Stefan (1896 —1924) 
skór., wener.. Warszawa, Al. Wy- 
zwolenia 33 

Onoszkowicz-Jacyna Władysław (1880 
— 1909) wewn., dziec., Górowo, 
woj. olsztyńskie 

Onysymów Jan (1904 — 1934) og., 
Wolbrom, ul. 29 Listopada 16 
Onyszkiewicz Czesława (1905 — 1932) 
dziec., Zamość, ul. Kasprowicza 8 
Onyszkiewicz-Jacyna Józef (1903 — 

1931) wewn., Kcynia, pow. Szubin, 
ul. św. Jana Kantego 2 

Onyszkiewicz Stefania Ludwiia Lud- 
wika (1908 — 1935) dziec., Lublin, 
Al. Racławickie 4, m. 5 
Onyszkiewicz Tadeusz (1906 — 1P33) 
chir., Zamość, ul. Kasprowicza 8 
Onyszkiewicz-Jacyna Tadeusz Adam 
(1906—1930) chir., Lublin, Al. 
Racławickie 4, m. 5 
Opacki Kazimierz (1888 — 1911) chir., 
ortop.. Warszawa, ul. Solec 93 
Opala Józef (1902 — 1934) wewn., 
gin., Piotrków Tryb., ul. Kościusz- 
ki 8 

Opaliński Stefan (1912 — 1939) og., 
Modlin, Twierdza 

Opalska Irena zob. Malujło-Opal- 
ska 

Opalski Adam (1897 — 1924) neur., 
Warszawa ul. Oczki 6 (prof. 
U. W.) 

Opalski Józef (1910 — 1945) Bytom, 
ul. Dworcowa 19, hotel Europa 
Opalski Stefan (1916 — 1941, nostr. 
1946) og., Jastrowie, pow. Walcz, 
ul. Kieniewicza 19 
Opler Roman Władysław Józef (1895 
— 1923) wewn., analityk., Kraków, 
ul. Wielopole 9, m. 3 
Opoczyński Kazimierz (1877 — 1903) 
anat., patol., bakt., anal , Cieszyn, 
ul. Bielska 4 (prof.) 

■S28 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Opoczyński 


LEKARZE 


Orzechowski 


Opoczyński Szymon ( — ) 

Łódź, ul. Legionów 19 
Opolski Władysław (1915 — 1918) og., 
Kędzierzyn, ul. Matejki 10 
Opolski Jan Władysław (1872 — 1898) 
wewn., Kraków 

Oppeln-Bronikowski Karol (1914 — 
1945) chir., Gdańsk- Wrzeszcz, ul. 
Topolowa 2, m. 6 

Oracz Stanisław (1905 — 1932) chir., 
Otwock, ul. Kościuszki 8a 
Orawiec Stanisław (1914— 1947) og., 
Wrocław, ul. Józefa Brandta 11 
Ordynska-Przeworska Irena (1906 — 
1932) Gliwice, ul. Jaskółcza 15 
Orgańska Józefa (1898 — 1929) skór, 
wener , Warszawa, ul. Nowogrodz- 
ka 48, m. 16 

Orlewski Władysław Stefan (1901 — 
1928) wewn , uroi , Gliwice, ul. 
Korfantego 8, m. 3 
Orlicki Bogdan (1905—1945) dziec., 
Dziekanka, pow. Gniezno 
Orlikowska Władysława Celina zob. 

Kwass-Orlikowska 
Orliński Ryszard Tytus (1916 — 1946) 
og., Końskie, ul. Jasna 4 
Ortów Ewa (1917—1941) skór., 
wener., Poznań, ul. Bukowska 1, 
m. 7 

Orłów Mikołaj (1918—1941) chir., 
Gostynin, ul. 1 Maja 49 
Orłów Tadeusz Franciszek (J 911 — 
1937) og., Mikołów, ul Klasztorna 
35 

Orłowski Jerzy (1914—1942) og. 

Miechów, Rynek 16 
Orłowski Maksymilian (1894 — 1923) 
ren tg., Wałbrzych, ul. Niepodle- 
głości 114, m. 3 

Orłowski Romuald (1899 — 1938) og., 
Szczecin, ul. Armii Czerwonej 6 
Orłowski Stanisław (1916 — 1945) og„ 
Szymbark, pow. Lubań, ul. W ol- 
ności 1 

Orłowski Tadeusz (1917 — 1943) 
wewn., Warszawa, ul. Kizyckie- 
go 9 

329 


Orłowski Wacław Błażej (1868— 
1894) radiol., Olsztyn, ul. Waryń- 
skiego 1, m, 4 

Orłowski Witold Eugeniusz (1874 — 
1896) wewn., Warszawa, ul. Krzy- 
ckiego 9 (prof. U. W.) 

Ornatkiewicz Mieczysław Feliks 
(1895 — 1923) gin, połoz., Opatów, 
woj. kieleckie, ul. Kilińskiego 9 

Ornoch Zofia Stanisława (1906 — 
1934) wewn , Włochy, ul. Kościu- 
szki 16, m. 8 

Ornowska Wanda Irena zob. Wo- 
źniak-Ornowska 

Ornowski Mirosław Maciej (1916 — - 
1940) wewn., Warszawa ul. Fil- 
trowa 62, m. 37 

Orobeć Włodzimierz (1912 — 1936) 
gin , połoz,, Tuchów, pow Tarnów 

Oroński Włodzimierz (1902 — 1930) 
gin., chir., Wrocław, ul. Smolu- 
chowskiego 44 

Orsik Antoni (1899 — 1928) wewn., 
gin, Ożarów, ul. 3 Maja 4 

Orska-Drayer Zofia (1898 — 1924) 
dziec., Nowy Korczyn, pow. sto- 
pnicki 

O rylska Helena (1900 — 1927) dziec., 
Łódź, ul. Dowborczyków 10 

Orynowska Maria zob. Stankowska- 
Orynowska 

Orzechowska Aniela (1905 — 1946) 
og.. Warszawa, Al. Jerozolim- 
skie 55, m. 5a 

Orzechowska-Knott Helena (1901— 
1928) og., Sanok, ul. Jagielloń- 
ska 55 

Orzechowski Józef (1901 — 1928), 

Warszawa, ul. Gomółki 18, m. 1 

Orzechowski Konrad (1887 — 1913) 
wewn.. Warszawa w, ul. Puławska 
12a 

Orzechowski Stanisław Marian 

(1905 — 1931) psych., Czarnków, 
woj. poznańskie, ul. Kościuszki 22 

Orzechowski Wiktor Franciszek 

(1895 — 1917) wewn., Częstocho- 

wa, ul. Jasnogórska 7 9 

330 


flrm OEI4C - book-olds.ru Orzeł 


LEKARZE 


Ostrowski 


Orze! Tadeusz Zygmunt (1902 — 1948) 
og., Ujanowice, pow. Limanowa 
Orzeszko Tadeusz Tomasz (1907 — 
1933) chir., Radom, ul. Curie- 
Skłodowskiej 9, m. 4 
Osetek Tadeusz Micha! Ludwik 
(1912—1938) ocz., Kraków, ul. Ra- 
kowicka 4 

Osetowska Ewa (1919 — 1945) neur.. 
Warszawa, ul. Grajewska 2, m. 43 
Osiecki Bronisław (1899 — 1930) chir., 
Chełmno, ul. 1 Maja 3 
Osiecki Marian (1904 — 1939) og., 
Kraków, ul, Świętojańska 47 
Osiecki Tadeusz Mieczysław (1903 — 
1931) og., Jelenia Góra, ul. Patro- 
na Jackowskiego 1 
Osiewicz Anna Janina (1919 — 1945) 
skór., Gdynia, ul. Lipowa 18a 
Osiewicz Witold (1917—1946) og., 
Gdynia, ul. Lipowa 18a 
Osikowska -Nawrocka Wanda Janina, 
( — ) Bydgoszcz, Szpital 

Miejski 

Osińska Zofia Michalina (1898 — 
1923) ocz., Tomaszów, ul. Pili- 
czna 44 

Osiński Adam Mieczysław (1891 — 
1921) radiolog., Zakopane, ul. 
Grunwaldzka 

Osiński Eugeniusz Adam Franciszek 
(1877 — 1902) wewn., Warszawa, 
ul. Zgoda 6, m. 2 

Osiński Jerzy (1907 — 1947) dziec.. 
Warszawa, Al. Niepodległości 225. 
m. 10 

Osiński Stefan (1905 — 1936) wewn., 
dziec., Bolkow, ul. Ogrodowa 1 
Osiński Tadeusz Zdzisław (1910 — 
1937) og., os. Cegłów, pow. miński 

Ormólska Irena zob. Chlewińska- 
Osmólska 

Ossadnik Jan (1882 — 1907) og., Prze- 
worsk, ul. Lwowska 610 
Orsadnik Karol (1914 — 1938) og., 
Przeworsk, ul. Lwowska 610 
Ossendowski Aleksander (1900 — 
1931) psych.. Lublin, ul. 3 Maja 12 

351 


Ossoliński Artur (1885—1913) gm. f 

Warszawa, ul Grocnowska 15 5, 
m. 5 

Ossowska Alicja (1884 — -1909) dziec.. 
Ruda Pabianicka, ul. 3 Maja 97 

Ossowska Krystyna Anna zob. T)e- 
ring-Ossowska 

Ossowski Aleksander Zygmunt 

(1895 — 1922) gin., Kraków, ul Sa- 
rego 11 

Ossowski Józef (1880 — 1912) otola- 
ryng„ Lublin, ul Krak. Przedmie- 
ście 58, m. 7 

Ostapowicz Zbigniew (1918 — 1946) 
og., Poznań, 3 Okr. Szpital W. P. 

Ostaszewski Jan (1915 — 1941) jg., 
Środa Śl., ul Legnicka 5 

Ostaszewski Ryszard Stanisław 
(1916 — 1945) chir. Ostrołęka, ul. 
11 Listopada 31 

Ostaszewski Władysław (1882 — 1908) 
chir , stomat., Radłów, ul. Za- 
kościelna 81 

Ostern Mieczysław Jerzy (1898 — 
1928) wewn, Zawiercie, ul. Naru- 
towicza 3 

Ostrowska Henryka (1902 — 1928) 
bakt., Warszawa ul Parkowa 11, 
m. 3 

Ostro wska-Zółkiewicz Irena (1910 
— 1937) ocz., Poznań ul. Saper- 
ska 18, m. 1 

Ostrowska Stanisława /ob Luto- 
wicz- Ostrowska 

Ostrowski Aleksander (1899 — 1928) 
gin., połoz., Otwock, ul. Słowa- 
ckiego 28 

Ostrowski Alfons Nikodem Józef 
Damazy (1903—1930) wewn., 
Płońsk, ul. Kolejowa 18 

Ostrowski Hilary (1876 — 1904) gm , 
położ., Siedlce, ul. Sienkiewi- 
cza 31a 

Ostrowski Jan Alfons (1909 — 1939) 
og., Kańczuga, pow. Przeworsk 

Ostrowski Leon (1908 — 1934) chir , 
Warszawa, ul. Oczki 6 

552 


flrm OEI4C - book-olds.ru Ostrowski 


LEKARZE 


Ozdzynski 


■Ostrowski Mieczysław (1890 — 1924) 
wewn„ neur., Warszawa, ul. Tar- 
nowa 70 

Ostrowski Stanisław (1890 — 1917) 
gin., Zabrze, pl. 24 Stycznia 4. 
m 1 

Ostrowski Stefan Władysław (1887 
— 1925) og., Poznań, ul. Berwiń- 
skiego 1 

Ostrowski Tadeusz (1911 — 1935) 
Kraków, ul. Żuławskiego 5, m. 5 
Ostrowski Władysław (1897 — 1925) 
chir., Warszawa, ul. Sułkiewi- 
cza 12, m. 11 (prof, U. W,) 
Ostrzycki Tadeusz Józef (1907 — • 
' 1940) wewn., Częstochowa, Al. 

Kościuszki 21, m. 1 
Osuch Bolesław (1913—1939) og , 
Międzyrzecz Wlkp., ul. Chopina 7 
Osuchowski Jerzy (1914 — 1939) gin., 
położ., Kraków, ul. Batorego 23, 
m. 4 

Osuchowski Marian (1901 — 1927) 
rentg., Wrocław-Oporów. ul Mic- 
kiewicza 4 

Oszacki Jan (1915 — 1946) chir., Kra- 
ków, ul. Sarego 8, m. 16 
Os-^ast Zbigniew (1903 — 1928) skór., 
wener., Kraków, ul. Św. Marka 8, 
m. 5 

Oszkiel Feliks (1902 — 1930) wewn., 
płuc , Warszawa, ul. Marszałkow- 
ska 60, m. 21 

Oszkiełowa Jadwiga zob. Huszcza- 
Oszkiełowa 

Oszwaldowski Marian Franciszek 
(1901 — 1929) chir.. Szczecin, ul 
Strzałkowskiego 21 
Ośmiatowski Tadeusz (1896 — 1923) 
og , Sopot, ul. Czyżewskiego 8/10 
Oświęciński Brunon Antoni (1907 — 
1940) og., Strzelce, woj. łódzkie 

Otawa-Gutowska-Basińska Dobro- 
sława Zofia (1912 — 1936) dziec., 
stomat., Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 59, m. 20 

333 


Otęski Leonard Wacław (1887 — 
1915) płuc. Kraków, ul Prądni- 
cka 80 

Ottenbreit Henryk (1895—1925) og , 
Kraków, ul. Czyzyny 91 
Otto Edward Andrzej (1887 — 1917) 
og., Wymyślm, pow. Lipno 
Otto Kazimierz Hipolit (1872 — 1901) 
epidem., Gdańsk. Szpital Kole- 
jowy 

Otto Marian (1904—1928) dziec., 
Kraków, ul. Nowowiejska 31 
Otto Zbigniew (1914 — 1940 nostr 
1945) og, Zbąszyń ul. Zygmun- 
ta 11 

Ottowicz-Staóska Klaudia (1887 — 
1917) chir., Wałcz, woj pomor- 
skie, ul Bydgoska 15 
Owczyński Tadeusz (1893— 1928) 
wewn , dziec. Kraków, ul. Stra- 
domska 25 

Owińska Barbara Jadwiga (1911 — 

1936) og , Kraków ul. Michałow- 
skiego 1 

Owiński Tadeusz (1904 — 1931) sto- 
mat., Wrocław, ul. Piastowska 55 
Owsiński Józef Władysław (1876 — 
1900) gin., Kraków, ul. Długa 4 , 
m 7 

Oziewicz-Ziembińska Alina (1919 — 

1945) og., Gdynia, ul. Lipowa 18 
Oziewicz Witold (1917—1946) og,. 

Gdynia, ul. Lipowa 18 
Oziąbło Wojciech (1917—1947) og., 
Hrubieszów, koszary 
Oziębłowski Juliusz (1877 — 1916) 
wewn., Warszawa, ul. Wileń- 
ska 19, m. 6 

Ozimowski Eugeniusz Antom (1909 
— 1938) wewn., Warszawa, Al. Je- 
rozolimskie 75, m. 1 
Oździński Edward (1908—1937) 
położ., Ostróda, ul. Wańkowicza 8 
Ożdżyński Henryk Roch (1917 — 

1946) ocz., Bydgoszcz, ul. Św. 
Trójcy 35, m. 4 

334 


flrm OEI4C - book-olds.ru Pabijan 


Pakier 


LEKARZE 


Pabijan Stanisław Feliks (1902 — 
1930) og., Bodzentyn, ul. Kie- 
lecka 10 

Pabisiak Antoni (1902 — 1932) chir., 
Radom, ul. Starokrakowska 23 

Pabisiakowa-Bielecka Wanda (1914 
— 1939) analit., Radom, ul. Mo- 
niuszki 14a 

Pacewicz Janina Maria (1905 — 1933) 
ocz., Częstochowa, II Aleja 37, 
m. 3 

Pacewicz Karol Zygmunt (1899 — 
1926) ocz., laryng., Częstochowa, 
II Aleja 11, m. 7 

Pacho Aleksander Edward (1912 — 
1937) wewn., Warszawa, ul. Gu- 
lińskiego 6, m. 2 

Pachońska Janina Maria (1915 — 
1945) dziec., Kraków, ul. Poto- 
ckiego 3 

Paciorek Jan Faustyn (1896 — 1924) 
wewn., Wrocław, ul. Kazimierza 
Pułaskiego 41, m. 5 

Paciorkiewicz Alfred ( 1902 — 1934 ) 
og., Świnoujście, Szpital Powia- 
towy 

Pacynko Eugenia Maria (1910 — 
1934) wewn., Świdnica, ul. Ogro- 
dowa 5 

Pacyński Adam (1912—1936) wewn., 
Wrocław, ul. Smoluchowskie- 
go 50, m. 6 

Pacześniak Stanisław ( 1889 — 1916 ) 
og., Jasło, ul. Ulaszowice 7 

Paczkowski Alfred (1909—1935) 
chir., Warszawa, ul. 6 Sierpnia 29 

Paczosa Zbigniew Andrzej Fran- 
ciszek (1909—1934) stomat, Koła- 
czyce, pow. Jasło 

335 


P 

Paczosowa Janina zob Hupero- 
Paczosowa 

Paczowska-Nowicka Janina Jadwi- 
ga Antonina (1902—1928) dziec., 
Kraków, ul. Piłsudskiego 34 
Paczyński Lucjan (1904—1930) gin.. 
Łęczyca, Al. 3 Maja lla 
Paderewska-Chróścicka Emilia (1911 
— 1933) gin., Warszawa, ul Guliń- 
skiego 4, m. 5 

Paduch Leopold (1890—1918) og., 
Zabrze ul 3 Maja 14n 
Pająk Antoni Stanisław (1898— 
1926) og., Gołyma 598, pow. Łańcut 
Pająk Eugeniusz (1897 — 1927) gin., 
Skawina, ul. Zielińskiego 389 
Pająk Jan Wiktor (1919—1944) chir., 
Bytom, ul. Prusa 25 
Pająkowa Jadwiga (1902 — 1926) 
gin., Klarysew, pow. Jeziorna 
Pajerski Romuald Bartłomiej (1903 
1930) płuc., Bukowiec k/Kowar, 
Sanatorium 

Pajewski Longinus Eugeniusz (1911 
— 1935) og., Kamień Pomorski, ul. 
5 Marca 13 

Pajon de Moncets Helena (1877 — 
1914) og., Sosnowiec, ul. Stali- 
na 15, m. 4 

Pajzderska Zofia (1908—1933) neur., 
psych., Warszawa, ul. Bruko- 
wa 28, m. 5 

Pajzderski Józef Marcin (1896 — 
1923) og., Warszawa, ul. Bruko- 
wa 28, m. 5 

Pakier Eliasz Edward (1910 — 1946) 
wewn., Warszawa, ul. Litewska 3, 
m. 5 

33b 


flrm OEI4C - book-olds.ru Pakowska 


LEKARZE 


Parczewski 


Pakowska Olga (1905—1932) skór., 
wener., Puławy, ul. Zwycięstwa 76 
Pakowska Zofia Maria (1901—1926) 
stomat., Kraków, ul. Straszewskie- 
go 24 

Pakowskl Jan (1900 — 1928) wewn., 
Łódź., ul. Brzeźna 14^ 

Pakowskl Witold (1887—1917) la- 
ryng., Gorzów, Szpital Miejski 
Pakulska- Barez Józefa (1910 — 1936) 
wewn., Warszawa, ul. Grajew- 
ska 2, m. 12 

Pałasz Antoni (1898—1927) płuc., 
Głogówek, pow. Prudnik, Szpital 
Paliński Janusz (1915 — 1940) og., 
Olsztyn, Al. Przyjaciół 30 
Paliwoda-Wierny Janina Maria 
(1915—1939) og., Bytom, ul. Janty 
21 

Paliwodzianka Cecylia Michalina 

(1904 — 1930) dziec., Poznań, ul 
Asnyka 1, m. 1 

Pallado Jan (1889—1926) gin, połoz., 
Zawiercie, ul. Marszałkowska 8 
Palm Ryszard (1911 — 1939) og., Walce 
nr 279, pow Prudnik 
Palosz Seweryn (1916 — 1945) wewn., 
rentg.. Kamienna Góra 
Paluch Olga Maria (1902 — 1934) 
gin., poloz., Łódź, ul. Piotrkowska 
149, m. 8 

Paluch Emil Aleksander (1904 — 1930) 
hig., pracy, Łódź, ul. Piotrkowska 
149, m. 8 (cioc U Ł.) 

Pałczyńska Elżbieta Joanna (1908 — 
1933) Brodnica, Rynek 30 , 

Palka Wincenty (1909—1939) og., 
Szczekociny, ul. Wesoła 12 
Pałka Kazimierz Marian (1909 — 1947) 
og., Bystrzyca, Szpital 
Palys Władysław (1912—1936) og., 
Konin, ul. Mickiewicza 23 
Pamlau Walerian (1882—1911) og., 
Rzepin, ul. Dworcowa 63 

Panas Boguchwał Ignacy (1903 

1928) og., Stryków, ul. Targowa 13 
Panaslnk Emilia (1909 — )wewn,. 
Łódź, ul. Łączna 7, m. 205 

337 


Pancewicz Ignacy (1911 — 1937) 
chir., Kraków, ul. Rakowicka 3, 
m. 6 

Panek Flora Mira (1878—1903) gin., 
Bydgoszcz, ul. Em. Plater 11, m. 1 
Panieński Walenty (1912—1938) og., 
Rydzyna, pow. Leszno, Ośrodek 
Zdrowia 

Pankala Paweł (1911 — 1944) og., 
Gronowice, pow. Oleśno 
Pankiewicz Edward Bronisław 
(1908 — 1939) płuc., Warszawa, ul. 
Szaserów 67, m. 5 
Panowska Maria Franciszka (1910 — 
1936) og. Warta, ul. kpt. Skarżyń- 
skiego 7 

Panowski Józef Władysław (1900 
1939) og., Warta, ul. kpt. Ska- 
rżyńskiego 7 

Papier Szymon (1892—1924) skór, 
wener, Warszawa, ul. Kawęczyń- 
ska 24, m. 5 

Papierkowski Julian (1908 — 1932) 
wewn., Iwomcz-Zdrój, Willa 
„Trzy Lilie“ (doc. U. J.) 

Papiewski Zbigniew Władysław 
(1893 — 1928) wewn.. Warszawa, 
ul. Krasińskiego 18, m. 120 
Papież Alojzy (1901—1931) stomat., 
Kraków, ul. Basztowa 4 
Papiński Adam (1904 — 1930) bakt., 
analityk., Gdańsk - Oliwa. ul. 
Alfa Liczmanskiego 6 
Papee Roman Feliks Tadeusz (1900 
— 1926) skór., wener, Gliwice, ul. 
Lubliniecka 31 

Papuziński Marian (1901 — 1928) 
wewn., Szczecin, Al. Jedności 
Narodowej 42, m. 11 
Paradecka Janina Teodozja zob. 

Węgierska-Paradecka 
Parczewska Stanisława (1869 — 1906) 
gin., dziec., Poznań, ul. SołackaD 
Parczewski Aleksander Grzegorz 
(1892 — 1916) wewn., Kamieniec, 
Ambulatorium Kolejowe 
Parczewski Karol (1875 — 1900) serce. 
Komary, ul. Jeleniogórska 32 

338 


flrm OEI4C - book-olds.ru Parkita 


LEKARZE 


Paul 


Parkita Kazimierz Józef (1914 — 

1943) og., Sosnowiec, ul. Stalina 15 
Parliński Adam (1906 — 1933) og., 

Piotrowice, ul. Pierackiego 229 
Parniewski Włodzimierz Ignacy 
(1893 — 1918) wewn., dziec.. Radom, 
ul. 1 Maja 50 

Parnowski Piotr Kazimierz (1891 — 

1927) wewn., neur., Łódź, ul. 
Perlą 9, m. 2 

PaYtyka Roman (1911 — 1939) chir., 
Łódź, ul. 6 Sierpnia 7 
Paruszewska Stefania (1897 — 1931) 
wewn., Drwalew, poczta Chynów, 
Ośrodek Zdrowia 

Paryski Edwin Roman (1907 — 1935) 
płuc., analit., Zakopane. ul. 
Chramcówki 987 

Paryzek Józef Tadeusz (1899 — 1924) 
ocz., Rybnik ul. Rynkowa 1 
Parzuchowski Eugeniusz (1911 — 

1944) og., Międzylesie, ul. Żerom- 
skiego 8 

Pasieka Włodzimierz (1903—1936) 
rentg , Warszawa, ul. 6 Sierpnia 
11 

Pasierb iński Konrad Antoni (1870 
— 1896) og., Zawiercie, ul. Naru- 
towicza 3 

Pasierb iński Stefan Franciszek 
(1906 — 1931) ocz., Kraków, ul. 
Długa 50 

Pastwa Henryk (1905 — 1932) skór., 
wener., Warszawa, ul. Chmiel- 
na 57, m. 3 

Paszkiet Hieronim (1884 — 1912) og.. 
Poznań, ul. Czerwonej Armii 4. 
m. 10 

Paszkiewicz Aleksander Kamil (1904 

1928) dziec., Kielce, ul. Słowa- 
ckiego 12, m. 2 

Paszkiewicz Ludwik Antoni (1878 
— 1904) wewn., anat. patol., War- 
szawa, ul. Mokotowska 51/53, 
m. 2 (prof. U. W.) 

Paszkiewicz Stanisław (1901 — 1928) 
wewn., gin., Biała Pódl., ul. Ja- 
nowska 19 


Paszkiewicz Tadeusz Michał Wło- 
dzimierz (1886 — 1914) wewn.. 
Warszawa, ul. Okólnik lla, m. 36a 

Paszkiewicz Wiktor (1913—1942) 
og., Łomża, ul. Długa 2 

Paszkiewicz Zofia (1898 — 1930) 
epidem.. Skolimów, Willa Pabita 

Paszkowska Anna Maria (1902 — 
1936) dziec., Otwock, ul. Lelewela 5 

Paszkowska Wanda Bogumiła (1893 
— 1920) wewn., Rybnik, ul Ko- 
ściuszki 54 

Paszkowska Witolda (1883 — 1917) 
skór., wener , Warszawa, ul Ko- 
zietulskiego 8, m. 5 

Paszkowski Kazimierz (1900 — 1925) 
laryng., Poznań, ul. Matejki 51, 
m. 4 

Paszkowski Paweł (1892 — 1919) og.. 
Osie, pow Świecie 

Paszkowski Stanisław Michał (1896 
— 1928) neur., psych., Kraków, ul. 
Kopernika 48 

Paszyc Stanisław Ignacy (1888 — 
1912) chir., Sosnowiec, ul. Ma- 
riacka 4a 

Paszyński Maurycy Stanisław zob. 
Finkelsztein-Paszyński 

Paszyński Stanisław (1899 — 1924) 
gin., połoz., Kutno, ul. Mickie- 
wicza 3 

Patryn Adam (1905 — 1930) og , 
Strzyżów, pow. Rzeszów 

Patryn Zygmunt Ignacy (1903 — 
1927) chir.. Wieluń, ul. Żeromskie- 
go 7 

Patt Maria (1880—1913) otolaryng.. 
Lublin, ul. Piłsudskiego 8, m. 3 

Patyk Antoni (1901—1926) og., Po- 
znań, ul. Dąbrowskiego 50, m. 3 

Paul Antoni (1906—1933) chir.. 
Śrem, Szpital Powiatowy 

Paul Tadeusz (1913 — 1945) og., Kór- 
nik, pow Śrem, plac Niepodległo- 
ści 152 


3 >9 


340 


flrm OEI4C - book-olds.ru Paulin 


LEKARZE 


Pawłowski 


Paulin-Lelusz-Lachowiczowa Her- 
megenesa (1910 — 1936) chir., Ko- 
łobrzeg, ul. Słoneczna 2 
Paully Maria Stanisława Albina 
(1907 — 1937) dziec., Kraków, ul 
Siemiradzkiego 5, m 2 
Paulo Julian Teofil (1899—1^27) og. 

Wągrowiec, woj poznańskie 
Pawelec Alojzy Stanisław (1886 — 
1913) płuc., Nowa Ruda, po w. 
Kłod/ko, Lecznica Bracka 
Pawik Wiesław (1913 — 1942 nostr 
1945) gin , Kraków, ul. Asnyka 3, 
m. 1 

Pawlak Alojzy (1906 — 1939) og., 
Kraków, ul. Felicjanek 17 
Pawlak Bolesław Wincenty (1908— 
1936) gin., położ.. Warszawa, ul. 
Hoża 62, m. 2 

Pawlak Feliks ( — ). Mila- 

nówek, ul. Prosta 18 
Pawlak Jan (1893 — 1925) og., os. 

Inowłódź, Rynek 9 
Pawlak Kazimierz (1914 — 1939) og 
Wrocław Szpital Wszystkich 
Świętych 

Pawlarczyk Władysław (1910 — 1947) 
og., Poznan, ul. Grochowe Łyki 
6 12 

Pawlas Tadeusz Karol (1891 — 1915) 
skór., Gdańsk, ul. Dębinki 7e, 
m 1 (prof. A. L.) 

Pawlas Wiktor (1917—1947) og.. 
Nowy Bytom, ul, Niedurnego 15 
Pawlicki Władysław Piotr Paweł 
(1894 — 1924) chir., Kraków ul. 
Wenecja 1, m. 3 

Pa wilczek Helena (1910 — 1935) płuc.; 
Zabrze-Biskupice, ul Kaspro- 
wicza 1 

Pawlikowska Maria Katarzyna (1895 
— 1928) wewn., Szczecin, ul. Reja 
3, m. 2 

Pawlikowski Bronisław (1875 — 
1901) wewn.. Iława .Pomorska, 
pow. Susz 


Pawlikowski Józef Ignacy (1889 — 
1921) og., Zduńska Wola, ul. Zło- 
tnickiego 42 

Pawlikowski Tadeusz Ewaryst 

(1904 — 1931) dziec. Lód/, ul. Gdań- 
ska 42, m. 2 

Pawliński Tadeusz Lucjan Karoł 

(1917 — 1945) chir.. Pleszew, pow 
Jarocin, ul. Sienkiewicza 21 
Pawłukiewicz Stanisław (1909 — 
1935) chir., Szczecin ul. Śląska 8, 
m. 7 

Pawlukowa Michalina Zdzisława 

(1897 — 1923) wewn.. Gdańsk, ul 
Hoene Wrońskiego 8 
Pawłowicz Feliks (1901 — 1928) 
wewn,, płuc., Koszalin, ul. Bar- 
hckiego 15 

Pawłowicz Stanisław zob. Wojtko- 
wicz-Pawłowicz 

Pawłowska Anna (1897 — 1925) og., 
Słomniki, ul. Piłsudskiego 15 
Pawłowska Bronisława Zofia (1917 
— 1946) og., Radom ul. Słowac- 
kiego 11 m. 3 

Pawłowska-Dangel Helena Irena 

(1906 — 1928) dziec. Warszawa ul. 
Czerwonego Krzyza 13, m, 2 
Pawłowska Wanda (1905 — 1933) 
wewn.. Krvnica, Sanatorium 
Z. U. S 

Pawłowski Adam (1915 — 1946) og.. 
Błażowa 

Pawłowski Adam Jan (1883 — 1915) 
wewn.. Grodzisk Mazow. ul. Prze- 
jazdowa 6a 

Pawłowski Bronisław (1896 — 1926) 
wewn., gin., Warszawa-Okęcie, ul. 
Pocztowa 11 

Pawłowski Ferdynand (1894 — 1923) 
og., Kraków, ul. Pędzichów 12 
Pawłowski Henryk (1906 — 1933) og., 
Chorzów, ul. Sienkiewicza 1 
Pawłowski Jan Joachim (1893 — 1924) 
og., Słomniki, ul. Piłsudskiego 15 
Pawłowski Janusz (1910 — 1939) og., 
Koszalin, ul. Bracka 1 


>41 


">4 2 


flrm OEI4C - book-olds.ru Pawłowski 


LEKARZE 


Perkowski 


Pawłowski Jerzy (1912—1939) chir., 
Szczecin, Al. Wojska Polskiego 
^ 1 , m. 8 

Pawłowski Józef (1912—1943) og., 
Wysokie, pow. Krasnystaw 
Pawłowski Julian Wenancjusz (1872 
— 1900) wewn.. Pruszków, Al. Li- 
powa 1 1 

Pawłowski Karol Antoni (1913 — 1946) 
og.. Kraków, ul. Tomasza 17, m. 4 
Pawłowski Kazimierz (1892 — 1921) 
wewn , Krynica, Sanatorium 
„Lwi Gród“ 

Pawłowski Leon (1894—1928) skór., 
wener., Zakopane, ul. Krupówki 
nr 430 

Pawłowski Leopold (1918—1946) og., 
Siennica, pow. Mińsk Mazow. 
Pawłowski Roman ( — ) ? 

Wrocław, ul. Stalina 94 
Pawłowski Stanisław (1902—1929) 
og., Myszyniec, woj. warszawskie 
Pawłowski Stanisław Kazimierz (1902 
— 1926) otolaryng., Warszawa, ul. 
Grójecka 104, m. 25 
Pawłowski Stanisław Kazimierz (1909 
— 1935) skór., Gdańsk-Wrzeszcz, 
ul. Sobótki 9 

Pawłowski Tadeusz (1882—1908) 
gin., Łódź, ul. Kątna 40 
Pawłowski Włodzimierz Stanisław 
(.1888 — 1935) wewn., Kraków, ui. 
Sobieskiego 12, m. 15 
Pawski Zygmunt (1914—1939) og , 
Nowy Targ, Ubezp. Społ. 
Payrebrune Jan Ludwik (1893 — 1921) 
og., Szamotuły, ul. Garncarska 7 
Pazorski Lesław (1913—1946) og., 
Jelenia Góra, ul. Klonowicza 8, 
m. 2 

Paździora Erwin (1910 — 1939) og., 
Goleszów 144, pow. Cieszyn 
Pągowska- Wawrzyńska Jadwiga He- 
lena (1907 — 1932) wewn., Warsza- 
wa. ul. Marszałkowska 18, m. 17 
Pąkciński Feliks (1902 — 1932) płuc., 
Świder, ul. Majowa 12, Sanato- 
rium 


Pechner Artur (1916 — 1945) og , 
Warszawa, ul. Jaworzyńska 13. 
m. 2 , 

Pecyna Janina (1918 — 1945) wewn., 
płuc., Warszawa, ul. Wilcza 23, 
m. 14 

Peikert Eugeniusz (1912 — 1937) chir., 
Kraków, Szpital Narutowicza 
Pelc Jadwiga zob. Peretz-Pcłc 
Pelc Marian (1913 — 1939) chir., Kra- 
ków, ul. Kolberga 11, m. 7 
Pelc Stanisław (1902 — 1932) rentg., 
Przemyśl, ul. Dworskiego 27 
Pelcer Kleofas (1906—1935) Rostko- 
wice, pow. Prudnik 
Pelczar Feliks (1913 — 1943) og., Kra- 
ków, ul. św. Marka 8 , 

Penkala Bolesław (1875—1907) og.. 
Skała, pow. Olkusz 
Penson Jakub (1899 — 1928) wewn., 
Łódź, ul. Piotrkowska 56, m. 8 
Perczyński Antoni Janusz Józef 
(1912 — 1940) chir., Katowice, ul. 
Francuska 20/24 

Perek Bernard (1904—1939) ocz., 
Wrocław, ul. Curie Skłodowskiej 
48 

Pcrekładowski Antoni (1888 — 1913) 
wewn., bakt., Lublin, ul. Naruto- 
wicza 16, m. 5 

Pereł Elwira — zob. Dalowa Pereł 
Perelsztejn-Backenroth Alina (1910 
— 1935) ocz., Legnica, ul. Strzelec- 
ka 8a 

Peret Roman (1903 — 1929) wewn., 
Skierniewice, ul. Sienkiewicza 24 
Peretz-Pele Janina (1896 — 1930) 
bakt., Warszawa, ul. Nowogrodzka 
12, m. 28 

Perkowicz Juliusz (1884 — 1916) chir., 
Kutno, ul. Troczewskiego 14 
Perkowski Stefan (1915 — 1939) og., 
Piastów, ul. Żytnia 9 
Perkowski Witold Marceli (1907— 
1935) og., Poznań, ul. Czarnieckie- 
go 7 
344 


flrm OEI4C - book-olds.ru Perl 


LEKARZE 


Piasecki 


Perl-Pertyński Jerzy Tadeusz (1902 
— 1927) gin., Łódź, ul. Piotrkowska 
23 

Perlicjusz Eugeniusz Franciszek (1910 
— 1945) og., Zgierz, ul. Szczęśliwa 
21 

Perłowski Antoni (1915 — 1940) og , 
Warszawa, ul. Śniadeckich 18, m. 5 
Perłowski Edward Wojciech (1888 
— 1916) gin , Sokołów Pódl , ul. 
Wolności 3 

Perłowski Kazimierz (1879—1904) 
wewn , gin . Krynica, ul. Lipowa 
540 

Perłowski Włodzimierz Jerzy (1904 
— 1935) og., Sokołow, Szpital 
Pernak Stanisław (1891—1922) og„ 
Głowno, ul. Łowicka 70 
Peret Roman (1903—1929) wewn., 
Skierniewice, ul Sienkiewicza 24 
Persidek Gabriela zob. Nieciecka" 
Persidek 

Pertkiewicz Marian (1909 — 1940) 
chir., Warszawa, ul. Lubelska 13, 
m. 4 

Pertyński Jerzy Tadeusz zob. Perl- 
Pertyński f 

Perucki Stanisław Antoni (1905 — 
1933) og . Siedlce, ul Dreszera 1 
m. 47 

Perz Dominik (1911 — 1937) og , Mię- 
dzyrzecz Wlkp., ul. 30 Stycznia 
13/14 

Perz Marian (1913—1936) og., Po- 
znań, ul. Senatorska 5, m. 2 
Perzanowska Stefania (1896—1926) 
wewn., Radom, ul. Malczewskiego 
8, m. 3 

Perzanowski Adam (1909—1947) og , 
Warszawa, ul. Lubelska 15/17 
Perzyna Leonard (1892—1917) wewn., 
Zwoleń, pow. Kozienice, ul. Ko- 
zienicka 18 

Perzyna Tadeusz (1915—1939) og., 
Poznań, ul. Słowackiego 42, m. 2 
Perzyński Jan Jakub (1884 — 1913) 
chir., Szczecin, ul. Ogińskiego 7 

343 


Perzyński Józef (1894 — 1917, nostr. 
1922) skór, wener , Toruń, ul. Stru- 
mykowa 19, m. 8 

Pessel Adolf (1896—1926, nostr. 1931) 
og., Niepołomice, pow. Bochnia 
Peszczyński Józef Bartłomiej (1906 — 
1932) płuc., Otwock, ul. Reymonta 
57 

Peszczyński Mieczysław (1908—1933) 
og„ Warszawa, ul. Czerniakowska 
231, m. 14 

Peszyńska Emilia Brunona Maria 

(1887 — 1925) dziec., Krosno, ul. 
Czajkowskiego 39 

Peteja Józef Euzebiusz (1912—1944) 
og., Katowice, ul. Katowicka 62 
Peter Janusz Wincenty (1891—1923) 
chir , gin , Tomaszów Lub., ul. 
Lwowska 7 

Petrusewicz Maria (1879—1910) gin ; 

połoz, Łódź, ul. 1 Maja 8, m. 14 
Petryńska Janina Ludmiła (1910 — 
1934) og., Krosno, ul. Walslebena 
10 

Petzel Ryszard (1908—1938) gin., 
połoz, Warszawa, ul Miedziana 
18, m. 4 

Pęeherek Kazimierz Marian (1909 

1937) wewn., Czarnków, woj. po- 
znańskie, ul. Kościuszki 91 

Pękalska Janina zob. Starzykowa- 
Pękalska 

Pęski Olgierd (1877—1901) laryng , 
Komorow, ul. Słowackiego 1 
Pęziński Wacław (1902—1927) wewn., 
Włochy, ul. 1 Maja 20, m. 5/6 
Pianko Bronisław (1893—1923) og , 
Legnica, ul. Daszyńskiego 38 
Piasecka Krystyna Maria zob. Chwa- 
libogowska-Piasecka 
Piasecka Olga (1901—1927) dziec., 
Kwidzyń, ul. Konarskiego 4 
Piasecki Mieczysław (1907 — 1934) 
og, Sosnowiec, ul. Wiejska 18 
Piasecki Wacław Julian (1908—1935) 
otolaryng., Łódź, ul. Piotrkowska 
29, m. 4 

346 


flrm OEI4C - book-olds.ru Piasecki 


Pieszak 


LEKARZE 


Piasecki Witold Wacław (1881—1907) 
wewn., p!uc., Płock, ul Sienkie- 
wicza 10 

Piasecki Zygmunt (1903 — 1932) og , 
Szczekocimy, pow. Włoszczowa, 
ul. Tylna 5 

Piaseczyński Franciszek (1886 — 1923) 
gin., połoz , Busko Zdrój, ul Ba- 
torego 20 

Piast-Szlubowski Jan (1893 — 1917) 
chir., gin., połoz., Aleksandrów 
Kuj., ul. Słowackiego 4 

Piaszczyńska Henryka (1900 — 1930) 
stomat., Toruń, Ubezp Społ. 

Piątkowski Jerzy (1916 — 1942) gin., 
Kraków, ul. Sobieskiego 22, m. 1 

Piątkowski Juliusz Aleksander (1884 
— 1910) stomat., Kraków, ul. Sw. 
Gertrudy 2 

Piątkowski Stanisław (1914 — 1939) 
og., Poznań, ul. Ostroroga 10, m. 1 

Piątowski Stanisław (1865 — 1890) 
wewn., Radom, ul. Sienkiewicza 
4, m 4 

Piechalski Wincenty (1894—1923) 
wewn., Wrocław, ul. Dąbrowskie- 
go 62, m. 6 

Piechna Roman (1899 — 1928) og 
Bodzanów, pow. Płońsk 

Piechocki Marian (1911—1937) skór., 
wener., Poznań, ul. Focha 78, m. 6 

Piechowa-Maszyn Maria (1890 — 
1923) wewn , Janów Pódl pow. 
Biała Pódl. 

Piechowski Bolesław (1895 — 1920) 
dziec., Poznań, ul Słowackiego 
16, m. 2 

Pieczarkowski Marian (1905 — 1934) 
wewn., Kraków, ul. Zduńska 18 

Pieczka Bolesław (1893 — 1923) og., 
Dziedzice, ul. Kolejowa 27 

Pieczonka Bogusław (1911 — 1940) 

og., Bytom, ul. Moniuszki 5 

Pieczul Stanisław (1901 — 1929) og , 
Pułtusk, Starostwo 

347 


Piecyk Ryszard (1891 — 1920) og , 
Radzionków, ul. Gliwicka 39 
Piegorowska Eugenia zob Zielińska- 
Piegorowska , 

Pich Harry (i 919 — 1944) og., Cno- 
rzów, ul. Zgrzebnicka 5 
Piekarski .Aleksander Antoni (1890 
— 1913) ocz., Ząbkowice Si , u 1 . 

Świerczewskiego 36 
Piekarski Czesław (1898 — 1924) og 
Poznań, ul. Dąbrowskiego 14 16 
m. 13 

Piekoś Kazimiera Stanisława (1913 — 

1939) og., Brzeziny Ś1 , uł Oświę- 
cimska 15 

Pielowski Brunon Feliks (1891—1^22) 
og., Tczew ul Dąbrowskiego 17 
Pieniążek Janusz Maria Celestyn 
(1903 — 1929) wewn., Kraków, ul 
Sienkiewicza 5, m. 1 
Pieniężna Izabela Maria (1912 — 1939) 
og., Zielona Góra, ui Stalina 3 4 
Pieniężny Zbigniew Antoni (1°06 — 
— 1933) chir , Zielona Góra, ul, 
Stalina 3/4 

Pieńczykowski Józef (1890 — 1919) 
og , Zamość, ul. Jasna 3 

Pieńko Leokadia (1904 — 1934) wewn 
Warszawa, Al. Wojska 29, m. 30 
Pieńkowski Jan (1900 — 1928) wewn., 
skór,, wer.fr.. Włoszczowa, ul 
Sienkiewicza 26 

Pieńkowski Witold Bolesław (1909— 
1938) chir., Zawiercie, ul. 3 Maja 1 

Pieracka-Sołtysiak Emilia (1890 — 

1917) ocz , Kamienna Góra u 1 
Karola Miarki 17 

Piesków Wiktor (1897 — 1931) psych., 
Łodz, ul dra Próchnika 6, m. 7 
Pieszak Antoni Mateusz Michał 
(1909 — 1936) og. Dąbrowa Gór- 
nicza, ul. 3 Maja 13, m. 5 
Pieszak Irena (1911 — 1936) og., Dą- 
browa Górnicza, ul 3 Maja 13 
m 5 

"54h 


flrm OEI4C - book-olds.ru Pieszak 


Pmus 


LEKARZE 


Pieszak Rudolf (1914 — 1938) og., Pa- 
bianice, ul. Partyzancka 54 
Pietkiewicz Franciszek (1899 — 1936) 
og., Zabłudów, pow. Białystok 
Pietkiewicz-Zakrzewska Katarzyna 
(19C3 — 1933) rentg., Sochaczew, ul. 
Staszyca 62 

Pietras Edmund (1912 — 1938) płuc., 
Łódz-Chojny, ul. Kosynierów 
Gdyńskich 20 

Pietrasiewicz Janina Zofia (1898 — 
1924) dziec , Toruń, ul. Konopnic- 
kiej 22, m. 9 

Pietraszewski Stanisław (1892 — 1924) 
og , Będzin, ul. Kołłątaja 35 
Pietraszkiewicz Kajetan Antoni (1896 

— 1924) otolaryng., Lód/, ul. Sien- 
kiewicza 73 

Pietraszkiewicz Mieczysław (1904 — 

1934) Tomaszów Lub., ul. Wyspiań- 
skiego 11 

Pietrow Borys (1918 — 1943, nostr. 
1945) chir., Gdańsk, ul. Rokossow- 
skiego 38 

Pietrow Eliasz (1901 — 1936) og., Gry- 
fice, woj, Pomorze Zachód., ul. 
3 Maja 9 

Piętrowa Nonna (1919 — 1944, nostr. 
1846) Gdańsk, ul Rokossowskie- 
go 38 

Pietrus Józef (1915 — 1939) Lublin, 
ul. Narutowicza 34, m. 10 
Pietrusiewicz Janina Maria (1898 — 
1930) og . Łódź. ul. Bednarska 
26, m. 11 

Pietruszewski Jerzy Ryszard (1906 — 
1930) wewn., Miechów, ul. Sien- 
kiewicza 9 

Pietrykowski Jan (1908 — 1936) og, 
Mielec, Blok 111, m. 12 
Pietrzyk Bogumił Ryszard (1909 — 
1936) płuc., Oświęcim, ul. Jagiełły 
Pietrzyk Ignacy (1913 — 1942) og., 
Kraków, ul. Konarskiego 8, m. 6 
Pietrzyk Stanisław (1914 — 1939) og., 
Wąbrzeźno, ul. Wolności, Szpital 
Powiatowy 


Pietz Maria Czesława (1912 — 1937) 

wewn„ Poznań, ul. Sieroca 1, m. 2 
Piętka Andrzej (1913 — 1941) og.. 
Konstancin k/W-wy. ul. Warszaw- 
ska 8 

Piętkowa Maria zob. Gołębiowska - 
Piętkowa 

Piętnik Eugenia ( ) 

Warszawa, pl. Weteranów 4 
Pigulewski Konstanty (1909 — 1935) 
laryng.. Warszawa, ul. Belweder- 
ska 32, m. 2 

Pilarski Franciszek (1901 — 1928) lek. 

adm., Lubliniec, ul. Kilińskiego 18 
Pilarzowa-Kotyłowska Irena Anna 
Krystyna (1915 — 1941, nostr. 1946) 
og., Cieplice Zdrój, ul. 3 Maja 13 
Pilatowska Maria (1910 — 1936) 
wener., Bytom, ul. Chrzanowskie- 
go 8 

Pilawska Maria (1911 — 1945) og.. 

Krosno, Szpital Powszechny 
Pilczuk Piotr (1911—1940) og., War- 
szawa, ul. Saska 93, m. 5 
Pilecki Daniel (1911 — 1938) chir, 
Nowa Ruda, ul. Szpitalna 4 
Pilewska Zofia (1895 — 1922) dziec . 

Wrocław, ul. M. Reja 25, m. 3 
Pilipczuk Leon (1911—1937) chir. 
gin., Bielsk Pódl., ul. ll Listopada 
26 

Pilszak Stanisław Marceli (1890 — 
— 1923) og., Brzozów, ul. Mickie- 
wicza 116 

Pilatkowski Juliusz (1876 — 1899) 
wewn., dziec., Przemyśl, ul. Ko- 
lejowa 2 

Pimpicka-Matusewicz Genowef* 

(1902 — 1929) og.. Szczecinek, ul. 
Łukowa 26 

Pimpicki Mieczysław (1913 — 1939) 
chir., Olsztyn, ul. Mazurska 5. 
m. 4 

Pinus Izaak (1909 — 1936) skór., 
wener., 

Pinus Rubin (1906 — 1932) skór., 
wener., Lublin, ul. Lubartowska 
18. m. 2 


">40 


350 


flrm OEI4C - book-olds.ru Piontek 


LEKARZE 


Piskozub 


Piontek Eugeniusz ( — ) ocz.. 

Kozie, Szpital Powiatowy 
Piotrkiewicz Józef (1905 — 1932) chir., 
gin., Grójec, Al Walki Młodych 
17 

Piotrowicz Maria (1915 — 1945) og., 
Ostrowiec, Aleja 2, m. 11 
Piotrowicz Mieczysław (1900 — 1927) 
chir., położ , Gliwice, ul. Zwycię- 
stwa 37 

Piotrowicz Michał (1912 — 1936) 
stomat., Tarnów, ul. Matejki 5 
Piotrowska Alicja (1910 — 1938) chir., 
Warszawa, ul. Choża 88 

Piotrowska Helena zob. Kołodziej - 
ska-Piotrowska 

Piotrowska Irena zob. Romerowa - 
Piotrowska 

Piotrowska-Nowicka Jadwiga (1899 
— 1928) wew., dziec., Warszawa- 
Bielany, ul. Zuga 25 
Piotrowska Józefa (1901 — 1926) og., 
Racibórz, ul. Stalina 4b 
Piotrowska Józefina (1909 — 1935) 
skór., wener., Warszawa, ul. Fil- 
trowa 62, m. 71 

Piotrowska Katarzyna (1905 — 1929) 
dziec., Łódź, ul. Wólczańska 233, 
m. 2 

Piotrowska Ludwika zob. Sobolew- 
ska-Piotrowska 

Piotrowska Milena (1901—1926) 

dziec., Pabianice, ul. Konopnic- 
kiej 6 

Piotrowska Wiktoria (1887 — 1911) 

dziec., Gdańsk, ul. Lipowa 25 
Piotrowski Adolf (1877—1904) 

wewn , Sopot, ul. Krótka 4 
Piotrowski Aleksander (1909 — 1934) 
płuc., Siedlce, ul. Kilińskiego 24 
Piotrowski Afred Mikołaj (1891 — 
1923) wewn., med. sąd., Wrocław, 
ul. Dembowskiego 78, m. 2 
Piotrowski Bernard (1903 — 1929) 

og,, Nowe Miasto Lubawskie, ul. 
Kościuszki 4 

331 


Piotrowski Eugeniusz (1900 — 1928) 

wewn., Warszawa, ul. Filtrowa 62, 
m 27 

Piotrowski Feliks (1884 — 1911) og , 
Zbąszyń, Rynek 5 

Piotrowski Karol (1892 — 1919, nostr. 
1923) g:n., połoz Kalisz, ul. Su- 
kiennicza 7 

Piotrowski Kazimierz Juliusz (1890— 
1915) gin,, położ., Kraków, ul 
Długa 60 

Piotrowski Ludwik (1904 — 1930) og., 
Świętochłowice, ul. Armii Czerwo- 
nej 33 

Piotrowski Marian (1911 — 1936) 
dziec., Toruń, ul. Szeroka 33 

Piotrowski Mieczysław (1898 — 1926) 
wewn., Warszawa, ul. Chełmzyń- 
ska 73 

Piotrowski Roman (1894 — 1927), Lu- 
blin, ul. Górna 11, m. 2 

Piotrowski Wacław Maurycy (1885 
— 1912) og., Stopnica, woj. kielec- 
kie 

Piotrowski Władysław Robert (1895 

— 1928) og , Dobroszyce, pow. Ole- 
śnica 

Piórek Lucjan (1891 — 1918) chir,, 

gin., Kutno, ul. Troczewskiego 14a 

Piórkowa Jadwiga zob. Zdanowicz- 
Piórkowa 

Piraski Aleksander zob. Luftman - 
Piraski 

Pirog Władysław (1909—1934) 
wewn , Mszczonów, ul. Sienkiewi- 
cza 10 

Pisch Józef (1875 — 1925) wener., 
Kaczanów, pow, Luboń Legnicki, 
ul. Szkolna 3 

Piskorz Adam (1915 — 1944) og , 

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Sienkiewi- 
cza 8, m. 1 

Piskozub Kazimierz Zygmunt Fran- 
ciszek (1899 — 1926) chir., Gdańsk, 
ul. Jaśkowa Dolina 5, m. 1 

Piskozub Wacław Maria Witold 

(1912 — 1936) og., Mielec, ul. Da- 
szyńskiego 5 

352 


flrm OEI4C - book-olds.ru Piskozubowa 


LEKARZE 


Płudowski 


Piskozubowa Stanisława Janina 
(1911 — 193G) dziec , Mielec, ul. Da- 
szyńskiego 5 

Pithart Leon Stefan (1908—1935) 
og., Czernichów, Rynek 
Pitio Roman (1907 — 1932) og., Ba- 
ranów Sandomierski, pow Tarno- 
brzeg 

Pituchowa Janina Zofia (1915 — 1939) 
anatom., Kraków, pl. Dunin-Wą- 
sowicza 9, m. 3 

Piwecki Aleksander (1897 — 1939) 
wewn.. Łódź, ul Piotrkowska 35 

Piwnicowa Julia zob. Mrozowa- 
Piwnicowa 

Piwoński Kazimierz (1899 — 1925) 
wewn., dziec., Puszcza Mariań- 
ska, pow. Skierniewice 
Piwowarczyk Aleksander (1896 — 
1925) wewn., połoz., Koniecpol, 
pow. Radomsko, ul. Kościelna 7 
Piwowarczyk Jan Alfons (1894 — 
1928) wewn., gin., Częstochowa, 
Al Wolności 13 

Piwowoński Antoni Tadeusz (1910 

— 1936) og., Zarzecze k'Jarosławia 
Pizlówna Aleksandra Joanna (1914 
— 1938) Nisko, ul. Kościelna 
Platakis Czesław ( — ), Łu- 

czany, woj. mazurskie 
Platowski Jerzy (1913 — 1939) chir., 
Wrocław, Szpital Betezda 
Plebańczyk Piotr (1903 — 1929) 
wewn., płuc., Świder, ul. Bagatela 
20 

Plecyta Zofia zob. Czyżewska-Ple- 
cyta 

PJeszczyńska Bronisława ( — 

), Płock, Szpital sw. Trójcy 
Pleszczyński Krzysztof Radzisław 
(1908 — 1935) laryng, Kraków, ul. 
Paulińska 30 

Pleszczyński Roman (1894 — 1934) 
wewn , Milicz, ul. 1 Maja 25 
Plewiński Witalis Felicjan (1912 — 

1939) og. Namysłów, Rynek 6 

))i 

•Spi® leLn/\ 12 


Plewiński Bernard Czesław (1912 — 

1945) og., Domasławek, ul. Kole- 
jowa 1 

Plinta Zdzisław (1910 — 1945) og., 
Kraków, ul. Krowoderska 72 
Plis Marian Stanisław (1913—1946) 
og., Odmuchów, Szpital 
Pliszka Michał Klemens (1909 — 1936) 
połoz., Radzyń Chełm., pow. Gru- 
dziądz 

Pliuła Zdzisław (1910 — 1945) og., 
Kraków, ul. Mazowiecka 64 m. 6 
Plockier Leon (1888 — 1920), Warsza- 
wa. ul. Wiśniowa 59, m. 1 

Plucińska Zofia zob. Dallet-Pluciń- 
ska 

Pluciński Józef Jan Kazimierz (1898 
— 1927) og , wener., Sława Śląska, 
ul. Daszyńskiego 5 
Płaezkiewicz Leon (1875 — 1 901) 

wewn., Lublin, ul. Chopina 23, 
m 4 

Płaczkowski Dionizy Stefan (1911 — 
1937) og., Poznań, ul. św. Józefa 
7, m. 8 

Pławczyk Roman Mirosław (1914 — 

1946) og. Lublin, ul. Okopowa 6 , 
m. 6 

Płatakis Czesław (1912 — 1940) og., 
Giżycko, ul. Kościuszki 4a. m. 3 
Płatek Tadeusz Jan (1911 — 1941) 
gin , połoz , Kraków, ul Kątowa 
4 m. 6 

Pławiński Adam (1882 — 1913) 
wewn , Góra Śląska, ul. Staro- 
gói-ska 23 

Płonka Tomasz (1891 — 1919) og., 
Piekary Si., ul. 3 Maja 28 
Płoński Kazimierz Jan (1901 — 1929) 
skór., wener , Włochy, ul. Wesoła 
6 , m 7 

Płoszaj Eugeniusz Tadeusz (1903 — 
1931) og.. Nowa Wieś Królewska, 
pow. Opole 

Ploszczyński Jerzy Wacław (1913 — 
1946) og , Motycz WLublma 
Płudowski Franciszek (1903 — 1930) 
Słupsk ul Popławskiego 6 , m. 2 

>54 


t 


flrm OEI4C - book-olds.ru Pmakowna 


LEKARZE 


Poje 


Pniakówna Zofia (1899 — 1930) 
wewn , Warszawa, ul. Gruzińska 
3, m. 3 

Pniewski Tadeusz (1914 — 1946) og., 
Kalisz, ul. Kościuszki 20, m. 5 

Pobiega Maria Karolina (1912 — 1940) 
og., Warszawa, ul. Saska 100, m. 1 

Pobiega Mieczysław Franciszek (1907 
— 1937) chir., Warszawa, ul. Saska 
100 

Pobój-Polachowski Kazimierz (1915 
— 1946) og., Łódź, ul Piotrkowska 
200, m. 16 

Pochopień Franciszek (1903 — 1932) 
dziec., Kraków, ul. Długa 58, m 2 

Poczekaj Jan Stefan (1910 — 1936) 
gin., połoz., Poznań, ul. Winklera 
24, m. 3 

Poezobut Adam zob Odlanicki - 
Poczobut 

Poćwiardowski Ignacy (1914 — 1945) 
og., Siedlce, ul. Dreszera 1 

Podgórska-Szmurłowa Antonina 
(1898 — 1925) skór., wener, War- 
szawa, ul Mokotowska 29, m. 43 

Podgórska-Neymanowa Halina 
(1908 — 1935) laryng , Sopot, ul. 
Kościuszki 68 

Podhalicz Maria Zofia zob. Buków' 
ska-Podhalicz 

Podhorecki Andrzej (1831 — 1910) 
chir., Chorzów, Ubezp. Społ. 

Podhorecki Stanisław (1914 — 1938) 
og., Biały Kamień, pow. Wał- 
brzych, ul Traugutta 13la 

Podejmą Edmund (1907 — 1936) 
płuc , Łódź, ul. Napiórkowskiego 
42 

Podkołiński Feliks (1879 — 1904) 

wewn., Warszawa, ul. Marszał- 
kowska 90 

Podkomorski Ludwik (1890 — 1916) 
skór., wener., Gdynia, ul. Święto- 
jańska 23, m. 14715 

>55 


Podkopał Józef (1906 — 1935) og., 
Kazimierza Wielka, pow. Pińczów 
Podlaszewski Edmund (1892 — 1924) 
og., Kościerzyna, Rynek 5 
Podlipski Zygmunt (1904 — 1929) 

chir., Łódź, ul. Kopernika 21, m 4 
Podłęski Walenty (1868—1909) 

stomat., Kraków, ul. Basztowa 3, 
m. 5 

Podoba Stanisław (1914 — 1945) og., 
Biała Krak., ul. Żywiecka 64 
Podolak Włodzimierz (1914 — 1946) 

og., Złotona, ul. Sienkiewicza 6a 
Podolecki Stanisław (1902 — 1929) 

wewn., Zabrze, ul. 3 Maja 15 
Podsiadłowski Włodzimierz (1910 — 
1935) chir., Poznań, ul. Niegolew- 
skich 13, m. 7 

Podstawska Anna Jadwiga zob Ju~ 
roff-Podstawska 

Podstawski Anatol (1914 — 1938) og. 

Czeladz, ul. Szpitalna 3 
Podwiński Stanisław Antoni (1896 — 
1922) stomat., Kraków, ul. Basz- 
towa 1, m. 5 

Podworski Edward (1896—1928) ocz . 

Cieszyn, ul. Bielska 4 
Podwyszyński Eugeniusz Stanisław 
Michał (1900—1928) og., Kudowa 
Zdrój Zakrze, ul. Wiejska 5 
Pogonowska-Łukasik Irena (1913 — 
1946) wewn., Włochy, ul. Słowac- 
kiego 59 

Pogonowski Bolesław (1892—1919) 
gin., Kraków, ul. 1 Maja 3 
Pogorzały Zygmunt (1912—1937) 

Poznan, ul. Skarbka 5, m. 7 

Pogorzelska Emilia (1919—1946) og.. 

Łódź ul. Wólczańska 4, m. 2 
Pogorzelski Wojciech (1912 — 1939) 

wewn., Łódź, Al. Kościuszki 24 
Pojasek Stanisław (1898—1928) 
chir , Biłgoraj, ul. Szpitalna 
Pojda Konrad Józef (1898 — 1926) 
ocz., Katowice, ul. Mielęckiego 4 
Poje Ludwik Wiktor (1909 — 1935) 

gin., połoz., Kraków, ul. Jabło- 
nowskich 28, m. 2 

53b 


flrm OEI4C - book-olds.ru Pokaźny 


Pona 


LEKARZE 


Pokaźny Adolf Bolesław (1906— 1938) 
wewn., płuc , Częstochowa, ul. 
Kordeckiego 4/8 

Pokrzewiński Stefan Wawrzyniec 

(1897 — 1922) wewn., Katowice, 

Rynek 11, m. 3 

Pokrzywka Henryk Antoni (1883— 
1913) wewn., Rzeszów, ul. Lwow- 
ska 21 

Pokrzywnicki Stanisław Aleksander 

(1909 — 1936) og., Kutno, ul. Kościu- 
szki 23 

Pokutyńska Katarzyna Helena (1904 
—1930) neur., psych., Sierpc, ul 
Narutowicza 8 

Pokutyński Feliks Piotr (1904—1930) 
chir., gin., Sierpc, ul. Narutowi- 
cza 8 

Pol Władysław Wiktor Wilhelm 

(1892 — 1916) ocz., Warszawa ul. 
Grójecka 104, m. 26 

Polachowski Kazimierz — 7ob. Po- 
bóg-Polachowski 

Polaczek Sławomir Walerian Fran- 
ciszek (1902—1929) wewn., Nałę- 
czów, Al. Lipowa 14 
Polak Roman (1906—1936) gm., 
połoz , Warszawa, ul. Koszykowa 
31, m. 6 

Polakiewicz Władysław (1914 — 1943) 
og., Mysłowice, ul. 9 Maja 1 
Polakowa Karolina Alina Maria 
(1914—1940) gin., połoz., Warsza- 
wa, ul. Koszykowa 31, m. 6 
Polakowska Mira Zofia (1912 — 1940) 
og,, Warszawa, ul. Francuska 12a, 
m. 3 

Polakowski Augustyn (1877 — 1905) 
Bisztynek, woj. mazurskie 
Polański Jerzy Roman (1902 — 1929) 
og, Skawina, ul. Piłsudskiego 533 

Polański Wacław Michał (1872 

1898) otolaryng., wewn., Milanó- 
wek, ul. Wspólna 11 
Polek Aleksander Szymon (1893— 
1924) dziec., Kraków, ul. Madalm- 
skiego 10 

357 


Polewski Stanisław Paulin Karol 
Antoni (1892—1918) chir., Leszno, 
ul. Śniadeckich 1 

Polikowski Aleksander (1875 — 1903) 
gin., położ., Łowicz, ul. Kościuszki 44 
Polikowski Stanisław (1894 — 1932) 
płuc., Kwidzyń, ul. Sztumska 16 
Polisiuk Józef (1895—1924) wewn.. 

Wrocław, ul. Traugutta 126 
Polkowska - Dąbrowska Jadwiga 
(1896 — 1925) płuc., Kowary k Je- 
leniej Góry 

Pollak Jan Maciej Włodzimierz 

(1915 — 1945) wewn., Kraków, ul. 
Bronisławy 14 

Pollaschek Fryderyk (1874 — 1900) 
gin., Dębica, ul. Kolejowa 
Pollok Józef Antoni (1913 — 1940) 
og, Łabędy, ul. Kościelna 16 
Poloch Jan (1908—1933) og., Gostyń, 
ul. Nowe Wrota 7 
Polończyk Mieczysław Józef (1916 — 
1946) og.. Zakopane, Sanat. Akad. 
Polski Aleksander (1906—1934) 
wewn., Katowice, ul. Szafranka 1 
Połońska Zofia (1901—1925) wewn., 
Wrocław, ul. Boy Żeleńskiego 26 
Poloński Jerzy (1900—1934) wewn., 
gin., Białystok, ul Starobojarska 
13, m. 2 

Połtorzycka Zaira (1915—1940) og., 
Gorzów, ul. Strzelców Bytomskich 
11 

Połubińska Antonina zob. Skrynni* 
kowa-Polubińska 

Pomerska Eugenia ( ), War- 

szawa, pl. Dąbrowskiego 4, m. 115 
Pomian Stanisław (1909 — 1934) 
dziec., Bytom, ul. Wolności 59 
Pomianowski Jerzy (1921—1941) 
psych.. Warszawa, ul. Bagatela 10 
Pomorski Jakub (Pomeranz) (1899 — 
1927) og., Kraków, ul. 18 Stycz- 
nia 16, m. 3 

Pomże Maria (1917—1943) og., Łęg- 
nów 53, pow. Bystrzyca 
Pona Eugeniusz (1909—1935) og„ 
Poznań, ul. Rataja 59 

358 


flrm OEI4C - book-olds.ru Poncza 


LEKARZE 


Potapowicz 


Poncza Józef (1906 — 1931) chir , 
Siemianowice, ul. Stabika 9 
Poniatowski Zbigniew (1913 — 1939) 
og„ Piechowice 231 
Ponicki Franciszek (1915 — 1943) og., 
Lubień, pow. Brzeg, Ośrodek 
Zdrowia 

Popadiuk Marian (1914—1939) og , 
Bytom, ul. Matejki 27 
Popek Walenty (1893—1925) laryng., 
Kraków, ul. Karmelicka 52 
Poper Bronisław Józef (1890 — 1914) 
Katowice, ul. Kościelna 8 
Popiel Jan Kazimierz Roman (1912 
— 1946) og., Warszawa, ul. Twarda 
13, m. 2 

Popiel Jerzy (1912—1939) chir., Opa- 
tów, ul. Szpitalna 4 

Popielowa Julia zob. Sadowska-Po- 
pielowa 

Popielska Maria Aniela Zofia (1906 
—1931) dziec., Kraków, ul. Zwie- 
rzyniecka 7, m. 3 

Popielska-Ramert Maria ( ), 

Wrocław, ul. Nowomiejska 96 
Popielski Bolesław (1907—1931) med. 
sąd., skór., Wrocław, ul. Nowo- 
miejskiej 96 

Popkowski Jan (1907—1935) ocz., 
Toruń, ul. Konopnickiej 16 
Popkowski Władysław Marceli (1917 
— 1945) gin., Łódź, ul. Legionów 
17, m. 3 

Popławska Helena Maria (1899 — 
1926) dziec., Radom, ul. Żerom- 
skiego 43/45 

Poplawska-Maciszewska Marta (1905 
—1930) anal., bakt., Warszawa, 
ul. Noakowskiego 12, m. 6 
Popławski Bolesław (1894 — 1923) 
gin., połoz , Częstochowa, II Aleja 
18 

Popławski Dominik (1901 — 1927) og., 
Radomsko, ul. Batorego 24 
Popławski Józef Zdzisław (1893 — 
1918) płuc., Szklarska Poręba 
Popławski Ludwik (1913 — 1946) og., 
Lublin, ul. Uniwersytecka 4, m. 31 


Popławski Zygmunt (1891 — 1917) 
chir., ortop., Kraków ul Sienkie- 
wicza 3a 

Popowicka Lubow (1913 — 1936) gin, 
Kraków, ul. Straszewskiego 6, 
m. 4 

Popowska-Kotlińska Anna W alen- 
tyna (1911—1936) anal.. Siedlce, 
ul. 1 Maja 40 

Popowski-Torokan Stanisław (1894 
—1917) dziec., Łódź, ul. Narutowi- 
cza 120, m. 4 (prof. U. Ł.) 

Popper Aleksander (1891—1916) og , 
Wrocław, ul. Stalina 9, m. 14 
Poradowska Helena Antonina (1915 — 
1947) ocz„ Kraków, ul. Szlak 3. 
m. 1 

Poradowska Wanda Stanisława (1912 
—1938) chir., dziec., Warszawa, ul 
Odolańska 12, m. 9 
Porajska Zofia (1908—1938) gin , 
połoz., Warszawa, ul. Przybyszew- 
skiego 13, Bielany 

Poraziński Ludwik Cezary (1885 — 
1911) chir., Piastów, ul. Chopina 17 
Porębski Józef (1903—1937) og, Lip- 
sko n/W„ pow. Iłżecki 
Porzycki Jan (1906 — 1933) og., Rab- 
ka, ul. Kolejowa 

Posłuszny Witold Antoni Stanisław 

(1917 — 1945) og., Poznań, ul. Wierz- 
bięcice 37a, m, 8 

Posmyk Barbara Marta (1915—1937) 
chir., wieś Agnieszkow 155 
Posmykiewicz Jan (1904 — 1931) 
otolaryng., Słupsk, Al. Wojska 
Polskiego 10 

Postula Stanisław (1907 — 1935) 
wewn. Końskie, ul. Browarna 20 
Poszwińska - Helbichowa Monika 
Anna (1912 — 1939) wewn., anal. 
lek., Kraków, ul, Kopernika 23 
Pośpiełowski Włodzimierz (1884— 
1910) gin., połoz., Nowy Targ, ul 
Krzywa 7 

Potapowicz Bolesław zob Żabko 
Potapowicz 


359 


5 (>() 


flrm OEI4C - book-olds.ru Polapowicz 


LEKARZE 


Prentki 


Potapowicz Józefa (1901 — 1929) 
dziec., Warszawa, ul. Śniegockiej 
9, m. 7 

Potęga - Hreszczuk Adam Zenon 

(1915 — ) wewn., Łódź, ul Łę- 

czycka 26 

Potocki Wacław (1898—1929) 
wewn., Piotrków, ul. Piłsudskiego 
41 

Potok Władysław Wilhelm (1906 — 
1938) og., Kraków, ul. Zwierzy- 
niecka 25 

Potyrała Andrzej (1909 — 1936) og., 
Poznań, ul. Działyńskich 3, m. 1 
Pouch Eugeniusz (1911 — 1946) og , 
Mirsk, ul. kpt. Betleja 26 
Powiertowski Hieronim Marek (1915 
— 1939) chir., neur , Warszawa, ul. 
Grajewska 2a, m. 32 
Powroźnik Włodzimierz Eustachy 
(1905 — -1933) wewn., Jedlińsk, pow. 
radomski 

Powroźny Władysław (1912 — 1937) 
skór., wener., Gliwice, ul Cze- 
sława 50a 

Powrósło Maria / Elżbieta (1909 — 
1936) og., Brzeg, ul. Nowych Do- 
mów 4 

Pozarzycki Dydak (1896 — 1925) 
wewn., dziec., Białystok, ul. Lipo- 
wa 35 

Poziomski Witold (1876 — 1903) og., 
Suchedniów, ul. Bodzentyńska 38 
Poznański Adolf Józef (1886 — 1912) 
gin., Włocławek, pl. Dąbrowskie- 
go 14, m. 8 

Poznański Alfred (1903 — 1929) og., 
Olsztyn, ul. Dworcowa 74 
Poznański Leon (1891 — 1916) wewn , 
Łódź, ul. Daszyńskiego 17 
Poznański Ludwik (1883 — 1911) 
otolaryng., Łódź, ul. Piotrkowska 
122, m. 10 

Poznański Marian (1898 — 1931) 
wewn., Łódź, ul. Zachodnia 41 
Poznański Marian Franciszek (1907 
— 1933) bakt., Białystok, ul. War- 
szawska 67 


Pozorski Teodor Jan (1908 — 1936) 
wewn., Gniezno, ul. Jasna 14a 
Pożniak Janina (1907 — 1935) wewn., 
neur., Solice Zdrój, pl. Wolno- 
ści 2 

Poźniak Stanisław Marian (1871 — 
1896) hig. szkolna, Kraków, ul. 
Potockiego 13, m. 6 

Półjanowska - Dziewulska Justyna 

(1889 — 1923, nostr. 1945) dziec,, 
gin., położ., Trzcianka Lubelska, 
ul. Sikorskiego 6 

Półtorak Czesław (1917—1946) og., 
Myszków, ul. Kościuszki 95 
Pragłowpki Tadeusz Józef (1903 — ■ 
1937) anat., patol., med. sąd., Ka- 
towice, ul. Żwirki i Wigury 21, 
m. 5 

Prais Maksymilian (1884 — 1912) og., 
Pobiedziska, pow. poznański, ul. 
Kazimierzowska 6 

Prange Alwina (1894 — 1934) skór., 
wener., Poznań, ul, Mickiewicza 
36, m. 13 

Praszałowicz Bronisław Marian 

(1916 — 1945) og., Kętrzyn, woj. 
mazurskie 

Prauziński Stanisław (1913 — 1939) 
wewn., Poznań, ul. Fredry 1, m. 15 
Prawko Mikołaj (1912 — 1938) chir., 
położ., Legionowo, ul. Batorego 47 
Prażmo Zenon (1901 — 1928) og., 
Rembertów, Al. Piłsudskiego 46 
Prażmowski Władysław (1900 — 1928) 
bakt., hig., Łódź, ul. Wodna 40 
Preisler Eligiusz (1908 — 1938) 
wewn., Poznań, ul. Jarochowskie- 
go 16 

Prel Antoni (1900 — 1934) chir., Hru- 
bieszów, Szpital Powiatowy 
Prenier-Kunicka Maria (1885 — 1915) 
Warszawa-Szczęśliwice, ul. Ger- 
sona 28, m. 2 

Prentki Lejb (1897 — 1929) wewn., 
dziec., Dzierżoniów, plac Wolno- 
ści 51 


M)\ 


*562 


flrm OEI4C - book-olds.ru Press 


Pruszczyński 


LEKARZE 


Press Janina (1900 — 1928) płuc., 
Łódź, ul. Piotrkowska 116, m. 10 
Presser - Turski Feliks Stanisław 
(1909 — 1935) wewn,, ług., adm,, 
Warszawa, ul. Cegła wska 32 
Pressler Zygmunt (1900 — 1928) og., 
Piotrowice Si., ul. Dworcowa 71 
Preuss Gustaw (1906 — 1939) og., 
Warszawa, ul. Londyńska 41, m. 1 
Preyer Artur (1891 — 1924) połoz., 
Grodzisk Dolny, pow. Łańcut 
Pręgo wski Władysław Jakub (1911 
— 1937) og., Zielona Góra, ul. Sta- 
lina 40 

Primus Władysław Ignacy (1900 — 
1938) skór., Kraków, ul. Karme- 
licka 8 

Prinz Henryk Juliusz (1888 — 1912) 
wewn , Lubawka, ul. Kościuszki 
14 

Próba Bronisław (1911 — 1943) 
wewn,. Kraków, ul. Wenecja 17, 
m. 4 

Probst Wiktor (1894 — 1924) gin., 
wewn., Łódź, ul. Skarbowa 1 
Prochacki Henryk (1907—1938) 
skór., wener,, Łódź, ul. Legionów 
17, m. 5 

Prochaski Bogumił Leon (1905 — 
1934) płuc., <Radom, ul. Żerom- 
skiego 30, m. 4 

Prochorow Mikołaj (1901 — 1926) gin., 
połoz., Poznań, ul. Swierczewskie- 
* go 26, m. 12 

Prokocimer Edward (1905 — 1932) 
wewn., Wrocław, ul. Chrobrego 28 
Prokopowicz Maria zob. Wierzbow - 
ska-Prokopowicz 

Propokowicz Michał (1895 — 1931) 
stomat., bakt., Gdynia, ul. Ban- 
durskiego 39, m. 122 
Prokopowicz Piotr (1907 — 1935) 
wewn., połoz., Siemiatycze, woj. 
białostockie 

Prokopowicz - Zwierzyńska Zofia 

(1906 — 1940) skór., wener., Szcze- 
cin. ul. Ledochowskiego 13, m. 6 

Kil 


Promińska-Michalik Stefania (1904 
— 1945) og„ Ostrzeszów, woj. po- 
znańskie, ul. Zamkowa 15 
Pronaszko-Rzepecka Irena (1906 — 
1933) rentg., Warszawa, ul. Dan- 
tyszka 2, m. 14 

Pronaszko Maria Norma (1896 — 
1928) og., Kraków, ul. Siemiradz- 
kiego 13, m. 4 

Proniewski Jerzy Władysław (1910 
— 1934) og., Tczew, ul. Mickiewi- 
cza 6 , 

Proń Adam (1910 — 1937) og., Dąbro- 
wa Górnicza, ul. Szpitalna 8 
Proszowski Wiktor Stanisław (1886 
— 1914) wewn., Aleksandrów Ku- 
jawski, Sanatorium kolejowe 
Prościewiczówna Antonina (1904- 
1935), Olsztyn, ul. Kościuszki 14 
Próchnicka Joanna Halina — zob 
Gałach-Próchnicka 
Próchnicki Mieczysław (19 1 4 — 1945) 
og., Kamińsk 

Prószyńska Wanda (1914 — 1939) 

chir., Gliwice, Państw. Instytut 
Przeciwrakowy 

Prusek Rudolf Wincenty (1901 — 1928) 
wewn., Stary Sącz, Rynek 16 
Prusińska Irena zob, Rygielska- 
Prusińska 

Prusiński Witold (1905—1940) chir., 
połoz., Łomża, ul. Szpitalna 1 
Pruska Zofia Irena (1898—1927) 
płuc., Poznań, Centr. Ośr. Zdr 
Żarz. Miejsk. 

Pruski Piotr (1897 — 1929) skór., 
wener., Kraków, ul. Dietla 95, 
m. 7 

Truski Zygmunt (1895 — 1929) wewn., 
fizjoter., Proszowice, pow. Mie- 
chów 

Prussak Leon (1889 — 1915) neur.. 
Łódź, ul. Południowa 23, m. 6 
Pruszczyński Aleksander (1902 — 1929) 
anat., patol., Łódź, ul. Narutowi- 
cza 120, m. 2 (prof. U. Ł.) 


flrm OEI4C - book-olds.ru Fruszko 


LEKARZE 


Przybylski 


Praszko Wanda Janina (1912 — 1940) 
og., Warszawa, ul. Mokotowska 55 
Prurzkowski Jan Mieczysław (1912 
—1939) og., Zabrze, ul. Wolności 
328 

Pruszyńska Maria (1891 — 1917), Le- 
gnica. ul. Engelsa 19 
Pruszyński Jan (1911—1936) og., 
Warszawa, ul. Wolska 109 
Prużański Aleksander (1906 — 1933) 
wewn.. Włochy, ul. Jagiełłowa 11 
Pry be Stanisław (1910 — 1937) rentg., 
Piotrków, ul. Sienkiewicza 14 
Pryliński Bogdan Felicjan (1902 — 
1927) og., Toruń, ul. Kościuszki 42 
Przecherski Dariusz (1913—1939) og 
Rawa Maz., Szpital św. Ducha 
Przednikiewicz Wacław Witold (1904 
—1929) chir., gin., Kietrz, Szpital 
Miejski 

Przedpełska - Kołakowska Halina 

(1887 — 1911) dziec.. Warszawa, ul. 
Haukego 8 

Przedpełska - Kołakowska Halina 

(1887—1911) dziec., Warszawa, Ul. 
Targowa 48, m. 1 

Przedpełski Stefan (1912—1936) 
chir., Warszawa, ul. Brukowa 25, 
m. 4 

Przeradzka Antonina (1887—1920) 
wewn., neur., psych., Falenica, 
willa „Habenda" 

Przerwa-Tetmajer Alina (1915—1940) 
chir., dziec., Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska 18, m. 18 
Przesławska-Metelska Łucja (1910— 
1937) dziec., Gostyń, ul. Wolności 1 
Przesmycka Helena (1900 — 1929) 
dziec., Rzeszów, ul. Sokoła 4 
Przesmycki Feliks (1892 — 1917) 
bakt„ Warszawa, ul. Chocimska 
24 (prof. U. Ł) 

Przetacznik Jan Piotr Juliusz (1903 
— 1928) chir.. Szczecin, ul. Pocz- 
towa 7, m. 12 

Przetakiewicz Henryk Aleksander 
Baltazar (1884 — 1910) wewn., War- 
szawa, ul. Nowogrodzka 23, m. 5 


Przeworska - Kaniewiczowa Dagna 
(1911 — 1936) bakt., Sopot, ul. Ks. 
Pomorskich 17 

Przeworska Irena zob. Ordyńska- 
Przcworska 

Przeworski Mieczysław Stanisław 
(1891 — 1914) otolaryng., Kraków, 
ul. Floriańska 39 

Przewoski Alfred (1914—1945) chir., 
połoz., Rypin, ul. 3 Maja, Szpital 
Miejski 

Przewoski Leon (1895—1922, nostr. 

1925) Rzęczkowo, pow. Toruń 
Przeździecka Wincentyna zob. Kos- 

sakowska-Przeździecka 
Przeździecki Tadeusz (1904 — 1933) 
og., Bytom, ul. Siemianowicka 2 
Przybilla Gerhard (1913—1945) og., 
Srebrna Góra, Cetnia 20 
Przybora Wanda Janina zob Ka- 
sperska-Przybora 

Przybora Wiktor (1918—1946) og., 
Mińsk Mazow., Szpital Powiatowy 

Przyborowska Helena zob. Makow- 
ska-Przy borowska 

Przyborowski Czesław (1903 — 1929) 
og., Białystok, ul. Sobieskiego 22 
Przyborowski Tadeusz Jan (1911 — 
1937) bakt., Gdynia, Skwer Ko- 
ściuszki 20 

Przybylak Tamara zob. Marczenko- 
Przybylak 

Przybylak-Marczenko Tamara (1901 

1926) wewn., Sopot, ul. Kasprowi- 
cza 10 

Przybylska Helena Maria (1897— 
1925) bakt , rentg., Zakopane, ul. 
Krupówki 28 

Przybylska Leokadia — zob. Woł- 
kowa-Przybylska 

Przybylski Piotr (1914 — 1947) chir., 
Staszów, pow. Sandomierz, ul. Ko- 
ścielna 1 

Przybylski Władysław (1908—1937) 
chir., Gorzow Wlkp., ul. Dzieci 
Wrzesińskich 16 1 


>b r > 5bb 


flrm OEI4C - book-olds.ru Przybyłkiewicz 


LEKARZE 


Puczko 


Przybylkiewicz Zdzisław Roman 

(1908 — 1933) bakt., uroi., Kraków, 
ul. Mickiewicza 13, m. 6 
Przybyłowa Lea Laura (1897 — 1927) 
og., Gorlice, ul. 3 Maja 8 
Przy było wska Elżbieta Zofia (1901 — 
1930) dziec , Zamość, ul. Orlicz- 
Dreszera 12, m. 1 

Przybysz Euzebiusz (1896 — 1937) 
wewn , Warszawa, ul. Kopernika 
25, m. 11 

Przybyszewski Bolesław Wincenty 
Kazimierz (1900 — 1931) og., Ino- 
wrocław-Mątwy 

Przybyszewski Roman ( ), 

Otwock, ul. Reymonta 56 
Przybyszowski Kazimierz Wilhelm 
(1903 — 1930) og., Bytom, ul. Strzel- 
ców Bytomskich 13 
Przybyszowski Zbigniew Karol (1907 
— 1933) og , Jasio, ul. Ujejskiego 
13 

Przychodzki Michał (1914 — 1939) og., 
Poznań, ul. Wierzbięcice 23, m. 6 
Przygodzka Zofia Jadwiga zob. No- 
wak-Przygodzka 

Przygodzki Jerzy Antoni (1910 — 1937) 
gm., poloz., Warszawa, ul. Fran- 
cuska 27. m. 5 

Przyfęcki Stanisław (1903 — 1932) 
wewn . zakaź., bakt,, Warszawa, 
ul. Belwederska 36i/38, m. 52 
Przyluska Aicksandra (1911 — 1938) 
ocz., Kraków, ul. Sarego 22 
Przyłuski Bolesław Zygmunt Domi- 
nik (1865 — 1892) wewn., dziec., 
Dobrzyń n./Drwęcą, pow. Lipno 
Przyłuski Stanisław (1890 — 1921) 
stomat., Solice Zdrój, ul. Piasta 
33a 

Przyłuski Tadeusz Marcin (1908 — * 
1939) gin., połoz., Jarosław, ul. 
Słowackiego 5 

Przyłuski Zdzisław Kazimierz (1909 
— 1938) hig., Kraków, ul. Zielona 
22. m 8 

Przyłuski Zygmunt Janusz (1908 — 
1932) chir.. Kamień, pow. Nisko 

~()7 


Przymanowska Hanna zob Michai* 
ska-Przymanowska 

Przypkowski Feiiks Antoni (1872 — 
1899) dziec., połoz., Jędrzejów, 
woj. kieleckie, Rynek 8 

Przyprawa Tadeusz Stanisław (1914 
— 1945) og., Krosno, Szpital Powsz. 

Przyrowski Julian vel Izrael (1913 
— 1937) wewn., Częstochowa, Al. 
Wolności 24 

Przysucha Franciszek (1914 — 1947) 
og., Ostrowiec, pow. Opatów, ul. 
Siennieńska 50 

Przysuska Luba zob. Krasucka- 
Przysuska 

Przysuski I udwik (1901— 1928) 
wewn., Warszawa, Al. Wyzwoler ta 
58, m. 90 

Przytuła Piotr (1900 — 1928) gm , 

położ., Warszawa, ul. Oczki 6 

Przywieczerski Witoid Józef (1880 — 
1909) Warszawa, ul. Polna 46d, 
m. 5 

Psarski Józef (1868—1896) wewn, 
gin., dziec. Ostrołęka ul. ks Pę- 
dzicha 5 

Psarski Zbigniew (1918 — 1945) 

wewn., Warszawa, ul. Mickiewicza 
25, m. 100 

Psuja Zbigniew (1914 — 1945) og., 
Gorzów Wlkp , ul. Chopina 62 

Pszenicka Zofia Irena (1922 — 1946) 
dziec., Łódź. ul. Narutowicza 56. 
m. 6 

Pszon Adam Maria (1910—1938) og., 
Gdów, pow. Myślenice 

Puacz Jerzy (1911 — 1945) og., Po- 
znań, ul. Śniadeckich 7, m. 8 

Puchacz Marian Szczepan (1911 — 
1936) chir., Bielsko, ul. Wyspiań- 
skiego 8 

Puchnarewicz Jarosław (1909 — 1938) 
og., os. Narew, pow. Bielsk Pódl. 

Puchowski Bronisław (1896 — 1930) 
med sąd., Gdańsk, ul. Monte Ca- 
sino 4 

Puczko Stanisław (1896 — 1933) og., 
Sompolno, pow. Koło Rynek 13 

KiS* 


flrm OEI4C - book-olds.ru Pujkiewicz 


LEKARZE 


Rabcewicz 


Pujkiewicz Andrzej Dominik (1872 
— 1901) wewn., Milanówek ul. Ży- 
mierskiego 14 

Pukacki Zdzisław (1909 — 1945) og., 
Poznań, ul. Kanałowa 3, m. 4 
Pukianiec Konstanty (1914 — 1941) 
og., Toruń, ul. Mostowa 9, m. 5 
Pukianiec Zygmunt (1898 — 1925) 
wewn., dziec., Włocławek, ul. 
Targowa 9, m. 12 

Pulikowski Jan ( — ), S'e- 

dlce, ul. Formińskiego 4 
Pumpiański Rafael (1908 — 1938) gin., 
Łódź, ul. Sienkiewicza 31, m. 22 
Pupiałło Czesław (1914 — 1937) płuc., 
Sopot, ul. Stalina 729 
Purski Kazimierz (1916 — 1946) og., 
Radom, ul. Reja 22 
Purski Stefan Bronisław (1890—1916) 
og., Podkowa Leśna, ul Sosno- 
wa 5 

Purzycka Antonina (1893 — 1923) og., 
Sosnowiec, ul. Reymonta 12 
Purzycki Henryk Stanisław (1908 — 
1938) og., Mława, pl. 3 Maja 7 
Puskarczyk Tadeusz Karol (1911 — 
1935) wewn., Olkusz, ul. 3 Maja 4 
Puttkamer Józef (1890 — 1922) og., 
Grębów, pow. Tarnobrzeg 
Putz Alojzy (1911—1937) og , Kle- 
czew Wlkp., ul. Wandy Wasilew- 
skiej 15 

Piizyrewicz Antoni (1903 — 1930) gin., 
połoz., Kłodzko, Szpital św Fran- 
ciszka 


Pydo Franciszek Mieczysław (1911 — 
1945) skór., wener., Przemyśl, ul. 
Krasińskiego 33 

Pykosz Tadeusz (1910 — 1935) laryng., 
Kraków, ul. Kremerowska 12, 
m. 8 

Pyptiuk Mieczysław (1911 — 1936) 
chir., Szczecin, ul. Boi. Śmiałego 
20, m. 3 

Pyrowicz Zygmunt (1875 — 1901) 
wewn., dziec., Pilica, ul Senator- 
ska 11 

Pyrzakowski Mieczysław (1905 — 
1935) chir., Warszawa, ul. Środ- 
kowa 18 

Pysz Stanisław Jan (1906 — 1934) 
chir.. Tychy, Szpital Gminny 

Pyszko Stanisław Tadeusz (1913 — 
1939) chir., Nowy Bytom, ul. Nie- 
durnego, Szpital Ubezp. Społ. 

Pyszyński Konstanty (1910 — 1938) 
og., Sulechów, ul. Żymierskiego 25 

Pyszyński Zdzisław (1910—1945) og.. 
Gorlice, ul. 3 Maja 9 

Pytel Aleksy (1916—1942, nostr. 
1948) og.. Radość, ul. Piesza 9 

Pytlowa Laura Krystyna (1912 — 
1939) og., Łódź, ul. Zawadzka 7 

Pyziak Rudolf (1907—1935) og., Pę- 
dzichów, pow. Jędrzejów 

Pyzik Kazimiera Maria (1899 — 1928) 
stomat., Kraków, ul. Karmelicka 
30 


R 

Rabach Mojżesz (1890 — 1925) wewn., Rabcewicz-Szubkowska Janina (1917 
gin., Cieplice Zdrój, woj. wroc- — 1945) og„ Chodzież, ul. Strze- 

ławskie lecka 8 


•569 


■>:<) 


flrm OEI4C - book-olds.ru Rabinów 


LEKARZE 


Radomska 


Rabinów Adam (1895 — 1923) wewn., 
gin., Poznań, ul. Słowackiego 25, 
m. 8 

Rabinowicz Bronisław (1907 — 1931) 
chir., Szczecin, ul. Piotra Skargi 
9/11 

Rachalewski Euzebiusz (1889 — 1914) 
skór., wener., Lublin, ul. Naruto- 
wicza 25. m. 4 

Rachoń Klementyna Stanisława (1896 
— 1922) wewn., płuc., Warszawą, 
ul. Wilcza 29a, m. 9 

Rachwał Jerzy Stanisław (1915 — 
1940) og., Nowy Sącz, ul. Kune- 
gundy 21 

Rachwał Leon (1910 — 1937) og., 
Przemyśl, ul. Kolejowa 1 

Rachwałowa Aleksandra (1908 — 
1933) laryng,, Rzeszów, ul. Mic- 
kiewicza 21 

Rachwałowa Anna (1899 — 1925) 
wewn., gin,, Łódź, ul. Sienkiewicza 
37, m. 15 

Raciążek Gustaw (1894 — 1921) płuc., 
serce, Łódź, ul. Piotrkowska 203 

Racinowski Albin (1881 — 1908) skór., 
wener., Zielona Góra, ul. Pionier- 
ska 19 

Racinowski Antoni (1894 — 1922) og., 
Krotoszyn, Rynek 5 

Raciszewski Roman Władysław (1866 
— 1892) wewn., Trzebiatów, pow. 
Gryfipe, woj. szczecińskie, ul. 
2 Pułku Ułanów 8 

Raczek Wiktor Zygmunt (1899 — 1926) 
uroi., Trzciańsko-Zdrój, powiat 
Chojna 

Rączkę Jan ( — ), Toruń, ul. 

Konopnickiej 21 a 

Raczkowski Karoł (1911 — 1940) og., 
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 5 

Raczyńska Ludomiła (1908 — 1933) 
gm., Łódź, ul. Strzelców Kaniow- 
skich 20 

Raczyńska Maria (1901 — 1927) og., 
Gdynia, ul. Świętojańska 64, m. 5 

Raczyński Adam (1910 — 1938) chir., 
Elbląg, ul. Saperów 10 

>71 


Raczyński Bolesław ( — ), 

Starogard, ul. Wojska Polskiego 
27 

Raczyński Jan (1890 — 1914) wewn,, 
płuc., Poznań, ul. Patr. Jackow- 
skiego 41, m, 5 

Raczyński Jan (1899 — 1930) chir., 
Warszawa, ul. Żurawia 8, m. 34 
Raczyński Mieczysław Jakub Włady- 
sław (1899 — 1929) og., Dąbrowa 
Tarnowska, ul. Kościelna 18 
Raczyński Ryszard Marian Andrzej 
(1909 — 1936) płuc., Dolna Szklar- 
ska Poręba, Sanatorium 
Raczyński Wacław Michał (1892 — 
1917) wewn,. Radom, ul. Piłsud- 
skiego 3, m. 1 

Radajewska Janina (1903 — 1929) 
gin., Katowice, ul. 3 Maja 13 
Radajewski Marian (1906 — 1933) 
wewn., Kępno, ul. Wawrzyniaka 
11 

Radeberg Lech Antoni (1908 — 1939) 
og., Kościan, ul. Kościelna 7 
Radecka Maria zob. Kiedacz- Ra- 
decka 

Radecki Aleksander (1894 — 1923) 
wewn,, Kozie, Szpital Powszechny 
Radecki Władysław Michał (1910 — 
1936) og., Dąbrowa Górnicza, ul 
Sobieskiego 31 

Radek Walenty (1898 — 1928) chir., 
Ostrzeszów, ul. Zamkowa 5 
Radlewski Filip (1897 — 1924) og.. 
Warszawa, Al. Wyzwolenia 58, 
m. 66 

Radlińska Janina Natalia (1903 — 
1932) chir., Warszawa, ul. Nowo- 
grodzka 19, m. 5 

Radło Marian (1906 — 1933) wewn., 
dziec., Sandomierz, ul. Żeromskie- 
go 11 

Radomska Maria (1915 — 1939) og., 
Komorniki, pow. poznański 
Radomska Maria Izabela (1896 — 1933) 
płuc., Smukała, pow. bydgoski, Sa- 
natorium dla Piersiowo-Chorych 

372 


flrm OEI4C - book-olds.ru liaoomski 


LEKARZE 


Rakowski 


Radomski Antoni (1882 — 1908) 

wewn., chir., Stare Pole, powiat 
Malbork 

Radosławski Edward (19ll — 1937) 

og., Częstochowa, ul. N. M. Panny 
4, m. 1 

Radulska Romualda zob. Zielińska- 
Radulska 

Radwan Stanisław Michał (1885— 
1912) chir., lek. adm., Kalisz, ul. 
• Kaszubska 8, Szpital Powiatowy 
Radwański Stanisław (1907—1934) 
chir., gin.. Chełm, ul Lubelska 76 
Radwański Tadeusz (1896 — 1926) 
og., Warszawa, ul. Klonowa 12 
Radzik Marian Stanisław (1909 — 
1936) og„ Bobowa, pow. Gorlice 
Radzio Czesław (1911 — 1938) chir., 
Warszawa, ul. Zamojskiego 27 
Radziszewski Józef (1881 — 1912) 
wewn., Radziszewo Króle, pow. 
Bielski, woj. białostockie 
Radziwon Władysław (1905—1933) 
chir., Nowe Miasto Lubawskie, ul. 
Mickiewicza 4 

Radziwonowa Zofia zob. Tupikow- 
Radziwonowa 

Radziwonowiczowa Arusjak Ara 
(1887 — 1913) dziec., Proszowice, ul. 
Dworcowa 16 

Radzymiński Aleksander (1910 — 1933) 
laryng., Bydgoszcz, ul. Dworcowa 12 

Radźwlcka Maria Janina (1896 — 
1926) og., Stalowa Wola, ul Na- 
rutowicza 1, m. 6 

Rafiński Roman Teofil (1909—1934) 
laryng., Poznań, ul. Słowackiego 
38, m. 5 

Rafiński Teodor (1907 — 1934) 
dziec., Poznań, ul. Słowackiego 29, 
m. 6 

Raginls Zofia (1900—1927) bakt., 
Kraków, ul. Bosacka 6a, m. 3 
Raginis Józef (1901—1926) og., Kra- 
ków, ul Bosacka 6a, m. 3 

17 i 


Rajca Stanisław Adam (1905 — 1929) 
rentg., Nowy Sącz, ul. Jagielloń- 
ska 50a 

Rajchel Telesfor (1900 — 1926) neur., 
psych., Kraków, ul. Lubicz 26, 
m. 10 

Rajchman Mieczysław (1894 — 1925) 
dziec., Kraków, ul. Sienkiewicza 
18, m. 1 

Rajewski Kajetan (1902 — 1930) og., 
Nakło, Rynek 7 

Rajewski Maksymilian Franciszek 

(1904 — 1946) og., Kostrzyń, powiat 
Środa, ul. Poznańska 26 
Rajewski Tadeusz Kazimierz (1899 
— 1928) og., Gdańsk- Wrzeszcz, ul. 
Piękna 16 

Rajkowski Tomasz (1898 — 1932) og , 
Sierpc, ul. Piastowska 46 
Rajman Paweł (1895 — 1923) chir.. 
Warszawa, ul. Targowa 64, m. 8 
Rajpert Bohdan Artur (1893 — 1921) 
wewn., Warszawa, ul. Koszykowa 
37, m. 41 

Rajs Mieczysław (1887 — 1916) og., 
Niwka, pow Będzin, ul. 1 Maia 
22 

Rajs Walter (1917 — 1940) wewn., 
zakaz., Legnica, ul. Mickiewicza 9 
Rak Leon (1914 — 1939) skór., wener.. 
Lublin, ul. Wyszyńskiego 12, m. 25 
Rakowiecki Tadeusz (1878 — 1902) 
wewn., Hajnówka, woj. białostoc- 
kie, ul. Warszawska 50 
Rakowiecki Tadeusz Serwacy (1895 
— 1923) wewn., Warszawa, ul. Pu- 
ławska 5 

Rakowska Marla Gabriela (1887 — 
1915) wewn., płuc.. Warszawa, uL 
Żurawia 26, m. 5 

Rakowski Eugeniusz (1911—1939) 
og., Bielsko, ul. Stalina 17 
Rakowski Paweł (1910 — 1945) og., 
Cieszyn, ul. Bielska 4 
Rakowski Seweryn (1880 — 1909) og., 
Mogilno, ul. Kościuszki 5 

374 


flrm OEI4C - book-olds.ru Rauch 


Rakowski LLKARZE 


Rakowski Wiesław Antoni Marian 

(1911 — 1945) og , Sobota, gm. Bie- 
lawy, pow. Łowicz 

Rakowski Wiktor (1914 — 1939) płuc., 
Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1 

Ralski Lesław Jan Walenty (1897 — 
1928) wewn., Kraków, Al Kra- 
sińskiego 21, m. 2 

Ramaszkanowa Bronisława (1884 — 
1911) rentg., Wadowice, ul. Sien- 
kiewicza 15 

Ramert Maria zob. Popielska-Ra" 
mert 

Ramlau Walerian (1882 — 1910) 
wewn., Rzepin, woj. poznańskie, 
ul. Dworcowa 63 

Rams Stefan Czesław (1903 — 1934) 
og., Sitamec, gm. Wysokie, pow. 
Zamość 

Rancewicz Józef (1906—1933) 

stomat., Warszawa, ul. Marszał- 
kowska 66 

Rand Anna — zob. Berger-Rand 

Ranus Sylwester (1913 — 1939) wewn,, 
Poznań, ul. Łąkowa 4a, m 8 

Rapecki Tadeusz (1917 — 1945) og., 
Nadarzyn, gm. Młochów powiat 
Błonie 

Rapacz Kazimierz (1915 — 1946) og , 
Kraków, ul. Łokietka 6 

Rapiport Zelman (1888 — 1913) chir.. 
Łódź, ul. Piramowicza 7, m. 6 

Rascheja Jan Józef (1913 — 1939) og., 
Środa, ul. 20 Października 68 

Raschpichler Edmund Teodor (1901 
— 1927) wewn., Katowice, ul. 
3 Maja 18, m. 3 

Rasiewicz Janina zob. Czerniewska- 
Rasiewicz 

Rasiewicz Wiesław Wiktor (1914 — 

1938) og., Warszawa, ul. Ratuszo- 
wa 19, m. 26 

Raszeja Jan (1908 — 1938) og., Byd- 
goszcz, ul. Marsz. Focha 10 

>7 > 


Raszkę Jan (1894 — 1923) wewn., To- 
ruń, ul. Konopnickiej 21a 

Raszkowski Tadeusz (1913 — 1939) 
og., Raciąż k/Sierpca, ul. Kościu- 
szki 12 

Raszyk Jan (1890 — 1922) og.. Istebna 
nr 458 

Rataj-Żurakowska Aniela (1906 — 
1931) skór., wener.. Warszawa 
ul. Krucza 47a 

Ratajska Irena Janina (1914 — 1940) 
otolaryng., Warszawa, ul. Wa- 
lecznych 40, m. 5 

Ratajski Stanisław Feliks (1906 — 
1933) og , Krobia, pow. Gostyń 
Rynek 9 

Ratayska Julia Miłosława (1897 — 
1925) ocz., psych , Lubliniec, u 1 
Grunwaldzka 5a 

Ratayski Witold Kazimierz (1899 — 

1924) chir.. Łódź, ul. Andrzeja 
Struga 7, m. 3 

Rathaus Gustaw (1897 — 1928) gin., 
Warszawa, ul. Chmielna 35, m 15 

Ratinow Adam (1895 — 1923) wewn. 
Poznań, ul. Słowackiego 25, m. 8 

Ratner Leon (1906 — 1939) Warsza- 
wa, ul. Złota 29, m. 20 

Ratniewski Bolesław (1905 — 19331 
wewn., Lublin, ul. Peowiaków 10 
m. 6 

Ratyńska Janina Joanna (1914 — 
1945) og., Warszawa, ul. Terespol- 
ska 22, m. 5 

Ratyński Henryk (1912 — 1945) og., 
Wieleń ni Notecią, pow. Czarn- 
ków, ul. Kościuszki 20 

Rau Henryk (1904 — 1930) wewn 
Warszawa, ul. Grochowska 131, 
m. 3 

Rauch Krystyna (1913 — 1945) og. 
Bolesławiec, ul. Kubika 4 

Rauch Stanisław Władysław (1896 — 

1925) og., Wejherowo, ul. Dwor- 
cowa 12 

> 7 (> 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kawa 


LEKARZE 


Rekwart 


Rawa Stefan (1902 — 1930) gin., War- 
szawa, ul. Św. Wojciecha 6, m. 3 
Rawińska-Kuszell Maria (1897 — 
1921, nostr, 1931) og., Bielsko, ul. 
Mickiewicza 46 

Kąpała Eugeniusz (1886 — 1914) og , 
Żabno k/Tarnowa 

Reach Eugeniusz (1877 — 1901) og., 
Bielsko, ul. Mickiewicza 3 
Rechniowski Stefan (1876 — 1900) 

og., Piotrków, ul. P. O W. 6 
Rechniowski Tadeusz Szymon (1878 
— 1902) płuc , Rudka, poczta Mro- 
zy, Sanatorium 

Rechowicz Roman (1903 — 1928) og 
Sochaczew, ul. Staszyca 62 
Rechowiczowa Wiesława zob, Jaros* 
Rechowiczowa 

Reck Józef (1914 — 1942) og , Kupy, 
pow. Opole 

Rerzuski Tadeusz Teodor (1906 — 
1933) og., Chojnice ul Marszałka 
Piłsudskiego 15 

Recko Edward (1911 — 1938) og., 
Olsztyn, ul. Kossaka 5 
Redelbach Tadeusz (1905 — 1932) 
chir., Chodzież, ul. Mickiewicza 8 
Rediger Alojzy (1891 — 1922) og. 

Tczew, ul. Stalina 2 
Redlich Franciszek Fryderyk (1896 
— 1921, nostr. 1924) dziec., Łódź, 
ul. Kilińskiego 96a 
Redner Marek (1898 — 1924) dziec., 
Gliwice, ul. Pszczyńska 19 
Redo Aleksander Roman (1891 — 
1923) wcwn., Kraków, ul. Zamoj- 
skiego 29, m. 8 , 

Reguleeki Aleksander (1905 — 1933) 
og , Wrocław, Al. Matejki 3, m. 4 
Reguła Zygmunt Władysław (1908 — 
1933) gin., połoz.. Cieplice, ul. 
22 Lipca 35 

Rehan Leopold Adam (1904 — 1933) 
og., epidem., Gręboszów, powiat 
Dąbrowa Tarnowska 
Reich Markus (1907 — 1939) og , 
Złotoryja, Pl Wolności 10 

■577 


Reich-Bogucka Regina Irena (1897 
— 1925) dziec., Katowice, ul. Ko- 
ścielna 44 

Reich Zygmunt (1885 — 1910) dziec., 
Bielsko, ul. Dąbrowskiego 3 
Reicher Edward (1900 — 192G) skór., 
wener., Łódź, ul. Południowa 26 
Reicher Eleonora (1884 — 1917) War- 
szawa, ul. Polna 40, m. 2 (prof. 
U. W.) 

Reichert Romuald Józef (1908 — 1935) 
bakt„ Szczecin, ul. Pomorska 19 

Reinhard-Cienicwska Zofia (1904 — 
1930) dziec., Mława ul Rokossow- 
skiego 13 

Reinhold Józef — zob Kotucha- 
Reinhold 

Reise Jerzy Ferdynand (1875 — 1901) 
skór., wener.. Warszawa, ul Be- 
rezyńska 7a, m. 5 

Reisler Juliusz (1897 — 1930), Wro- 
cław, ul. Traugutta 120 
Reiss Edward (1913 — 1938) og., Ka- 
towice, ul. Rybnicka 5 
Reiss Maurycy (1901 — 1929) og., 
Kraków', ul. Krupnicza 34, m. 3 
Reiwer Ignacy Michał (1897 — 1926) 
og.. Pleszew, pow. Jarocin, pl. Ko- 
ścielny 3 

Rejder Ignacy Izaak ( — ), 

Warszawa, ul. Sandomierska 7, 
m 4 

Rejowa Alicja zob. Chmielnicka* 
Rejowa 

Rejthar-Szmidtowa Michalina (1916 
— 1940) og., Biłgoraj, woj. lubel- 
skie 

Rejthar Maria zob Zwierzehowska- 
Rejthar 

Rekliński Juliusz (1892 — 1921) og , 

Rzeszów, ul. Hoffmanowej 9 
Rekowski Kazimierz (1898 — 1932) 

wewn., Bydgoszcz, Al. 1 Maja 35 
Rekwart Stefan (1903 — 1931) chir , 
Warszawa, ul. Smolna 18, m. 9 

378 


flrm OEI4C - book-olds.ru j 


Religiom LEKARZE Rogalska 


Religiom Antoni (1896 — 1929) wewn., 
Henryków k/Warszawy, ul. Żwir- 
ki 5 

Relwicz Janina Laura Zofia (1899 — 
1925) gin., położ.. Bielsko, ul. 
Gen. Stalina 14 

Rembacz Józef (1912 — 1938) wewn , 
dziec., Łódź, ul. Strzelcowi Ka- 
niowskich 39, m. 2 

Rembowski Michał zob. Szulc-Rem- 
bowski 

Renkielski Jan (1913 — 1939) stomat., 
Gdańsk, ul. Łąkowa 33 
Reterski Zdzisław (1911 — 1938) gm.. 

Łódź, ul. Daszyńskiego 41, m. 12 
Rettinger Roman (1893 — 1927) 
wewn., Szczecin, Szpital P. C. K. 
ul. Unii Lubelskiej 
Rewkiewicz Wanda zob. Misiure- 
wicz-Rewkiew r icz 

Rewucka-Łącka Anna (1881 — 1915) 
dziec., Warszawa, ul. Chmielna 25, 
m. 4 

Reymont Józef Kazimierz (1888 — 
1918) skór., wener., Kielce, ul. 
Sienkiewicza 49 

Reyowa Alicja (1912 — 1936) wewn., 
Łódź, ul. Kościuszki 91, m. 3 
Reznik Jakub (1896 — 1924) położ., 
Wołomin 

Ręczkowska Wincenty na (1887 — 
1915) og., Poznań, ul. Pocztowa 8 
Ręgowski Leon (1911 — 1937) chir., 
Warszawa, ul. Noakowskiego 12, 
m. 3 

Richert Edwin (1906 — 1938) og., 
Kwidzyń, ul. Brat. Narodów 32 
Riemann Konrad (1880 — 1905) og., 
Zawiercie, pow. Strzelce 
Riess Edward (1911 — 1935) gin., 
Wrocław, ul. Boi. Chrobrego 16 
Riesser Mieczysław (1917 — 1948) 
skór.. Kraków, ul. Podwale 3 
Riesserowa Krystyna Irena (1918 — 
1946) dziec., Kraków, ul. Smoleńsk 
11, m. 2 


Ringel Józef (1904 — 1936) chir.. 
Świebodzice, pow. Świdnica, ul. 
Kolejowa 28, Szpital Miejski 
Ringlerowa Janina (1889 — 1936) 
wewn., dziec., Kraków-Kurdwa- 
nów 

Rittler Aleksander (1912 — 1941) og., 
Chełmża, pow. toruński, Rynek 1 
Rittler Edward (1897 — 1924) wewn.. 
Sejny, pow. suwalski, woj. biało- 
stockie, ul. Napoleona 3 
Robaczewski Kazimierz Zdzisław 
(1906 — 1933) og.. Tarnowskie 
Góry, ul. Opolska 21, Szpital Po- 
wiatowy 

Robel Wiktor Józef (1894—1923) 
adm, san., Sanok, ul. Sienkiewi- 
cza 4 

Robińska Maria Prakseda (1896 — 
1927) og., Poznań ul. Swierczewska 
10 

Robowska Maria zob. Marczyńska - 
Robowska 

Rochoń Ludwik Leon (1908 — 1938) 
chir , Bydgoszcz, ul. Chopina 14 
Rochowicz Alfons Antoni (1902 — 
1927) otolaryng., Gniezno, ul. 3-go 
Maja 61 

Rodak Włodzimierz (1910 — 1937) og 
Gryfigóra, ul. Żymierskiego 8 
Rodelbach Tadeusz (1905 — 1932) og., 
Chodzież, ul. Mickiewicza 8 
Rodowicz Anna Zofia (1921 — 1946) 
og., Katowice-Ligotaj ul. Poleska 
26 

Rodowski Bronisław (1907 — 1932) 
skór., wener., Rzeszów, ul. Grun- 
waldzka 20 

Rodziewicz Adam (1894 — 1933) og , 
Wieś Główczyce, pow. Słupsk 
Rodziewicz Franciszek (1892 — 1916) 
skór., wener , Żyrardów, ul. Sien- 
kiewicza 6 

Rodziewicz Janina zob. Bortkiewicz" 
Rodziewicz 

Rogalska Ewa — zob. Zilic--Rogal- 
ska 


379 


380 


flrm OEI4C - book-olds.ru Rogalski LEKARZE Romerów* 


Rogalski Aleksander Witold (1880 
— 1908) og., Mińsk Mazow., ul. 
Warszawska 37 

Rogalski Marian Henryk Bolesław 

(1905 — 1931) rentg., Warszawa, ul. 
Targowa 14, m. 47 

Rogalski Mieczysław Bolesław (1906 
— 1931) og., Luborzyca, pow. Mie- 
chów 

Rogalski Tadeusz (1881—1908) 
anatom., Kraków, ul. Świerczew- 
skiego 23, m. 2 (prof. U. J.) 

Rogińska Halina (1906—1935) og., 
Słupia, pow. Jędrzejów 

Rogiński Władysław (1888 — 1923) 
og , Ciechanów, ul. Szkolna 4b, 
m. 3 

Rogoszewski Włodzimierz Marian 

(1910 — 1935) gin., połoz , Zamość 
ul. Bazyliańska 2 

Rogoziński Antoni Władysław (1906 
—1934) rentg, Rzeszów, ul. Ga- 
łęzowskiego 4 

Rogoziński Bernard (1911 — 1938) 
ep : dem., zakaź.. Łódź, ul. An- 
drzeja Struga 31 

Rogoziński Bolesław Wojciech (1906 

1934) og , Leszno, ul. Leszczyń- 
skich 32 

Rogoż Stefan Tadeusz Maciej (1914 
— 1941) og. ( Zabrze, ul. Damrota 7 

Rogucka Zofia (1912—1936) ocz., 
Gdynia, ul. Morska 91, m. 9 

Roguska Jadwiga ( — ) War- 

szawa, ul. Płocka 26 

Roguski Felicjan (1905—1934) 
neur., psych., Poznań, pl. Asnyka 
4, m. 4 

Roguski Jan Józef (1900 — 1926) 
wewn., Poznań, ul. Gen. Świer- 
czewskiego 1, m. 14 (prof. U. P.) 

Roguszny Ja n (1914—1938) laryng., 
Tarnów, ul. Wałowa 1 

Rohocki Stefan Ludwik zob. Ver- 
gessIich-Rohocki 

Rojek Czesław (1911—1938) og.. 
Irena, pow Garwolin 


Rojek Zygmunt Zbigniew (1910 — 
1939) og., Żyrardów, ul. Marszał- 
kowska 62 

Rolecka Zofia (1905 — 1933) og., Wro- 
cław, ul. Matejki 3, m. 4 
Rolski Tadeusz Antoni (1901—1929) 
chir., Jelenia Góra, ul. Stalina 62 
Roman Stanisław (1883—1907) 
wewn., Toruń, ul. Wiązowa 15 
Romaniewski Józef Jan (1912 — 1939) 
wewn., rentg., Tarnów, ul. Kra- 
sińskiego 5a 

Romaniuk Zofia zob. Migdalska- 
Romaniuk 

Romanowa Janina (1899 — 1924) 

skór, Kraków, ul. Szujskiego 6 
Romanowska Izabela (1902—1928) 
rentg., płuc., Bydgoszcz, ul. Ja- 
giellońska 63a 

Romanowska - Majewska - Szwelnos 
Regina (1893—1924) dziec.. War- 
szawa, ul. Towiańskiego 7 
Romanowski Bohdan (1909—1937) 
og., Bytom, ul. Daszyńskiego 9 
Romanowski Jan Artur (1907 — 1935) 
dziee., Rabka, Sanatorium P, C. K. 
Romanowski Kazimierz (1904 — 1932) 
og„ Jabłonowo, ul. Kościelna 14 
Romanowski Marek (1917 — 1947) 
og., Warszawa, ul. Jaworzyńska 
13, m 9 

Romanowski Zbigniew Kazimierz 
(1908 — 1935) og., Żnin, ul. Śnia- 
deckich 7 

Romaszkan Bronisława (1884 — 1911) 
rentg., Wadowice, ul. Sienkiewi- 
cza 15 

Romausza Janina Cecylia (1897 

1924) skór., wener., Kraków, ul. 
Grujskiego 6 

Romecki Bronisław (1894 — 1924) 
wener., Prudnik, ul. Piastowska 19 
Romejko Ignacy ( — ) r War- 

szawa, ul. Sandomierska 7, m. 4 
Rcmerowa - Piotrowska Irena (1900 
— 1926) stomat., Wrocław, ul. Pa- 
derewskiego 20 


382 


flrm OEI4C - book-olds.ru Romszajd LEKARZE Roszak 


Rcmszajd Stanisław (1893 — 1925) 
wewn„ Kielce, ul. Hipoteczna 1 
Rontaler Stefan (1867 — 1893) laryng., 
Radom, ul. Starokrakowska 48 
m. 1 

Ropejko Ignacy (1913 — 1939) og„ 
Rybnik, Szpital Powiatowy 
Ropek Mieczysław (1910 — 1934) og., 
Solice-Zdrój, ul. Rosyjska 2a 
Rorbach Zygmunt Jarosław (1914 — 
1939) wewn„ Mysłowice, woj. Śl.- 
Dąbr , ul. Powstańców 10 
Rosałowski Karol Oswald (1889 — 
1913) gin, połoz., Warszawa, ul 
Stalowa 28, m. 3 

Rosenbaum Adam (1894—1925) 

wewn., Gdynia, ul. Morska 91 
Rosenberg Ela (1903 — 1926) dziec , 
płuc., Łódź, Al. Kościuszki 29, 
m. 7 

Rosenberg Jgnacy (1888 — 1921, nostr. 
1924) og., Wałbrzych, ul. Żymier- 
skiego 32, m. 4 

Rosenberg Osias (1902 — 1936) og., 
Wrocław, ul. Ładna 8, m. 33 

Rosenberg Stefania Helena zob. 

Geisler-Rosenberg 

Rosenbluth Simon (1909 — 1936) 

skór., Dzierżoniów, Rynek 38 
Rosenbusch Jan Stefan (1904 — 1-930) 
dziec , Jelenia Góra, ul. Stalina 62 
Rosengarten Maurycy (1898 — 1925) 
dziec., Wrocław, ul. Nowowiejska 
93, m. 6 

Rosenkranz Zofia zob. Josefsberg- 
Rosenkranz 

Rosenman Maks Baruch (1889 — 1919) 
dziec., Bielsko, ul. Kazimie- 
rza W. 7 

Rosenman Liii (1898 — 1924) dziec., 
Bielsko, ul. Kazimierza W. 7 
Rosenmann Michał (1902 — 1927) chir., 
Opole, ul. Grunwaldzka 2 
Rosental-Kowalski Izrael ( — 

), Łódź, ul. Jaracza 4 
Rosenzweig Emil (1906 — 1931) 
wewn., gin , Kraków ul Staro- 
wiślna 35, m 10 


Rosiński Eugeniusz (1910 — 1939) og , 
Łódź, ul. Armii Czerwonej 43 
Rosławski Adam (1916 — 1942) skór., 
Wrocław, ul. Jar. Dąbrowskiego 
51, m. 2 

Rosławski Leon (1882 — 1909) og , 
Dąbrowa Tarnowska 
Rosner Julian (1903 — 1928) skór., 
wener.. Poznań, ul. Mielżyńskiego 
23, m. 3 (doc. U. P ) 

Rosnowska Bogusława zob. Janków 
ska-Rosnowska 

Ross Jan (1896 — 1925) wewn., gin , 
Kraków, ul. Krakowska 4 
Ross Oktawia (1899 — 1925) dziec., 
Kraków, ul. Krakowska 4 
Rossowski Zygfryd Iwo (1891 — 
1917) adm , Opole, ul. Krakowska 
26 

Rossudowski Andrzej (1902 — 1930) 
rentg., Wrocław, ul. Dyrekcyj- 
na 5/7 

Rost Benon (1914 — 1942) Szczucin* 
Szpital Kolejowy, św. Karola 
Rostek Augustyn (1894 — 1924) neur., 
Bukowina, ul. Siekiela 16 
Rostkowska Zofia (1894 — 1920) skór., 
wener., Warszawa, ul. Mokotow- 
ska 51 

Rostkowski Czesław (1898 — 1926) 

og , Łódź, ul. RooseveIta 16 
Rostkowski Feliks (1891 — 1917) 

skór., wener., Warszawa, ul. Mo- 
kotowska 51 

Rostkowski Hubert (1899—1926) 

gin., Warszawa, ul. Nowogrodzka 
23, m. 10 

Rostkowski Karol Wiktor (1895 — 
1926) dziec., Warszawa, ul. Gro- 
chowska 138, m. 3 

Rostkowski Ludwik (1894 — 1922) 

ocz , Warszawa, ul. Marszałkow- 
ska 18, m. 20 

Rosyk Mieczysław Franciszek (1909 
— 1938) chir., Katowice, ul. Wan- 
dy 15/17 

Roszak Stanisław (1896 — 1923) 
dziec., Katowice, Rynek 3 

>84 


flrm OEI4C - book-olds.ru Roszka 


Różański 


Lekarze 


Roszka Emanuel Hugo (1896 — 1927) 
wewn., gin., połoz., Rzeszów, ul. 
Sobieskiego 17, m. 1 
Roszklewicz Helena (1887—1923) 
og., Kraków, ul. Kochanowskiego 
16 

Roszkowska Maria zob. Breżanka- 
Roszkowska 

Roszkowski Ireneusz (1909 — 1935) 
gin., Gdańsk, ul. Dębinki 7 
Roszkowski Józef (1914 — 1939) gin., 
Wrocław, ul. Chałubińskiego 3 
Roszkowski Marian (1870 — 1896) 
dziec., Warszawa, ul. Pogonow- 
skiego 3 

Roszkowski Stanisław (1917 — 1946)t 
wewn.. Warszawa, ul. Zamieniec- 
ka 51, m. 3 

Roth Józef (1894 — 1928) rentg., Gli- 
wice, ul. Pszczyńska 9 
Rothman Stanisław ( ), Łódź, 

ul. Żeromskiego 37 
Rothówna Maria (1908 — 1935) 
wewn., dziec., Szklarska Poręba, 
ul. Kilińskiego 314 

Rotmil Stefan Jerzy (1909 — 1933) 
chir., Łódź, ul. Sienkiewicza 67, 
m. 5 

Rotocki Leopold (1893 — 1927) położ., 
Kłodzko, ul. Aliantów 2 
Rotstad Stanisław (1895—1925) 
wewn., Łowicz, ul. 1 Maja 8 
Rott Jerzy ( ), Otwock, 

Szpital Miejski 

Rott Wiesław ( ), Warsza- 

wa, ul. Bolecha 22 
Rotter Jan Bogusław (1909 — 1934) 
gin., Solice Zdrój, ul. Czerwonej 
Armii 4 

Rotter Henryk (1909 — 1934) chir., 
Toruń, ul. Sw. Katarzyny 3 m. 9 
Rouba-Juraszyńska Janina (1899 — 
1929) ocz., Warszawa, ul. Puław- 
ska 33 

Roube Romana — zob. Jakubowska- 
Roube 

385 

Spis lekarzy 13 


Rowińska Hanna Aleksandra Maria 

(1894 — 1925) dziec., Warszawa, ul. 
Weteranów 4, Szpital 
Rowiński Bogdan Zbigniew Adam 
(1903 — 1934) gin., połoz., Rybnik, 
ul. 9 Maja 6 

Rowiński Ksawery (1904 — 1928) 
rentg., Gdańsk, ul. Curie-Skłodow- 
skiej 4 

Rowiński Olgierd Bronisław (1909 — 
1936) og„ Łódź, ul. Przyrodnicza 
14, m. 2 

Rowiński Władysław (1906 — 1935) 
neur., Kraków, ui. Floriańska 31 
Rozdół Alfred Zygmunt (1900 — 1930) 
otolaryng.. Warszawa, ul. Gro- 
chowska 259, m. I3 
Rozencwajg Leon (1891 — 1922) rentg., 
Bytom. ul. Ks. Nawrota 20 
Rozencwajg Hilda (1888 — 1922) og., 
Bytom, ul. Ks. Nawrota 20 
Rozcnowicz Bronisław (1906 — 1932) 
gin., połoz., Częstochowa, ul. 
N. M. Panny 23 m. 13 
Roznatowski Michał (1908 — 1939) 
og., Ząbkowice D/Sl., ul. Ogrodo- 
wa 5, m. 4 

Rozwadowska-Dowżenko Maria 

(1912 — 1936) wewn., Warszawa, ul. 
Walecznych 15, m. 1 
Rozwadowski Henryk (1911 — 1934) 
wewn., dziec., Krynki, pow. so- 
kolski, „*1, Szkolna 1 
Różewicz Ignacy (1888 — 1921) og., 
Wałbrzych, ul. Żymierskiego 42 
Rożkowska Maria (1915 — 1940) og., 
Gdansk-Oruma, ulica Orunska 16, 
m. 4 

Rożkowski Henryk (1894 — 1930) 
wewn,, neurol., Białystok, ul. So- 
snowa 5, m. 3 

Rozynek Wanda (1919 — 1944) og., 
Buk, pow. Nowy Tomyśl, Rynek 1 
Rożyńska Anna Zofia (1909 — 1935) 
gin., położ., Mogielnica, ul. Kra- 
kowskie Przedmieście 1 
Różański Franciszek (1892 — 1924) 
og., Jasło-Ułaszowicze 

386 


flrm OEI4C - book-olds.ru Różewski 


LEKARZE 


Runkowski 


Różewski Stanisław (1888 — 1913) 

dziec., Warszawa, Al. Gen. Sikor- 
skiego 51, m. 6 

Różycka Alicja (1907 — 1940) og., 
Łódź, ul. Śródmiejska 5, m. 11 
Różycki Bohdan ( ), War- 

szawa, ul. Kordeckiego 53, m. 6 
Różycki Karol Marian (1893 — 1924) 
og., Katowice, ul. Słowackiego 41 
Różycki Łazarz Stefan (1909 — 1934) 
gin , Łódź, ul. Legionów 9 
Różycki Stanisław ( ), Piotr- 

ków Tryb , ul. Słowackiego 22 
Różycki Stefan Franciszek (1886 — 
1913) skór., wener., Poznań, ul. 
Marsz. Focha 105, m. 6 (prof. 
U. P.) 

Różyczka Ludwika Janina (1892 — 
1926) ocz., Warszawa, ul. Okólnik 
lla, m. 15 

Rubanek Henryk (1912 — 1936) gin., 
połoz., Warszawa, ul. Smolna 32, 
m. 12 

Rubczyńska Alfreda (1900 — 1927) 
dziec, Kraków, ul. Świerczew- 
sk ; ego 15 

Rubin Bronisław (1899—1924) laryng., 
Tarnów, ul. Nowy Świat 8 
Rubinfeld Ignacy (1897 — 1927) 
wener., Przemyśl, ul, Moniuszki 
10 

Rubinowicz Morduch (1920 — 1942) 
og., Szczecin, ul. Łukasiewicza 9 

Rubinraut Henryk zob. Babiniak" 
Rubinraut 

RucińsKi Adam Jan (1892 — 1926) 
og , Kraków, ul. Starowiślna 64 
Ruciński Marian Aleksander (1915 
—1939) og., Poniec, pow. Gostyń 
Rucki Władysław (1895—1925) chir., 
Poznań, ul. Konopnickiej 14, m. 3 
Rudawer Henryk (1903 — 1931) 
anaht., Wałbrzych, ul. Rycerska 
1'2, m. 5 

Rudawski Zygmunt (1907 — 1939) og., 
Poznań, ul. Hetmańska 30, m. 6 

387 


Rudeński Teodor (1900—1929) og., 
Kochanowo, pow. Kłodzko, ul. 
Kłodzka 10 

Rudkowska - Worsztynowicz Zofia 
Irena ((1917—1945) og., Gostyń, 
ul. 3 Maja 263 

Rudnicki Paweł (1917—1945) chir., 
Łódź ul. Narutowicza 113 
Rudolf-Skokowska Maria (1895 — 
1924) med. spoi., Warszawa, ul. 
Opoczyńska 10, m. 7 
Rudolfowa Kazimiera zob. Skibiń - 
ska-Rudolfowa 

Rudowska Irena (1918 — 1944) skór., 
Łódź, ul. Piotrkowska 175, m. 5 
Rudowski Witold Janusz (1918 — 
1943) neur., chir.. Warszawa, ul. 
Dantyszka 2, m. 3 

Rudziński Cezary (1873 — 1900) 
wewn., Żyrardów, ul, 1 Maja 2b, 
m. 3 

Rudziński Edmund Stanisław (1903 
— 1931) chir., gin., Grudziądz, ul. 
Szpitalna 8 

Rudziński Henryk (1885 — -1910) 
wewn., Warszawa, ul. Klonowa 
12. m. 17 

Rudziński Jan (1904 — 1935) og., 
Suchowola, pow. sokolski 
Rudziński Stanisław (1893 — 1921) 
chir., Warszawa, ul. Puławska 
130, m. 2 

Rueger Henryk Telesfor (1883 — 1908) 
wewn., Łódź, Al. Kościuszki 93, 
m. 6 

Rukasz Henryk Antoni (1903 — 1930) 
og., Kurów, pow. Puławy 
Rukojzo Eugenia (1895 — 1925) 
wewn , Ożarów k/Warszawy, ul. 
Mickiewicza 14, m. 1 
Runge Irena (1921 — 1946) ocz„ Wro- 
cław, Szpital Wszystkich Świę- 
tych 

Runge Witold (1892—1918) dziec., 
Brzesko, ul. Asnyka 9 
Runkowski Walter Gerard (1906— 
1934) chir., Bydgoszcz, ul. Śnia- 
deckich 4, m. 2 

388 


flrm OEI4C - book-olds.ru Rupniewski LEKARZE Rybicka 


Rupniewski Edmund (1886 — 1923) 

chir., Lublin, ul. Bernardyńska 
16, m. 6 

Rusakiewicz Nikodem (1907 — 1937) 

gin., połoz., Kieice, ul. Śniadec- 

kich 4, m. 5 

Rusecki Jerzy Egbert (1921 — 1945) 

skór., wenei., Kalowite-JJąb, ul. 
Dobowa 54 

Rusek Zenon (1901 — 1930) og , Ję- 
drzejów, piać T. Kościuszki 15 
Rusiec Jerzy (1902 — 1929) wewn., 
Vvoiin, ui. Roli Żymierskiego 25 
Rusin Andrzej (19U4 — 1936) skór., 
wener., Warszawa, ui. Ukomik iia 
Rusinek Stefan (1906 — 1933) og., 
Tarnowskie Góry, ul. Styczyń- 
skiego 8a 

Rusiniak Stanisław (1891 — 1921) 
połoz , chir , uraz., Warszawa, ul. 
Wąchocka 3, m. 2 
Rusinowski Ferdynand Stanisław 
(1882 — 1913) chir, ortop., gin., 
połoz., Tarnobrzeg, Szpital Po- 
wszechny 

Ruszczakowa Jadwiga Maria (1912 — 
1939) og., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. 
Miszewskiego 18, m. 1 
Ruszczewski Zygmunt Edward (1917 
— 1946) anat., pat., Warszawa, ul. 
Czeska 3, m. 2 

Ruszczycki Ludwik (1886—1912) 
wewn., Katowice, ul. 28 Stycznia 
22, m. 4 

Ruszczycki Stanisław Emil (1891 — 
1928) og., Rybnik, ul. Hallera 22 
Ruszejko Zofia — zob. Gojdż-Ru- 
szejko 

Ruszkarski Marian (1918 — 1947) 
wewn., Poznań, ul. Włodkowica 
8, m. 2 

Ruszkowski Józef (1911—1937) og., 
Łowicz, ul. Sienkiewicza 7 
Ruszkowski Walter Gerard (1906 — 
1934) chir., Bydgoszcz, ul. Ja- 
giellońska 69 


Ruszkowski Witalis Józef (1916 — 
1945) chir., Środa Śi., Szpital SS. 
Eizb.etanek 

Ruszkowski Wojciech Roman (1909 
— 1936) wewn., płuc., Kłodzko, ul 
Floriana Szarego 1 
Ruskiewicz Edward (1883 — 1909) 
chir,, gin., Skarżysko Kamienna, 
ul. Piłsudskiego 34 
Rutkiewicz Jan (1904 — 1934), War- 
szawa, ul. Marszałkowska 18 
Rutkowska Ada Klara — zob. Ma- 
rek -Rutkowska 

Rutkowska Helena (1906 — 1923) 
analit., Łódź, ul. Śródmiejska 23, 
m. 4 

Rutkowska Kamila Stefania (1891— 
1916) wewn., Siedlce, ul. Ks. 
Brzóski 9 

Rutkowska Wanda (1907—1933) ocz., 
Poznań, ul. Małeckiego 25, m 6 
Rutkowski Bronisław (1905 — 1937) 
og , Kąty Śląskie, Szpital 
Rutkowski Jerzy (1890—1916) chir., 
Łodz, ul. Piotrkowska 175, m. 5 
(prof. U. Ł) 

Rutkowski Sławomir Stanisław (1917 
— 1946) og., Warszawa, ul. Nad- 
wiślańska 29, m. 5 
Rutkowski Stanisław Mieczysław 
(1897 — 1924) wewn , rentg , War- 
szawa, ul. Koszykowa 14, m. 8 
Rutkowski Zygfryd Stefan (1898— 
— 1930) wewn , Grudziądz, ul. 
Szewska 2, m. 4 

Ruźicka Fryderyk (1873—1900) og , 
Zator, pow. Wadowice 

Rużyłło Alina zob. Zawadzka- Ru- 
żyłło 

Rużyłło Edward Emil (1909—1935) 
wewn., Warszawa, ul. Rudowska 
3, m. 7 

Rybacki Franciszek Antoni (1874 — 
1898) stomat., Kraków, ul. Długa 
26, m. 8 

Rybicka Stefania (1899—1927) dziec., 
Rabka 


3§9 


390 


flrm OEI4C - book-olds.ru Rybicki 


LEKARZE 


Rysiciński 


Rybicki Edmund zob, Fischler-Ry- 
bicki 

Rybicki Ignacy Marian (1906 — 1931) 
og., Łowicz, ul. Stanisławskiego 9 
Rybicki Jan (1890 — 1915) chir , Gor- 
lice, ul. Krasińskiego 14 
Rybiński Aleksander Robert (1888 — 
1921) og , Gdańsk- Wrzeszcz, ul. 
Grunwaldzka 4, m. 3 
Rybiński Stanisław Józef (1910 — 
1946) og., Warszawa, ul. Stalowa 
47, m. 3 

Rybka Teodor (1876—1903) og., Ko- 
ronowo, Rynek 12 
Rychard Juliusz Jan Maria (1909 — 
— 1937) wewn., epidem., Gdańsk- 
Nowy Port, ul. Bliska 6, m. 1 
Rychlewski Kazimierz (1907 — 1938) 
Og , chir, Gdynia ul. Kwiatkow- 
skiego 42 

Rychlicki Leonard (1887 — 1916, 
nostr, 1921) chir., gin, poloz, 
Węgrów, Klimowizna, Szpital 
Rychlik Władysław (1906 — 1932) 
gin., Wrocław, ul. Żeromskiego 38 
Rychliński Wacław (1883 — 1910) 
gin., poloz., Kraków, ul. Słowac- 
kiego 9, m. 3 

Rychłowski Zbigniew (1899 — 1924) 
gin., radiol., Sopot, ul. Chmielew- 
skiego 6 

Rychter Maria Stefania (1904 — 1931) 
dziec., Kielce, ul. Wspólna 13 
Rychter Stanisław (187 s & — 1897) 
wewn., Warszawa, ul. Targowa 67 
Rychwicki Włodzimierz (1901 — 1927) 
skór., wener., Katowice, ul. War- 
szawska 5 

Rydel Jan Władysław (1909 — 1938) 
og„ Będzin, ul. Małachowskiego 
17 

Ryder Karol (1884 — 1913) og.. Łódź, 
ul. Jaracza 36, m. 3 
Rydygier Józef (1906 — 1930) wewn., 
Warszawa, Al. Przyjaciół 6 (doc. 
U. W.) 

Rygalski Mieczysław (1908 — 1936) 
wewn., Mrągowo, ul. Stalina 19 


Rygielska Irena (1914 — 1938) Byd- 
goszcz, ul. Markwarta 9, m. 2 
Rygier-Cękalska Stefania Maria 
(1886 — 1910) skór., wener., Bytom, 
ul. Słowiańska 9 

Ryglewicz Eugenia (1907 — 1938) gin., 
połoz., Poznań, ul. Słowackiego 
55 

Ryglewicz Karol Julian (1900 — 1928) 
gin., połoz., Poznań, ul. Słowac- 
kiego 55 

Rykała Paweł (1893 — 1924) rentg., 
Cieszyn, ul. Bielska 4 
Rykowski Henryk (1918 — 1945) chir., 
Łódź, ul. Piotrkowska 145 
Ryll-Nardzewska Janina (1894 — 1922) 
gin., połoz., Lublin, ul. Górna 4, 
m. 3 

Ryll-Nardzewski Czesław (1893 — 
1922) skór., wener.. Lublin, ul. 
Górna 4, m. 3 (prof. U. M. C. S.) 
Rymar Jan Karol (1913 — 1946) og., 
Kraków, Al. Mickiewicza 13, m. 1 
Rymarowicz Antoni Tadeusz (1897 
— 1923) wewn., Proszowice, ul. 
Kościuszki 46 

Rymaszewska Jadwiga (1902 — 1930) 
stomat., Inowrocław, ul. Toruńska 
21 

Rymian Jan (1911 — 1939) Olsztyn, 
Państw. Szpital Mariacki 
Rymkiewicz Paweł (1898 — 1926) 
chir., Łódź, ul. Mleczarskiego 4, 
m. 9 

Rymkiewicz Tadeusz (1917 — 1946) 
og , Lublin, ul. Żmigiód 10, m. 14 
Rymkiewicz Zbigniew (1919 — 1945) 
og., Lublin, ul. Łopacińskiego 3, 
m. 12 

Rymkiewiczowa Hanna Nemira zob. 

Szulc-Rymkiewiczowa 
Rymsza Władysław (1912 — 1939) 
wewn., Olecko, woj. białostockie, 
ul. Wojska Polskiego 2 
Ryniewicz Dominik (1892 — 1931) 
psych , Tworki, ul. Żbikowska 24 
Rysiciński Marian Jan (1913 — 1939) 
gin , połoz., Tarnów, ul. Targowa 3 


391 392 


flrm OEI4C - book-olds.ru Ryszkowska 


LEKARZE 


Saciuk 


Ryszkowska - Hibner Maria (1907 — 
1932) wewn., baln., Ciechocinek, 
ul. Mazowiecka 6 

Rytel Julian (1898 — 1930) wewn., 
Gołymin, pow. Ciechanów 
Rytel Maria (1887 — 1911) gin., Sie- 
dlce, ul. Góreckiego 3 
Rytter Kazimierz (1889 — 1915) 
wewn., dziec., Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 3 

Ryzewski Jerzy Stefan Władysław 

(1913 — 1946) og., Podlesie, powiat 
Pszczyna, ul. Katowicka 55 
Ryziński Kazimierz (1910 — 1939) 
chir., Gliwice, ul. Klasztorna 26 
Ryżewski Stefan Ludwik (1902 — 
1931) og., Trzcianka, ul. Słowac- 
kiego 6 

Ryżkowski Borys (1895 — 1928) og , 
Słubice n/Odrą, pow. Rypin Lu- 
buski, ul. Sienkiewicza 56 
Rzadkowski Stanisław (1912 — 1945) 
og., Kalisz, ul. Żymierskiego 31 
Rządzisła Maria (1912 — 1941) og., 
Gliwice, ul. Cesarska 12 
Rząśnicki Adolf (1884 — 1910) wewn., 
Częstochowa, ul. Dąbkowskiego 41 
Rzeczycki Czesław (1905 — 1930) 
phir., Warszawa, ul. Stalina 22, 
m. 10 

Rzepa Ludwik (1914 — 1945) og., Po- 
znań, ul. Mazowiecka 10 


Rzepa Stefan Alfons (1907 — 1935) 
wewn., Łódź, ul. Pabianicka 4 

Rzepecka Irena — zob. Pronaszko- 
Rzepecka 

Rzepecki Wit Maciej (1909 — 1933) 
chirurg, Zakopane, Sanatorium 
Z. N. P. 

Rzepka Juliusz (1914 — 1945) og., 
Szczecin, Al. Buczka 24, m. 1 

Rzeszutek Ludwik Walenty (1901 — 
1929) og., Piwniczna, Rynek 728 

Rzewuska-Lewelt Halina Zofia (1903 
— 1926) dziec., Lublin, ul. Sta- 
szyca 9, m. 3 

Rzeźniczek-Bendkowska Wanda Zo~ 
fia (1913 — 1938) dziec., Nowy By- 
tom, plac Wolności 2 

Rzęczykowski Witold (1916 — 1946) 
Kutno, ul. Królewska 27 

Rzędowski Arnold (1897 — 1926) neur., 
wewn., Sosnowiec, ul. Żymierskie- 
go 14a, m. 4 

Rzicha Wilibald Eugeniusz (1910 — 
1945) og., Kraków, ul. Św. Łaza- 
rza 19, m. 5 

Rzucidlo Alfred Karol (1911 — 1937) 
og., Katowice, ul. Słowackiego 17, 
m. 8 

Rzucidlo Ludwik Tadeusz (1909 — 
1936) bakt., Pruszków, ul. Natoliń- 
ska lOa 


S 


Sabat Bronisław Jerzy (1871 — 1909) 
rentg., Warszawa, Al. Jerozolim- 
skie 43, m. 4 

Sabatowski Antoni Jan Franciszek 
(1880 — 1904) wewn., Kraków, Al. 
Focha 33 (prof. U. J.) 


Sacewiczowa Aleksandra (1890 — 
1931) og., Gdańsk, ul. Oruńska 18, 
m. 8 

Saciuk Jerzy Konstanty (1902 — 1928) 
og., Śrem, ul. Kilińskiego 14, m. 2 


393 


394 

flrm OEI_lC - book-olds.ru Sackowski 


LEKARZE 


Sanecki 


Sackowski Stanisław (1896 — 1923) 

wcwn. Poznań, ul. Niegolewskich 
1? m 7 

Sadkowska Danuta (1917 — 1943) og., 
K raków ul Krupnicza 38 

Sadlak-Madeiczvkowa Anna (190' 7 
— 1934 ), Warszawa, ul. Żelazna 18, 
m. 13 

Sadlm^ki Czes T aw Bolesław Ferdy- 
nand (1912—1936) chir., Zabrze, ul. 
3 Maia 15 

Sadkowska Kazimiera Elżbieta (1915 
— 1943) wewn , Gdańsk-Wrzeszcz, 
ul Roosevelta 64, m 2 

Sadlowska Lucja (1915 — 1942) og , 

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Wróblew- 
skiego 34 

Sadownik Witold (1914—1946) chir., 
Warszawa ul Wilcza 23 

Sadowska-Popielowa Julia (1909 
1934) dziec , pluć., Kielce, ul. 
Radomska 10 

Sadowska Zofia Anastazja (1387— 
1911) wewn.. Warszawa, Al. Kra- 
kowska 53 m. 9 

Sadowski Adam (1905 — 1932) wewn.. 
Lubawka, pow. Kamienna Góra. 
ul Pocztowa 5 

Sadowski Cyprian (1902 — 1929) 
wewn., przyrodolecz., Ciechocinek, 
ul Nieszawska 1 

Sadowski Henryk (1909—1936, nostr. 
1938) chir., Łódź, ul. Nawrot 15, 
m 6 

Sadowski Leon (1899 — 1930) og . 
Warszawa, ul Poznańska 3. m 7 

Sadowski Stanisław (1902 — 1934) 
chir., gin., Białystok, ul. Wiatra- 
kowa 12 

Safianowicz Józef Kazimierz (1910 

— 1935) og., Łabiszyn, Wyspa, pow. 
Szubin 

Safjan Henryk (1896 — 1921) gin., 
połoz., Biała Podlaska ul. Dre- 
szera 30 

Sagatowski Mikołaj (1881 — 1909) 
wewn., gin., Chełm. ul. Pierackie- 
go 8 


Sahnwalar Waldemar (1882 — 1908) 
og Baćkowice pow Oława 
Sakowicz Zenobia zob. Korwin- Sa- 
kowicz 

Sakowicz Jan (1914—1946) og , Gru- 
dziądz. u). Szpitalna 8 
Salit - Aleksandrowicz Emilia (1901 
— 1926) wewn , Gliwice, ul. St 
Chodoby 6 m 1 

Salkowski Stanisław (1896 — 1923) 

wewn., Poznań, ul. Niegolewskich 

12 m 7 

Sałaciński Jan (1897—1926) wewn., 
Warszawa, ul. 11 Listopada 54, 
m 29 

Sa ł aciński Zbigniew (1905 — 1934) og., 
Mikołów, woj. Sl.-Dąbrowskie, 
Rvnek 15 

Sambura Tadeusz Zygmunt (1904— 
1931) og . Zabrze, ul. 3 Maja 10 
Sarnecki Roman (1891 — 1934) og., 
Poznań, ul. Cicha 17 
Samilewicz - Zielińska Irena Kry- 
styna (1910—1938) og., Zabrze, 
ul. Wolności 292 

Samler Eliza (1914—1940) og . Szcze- 
cin, ul. Królowej Jadwigi 32, m. 7 
Samolewicz Ludwik Czesław (1905— 
1934) wewn , neur., Zabrze, uli 
Dworcowa 4 

Samujłło Antoni (1912 — 1945) og., 
Gorlice, ul 3 Maja 23 
Samułski Władysław (1907 — 1932) 
og . Witkowo, pow. Gniezno, ul. 
Stalina 2 

Samuszkiewicz Władysław Zdzisław 
(1919 — 1945) og., Jelenia Góra, ul. 
J. Matejki 11 

Sandałowicz Julia Emilia (1905— 
1938) dziec., Kraków, Bronowice 
Małe, ul. Mydlnicka 430 
Sanecki Józef Maciej (1907 — 1933) 
wewn., Kudowa Zdrój, ul. Witosa 

13 

Sanecki Stanisław Jan (1904 — 1931) 
gin., połoz., Bytom, ul. Katowicka 
20 


395 


596 

flrm OEI4C - book-olds.ru Sańczuk 


LEKARZE 


Sańczuk Stamsław (1908 — 1939) og., 
Jeziorna, Fabr , Mirków 
Sapruka Bogdan (1903 — 1929) og., 
Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 43, m. 5 
Sarna Jan (1914 — 1939) wewn„ Rze- 
szów, ul. Matejki 20 
Sarnecka Lidia Maria (1912 — 1938) 
og , Nowy Targ Szpital Pow. 
Sarnecki Adam (1873 — 1924) wewn , 
serce, Końskie, ul. Polna 
Sarnecki Władysław (1908 — 1938) 
og., Gdynia ul. Świętojańska 7 
Sarnowski Witold Władysław (1911 
— 1936) og. Solec Kujawski, ul. To- 
ruńska 6 

Sarrazin Rudolf (1906 — 1933) og., 
Poznań, ul. Limanowskiego 12, 
m. 5 

Sas Adolf (1878—1908) chir , Kra- 
ków, ul. Smoleńsk 25a, m. 4 
Sas Marcin (1910 — 1937) og , Pnie- 
wy, pow. Szamotuły, ul. Dworco- 
wa 11 

Saski Stanisław Jerzy (1884 — 1909) 
bakt., Warszawa, ul. Szustra 20a, 
m. 4 

Sass Fryderyk (1904 — 1928) og., 
Świdnica, ul. Jagiellońska 17 
Sass Józef (1898—1928), Prudnik, 
pl. Wolności 1 1 

Sass Karol Juliusz (1907 — 1932) 
gin, położ., Bytom, ul. Janty 15 
Saummer Franciszek Heliodor (1901 
— 1929) gin., połoz., Włocławek, 
ul. Kościuszki 17, m, 2 
Sawczak Michał (1891 — 1928) og., 
Krynica, ul. Kościelna 
Sawczyn Stanisław (1909 — >1936) og., 
Pniewy, pow. Szamotuły, ul. Św. 
Wawrzyńca 22 

Sawicka Czes ł awa Felicja — zob. 
Franke- Sawicka 

Sawicka Elżbieta ( ), Wro- 

cław, ul. Libelta 33 
Sawicka-Bocheńska Henryka (1888 — 
1919) gin., Wrocław, ul. Chałubiń- 
skiego 3 


Schepper 


Sawicka-Lipowiecka Serafina (1890 
— 1915) bakt., Bydgoszcz, ul. Na- 
kielska 44 

Sawicka Teresa Jadwiga Rozalia 

(1920 — 1946) og., Gdynia, ul 3 Ma- 
ja 27, m. 98 

Sawicka-Wojciechowska Zofia Ma- 
ria (1914 — 1938) skór, wener,, 
Warszawa, Al. Gen. Sikorskiego 
37. m. 3 

Sawicki Bernard (1905 — 1933), To- 
maszów Ma/.., ul Piłsudsk ego 2 
Sawicki Emil (1891 — 1926) skór., 
Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 40 
Sawicki Marian (1895 — 1923) wewn., 
epidem., Lubartów, Rynek I, 
10 

Sawicki Stanisław (1907 — 1939) og., 
Krasnystaw, ul. Lubelska 5 
Sawicki Wacław (1891 — 1916) og., 
Turek, pl. Wojska Polskiego 20 
Sawicz Aleksander (1904 — 1929) 
wewn., Koło, ul. Krótka 1 
Sawicz Konstanty (1900 — 1927) 
laryng., Inowrocław, ul. Solanko- 
wa 10 

Sawicz Sabina (1905 — 1931) laryng., 
Inowrocław, ul Solankowa 10 
Sawicz Włodzimierz (1890 — 1923), 
Warszawa, ul. Filtrowa 63, m, 35 
Sawilski Henryk (1902 — 1933) gin., 
połoz , Bydgoszcz, ul. Libelta 5 
Sawliński Jan (1904 — 1928) og.. 
Bielsko, ul. Piastowska 2 
Sągin Kazimierz (1897 — 1925) og., 
Pleszew, pow. Jarocin, ul. Poznań- 
ska 35 

Schauder Bernard (1903 — 1930) 
rentg., Gliwice, ul. Klasztorna 14 
Schaffler Selig (1907—1932) og., 
Łódź, 1 p Łączności 
Schebesta Adam Edward (1893 — 
1923) neur., Katowice, ul. Kościel- 
na 8 

Schepper Rachela (1889 — 1925, nostr. 
1930) stomat., Wałbrzych, ul. Sien- 
kiewicza 126 


397 


398 


flrm OEI4C - book-olds.ru Scherffowa 


Schutt 


LEKARZE 


Scherffowa Zofia. — zob. Kucik- 
Scherffowa 

Scheunennaun Kate (1903 — 1936) 
gin., Żagań, ul. Mohyniowa 1 
Schier Robert (1896—1925) skór., 
wener., Chorzów, ul. Wolności 16 
Schilainer Maksymilian (1888 — 1913, 
nostr., 1915) wewn., Świder, ul. 
Zaciszna 22 

Schilling Eugeniusz Leon (1904 — 

1928) gin., połoz., Radom, ul. Sien- 
kiewicza 28, m. 5 

Schilling - Sicngalewicz Sergiusz 
(1886 — 1912) med. sąd., Poznań, 
ul. Asnyka 5, m. 4 (prof. U. P.) 
Schinzel Zygmunt Aleksander (1887 
— 1911) og., Sandomierz, ul Ka- 
tedralna 5, m. 3 

Schittek Eugeniusz (1895 — 1920) 
chir., Śmigiel, pow. Kościan, ul. 
Sobieskiego 19 

Schittler Leopold Rudolf (1886 — 

1929) og., Starogard, ul. Wasilew- 
skiej 37 

Schleenbecker Hermann (1896 — 1922) 
chir., Kamienna Góra, Szpital Po- 
wiatowy 

Schleicher Artur (1911 — 1936) og, 
Sosnowiec, ul. Staropogańska 16b 
Schleifer Leon Alfons (1910 — 1937) 
chir., Zlotów, ul. Żymierskiego 37 
Schmid Józef (1884—1911) og., Biel- 
sko, ul. Krasińskiego 34 
Schmidt Emeryk Antoni Józef (1903 
— 1931) skór., wener.. Tarnów, ul. 
Sowińskiego 11 

Schmidt Janina Ludwika — zob. 
Tichy-Schmidt 

Schmidt Stefan (1897 — 1928), War- 
szawa, Al. Jerozolimskie 95 
Schmidt Tadeusz Marian Karol (1908 
— 1937) wewn., płuc., Zakopane, 
Sanatorium Akademickie 
Schnapper-Mikulicz Berta Elżbieta 
(1898 — 1924) stomat., Wałbrzych 
Schneebaum Maurycy (1898 — 1925) 
og., Wałbrzych, ul. 1 Maja 3 


Schneider Jan Ferdynand (1882 — > 
1907) dziec., Kraków, ul. Zwierzy- 
niecka 19 

Schnejberg Maria Franciszka (1895 
— 1923) dziec., Hrubieszów, ul 
Górna 29 

Sznek Fryderyk (1897 — 1928) gin., 
Gliwice, ul. Pszczyńska 9 
Schnitter Borys (1913—1939) chir., 
Poznań, ul. Garbary 4 '5 
Schnitter^Olszewska Emilia (1916 — 
1939) serce, Poznań, ul. Garbary 
4/5 

Schoenkieh Włodzimierz (1911 — 1940) 
og., Radków, Szpital Miejski 
Schoenman Hipolit (1889 — 1917) 
wewn., Warszawa, ul. Francuska 3 
Scholtz Edward (1888 — 1925) chir., 
Lublin, ul. Narutowicza 61 
Schor Efraim (1891 — 1924) płuc., E k, 
ul. Czerwonej Armii 61 
Schbnhofer Ryszard (1914 — 1942) 
og., Nowa Sol, ul. Stalina 17 
Schreiber Aleksander (1901 — 1928) 

rentg., Poznań, ul. Mazowiecka 

10, m. 1 

Schreiber Zygmunt (1913—1937) 

wewn., Międzylesie D/Śl., ul. Ko- 
lejowa 19 

Schubert Stanisław Kazimierz (1892 
—1937) og., Wojnicz, pow. Brze- 
sko 

Schulc Kazimierz (1904 — 1929) og., 
Czernikowo, pow. Lipno 
Schultz Aleksander (1909 — 1936) 

neur., psych., Bydgoszcz, ul Śnia- 
deckich 12, m 6 

Sehultz-Garmatowa Maria (1895 — 
1928) wewn., płuc., Warszawa, ul. 
Odyńca 21, m. 7 

Schultz- Wolfgarg (1892—1918) chir., 
Wojciechów, gm. Szunów 
Schultz Jerzy (1915—1939) og., Lę- 
bork, ul. Dąbrowskiego 16 
Schutt Edward (1877—1898) chir., 
Mszana Dolna, pow. Limanowa 


399 400 


flrm OEI4C - book-olds.ru Schwadron 


LEKARZE 


Seroczyński 


Schwadron Maurycy (1898 — 1928) 
wewn., Łódź, ul. Gdańska 76, 
m. 3 

Schwanke Karol Jan (1887 — 1913), 
Ciechanów, ul. Sienkiewicza 
Schwartz Jan Albert (1901 — 1928) 
wewn., Łódź, ul. Dąbrowskiego 3, 
m. 3 

Schwartz Sylwester (1891 — 1919) og., 
Gniewkowo, Rynek 11 
Schwarz Jakub Józef (1907 — 1934, 
nostr. 1939) og., Gliwice, ul. 
Ziębną 11 

Schwarz Stefan Franciszek (1906 — 
1930) gin., połoz. Kraków, ul. Pań- 
ska 6 

Schyleny-yalisowa Stanisława (1915 
— 1942, nostr. 1946) og., Chrzanów, 
Szpital 

Schyndler Izaak (1913 — 1937) og., 
Wrocław, ul. Sienkiewicza 126, 
m. 3 

Secomski Józef (1893 — 1921) zakaź., 
Częstochowa, Al. Kościuszki 7 
Sedlaczek - Komorowski Ludomir 
Władysław (1903—1932) psych., 
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Politechni- 
czna 12 

Sega! Paweł (1919—1943) og., War- 
szawa, ul. Jaworzyńska 3, m. 16 
Segath Józef (1888—1919) dziec., Ra- 
cibórz, pl. Wolności 13 
Seidl Krysztof (1899 — 1925) 

Seidler Maksymilian (1892 — 1916) 
gin., położ., Kraków, ul. Długa 37 
Seidler Wanda (1912 — 1938) wewn., 
Warszawa, ul. Białostocka 20, 
m. 3 

Sejmicki Antoni (1902—1930) gin.,, 
położ., Łódź, ul. Narutowicza 37, 
m. 3 

Sejmiwski (Goldstein) Antoni (Jan) 
(1913 — 1937) chir., Łódź, ul. Naru- 
towicza 74, m. 3 

Sekuła Jan (1919 — 1947) og., Kra- 
ków, ul. Zaleskiego 4a 
Selański Roman (1911—1940) og., 
Piotrowice, pow. Racibórz 


Seller Maksymilian (1901 — 1928) 
otolaryng., Dzierżoniów, Rynek 36 
Seltenreichowa Helena Sabina (1897 
— 1924) og., Katowice, ul. Andrze- 
ja 14, m. 4 

Sembratowicz Lidia (1908 — 1935), 
Tworki, Szpital 

Scmerau - Siemianowski Mściwój 
Maria Tadeusz (1885 — 1911) wewn., 
serce. Warszawa, ul. Sucha 18, 
(prof. U. W.) 

Semerau - Siemianowski Zbigniew 
Władysław (1915 — 1940) wewn., 
Cieplice, ul. Jagiellońska 26 
Senenki Piotr (1901 — 1932) chir., 
Stargard n/ Iną, ul. W. Wasilew- 
skiej 37 

Senger Alfons (1915 — 1945) og., Po- 
znań, ul. Maszynowa 16, m. 2 
Sentek Alfons Maria (1896 — 1938) 
og., Chorzów Batory, ul. Kościel- 
na 11 

Sepieta Ludwika (1882 — 1912) og., 
Warszawa, ul. Widok 11, m. 1 
Serafin Władysław (1900 — 1930) 
wewn., bakt., Warszawa, ul. Kry- 
niczna 12/14 

Serafinowa Romualda (1912 — 1939) 
dziec., Kraków, ul. Morawskiego 
12, m. 5 

Serafińska Wanda Stefania (1895 — 
1924) skór., wener., Zielona Góra, 
ul. Żeromskiego 18b 
Serafiński Tadeusz (1895 — 1924) 
wewn., Zielona Góra, ul. Żerom- 
skiego 18b 

Serebrennikow-Ciechanowicz Wiera 
(1900 — 1929) wewn,, dziec., War- 
szawa, ul. Bracka 23, m. 23 
Semicki Romuald (1909—1934) chir., 
Włocławek, ul. Cyganka 19 
Serini - Bulska Małgorzata Julia 
(1909 — 1932) gin., Warszawa, ul. 
Starynkiewieza 3 

Seroczyński Eugeniusz (1907 — 1935) 
og., Wrocław, Szpital OO Boni- 
fratów 


401 


402 

fln 9] OEI4C - book-olds.ru Serod 


LEKARZE 


Sielicki 


Serod Jan Teofil (1904 — 1930) dziec., 
Modlin, twierdza 

Serwin Jan Stanisław (1895 — 1922) 
og., Kańczuga, ul. Długa 12 
Sewerski Fryderyk (1898 — 1929), Kra- 
ków ul. Słoneczna 25 m 6 
Sewerski Julian (1886 — 1914) og„ 
Nysa, ul. Stalina 14 
Sęczyk Karol (1889 — 1915) wewn., 
Dębica, ul. Rzeszowska 60 
Sędek Stanisław (1914—1945) chir., 
gin , poloz., Jędrzejów, ul. 14 Sty- 
cznia 68 

Sędziolowski Emil (1905 — 1937), 
Chrzanów 

Sędzielowski Józef Walenty (1875 — 
1899) stomat., Kraków ul Jasna 2 
Sędzimir Aleksander Karol (1901 — 
1929) gm. położ., Kraków, ul. Sa- 
rego 12, m. 10 

Sękowski Stefan (1888 — 1925) gm., 
położ., Słupca, pow. Konin, ul. 
21 Stycznia 3 

Siara Stanisław (1891—1922) og., Ja- 
rosław, ul. Ogrodowa 5 
Siara Władysław Zygmunt (1912 — 
1946) og , Radymno 
Siatecki Józef (1890—1926) wewn., 
rentg., Hrubieszów, ul. Podzam- 
cze 16 

Sibilski Aleksander (1907 — 1935) 
wewn,., Rawa Maz„ -ul. Żwirki 
i Wigury 

Siciarz Witold (1902—1928) wewn., 
Częstochowa, ul. Waszyngtona 18, 
m. 3 

Siciński Zdzisław (1912—1937) og., 
Warszawa, ul. Okopowa 25a, m. 12 
Sidor Mieczysław Henryk (1905 — 
1935) chir., g.n., Tarnów, ul. 18-go 
Stycznia 10 

Sidor Zofia — zob. Strzemeska- 
Sidor 

‘Sidorowicz Wficław (1905 — 1933) 
wewn., Kraków, ul. Starowiślna 
22, m. 2 

Sidoruk Maria — zob. Tarwid-Sr 
doruk 


Sidoruk Stefan (1908 — 1937) og., 

Turek, Rynek 8 

Sieciechowicz Jadwiga (1909 — 1946) 
og.. Łódź, ul. Kniaziewicza 1/3 
Sieciechowicz Zdzisław (1913 — 1941) 
og., Malbork, ul. Żymierskiego 30 
Sieeiński Witold Onufry (1903 — 1932) 
chir., Parczew, pow. Włodawa, ul. 
Kościelna 33 

Siedlecka Anna (1892—1919) War- 
szawa, ul. Inżynierska 6 
Siedlecki Feliks Wojciech (1890— 
1914) wewn, Kraków, ul. Sw. 
Marka 8, m. 12 (doc. U. J.) 
Siedlecki Zbigniew Janusz (1913 — 
1939) og , Szczucin, Rynek 
Siedlecki Zygmunt (1893 — 1925) 
wewn., Radom, ul. Traugutta 32a, 
m. 7 

Siedlecki Zygmunt (1901 — 1932) 
chir., połoz., Sławno, ul. Matejki 
3 

Siedleczka Kazimierz (1898 — 1926) 
płuc., Rybnik, ul. Sobieskiego 7 
Siedzieniewska Irena (1922 — 1947) 
og., Bydgoszcz, ul. Chrobrego 8, 
m. 6 

Siegel Emilian (1905—1939) skór., 
Chełm. Lub., Szpital Garnizonowy 
Siegel Józef (1909—1946) og , Kra- 
ków, ul, Starowiślna 62, m. 13 
Sielecka Maria Dora — zob, Klin- 
ger-Sielecka 

Sielecka Nadzieja — zob. Tobołkina- 
Sielecka 

Sielecki Dezyderiusz ( ), No- 

wa Ruda, Szpital Miejski 
Sielicka Felicja — zob. Wicikowska- 
S id icki 

Sielicka Maria (1911—1939) og. 

Biała Rawska, ul. Mickiewicza 4 
Sielicki Bohdan Stanisław (1900 — 
1930) og., Giżycko, ul. Zielona 11 
Sielicki Kazimierz (1912 — 1939) og, 
Międzyrzecz Wlkp., Jedn. wojsk, 
nr 1042 


403 404 


flrm OEI4C - book-olds.ru Sielicki 


LEKARZE 


Sikora 


Sielicki Stanisław (1901 — 1927) 
wewn , Wrocław, ul. Matejki 10 

Sielużvcki Eugeniusz (1887—1917, 
nostr. 1921), Bydgoszcz, ul. P. Skar- 
gi 13. m. 4 

Siemiaszkiewicz Edward (1893 — , 
1931) wewn., Włodawa. Szpital 
Powiatowy 

Siemiątkowski Stefan (1891 — 1919) 
og.. Bydgoszcz, ul. Zduny 13. m 3 

Siemieniewski Wincenty (1888 — 
1927) og., Poznań, ul. Podgórna 7, 
m. 2 

Siemionkin Mateusz (1883 — 1911) 
psych , Lubliniec Śl., ul. Grun- 
waldzka, Szpital Psychiatryczny 

Sienczewski Romuald (1889—1931) 
skór , wener., Warszawa, ul. Piu- 
sa XI lla, m. 8 

Sienicka Teodozja Maria (1914 — 
1940) og., Warszawa, ul. Wilcza 
31, m. 6 

Sienicki Franciszek (1902 — 1927) 
dziec., Warszawa, ul. Wilcza 31, 
m. 6 

Sienkiewicz Bolesław (1890 — 1917) 
gin., Łódź, ul. Bednarska 26, 
m. 19 

Sienkiewicz Franciszek (1902 — 1930), 
Kutno, ul. Narutowicza 8 

Sienkiewicz Henryk (1919 — 1946) og., 
Poznań, ul. Niegolewskich 6, m 3 

Sienkiewicz Piotr (1885 — 1910) 
wewn., Siedlce, ul. Formińskiego 
3 

Sienkiewicz Stefan (1906 — 1935) 
wewn., Wrocław, ul. Boi. Krzywo- 
ustego 280 

Sienkiewicz Władysław (1912 — 1936) 
wewn., płuc., Ciechanów, ul. Sien- 
kiewicza 58 

Siennicki Zygmunt Aleksander (1892 
— 1923) wewn.. Warszawa, ul. Obo- 
zowa 83, m. 3 

Sieńko Ksawery (1900 — 1928) skór., 
wener., Łódź, ul. Kilińskiego 132, 
m. 8 


Sieńko Stanisław (1909 — 1937), Kra- 
ków, ul. Straszewskiego 10 

Sieńko Władysław (1895—1917) 
skór., wener., Lipowo, woj. Wro- 
cław 

Sicńkowski Zygmunt (1906 — 1930) 
psych., Gostynin, Szpital Psych. 

Sieppeł Ludwik Aiojzy (1904 — 1931) 
stomat , chir., Kraków, ul. Zybli- 
kiewicza 5, m. 54 

Sieradzka Irena (1908 — 1933) wewn , 

Warszawa, ul. Kazimierzowska 
85, m 27 

Sieradzki Kazimierz Ignacy (1906 — 

1937) og , Będzin, ul. Wazyńskie- 
go 12 

Sieragowski Roman (1890 — 1918) 
ocz., Warszawa, ul. Wspólna 61, 
m. 6 

Sierakowski Henryk (1912 — 1938) 
og., Łowicz, ul. Sienkiewicza 30 

Sierakowski Stanisław (1889 — 1914) 
bakt., Warszawa, ul. Marszałkow- 
ska 72, m. 7 

Sieramski Władysław Tadeusz (1889 
— 1914) wewn., Warszawa, ul. Kre- 
dytowa 2 

Sierankiewicz Józef Stanisław (1882 
— 1910) chir, Brzeszcze 481 

Sierociński Feliks (1898—1926) 
laryng., Racibórz, ul. Batorego 4 

Sieroszewski Józef (1909 — ) gin., 

połoz., Łódz-Chojny, ul, 11 Lisio- 
pada 34 

Sierpiński Stanisław Wiktor (1909 — 

1933) psych., Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska 18, m. 4 

Siess Fryderyk Stanisław (1916 — 

1945) og , Kraków, ul. Sw. Łaza- 
rza 65, m. 9 

Sigalina-Krotowska Lya (1910 — 1943) 
rentg., Łódź, ul. 6 Sierpnia 4, m. 4 

Sikora Irena (1909 — 1936) dziec., 

Zabrze, ul. Wolności 232, m. 4 

Sikora Jan (1902 — 1933) og., połoz., 

Katowice, ul. Żwirki i Wigury 14 

406 

flrm OEI_lC - book-olds.ru 


405 


Sikora 


LEKARZE 


Skalski 


Sikora Paweł (1890 — 1926) og., Gli- 
wice-Wójtowa Wieś, ul. Wolnej 
Wsi nr 62 

Sikorska Aurelia (1886 — 1918) neur., 
psych., Gdańsk, ul. Lipowa 25 
Sikorska Helena — zob. Karyory- 
Sikorska 

Sikorska-Tomaszewska Janina (1911 
— 1939) lek. sport., Poznań, ul. 
Siemiradzkiego 11, m. 8 
Sikorski Jan (1904 — 1930) og., rentg , 
Gdynia, ul. 3 Maja 27, m. 8 
Sikorski Jan. (1908 — 1938) chir., 
fizykoter , Jelenia Góra, ul. Sien- 
kiewicza 2 

Sikorski Stanisław Franciszek (1872 
— 1900) wewn„ Kraków, ul. Za- 
mojskiego 20 

Sikorski Stefan (1896 — 1917) oto- 
laryng., Chełm, ul. Kopernika 23 
Silbert Michał (1899 — 1925) wewn., 
dziec., Wrocław, ul. Fiuta 7 
Silewicz-Arnold Halina Czesława 
(1900 — 1926) og.. Warszawa, ul. 
Słowackiego 15/19, m. 44 
Siliński Kazimierz (1909—1935) og., 
Chorzów, ul. 3 Maja 4 
Silnicki Henryk (1907—1935) og., 
Gliwice 

Silka Mieczysław (1892 — 1917) chir, 
uroi., Tuczyn, pow. Rzeszów 
Simbierowicz Zygmunt Mieczysław 
(1906 — 1931) og., Jarocin, ul. 3 Ma- 
ja 11 

Simonowicz Nadzieja (1911 — 1938) 
otolaryng., Kleszczela, pow. Bielsk 
Podlaski 

Singer Jan Wincenty (1902 — 1928) 
og., Żarnów, pow. opoczyński 
Siniarski Stefan (1899 — 1929) og., 
Wolbórz, pow. Piotrków 
Siniczenkowa Natalia (1893 — 1917) 
płuc., Zakopane, Sanatorium Aka- 
demickie 

SinkiewicZ Stefan (1906 — 1935, 
nostr. 1947) og., Wrocław, ul. Boi. 
Krzywoustego 280 


Sinołęcki Robert Jakub Władysław 
(1871 — 1895) laryng., otiatria, 
chir., Warszawa, ul. Nowogrodzka 
10, m. 10 

Sirowa Maria (1903 — 1931) gin., 
położ , dziec,, Łódź, ul. Armii Lu- 
dowej 17, m. 8 

Sitarz Małgorzata (1908 — 1937) 
wewn., Kraków, ul Moniuszki 2, 
m. 3 

Sitkiewicz Jan (1895 — 1927) chir., 
Trzcianka Lubuska, ul Czarnkow- 
ska 22 

Sitkowski Bronisław Filip (1875 — 
1902) rentg., Lublin, ul. Ogrodowa 
11 

Sitkowski Wacław Ewaryst (1888 — 
1913) rentg , Warszawa, ul. Ocz- 
ki 6 

Sitowski Michał (1909 — 1934) og., 
Szamotuły, ul. Garncarska 7 

Siuda Lech (1909 — 1932) og., Buk, 
pow. Nowy Tomyśl, ul. Dworco- 
wa 11 

Siwiakowa Józefa (1914 — 1939) dziec., 
Łuków, ul. Chącińskiego 48 

Siwiński Bolesław Tomasz (1886 — 
1912) neur., Łódź, ul. Magistracka 
2a 

Skalmowska-Bieszk Helena (1894 — - 
1919) dziec., Poznań, ul. Daszyń- 
skiego 50, rr 9 

Skalmowska Maria (1911 — 1938) 
wewn., Łódź, ul. Czytelnicza 34 

Skalmowski Tadeusz Jan (1901 — 
1919) dziec., Poznań, ul. Daszyń- 
skiego 50, m. 9 

Skalski Edward Tadeusz (1891 — 
1921) og., Nowy Tomyśl, ul. Armii 
Czerwonej 20 

Skalski Feliks Antoni (1904—1936) 
gin., połoz., Borek Fałęcki, ulica 
Główna 94 

Skalski Jan Henryk (1896—1926) 
gin., położ., Wrocław, ul. Stalina 
97, m. l 

Skalski Piotr (1893 — 1929) skór., 
wener., Piotrków, ul. Słowackiego 


407 


408 

flrm OEI4C - book-olds.ru Skalski 


lekarze 


Skorupska 


Skalski Stanisław (1896—1922) og., 
Chełm, ul. Sienkiewicza 16, m. 1 
Skałba Henryk Jan (1907 — 1932) 
gin., połoz , Chorzów, ul. Strzel- 
ców Bytomskich 11 
Skalbowa Władysława Salomea 
(1913—1938) og., Kraków, ul. 
Strzelecka 19, m. 3 
Skarżyński Bolesław Antoni (1901 — 
1927) chemia fizj., Kraków, ul. 
Św. Marka 8, m. 6 (prof. U. J) 
Skarżyński Stanisław (1895 — 1925) 
og., Smigu I, pow. Kościan ul. 
Jana Sobieskiego 12 
Skiba Stanisław Emanuel (1887 — 
1922) chir., Bielszowice, pow. Ka- 
towice, ul. Oświęcimska 98 
Skibianka Irena (1895 — 1929) dziec., 
Warszawa, ul. Szustra 3, m. 1 
Skibicki Alfons Ludwik (1909 — 1937) 
og., Czarnków, ul. Kościuszki 9 
Skibińska Jadwiga Maria (1891 — 
1924) płuc., Wrocław, ul. Micha- 
łowskiego 19 

Skibińska-Rudolfowa Kazimiera 
(1901 — 1928)1 ocz., Warszawa, ul. 
Noakowskicgo 16 

Skibińska Teresa Wanda zob. Ja - 
rocińska-Skibińska 
Skibiński Jan (1876 — 1904) ocz., 
Adampol, pow. Włodawa 
Skibiński Romuald ( ), Lu- 

blin, ul. Krak. Przedmieście 49 
Skibiński Zygmunt Edward (1895 — 
1937) og., Zawiercie, ul. Marszał- 
kowska 28 

Skibniewska Maria (1900 — 1928) og., 
Gorzów, pow. Olesno, ul. Młyńska 
11 

Skibniewski Franciszek Jarosław 

(1890 — 1917) wewn., Łódź, ul. 
Sterlinga 9, m. 5 

Skibniewski Tadeusz (1889—1926) 
ocz., Zakopane, ul. Sienkiewicza 3 
Skibski Stanisław (1909 — 1945) og., 
Gniezno, ul. 3 Maja 58, m. 2 
Skimina Jan (1911 — 1939) og., Bato- 
wice, pow. Kraków 

409 


Sklinsmont Janina Zenobia (1903 — 
1932) stomat., Kazuń, poczta Nowy 
Dwór, Koszary 

Składzień Edmund (1900—1931) 
dziec., Kraków, ul. Strzelecka 2 
Skoczek Feliks (1885 — 1908) og., 

Żagań, ul. Seminarialna 4 
Skoczek Stanisław Antoni (1890 — 
1922) wewn , gin., Szczecin, ul. 
Ledóchowskiego 22, m. 5 
Skoczyński Adam Andrzej (1914 — 
1946) og., Rymanów, ul. Krakow- 
ska 12 

Skokowska Maria zob. Rudolf- Sko- 
kowska 

Skokowski Bolesław (1897 — 1928) 
wewn., dziec., Warszawa, ul. kr. 
Alberta 10, rn. 5 

Skolimowska-Kotkowska Maria Lu- 
cylla (1898—1925) dziec.. Bytom, 
ul. Wolności 67 

Skomorowski Aleksander (1892— 
1917) skór., wener., Gdynia, ul. 
Świętojańska 33/35, m. 10 
Skonieczka Józef Marian (1904 — 
1932) stomat., Rzeszów, Rynek 12 
Skonieczko Zofia Maria (1905 — 1931) 
psych., neur.. Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 16, m. 4 

Skonieczny Wacław Alojzy (1894— 
1929) og., Inowrocław, Al. Sien- 
kiewicza 1 

Skorczyński Marian (1907 — 1934) 
dziec., Katowice, ul. Poniatowsk’e- 
go 28 

Skorecki Tadeusz (1903—1931) 
chir., Warszawa, ul. Cieszkowskie- 
go 3, m. 3 

Skorko Bronisława (1898—1932) 
dziec., Gliwice, ul. Styczyńskiego 
20 • 

Skorko Jan (1897—1925) chir., Gli- 
wice, ul. Łabędzka 4, m. 4 
Skoroszewski Stanisław (1904 — 1932) 
og., Przeworsk, ul. Krakowska 210 
Skorupska Olga (1895—1936) og, 
Poznań, ul. Poplińskich 1 


410 

fln 9\ OEI4C - book-olds.ru Skorzyński 


LEKARZE 


Skutecka 


Skorzyński Kazimierz (1900 — 1927) 

rentg., Przemyśl, Szpital Powia- 
towy 

Skotarek Józef (1897—1928) dziec., 
Chorzow, pi. Wo,nosci 18 
Skotnicki Arkadiusz (1896 — 1923) 
wewn., gin., Gdansk-Wrzeszcz, ul. 
Kochanowskiego 3a 
Skotnicki Henryk (1898—1923) ocz., 
Zamość, ul. Kasprowicza 4 
Skotnicki Zbigniew (1905 — 1930) 
ctur , Warszawa, ul. Lindleya 14a, 
m. 16 

Skowron Edward (1907 — 1939) og , 
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Sobieskiego 
18 

Skowron Mieczysław (1909 — 1938) 
og„ Świebodzin, ul. Wałowa 43 
Skowron Zygmunt (1914 — 1942, nostr. 

1946) . chir., Wrocław, Szpital 
OO Bonifratrów 

Skowrońska Halina (1894 — 1926) 
wewn., Łodz, Cyganka, ul. Rzew- 
skiego 3 , 

Skowrońska Irena — zob. Jaranow- 
ska- Skowrońska 

Skowrońska Maria Irena (1919 — 

1947) og , Warszawa, ul. Obroń- 
ców 31, m. 2 

Skowroński Kazimierz (1904 — 1934) 
gin., połoz., Lublin, ul. Staszyca 
14, m. 4 

Skowroński Stanisław Honorat 

(1906 — 1934) wewn., dziec., Se- 
rojsk, ul. Piłsudskiego 7 

Skowroński Stefan ( ), War- 

szawa, ul. Czarnieckiego 60, m. 20 

Skowroński Wojciech Józef (1904 — 
1927) ocz., Poznań, ul. Limanow- 
skiego 10, m. 15 

Skórski Janusz Marian Jan Kanty 

(1910 — 1935) chir., Warszawa, ul. 
Nowogrodzka 6, m. 16 

Skrabeliński Paweł (1894 — 1930) 
dziec., Szczecin 

411 


Skroczyński Wacław (1884 — 1922) 
wener.. wewn., Opole Lubel- 
skie, ul. Lubelska 19 
Skrodzki Eugeniusz (1899 — 1926) 
bakt., Gdańsk, ul. Dębinki 7a 
Skrowaczewski Paweł (1879 — 1902) 
otoiaryng., Opole, ul. Sienkiewi- 
wicza 9 

Skrynnikowa-Polubińska Antonina 
(1889 — 1915) gin , połoz., Otwock, 
ul. Andrioliego 38 
Skrzydlewski Hugusław zob. Watta- 
Skrzydlewski 

Skrzypczak Zygmunt Wacław (1900 
— iy26) skoi., wener., Bytom, ul. 
Powstańców Warszawskich 1 
Skrzypek Aleksander (1904 — 1935) 
Wałcz, Szpital Pow. 

Skrzypek Aleksander (1905 — 1931) 
chir., Świebodzin, ul. Młyńska 5 
Skrzypiec Paweł (1902 — 1936) og., 
Paczków, pow. Nysa, ul. Żymier- 
skiego 32 

Skrzyżewski Sylwester Adam (1904 
— 1938) skór., wener., Chorzów, 
ul. Wolności 28 

Skubiszewski Feliks (1895 — 1924) 
chir., Lublin, ul. 3 Maja 10, m. 5 
Skubiszewski Ludwik (1886 — 1914) 
wewn., anat., patol., Poznań, ul. 
Dąbrowskiego 35/37, m. 10 (prof. 
U. P.) 

Skulski Jerzy Adam (1908 — 1935) 
og., Dziedzice, ul.. Kościuszki 9 
Skupieniowa Stefania Emilia Ewa 
(1909 — 1933) og , Katowice, ul. 
Kościelna 6, m. 4 
Skupin Marian (1901 — 1916) chir,, 
Wrocław, ul. Smoluchowskiego 
56, m. 5 

Skurczyński Tadeusz (1885 — 1911) 
og , Proszowice, pow. Miechów 
Skurzyński Ignacy (1894 — 1926) og., 
Rembertów, Al. Piłsudskiego 10 
Skutecka Władysława Maria (1893 
— 1926) stomat , Poznań, ul. Ja- 
rochowskiego 8, m. 4 

412 


flrm OEI4C - book-olds.ru Skwara 


LEKARZE 


Słupska 


Skwara Paweł (1891 — 1924) wewn., 
Chmielnik, pow. Stopnica, ul. Bo- 
czna 45 

Skwarczewska-Stypulkowska Hele- 
na (1904 — 1930) wewn., płuc, 
Warszawa, ul. Mińska 7, m i 
Skwarczewski Aleksander (1915 — 
1939) og , Ełk, ul. Moniuszki 4 
Skwarczynska Anna Alojza (1888 — 
1922) dziec., Warszawa, ul. Wo- 
łodyjowskiego 70, Służew 
Skwarczynska Irena — zob. Kiecolt- 
Skwarczynska 

Slęk Bolesław (1880 — 1913) og., 
Słupsk, ul. Partyzantów 30 
Słabiak Henryk (1908—1941, nostr. 
1945) wewn, Kraków, ul. Lubel- 
ska 25, m. 38 

Słabkowicz Maria (1909—1937) og., 
Słupia Nowa, pow. kielecki 
Słaby Mieczysław Mikołaj (1905 — 
1933) og., Przemyśl, ul. Kozmiana 

19 

Staszkiewicz Mieczysław Władysław 
(1907 — 1934) og., Nisko, ul. 3 Maja 
10 

Sławek Zbigniew (1909—1936) og., 
Zagórów, pow. Konin, ul. Berdy- 
chow 6 

Sławik Józef (1897—1925) Ciężkowi- 
ce, pow. Tarnów 

Sławińska Stefania (1904 — 1931) 
dziec., Lublin, ul. Wieniawska 8, 
m. 9 

Sławiński Edward (1909 — 1939) 
rentg., Poznań, ul. Mickiewicza 
32, m. 2 

Sławiński Stanisław (1902 — 1929) 
chir.. Łódź, ul. Piotrkowska 128 
Słobodzian Eustachy Michał (1904 — 
1931) chir., Płońsk, Szpital Pow. 
Słobodzinska Maria (1906 — 1936) og, 
Warszawa, ul. Walecznych 39 , 
m. 6 

Slojałowski Kazimierz ( ) 

Lublin, ul Narutowicza 30, m. 4 
Słomczyńska Helena zob. Witkow- 
ska -Słomczyńska 

413 


Słomczyński Stanisław Kostka (1902 
— 1928) neur., psych., Łodz, Szpital 
Kochanówka 

Słom.nska Krystyna zob. Staweno - 
Slommska 

Słonimski Ludwik Rajmund (1882— 
1917) skór., wener , Michałowice, 
stacja ko.ejki E. K D. 

Słominski Zygmunt (1890 — 1913) 
wewn., Poznan, ul. Wały Zygmun- 
ta Augusta lOa, m. 8 

Słomowna Edyna Barbara (1911 — 
1945) rentg. Warszawa, ul. Oczki 6 

Słomski Czesław (1909 — 1935) og., 
Szczecin, ul. Curie Skłodowskiej 
14 

Slonecki Michał Karol (1897 — 1926) 
wewn., Warszawa, ul. Mickiewi- 
cza 27, m. i 15 

Słonicki Wasyl (1904 — 1935) og, 
Chojnice, pl. Jagielloński 4 

Słoninowa Maria Wiktoria — zob. 
Kaun- Słoninowa 

Słoński Juliusz Zbigniew (1914 — 
1938) chir., Bytom, ul. Estreiche- 
ra 2 

Słoński Otton (1879—1909), Warsza- 
wa, ul. Smegockiej 10 

Słotwinski Jan (1903—1928) skór., 
wener., Poznań, ul. Zeylanda 6 

Słowik Jerzy (1897 — 1926) gin , 
połoz., Warszawa, ul. Malczew- 
skiego 6 

Słowik Tadeusz (1916—1942) og., 
Wałbrzych, ul Moniuszki 13/15 

Słowik Zygmunt (1890—1926) chir, 
Częstochowa, ul. Borowskiego 
17 

Słowikowski Jan (1915—1939) og., 
Oleśnica, ul. Ogrodowa 8 

Słowikowski Mieczysław (1909 

1935) gin., bakt., Raszyn k/War- 
szawy 

Słucki Leon (1911—1938) chir.. Łódź, 
ul, Gdańska 44 

Słupska Lidia — zob. Korniłow” 
Słupska 

414 


flrm OEI4C - book-olds.ru LEKARZE 


Sobański 


Smagacz 

Smagacz Stefan Mieczysław (1903 — 

1932) gin., Brzeg, ul. Nowych Do- 
mów 26 

Smelczyński Marian (1894 — 1925) og., 
Pajęczno, pow. Radomsko, ul. Ka- 
nał 36 

Smelster Ludwik Bronisław (1907 — 

1933) og, Zawiercie, ul. Piłsud- 
skiego 65 

Smerek Aleksander Marian (1895 — 
1924) skór., Bytom, ul. Wyczół- 
kowskiego 2 

Smoczyński Feliks (1908 — 1934) og., 
Brodnica, Rynek 33 

Smolaga Aleksandra (1890 — 1926) 
skór., Kutno, ul. Sowińskiego 1 

Smolański Włodzimierz (1911 — 1919) 
wewn , Żytno, pow. radomszczań- 
ski 

Smolarek Franciszek Jan (1918 — 
1946) chir., Kraków, ul. Chocim- 
ska 1 

Smolarek Jan (1910 — 1938) płuc., 
Andrychów, pow. Wadowice, ul. 
Krakowska 334 

Smolarkiewicz Jerzy (1906 — 1932) 
og., Poznań, ul. Reja 4, m. 7 

Smolarski Kazimierz (1916 — 1942) 
chir., Kraków, ul. Grzegórzecka 
19 

Smoleńska Maria — zob. Grzybow- 
ska-Smoleńska 

Smoleński Janusz Tadeusz (1908 — 
1940) og., Lubsko, pow. kroścień- 
ski, ul. Krak. Przedmieście 27 

Smoleński Kazimierz Marceli (1899 
—1930) wewn., Bytom, ul. Prusa 
32 

Smoleński Stefan (1885 — 1912) rentg., 
Toruń, ul. Prosta 22 

Smoleński Wacław Jan (1877 — 1905) 
wewn., neur., Łódź, ul. Andrze- 
ja 5 

Smolin Paweł (1891—1919, nostr. 
1924) kardiol., Gdynia, ul. Świę- 
tojańska 122, m. 2 

Smoliński Jan Chryzostom (1906 — 
1931) og., Racibórz, pl. Jagiełły 5 


Smoliński Józef (1894 — 1922) wewn., 
Poznań, ul. Fredry 2, m. 7 
Smoliński Zbigniew Roman (1910 — 
1939) og., Ostrowiec Świętokrzy- 
ski, ul. Moniuszki 4 
Smolski Tamerlan ( ), Orla, 

pow. Bielsk 

Smoluchowski Adam Czesław (1914 
— 1942) hist., med , Kraków, ul 
Kochanowskiego 24, m. 1 
Smolka Antoni (1903 — '1929) og., 
Chybie 

Smólska Bronisława — zob. Szyran- 
Smólska 

Smreczyńska Janina (1903 — 1934) 
dziec., Kraków, ul. Smoleńsk 23 
Smrokowski Władysław (1898 — 1925) 
Kraków, ul. Sarego 17, m. 3 
Smukalski Zbigniew (1909 — 1933) 
stomat., Bydgoszcz, ul. Król. Ja- 
dwigi 3, m. 3 

Smulikowski Tadeusz (1903 — 1929) 
gin., połoz., Opole, ul. Kościuszki 
15 

Smykowski Florian (1907 — 1933) 
laryng., Cieszyn, ul. Bielska 4 
Snacki Jan (1897—1926) wewn.. 
Warszawa, ul. Kaliska 17, m. 18 
Snarski Bogdan (1914 — 1937) wewn., 
bakt, Solice Zdrój, ul. Kolejowa 
10 

Snarski Wacław (1896—1927) gin.> 
Ostróda, ul. Wańkowicza 20 
Sobańska Janina (1910 — 1938) og., 
Pabianice, ul. Bóżniczna 5 
Sobański Aleksander Marian (1912 
—1939) chir., Żyrardów, ul. Lima- 
nowskiego 9 

Sobański Alfred Wilhelm (1909 — 
1936) wewn., Katowice, ul. Ple- 
biscytowa 10 

Sobański Janusz (1902 — 1925) ocz., 
Łódź, ul. Piotrkowska 143, m. 5 
Sobański Roman (1886—1912) ocz., 
Gdańsk- Wrzeszcz, uL Jaśkowa 
Dolina 15 


415 416 


flrm OEI4C - book-olds.ru Sobański 


LEKARZE 


Soczyński 


Sobański Zygmunt (1890 — 1915) 

wewn., Warszawa, ul. Piusa XI 
11, m. 17 

Sobaszek Jan (1901—1928) og., Kra- 
ków, Stara Olsza. ul. Dukatów 3 
Sobczak Ludwika (1906 — 1933) 
psych., Poznań, ul. Karwowskie- 
go 5, m. 3 

Sobecki Izydor (1910 — 1946), Inowro- 
cław, ul. Działowa 2 
Sobecki Władysław (1887 — 1914) og , 
Wronki, ul. Poznańska 31 
Sobeczko Jan (1897 — 1931) og., 

Brzeg n/Odrą, ul. Rydla 9 
Sobek Maksymilian (1909 — 1936) 
gin., połoz., Bukowiec, pow. Jele- 
nia Góra, Sanatorium 
Sobel Dawid (1901 — 1925) ocz., Kra- 
ków, ul. Wrocławska 1 
Sobieniecki Stefan (1895—1924) płuc., 
Gdynia, ul. Morska 89 
Sobierad Stanisława (1914 — 1939) og. 

Katowice, ul Jordana 19 
Sobieraj Marian (1913 — 1939) og., 
Zagnańsk, pow. Kielce 
Sobierańska Janina (1899 — 1926) gin., 
połoz., Łódź, ul. Nawrot la, m. 5 
Sobierański Stanisław Tomasz (1893 
—1926) gin. połoz., Łódź, ul. Na- 
wrot la, m. 5 

Sobieska Helena — zob. Clar-So- 
bieska 

Sobieszek Stefan Michał (1904 — 
1931) chir., Kozienice, ul. Lubel- 
ska 11 

Sobieszczański Zbigniew Wacław 
(1914 — 1939) chir.. Radom, ul. Na- 
rutowicza 20 

Sobieszczyk Stefan (1905 — 1933) og., 
Sępolno Kramskie, ul. Piłsudskie- 
go 5 

Sobis Czesław (1890 — 1926) dziec., 
Łódź, ul. Narutowicza 75b 
Sobocki Eligiusz (1894 — 1922) wewn., 
Jarosław, ul. Kraszewskiego 22 
Soboczyński Edward Franciszek 
(1890 — 1916) laryng , Bydgoszcz. 
Al. 1 Maia 27 

41" 


Sobol Kazimierz Franciszek (1892 — 
1925) og., Bochnia, ul. Krakowska 
142 

Sobolewska Janina (1888—1912) og , 
Żywiec, ul. Sienkiewicza 54 
Sobolewska-Kowalska Maria (1898— 
1929) dziec., Pruszcz k/Bydgosz- 
czy, powiat Swiecie 
Sobolewska - Błaszczykowa Maria 
(1907 — 1933) dziec., Warszawa, ul. 
Kopernika 43 

Sobolewska - Piotrowska Ludwika 
(1891 — 1918) wewn., gin., Łodz, ul. 
Pomorska 125, m. 5 
Sobolewska Stefania — zob. Sta" 
chlewska _ Sobolewska 
Sobolewska Teofania (1893 — 1920) 
og., Bytom, ul. Chrobrego 32, m. 4 
Sobolewski Mieczysław Marcin (1895 
— 1926) hig., Warszawa, ul. Szcza- 
wnicka 14, ni. 1 

Sobolewski Wincenty Bolesław (1889 
— 1916) wewn., Sandomierz, ul 
Mickiewicza 12 

Soboń Lucjan (1916 — 1939) og. Po- 
zńań, ul. Roosevelta 1 
Sobota Stefan (1914 — 1945) wewn. 

Poznań, ul. Wołyńska 5 
Sobotta-Kurowska Aleksandra (1917 
— 1939) dziec, Poznań, ul Matejki 
36, m. 8 

Sobrański Jerzy (1892 — 1928), Ra- 
domsko, u\ 3 Maja 2 
Socha Józef (1909 — 1936) og., Rypin 
ul. Warszawska 45 
Socha Stanisław Piotr (1909 — 1936) 
wewn., połoz., Białystok, ul. Pro- 
wiantowa 42, m. 2 
Sochacka Tamara — zob. Boniakie - 
wicz~Sochacka 

Socharska Halina (1912 — 1940) og , 
Czerwin, pow Ostrołęka 
Sochoń Andrzej (1901 — 1928) wewn 
gin., Wieniec Zdrój 
Soczyński Roman Bolesław (1890— 
1917) og., Biecz, ul. Kromera 5 

4 ! S 
flrm OEI4C - book-olds.ru Sohn 


LEKARZE 


Sołtys 


Sohn-Sonecki Józef (1886 — 1911) 
wewn., Przemyśl, ul. 1 Maja 17 
Soja Adam Klemens (1903—1931) og., 
Strzyżów n/ Wisłokiem, pow, rze- 
szowski, ul. Zarnowska 310 
Sojecki Eugeniusz (1880 — 1909) 
wewn., Warszawa, ul. Barcicka 51 
Sojka Jan (1903—1929) og , Szczecin, 
ul. Bohaterów Warszawy 22, m. 4 
Sojka Władysława (1910 — 1937) dziec., 
Szczecin, Al. Bohaterów Warsza- 
wy 22, m. 4 

Sokal Klemens (1887—1911) Gliwi- 
ce-Sośniea, ul Odrowążów 99 
Sokolnicki Józef Zygfryd (1894— 

1922) chir., połoz., Bytów, powiat 
Kościerzyna, Szpital Powiatowy 

Sokołowska Anna Stanisława (1907 
— 1933) dziec., Kraków, ul. Po- 
tockiego 8 

Sokołowska-Dekowa Antonina (1908 
—1933) dziec., Warszawa, ul. Pu- 
ławska 48, m. 11 

Sokołowska Helena (1884 — 1909) 
wewn., hig„ Kraków, ul. Staszy- 
ca 5 

Sokołowski Adam Gustaw (1898 — 
1926) wewn., Kraków, ul. Potoc- 
kiego 8 

Sokołowski Edmund (1893 — 1931) 
chir., Piotrków, ul. Sieradzka 8 
Sokołowski Franciszek (1917 — 1946) 
og., Poznań, ul. Wielkie Garbary 
22 

Sokołowski Józef Antoni (1893 — 

1923) wewn., Kraków, ul. Słowac- 
kiego 36 

Sokołowski Kazimierz (1877 — 1902) 
laryng., Warszawa, ul. Wilcza 30 
Sokołowski Lucjan (1890 — 1921) 
wewn., Poznań, ul. Wyspiańskiego 
10, m. 6 

Sokołowski Michał (1913 — 1943) 
połoz., Warszawa, ul. Kasprowi- 
cza 55, m. 23 

Sokołowski Roman Adam (1907 — 
1935) neur., psych , Zabrze, ul. 
Wolności 252 

419 


Sokołowski Stanisław (1912 — 1937) 
gin., Nowe Miasto nad Pilicą 
Sokołowski Stefan Adam (1913 — 
1938) otolaryng , Kraków, ul. Se- 
reno Fenna 3, m. 7 
Sokołowski Tadeusz (1887 — 1913) 
chir , Szczecin, Akademia Lekar- 
ska 

Sokołowski Tadeusz Eugen ; usz (1877 
— 1905) wewn., psychoter , Jelenia 
Góra, ul. Norwida 1 
Sokołowski Tadeusz Władysław 
(1899 — 1927) ocz., Sosnowiec, ul. 
Targowa 2 

Sokolski Zdzisław Jerzy (1883 — 1914) 
og., Płońsk, ul. Zduńska 1 
Sokół Henryk (1911 — 1934) gin., 
połoz., Łódź, ul. Dowborczyków 4 
Sokół Makary (1896 — 1936) położ., 
og , Błonie, Rynek 13 
Sokół Stanisław (1911 — 1935) og., 
Gdynia, ul. Czerwonych Kosynie- 
rów 91, m. 46 

Solarski Zbigniew Edward (1913 — 
1945) og., Kraków, ul. Prazmow- 
skiego 33, m. 3 

Solecka Maria Anna (1895 — 1923) 
wewn., Zakopane, ul. Za Strugiem 
nr 369 

Solecki Aleksander Adolf (1911 — 
1936) stomat., Kraków, ul. Seba- 
stiana 10 

Solecki Henryk Władysław (1911 — 
1938) laryng., Bielsko, ul. Stalina 
14 

Solińska Eugenia (1911 — 1940, nostr. 
1945) og , Kraków, ul. Józefitów 
18, m. 11 

Soloniewicz Romuald (1893 — 1926) 
wewn., Zgierz, ul. Łęczycka 9 

Solłohub Wiera — zob. Zamańska- 
Sołłohub 

Solowiejczyk Józef (1902 — 1932) 
chir.. Warszawa, ul. Szustra 15 
Sołowiów Jerzy (1920 — 1946) chir., 
Strzelin, ul. Wrocławska 41 
Sołtys Jan Bronisław (1907 — 1935) 
og., Pruszcz, pow. gdański 

420 


flrm OEI4C - book-olds.ru Sołtysik 


Spillef 


LFKARZfe 


Sołtysiak Emilia — zob. Pieracka- 


Soltysiak 

Sołtysik Józef (1885—1912) chir., 
Wadowice, ul. 3 Maja 32 
Sołtysik Józef Marian (1900 — 1928) 
chir., Krosno, ul. Ogrodowa 2 
Sołyga Henryk Stefan (1917 — 1946 ) 
og„ Katowice, ul. Francuska 20/24 
Sommermann Henzel (1907—1933) 
wfcwn., Szczecin, ul. 

Sonecki Józef — zob. Sohn-Sonecki 
Sopel Franciszek (1900 — 1925) wewn., 
Gliwice, ui. fabryczna 6 
Sopocko Romuald (1890 — 1913) 

wewn., Ostioda, ul. Kopernika 21 
Sopruka Bogdan (1902—1929) wewn., 
Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 43, 
m. 5 

Soroka Stanisław (1907 — 1937) Mia- 
stko, ul. Kazimierza Wielkiego 6 
Sorys Józef (1917—1947) og., Gole- 
mów, ul. Czerwonej Armii 36 
Sorzyński Leszek Romuald Marian 
(1913 — 1939) og., Wrocław, ul. Be- 
ma 3, m. 4 

Sosin Jan Piotr (1903—1930) rentg., 
anat. patol., Łodz, ul. Żeromskiego 
113 

Sosnowska Maria (1892—1930) dziec., 
Białystok, ul. Lipowa 52, m. 5 
Sosnowski Karol (1919—1945) og., 
Wrocław, ul. Damrata 27, m. 7 
Sosnowski Mieczysław (1895 — 1937) 
wewn., Warszawa, ul. Zielona 20, 
m. 3, Sadyba 

Sosnowski Wacław Felicjan (1914 — 
1939) og., Kłodawa, ul. Warszaw- 
ska 40 

Sosnowski Wacław (1886 — 1910) 
wewn., Nowa Ruda, pow. Kłodzko 
Soszka Adam (1902—1928) wewn., 
Warszawa, ul. Marszałkowska 58, 
m. 34 

Soszka Stefan (1914—1939) gin., 
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Fiszera 
8, m. 1 


Sośnierz Roman Błażej (1891—1919) 
og., Nowa Wieś, pow. Katowice, 
ul. Karola Miarki 14 
Sotirow - Sotiridis Grzegorz (1882— 
1910) wewn., gin., połoz., Sierpc, 
ul. Limanowskiego 5 
Sowa Jan (1916—1943) laryng., So- 
pot, ul. Kochanowskiego 2 
Sowadski Wilhelm Karol (1885 — 
1926) wewn., gin., połoz., Warsza- 
wa, ul. Poselska 38 
Sowiakowski Jeremiasz Mikołaj 
(1902 — 1928) chir., Puławy, Szpital 
Powiatowy 

Sowińska Jadwiga Emilia — zob. 

Jaworska-Sowińska 
Sowiński Jerzy ( ) ( Prusz- 

ków, Szpital Powiatowy 
Sowiński Wilhelm Włodzimierz (1892 
—1917) gin., połoz., Łódź, ul. Ko- 
ściuszki 52, (prof. U. Ł) 

Sowiński Witold Kazimierz (1917 — 
1939) skór., wener., Poznań, ul. 
27 Grudnia 20, m. 4 
Sowiński Władysław Leon (1899 — 
1930) chir., ortop, Biskupice-Za- 
brze, Szpital U. S. 

Sowiński Władysław — zob. Szen - 
wic-Sowiński 

Sożyński Leszek ( ), Wro- 

cław, ul. Bolesł. Krzywoustego 41 
Spaktorowski Samuel (1912—1938) 
wewn., Niemcza, ul. Słowackiego 
15 

Spasowicz Janina (1898—1926), 
Warszawa, ul. Chocimska 24 
Specht Gustaw Jan (1906—1935) og., 
Wągrowiec, ul. Kolejowa 37 
Spett Karol Stanisław (1899 — 1927) 
neur., psych., Kraków, ul. Koper- 
nika 48, Klinika 

Spettowa Stanisława Maria (1902— 
1927) rentg., Kraków, ul. Koper- 
nika 48 

Spieszny Józef (1887—1913) og., No- 
wy Targ, ul. Rynek 20 
Spiller Alfons (1894—1923) og., My- 
słowice, ul. Strumieńskiego 12 


421 422 


flrm OEI4C - book-olds.ru Spindeł 


Staniewski 


LEKARZE 


Spindel Beniamin (1918—1944) wewn., 
Dzierżoniów, ul. Klasztorna 12 
Spiro Bernard (1893—1921) wewn, 
płuc., Sokołowsko, po w. Wałbrzych 
Spirynowicz Władysław (1912—1945) 
og., Wieluń, ul. Roosevelta 2, m. 1 
Spisak Bolesław (1914 — 1945) og„ 
Dobrodzień, pow Lubliniec, ulica 
Robotnicza 4 

S pisakowa Irena (1912 — 1938) og., 
Dobrodzień, pow. Lubłiniec t ul. 
Robotnicza 4 

Spiss Maria Karolina (1895 — 1922) 
og. hig , Kraków, ul. Sławkowska 
11 (doc. U. P.) 

Spittal Stanisław (1891 — 1921) wewn. 

Grodziesze, pow kaliski 
Spławiński Jan Filip (1909 — 1935) 
chir.. ortop , Szklarska Poręba, pi. 
Wolności 167 

Spoczyńska Jadwiga Agnieszka 

(1893—1925) dzieci.. Kraków ul. 
Szlak I4b 

Sporzyński Tadeusz Józef (1903 
1928) bakt., Łódź, ul. Żwirki 4, 
m. 3 

Spoz Albin (1896—1928) wewn.. Pia- 
ski, pow. lubelski 

Spoz Czesław (1906—1936) gin , połoz., 
Piaski, pow. Lublin 
Spoz Józef (1902—1929) Szczebrze- 
szyn pow. Zamość 
Spychalski Florian (1895—1921) og., 
Sieraków, nad Wartą, pow, Mię- 
dzychód, ul. Wronieckiego 3 
Spychalski Mirosław Jan (1906— 
1932) og , K'uczborek ul. Mickie- 
wicza 9 

Spytkowski Bolesław Zygmunt (1905 
— 1945) wewn., Kraków, ul. Smolki 
I2d 

Srebrny Jan (1900 — 1926) laryng 
Jelenia Góra, ul. Matejki 24 
Sroczyński Kazimierz (1904 1930) 

dziec., Łódź, ul. Przędzalniana 132 
Sroczyński Ludwik (1889 1918) 

Klonowa pow Sieradz 

42 '^ 


Sroczyński Stanisław Franciszek 
Ksawery (1896—1923) og., Inowro- 
cław, ul. Wilkońskiego 5 
Sroczyński Stefan (1906 — 1934) 
wewn., płuc., Zakopane, ul. Kru- 
pówki 1923 

Srokowska Regina (1889 — 1916) 
skór., wener. Warszawa, ul. Hoża 
42, m 7 

Stabrowski Mieczysław (1901 — 1928) 
dziec. Poznań, ul Dąbrowskiego 
8, m. 3 

Stach Wacław (1905—1933) og., Wie- 
liczka, ul. Żwirki i Wigury 1 
Stachlewska - Sobolewska Stefania 
(1895—1923) bakt.. Warszawa, ul. 
Chmielna 20, m. 5 

Stachowiak Edmund (1908—1937) og.. 

Bydgoszcz, ul. 1 Maja 86 
Stachura Roman (1909 — 1939) og.. 

Sosnowiec, ul. Żymierskiego 75 
Stadnicka Dorota (1911—1936) wewn , 
Łódź, ul. Sienkiewicza 40 
Stafiera Jan (1908—1935) og., Gdy- 
nia, ul. Morska 91 

Stalewski Jerzy (1916 — 1945) og , Po- 
znań, ul. Reymonta 15, m. 3 
Stalkowska Małgorzata (1909 — 1938) 
płuc., Sztum, ul. Wiślana 2a 
Stalkowski Stefan (1884 — 1908) gin., 
Bychawa, pow. Lublin 
Stałowski Wiktor (1888—1920) skór., 
wener., Katowice, ul. Dyrekcyjna 
10 

Stanek Mieczysław Michał (1912 
1939) og., Frysztak Krośnieński 
Stanek Wendelin (1897—1926) chir., 
Siemianowice, ul. Powstańców 4 
Staniewicz Janina (1879 — 1915) bakt., 
Włocławek, ul. Sw. Antoniego 25 
Staniewski Ewaryst ( ), Szu- 

bin, ul. Bydgoska 10 
Staniewski Michał (1871 1894) og., 

Kraków, ul. Szlak 59, m. 3 
Stankiewicz Tadeusz (1909 — 1938) og . 
Zielona Góra ul. Fabryczna 44 

424 


flrm OEI4C - book-olds.ru Stanisławski 


LEKARZE 


Starkiewicz 


Stanisławski Franciszek Marcin 

(1905- — 1930) chir., Warszawa, ul, 
Dymińska lOa 

Stanisławski Jan Jerzy Wandelin 

(1913 — 1939) chir , Głowno u’. 
Mościckiego 76 

Stanisławski Jerzy lózef ( 189 b — 
1923) skór,, wener,. Warszawa, ul 
Widok 22, m. 23 

Stanisławski Witold (1916 — 1940) og , 
Nysa, ul. Grodkowska 43 
Stanisz Jan (1904—1933) og., Milów- 
ka 387, pow. Żywiecki 
Staniszewski Władysław Feliks (1865 
— 1890) gin,, połoz., Warszawa, ul. 
Walecznych 25, m. 4 
Stankiewicz Czesław (1866—1890) 
chir., gin,, Warszawa, ul. Czerwo- 
nego Krzyża 11, m. 26 
Stankiewicz Donat (1902—1933) og.. 
Piła, ul. Mieszka I nr 7 
Stankiewicz Irena (1918—1943, nostr. 
1947) og., Wrocław, ul Borelow- 
skiego 9 

Stankiewicz Jan (1905—1931) chir., 
Sochaczew, ul. Staszyca 39 
Stankiewicz Jarosław — zob. Bille - 
wicz-Stankiewicz 

Stankiewicz Józef Maria (1900—1926) 
og, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 4 
Stankiewicz Maria (1898—1927) med 
społ., psych., Kraków, ul. Gra- 
bowskiego 6 

Stankiewicz Maria Czesława — zob. 

Kwaśniak-Stankiewicz 
Stankiewicz Mieczysław (1892—1915) 
og , Wałbrzych, ul. Marconiego 7 
Stankiewicz Mieczysław ( 1907 — 
1934) og., Nisko 

Stankiewicz Remigiusz (1886—1913) 
dziec., Warszawa, ul. Kopernika 
43, m. 10 (doc. U. W.) 

Stankiewicz - Trybowska Wanda 
Eugenia (1897 — 1925) wewn., płuc., 
Warszawa, ul. Wilcza 9 
Stankiewicz Wiktor (1905 — 1934), 
Warszawa, ul. Saska 95, m. 1 

425 


Stankiewicz Wojciech (1878 — 1909) 
og , Kwydzyń ul. Dworcowa 30 
Stankowska-Orynowska Maria (1898 
— 1929) bakt., Warszawa, ul. Mor- 
czyńska 5, m. 1 

Stanoch Adolf Antoni (1889—1914) 
ocz., Kraków, TI osiedle, ofic. 6 
Stanochowa Franciszka Maria (1892 
—1923) wewn., gin., Kraków, 
II osiedle, ofic, 6 

Stanowski Edmund Roman (1898 — 
1923) wewn . Bukowiec pow. Je- 
lenia Góra, Sanatorium 
Stanowski Józef Wiktor (1905—1932) 
wewn., Kraków, ul. Łobzowska 
17, m. 35 

Stańczak Kazimierz (1906 — 1936) 
chir, gin., Grajewo, ul. Berka Jo- 
selewicza 6 

Stańczyk Arkadiusz Kazimierz (1902 
— 1928) wewn., Warszawa, Aleja 
Wyzwolenia 35, m. 4 
Stańczyk Jadwiga (1916—1947) og , 
Warszawa, ul. Orzechowska 1 
Stańska Klaudia — zob. Ottowicz- 
Stańska 

Stański Karol (1898—1925) og., Szcze- 
cin, ul. Polonu Zagranicznej 23 
Stański Karol — zob Taffet-Stański 
Stapf Edward Teodor (1914 — 1945) 
chir., położ , Krosno n/O., ul. Ko- 
ściuszki 7 

Starachowicz Jadwiga Wanda (1916 
— 1947) laryng., Kraków, ul. Sie- 
ni iladzkiego 10, m. 1 
Starkiewicz Julia Helena Magdalena 
(1908 — 1932) dziec.. Warszawa, ul 
6 Sierpnia 29, m 6 
Starkiewicz Mieczysław (1912 — 1939) 
chir., Morąg. ul. Stalina 12 
Starkiewicz Szymon Tadeusz (1878 
— 1904) dziec., fizjoter , Busko 
Zdrój, Sanatorium ,, Górka" 
Starkiewicz W T itołd Szymon (1906 — 
1932) ocz.. Warszawa, ul 6 Sier- 
pnia 29, m. 6 

42(> 


flrm OEI4C - book-olds.ru Starkiewicz LEKARZE Stawiński 


Starkiewicz Władysław Mikołaj 
Franciszek (1876 — 1901) wewn., 
Warszawa, ul. Em. Plater 35. m. 12 
Starniewska Anna Maria (1902 — 
1933) dziec., Łódź, ul. Kilińskiego 
116, m. 8 

Staroniewicz Marceli (1893 — 1917) 
płuc., Kościan, ul. Kościuszki 39a 
Starorypińska - Lewenstam Maria 
(1890 — 1913) ocz., Łódź, ul. Piotr- 
kowska 164 

Starostka Tadeusz (1906 — 1931) chir., 
połoz., Mielec, Szpital Powiatowy 
Starościński Tadeusz (1916 — 1939) og., 
Gdańsk, ul Dębinki 7 
Starzewski Wojciech Ludwik Józef 
(1902 — 1927) chir., gin., połoz., So- 
snowiec, ul. Małachowskiego 9 
Starzycki Emanuel (1906 — 1934) 
dziec . Grodzisk Maz., ul. Kościu- 
szki 7 

Starzyk- Pękalska Janina Danuta 

(1912 — 1933) otolaryng., Krosno, 
ul Staszyca 12 

Starzyk Wacław (1903 — 1935) Tar- 
nogród, pow. Biłgoraj 
Starzyński Sławomir Tadeusz (1885 
— 1918) wewn., Sosnowiec, ul. 
Wawel 3 

Stasch Zbigniew (1905 — 1932) serce, 
Poznań, ul. Marcinkowskiego 18 
Stasiak Antoni (1910 — 1935) wewn., 
Warszawa, ul. Marszałkowska 72, 
m. 3 

Stasiak Henryk (1914 — 1947) og., 
Szczecin - Golęcino, ul. Strzał- 
kowska 22 

Stasiak Tadeusz (1912 — 1938) og., 
Olsztyn, ul. Dworcowa 74 
Stasiewicz Witold (1900—1928)' 
wewn., Białystok, ul. Mickiewi- 
cza 18, m. 3 

Stasiewski Ewaryst Julian (1907 — 
1932) rentg., Szubin, ul. Paderew- 
skiego 10 

Stalinowski Józef (1870 — 1922) 
wewn., Lubomin, pow. Włocławek 

427 


Stasińska Janina (1903 — 1924) ocz., 
Poznań, ul. Kraszewskiego 17, 
m. 19 

Staszewski Mieczysław Ignacy (1877 
— 1901) chir., ortop., Chrzanów, ul. 
Lenina 1949 

Staszewski Wojciech (1901 — 1928) 
chir., Bydgoszcz, Al. 1 Maja 57 
Staszkiewicz Mieczysław (1912 — 
1939) og, Lipiany, pow. Pyrzyce 
Staszkowski Jan — zob. Niewola" 
Staszkowski 

Staszowa Bogumiła — zob. Krzy- 
wińska-Staszowa 

Statter Bernard (1895 — 1921) wewn., 
Bytom, ul. Katowicka 24 
Stauber Marceli (1913 — 1938) skór., 
wener.. Warszawa, ul. Kazimie- 
rzowska 83, m. 16 
Stawarski Kazimierz (1906 — 1932) 
og., Katowice, ul. 3 Maja 13 
Stawarz Władysław (1895 — 1924) og., 
Poznań, ul. Wierzbięcice 43a 
Stawecki Józci Zachariasz (1904 — 
1928) wewn., Lublin, ul. Grottgera 
8, m. 1 

Staweno - Slomińska Krystyna (1915 
— 1940) dziec., Warszawa, ul. Spi- 
ska 10, m. 9 

Stawiarska Gabriela (1890 — 1927) 
Kraków, ul. Prądnicka 80 
Stawiarska Krystyna Elżbieta (1885 
— 1920) dziec., Szczecin, ul. Lu- 
dzyna 2 

Stawicka Henryka (1912 — 1946) 
dziec., Warszawa, ul. Marszałkow- 
ska 14, m. Ja 

Stawiński Edmund (1894 — 1924) 
wewn., Warszawa, ul. Noakow- 
skiego 12, m. 5 

Stawiński Karol Mieczysław (1901 — 
1927) laryng., Chorzów, ul. Jagiel- 
lońska 4 

Stawiński Marian Bernard (1871 — 
1896) gin , połoz.. Warszawa, ul. 
Belwederska 36/38, m. 142 

428 


flrm OEI4C - book-olds.ru Stawiński 


LEKARZE 


Stelmach 


Stawiński Tadeusz (1905 — 1936) ocz., 
Bielsko, ul. Wyspiańskiego 21 

Stawniak Stanisław (1901- — 1 931) 
wewn , Sandomierz, ul. Opatow- 
ska 10 

Stawowiak Stanisław (1912—1939) 
og , Katowice, Zarząd Miejski 
Stawowczyk Władysław Wojciech 
(1911—1939) og., Jeleśmca 623, 
pow. Żywiec 

Stazyk Henryk (1911—1937) anat. 
Patol., Wrocław, ul. Mielczarskie- 
go 8 

Stebnicki Bronisław (1912 — 1941) 
chir., Gdańsk-Oruma, ul. Oruńska 
79 

Steciwko Zygmunt (1916 — 1943, 
nostr, 1946) chir., Wrocław, ul. 
Matejki 12, m. 4 

•Stecki Benedykt (1908—1933) chir., 
Warszawa, ul. Królewska 2 
Stecki Henryk (1908—1933) skór., 
wener., Białogard, ul. Lipowa 19 

Steckiewicz Irena Izabela Jadwiga 

(1923 — 1946) dziec., Warszawa, ul. 
Pływacka 3 

Stefan Janina Zofia (1902—1936) 

płuc., Tczew, ul. Paderewskiego 

11 

Stefanlnkowa Lidia — zob. Woro- 
nowi cz- Stef aninkowa 

Stcfanoff Zofia — zob. Zlełeniew- 
ska-Stefanoff 

Stefanowicz Natalia Aniela (1888— 
1926) stomat., Warszawa, ul. Niem- 
cewicza 9 

Stefanowicz Wilhelmina (1908 — 
1939) wewn., Częstochowa, ul. 
Dąbrowskiego 47 

Stefanowicz Zygmunt (1876—1903) 
wewn., Gliwice, ul. Styczyńskiego 
24 

Stefanowska Kazimiera (1898—1925) 
rentg., Kielce, pl. Wolności 7 


Stefanowska _ Kosicka Oktawia (1890 
— 1924) wewn., Świdnica, ul. Trau- 
gutta 1 

Stefanowski Tadeusz (1899—1926) 
rentg., Kielce, pl. Wolności 7 

Stefański Wacław (1878—1904) gin., 
połoz., Warszawa, ul. Mickiewicza 
25, m. 45 

Stef fen Edward (1901—1924) wewn., 
Pruszków, ul. Pęcicka 15 

Stegawski Tadeusz (1910 — 1945) og., 
Warszawa, ul. Mickiewicza 18a, 
m. 5 

Steier Kazimierz (1870 — 1894) gin., 
Przemyśl, ul. Piłsudskiego 9 
Stein Bolesław Artur Stanisław 
(1907 — 1939) wewn., Kraków, ul. 
Wrzesińska 11, m. 11 
Stein Donat Witold (1903 — 1929) 
chir., Gniezno, ul. 3 Maja 19 
Stein Henryk (1908 — 1933, nostr. 
1936) og, Szczecin, ul. Jagielloń- 
ska 9, m. 5 

Stein Kazimierz (1909 — 1931) rentg., 
Radom, ul. Moniuszki 6b, m. 3 

Stein Wiktor (1899—1926) neur., 
psych., Wrocław, ul. Wł. Łokietka 
13 

Stein Władysław (1906—1932) neur., 
Łódź, ul. Więckowskiego 7 

Steinberg Leon (1902—1926) gin., 
połoz., Kraków, ul. Józefitów 17 
Steinowa Ernestyna Antonina (1890 
— 1916) neur., Grudziądz, ul. Ks. 
Kujota 62 

Stejnberg Zofia (1898 — 1925), Laski, 
Zakład dla Ociemniałych 

Steliga Eugenia — zob. Fulman- 
Steliga 

Stella Witold Henryk (1900 — 1926) 
og., Opole, ul. Piastowska 22 
Stelmach Zygmunt Franciszek (1903 
— 1928) płuc., Kraków, ul. Sien- 
kiewicza 11, m. 5 


429 430 


flrm OEI4C - book-olds.ru Stelmachowski 


LEKARZE 


Stoeger 


Stelmachowski Czesław (1881 — 1910) 
wewn., Puszczykowo ul. Podleśna 
10 

Stelmachów Leon (1915 — 1946) og. 

Olsztyn, ul. Kościuszki I4a, m. 6 
Stelmasiak Mieczysław (1909 — 1938) 
wewn, Lublin, ul. Peowiaków 8, 
m. 6 

Stemerowicz Leonard (1888 — 1916) 
og , Poznań, ul. Śląska 2, m. 1 
Stempa Naftali (1916 — 1940) wener.. 

Łódź, ul. Śródmiejska 7, m. 11 
Stencel Rudolf (1884—1909) med. 
społ., Nowy Bytom, Urząd Para- 
fialny 

Stepukanis Stanisław (1911 — 1942) 
og. Wrocław - Leśnica ul Łącz- 
na 2 

Stern Efraim (1907—1936) diagn., 
rentg., Sopot, ul. Kaz. Wielkiego 9 
Sternal Marian (1915 — 1946) og . 

Poznań, ul. Orzeszkowej 16 
Sternal Stanisław (1909 — 1938) chir., 
Lubliniec, ul. Żwirki i Wigury 42 
Sterz Anna Halina — zob. Dłużew- 
ska-Sterz 

Stetkiewicz Nadzieja (1891 — 1917) 
połoz., Sokółka, ul. Kościelna 29 
Stetkiewicz Stanisław (1894 — 1924) 
bakt., Łódź, ul Piotrkowska 92, 
m. 9 

Stettner Zbigniew (1919 — 1945) 

wewn., Wrocław, ul. Sienkiewicza 
128 

Steusing Zdzisław (1883 — 1910) hig., 
bakt., Wrocław, ul. Chałubińskie- 
go 5, m. 2 (prof. U. Wrocł.) 
Stępień Bronisław (1893 — 1922) 

neur., psych., Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska 95, m. 18 
Stępień Jan (1915 — 1947) og., Piń- 
czów, ul. Kościuszki 3 
Stępień Lucjan Seweryn (1912 — 
1939) neur., Gdańsk, Akademia 
Lekarska 

Stępiński Witold (1913 — 1939) og., 
gm., Ryjewo, pow Kwidzyń, ul. 
Mickiewicza 1 


Stęplewski Jerzy Witold (1887 — 
1914) og., Jelenia Góra, ul. Grott- 
gera 1 

Stępniewski Henryk (1896 — 1928), 
Ulrychów, k Warszawy, ul. Ulry- 
chowska 26, m. 6 

Stępniewski Tadeusz (1873 — 1902) 
wewn,, Warszawa ul. Marszał- 
kowska 81, m. 14 

Stępniewski Tadeusz Jan (1905 — 
1933) skór., Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska bl, m. 14 
Stępo wska-Mitrynowicz Aleksandra 
(1898—1924) otolaryng., Tworki, 
Szpital Psychiatryczny 
Stępowski Bronisław (1892 — 1°16) 
gin., położ , Kraków, ul. Batore- 
g° 7 

Stęszewski Czesław (1893 — 1922) 
wewn., Koźmin, pow Krotoszyn, 
ul. 1 Maja 25a 

Stieber Władysław Jan (1913 — 1938) 
og., Orzesze, kol. Marii 1 
Stobiecki Adam (1894—1929) og., 
Kraków, ul. Długa 4 
Stobiecka - Klepacka Maria Aniela 
Helena (1909—1935) stomat., Tar- 
nów, ul. Staro wolskiego 19, m. 1 
Stoch Stanisław (1903—1928) chir., 
Sosnowiec, ul. Warszawska 6 
Stoch Wacław (1905 — 1933), Wie- 
liczka, pow. Kraków 
Stock Karolina (1898—1924) dziec , 
Wrocław, ul. Poniatowskiego 6 
Stocki Edward (1909 — 1939) uroi., 
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Potokowa 
22 

Stocki Franciszek (1885—1917) skór., 
wener., Lublin, ul. 1 Maja 40 
Stocki Jan (1898—1930) wewn., Lub- 
lin, ul. Krak. Przedmieście 28, 
m. 10 

Stodulski, Roman (1897 — '1935) 
stomat., Kraków, ul. Karmelicka 
45, m. 2 1 

Stoeger Witold Tadeusz (1913 — 1939) 
gin., położ., Kraków, ul. Koperni- 
ka 23 


431 


432 


flrm OEI4C - book-olds.ru Stogiera 


LEKARZE 


Strycharski 


Stogiera Hieronim (1900 — 1929) og. 

Węgrów, ul. Kilińskiego 2 
Stojak Dionizy (1912 — 1946) og. 

Dąbrowa Górnicza, ul Szpitalna 8 
Stojałowski Kazimierz (1903 — 1928) 
anat. patol., wewn., Poznań, ul 
Marcinkowskiego 19 m. 8 (prof ) 
Stojałowski Kazimierz Jerzy Kon- 
stanty (1902 — 1930) og., Poznań 
ul. Podhalańska 3 

Stokalski Włodzimierz (1890 — 1915) 
og., Nowa Sól, ul. Żeromskiego 11 
Stokowska Kazimiera — zob. Choj- 
nacka-Stokowska 

Stokowska Zofia Wanda Zdzisława 

(1901—1927) og. Piotrków, ul 
Słowackiego 20 

Stokowski Tadeusz (1895 — 1927) 
wewn., Piotrków, ul. Słowackiego 
20 

Stolarczukowa Helena — zob. Ja- 
blonowska-StoIarczukowa 
Stolarzewicz Stefan Ludwik (1911 — 
1939) og, Żywiec, ul. Rynek 10, 
Stolz Alfons (1888 — 1916) og., Szpro- 
tawa, woj. wrocławskie, ul. Ko- 
nopnickiej 27 

Stolzman Zdzisław (1906 — 1936) bakt., 
Poznań, ul. Słowackiego 29, m. 8 
Stolecki Romuald ( ), Chełm 

Lub., ul. Lubelska 162 
Stomorowicz Leonard ( ), 

Poznań, ul. Śląska 20 
Stopczyk Jan Michał (1901 — 1928) 
wewn., płuc., Warszawa, Al. Je- 
rozolimskie 75, m. 12 
Stopnirka Marta Janina (1897 — 1923) 
dziec., Warszawa, ul. Nowogrodz- 
ka 75 

Stożyński Jan (1914 — 1945) og., 

Wrocław, ul. Smoluchowskiego 50 
Stójkowa Marta (1911 — 1938) og., 
Skórcz, pow. Starogard, ul. Ko- 
ścielna 1 

Straburzyński Edmund (1908 — 1936) 
og, Ostrów Wlkp., ul. Kolejowa 6 

433 


Straburzyński (Małolepszy) Józef 

(1907 — 1935) og.. Chodzie/ ul. 
Dworcowa 5 

Strahl Bernard Jan (1904 — 1932) og., 
Brusy, pow. Chojnice 
Straszyński Adam (1893 — 1919) skór. 
wener., Poznań ul Jagiełły 1 
(prof. U. P.) 

Straus - Cichocka Hanna (1906 — 
1935) wewn., Warszawa, ul. Wil- 
cza 32, m. 15 

Strebejko Władysław (1897 — 1934) 
og . Łapy, ul Fabryczna 41 
Strehl Leon Kazimierz (1891 — 1923) 
skór., Warszawa Al. Wyzwolenia 
35, m. 5 

Stroński Bronisław Fortunat Sewe- 
ryn (1887 — 1911) chir., uroi., Ka- 
towice, ul. Kościelna 8 
Stroynowski Henryk Hilary (1893 — 
1921, nostr. 1922) wewn., gin., Ku- 
dowa Zdrój, Dom Zdrojowy 
Stróże wska Maria (1906 — 1934) gin., 
położ., Częstochowa, Al. Wolności 
23 

Strumieński Karol — zob. Bachman- 
Strumieński 

Strumieński Stefan (1900 — 1931) 
wewn., Szczecin, ul. Unii Lubel- 
skiej, Szpital PCK 
Strumiłło Jadwiga — zob. Zgierska- 
Strumiłło 

Strumwasser Mendel ( — ), 

Warszawa, ul Jaworzyńska 9, 
m. 1 

Strusińska Wiktorda Anna (1895 — 
1933) og., Bytom, ul. Poznańska 18 
Strutyński Adam (1907 — 1936) gin , 
Wrocław, ul. Mielczarskiego 27 
Strychar Michał (1904 — 1936) og., 
Porąbka, pow. Będzin, ul. Wspól- 
na 10 

Strycharski Alfred (1896—1926) gin., 
Petezmca, ul. Kościuszki 13 
Strycharski Henryk ( — ), 

Wałbrzych, ul. Żymierskiego 102 
Strycharski Jan (1873 — 1900) wewn., 
Dukla, pow. Krosno 

434 


flrm OEI4C - book-olds.ru Stryer 


LFK ARZE 


Stypułkowski 


Stryer Robert (1904—1929, nostr. 
1930) chir., gin., Lublin, ul. Orlicz 
Dreszera 8, m. 20 

Stryjakowski Stanisław (1913 — 1938) 
og., Starogard, ul. Szymanowskie- 
go 18 

Stryjecki Jerzy (1911 — 1939) og., 
Szembierki, pow. Bytom, ul. By- 
tomska 48 

Stryjcński Władysław Jan (1889 — 
1914) neur., psych., Kraków, ul. 
Grabowskiego 3, m. 1 

Strzałko Mieczysław ( — 1947) og.. 

Łódź, ul. Senatorska 4, m. 4 

Strzałkowski Zygmunt (1889 — 1917) 
chir., gin., Gliwice, ul. Korfante- 
go 25 

Strzelbicki Stanisław (1904 — 1936) 
og., Szczurowa, pow. Brzesko 

Strzelecka Danuta — zob. Drak- 
Strzeiecka 

Strzelecka-Arnoldowa Maria (1872 — 
1903), Warszawa, ul. Szaserów 60, 
m. 6 

Strzelecki Jerzy Wiktor (1910 — 1936) 
wewn., og., Piotrków, ul. Polna 5 

Strzelecki Marian (1914 — 1946) og., 
Nysa, ul. Orląt Lwowskich 26a 

Strzelichowski Stanisław Leopold 

(1887 — il 9 16) wewn., Kielce, ul. 
Głowackiego 3 

Strzemeska Sidor Zofia (1911 — 1935) 
gin., Kraków, ul. Długa 6 

Strzępek Sałomea (1916 — 1943) gin., 
połoz., Wrocław, ul. B. Prusa 
37 '39, m. 6 

Strzeszewski Jerzy Leonard (1912 — 
1946) og., Gdańsk, ul. Powstań- 
ców Warszawskich 1 

Strzoda Jan (1887 — 1920) og., Cho- 
rzów I, ul. Wolności 12, m. 4 

Strzyżewska Włodzimiera Maria 
(1905 — 1932) wewn., Chorzów, ul. 
Wolności 28 


Strzyżewski Sylwester Adam (1904 
—1934) skór., wener., Chorzow, 
ul. Wolności 28 

Stuchły Helena Regina (1897 — 1922) 
rentg., Nowy Sącz, ul. Jagielloń- 
ska 34 

Studencka-Bulińska Ludomiła (1879 
— 1917) wewn., Warszawa, ul. 
Ustronie 2, m. 46 

Studnicka Krystyna (1917 — 1945) og., 
Kraków, ul. 1 Maja 1 
Studzieniecki Zdzisław Antoni (1903 
— 1932) og, Koszalin, ul. Moniusz- 
ki 18 

Studziński Michał (1885 — 1912) 
wewn., gin., chir., Luków, ul 
Piłsudskiego 18 

Stupaj Jakub Aron (1889 — 1917) ocz„ 
Łódź, ul. Piotrkowska 123 
Stupnicki Jan (1884 — 1911) og., Ma- 
ków Podhal., pow. Wadowice 
Sturmer Henryk (1913 — 1946) og., 
Poznań, ul. Piątkowska 14, m. t 
Stiitz Wilhelm (1891—1915) bakt., 
J^ódź, ul. Jaracza 3, m. 8 
Stycuła Władysław (1912 — 1945), 
Tarnów, ul. Daszyńskiego 12 
Styczyński Rajmund Antoni (1909 — 
1937) wewn., Skierniewice, ul. 
Jagiellońska 27 

Stypa Stanisław (1908 — 1938) og., 
Pobiedziska, pow. poznański 
Stypowa Róża (1901 — 1928) skór., 
Kraków, ul. Zyblikiewicza 5, 
m. 102 

Stypuła Józef (1914 — 1944) og., Głu- 
chołazy, ul. Parkowa 13 
Stypułkowska Aleksandra (1893 — 
1915) hig„ dziec., Warszawa, ul. 
Belgijska 3, m. 8 

Stypułkowska Helena — zob. Skwar- 
czewska-Stypulkowska 
Stypu’kowska zob. Jakowicka-Sty- 
pułkowska 

Stypułkowski Bolesław (1907—1930) 
wewn., płuc., Częstochowa, ul. 
N. M. Panny 16, m. 11 


435 


436 

fl/i n OEI4C - book-olds.ru Stypułkowski 


LEKARZE 


Suszyńska 


Stypułkowski Stanisław (1886—1915) 
hig., wewn., dziec., Warszawa, ul. 
Belgijska 4, m. 8 

Suchacka Tamara — zob. Boniakie* 
wicz-Suchacka 

Sucbanek Agnieszka (1917—1941) 
dziec., Warszawa, ul. Marszałkow- 
ska 18, m. 8 

Suchanek Jerzy Adam (1915—1946) 
skór, wener.. Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska 18, m. 6 
Sucharski Wiktor (1909 — 1935) 
rentg., Bydgoszcz,* ul. Cieszkow- 
skiego 42, m. 2 

Suchocki Czesław (1913 — 1939) og., 
Września, Szpital Powiatowy 
Suchodolski Kazimierz (1871 — 1897) 
gin., chir., Warszawa, ul. Prome- 
nada 21, m. 4 

Suchomel Jan (1906—1934) rentg., 
Sanok, ul. Jagiellońska 45 
Suchorzewska Maria (1873 — 1924), 

• Kraków, ul. Piłsudskiego 24 
Sucbowierski Henryk (1910—1939) 
skór., wener., Szczecin, Al. Woj- 
ska Polskiego 52 

Sudolski Wiesław (1906 — 1939) 

wewn., Kraków, ul. Pańska 5 
Sujkowska Salomea Izabela (1912 — 
1937) og., Gdansk-Wrzeszcz, ul. 
Politechniczna 2a 

Sukiennik Irena (1915—1942) dziec., 
Strzegom, ul. Mołotowa 27 
Suknarowski Franciszek (1904 — 1931) 
og , Kęty, pow. Biała Krak., Ry- 
nek 103 

Suliborski Stanisław Wiłbełm (1911 

« ł — 1937) chir., Łódź, Radogoszcz, 
ul. Biegańskiego 8 
Sulikowski Franciszek Paweł (1870 
— 1894) og , Warszawa, ul. Dą- 
brówki 17, m. 5 

Sułimski Roma n (1891—1921) bakt., 
Tomaszów Maz., ul. Sw. Antonie- 
go 38 

Sulińska Halina (1914—1942) rentg., 
Sosnowiec, ul. Żymierskiego 24 


Sułiński Kazimierz Stanisław (1909 
— 1935) wewn., Chorzow, ul. 3-go 
Maja 4 

Sułek Stanisława — zob. Kozłowska* 
Sułek 

Sulkowski Leon (1888 — 1911) rentg. 
Warszawa, ul. Grochowska 272, 
Szpital 

Sumkałski Zbigniew (1909 — 1933) 
stomat., Bydgoszcz, ul. Królowej 
Jadwigi 3 

Supniewski Janusz (1899 — 1927) 
farmak , Kraków, Al. Słowackie- 
go 15 fprof. U. J ) 

Supronowicz Edward Leon (1916 — 
1945) og., Skohmow, ul. Długa 43 
Sura Roman (1907 — 1945) og , Śrem, 
ul. Rzeczna 1 

Surawska - Żera Maria Gabriela 

(1887 — 1915) dziec., hig., Kraków, 
ul. Karmelicka 14, m. 7 
Surawska Maria ( — ), War- 

szawa, ul. Ks. Siemca 2 
Surdacki Aleksander (1907 — 1934) 
wewn., Kraków, ul. Chłopickiego 
18 

Surewicz Włodzimierz (1913 — 1939) 
og , Gdańsk, ul. Śniadeckich 6, 
m. 2 

Surkont Jerzy (1884 — 1911) gin., 
połoz., Łodz, ul. Piotrkowska 109 
Surowiec Antoni Bolesław Andrzej 
(1881 — 1912) stomat., Kraków, ul. 
Sobieskiego 7/8 

Surowski Leon (1903 — 1932) chir., 
Ostrów Maz., ul. 3 Maja 30 

Suryn Julia — zob. Jakobkiewicz- 
Suryn 

Surzycka Irena Wiktoria Aniela 

(1894 — 1918) stomat., Kraków, ul. 
Jabłonowskich 9, m. 4 
Suski Juliusz (1918 — 1941) og., By- 
tom. pl. Stalina 7 

Suszyńska Hanna (1884—1915) 
wewn., Łódź, ul. Jaracza 55 
Suszyńska - Kwasowicz Jadwiga 
— zob. Ihnatowicz - Suszyńska - 
Kwasowicz 


437 438 


flrm OEI4C - book-olds.ru Suszyński 


LEKARZE 


Szafarz 


Suszyński Edward (1882 — 1912) skór., 
wener., Łódź, ul. Rzgowska 39 
m. 7 

Sutkowski Adam (1891— 1921) płuc.. 
Żychlin, pow. Kutno, ul. Pierac- 
kiego 34 

Suwalski Tadeusz (1897—1924) chir., 
Poznań, ul. Matejki 68, m. 2 

Suwalski Władysław (1885 — 1910) 
gin., połoz , Poznań, ul. Matejki 
68, m. 2 

Suwiński Jerzy Zygmunt (1895 — 
1923) wewn., Bydgoszcz, Al. I-go 
Maja 22, m. 10 

Suzanowdcz Maria (1908 — 1935) og.. 

Rawa, woj. łódzkie 
Swaciński Mieczysław (1888 — 1917) 
wewn., Ruda Pabianicka, ul. Pił- 
sudskiego 49 

Swat Adam (1892—1932) hig., bakt., 
Kraków, ul. Smoleńsk 22 

Swatowa Maria (1896 — 1930) wewn., 
hig., Kraków, ul. Smoleńsk 22 
m. 6 

Swatoń Franciszek (1918 — 1941) og., 
Biała Krak., ul. Komorowicka 16 
Swilas - Zamłyńska Jadwiga (1909 
— 1933) dziec., Opole, ul. Grun- 
waldzka 5 

Swoboda Józef Antoni (1912 — 1939, 
nostr. 1945) og , Katowice, ul 
27 Stycznia 32 

Syc Stefan Władysław Franciszek 
(1913— 1939) og., Mikulczyce, pow. 
Bytom 

Sydor Stanisław (1901 — 1928) wewn., 
Lublin, ul. Narutowicza 16, m. 2 
Sygnałowicz Janina (1915 — 1940, 
nostr. 1946) dziec., Wrocław, ul. 
Krasińskiego 42, m. 4 
Sygnarski Władysław (1914— 1939) 
og., Prabuty, woj. mazurskie, ul. 
Ogrodowa 8 

Sygniewicz Jan (1901 — 1933). Pabia- 
nice, ul. Zamkowa 37 


Sylwanowicz Witold (1901 — 1929) 

wewn., Toruń, ul. Sienkiewicza 
30 32, m. 3 

Sylwestrowicz Bołesław (1910 — 1936) 
chir., Toruń, Stary Rynek 5. m. 5 
Sylwestrowicz Jadwiga — zob. Szy- 
piłło-Sylwestrowicz 
Sylwestrowicz Zygmunt (1904 — 1933) 
og., Wejherowo, ul. Sobieskiego 
nr 229 

Sypniewski Jan (1909 — 1933) wewn . 

Olsztyn, ul. Kętrzyńskiego 3 
Syrek Adam (1904—1931) gin, połoz., 
Tarnów, ul. Nowy Świat 49 
Syryjski Aleksander — zob. Giro- 
Syryjski 

Szaad Albert (1866—1891) ocz., So- 
pot, ul. Żymierskiego 63 
Szabuniewicz Bożydar (1901 — 1926) 
Kraków, Al. Słowackiego 15 
(prof. U. J) 

Szac Antonina Wanda (1918 — 1945) 
og., Poznań, ul. Grunwaldzka 41a. 
m. 5 

Szachnowicz Nachana Nadeżda — 
zob. Kacnelson-Szachnowska 
Szacki Zbigniew ( — ). Wro- 

cław, ul. Szkolna 10 
Szadkowska Maria Jadwiga (1906 — 
1930) gin., połoz., Zielona Góra, 
ul. Boi. throbrego 42 
Szadkowski W r alery Adam (1884 — 
1911) og Gniezno, ul. Dąbrówki 

l, m. 3 

Szado Andrzej Mieczysław (1917 — 

1946) og., Godula, Szpital RZPW 
Szadowska - Makower Rachela (1900 

— J925) dziec., Łódź, ul. Andrzeja 
7, m. 11 

Szadowski Rafał (1897—1926) wewn., 
Łódź, Radogoszcz, ul. Hołówki 5. 

m. 1 

Szajdujkis Halina Stanisława (1920 — 

1947) og., Warszawa, ul. Dworska 
17, Szpital 

Szafarz Ludomir Wacław (1907 — 1935 
płuc., Łódź, ul. Żeromskiego 113 


4-59 440 


flj"m OEI4C - book-olds.ru Szatarewicz LEKARZE Szawara 


Szafarewlcz Piotr (1914 — 1939), By- 
tom, ul. Harcerska 1 
Szafnicki Marian Wacław (1884 — 
1908) ocz„ Lublin, ul. Grottgera 
7, m. 6 

Szafrańska Magdalena Adriana 
Konrada (1913 — 1937) og., Pszczy- 
na, ul. Dworcowa 16a 
Szafrański Tadeusz (1911 — 1938) og., 
Pszczyna, ul. Dworcowa 16a 
Szafrański Zygmunt Olgierd (1913 — 
1939) płuc., Radom, ul. Wałowa 
15, m. 7 

Szajewski Leonard Stefan (1903 — 
1933) wewn., skór., wener., Piotr- 
ków, ul. Legionów 16 
Szajn Karol (1911 — 1935) chir . Łód/, 
ul. Żeromskiego 113 
Szajna Mieczysław Marian (1905 — 
1929) wewn Katowice Szpital 
Ubezp Społ. 

Szajnerman Stanisław (1890 — 1918) 
og., Lelów, pow. włoszczowski 
Szalecki Mieczysław (1912 — 1940) 
płuc., Kielce, ul. Śniadeckich 3 
Szalewicz Władysław (1875 — 1900) 
otolaryng., Brodnica, Rynek 31 
Szałla Kazimierz Piotr (1885 — 1916) 
wewn.. Warszawa, ul. Ząbkowska 
2, m. 2 

Szałajdewicz Józef Marian (1900 — ' 

1928) og., Ustka 

Szałkowicz Jerzy (1906 — 1932) wewn 
płuc., Kraków, ul. Józefitów 16 
Szatkowski Walery (1884 — 1911) 
og., Gniezno, ul. Dąbrówki 1 
Szamborski Stanisław (1901 — 1928) 
og., Bydgoszcz, ul. Śląska 15, m. 3 
Szampan Ariel vel Adrian (1906 — 

) epidem., Sosnowiec, ul. Ma- 
łachowskiego 4 

Szanek Roman (1906 — 1931) og , 
Bydgoszcz, ul. Słowackiego 1 
Szandeja Zofia (1910 — 1934) rentg., 
Pruszków, ul. Pęcicka 15 
Szaniawska Nina Maria (1884 — 1916) 
wewn., dziec., Milanówek, ul. Ko- 
ściuszki 9 


Szaniawska Zofia (1888 — 1912) 
wewn., Radom, ul. Niedziałkow- 
skiego 22a 

Szaniawski Boiesław Stanisław (1914 
— 1938) og., Prudnik, ul. Młyńska 
12 

Szaniawski Paweł Miłosz (1883 — 
1909) dziec., Częstochowa, Al Wol- 
ności 3 

Szaniawski Stanisław (1893 — 1929) 
og , Dąbrowa Górnicza ul Król. 
Jadwigi 2 

Szaniewski Henryk (1904 — 1931) 
połoz., Bydgoszcz, Al. 1 Maja 16, 
m. 10 

Szantruczek Hieronim Romuald 

(1887 — 1914) chir., Międzyrzecz, 
Szpital Powiatowy 
Szantyr Józef (1909 — 1935) chir, gin., 
Koszalin, ul. Armii Czerwonej 51 
Szapiro Marek (1917 — 1945) neur., 
Łódź, ul. 6 Sierpnia 32, m. 6 
Szapocznikowa Ryfka (Regina) (1890 
— 1918) og., Łódź, ul. Wólczańska 
4, m. 5 

Szarage Józef (1898 — 1927) chir., Kra- 
ków, ul. Pijarska 11 
Szarecki Bolesław (1874 — 1906) chir.. 

Warszawa, Al. Wyzwolenia 35 
Szarejko Piotr (1916 — 1941) og.. War- 
szawa, ul. Chocimska 3a, m. 6 
Szarkowska Łucja (1905 — 1935) og , 
Żnin, plac Wolności 10 
Szarszaniewicz Jadwiga (1914 — 1938) 
gin., Chorzów, ul. Strzelców By- 
tomskich 11 

Szary Stanisław (1909 — 1936) wewn., 
płuc., Piotrków, Al. 3 Maja 9 
Szatybełko Kacper (1915 — 1944) og., 
Tłuszcz, ul. Warszawska 19 
Szauder Bernard (1903 — 1930) rentg., 
płuc., Gliwice, ul. Klasztorna 14/16 
Szauder-Bratterowa Róża (1898 — 
1921) dziec., Wrocław, ul. Klucz- 
borska 10, m. 2 

Szawara Aleksander (1909 — 1934) 
dziec., Warszdwa, ul. Wielka 26, 
m. 5 


441 


442 


flrm OEI4C - book-olds.ru Szawdyn 


Szczygieł 


LEK ARZfc 


Szawdyn Zofia — zob. Kamieńska" 
Szawdyn 

Szaykowska Berta (1889—1917) dziec., 
szkoln., Białystok, ul. Mazowiec- 
ka 7 

Szaykowski Wacław Lucjan (1883 
1913) adm, ubezp. Spoi., Biały- 
stok, ul Mazowiecka 7 
Szczeehowski Bronisław Ryszard 
(1912—1937) og, Łagiewniki Sl., 
ul Kościelna 33 

Szczeklik Edward (1898 — 1923) wewn., 
Kraków, ul. Sw. Tomasza 22, 
(prof. U. Wrocł ) 

Szczcniowski Jan Władysław (1904 
— 1928) wewn . neur., Kielce, ul. 
Chęcińska 26, m. 3 
Szczeniowski Konstanty (1914 -1944) 
og., Ostrów Wlkp., ul. Staroka- 
liska 37 

Szczepanek Stanisław (1912 1939) 

og, Bobowa 214, pow. gorlicki 
Szczepaniak Ignacy (1908 — 1936) og., 
Zdzieszowice, pow. Strzelce, ul. 
Kościuszki 6 

Szczepankiewcz Antoni (1916 1941, 

nostr 1946) og., Gliwice, ul. Ar- 
końska 12 

Szczepankiewicz Walerian (1903 
1929) płuc., Zwierzyniec, pow. Za- 
mość 

Szczepanowa Jadwiga — zob. An- 
forowicz-Szczepanowa 
Szczepańska Helena — zob. Weker 
Szczepańska 

Szczepańska Herta Maria Elżbieta 

(1910—1936) cg., Katowice, ul. So- 
kolska 1 

Szczepański Czesław (1909—1934) 
wewn., Warszawa, ul. Filtrowa 59, 
m. 3 

Szczepański Edmund (1902 — 1929) 
wewn, analit.. Warszawa, ul. 
Miedziana 4, m. 20 
Szczepański Kazimierz (1905—1934) 
og., Katowice, ul. 3 Maja 33 

443 


Szczepański Kazimierz Henryk An- 
toni (1915—1940) chir., uroi., Go- 
łąbki, poczta Włochy, ul. Leśna 9 
Szczepański Władysław (1894—1924) 
wewn , połoz., Praszka, pow. wie- 
luński, Rynek 15 

Szczepański Zygmunt (1905 1933) 

og., Mrągowo, ul. Warszawska 7 
Szczepiński Franciszek Wacław (1896 
— 1924) wewn., Jelenia Góra, ul. 
Mościska 1, m. 2 

Szczeponik Helena Maria (1910 — 
1938) og , Chorzow-Batory, ul. 
Karwmska 3 

Szczerba Zbigniew (1910 — 1936) chir., 
Paczków, ul. Sienkiewicza 3 
Szczerbiński Edward (1902 — 1928) 
gin, Kraków, ul. Piłsudskiego 38 
Szczerb.ńskj Marian (1903 — 1940), 
Kraków, ul. Grabowskiego 7 
Szczerbo Antoni (1904 — 1932) chir., 
uroi., Lublin, ul. Bonifraterska 5 
Szczęśniak Witold Józef (1912 — 1940) 
chir., Warszawa, ul. Sienna 89 
Szczęsny Paweł (1874 — 1904) og., 
Groszowice, pow. Opole 
Szczodrowska Maria (1885 — 1915) 
gin, Warszawa, ul. Widok 11, m. 1 
Szczodrowski Henryk Walenty (1883 
— 1912) skór., wener., Warszawa, 
ul. Widok 11, m. 1 
Szczurkowski Cyprian Emil (1911 — 
1938) laryng., Kraków, ul. Krowo- 
derska 55, m. 7 

Szczurowski Kazimierz Stanisław 

(1909—1946) og., Częstochowa, ul. 
Kazimierza 4 

Szczurowski Stanisław Kazimierz 

(1911—1939) wewn., Sosnowiec, ul. 
1 Maja 26a 

Szczygielska Maria Michalina (1913 — 
1946) og , Warszawa, ul. Grochow- 
ska 326, m. 6 

Szczygieł Aleksander (1906 — 1931) 
hig , Warszawa, ul. Chocimska 24, 
(prof. U. W.) 

444 


flrm OEI4C - book-olds.ru Szczypiorski 


LEKARZE 


Szklarska 


Szczypiorski Kazimierz (1911 — 1936) 
laryng , Pruszków, ul. Kraszew- 
skiego 43 

Szczytowski Jan (1900 — 1933) gin., 
połoz., Biała Krak., ul. Piłsud- 
skiego 30 

Szefel Irena Zofia (1907 — 1936) gin., 
Wrocław, ul. Dąbrowskiego 51, 
m. 5 

Szelągowski Stanisław Epifaniusz 

(1884—1913) og., Brzeziny k/Ło- 
dzi„ ul. Reformacka 14 

Szelc Stanisław (1914 — 1945) gin., 
połoz., Kraków, ul. Kopernika 23 

Szelenbaum Mateusz (1904 — 1934) 
wewn., połoz., Warszawa, Ulry- 
chow, Zakn d Ogrodniczy 

Szeleszkow Borys (1886 — 1916) og., 
Og., Piątek 

Szelewska Helena (1883 — 1911) dziec., 
Kraków, ui. Pańska 6, m. 6 

Szeliga Lucjan (1902—1937) skór., 
wener., Lublin, ul. Lipowa 29, 
m. 5 

Szemis Władysław Karol (1890 — 
1924) wewn., Zabłudów, pow. bia- 
łostocki 

Szemis Zenon (1902 — 1932) wewn., 
dziec., Słubice nj Odrą 

Szenajch Władysław Ludwik (1 R79 
— 1903) dziec., Warszawa, ul. Ko- 
szykowa 37, m. 7, (prof. U. W.) 

Szenajch (Schoneich) Włodzimierz 
(1911 — 1940) og , Radków, pow. 
Kłodzko, ul. Żymierskiego 1 

Szenberg Estera Malka (1913—1938) 
psych.. Warszawa, Al. Niepodle- 
głości 245, m. 106 

Szendzikowski Władysław (1898 — 
1924) wewn, Kutno, Nowy Ry- 
nek 6 

Szengolewicz Sergiusz — zob. Schil- 
łing-Szengolewicz 

Szenic Julinsz Jerzy (1919—1947) 
og , Łódź, ul. Zamenhoffa 20, 
m. 2 


Szenic Marian Andrzej Stanisław 
(1891 — 1922) dziec., Poznań, ul. 
Rom. Szymańskiego 6 
Szeniger - Gruszecka Halina (1907 — 
1933) gin., połoz, Łódź, ul. Andrze- 
ja 38, m. 3 

Szenkier Tadusz — zob. Mazurek* 
Szenkier 

Szepelska Janina (1889 — 1923) wewn., 
Piotrków, ul. Piłsudskiego 41 
Szer Marek (1897 — 1926) skór., 
wener., Szczecin, ul. Polonii Za- 
granicznej 17, m. 5 
Szerard Leon (1903 — 1930) wewn., 
Kock, ul. Rybacka 3 
Szeremeta Maria (1914 — 1940) chir., 
Olecko, woj. białostockie, Szpital 
Powiatowy 

Szereszewski Zygmunt Bernard (1913 
— 1939) og , Koszalin, ul. Armii 
Czerwonej 7 

Szermer - Firkowicz Jadwiga Wa- 
cława (1901 — 1926) dziec., Gdańsk- 
Wrzeszcz, ul. Traugutta 22 
Szeskin Jakub (1914—1939) skór., 
wener., Warszawa, ul. Berezynska 
15, m. 5 

Szewczyk Aleksander Józef (1901 — 
1928) skór, wener., Kraków, ul. 
Szczepańska 3 

Szewczyk Anatoliusz (1913 — 1943) 
połoz., wewn., Warszawa, ul. Ba- 
łuckiego 3 m. 1 

Szewczyk Stanisław (1909 — 1937) og., 
Ostrów Wlkp., ul. Kaliska 26 
Szewczyk Tadeusz Ludwik (1913 — 

1938) og., Otmuchów, pow. Grod- 
ków 

Szewczyk Zdzisław Stefan (1915 — 

1939) gin., Siedlce, ul. Szkolna 16b 
Szewczykowska Janina Maria — 

zob. Kucharska-Szewczykowska 
Szewczykowski Witold Mikołaj (1909 
— 1938) wewn., Wrocław, uł. Curie 
Skłodowskiej 3, m. 4 

Szklarska Zofia — zob. Bratkowska- 
Szklarska 


445 


446 


flrm OEI4C - book-olds.ru 
Sziachet 


LEKARZE 


Sziachet Herman (1896 — 1922, nostr , 
1924) og., Katowice, ul. Kościusz- 
ki 5 

Szlachetko Marceli Jan (1899 — 1927), 
Warszawa, ul. Giochowska 323, 
m, 6 

Szlapak Helena Maria (1898—1927) 
gin., położ., Kraków, ul Garbar- 
ska 12, m. b 

Szląskiewicz-Kurzyna Halina (1887 
— 1917) dziec , Piotrków Tryb., 
pl. Trybunalski 8 

Szlązkiewicz Władysław (1884 — 

1910) og., Rawa Mazowiecka, ul 
Tomaszewska 33 

Szlemiński Leon (1899 — 1928) wewn., 
płuc., rentg., Otwock, ul. Rey- 
monta 20, m. 6 

Szlichcińska Wanda Jozefa (1910 — 
1938) laryng., Kraków, ul. Staro- 
wiślna 42, m. 20 

Szlubowski Jan — zob. Piast-Szlu - 
bowski 

Szłapka Henryk (1908—1934) gin., 
połoz., Poznań, ul. Rom. Szymań- 
skiego 8, m. 7 

Szmagalska Walentyna ( — ), 

Chełm Lub., ul. Hrubieszowska 7, 
m 3 

Szmaj Stefan Jan (1893 — 1919, nostr. 
1923) ocz., Gdynia, ul Świętojań- 
ska 16, m. 1 

Szmeja Franciszek (1900 — 1930) 

płuc., Głuchołazy, Sanatorium 

Szmel Alicja (1910—1936) wewn., 
Łódź, ul. Wólczańska 229, m. 5 

Szmerler Józef (1907 — 1937) og., Le- 
gnica, ul. Złotogórska 9 

Szmerner Samuel (1898 — 1925) 
Łódź, ul. Piotrkowska 3 

Szmidówna Ideltunda Maria (1921 — 
1946) og Katowice ul. Pośp^e- 
cha 1 

44 " 


Sznek 

Szmidt Michalina — zob. Rejthar- 
Szmidt 

Szmidt Stefan (1916 — 1942) og., Bił- 
goraj, ul. Kościuszki 
Szmidtowa Maria zob. Wecka- 
Szmidtowa 

Szmigielski Feliks (1907—1937) 
wewn., Żyrardów, ul. P O. W. 
11 

Szmigielski Stanisław (1909 — 1932) 
chir., Przemyśl, ul Franciszkań- 
ska 17 

Szmigielski Stefan (1901 — 1929, 
nostr. 1931) og., Gorlice, Szpital 
Szmulowicz Donat ( — ), 

Łodz, ul. Kościuszki 52 
Szmurło Jan (1867 — 1893) otolaryng.. 
Łódź, ul. Śródmiejska 23, m. 6 
(prof. U Ł ) 

Szmurło Janina Wacława (1903— 
1930) dziec., Zakopane, ul. Wit- 
kiewicza 23 

Szmurłowa Antonina — zob. Pod- 
górska-Szmurłowa 

Szmyd Zbigniew (1905 — 1929) wewn., 
Gliwice, ul. Kościuszki 36 
Szmyt Jacek Jan Władysław (1910 — 
1933) ocz., Łódź, ul. Gdańska 115 
Szmytkiewicz Stanisław Alojzy 
(1911—1935) gin., położ., Płock, ul 
Tumska 6 

Sznajder Arkadiusz Antoni (1907— 
) chir., Sokołów Pódl., ul. 
Kolejowa 14 

Sznajder Włodzimierz (1907 — 1932) 
rentg , Kraków, ul Starowiślna 4 
Sznaper Ignacy (1892 — 1922) wewn., 
Katowice, ul. Starowiejska 5, m. 4 
Sznapka Karol (1907 — 1945) wewn., 
Kraków, ul. Batorego 6a, m. 6 
Sznejberg-Karpowski Józef ( — 

), Łódź, ul. Narutowicza 56 
Sznek Fryderyk Roman (1897 — 1928) 
połoz., Gliwice, ul. Pszczyńska 9 
Sznek Sara Zofia — zob Bromberg- 
Sznek 

44S 


flrm OEI4C - book-olds.ru Szniolis 


LEKARZE 


Sztolcman 


Szniolis Bolesław (1882 — 1914) 
wewn., Sopot, ul. Podjazd 1 
Szoege Barbara — zob. Kampionl 
Manteuffel- Szoege 

Szokalska - Lewicka Wanda Kazi- 
miera Joanna (1914 — 1940) wewn., 
Warszawa, ul. Koszykowa 70, 
m. 7 

Szomańska Eugenia (1893—1916) 
laryng., Kiaków, ul. Długa 53a, 
m. 2 

Szoor Stefan (1911—1938) wewn.. 
Łódź, Al. 1 Maja 3 
Szopska Izabela (1903—1932) og., 
Rabka, willa , pod Matki Boską“ 
Szostok Antoni (1900—1927) og., 
Olesno, ul. Czerwonej Armii 20 
Szozda Augustyn (1902—1929) 
wenor., Góra Śląska, woj. wro- 
cławskie, ul. Żymierskiego 17 
Szozda Włodzimierz (1900 — 1930) og., 
Wrocław, ul. Kmaziewicza 28 
Sipadrowska Joanna (1913—1940) 
dziec , Łódź, ul. Andrzeja Struga 
32, m. 4 

Szpakowska Wanda (1905—1930) 
płuc , Gdynia, ul. Świętojańska 53, 
m. 4 

Szpądrowska zob. Juniewicz-Szpą- 
drowska 

Szpsr-Kozlowska Janina (1910 — 1933) 
Warszawa, ul. Odvmca 7, m 14 
Szper - Kamińska Natalia (1896 — 
1926) gin., Warszawa, ul. Nowo- 
grodzka 19, m. 5 

Szpet - Bielska Helena (1900 — 1934) 
dziec., Jelenia Góra, ul. Ogrodo- 
wa 22 

Szpilczyński Stanisław Kostka (1910 
— 1937) neur., psych., Wrocław, 
pl. Solny 2 

Szpilman Jakub Konrad (1891 — 1924) 
chir., Wałbrzych, ul. Paderewskie- 
go 13 

Szpolańska Paulina (1887 — 1914), 
oez., Łódź, ul. Daszyńskiego 40 
Szpor Romuald (1916—1940) og., 
Wałbrzych, ul. Batorego 4 


Szpryngier - Świeciło Adam (1897— 

1925) gin, Łódź, ul. Zawadzka 38 
Szpunar Jerzy (1914—1938) laryng., 

Kraków, ul. Krowoderska 24, 
m. 3 

Szpunar Tadeusz Stanisław (1903 — 
1928) og, Leżajsk, pow. Łańcut, 
Rynek 32 

Szpunar Władysław (1906 — 1933) og., 
Łańcut, ul. Wałowa 6 
Szrajda Stanisław (1905 — 1933), 
Wierzchucin Król., pow. bydgoski 
Szreder Władysław Maciej (1902 — 
1927) wewn , Warszawa, Al. Jero- 
zolimskie 55, m. 4 

Szreders Eugeniusz (1889 — 1913) og., 
Drobin, pow. Płock 
Szreders Wacław (1874— 1898) wewn., 
bakt., Istebna, pow. Cieszyn, Sa- 
natorium 

Sztaba Romuald (1913 — 1936) og., 
Warszawa, ul. Działdowska 1'3 
Sztabholc Ludwik (1911—1939) chir., 
Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 
9, m. 6 

Sztachelska Irena (1911—1936) dziec., 
Warszawa, ul. Dworkowa 12, m. 5 
Sztachclski Jerzy (1911—1936), War- 
szawa, ul. Dworkowa 12, m. 5 
Sztajer Małgorzata (1913—1940) og., 
Kalisz, ul. Pułaskiego 1, m. 3 
Sztajer Michał (1903—1931, nostr. 
1935) og., Kalisz, ul. Pułaskiego 1, 
m 3 

Sztark Ezechiel (1892 — 1921, nostr. 

1922), Nowa Ruda 
Sstencel Henryk (1905 — 1934) og. 
Konin, ul. Kaliska 25 
Sztenccl Zygmunt Piotr (1916 — 1946) 
gin., pełoz., Radom, ul. Staszyca 
28 m. 4 

Sztobrynowa Maria Zofia (1905 — 
1931) laryng., Ostrowiec* powiat 
Opatów, ul Iłżecka 38 
Sztolcman - Łapińska Janina (1907 
— 1933) skór., Warszawa, ul. Oczki 6 


449 450 

Sni« IptarrT 1 X, 

flri 9\ OEI_lC - book-olds.ru Sztuba 


Szumowski 


LEKARZE 


Sztuba Florian (1908 — 1933) og., 
Ostrów Wikp., ul. Wolności 28 
Sztuka Franciszek Sykstus (1890 — 
1922) analityk, anat., pitol., So- 
snowiec, ul. Małachowskiego 9 
Sztulman Józef (1905—1931) dziec., 
Łódź ul. Sródmiej c ka 32 m. 11 
Sztunmi Leonard (1898 — 1923) chir., 
Bydgoszcz, pi. Wolności 7, m. 5 
Szuba Władysław (1892—1922) og., 
Brzozów, ul. Mickiewicza 114 
Szubert Edward Leonard (1913 — 
1945) og.. Poznań, ul. Patrona Jac- 
kowskiego 43, m. 6 
Szubert Eustachy (1895 — 1926) og., 
Jordanów, pow. Myślenice, Rynek 
Szubkowska Janina — zob. Rabce- 
wicz-Szubkowska 

Szubzda Piotr Jan Ignacy (1903 — • 
1938) og.. Ryczywół, pow. Obor- 
niki Poznańskie 

Szueweitz Leon (1892 — 1922) skór., 
wener., Kłodzko, pi. Chrobrego 35, 
m. 4 

Szukiswicz Jarosław (1862 — 1888) 
chir., Sopot., ul. Władysława IV 
15 

Szulc Aleksander (1909 — 1935) neur., 
psych., Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 
12 

Szulc Edward Jerzy (1910 — 1936) 
wewn , położ., Częstochowa, ul. 
Narutowicza 129 

Szulc - Rymkiewiezowa Hanna Ne- 
mira (1908 — 1931) wewn., Łódź, 
ul. Żeromskiego 21, m. 11 
Szulc Janina Ernestyna — zob. Żeli- 
gowska- Szulc 

Szulc Jerzy (1908 — 1932) chir.. Łódź, 
ul. Narutowicza 115 
Szulc Jerzy ( — 1939) og., Lę- 

bork, ul. Dąbrowskiego 16 
Szulc Jerzy Henryk (1908 — 1932) 
chir.. Zabrze, ul. Dworcowa 9 
Szulc Józef Władysław (1888— *** 3) 
wewn., Pabianice, ul. Piotra oiear- 
gi 33, m. 7 


Szulc Kazimierz Józef (1904 — 1929) 
og.. Czerń kowo, pow., L pno 
Szulc Lech (1911 — 1938) og , Poznań, 
ul. Jagiełły 5, m. 3 
Szulc Marian Konstanty (1900 — 1927) 
og., Lubraniec, pow. Włocławek 
Szulc - Rembowski Michał (1874 — 
1898) laryng., Poznań, ul. Pólwiej- 
ska 38a, m. 13 

Szulc Paweł (1907—1936) og., Prąd- 
nik, pl. Wolności 2/II 
Szulc Rudolf (1890 — 1916) wewn., 
Dąbrową Górnicza 
Szulc Tadeusz (1881 — 1905) lek adm., 
Poznań ul Strumykowa 38. m. 10 
Szulc Witold Alfons (1903 — 1936) og., 
Kalisz, -ul. Pułaskiego 13 
Szulc WojcieLh Jan (1892 — 1931) og„ 
Tarnów, ul. Sowińskiego 20 
Szulc Zdzisław Tadeusz (1911 — 1938) 
chir.. Legnica, ul. Rzeczypospoli- 
tej 40 

Szulcowa Irena — zob. Majewska" 
Szulcowa 

Szuldenfreiowa Maria (1884 — 1912) 
wewn., Warszawa, ul. Zygmun- 
towska 14, m. 9 

Szuman Halina (1898 — 1927, nostr. 
1940) og., Poznań, ul. Limanow- 
skiego 12 

Szumigaj Franciszek (1906 — 1935) 
neur., psych., Sopot, ul. Ks. Po- 
morskich 12 

Szumilin Irena Sabina — zob. CI- 
chocka-Szumilin 

Szumilin Jerzy (1912 — 1940) og., 
Gołków, gm. Jazgarzew, ul Be- 
niowskiego 4 

Szummer Franciszek (1901 — 1928) 
gxn., połoz., Włocławek, ul. Ko- 
ściuszki 17 

Szummer Hipolit Tytus (1893 — 1924) 
wewn., chir., Częstochowa, AL 
Kościuszki 14a, m. 6 
Szumowski Władysław (1875 — 1899) 
hist. med., Kraków, ul. Szlak 39, 
m. 7, (prof. U. J.) 


451 


452 

flj"m OEI4C - book-olds.ru Szumska 


Szymańska 


Lekarze 


Szumska - Markiewicz Aisza (1910 

— 1935) neur., Gdańsk-Ohwa, ul. 
Żołnierek 14 

Szumski Jan (1893—1918) skór., 
Bytom, ul Mickiewicza 7 
Szumski Władysław (1882 — 1911) og., 
Myś’enice, ul. Mik. Reja 1 
Szunowicz Jadwiga — zob. Dzwon- 
kowska-Szunowicz 
Szupcrski Marian (1899 — 1926) 
wewn , Sucha, pow. Żywiec, ul. 
Mickiewicza 22 

Szupryczyński Kazimierz (1912 — * 

1938) og, Toruń, ul. Bydgoska 51 
Szurek Władvsław Stanisław (1900 — 
1927) og., dziec , Stalowa Wola, ul. 
Waryńskiego 6, m. 1 
Szustrowa Jadwiga (1890—1925) 
płuc,, Łódź, ul. Wólczańska 191 
Szuszkiewicz Roman (1907 — 1937) 
stomat,, Tarnów, ul. Katedral- 
na 5 

Szutkowski Ludwik (1900 — 1927) 
wewn., Częstochowa, Ostatni, 
Grosz, ul. Prosta 20, m. 12 
Szutawicz Wacław (1914 — 1939) og., 
Malbork, ul. Dworcowa 2 
Szwabe Ja n ( 1888 — 1919 ) og., Sta- 
rogard, ul. Warszawska 20 
Szwaczyk Bolesław (1900 — 1928) og., 
Gdynia, Skwer Kościuszki 10, 
m. 2 

Szwanke Karol Jan (1887 — 1913) 
chif., gin., połoz., Ciechanów, 
Szpital Powiatowy 

Szwarc Jakub (1907—1934) chir., 
Gliwice, Szpital Miejski 
Szwaykowski Maurycy (1916 — 1945) 
og., Bydgoszcz, ul. Staszyca 1 
Szwec Józef (1918—1946) og , Szcze- 
cin, ul. Kołłątaja 27, m. 8 
Szwedowski Stanisław Paweł (1910 
—1935) og., Myślenice, ul. Wiśnio- 
wa 59 

Szwejkowska Jadwiga (1906 — 1934) 
og., Ostróda, woj. mazurskie, ul. 

1 Maja 3 


Szweryn Roman (1895—1926) chir., 
Warszawa, ul. Poznańska 38, m. 17 
Szwoch Maria (1916 — 1945) og., 
Pionki, Ubezp. Społ. 

Szwykowski Maurycy (1916—1945) 
og, Wyrzv^k, Rynek 52 
Szybema Stefan (1835—1915) og., 
Kraków, ul. Rejtana 10, m. 6 
Szybowski Bronisław Stefan (1875 — 
1900) gin, poloz , Warszawa, Al. 
Jerozolimsk e 79, m 17 
Szychowski Piotr (1900—1928) og., 
Kalisz ul. 6 Sierpnia 14. m 3 
Szydłowski Stanisław (1893—1927) 
płuc., Namysłów, ul. Wojska Pol- 
skiego 10 

Szykier Leon (1894—1924) wewn., 
Łódź, ul. Piotrkowska 275 
Szymanek Jan (1913—1945) og., 
Dębica, ul. Krakowska 52 
Szymanek Zdzisław Wiktor (1897 — * 
1924) og., Nowy Sącz, ul. Jagielloń- 
ska 22 

Szymaniak Czesław Marian (1909 — 
1934) płuc., Ruda Pabianicka, uL 
Reymonta 12 

Szymaniakowa Halina — zob. Le- 
skie w icz - Szy m an iako wa 
Szymanik Sebastian (1908 — 1938) og., 
Otwock 

Szymanowski Janusz (1893—1925) 
og, Lipno, ul. Staszyca 3 
Szymanowski Mieczysław (1872 — 
1897) wewn., Pabianice, ul. Mo- 
niuszki 47 

Szymanowski Stanisław (1872—1900) 
chir., Łódź, ul. Piotrkowska 123, 
m. 15 

Szymanowski Zygmunt (1873—1897) 
bakt., Łódź, ul. Południowa C6 
(prof. U. Ł ) 

Szymańska zob. Gasperska- Szymań- 
ska 

Szymańska Emilia Ewa (1900 — 1938) 
wewn., Warszawa, ul. Kozietul- 
'"go 29 

Szymańska Helena (1911—1944) og., 
Gliwice-Sośnica, ul. Strygarska 3 


453 


454 

fln 9\ OEI4C - book-olds.ru Szymańska 


Szyposz 


LEKARZE 


Szymańska Janina ( — ), 

Warszawa, ul. Nowogrodzka 13 

Szymańska Klara (1888 — 1919) gin., 
połoz., Warszawa, ul. Kozietulskie- 
go, Lecznica „Sanitas“ 

Szymańska Zofia (1883 — 1915) dziec., 
Warszawa, ul. Kazimierzowska 
69, m. G 

Szymańska Zofia (1917—1945) dziec., 
Łódź, ul. Armii Czerwonej 15 

Szymański Andrzej Zenon (1905 
1931) chir., połoz., Łęczyca, uL 
3 Maja 3, m. 3 

Szymański Antoni Konstanty (1906 — 
1931) lek adm., Rybnik, ul. Gim- 
nazjalna 16 

Szamański Benedykt ( — ), 

Wrocław, ul. Asnyka 20 

Szymański Jan (1333 — 1914) og., Ko- 
ło, ul. Grodzka 17 

Szymański Jan Duklan (1903 1928) 

otolaryng., Warszawa, ul. Poznań- 
ska 38, m. 15 

Szymański Julian (1870 — 1896) ocz., 
Warszawa, ul. Parkowa 31 (prof.) 

Szymański Konstanty Lech (1915 
1941) ocz., Warszawa, ul. Targowa 
61, m. 2 

Szymański Mikołaj (1872 — 1901) 
wewn , Zadźbork, woj. mazurskie 

Szymański Norbert (1897 — 1923) 
skór., Chorzów, ul. Wolności 34 

Szymański Paweł (1900 — 1930) og., 
Wschowa, woj. poznańskie, ul. 
Wasilewa 40 

Szymański Stefan (1910 — 1939) skór., 
wencr., Jelenia Góra, Al. Wolno- 
ści 9 

Szymański Tadeusz Karol (1905 — 
1933) og., Kraków, ul. Syrokomli 
23, m. 2 

Szymański Wiktor Julian (1887 — 
1921) skór., wener., Lublin, ul. 
Krak. Przedmieście 66, m. 2 

455 


Szymański Witold (1911 — 1940) gin., 
połoz., Sokołów Pódl., ul. Rogow- 
ska 17 

Szymański Władysław (1907 — 1936) 
wewn., Płock, ul. Narutowicza 15 

Szymański Zenon (1892 — 1922) og., 
Płock, ul. Tumska 8 

Szymański Zenon (1905 — 1935) chir., 
Łódź, ul. Piotrkowska 273 

Szymanek Jan Franciszek <1913 — 
1945) og, Dębica, ul. Krakowska 
52 

Szymborski Bohdan ( ), Kny- 

szyn, pow. białostocki, Szpital I o- 
wiatowy 

Szymczyk Stefan (1900 — 1928) chir., 
Grodzisk Wlkp., Szpital Miejski 

Szymczykowa Wanda zob. Kuhn* 
Szymczykowa 

Szymel-Szymkiewicz Teofila (1898 — 
1927) analityk bakt., Warszawa, 
Al. Wyzwolenia 58, m. 66 

Szymkiewicz Mieczysław Tomasz 
(1894 — 1928) gin., położ , Skarżysko 
Kamienna, ul. Kościuszki 11 

Szymkiewicz Teofila zob. Szymel- 
Szymkiewicz 

-* 

Szymonowicz Jerzy (1900 — 1926) 
Kraków, ul. Urzędnicza 37 

Szymoński Karol (1908 — 1933) wewn., 
Sopot, ul. Ks. Pomorskich 21 

Szynagiel Aleksander (1908 — 1939) 

og., Szczecin, ul. Wojska Polskiego 
29 

Szypiłlo - Sylwestrowlcz Jadwiga 
(1909 — 1936) pluć., Toruń, ul. Stary 
Rynek 5, m. 5 

Szypkowski Józef Andrzej (1902 — 
1930) wewn., Kwidzyń, ul. Pań- 
ska 5 

Szyposz Eryk (1916 — 1946) og., Opa- 
towiec n/Wisłą, pow. Pińczów 

456 


flj-m OEI4C - book-olds.ru Szyran 


LEKARZE 


Sliżyński 


Szyran- Smólska Bronisława (1901 — 
1931) skór., wener.. Szczecin, Al. 
Armii Czerwonej 6, m. 14 
Szyszko Stanisław Mieczysław (1912 
— 1939) chir., Kraków, ul. Siemi- 
radzkiego 1 


Szyszko Władysław Ksawery (1913 — 
1940) neur., Kraków, ul. Mikołaj- 
ska 9, m. 8 

Szyszkowski Jan (1899 — 1931) og., 

Chodaków k/Sochaczewa 


ś 


Scibich Joanna Anastazja (1915 — 
1943) og., Katowice, ul. Kościuszki 
50, m. 6 

Ściegienny Józef (1907 — 1937), Kra- 
śnik, Szpital PCK 
Ścierski Jan (1911 — 1938) og., Tar- 
nowskie Góry, Szpital 
Ściesińska Rafalina (1897 — 1930) 
bakt., Kraków, ul. B. Zaleskie- 
go 8 

Sladkowska — zob. Kuropatwińska- 
Sladkowska 

śladkowski Zygmunt Antoni (1904 — 
1931) płuc., Rudka, pow. Mińsk 
Mazow., Sanatorium 
śląski Jan (1914 — 1940) og., Puck, 
ul. Prezydenta 16 

Śląski Julian (1873 — 1898) chir., gin., 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 79 
Śląski Krzysztof (1894 — 1925) dziec.. 
Lublin, ul. Karmelicka 2, m. 3 
Śląski Tadeusz (1905 — 1934) chir., 
Łódź, ul. Legionów 16 
Ślączkowa Zofia (1894 — 1923) gin., 
położ., Kraków, ul. Zwierzyniecka 
11 __ i 

ślcbodziński Antoni (1892 — 1918) og„ 
Bielsko, ul. 3 Maja la 
Siesicka Katarzyna zob. Karpińska- 
Ślesicka 

ślesiński Czesław (1907 — 1939) og., 
Poznań, ul. Grodziska 22, m. 3 

457 


ślesiński Kazimierz (1909 — 1936) 
płuc., Bystra Sl., Sanatorium 
Z. U. S. 

Sleszyńska-Krassowska Emilia (1914 
— 1947) og., Kolno, Szpital 

Sieczkowski Edward Andrzej (1912 — 
1938) og.. Bobowa, pow. Gorlice 

Ślęzak Kazimierz (1912 — 1933) 
wewn., Łódź, ul. Sienkiewicza 34, 
m. 6 

Slidziewski Konstanty (1913 — 1938) 
og , Łódź, ul. Różana 13, m. 1 

Ślipikowski Jan (1905 — 1932) og., 
Strzelce Krajeńskie, ul. Stalina 40 

śliwicki Zygmunt (1903 — 1938) wewn., 
Wrocław, ul. Ogrodowa 97, m. 1 

Śliwińska Jadwiga (1918 — 1942, 
nostr. 1945) og., Stęszew, powiat 
poznański, Rynek 12 

Śliwiński Tadeusz (1907—1933) gin., 
połoz., Kalisz, ul. Górnośląska 24 

Sliwonik Tadeusz (1908 — 1936) wewn., 
Tarnów, ul. Paderewskiego 17 

Slivar Mitulin (1899 — 1930) og., 
Wieluń, ul. Turowska 2 

Slivarowa Irena (1904 — 1930) og., 
Wieluń, ul. Turowska 2 

Sliżyński Aleksander (1894—1927) 
bakt., Bielsko, ul. Konarskiego 3 

458 


flrm OEI4C - book-olds.ru 
Slopek 


LEKARZE 


Swiderski 


Slopek Stefan (1914 — 1939) mikro- 
b olog, Kraków, Al. Mickiewicza 
13, m. 3 

Slosarski Piotr (1905—1931) og., Śle- 
sin. pow. Konin, ul. Żwirki i Wi- 
gury 49 

Sluzar Jarosław (1901 — 1930) og., 
Poznań, ul. 27 Grudnia 6, m. 7 

Sluzar - Łęczycka Karolina (1900 — 
1939) og., Poznań, ul. 27 Grudnia 
6, m. 7 

Śmiałek Czesław (1902 — 1931) og., 
Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 58 

Smialowski Włodzimierz Ludwik 
(1911 — 1938) og., Łódź, ul. Piotr- 
kowska 3 

Smiechowska Halina — zob. Dąb- 
rowska - Smiechowska 

Śmieja Józef (1900 — 1928) chir., Ka- 
towice, ul. Mielęckiego 10, m. 4 

Śmieszek Jan (1902 — 1928) chir., 
Bytom, ul. Moniuszki 8 

Śmigaj Jerzy (1909 — 1934) og., Rze- 
szów, Rynek 5 

Śmigielska Alina Zofia zob. Kowal- 
ska-Smigielska 

Śmigielska Maria (1891 — 1918) wewn., 
dziec., Wiskitki k/Żyrardowa 

Śmigielski Jerzy (1906 — 1932) wewn, 

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldz- 
ka 42 

Śmigielski Michał Agapit (1891 — 
1918) og., Pobiedziska, pow. po- 
znański, ul. Poznańska 6 

Sniechota Barbara Maria (1911 — 
1938) Szczytna Sl., pow. Kłodzko, 
ul. Leśna 39 

Sniegocka Maria Stanisława (1902 — 
1930) skór., wener., Zakopane, Sa- 
natorium Warszawianka 

Snieszko Tadeusz (1906 — 1935) 
wewn., Tarnów, ul. Starowolskie- 
go 17 

Śnieżek Janina Amalia — zob Ko” 
slowska-Snieżek 

439 


Snigóra Cyryl (1888 — 1918) wewn., 
Milicz, woj. wrocławskie 
Snigurowicz Aleksander Stefan (1900 
— 1929) chir., połoz., Włochy, ul. 
1 Maja 16, m. 5 

Snitowski Wacław (1838 — 1916) 
wewn., gin., Wyszków ^Bugiem 
Spiewankiewicz Stefan (1906 — 1931) 
chir., Radomsko, ul. P. O. W. 
82 

Swiatopelk L. zob. Zawadzki- Swia- 
topełk 

Swiątecka-Wierzbicka Jadwiga (1899 
— 1930), Warszawa, ul. Działdow- 
ska 1 

Swiątecki Stefan (1893 — 1918, nostr. 
1921) skór, wener., Bydgoszcz, Al. 
1 Maja 39, m. 1 

Świątek Rafał Franciszek (1912 — 
1938) połoz., Miechów, ul. Jagiel- 
lońska 

Swiątkiewicz Julian (1904 — 1929) 
neur., Szczecin, ul. Unii Lubelskiej, 
Szp tal PCK 

Swiątkiewicz Michał (1902 — 1928) 
skór., wener., Opole, ul. 3 Maja 
17 

Swiątkiewiczowa Maria — zob. 

Ciećkiewicz-Swiątkiewiczowa 
Świątkowski Stefan (1911 — 1935) 
neur, psych, Wrocław, ul. Łuka- 
siewicza 13, m. 3 

Swica Stanisław Marcin (1913 — 1939) 
Krasnystaw, ul. Targowa 16 
Swicowa Klementyna (1914 — 1939) 
og., Krasnystaw, ul. Targowa 16 
Swiderska Maria (1899 — 1923) gm„ 
Ostrów Maz., ul. Dreszera 14 
Swiderska - Łonicka Maria Agnie- 
szka (1906 — 1932) skór., wener., 
Łódź, ul. Piotrkowska 224, m 1 
Swiderski Edmund (1891 — 1923) 

wewn., Opole, ul. Kośnego 36 
Swid3rski Edward (1890 — 1916), War- 
szawa, ul. Nowogrodzka 12, m. 3 
Swiderski Józef (1894 — 1925) og., 
Ostrów Maz., ul. Jagiellońska 

460 


flrm OEI4C - book-olds.ru Swiderski 


LEKARZE 


Switłyk 


' Swiderski Ludwik (1912 — 1940, nostr. 
1946) wewn., Wrocław, ul. Prusa 
73, m. 4 

Swiderski Michał (1893—1946) 
stomat., Warszawa, ul. Nowogrodz- 
ka 48, m. 19 

Swidowa Zofia Stefania — zob. 
Olechnowicz- Swidowa 

Świeciło Adam — zob. Szpryngier- 
Swiecilo 

Świecka Maria Irena (1909 — 1945) 
og., Gdynia, ul. Zgoda 4, m. 1 

Swierczek Stanisław Władysław 
(1901—1928) neur., ps^ch., Mię- 
dzy rzecz-Obrzyce, poj. poznańskie 

Swierczek Stefania Maria (1901 — 
1930) dziec., Międzyrzecz-Obrzyce, 
woj, poznańskie 

Świerczewski Stanisław Julian Ma- 
ria (1900—1926) wewn , Szczecin- 
Stołczyn, ul. Nad Odrą 89 

Swierczyński Jerzy (1914 — 1945) 
chir , Łódź, ul. Wólczańska 195 

Swicrszezewska Antonina (1896 — 
1919) gin., Kraków, ul. Sereno 
Fenna 6, m. 6 

Swierzcw T ska Zyta Józefa (1899 — 
1928) dziec., Łódź, ul. 11 Listopada 
72, m. 10 

Świetlik Roman ( — ), S.e- 

radz, Szpital Powiatowy 

Svęieży Bronisław (1899 — 1925) 
wewn., chir., Kraków, ul. Krup- 
nicza 3, m. 8 

Swieżjński Zdzisław (1908 — 1933) 
wewn , Rakoniewice pow. wol- 
sztyński, ul. Garbary 1 

Święcicki Antoni Władysław (1914 — 
1944) og , Gdańsk-Oliwa, ul. Or- 
kana 9, m. 2 

Święcicki Tadeusz (1S94 — 1931) 
wewn., og., Sobolew, ul. Kolejo- 
wa 6 

Swięcka Maria — zob. Dropel- 
Swięcka 


Swięcki Jeremi (1913—1940) rentg., 
Katowice, ul. Wita Stwosza 1 

Swięcki Kazimierz (1888 — 1924) 
wewn., Milanówek, ul. Grudow- 
ska 2 

Swiętnicki Witold (1903 — 1930) 
wewn., epidem., Kraków, ul. Wro- 
cławska 1 

Świętochowski Tadeusz ( — ), 

Milanówek, ul. Niecała 2 

Swigoń Walenty (1886—1913) wewn., 
Poznań, ul. Wyspiańskiego 14, 
m. 4 

Swinarski Emil (1872—1900) cg., 
Toruń, ul. Szeroka 37 

Świniarski Mieczysław Wilhelm 

(1899—1932) chir., gin., położ., 
Warszawa, ul. Byczyńska 1 

Swirkowski Józef (1900 — 1930) og., 
Legnica, ul. Panieńska 17 

Swirski Andrzej (1911—1938) chir.. 
Zielona Góra, Szpital Garnizo- 
nowy 

Swistun Emil (1900 — 1928) og., Piła, 
Szpital Miejski 

Świtał Stanisław (1900 — 1939) wewn., 
hig , Warszawa - Beornerowo, ul. 
Boernera 33 

Switalska - Fularska Julia (1888 — 
1914) skór., wener., Warszawa, ul. 
Mierosławskiego 2 

Switalski Tadeusz (1916 — 1948) og., 
Wrocław, ul. Reja 22, m. 16 

Switalski Zbigniew (1889 — 1918) og., 
Lwówek, pow. Nowy Tomyśl, Ry- 
nek 13 

Świtała Jerzy Hieronim (1908 — 1936) 
og., Opole, ul. Kościuszki 23 

Świtek Józef (1908 — 1935) otolaryng., 
Lublin, ul. Narutowicza 30 

Switłyk Roman Teodor (1913 — 1939) 
Świmoujście, Szpital Powiatowy 


461 


462 


flrm OEI4C - book-olds.ru Tabeński 


LEKARZE 


Tamogórska 


Tabeński Zdzisław (1910 — 1938) chir., 
Gliwice, ul. Zwycięstwa 10 
Taczak Zygmunt Andrzej Jan (1907 — 
1933) og., Gniezno, ul. Lecha 13, 
m. 2 

Taczakowa Stanisława (1907 — 1933) 
dziec., Gniezno, ul. Lecha 13, m 2 
Taczała Franciszka (1906 — 1933) 
dziec., Ostrów Wlkp , ul. Gimnaz- 
jalna 22 

Tadlewski Edward (1902 — 1928) gin., 
Bydgoszcz, ul. Sw. Franciszka 3, 
m 4 

Taffet - Stański Karol (1898 — 1925) 
wewn., dziec., Szczecin, ul. Piotra 
Skargi, Szpital Garnizonowy 
Takowski Witold ( — ) laryng., 

Talarczyk Regina Maria (1905 — 1931) 
og , Katowice, ul. Warszawska 52 
Talarczyk Roman (1909 — 1935) lek. 

wojsk., Opole, ul. Pułaskiego 18 
Talaśka Józef (1916—1946) og., Gdy- 
nia, ul. Mościckich 1 
Talewski Jan (1901—1928) stomat., 
Katowice, Rynek 11 
Talewski Roman Tadeusz (1908 — 
1933) płuc., Zakopane, ul. Kościu- 
szki nr 1381 

Taiikowski Jan (1896 — 1925) pluć., 
Częstochowa, pl. Daszyńskiego 
13, m. 5 

Taiikowski Wacław (1888 — 1918) 
wewn., Kutno, ul. 29 Listopada 2 
Tallat Bohdan (1915—1939) chir., 
Kraków, ul. Wrocławska 1 
Tandeck Zofia (1914—1939) Wysoka, 
pow. Wyrzysk. Rynek 8 
Taniewski Józef (1899 — 1925) laryng., 
Łódź, ul. Piotrkowska 164 

463 


Tapeński Zbigniew (1910 — 1938) chir., 
Gliwice, ul. Zwycięstwa lc 
Tarando Bolesław (1894 — 1917) 
wewn., skór., wener., Radomsko, 
ul. Polna 53 

Tarasiewicz Łucja (1895 — 1928) ocz., 
Siedlce,* ul. Góreckiego 3 
Tarasiewiczowa Maria (1908—1934) 
dziec.. Sopot, ul. Sobieskiego 35 
Tarasów Maria Ludomiła Józefina 
(1905 — 1932) dziec., Sławatycze, 
pow Włodawa 

Tarczalowicz Władysław Michał 

(1907 — 1932) gin., połoz., Kraków, 
pl. Dominikański 2, m. 4 
Tarkowska Danuta Zofia (1891 — 
1924) wewn., Szczecin, ul. Boi. 
Krzywoustego 4 

Tarkowska Janina — zob. Giżyń- 
rka-Tarkowska 

Tarkowski Jan Telesfor (1908 — 
1938) og., Rogoźno, ul. Kościuszki 
29 

Tarkowski Władysław (1885 — 1912) 
chir., Płock, ul. Sienkiewicza 41 
Tarłcwska Ludwika Wacława Q914 
— 1937) wewn., Warszawa, ul. 
Marszałkowska 18, m. 4 
Tarnawska Anna Irena (1913 — 1937) 
og., Katowice, ul. Plebiscytowa 31 
Tarnawski Roman Jan Tadeusz (1910 
—1934) og., Katowice, ul. Plebi- 
scytowa 31 

Tarnawski Stefan (1898 — 1926) 
wewn , dziec., Warszawa, ul. 6-go 
Sierpnia 35, m. 3 
Tarnogórska Natalia (1907 — 1932) 
og„ Irena, k Dęblina, ul. War- 
szawska 61 

464 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Tamowicz 


LEKARZE 


Teuchmann 


Tarnowicz - Barlicka Helena (1899 
— 1925) dziec., Wrocław, ul. Pa- 
steura 11, m. 3 

Tarnowski Longin Zdzisław (1883 — 
1909) wewn., Ostrowy, pow. Czę- 
stochowa 

Tarpiński Andrzej (1902 — 1930) og., 
Słubice n/Odrą, woj. poznańskie 
Tarwidowa Maria (1879 — 1914) 
wewn., dziec., Brwinów, ul. Rynek 

l, m. 17 

Tarwid - Sidoruk Maria (1902 — 1931) 

dziec., Sochaczew, Szpital Powiat. 
Tasiecki Mieczysław Jan (1916 — 

1946) og., Sosnowiec, ul. Konra- 
da 9 

Tatarów Halina (1918 — 1942) wewn , 
Warszawa, ul. Rozorat 34/36, 

m. 25 

Tatzky Igor (1917—1946) og., Lublin, 
ul. Krak. Przedmieście 70. m. 7 
Taube Maksymilian (1907 — 1929) 
wewn., Łodz, ul. Gdańska 40, 
m. 14 

Taubenfeld Teofila Aniela — zob. 

Bystrzanowska-Taubenfeld 
Taubenfligel Wiktor (1909 — 1937) og., 
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Próżna 
5, m. 1 

Tchórznicki Radzisław (1896 — 1924) 
wener., Warszawa, ul. Marszał- 
kowska 95 

Teichman Aleksander Franciszek 

(1870 — 1896) wewn., Kraków, ul. 
Grodzka 61 

Teisseyre Zdzisław Jan (1903 — 1927) 
g'n , Gdynia, ul. 10 Lutego 5 
Tekielski Zbigniew (1907 — 1934) og., 
Piotrków, ul Słowackiego 7 
Telatycki Michał Stanisław (1898 — 
1925) płuc., Gdańsk, Akademia 
Lekarska (prof. A. L) 

Telcż^ński Alojzy (1903—1945, nostr. 

1947) og , Kraków, ul. Śląska 4 
Teleżyński Konstanty (1898 — 1924) 

gin., położ., Gdynia, ul. Kwiat- 
kowskiego 13, m. 3 

465 


Teliga Feliks (1911—1945) chir., 
Warszawa, ul. Noakowskiego 16, 
m, 9 

Temecki Roman Kazimierz (1912 — 
1936) dziec., Tarnów, ul. Sobie- 
skiego 2, m. 4 

Temecki Tadeusz Zenon (1905 — 
1931) og., Nowy Targ, ul. Szaflar- 
ska 44 

Tcmpelhoff - Tempski Julian (1910 
— 1936) skór., wener., Lódz, ul. 
Piotrkowska 103, m. 8 

Tempka Tadeusz Józef Michał Sta- 
nisław (1885 — 1911) wewn., Kra- 
ków, ul. Sw. Jana 1, m. 5 (prof. 
U. J.) 

Templowicz Jan Henryk (1897 — 
— 1924) chir., Rawicz, ul. 22 Stycz- 
nia 1 

Tempski Julian — zob. Tempelhoff- 
Tempski 

Tcnczyński Leon (1904—1932) wewn., 
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Uphan- 
gena 5 

Tenenbaum Ezriel (1892 — 1924) 
laryng., Piotrków, Al. 3 Maja 23 

Tenske Ferdynand Franciszek (1887 
— 1913) wewn., Częstochowa, Al. 
Wolności 28, m. 8 

Teppa Stanisław Marian Karol 

(1902 — 1927) neur., Wrocław, ul. 
Curie Skłodowskiej 48 

Terajewicz Antoni (1906—1931) chir., 
Kętrzyn, Szpital Powiatowy 

Terajewicz Stanisław (1875 — 1900) 
chir., Łowicz, N. Rynek 19 

Tesarzowa Walentyna Teofila Ja- 
nina (1895 — 1922) stomat., Kraków, 
ul. Karmelicka 9, m. 6 

Tessarowicz Leon Józef (1917—1946) 
og., Warszawa, Al. Zjednoczenia 
98, m. 6 

Tetmajer Alina — zob. Przerwa- 
Tetmajer 

Teuchmann Jan Karol (1908 — 1935) 
farmak., Warszawa, ul. Krakow- 
skie Przedmieście 26/28 

466 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Tewelowa 


LEKARZE 


Tomaszewicz 


Tewelowa Julia (1921 — 1942) og.. 
Szczecin, ul. Orląt 1, m. 17 
Thaler Chaim (1902—1935) skór., 
wener.. Jawor, ul. Żymierskiego 10 
Thiel Wojciech (1898—1927) og., 
Zabrze, ul. Wolności 545 
Thierowa Salomea (1900 — 1924) 
stomat., Kraków, ul. Sobieskie- 
go G 

Tiehy - Schmidt Ludwika (1900 — 
1926) gm , połoz., Zabrze, ul. 3-go 
Maja 29, m. 3 

Tieger Meier Wolf (1907 — 1935, 
nostr , 1946) skór., wener., Legnica, 
ul. Mickiewicza 4 

Tietz Karol Wiktor (1904—1934) gm., 
Łódź, ul. Moniuszki la, m. 14 

Tiktin Aleksander (1896 — 1928) gin., 
położ.. Łódź, ul. Żeromskiego 113 
Timofiejew - Dubieński Grzegorz 
(1898 — 1929, nostr. 1932) gin., 
poloz , Piotrków Kuj. 

Tirk Norbert (1890—1914) skór., 
wener., Katowice, ul. 3 Maia 40 
Titz Jadwiga — zob. Kosko-Titz 
Tkacz Aleksy (1907—1936) og , San- 
domierz, ul. Opatowska 11 
Tkaczow Józef (1900 — 1928) og., Bo- 
guchwała, pow. Rzeszów 
Tkaczyk Franciszek (1916 — 1946) og., 
Kraków, ul. Sw. Tomasza 31, 
m. 6 

Tobias Walter Józef (1885—1914) og., 
Szymrych, ul. Lubawska 31 
Tobiczyk Władysław Karol (1893 — 
1922) og„ Oleśnica, ul. Wały Ja- 
giellońskie 15 

Tobołkinia-Sielecka Nadzieja ( 

— ) Nowa Ruda, Szpital Miej- 

ski 

Tochowicz Leon (1897 — 1926) wewn., 
Kraków, ul. Reformacka 3 
Tochterman Adolf (1892 — 1921) 
wewn , Radom, ul. Piłsudskiego 7, 
m. 3 

Tochterman Adolf (1866—1892) 
wewn., Łódź, ul. Czerwona 4 

467 


Toczkowski Edmund Paweł (1917 — 
1947) og., Zgierz, ul. Szczęśliwa 64 
Tokarski Feliks (1868—1902) og., 
Jedlicze, pow. Krosno 
Tokarski Stanisław (1905 — 1928) chir., 
Warszawa, ul. Ludna 3. m. 7 
Tokarski Zygmunt Marian (1904 — 
1929) og , Jedlicze, pow. Krosno 
Tokarz - Mosurowa Helena (1900 — 
1925) dziec,, Włocławek, ul. Sło- 
wackiego 2a 

Tokarz Witold Franciszek (1906 — 
1934) gm , połoz., Przemyśl, ul. 

1 Maja 23 

Tokarz Władysław (1898—1926) og., 
Tczew, ul. Paderewskiego 8 
Tokarze wski Leopold (1905 — 1934) 
wewn., Zduńska Wola, ul. Złotnic- 
kiego 1 

Tolpa - Miedzińska Maria (1910 — 

1937) wewn , Warszawa, ul. Noa- 
kowskiego 2, m. 30 
Tołczyński Borys (1905 — 1931) 
laryng , Łódź, ul. Sienkiewicza 37, 
m. 21 

Tołłoczko Helena (1902—1929) dziec., 
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Saperów 
9, m. 1 

Tołłoczko Antoni (1908—1939) chir.. 

Białystok, ul. Orla 3, m. 3 
Tołuszyński Stanisław Marceli Jó- 
zef (1909 — 1935) og., Rzeszów, 
Szpital Garnizonowy 
Tołwiński Konrad (1882 — 1911) og., 
Chełm, ul. Obłońska 19, m. 12 
Tomasik Salomea Elżbieta — zob. 
L i ws zy c - Tom as ik 

Tomasik Stanisław — zob, Liwszyc- 
Tomasik 

Tomaszewicz Edward (1901 — 1929) 
chir, gm., Lubartów, Szpital Po- 
wiatowy 

Tomaszewicz - Hofmanowa Jadwiga 
(1906—1931) wewn., Białystok, ul. 
Ogrodowa 13, m. 2 
Tomaszewicz \Vincenty Ludwik 
(1876—1899) chir., Łódź, ul. Mo- 
stowa 32 

468 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Tomaszewicz 


LEKARZE 


Traczuk 


Tomaszewicz Zofia (1892 — 1916) 

dziec., Łódź, ul. Mostowa 32 
Tomaszewska Hanna Wanda Blanka 
(1899 — 1931) dziec., Poznań, ul. 
Noskowskiego 2 

Tomaszewska Janina — zob. Sikor- 
ska~Tomaszewska 

Tomaszewska Maria (1892 — 1919) 

gin , połoz.. Szczecin, ul. Noakow- 
skiego 14, m. 5 

Tomaszewska Matylda Kornelia 

(1884—1908) chir., dziec., Łódź, ul. 
Mostowa 32 

Tcmaszewska Natalia — zob. Bara- 
nowa-Temaszewska 
Tomaszewski Antoni (1878 — 1900) 
chir., Łódź, ul. Mostowa 32 
Tomaszewski Edward (1907 — 1932) 
og., Września, ul. Witkowska 11 
Tomaszewski Józef (1892 — 1921) og., 
Zabrze, ul. 3 Maja 55 
Tomaszewski Julian (1902 — 1930) 
chir. uroi. Kalisz pl. 11 Listopada 
15, m. 5 

Tomaszewski Michał Piotr (1905 — 
1935) wewn , Poznań, ul. Siemi- 
radzkiego 11, m. 8 
Tomaszewski Micha! (1914 — 1946) 
og., Gdańsk, Akademia Lekarska 
Tomaszewski Włodzimierz (1912 — 
1939) og , Gdańsk - Wrzeszcz, ul. 
Mierosławskiego 23 
Tomaszkiewiczowa Julia — zob. 

Bejnarowicz-T omaszkiewiczowa 
Tomaszunas Lucjan Bronisław (1897 
— 1925) og., Szczecin, Miejski 
Urząd Zdrowia 

Tomaszunas Zygmunt Walery (1891 
— 1915) wewn , gm., Otwock, ul. 
Słowackiego lla 

Tomczyk Bolesław (1902 — 1928) chir., 
Strzelin, ul. Wrocławska 41 
Tomczyk Edward (1915 — 1945) og., 
Sw dmca, Szpital Elżbietanek 
Tomczyk Krystyna Anna (1919 — 
1945) og., Świdnica, ul. Stalina I6a, 
m. 5 

469 


Tomczyk Stanisław August Jan 

(1888 — 1914) chir., Warszawa, ul. 
Mokotowska 57, m. 2 
Tomicka Maria (1906 — 1931) og., 
Bydgoszcz, ul. Mazowiecka 16 
Tomkiewicz Henryk (1899 — 1924) og., 
Kościan, ul. Kościelna 8 
Tcmkowicz Maria (1898 — 1925) 
wewn., gm., Warszawa, ul. Chełm- 
ska 20, m. 19 

Tondos Władysław (1900 — 1932) pluć., 
Zakopane, ul. Chramcówki, Sar 
natonum PCK 

Topolska Halina (1913 — 1939) og„ 
Tarnów, ul. Sowińskiego 11, m. 5 
Topolski Stanisław Feliks Ludwik 
(1893—1922) ocz., Warszawa, ul. 
Piusa XI 38 

Torbeczko Bernard (1910 — 1938) gin., 
położ , Łodz, ul. Andrzeja 27, m. 8 
Torchała Karol (1899 — 1927) og., Gli- 
wice, pl. Piastów 6 
Torliński Józef (1911 — 1936) og., 
Toruń, ul. Kraszewskiego 50 
Torokan Stanisław — zob. Popow- 
ski-Torokan 

Toruń Witold Mieczysław (1905 — 
1930) wewn., Warszawa, ul. Czer- 
wonego Krzyza 16, m. 22 
Totwen Aleksandra (1895 — 1926) 
ocz., Zielona Góra, ul. Żeromskie- 
go Ib 

Totwen Stanisław (1896 — 1926) 
laryng., Olsztyn, ul. Żeromsk e- 
go 2 

Towpik Józef (1908 — 1935) skór., 
wener., Warszawa, ul. Lekarska 
14 

Tracewski Czesław (1910 — 1939) 
psych., Abramowice k/Lublina, 
Klinika Psychiatryczna 
Trachtenherc Natan (1910 — 1934) 
chir., Jelenia Góra, ul. Mickiewi- 
cza 0 

Traczuk Eugeniusz (1893 — 1917) 
chir., Lipno, Szpital Powiatowy 

470 


flrm OEI4C - book-olds.ru 
Trnczyk 


LEKARZE 


Tryniecki 


Traczyk (Trybel) Jan (1903 — 1933) 
wewn., Wrocław, ul. Olszewskiego 
67 

Traczyk Zygmunt Teodor (1898 — 
1926) chir., uroi., Warszawa, ul. 
Oczki 6 

Tramer Egon (1913—1939) og., Biel- 
sko, ul. Mickiewicza 28 
Trawdosz Marian (1907 — 1932) og., 
Wieliczka, ul. Goliana 16 
Trawicki Aleksander (1907 — 1933) 
og., Kościerzyna, Rynek 14 
Trawińska - Lachowicz Maria (1909 
—1935) dziec., Zabrze, ul. Szczęść 
Boże 32a 

Trawiński Henryk (1886 — 1910) chir., 
Łódź, ul. Piotrkowska 181 
Trawiński Marian Witold (1890 — 
1914, nostr. 1925) chir., Sosnowiec, 
ul. Legionów 27 

Trąmpezyński Andrzej Marian (1901 
— 1928) chir., Skarżysko Kamien- 
na, Kolonia Robotnicza 41, m. 25 
Trefort Helena (1908 — 1939) wewn., 
Łódź, ul. Piotrkowska 109, m. 6 
Trejgiel vel Trygiel Jan Kazimierz 
(1895 — 1922) med. sąd., Lublin, ul. 
Bychawska 54, m. 7 
Trejgis Lubow (1891 — 1917) gin., 
Nasielsk, ul. Kościuszki 20 
Tremski Emil (1918 — 1945) wewn., 
Sobięcin, ul. Świdnicka 2 
Trenkner Mieczysław Leon (1902 — 
1928) chir., Gdańsk, ul. Nowy 
Świat 4 

Trenknerowa Alina — zob. Chmie- 
lewska-Trenknerowa 
Trębacz Tadeusz (1912 — 1938) og„ 
Opole, Koszary jedn. wojskowej 
nr 1418 

Trębicki Bohdan Stanisław (1908 — 
1936) gin,, Gorlice, ul. 3 Maja 3 
Tritszeł Eugenia (1893 — 1914) gin., 
Duszniki Zdrój, ul. Witosa 15 
Trochim Saturnin (1912 — 1936) og.. 
Sokółka, woj. białostockie, ul Gro- 
dzieńska 14 

471 


Trojanowski Andrzej Zygmunt (1905 
— 1930) chir., Warszawa, Al. Woj- 
ska Polskiego 31, m. 7 

Trojanowski Henryk (1902 — 1928) 

chir., Stalowa Wola, ul. Naruto- 
wicza 3, m. 6 

Trojanowski Jan (1906 — 1932) wewn., 
Wrocław, pi. Gnieźnieński 5, m. 4 

Trojanowski Stanisław (1899 — 1928) 
rentg., Wrocław, ul. Matejki 10, 
m. 4 

Tropauer Kalman (1886 — 1913) og., 
Sosnowiec, ul. Stalina 1 

Trószyńska Adela Jadwiga (1890 — 
1921) ocz., Radom, ul. Moniuszki 
13a, m. 2 

Trószyński Jan (1894 — 1922) wewn., 
płuc., Leszno, ul. Sienkiewicza 9 

Truchanowicz Zofia Krystyna (1923 
— 1946) og., Warszawa, ul. Środ- 
kowa 11, m. 8 

Truczka Zofia Wanda (1899—1927) 
og., Kłodzko, pl. Jedności 5 

Truskier Gustawa — zob. Fiedler- 
Truskicr 

Truszczyński Bronisław Kazimierz 
(1886 — 1916) og., Brodnica, ul. Pa- 
derewskiego 6 

Truszkowski Jan Tomasz (1873 — 
1903) dziec., Piotrków, ul. Piłsud- 
skiego 55 

Trybowska Wanda Eugenia — zob. 
Stankiewicz-Trybowska 

Trybuchowski Antoni (1916 — 1939) 
wener., Trzebnica, ul. Żymierskie- 
go 14 

Trybuchowski Kazimierz (1901 — 

1927) og., Sieradz, ul. P. O. W. 
11 

Trybuła Ignacy (1892 — 1925) og., Kę- 
ty, powiat Biała, ul. Sobieskiego 
234 

Trybusiewicz Stanisław (1911 — 1938) 
chir., położ., Radzymin, ul. 11-go 
Listopada 1 

Tryniecki Tadeusz (1900 — 1932) og , 
Grodzisko Dolne, pow. Łańcut 

472 


flrm OEI4C - book-olds.ru Trypolski 


LEKARZE 


Turkowa 


Trypolski Karol Józef (1881 — 1916) 
wewn., Warszawa, ul. Puławska 
44, m. 4 

Trzaska Bronisław (1913 — 1944) og., 
Grytów Sl. t ul. Lubańska 30 

Trzaska Marejan (1872 — 1899) wewn., 
połoz., Gucin, pow. Ostrów Maz. 

Trzaskowska Izabela Jadwiga — zob. 
Niedźwiedzka-Trzaskowska 

Trzaskowska Jadwiga Tekla (1881 
— 1914) wewn., Gąbin, pow. Go- 
stynin, ul. Północna 10 

Trzcińska Zofia Kazimiera (1920 — 
1947) ocz.. Warszawa, ul. Marszał- 
kowska 72, m. 3 

Trzebicka Stefania Ernestyna (1890 
— 1915) ocz, Kraków, uf. Basz- 
towa 4, m. J 

Trzebiński Jan Jerzy (1892 — 1923) 
wewn., Warszawa, ul. Marszałkow- 
ska 73, m. 10 

Trzeciak Kazimierz (1901 — 1931) og., 
Sianów, pow. koszaliński, ul. Młyń- 
ska 12 

Trzeciak Michał Wiesław (1907 — 
1935) og., Krotoszyn, ul. Zdunow- 
ska 43a 

Trzcpałka Walerian Konrad (1895 — 
1927) og„ Brzesko Nowe, pow. Mie- 
chów, ul. Lubelska 16 

Trześniowski Edward Jan (1912— 
1945) og., Leszno, Szpital Św. Jó- 
zefa 

Trzetrzewińskl Władysław (1903 — 
1931), Warszawa, ul. Zakop ańska 
19, m. l 

Trznadel Stanisław (1899 — 1925) og , 
Czeladź-Piaski, ul. Mickiewicza 5 

Tubiasz Stanisław (1889 — 1913) lek. 
adm., Warszawa, ul. Klonowa 12, 
m. 18 

Tubis Adam (1910 — 1938) wewn., 
Pisz, woj. olsztyńskie, ul. Ryba- 
cka 24 

Tuchendler Antoni (1873 — 1897) 
wewn., Warszawa, ul. Dynasy 2, 

m. 9 


Tukanowicz Felicjan (1889 — 1916) 
wewn., Warszawa, ul. Szeroka 14, 
m. 18 

Tukatsch Ludwika (1911 — 1936) og., 
Nowa Sól 

Tulczjński Marian Jacek (1910 — 
1937) wewn., Warszawa, ul. Fil- 
trowa 83, m. 3 

Tulec Otta (1912 — 1942) og., Łabędy, 
pow. Gliwice, ul. Kościelna 16 
Tumidajski Marian Józef Antoni 
(1903 — 1930) otolaryng., Katowice, 
ul. Pierackiego 15 
TumiłowiLZ Helena Jadwiga (1913— 
1941, nostr. 1948) wewn., Zakli- 
ków ul. Św. Anny 10 
Tamiłowiez Stanisław (1916 — 1941) 
og. Lublin, ul Zamojska 11, m. 3 
Tumlński Aleksander (1896 — 1925) 
wewn., Gliwice, ul. Jagiellońska 
12'VI 

Tumułka Józef (1899—1926) ch'r., 
Wodzisław śl., pow. Rybnik, ul. 
Wałowa 49 

Tupikow Jan (1885 — 1932) wewn., 
rentg., Żnin, woj. poznańskie, 
Szpital Powiatowy 
Tupikow Jerzy (1915—1934) chir., 
Żnin, pl. Wolności 21 
Tupikow - Radziwonowa Zofia (1914 
— 1938) dziec.. Nowe Miasto Lub., 
ul. Mickiewicza 4 

Turek Mojżesz (1908 — 1934) gin., 
połoz., B.ałystok, ul Polna 30 
Turel Mateusz (1892 — 1925) wewn., 
rentg., Goniądz, pow. białostocki 
Turheim Franciszek (1914 — 1946) 
wewn., Przemysł, ul. Kazimierza 
Wielkiego 1 

Turkiewicz Józef (1885 — 1910) chir., 
połoz., Mrocza, pow. Wyrzysk, ul. 
Kościuszki 12 

Turkiewicz Stanisław (1879 — 1910) 
og., Września, ul. Żwirki i Wigu- 
ry 26, m. 2 

Turkowa Maria Katarzyna Emilia 
(1882 — 1916) og., Kraków, ul. ŚW. 
Jana 9, m. 3 


473 


474 


flrm OEI4C - book-olds.ru Turnau 


LEKARZE 


Tyczewski 


Turnau Bogusława Bogna Janina 

(1917 — 1946) og., Kraków, ul. Stra- 
szewskiego 21. m. 2 
Turnheim Dawid (1886 — 1912) wewn,, 
dziec., Dzierzomów, pl. Wolności 
45 

Turnheim Franciszek (1914 — 19*0), 
Przemyśl, ul. Kazimierowska 1 
Turnheim Samuel (1879 — 1904) skór., 
Przemyśl, ul. Kazim erzowska 1 
Turowska Welta (1914—1939) og , 
Krosno n/Odrą, ul. Poznańska 29 
Turowski Bolesław (1885 — 1911) 
chir., gin., Ostrowiec, pow. Opa- 
tów, ul. Focha 3 

Turski Edward (1910—1938) wewn., 
Knurów, ul. Rybnicka 7 
Turski Jerzy ( — ), Warsza- 

wa, ul. Marszałkowska 66, m. I 
Turski Stanisław (1906 — 1935) wewn., 
Turońsk. Szpital Powiatowy 
Turski Zbigniew Eugeniusz (1914 — 
1939) chir., Łódź, ul. Piotrkowska 
159, m. 4 

Tursz - Tuszyński Mieczysław (1910 
— 1935) wewn., Kraków, ul. Sere- 
no Fenna 6, m. 14 
Turuto Antoni (1887 — 1926) adm, 
samt., Gorzów Wlkp., ul. Krajo- 
wej Rady Narodowej 25, m. 4 
Turyna Eugeniusz (1903—1929) gin., 
połoz., Kraków, ul. Krzywa 12 
Turzański Jan Marcin (1893 — 1923) 
og„ Strzelin, ul. Kopernika 36 
Tusiewicz Irena Zofia (1914 — 1937) 
og., Kraków, ul. Lubicz 22 
Tustanowski Zbigniew Kazimierz 
(1904 — 1929) og , Zabrze-Biskup^ce, 
ul. Św. Jana 8 

Tustkiewicz Roman (1906 — 1930) 
wewn., Bytom, ul. Ogrodowa 22 
Tuszewski Edmund (1900 — 1926) 
wewn., Warszawa, ul. Wileńska 
23, m. 5 

Tuszewski Stanisław (1885 — 1913) 
wewn., Wrocław, ul. Grabiszyń- 
ska 105 


Tuszkiewicz Alfred Roman (1906 — 
1930) wewn., Wrocław, ul. Pa- 
steura 11 

Tuszowska Irena (1911—1936) og., 
Katowice, Szpital Ubezp. Społ. 
Tuszyński Mieczysław zob. Tursz- 
Tuszyński 

Tuz Stanisław (1879—1907) taryng., 
Zalesie Adamów, Al. Kasztanów 
11 

Tuz Jerzy (1910 — 1935) chir., ortop., 
Szczecin, ul. Mickiewicza 132 
Tuzinkiewicz Romuald Piotr (1917 
—1941) og., Lwówek, pl. św. 
Jana 5 

Turschmid Zbigniew Wilhelm (1913 
— 1938) og., Wadowice, Rynek 20 
Twardosz Marian (1907 — 1932) lek. 

szkol., Wieliczka, ul. Goliana 16 
Twardosz Władysław Zygmunt (1909 
— 1936) chir, uroi., Poznań, ul. 
Szkolna 14/16 

Twardowski Józef (1900 — 1927) og., 
Chorzów - Batory, ul. Armii Czer- 
wonej 57 

Twardowski Marian Andrzej (1895 — 
1933) wewn.. neur., Kraków, ul. 
Rakowicka lla, m. 5 
Twardowski Zygmunt ( — ), 

Olsztyn, pl. Przyjaciół 37 
Twardowski Józef Jan Michał (1871 
— 1897) wewn., dziec., Skierniewi- 
ce, ul. Nowobielańska 25 
Twaróg Alfred (1902 — 1929) og„ 
Biała Krak., ul. 11 Listopada 31 
Tworkowska Amelia Romana (1899 — 
1925) chir., Warszawa, ul. Fra- 
scati 2, m. 2 

Tworóg Franciszek (1890 — 1917) og., 
Piła, ul. Wyrzyska 9 
Twórz Emanuel (1872 — 1901) og., 
Śmigiel, ul. Mickiewicza 31 
Tybor Adam (1910 — 1939) og., Ka- 
towice, ul. Francuska 20, m 24 
Tyczewski Lucjan (1912 — 1945) og., 
Poznań, ul. Daleka 6, m. 2 


475 


476 

fln 9\ OEI4C - book-olds.ru 
Tyczko 


LEKARZE 


Umbreit 


Tyczko - Kozłowska Eliza Teodora 
(1911 — 1934) wewn., dziec., War- 
szawa, ul. Puławska 132a 
Tyczka Witold (1892—1917) neur., 
Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 23 
Tyczkowski Julian (1900 — 1928) 
wewn., Zamość, ul. Lwowska 20 
Tyczyński Adam Józef Władysław 
(1913 — 1937) laryng., Biała, ul. 
11 Listopada 32a 

Tylicki Mieczysław (1908 — 1933) chir., 
Gliwice, ul. Dworcowa 15, m. 3 
Tylman Jerzy (1909 — 1936), Warsza- 
wa, ul. Chocimska 32, m. 4 

Tylusfński Witold Michał (1910 — 
1940) wewn., Kielce, ul. Sienkie- 
wicza 49 

Tymieniecka Wiera (1882 — 1911) 
wewn , dziec., Pabianice, ul. Ks. 
Skargi 36 

Tymiński Józef (1891—1916) chir., 
Z.elona Góra, ul. Stalina 29 
Tymosiewicz Piotr (1909—1935) og., 
Trzebinia, ul. Kościuszki 24 


Tymoslawski Włodzimierz (1909 — • 

1936) gin., połoz., Dobre, powiat 
Mińsk Maz. 

Tynecki Józef (1906 — 1933) gin., 
połoz., Lublin, ul. Chopina 3, m, 3 

Tynicki Mieczysław (1902 — 1928) 
skór., wener., Cieszyn, ul. 3 Maja 
24 

Typrowicz Stanisław Michał (1888 — 
1914) balneol., Jastrzębie Zdrój, 
ul. Mikołaja 5 

Tyrakowski Mieczysław (1912 — 1938) 
rentg., Żyrardów, ul. 1 Maja 49, 
m. U 

Tyszka Anna Maria (1919 — 1946) 
wewn., Wrocław, ul. Łukasiewi- 
cza 15 

Tyszkiewicz Zdzisław (1922 — 1946) 
og.. Poznań, ul. Dąbrowskiego 46, 
m. 7 

Tyszko Zofia (1897 — 1924) gin., 
pcłoż., Warszawa, ul. Czerwonego 
Krzyża 11, m. 21 

Tywuschik Franciszek (1896 — 1926) 
og„ Koronowo, pow. Bydgoszcz, 
ul. Cmentarna 11 


U 


Uchocka Zofia Wanda (1901 — 1927) 
dziec., Poznań, ul. Berwińskiego 
1, m. 6 

Ucka Ginter Bernad (1920 — 1945) og., 
Chorzów II, ul. Rymera 13, m. 18 
Ugnlfewska Janina (1904 — 1933) 

stomat., Warszawa, ul. Zakopiań- 
ska 29 

Uhl Adolf (1891—1919) ocz., Kato- 
wice, ul, Slarowiejska 2 
Uhryn Zbigniew Julian (1917 — 1945) 
og., Bytom, ul. Krakowska 17 
Ujejska Zofia — zob. ZieLńska- 
Ujejska 

Ujwary Stanisław (1910 — 1939) 

wewn., Biała Krak., ul, Bato- 
rego 3 

477 


Ukraińska Zofia (1900 — 1925) płuc., 
Poznań, ul. Fiołkowa 4a, m. 2 
Ulatowski Kazimierz Czesław (1886 — 
1913) og., Oborniki, woj. poznań- 
skie, ul. Dworcowa 76 
Uliszewski Florian (1884 — 1911) gin., 
Łódź, ul. Piotrkowska 153, m. 1 
Uliszewski Hieronim (1876 — 1901) 
og., Sopot, ul. Puławskiego 29 
Ulle Edward (1890—1921), Radość, 
pensjonat na Zboinej Górze 
Umbras Wincenty (1909 — 1931) 

wewn., Szczecin, ul. Armii Czer- 
wonej 6, m. 3 

Umbreit-Baurska Irena (1903 — 1928) 
dziec., Bydgoszcz, ul. Grunwaldz- 
ka 37 


fln 9\ OEI4C - book-olds.ru Umiastowski 


Yorbrodt 


LEKARZE 


Umiastowski Witold (1884 — 1911) 

płuc., Lublin, ul. Junoszy 8. m. 1 
Umiński Józef (1878 — 1914) wewn., 
Kutno, ul. Senatorska 8 
Unieszowski Adam (1890 — 1918, nostr. 

1921) chir., gin., Gdynia, ul. Świę- 
tojańska 36 

Urban Paweł Bronisław (1915 — 1940) 
płuc., Lublin, ul. Konopnicka 5, 
m. 10 

Urban Stanisław (1910 — 1939) og„ 
Warszawa, ul. Sandomierska 14, 
m. 16 

Urbanowicz Feliks Marian (1897 — - 
1925) chir., Chorzow, ul. Wolności 
21 

Urbanowicz Jan (1916 — 1941, nostr. 
1947) og., Jarosławiec, pow. Hru- 
bieszów 

Urbanowicz Jerzy Celestyn (1888 — 

1922) psych., Lubliniec, ul. Grun- 
wald? ka 1 

Urbanowska Janina ( — 1940) 

dziec., Lodź ul. Rokicińska 15 
Urbański Bolesław Franciszek (1913 
—1939) wewn., Kraków, ul. Dłu- 
gosza 2 


Urbański Oktawian Edmund (1894 
— 1926) og , Damasławek, powiat 
wągrowiecki. ul. Kryńska 3 
Urbański Zbigniew Ignacy Tadeusz 
(1912 — 1938) wewn., Nowy Sącz, 
ul. Sienkiewicza 24 
Urman Izydor (1904 — 1928) gin., 
połoz., Bytom, ul. Karola Miar- 
ki 3 

Urzędowski Hieronim Piotr (1893 — 
1930) wewn., gin., połoz., Kraków, 
ul Dietla 85, m 5 
Uszkiewicz Leon (1905 — 1934) wewn.. 

psych., Pruszków, ul. Drzymały 10 
Uszkicwiczowa Lidia (1908 — 1935) 
psych., Pruszkow-Tworki, Sznital 
Uszyrki Kazimierz Stanisław (1894 
— 1919) wewn, gin., Świebodzice, 
ul. Zamkowa 5 

Uszycki Władysław Jan (1904 — 1932) 
dziec., Sopot, ul. Rokossowskiego 
17 

Uszyń^ki Zygmunt (1908 — 1933) og., 
Bliżyn, pow. Kielce 
Uthke - Gubina Reise (1890—1914) 
wewn., Łowicz, ul. 1 Maja 11 


Valis Emil (1912—1943, nostr. 1947) 
og., Chrzanów, Szpital 

VałiSowa Stanisława — zob. Schy- 
lcny-Vałisowa 

Veith Jan (1917—1946) og., Pasłęk, 
woj. olsztyńskie 

Venułet Franciszek (1878 — 1904) 
patol., Łódź, ul. Żeromskiego 46, 
m. 8 (prof. U. Ł.) 

Vergess!ieh - Rohocki Stefan Ludwik 
(1894 — 1926) wewn., Kraków, ul. 
Lubicz 22 


V 

Yiresco K. zob. Zielińska - Viresco 
Voelkel Henryk (1914—1945) * og., 
Gorlice, ul. Słowackiego 4, m. 2 
Vogel Izydor (1895 — 1928) gin., Lodź, 
ul Narutowicza 4 

Vogtt - Kalinowski Stefan (1906 — 
1934) chir., Pabianice, ul. Szpital- 
na 2 

Voit Michał (1839—1914) wewn., 
Lublin, ul. Zamojskiego 23, m. 6 
Vorbrodt - Zajączkowska Jadwiga 
(1917 — 1940), Warszawa, ul. Skoli- 
mowska 6 


479 480 


flrm OEI4C - book-olds.ru Wacek 


LEKARZE 


Walc 


W 


Wacek Szczepan (1895 — 1924) ocz., 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Libermana 
17 

Wachnianin Miron (1877 — 1901) 

wewn., Kraków, ul. Krasińskiego 
22 

Wachnowski Włodzimierz (1892 — 1916) 
ftzykoter., Warszawa, ul. Dzien- 
nikarska 20 

Wachtel Henryk (1909 — 1935) wewn., 
Katowice, ul. Jana 4, m. 4 
Wachter Abraham ( ), Dzier- 

żoniów, ul. Kościuszki 13 
Wachulski Bronisław Tadeusz (1885 
— 1910) gin.. Dziedzice, ul. 3 Maja 
Waciński Wiesław (1895 — 1929) 
wewn., Warszawa, ul. Kałuszy li- 
ska 7 

Waczyński Czesław (1909 — 1934) og., 
Żabikowo, pow. poznański, pl. 
Wolności 10 

Waga Franciszek Jan (1887 — 1914) 
skór , wenr., Radom, ul. Planty 5 
Wagner Bronisław Paweł (1896 — 
1926) wewn., Kowary, woj. wro- 
cławskie, ul. Rynkowa 64 
Wagner Cecylia Renata (1911 — 1937) 
wewn,, dziec., Jelenia Góra, ul. 
Żeromskiego 15 

Wagner Konrad (1862 — 1886) wewn., 
Piotrków, ul. Legionów 20 
Wagner Ludwik (1873 — 1901) gin , 
połoz., Kielce 

Wagner Roman (1912 — 1942) gin., 
połoz., Kraków, ul. Jasna 10 
Wagner Tadeusz (1904 — 1928) chir., 
Skierniewice, ul. Sienkiewicza 24 
Wagolowski Tadeusz Adam (1909 — 
1937) og., Ropczyce 
Wagschal Leon (Meyer) (1892 — 1926) 
wewn., Środa Sl., pl. Wolności 79 

481 

Sms lpkarTV 16 


Wailer Samuel ( ), Łódź, 

ul. Kilińskiego 146 

Wajcht-Łapszewicz Irena Wanda 
(1914 — 1942, nostr., 1946) og., 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Roosevelta 
110, m. 1 

Wajda Józef (1897 — 1927) og., Cie- 
szyn, ul. Korfantego 31 

Wajda Kazimierz (1906 — 1933) og., 

Lublin, ul. Kołłątaja 5, m. 3 

Wajda Maria (1899 — 1926) og., 
Olkusz, ul. Gwarecka 24 

Wajda Maria (1912—1938) og., Wro- 
cław, ul. Stefczyka 55, m. 1 

Wajnbaum-Wierzbowska Alina Irena 
(1905 — 1929) mikrobiol., Łódź, ul. 
Sienkiewicza 51, m. 4 

Wajnbergowa Eugenia zob. Kostina- 
Wajnbergowa 

Wajnsztok Józef (1896 — 1925) wewn., 
Łódź, ul. Jaracza 30, m. 9 

Wajs Edward Józef (1892 — 1916) 
wewn., Legionowo, ul. Kazimierza 
Wielkiego 6a 

Wajs Marian (1921 — 1945) og., Je- 
lenia Góra, Szpital Miejski 

Wajszczuk Lucjusz Albin (1895- 
1923) wewn., dziec., Siedlce ul. 
Piłsudskiego 12 

Wakulicz Hieronim (1893 — 1916) og., 
Kosów Lacki, pow. sokołowski 

Walawski Hilary Włodzimierz (1896 
— 1926) neur., Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 121, m. 2 

Walawski Julian Roman (1898 — 1926) 
patol., Warszawa, ul. Bartosiewi- 
cza 11, m. 2 (prof. U. W.) 

Walc Jan Eugeniusz (1886 — 1912) 
chir., Warszawa, Al. Jerozolimskie 
51 

482 


flrm OEI4C - book-olds.ru 
Walc 


LEKARZE 


Waniewski 


Walc-Niemyska Wanda Elżbieta 

(1888—1913) hig., szkol., Podkowa 
Leśna, Borowin 

Walczak Maurycy Wacław (1898 — - 
1925) wewn., epidem., Gdynia- 
Orłowo, ul. Klonowa 15 
Walczak-Gerda Wiktoria (1910 — 
1935) dziec., Gdańsk-Wrzeszcz, ul 
Jaskowa-Dolma 43, m. 3 
Walczyński Jan Zygmunt '1917 — 
1945) med sąd., anatom, patol., 
Kraków, ul. Grottgera 24, m. 1 
Wałecki Henryk Hipolit (1907—1932) 
wewn., bakt., Warszawa, ul. Kie- 
lecka 28, m. 6 

Wałecki Zenon (1917—1945) chir., 
Warszawa, ul. Dworska 17 
Walentowski Władysław (1900 — 1932) 
chir.. Poniec WIkp , pow. Gostyń, 
ul. Kościuszki 13 

Walewski Jan (1890—1918) skór , 
wener., Białystok, ul. Sienkiewicza 
14, m. 9 

Walewski Leopold (1874 — 1899) dziec 
Będzin, ul. Kościuszki 2, m. 7 
Walewski Marian Ludwik (1884 — 
1912) gin., wewn., Tomaszów Ma- 
zowiecki, ul. P. O W. 9 
Walewski Mieczysław (1910 — 1920, 
Kłodzko, ul. Szarego Floriana 3 
Walewski Włodzimierz ( ), 

Tomaszów Maz., ul. POW 3 
Walęcki Mieczysław (1900 — 1928) og., 
Kałuszyn, ul. Piłsudskiego 
Walicki Jerzy (1906—1930) og., Ży- 
wiec, ul. św. Krzyska 19 
Walicki Julian (1904 — 1930) og , Byd- 
goszcz, ul. Jagiellońska 30 
Waligórski Kazimierz Faustyn (1910 
— 1938) og., Wolbrom, ul. Pilicka 
20 

Waligórski Witold Romuald (1895 — 
1923) ocz., Poznań, ul. Daszyńskie- 
go 80 

Waliszewski Stanisław Kazimierz 
(1912 — 1935) anatom., opis. i top., 
Rogoźno, pow. Oborniki, ul. Wielka 
Poznańska 15 

483 


Walker Adam (1897 — 1928) og., skór., 
Krosno, ul. Sicińskiego 4 
Walkiewicz-Małofiejowa Halina (1906 
— 1938) gin , połoz., Wadowice, ul. 
Żwirki i Wigury 4 
Wałkowska-Helczyńska Halina Jo- 
anna (1906 — 1932) wewn., Warsza- 
wa, ul. Gdańska 2, m. 140 
Wall Zbigniew Roman (1905 — 1932) 
og., Żarów, ul. 1 Maja 13 
Waller Stanisław (1904 — 1930) wewn,, 
Łodz, ul. Kilińskiego 46 
Walski Stefan (1909—1934) chir., 
Gostyń, ul. Szewska 1 
Walter Bolesław (1886 — 1915) wewn., 
płuc., Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza 
34 

Walter Franciszek Ksawery (1885 — 
1911) skór., wener., Kraków, Ry- 
nek Kłeparski 6 (prof. U. J ) 
Walter Wilhelm zob. Dussil-Walter 
Wałach Józef (1890—1914) og., Bielsk, 
ul. Grunwaldzka 1 
Walczyński Zygmunt Jan (1893 — 
1923) chir., Środa, ul. Żwirki i Wi- 
gury 9 

Wałejlco Kazimierz ( — ), Ży- 
rardów, ul. Wysockiego 6 
Wałęga Karol Marian (1901 — 1929) 
og., Gorlice, ul. Biecka 24 
Wanałowicz Paweł (1904 — 1938) og., 
Stwała pod Ojcowem, pow. olkuski 
Wanat Władysław Antoni (1902— 
1930) og., Siersza, Ubezpiecz. 
Wandcl Konstanty Bogusław (1876 — 
1901) gin, poloz.. Warszawa, ul. 
Nowogrodzka 40, m. 17 
Wang Stefan (1914—1939) og., Lu- 
bań, ul. Magistracka 9a 
Wangler Józef Augustyn (1910— 
1937) og., Wejherowo, ul. Sobie- 
skiego 251 

Wangrowski Mieczysław (1901 — 1932) 
og., Tomaszów Maz., ul. Św. Anto- 
niego 26 

Waniewski Edward (1924 — 1943) 
anat. pat., Kraków, ul. Kazimierza 
Wielkiego 18, m. 5 

484 


flrm OEI4C - book-olds.ru Warakomski 


LEKARZE 


Wasilewski 


Warakomski Zbigniew ( — ), 

Warszawa, ul. Krasińskiego 18, 
m. 127 

Warchalowska- Ambros Danuta (1909 
— 1935) wewn., Warszawa, ul. 
Niemcewicza 9, m. 141 
Warchalowska Feliksa Józefa (1883 
— 1912) Szczebrzeszyn, pow. Za- 
mość, ul. Kościelna 44 
Warchalowska Maria (1909 — 1935) 
ocz , Kraków, ul. Konarskiego 10, 
m. 1 

Warchałowski Czesław (1908 — 1935) 
neur„ psych., Kraków, ul. Konar- 
skiego 10 

Warchocka Maria (1897 — 1923) skór., 
wener., Siedlce, ul. Piłsudskiego 
26 

Warchoł Kazimierz (1905 — 1934) og., 
Lisków, gm. Strzałków, pow. Ka- 
lisz 

Warczewski Jan Ludwik (1916 — 1946) 
og„ Łodz, ul. Kniaziewlcza 1/3, 
Szpital na Radogoszczu 
Wardęcka Halina ( ), Łódź, 

ul. Zawadzka 8 

Warejko Stanisław (1912 — ) Wy- 

dminy 

Warenicki Zygmunt (1915 — 1941) og., 
Kunów 44a, pow. Nysa 
Waręda Maciej (1887—1918) hig., 
wewn., zakaź., Tarnów, ul. Wało- 
wa 1 

Warhaft Stanisław (1903—1931) 
wewn., Sopot, ul. Stalina 780 
Warm Izajasz (1909—1937) płuc., 
Łódź, ul. Andrzeja Struga 27, m. 8 
Warna-Wiesławski Józef (1907—1935) 
wewn , Sopot, ul. Chopina 9 
Warpechowski Bernard (1898 — 1928) 
neur., psych., Poznań, ul. Daszyń- 
skiego 22, m. 8 

Warszawski Fabian (1886 — 1913) 
wener., Tomaszów Maz„ ul. Sw. 
Antoniego 12, m. 5 
Warszewski Stefan (1912 — 1936) 
płuc., Bukowiec, pow. Jelenia 
Góra, Zakłady Leczenia Gruźlicy 

-485 


Wartałowska Irena zob. Gac-War- 
tałowska 

Wartanowicz Emil (1899 — 1927) płuc., 
Warszawa, ul. 11 Lijstopada (14, 
m. 4 

Warzański Edmund (1867 — 1894) 

wewn., Piaski, pow. lubelski 

Warzecha Leopold Antoni (1900 — 

1931) og., Miechów, ul. Jagielloń- 
ska 3, m. 6 

Wasiclewski Franciszek (1891 — 1920) 
nostr. 1922) og., Chełmno, ul. Gru- 
dziądzka 17 

Wasilew Zenona zob. Zygiert-Wa- 
silew 

Wasilewska Albertyna (1915 — 1939) 

og., Radom, ul. Malczewskiego 21, 
m. 6 

Wasilewska - Mironowicz Eugenia 
(1891 — 1916) bakt., Warszawa, ul. 
Sienna 48a, m. 17 

Wasilewska Jadwiga (1908 — 1937) 
dziec., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Sien- 
kiewicza 5a, m. 4 

Wasilewska-Bryndza-Nacka Janina 
(1914 — 1945) og , Warszawa, ul. 
M. Konopnickiej 5, m. 12 

Wasilewska Wiktoria (1916 — 1946) 
og., Wyszków, ul. Wspólna 3 

Wasilewski Antoni (1902—1929) 

rentg., Połczyn-Zdrój, ul. Roose- 
velta 3 

Wasilewski Czesław (1906 — 1935) 

og., Świdnica, ul. Jagiellońska 1 

Wasilewski Jerzy Marian (1912 — 
1945) wewn., Otwock, ul. Gen. Si- 
korskiego 11 

Wasilewski Leon Wincenty (1900 — 
1927', otolaryng., Gdańsk, ul. Hoene 
Wrońskiego 12 

Wasilewski Mikołaj (1906 — 1938) 

gin.. Warszawa, ul. Skaryszewska 
11, m. 19 

Wasilewski Roman Mateusz (1882 — 
1908) gm., Warszawa, ul. Nowo- 
grodzka 44, m. 2 

486 


flrm OEI4C - book-olds.ru Wasilewski 


LEKARZE 


Weich 


Wasilewski Tadeusz (1906 — 1931) 

anatom., skór,, Łódź, ul. Kopciń- 
skiego 36, m. 1 

Wasilewski Witold (1899 — 1932) og., 
Sosnowiec, ul. 3 Maja 35a, m. 5 
Wasilewski Zenon (1913 — 1943) chir., 
Radom, pl. 3 Maja la 
Wasserman Izaak Izydor (1908 — 1933) 
og., Wrocław, ul. Włodkowicza 33 
Wasserman Józef (1888 — 1915) dziec., 
Dzierżoniów, ul. Stalina 6 
Waszczuk Eugeniusz (1900 — 1936) 
gin., połoz., Toruń, ul. Łazienna 
20, m. 4 

Waszyński Kazimierz (1914 — 1941) 
gin., położ., Nowy Imielin, poczta 
Pyry, ul. Zaolziańska 10 
Waśniewski Konstanty (1911 — 1938) 
og., Gryfice, ul. Kościuszki 30, m. 2 
Watach Józef (1890 — 1914) og , Biel- 
sko, ul. Grunwaldzka 1 
Watejko Kazimierz (1902-1929) 
wewn., Żyrardów, ul. 1 Maja 2 
Watta- Skrzydlewski Bogusław (1892 
— 1920) serce, Katowice, Rynek 3 
Watten Ignacy (1869 — 1896) chir., 
Łódź, ul. Piotrkowska 124 
Wawrzyniak Mieczysław (1905 — 1932) 
stomat., Jarocin Poznański, ul. Pa- 
derewskiego 8 

Wawrzyniak Stanisław (1895—1927) 
wewn., Poznań, ul. Piekary 9, m. 4 
Wawrzyniuk Józef Stanisław (1913 
— 1940) chir., Warszawa, ul. Mac- 
kiewicza 7, m. 5 

Wawrzyńska Jadwiga (1911 — 1935) 
wewn., Łódź, ul. Piotrkowska 277, 
m. 3 

Wawrzyńska Maria (1896 — 1926) 
bakt., Bydgoszcz, ul. Kujawska 4 
Wawrzyński Eugeniusz (1912 — 1937) 
wewn., Łódź, ul. Piotrkowska 277, 
m. 3 

Waydowski Tadeusz Adam (1909 — 

1937) Ropczyce, pow. Dębica 
Wądołowski Władysław Jerzy (1911 

1938) chir., gin., Sopot, ul. Ro- 
kossowskiego 31 

487 


Wągrowski Wacław (1908 — 1933) 

chir., Łódź, ul. Jaracza 36b, m. 6 
Wąsowicz Stanisław I Andrzej (1896 
— 1921) wewn., Warszawa Al. Je- 
rozolimskie 41, lecznica Alfa 
Wąsowski Michał Robert (1914 — 1939) 
chir., Przasnysz, Swierszczewo 23 
Wąsowski Stanisław (1899 — 1928) 

gin., połoz., Warszawa, ul. Słowac- 
kiego 5,13, m. 113 

Wąsowski Stefan Teodor (1879 — 1914) 
og., Elbląg, ul. Kajki 2 
Wątorek-Wątorski Kazimierz (1909 — 

1934) płuc., Gliwice, ul. Korfan- 
tego 3, m. 3 

Wątorski Kazimierz zob. Wątorek' 
Wątorski 

Wątróbska Marcelina (1900 — 1930) 
wewn., Sędziszów, pow. Dębica, 
Rynek 11 

Wcisło Wincenty Jan (1913 — 1938) 
Kraków, ul. Radziwiłłowska 28, 
m. 10 

Wdowiak Józef (1904 — 1933) og., 
Bytów, Starostwo Powiatowe 
Wdowiak Kazimierz (1902 — 1930) 
wewn., gm.. połoz., Włocławek, 
Stary Rynek 4 

Wdziękońska Stanisława Agata (1896 
— 1925) skór., wener., Warszawa, 
ul. Dynasy 6, m. 12 
Weber Zbigniew (1916 — 1941) og., 
Wrocław, ul. Pugota 12 
Webersfełd-Chmielowiec Zofia (1909 
— 1935) dziec., Wrocław, ul. Wito- 
sa 45 

Wecewicz Stefan (1887 — 1925) wewn., 
neur., psych., Ceków, pow. kali- 
ski 

Wechter Abraham (1905 — 1933) 
wewn., Dzierżoniów, ul. Radkie- 
wicza 35 

Wecka-Szmidtowa Maria (1907 — 

1935) dziec., Konstancin, ul. Kra- 
szewskiego 25 

Weich Salomea (1894 — 1922) og„ 
Trzcińsko Zdrój 

488 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Weinber 


LEKARZE 


Wertheim 


Weinber Ignacy Konrad (1912 — 1939) 
pluć., Wrocław, Szpital Sw. Józefa 
Weinberg Anna (1902 — 1928) skór, 
wener.. Katowice, ul. Żwirki i Wi- 
gury 23, m. 5 

Weinberg Henryk (1893 — 1923) gin., 
Katowice, ul. Żwirki i Wigury 23, 
m. 5 

Weiner Irena (1912—1936) wewn. 

Kraków, pl. Matejki 3, m. 6 
Weiner January (1910 — 1936) gin., 
Kraków, pl. Matejki 3 
Weinert Alojzy (1907—1936) og., 
Krotoszyn, ul. Zdunowska 33 
Weincrtowa Maria (1912—1945) og., 
Krotoszyn, ul. Zdunowska 33 
Weingarten-Wójcikowa Maria Mal- 
wina (1903—1927) wewn, tiziec., 
Kraków, ul. Wrocławska 1 
Weinloes Jakub (1914—1941, nostr. 
1945) og., Kończyce, pow. Kato- 
wice. ul. Perszla 7 
Weinsberg Jakub ( ), Ot- 

wock, ul. Reymonta 59 
Weirowski Tadeusz (1912 — 1939) og., 
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 
2b 

Weiser Paweł (1897—1925) og., Na- 
silę, pow. Głubczyce 
Weiss Dezydery Stanisław (1887 — 
1914) og., Rawicz, ul. Wały Ko- 
ściuszki 9 

Weiss Marek (1889 — 1914) wewn., 
Kraków, ul. Kołłątaja 14. m. 3 
Welssberg Roland (1915 — 1940) 
wener.. Jelenia Góra, ul. Wzgó- 
rze Partyzantów 25 
Wejroch Kazimierz (1906 — 1933) 
chir., Warszawa, ul. Walecznych 
36, m. 2 

Wejroch Tadeusz (1896 — 1926) wewn,. 
Łomża, ul. Krótka 2 
Wejsflog Gabriel (1908—1934) chir., 
Warszawa, ul. Oczki 6 
Weker- Szczepańska Halina (1910 — 
1938) dziec., Warszawa, ul. Filtro- 
wa 59, m. 3 


Welbeł Stanisław (1893—1928) 
wewn , Warszawa, ul. Targowa 70, 
m. 104 

Weler Wilhelm (1912—1941) og., 
Nidzice ul. Mickiewicza 13 
Welfeld Klementyna (1887—1915), 
Warszawa, ul. Spacerowa 20 
Welke Janusz (1909 — 1946) wewn., 
Piaseczno, ul. Kościuszki 49, m 9 
Welke Oskar Otton (1903—1929) 
ocz., Tarnów, ul. Nowy Świat 33 
Welman Roman (1888 — 1921) chir., 
Warszawa, ul. Em. Plater 33. m. 3 
Wenclik Stanisław (1916 — 1947) og., 
Białystok, ul. Elektryczna 8 
Wenda Lucjan (1894 — 1923) ocz., 
Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 7 
Wengris Maria Helena (1910 — 1934) 
gin., Katowice, ul. Jordana 19, m. 3 
Wenzel Karol Józef (1885 — 1914) 
wewn., Kraków, ul. Siemiradzkie- 
go 19 

Weraksa Gerard (1907 — 1933) laryng., 
Warszawa, ul. Śniadeckich 18 
Weremowicz Jan (1914 — 1945) og., 
Wisła, 985, pow. Cieszyn 
Wereszczako Zofia (1890 — 1916) 
dziec., Poznań, ul. Grodziska 6, 
m 2 

Werko Adam ( — ), Warsza- 

wa, ul. Hoża 88 

W’erner Artur Karol (1898 — 1926) 
wewn., Szczawnica, pl. Dietla 6 
Werner Maria (1873—1908), Otwock, 
ul. Reymonta 31 

Wemic Marek Leon (1870 — 1895) 
skór., wener., Warszawa, ul. Wi- 
śniowa 48 

Wernic Zofia Czesława Stanisława 
(1900 — 1926) dziec., Warszawa, ul. 
Wiśniowa 48, m. 5 
Wernicki Jan (1897—1926) hig., 
Warszawa, ul. Mickiewicza 25, 
m. 181 

Werter Adela (1907 — 1939) wewn., 
Sobięcin, ul. Em. Plater 1 
Wertheim H. zob. Kolodziejska-Wert- 
heim 


489 


490 

flrm OEI_lC - book-olds.ru 


Wertheim 


LEKARZE 


Wiciński 


Wertheim Tomasz Tadeusz (1910 — 
1935) wewn,, Warszawa, Al. Jero- 
zolimskie 7 

Weryk Józef (1904 — 1933) wewn., 

Bytów, ul. Cicha 7 
Wesołowski Jerzy (1913 — 1939) og., 
Pyzdry, pow. Konin, ul 11 Listo- 
pada 44 

Wesołowski Stefan (1908 — 1933) 

uroi., chir., Warszawa, ul. Piu- 
sa XI 3 

Westrych Otton Feliks (1910—1936) 
epidem., Kraków, ul. Smoleńsk 1 
Wetter Jan Erwin ( — ), Iła- 

wa, ul. Kościuszki 10 
Weyland Józef Maurycy (1886 — 1917) 
wewn., Łódź, ul. Zgierska 104 
Węcewicz Stefan (1887 — 1925) psych., 
Ceków, pow. Kalisz 
Węckowski Kazimierz (1881 — 1906), 
Warszawa, ul. Szustra 33, m. 3 
Wędlikcwska Henryka (1896 — 1924) 
gin., Katowice, ul. Kościelna 10 
Wędłikowski Kazimierz (1891 — 1923) 
gin., Katowice, ul. Kościelna 10 
Węgieł Stanisław Feliks (1900—1925) 
stomat., Rybnik, ul. Gimnazjalna 8 
Węgier Janina Józefa (1908 — 1938) 
wewn., gin., Warszawa, ul. Piu- 
sa XI 24, P. C. K. 

Węgierko Jakub Ryszard (1889 — 

1914) wewn., Szczecin, Akademia 
Lekarska 

Węgierkowa Stefania (Sima) (1891 — 

1915) ocz., Lublin, ul. Chopina 17 
m. 6 

Węgierska-Paradecka Janina Teo- 
dozja (1912 — 1939) wewn., Chełmy, 
ul. Łódzka 105 

Węgleńska-Dreszer Helena (1901 — 
1927) neur„ psych., Warszawa-Żo- 
libórz, ul. Sobieskiego 2, m, 92 
Węglewicz Karol Marian (1900 — 1928) 
chir., Warszawa, ul. Moniuszki 4, 
m. 6 

Węglewski Mieczysław Franciszek 
(1894 — 1926) og., Tczew, ul. Mo- 
stowa 3 

491 


Węgliński Zygmunt Jan (1874 — 1903) 
chir., gin., Ostrowiec, ul. Iłżecka 
42 

Węglowska Maria (1896 — 1925) 
rentg., Rzeszów, ul. 3 Maja 9 
Węgrzynowicz Julian (1902 — 1929) 
og , Lębork, ul. Zwycięstwa 34 
Węgrzynowska Krystyna Dobruchna 
(1915 — 1939) płuc , Bukowiec, pow 
Jelenia Góra, Sanatorium 
Węgrzynowska Stella Maria Hen- 
ryka (1885 — 1911) anal., lek Bu- 
kowiec, pow. Jelenia Góra 
Węgrzynowski Lesław Żarnota (1885 
— 1910) wewn., płuc., Bukowiec 
pow. Jelenia Góra 
Węslaw Eleonora (1895 — 1932) dziec., 
Poznań, ul. Prusa 4, m. 8 
Wętka Mieczysław Franciszek (1903 
— 1939) chir., Murcki, ul. Ogrodo- 
wa 4 

Wężyk Andrzej syn Stefana (1888 
— 1913) skór., wener., Gdańsk- 
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 136 
Wiankowski Tadeusz (1907 — 1937) 
wewn., Łódź, ul. Stalina 69, m. 15 
Wiatrolik Leopold Augustyn (1890 
— 1922) og., Koźmin, ul. Krotoszyń- 
ska 5 

Wiącek Tadeusz Marian (1914 — 1946) 
og., Kraków, ul. Zwierzyniecka 6 
Wiązownicka Maria Antonina (1900 — 
1927) dziec., Wieliczka, ul. Ko- 
ścielna 1 

Wichłiński Jan Kazimierz (1912 — 
1940) og., Golina, n/Wartą, pow. 
Konin, ul. Kościelna 
Wichura Maria Jadwiga (1911 — 1935) 
dziec., Częstochowa ul. Narutowi- 
cza 129 

Wicikowska - Sielicka Felicja (1914 — 
— 1939) stomat., Wronki, powiat 
Szamotuły, ul. Poznańska 26 
Wicińska Anna Kornelia (1895 — 1922) 
og., Kraków, ul. Filarecka 16 
Wiciński Zenon (1909 — 1939) og., 
Ostrów Wlkp., ul. Sienkiewicza 2a 

492 


flrm OEI4C - book-olds.ru 
Wiczewski LEKARZE Wierzbowski 


Wiczewski Zbigniew zob Wiczuk- 
Wiczewski 

Wiezuk-Wiczewski Zbigniew (1907 — 
1936) chir, Brzeziny, k Łodzi, ul. 
Warszawska, Szpital Powiatowy 
Wiczyk Barbara (1914—1940) og., 
Gdynia, ul. Czerwonych Kosynie- 
rów 89 

Wiczyk Stanisław (1912—1939) og., 
Gdynia, ul. Morska 89 
Wideman Maria I (1879—1914), War- 
szawa, ul. Waszyngtona 104 
Wideman Maria II ( — ), War- 

szawa, ul. Marszałkowska 18, m 10 
Widmański Tadeusz Dionizy (1894— 
1923) gin., połoz., Radom, ul. Mo- 
niuszki 19 

Widy Władysław (1910—1935) otoln- 
ryng., Poznań, ul. Matejki 60, 
m. 10 

Widy-Demb T ńska Lubomira (1911 — 

1935) dziec., Poznań, ul. Matejki 
ska 152, m 3 

Widy-Wirski Feliks (1907—1931) gin., 
połoz., Warszawa, ul. Armii W. P. 
16 

Widzer Stefan (1912—1937) chir., 
Łódź, ul. Piraniewicza 2, m. 11 
Wiechno Wojciech Bolesław (1914 — 
1940) Warszawa, ul. Płocka 26 
Wieczorek Janina zob. Domańska" 
Wieczorek 

Wieczorek Paweł Teodor (1917 — 
1948) og., Strzybnica, pow. Tarno- 
górski, ul. Wyzwolenia 5 
Wieczorek Wilhelm Stefan (1912 — 
1946) og., Głubczyce, ul. Kościuszki 
24 

Wieczorkiewicz Piotr Symeon (1904 
—1934) og., Wrocław, ul. Maks. 
Gierymskiego 76 

Wieczów Jan (1901—1934) neur , 
psych., Grudziądz, ul. Sienkiewicza 
12 

Wieją Jan (1909—1939) skór., Kra- 
ków, ul. Kopernika 17 
Wielgolawski Tadeusz (1904 — 1934) 
og., Bytom, ul. Dworcowa 2 

493 


Wielgus Jan (1913—1939) og , Wałcz, 
ul. M. Buczka 11 

Wieliczański Henryk (1905—1931) 
wewn., płuc., Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 142, m 3 

Wielrka Hildegarda Helena (1892-&- 
1926) rentg., Legnica, ul. Kaspro- 
wicza 84 

Wiendlocha Michał (1892—1921) 
neur., psych., Świętochłowice, uh 
Armii Czerwonej 23 

Wierny Janina Maria zob Paliwoda" 
Wierny 

Wierusz Lech Bohdan Marian (1917 
—1945) og., Poznań, ul. Ogrodowa 
18, m 2 

Wierzba Sobiesław Alojzy (1911 — 
1937) gin., Chorzów, ul. Strzelców 
Bytomskich 11 

Wierzbicka zob. Swiątecka-Wierz- 
bicka 

Wierzbicki Antoni (1899 — 1933) 
wewn.. gin , Błonie, ul. Rokicka 23 
Wierzbicki Erazm (1894 — 1925) 
wewn., dziec., hig., szkol., Puławy, 
ul. Izabeli 8 

Wierzbicki Henryk (1915 — 1945) 
dziec., Wrocław, ul. Traugutta 109 
Wierzbicki Józef Marian (1920 — 1945) 
og., Poznań, ul. Szkolna 14 16 
Wierzbicki Leon (1902 — 1933) chir., 
gin., połoz., Turońsk, pow. Jele- 
nia Góra, Szpital 

Wierzbicki Ludwik (1900 — 1933) 
chir., Warszawa, ul. Sienna 72, 
Wierzbicki Roman (1907 — 1935) og., 
Pabianice, ul. Reymonta 5 
Wierzbowska Alina Irena zob. Wajn- 
baum- Wierzbowska 
Wierzbowska - Prokopowicz Maria 
( 1894 — 1919) dziec., Wrocław, ul. 
Marcinkowskiego 8, m. 2 
Wierzbowski Józef (1902 — 1929) 
wewn., Łódź, ul. Sienkiewicza 51, 
m. 4 

Wierzbowski Wacław (1894 — 1922) 
og., Starogard, Rynek 3 

494 


flrm OEI4C - book-olds.ru Wierzbowski 


LEKARZE 


Wilimowski 


Wierzbowski Władysław Brunon (1864 
— 1888) wewn., Gdańsk- Wrzeszcz, 
ul. Jaśkowa Dolina 20a 
Wicrrejewskl Andrzej (1914 — 1939) 

wewn., Poznań, ul. Mielzyńskiego 
■*23, m. 2 

Wierze jskl Stefan (1891 — 1917) 
wewn., Puławy, ul. Lubelska 89 
Wierzgacz Roman Józef (1913 — 1945) 
og., Warszawa, ul. Klonowa 12, 
m. 13 

Wierzuchowskl Mieczysław Broni- 
sław (1895 — 1920) wewn., Łódź, ul. 
Śródmiejska 36 (prof. U. Ł.) 
Wiese Arthur Walter Richard (1892 
— 1921) og., Dzierżoniów, Rynek 38 
Wieslawski Józef zob. Warna-Wie- 
sławski 

Wieteska Otylia ( — ), War- 

szawa, ul. Marymoncka 49, m. 11 
Wietrzna Władysława (1908 — 1937) 
og., Andrychów 712, pow. Wado- 
wice 

Wietrzny Apolinary (1899 — 1934) 
og , Andrychów, pow. Wadowice 
Więcki Jan (1908—1939) og., Pel- 
plin, ul. Biskupia 1 
Więckowska-Lechowicz Janina (1907 
— 1935) dziec., Mstów, powiat Czę- 
stochowa, Rynek 21 
Wiglusz Stanisław (1908—1940) chir., 
Starogard, ul. Sobieskiego 18 
Wigorowicz - Makowerowa Noemi 
(1912—1937) chir., stomat., Wro- 
cław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 
37, m. 4 

Wigura Aleksander (1909—1938) 
chir., Pruszków, ul. Narodowa 11, 
m. 3 

Wigura-Uszycka Jadwiga (1907 — 
— 1933) wewn., Sopot, ul. Ro- 
kossowskiego 17 

Wiksel Henryk (1888—1915) wewn., 
gm., Węglowo, pow. Wałbrzych 
Wiktor Alfons Stefan (1903 — 1929) 
g : n., położ., Olszyny, pow. Lubań, 
ul. Legnicka 21 

495 


Wiktor Zdzisław Jan (1911 — 1938) 

og.. Wrocław ul, Stalina 1 
Wiktorowicz Jan (1904 — 1935) og., 
Poznań, ul Grunwaldzka 113, m. 1 
Wiktorowski Roman Jan (1913 — 1933) 
chir., położ., Sierpc, Bloki 22, m. 2 
Wiiamowski Zbigniew (1910—1936) 
płuc.. Zakopane, ul. Krupówki 1375 
Wiland - Żera Aleksandra Maria 
(1913 — 1937) wewn., Warszawa, ul. 
Narbuta 7, m. 4 

Wilanowicz Tadeusz Marian Michał 

(1904 — 1930) chir., gin., Pruszków, 
ul. Ołówkowa 7/9 

Wilbach Markus (1892 — 1923) wewn.. 

Łódź, ul. Pomorska 6, m. 5 
Wilczek Józef (1885 — 1915) neur„ 
psych., Branice, pow. Głębczyce, 
Szpital Psychiatryczny 
Wilczek Marian Stanisław (1903 — 
1928) ocz., Kraków, ul. Sławkow- 
ska 24a (prof. U. J.) 

Wiłczer Ignacy (1888 — 1912) wewn., 
Jelenia Góra, ul. Bartka Zwy- 
cięzcy 1, m. 5 

Wilczewski- Wolfgang Zygmunt (1892 
— 1929) og., Kraków, ul. Wrzesiń- 
ska 4/1 

Wilczkowski Eugeniusz (1895 — 1923) 
psych.. Łódź, ul. Moniuszki 1, m. 14 
(prof. U. Ł.) 

Wilczyńska zob. Guzikowska-Wil- 
czyńska 

Wilczyńska Maria zob. Wilk-WiL 
czyńska 

Wilczyński Eugeniusz (1908 — 1938) 
og., Płock-Radziwie, Ubczp. Społ. 
Wilczyński Jerzy Zygmunt (1905— 
1934) wewn., chor., trop., Warsza- 
wa, ul. Poleska 35 
Wilenkin-Majzlowa Sulamit (1908 — 
1933) dziec., Łódź, ul. Południowa 
23 

Wilgusz Stanisław (1908 — 1940, nostr 
1946) og., Stargard, ul. Hallera 26 
Wilimowski Maksymilian Brunon 
(1886 — 1914) chir., Katowice, uL 
Gen. Zajączka 6 

496 


flrm OEI4C - book-olds.ru Wilk 


LEKARZE 


Wiśniewska 


Wilk Julian (1899—1928) og., Kra- 
ków-Prokocim, ul. Sapiehy 5 
Wilk Ewald (1917 — 1944) wewn., Za- 
brze, ul. Wałek- Walewskiego 4, 
m. 11 

Wilk- Wilczyńska Maria Bronisława 
(1901 — 1927) ocz.. Łódź, ul. Święto- 
krzyska 6, m. 5 

Wilk- Wilczyński Seweryn Stefan 
(1896 — 1922) chtr., Łódź, ul. Święto- 
krzyska 6. m. 5 

Wilkoń Bolesław (1910—1938) og , 
Kraków, ul. Orkana 2 
Wilkosz Izabela (1912 — 1938) og., 
Kamienna Góra, ul. K. Miarki 4 
Wilkoszewski Edward (1904 — 1930) 
dziec., Warszawa, ul. Nowogrodz- 
ka 44, m. 7 

Wilner Jerzy (1901—1930) gin., 
położ., Warszawa, ul. Puławska 
48, m. 10 

Wiloch Józef Ignacy (1897—1928) 
wewn, Warszawa, Al. Wyzwolenia 
35, m. 1 

Wiłkomirski Józef (1896—1928) 
otolaryng.. Radom, ul. Malczew- 
skiego 9 

Winczewski Henryk (1918 — 1945) og., 
Konin, ul. Kolejowa 30, m. 3 
Winczowa Zofia (1912 — 1936) og., 
Michałów, pow. Zamość 
Wind Edward (1907 — 1934) og., Szo- 
pienice, ul. Sobieskiego 5 
Windsberg Beniamin (1901 — 1930) 
wewn., gin., Rokitnica, pow. By- 
tom, SzpLtal Wojskowy 
Windyk Mirosław (1919 — 1945) og., 
Białośliwie, pow. Wyrzysk 
Winer Jakub (1916 — 1946) wewn., 
Bielawa, ul. Bieruta 41 
Winiarska Maria Jadwiga — zob 
Kozłowska- Winiarska 
Winkler Jerzy (1912 — 1945) og , 

Chwałowice, pow. Rybnik, ul. 
Sobieskiego 5 

Winkle r Julian (1900 — 1926) wewn., 
płuc., Wrocław, ul. Piastowska 
58, m. 3 


497 


Winnicka Wiktoria — zob. Wittlin" 

Winnicka 

Winnicki Marian Franciszek (1904 — 

1930) og., Wałbrzych, ul. 11 Listo- 
pada 3 

Winsch Marian (1901 — 1928) skór. 
wener., Kraków, ul. Szymanow- 
skiego 9, m. 6 

Winter Stanisław Edward Adolf 

(1902 — 1926) chir., Częstochowa, ul. 
Katedralna 4 

Wiński Jan (1890 — 1914) rentg., płuc., 

Lubartów, ul. Chopina 11 
Wiński Marceli (1904 — 1931) wewn., 

Bytom, ul. Stalina 4, m. 5 
Wirbser Zofia (1912 — 1938) og. 

Poznań, ul. Kaliska 1, m. 11 
Wirski Feliks — zob. Widy-Wirski 
Wirukiewicz Regina Felicja (1907 — 

1933) og., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. 
Partyzantów 9, m. 1 
Wistreich Jakub (1901—1925) skór., 

Kraków, ul Potockiego 1 
Wiszniewska Zofia — zob. Zaslaw- 
ska- Wiszniewska 

Wiszniewski Mieczysław (1875 — 1917) 
maj. Piekary, pow. Błonie 
Wiszniewski Stanisław Maria (1915 
— 1940) og, Radzymin, ul. Okrzei 2 
Wiszniewski Tadeusz Pius (1914 — 

1939) chir., Sopot, ul. Chopina 40 
Wiszniewski Tadeusz (1897 — 1924) 
wewn., Częstochowa, ul. Dąbkow- 
skiego 33 

Wiszniowski Zbigniew (1905 — 1935) 
og., Tarnowskie Góry, ul. Zam- 
kowa 2 

Wisznowicer Zygmunt (1911 — 1939) 
połoz , Wadowice, ul. 3 Maja 21 
m. 5 

Wiślicka Zuzanna Stella — zob. 

Zylbersztrom-Wiślicka 
Wiśniewska - Horodko Anna (1900 — 

1925), Warszawa, ul. Krechowiecka 
6. m. 54 

Wiśniewska Kinga (1916 — 1939) og„ 

Sopot, ul. Ogrodowa 4 

498 

flrm OEI_lC - book-olds.ru 


Wiśniewska 


Wlazłowski 


LEKARZE 


Wiśniewska Lidia (1909—1938) neur., 
Łódź, ul. Kilińskiego 154, m. 31 
Wiśniewska - Chmielewska Włady- 
sława (1898 — 1926) wewn., dziec., 
Radość, ul. Piaskowa 39 
Wiśniewski Bronisław (1909 — 1935) 
wewn., Warszawa, ul. Mokotowska 
57, m. 6 

Wiśniewski Edmund Jerzy (1901 — 
1926) chir., Łódź, ul. Piotrkowska 
187, m. 2 

Wiśniewski Marian (1889—1916) og., 
Czeladź, pow. Będzin, ul. Szpi- 
talna 5 

Wiśniewski Marian (1903—1930) og., 
Elbląg, ul. Pionierska 102 
Wiśniewski Marian (1918 — 1944) og.. 
Nowy Dwór Gdański, Szpital Po- 
wiatowy 

Wiśniewski Stanisław (1912—1938) 
chir., Lublin, ul. Okopowa 10, 
m. 4 

Wiśniowski Zygmunt Lucjan Józef 

(1895 — 1925) og., Jelenia Góra, ul. 
Skowronków 15 

Witczak Teofil (1908—1935) chir., 
Przasnysz, Szpital Powiatowy 
Witer Edward Ernest (1909—1935) 
Ząbkowice Sl., Szpital Mieiski 
Witer Edward Ernest (1909—1935) 
chir., Rzeszów, ul. Hoffmanowej 9 
Witkiewicz Jan Tomasz (1905 — 1929) 
ocz„ Przemyśl, ul. Franciszkańska 
37 

Witkowska - Słomczyńska Helena 

1909 — 1936) dziec., Warszawa, ul. 
Nowogrodzka 75, dom. Ks. Bo- 
duena 

Witkowska Józefa (1898—1926) dziec., 
Dzierżążno, pow. Kartuzy. Pre- 
wentorium PCK 

Witkowski Aleksander (1902—1928) 
wewn., Sopot, ul. Podgórna 6 
Witkowski Józef (1911—1939) og„ 
Suwałki, ul. 11 Listopada 49 
Witkowski Marian (1876—1903) 
laryng., Siedlce, ul. 3 Maja 28 

499 


Witkowski Stanisław (1888—1914) 
wewn., Ostrów Wlkp., Al. Sło- 
wackiego la 

Witkowski Stefan (1911_ 1940 ) gin.. 
Lublin, ul. Okopowa 6, m 11 
Witkowski Władysław Aleksander 
(1874 — 1901) gin., położ., Sosno- 
wiec, ul. Małachowskiego 22 
Witkowski Władysław (1894 — 1924) 
chir., Poznań, ul. Szkolna 14/16 
Witkowski Zygmunt Stanisław (1910 
— 1939) og, Myszków, Ubezp. Społ. 
Witomski Janusz Maciej (1905 — 
1932) wewn , Łódź, Julianów, ul. 
Limanowskiego 115 
Wittke Stefan (1909—1933) og., Wei- 
herowo, ul. Sobieskiego 235 
Wittlin Edward Tadeusz (1900 — 1928) 
og., Mikołów, ul. Pszczyńska 10 
Wittlin-Winnicka Wiktoria (1906 — 
1931), Warszawa, ul. Grochowska 
239 

Wittmann Edward (1911 — 1941) oto- 
ryno-Iar., Katowice, Szpital Ubez- 
pieczalni Społecznej 
Witukiewicz Regina (1907 — 1933) og., 
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Partyzan- 
tów 9, m. 1 

Witwicka Helena (1889—1936) wewn., 
Konstancin, poczta Skolimów, ul 
Warecka 21 

Witwicki Tadeusz Władysław (1917 
— 1943) og., Kraków, ul. Mogilska 
66, m. 9 

Witwiński Wacław Maureliusz (1872 
— 1897) og., Warszawa, ul. Fałata 
11, m. 1 

Wiza Józef (1905 — 1933) bakt., Po- 
znań, ul. Mickiewicza 22 
Wizę Kazimierz (1873—1899) psych., 
Dziekanka, pow. Gniezno 
Wizimirska Helena (1915 — 1938) 
analityk. Radomsko, ul. 3 Maja 2 
Wizimirski Władysław Emil (1914 — 
1939) wewn., epidem., Radomsko, 
ul. 3 Maja 2 

Wlazłowski Zbigniew (1916 — 1947) 
og., Gdynia, ul. 3 Maja 27 

500 


flrm OEI4C - book-olds.ru Własnowolski 


LEKARZE Wojkowska 


Własnowolski Juliusz Władysław 

(1913 — 1938) og., Tarnobrzeg, ul. 
Mickiewicza 20 

Właszczuk Marian (1902—1935) og., 
S : emianowice, ul. Bytomska 19 
Włoch Zenon (1909—1933) og , Sza- 
motuły, ul. Dworcowa 31 
Włoczewska Władysława — zob. 

Leśniogrodzka-Włoczewska 
Włoczewski Jerzy (1910 — 1934) wewn., 
Ursus, woj. warszawskie, ul. Cho- 
pina 4 

Włodarczyk Cezary Alfons <1908— 

1933) og., Kościan, ul. Poznańska 
32 

Włodarczyk Tadeusz (1911 — 1948) og, 
Pruszków, ul. Szkolna 25 
Włodarczyk Władysław (1898—1927) 
Bydgoszcz, ul. 1 Maja 22, m. 6 
Włodarski Marceli Tadeusz (1907 — 
1938) og., Lubień Kujawski, ul 
Piłsudskiego 26 

Wlodkowski Władysław Karol (1900 
— 1927) gin., Gdańsk - Wrzeszcz, 
ul. Konopnickiej 6, m. 1 
Włudarski Zygmunt (1913 — 1938) og. 

Elbląg, ul. Krakowska 29 
Wlyński Tadeusz (1884 — 1912) 
wewn., Wałbrzych, ul. Osóbki- 
Morawskiego 19, m. 1 
Wnuk Teobald Jan (1913—1939) og , 
Bydgoszcz, ul. Dworcowa 3 
Wodniecki Józef (1869 — 1897) stomat., 
Kraków, ul. Wielopole 6, m. 3a 
Wodniecki Józef Zdzisław (1907— 

1934) stomat., Kraków, ul. Seba- 
stiana 18 

Wodzyńska Maria (1912 — 1939) 
wewn., Opole, ul. 3 Maja 15 
Wodzyńska Zofia — zob. Bajkow- 
ska-Wodzyńska 

Wojanowski Zenon Bernard ( — 

), Dęblin 

Wojciechów Stefan (1906 — 1931) 
chir , Wrocław, ul. Piastowska 24, 
m. 3 

Wojciechowska Alina — zob. Man - 
czarska- Wojciechowska 

501 


Wojciechowska Ewa (1913 — 1938) 
og„ Poznań, ul. Asnyka 3, m. 8 
Wojciechowska Helena (1919 — 1943) 
og , Bytom, ul. Fałata 33 
Wojciechowska - Grzeżulko Julia 
(1912 — 1936) chir., Łosice, powiat 
Siedlce, Szpital Powiatowy 
Wojciechowska Krystyna — zob. 

Hanczakowska- Wojciechowska 
Wojciechowska Zofia (1902 — 1933) 
wewn., Lublin, ul. Narutowicza 34, 
m. 20 

Wojciechowska Zofia — zob. Sawi- 
cka- Wojciechowska 
Wojciechowski Edmund Władysław 

(1912 — 1937) bakt., Łódź, ul. Gdań- 
ska 35, m. 4 

Wojciechowski Jan Zygmunt (1900 
— 1927) og., Strzelno, pow. Mogil- 
no. Rynek 14 

Wojciechowski Józef Mikołaj (1910 
— 1939) gin., połoz , Inowrocław, 
ul. Solankowa 13, m. 1 
Wojciechowski Roman (1902 — 1929) 
og., Grabów k Łęczycy 
Wojciechowski Stanisław (1906 — 

1934) og., Zamość 

Wojciechowski Stanisław (1902 — 

1931) skór., wener., Warszawa, ul. 
Gen Sikorskiego 37, m. 3 
Wojciechowski Władysław (1904 — 
1931) stomat , Głuchołazy, ul. War- 
szawska 12 

Wojciechowski Zbigniew (1906 — 

1930), Warszawa, ul. Chałubiń- 
skiego 5, m. 7 

Wojeieszyn Antoni (1898 — 1925) chir., 
Świętochłowice, ul. Szpitalna 2 
Wojewoda Wacław (1907 — 1933) og., 
Władysławów, pow Turek 
Wojewódzki Wacław (1880 — 1904, 
nostr. 1923) gin., Wojsławice, pow, 
Chełm Lub. 

Wojewski Alfons Antoni (1912 — 
1939) chir., Kwidzyń, ul. Mazurska 15 
Wojkowska - Kozłowska Izabela 
(1905 — 1930) laryng., Elbląg, ul 
Chopina 12 

502 


flrm OEI4C - book-olds.ru Wojnar 


LEKARZE 


Woliczko 


Woinar Franciszek (1913 — 1940) og., 
Mysłowice, ul. Parkowa 18 
Wojnar Stanisław (1901 — 1928) og., 
B : elsko, ul. Gimnazjalna 3 
Wojnarowska Halina (1912 — 1935) 
og., Katowice, ul. Kościuszki 50, 
m. 10 

Wojnarowski Henryk — zob. Le- 
wenfisz- Wojnarowski 
Wojnerowicz Czesław (1917 — 1945) 
og., Poznań, ul. Mickiewicza 27, 
m. 2 

Wojnicz Adam (1864 — 1890) chir.. 
Radom, ul. Słoneczna 10 
Wojnicz Irena (1900 — 1927) ocz., Ra- 
dom, ul. Słoneczna 10 
Wojno Zofia Anna (1886 — 1911) ocz.. 
Warszawa, ul. Ks. Siemca 2 
Wojśkiewicz Janina (1910 — 1936), 
Olsztyn, Ubezp. Społ, 

Wojtanowicz Stanisław Antoni (1899 
— 1927) og„ Ruda Sl„ ul. Bujocz- 
ka 1 

Wojtaszewicz Stanisław, (1913 — 
1948) og., Stopnica, woj. kieleckie 
Wójtasik Marian (1916 — 1943) og , 
Gorzkowice, pow. Piotrków Tryb. 
Wojtaszek Roman Ignacy (1889 — 
1914) og., Wieliczka, ul. Ks. Go- 
liana 2 

Wojtczak Józef Antoni (1899 — 1931) 
og , Śrem, ul. Mickiewicza 5 
Wojtecka Wanda Józefa (1900 — 1929) 
dziec., Gdynia, ul. Starowiejska 9 
m. 3 

Wojtkiewicz Jadwiga (1905 — 1946) 
og , Lublin, ul. Leszczyńskiego 
70, m. 42 

Wojtkowiak Antoni (1913 — 1943) 
chir., Tomaszów Lub,, ul. Lwow- 
ska 77 

Wojtkowicz - Pawłowicz Stanisław 
(1889 — 1916) gin., położ., Przemyśl, 
ul. Katedralna 22 

Wojtowicz Józef (1911 — 1939) chir., 
Bielawa, ul. Bieruta 7 

503 


Wojtu*ewicz Maria Seweryna (1889 
— 1924) gin., położ., Warszawa, ul. 
Marszałkowska 58. m. 15 
Wolak Edward (1910—1940) og.. 

Szczecin, ul. Piastów 11 
Wolanin-Kozakiewiczowa Maria Kla- 
ra (1900—1929) gin., Elbląg, ul. 
Rokossowskiego 26 
Wolańczyk Adam (1913—1945) chir., 
Wrocław, ul. Cieszyńskiego 12 
Wolańska-Gryglewicz Irena Maria 
(1904 — 1930) dziec,, Warszawa, ul. 
Wilcza 75. m. 5/7 

Wolańska Lucyna zob. Grobicka- 
Wolańska 

Wolański Adam Ludwik (1919 — 1945) 
og.. Kraków, ul. Gertrudy 18 
Wolański Czesław (1896 — 1919, nostr 
1922) wewn., Bydgoszcz, ul. Ks, 
Skorupki 2, m. 2 

Wolański Roman (1903 — 1930) chir., 
Cieplice, ul. Mireckiego 5 
Wolański Tadeusz Jan (1910 — 1940) 
dziec., Częstochowa, ul. Żymier- 
skiego 7/7 

Wolański Walenty (1884—1924) 
wewn.. zakaź., gin., Białystok, ul. 
Wiktoria 4 , 

Wolf Paweł (1867 — 1894) wewn., 
Wrocław, ul. Traugutta 35, m. 30 
Wolff Marian Władysław (1905 — 
1934, nostr. 1946) og., Glinnik 
Mariampolski, pow. Gorlice, pod 
Krakowem 

Wolfgang Zygmunt zob. Wilczewski- 
Wolfgang 

Wolfram Izabela Aleksandra (1903 — 
1929) gin., położ., Pruszków, ul 
Kościuszki 41, m. 3 
Wolfstein Marian (1901—1928) og., 
Wrocław, ul. Słowiańska 2 
Wolicki Zygmunt (1906 — 1934) 
wewn., Warszawa, ul. Stalowa 9, 
m. 1 

Woliczko Kazimierz Władysław (1906 
— 1931) gin., Kraków, ul. Staro- 
wiślna 49, m. 5 

504 


flrm OEI4C - book-olds.ru Wolińska 


LEKARZE 


Woróg 


Wolińska Teresa (1903—1928) płuc., 
Kowanówek, pow. Oborniki, Sa- 
natorium Z. U. S. 

Wolisz Joachim Marek (1907 — 1936) 
gin., Kraków, ul. Retoryka 18, 
m. 6 

Wollakowa Leokadia (1912 — 1938) 
og., Szczecin, Al. Wojska Polskie- 
go 138, m. 2 

Wollenberg Henryk Andrzej (1887 
—1913) gin., połoz., Łódź, ul. Za- 
chodnia 63, m. 11 

Wolny Alojzy (1902 — 1929) og., Nowa 
Wieś, ul. Karola Miarki 17 
Wolny Augustyn Stanisław (1909 — 
1938) og., Boguszowice, pow. Ryb- 
nik, Kop. Jankowice 5 
Wolny Gabriel (1906 — 1936) og., My- 
słowice, ul. Krakowska 4 
Wolny Jan Karol (1913—1940) og., 
Łabędy k/Gliwic, ul. Kilińskiego 7 
Wolski Adam (1916—1941) gin., Łódź, 
ul. Próchnika 4 

Wolski Antoni Franciszek (1875' — < 
1902) og., Bieżuń, pow. Sierpc 
Wolski Feliks Włodzimierz (1879 — 
1905) wewn., wener., dziec., Za- 
mość ul. Sienkiewicza 11, m. 3 
Wolski Jerzy Swiętobór (1910 — 1939) 
og.. Szczecin, ul. Mickiewicza 101 
Wolszczakiewicz Weronika zob. Mar- 
szałek- Wolszczakiewicz 
Wolstein Mojżesz (1901 — 1928) og., 
Wrocław, ul. Słowiańska 2, m. 4 
Wolszczan Maria zob. Bogusławska- 
Wolszczan 

Wolsztein Dawid (1912 — 1947) og., 
Lublin, ul. Głowackiego 14, m. 1 
Wolsztyn Józef (1912 — 1947) ocz., 
Lublin, ul. Piechoty 9, m. 5 
Wolter Halina (1914—1938) ocz.. 
Warszawa, ul. Oczki 6 
Wołek Józef (1899 — 1929) psych., 
Swiecie, Zakład Psychiatryczny 
Wolkowa*Przybylska Leokadia (1914 
— 1939) og., Swiecie, Dom Dziecka 
Wołkowicz Władysław (1915—1940) 
og., os., Sztabin, pow. augustowski 

505 


Wolkowiński Felicjan (1888—1916) 
gin., Wilkowice, pow. Biała Kra- 
kowska, Sanatorium P. K. P. 
Wołkowyski Stanisław (1909 — 1936, 
nostr. 1938) og„ Gorzów Wlkp., ul. 
Krzywoustego 1, m. 3 
Wołkowyski Elukin zob. Fajngold- 
Wołkowyski 

Wołodźko Leon (1918 — 1942) gin., 
połoz.. Łódź, ul. Sienkiewicza 37, 
m. 8 

Wołodźko Witold (1888—1918) skór., 
wener., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Roo- 
sevelta 86 

Woloszyński Edmund ( — ), 

Jelenia Góra, ui. Morawskiego 12 
Wołoszyński Władysław (1902 — 1931) 
og., Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 20 
Wołowski Włodzimierz (1920 — 1945) 
og., Kiecko, pow. Gniezno, ul. 
Dworcowa 99 

Wołyński Julian (1868 — 1894) og., 
Osada Guzów, poczta Żyrardów 
Womperski Władysław Kazimierz 
(1891 — 1927) wewn., Starachowice, 
ul. 3 Maja 

Woner Kazimierz (1908 — 1937) 
wewn., dziec., Jaworzno, powiat 
Chrzanów, ul. Mickiewicza 11 
Wontor Marian (1910 — 1938) wewn., 
Nysa, ul. Słowackiego 3 
Woroniecka Alojza (1913 — 1936) og., 
Wiązów, woj. wrocławskie, ul. 
Kościelna 16/18 

Woroniecki Wiktor Leon (1903 — 1930) 
og., Wiązów, pow. Strzelin, ul. 
Kościelna 4 

Woronowicz - Stefaniukowa Lidia 
( — ), Gdańsk-Brzeźno, ul. 

Krasickiego 6 

Woronowicz Stanisław (1870 — 1893) 
og., Gniew, plac Grunwaldzki 24 
Woroszylski Mikołaj (1908 — 1933) 
laryng., Poznań, ul. Focha 48, m, 5 
Woróg-Żukowska Irena (1913 — 1939) 
og , Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Uphan- 
gena 16 

506 


flrm OEI4C - book-olds.ru Worsztynowicz LEKARZE Wojtowicz 


Worsztynowicz Zofia Irena zob Rud- 
ko wska- Worsztynowicz 
Woszczjński Roman Andrzej (1913 — 
1938) og., Olsztyn, ul. Działdowska 
16 

Woś Marcin (1893 — 1919) og., Rze- 
szów, ul. Kolejowa 9 
Wośkowski Aleksander Romuald 
(1890 — 1919) gin., połoz., Lublin, 
ul. Narutowicza 13 
Wotoszyński Edmund Marian (1889 
— 1925) wewn.. Jelenia Góra, ul. 
Osobki-Morawskiego 12 
Wowczak Stefan (1892 — 1924) gin., 
Ruda SI., ul. Wolności 14 
Wowkonowicz Aldona Helena (1890 
— 1918) wewn., Jodłownik 79, pow. 
Limanowa 

Woyno Helena Zofia (1892—1927) 
gin., Warszawa, ul. Widok 18, m. 2 
Woyno Jan Mieczysław (1886 — 1929) 
wewn., Hajnówka, Nowe Parcele, 
ul. Nr IV 

Woyno Roch (1882 — 1924) wewn., 
Warszawa, ul. Widok 18, m. 2 
Woyno Władysław (1883 — 1911) 
wewn., Warszawa, ul. Ceglana 16, 
m. 9 

Woytowicz Bronisława Julia (1909 — 
1928) dziec., Kraków, osiedle ofic., 
H. Piątka 6 

Woytowicz Kamila Zofia (1909 — 
1938) fizykoter., Cieplice, Dom 
Zdrojowy 

Wożniak Alfons (1909 — 1934) gin. 

połoz., Sopot, ul. Kościuszki 5 
Woźniak Drogosław (1914 — 1938) 
Racławice, pow. Miechów 
Wożniak-Ornowska Wanda Irena 
(1914 — 1940) gin , połoz., Warsza- 
wa, ul. Filtrowa 62, m. 37 
Woźniak-Gidyńska Janina (1899 — 
1926) dziec., Niwka, pow. Poznań 
Woźniakiewicz Stanisława Helena 
(1908 — 1933) fizykoter., Kraków, 
ul. Starowiślna 41 

507 


Woźniakowski Józef (1890 — 1922) 
wewn., Warszawa, ul. Bagatela 13, 
m. 21 

Woźniewska Maria Urszula zob. 

Gepner-Woźniewska 
Woźniewski Aleksy Dominik (1917 — 
1940) og., Konstantynów Łódzki, 
ul. Zgierska 3 

Woźniewski Wacław (1907—1932) 
gin., Wąbrzeźno, ul. Kolejowa 20 
Woźniewski Zbigniew (1914 — 1945) 
chir., pluć., Warszawa, ul. Dział- 
dowska 16, m. 8 

Woźny Wincenty (1888 — 1914) og., 
Krosno, ul. Szewska 110 
Wójciak Tadeusz (1917 — 1946) dziec., 
Poznań, ul. Promienista 30a 
Wójcik Andrzej (1874 — 1904) wewn., 
Sosnowiec, ul. Kościuszki 1, m. 3 
Wójcik Franciszek (1897 — 1928) og., 
Kłobuck, pow. Częstochowa 
Wójcik Stanisław (1911—1939) og., 
Małogoszcz, pow. Jędrzejów 
Wójcik Tadeusz Kazimierz (1914 — 
1945) stomat., Kraków, ul. Staro- 
wiślna 18, m. 6 

Wójcik Wacław Robert (1904—1928) 
ocz.. Łódź, ul. Brzezna 18, m. 6 
Wójcik Zygmunt Edmund (1901 — 
1926) og., Leszno, ul. Leszczyń- 
skich 8 

Wójcikiewicz Jan (1911 — 1937) płuc., 
Łódź, Al. Kościuszki 69, m. 4 
Wójcikiewicz Józef Marian (189 1- — 
1928) lek. adm., Kraków, ul. 18-go 
Stycznia 70 

Wójcikowa Maria Malwina — zob. 

Wcingarten-Wójcikowa 
Wójciński Jan (1908—1938) og., So- 
snowiec, ul. Żeromskiego 8 
Wojtowicz Józef (1914 — 1942) og., 
Racibórz, ul. Stalina 2 
Wojtowicz Stanisław (1919 — 1947) 
og., Siemianowice, ul. Bytomska 
15 

Wojtowicz Stanisław (1901 — 1936) 
og., uroi., Bełżyce, pow. lubelski 

508 


flj"m OEI4C - book-olds.ru Wójtowski 


LEKARZE 


Wszelaki 


Wójtowski Józef (1904—1931) og., 
Gniezno, ul. 3 Maja 1, m. 4 
Wranka Bruno Eugelbert (1913— 
1945) gin., połoz., Kraków, ul. 
Trymtarska 11 

Wrembel Wacław (1877 — 1907) 
laryng., Toruń, ul. Szeroka 33 
Wrcnbel Irena (1905—1932) gin., 
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Politech- 
niczna 11 

Wroczyński Marian (1913 — 1940) 
og., Garwolin, ul. J. W. Nr p'p 3687 
Wroniewicz Zbigniew Władysław 
(1914 — 1945) og., Złotystok, powiat 
Ząbkowice Śl., Szpital 
Wrońska Bolesława (1892 — 1923) 
dziec , Radom, pl. 3 Maja 6 
Wroński Maksymilian (1898 — 1924) 
gin , połoz., Gdańsk - Oliwa, ul. 
Sprzymierzonych 2a 
Wróbel Henryk Franciszek (1913— 
1938) og., Opole, ul. Kośnego 5 
Wróbel Jan (1919 — 1947) og., Twar- 
dogóra, pow. Gycow, ul. Kolejowa 
10 

Wróblewska Karolina (1911 — 1937) 
płuc., Grudziądz, ul. Mickiewicza 
27 

Wróblewska Maria Stanisława (1910 
— 1935) skór., wener., Kraków, ul. 
Batorego 20, m. 4 
Wróblewska Maria (1907 — 1939) bakt., 
Opole, ul. Kośnego 5, m. 3 
Wróblewska Marcelina Władysława 
(1906 — 1940) neur , psych., Cho- 
rzów, ul. Powstańców 26 
Wróblewska Stanisława (1910 — 1935) 
stomat., Kraków, ul. Batorego 20 
Wróblewski Bogdan Kazimierz (1914 
— 1939) chir., Łódź, ul. Krzemie- 
niecka 5 

Wróblewski Feliks (1891 — 1921) og , 
Bytom, pl. Strzelców Bytomskich 
12 

Wróblewski Henryk (1892 — 1918), 
nostr., 1920) wewn., połoz., Jedwa- 
bne, pow. łomżyński 

509 


Wróblewski Karol (1896 — 1924) 
otolaryng., Zabrze, ul. Dworcowa 9 
Wróblewski 01gierd'Wladyslaw (1913 
— 1938) og., Sosnowiec, ul. 3-go 
Maja 26 

Wróblewski Stanisław (1906 — 1936) 
og., Grudziądz, ul. Mickiewicza 27 
Wróblewski Stanisław Aleksander 
(1900 — 1935) lecz. fizykalne, Kra- 
ków, ul. Batorego 20, m. 4 
Wróblewski Wincenty (1916 — 1942) 
chir., Kraków, ul. Zygmunta 
Augusta 5 

Wróblewski Witold (1885—1912) 
wewn., chir., położ., Łosice, pow. 
siedlecki 

Wróblewski Władysław (1876 — 1903) 
og., Zwierzyniec, pow. Zamość 
Wróblewski Władysław (1879 — 1907) 
og. Zduńska Wola, ul. Piłsudskie- 
go 6 

Wróblowa Wacława (1905 — 1933) 
wewn., Sopot, ul. Stalina 737 
Wrzał - Kossowska Halina Wiktoria 
(1903 — 1934) og., Lubochnia, pow. 
Rawa Mazowiecka 
Wrzesiński Czesław Bolesław (1903 
— 1936) wewn., Kalisz, ul. Nowy 
Świat 2 

Wrześniewski Feliks (1882 — 1913) 
wewn., Wartenbork. ul. Czerwonej 
Armii 12, m. 1 

Wrześniowski Kazimierz (1913 — 
1940, nostr. 1946) og., Bydgoszcz, 
ul. Gdańska 57 ( 

Wrzosek Adam Jan (1875 — 1898) og., 
Poznań, ul. Krzyżowa 7, mi 5 
(prof. U. P.) 

Wrzyszczyńska Zdzisława Agnieszka 
— zob. Kazań-Wrzyszczyńska 
Wrzyszczyński Stefan (1908 — 1933) 
lek. adm , Poznań, ul. Daszyńskie- 
go 86, m. 6 

Wszelaki Stanisław Juliusz (1898 — 
1923) wewn., Gdańsk, ul. Rokos- 
sowskiego 38 (prof. A. L.) 

510 


flrm OEI4C - book-olds.ru Wtonccki 


LEKARZE 


Wyszogrodzki 


Wtonecki Włodzimierz (1909 — 1947) 
rent , Kraków, ul. Św. Marka 33, 
m. 6 

Wtudarski Zygmunt Tadeusz Wła- 
dysław (1913—1938) og., Elbląg, 
ul. Krakowska 29 

Wurhaft Majer vel Markus (1893 — 
1923) wewn., Łodz, ui. Narutowi- 
cza 56 

Wurm Leon Michał (1895 — 1925) 
wewn., skór., Bałtow-Pętkowice, 
pow. Iłża 

Wybieralski Roman (1913 — 1938) 

chir., Łuków, Szpital Powiatowy 
Wybieralski Władysław (1902—1928) 
rentg., Katowice, ul. Pocztowa 10 
Wydra Wojciech (1888 — 1916) stomat., 
Kraków, ul. Grodzka 29 
Wyganowski Jan (1881 — 1908) chir., 
Warszawa, ul. Mokotowska 51/53 
Wygodzki Marek (1890 — 1922) 
laryng., Łodz, ul. Pogonowskiego 
57 

Wygonowski Józef Bolesław (1906 — 
lydoj wewn., płuc., Olsztyn, Al. 
Niepodiegiosu 43, m. 1 
Wyhowsai Władysław Marian (1874 
— 1901) laryng., Bochnia, ul Dwor- 
cowa 41 

Wyka Zdzisław (1911 — 1935) gin., 
połoz., Kraków, ul. Rakowicka 
lOb, m. 3 

Wykowska Zofia (1899 — 1923) neur., 
Lublin, ul. Narutowicza 22, m. 27 
Wyljot Zenon (1891 — 1922) wewn., 
Warszawa, ul. Racławicka 126 

Wyrobek Emil Bronisław Wojciech 

(1906 — 1932) rentg., gin., Kraków, 
ul. Smoleńsk 25a, m. 6 
Wyrwa Karol (1909—1938) og., Lę- 
bork, ul. Wileńska 15 
Wyrwol Eugeniusz (1913—1941) og., 
Rudy, pow. Racibórz 
Wyrwicki Dobrosław Julian (1900 — 
1925) gin., Grudziądz, ul. Ogrodo- 
wa 19 

511 


Wyrzycki Tomasz (1879 — 1911) chir., 
otolaryng., Brzesko, ul. Asnyka 
279 

Wyrzykowski Kazimierz (1897 — 1926) 
og., Irena, pow. garwoliński, ul. 
Warszawska 64 

Wyrzykowski Wacław (1896 — 1923) 
dziec}, Radom, ul. Mickiewicza 3 

Wysłouch Adela (1902 — 1929) wewn.. 
Wrocław, ul. Mickiewicza 33 

Wysocka Felicja Maja (1914—1946) 
og., Kraków, ul. Kremerowska 15 

Wysocka Stefania — zob. Jurewicz- 
Wjsocka 

Wysocki Aleksander Jan (1913 — 1942) 
chir.. Kraków, ul. Limanowskiego 
18, m. 1 

Wysocki Jan (1911—1937) og., Świd- 
nica, ul. Jagiellońska 2 

Wysocki Jozef Stanisław Julian (1899 
— 1923) wewn., Chrzanów, ui. Da- 
szyńskiego 30 

Wysocki Kazimierz (1914 — 1939) 

wewn , Poznan, ul. Bóżnicza 16, 
m. 11 

Wysocki Piotr (1882—1913) gin., 
Dobremiasto, ul. Łużycka 22 

Wysocki Piotr Antoni (1883 — 1909) 
wewn., Kraków, ul. Kremerowska 
14 

Wysokińska Stanisława Maria Wła- 
dysława (1908 — 1935) og., Kalisz, 
ul. Kościuszki 17 

Wysokiński Jozef (1868 — 1894) og.. 
Łódź, ul. Północna 65 

Wyspiański Mieczysław Florian (1908 
— 1938) og., Gliwice, ul. Ligonia 
29 

Wyszkowski Zygmunt Eugeniusz 

(1892 — 1925) dziec., Tarnów, ul. 
Starowolskiego 17 

Wyszogrodzki Jerzy Jozef (1905 — 
1933) dziec., Łódź, ul. Sienkiewi- 
cza 63, m. 4 

Wyszogrodzki Mieczysław Lucjan 
(1909—1932) chir.. Łódź, ul. Sien- 
kiewicza 29, m. 6 

512 


flrm OEI4C - book-olds.ru Wyszomirski 


LEKARZE 


Zahorski 


Wyszomirski Arkadiusz (1910—1936) Wyszyński Marian (1899—1931) og., 
chir., Warszawa, ul. Oczki 6 Bytom, ul. Dworcowa 3 

Wyszomirski Feliks (1900 — 1929) og., 

Olsztyn, ul. Stalina 18 


Z 


Zabiega Janina — zob Artymowska- 
Zabiega 

Zabiega Tadeusz (1897 — 1925) og 
Koźle, ul. Roosevelta 1 

Zabielska Joanna Elżbieta (1912 — 
1946) og., Gdańsk, Akademia Le- 
karska 

Zabłocki Adam Antoni (1885 — 1914) 
rentg., Białystok, ul. Wojskowa 4, 
m. 3 

Zabłocki Bernard (1907 — 1937) 
epidem., bakt , Łódź, ul. Żerom- 
skiego 41, m. 3 (prof. U. Ł.) 

Zabokrzycki Juliusz Marian (1900 — 
1926) radiolog , Warszawa, ul. 
Nowogrodzka, Szpital Dz Jezus 

Zabokrzycki Tadeusz (1899 — 1924) 
skór., Kraków, ul. Zvbhkiewicza 
11 

Zaborowski Jan Andrzej (1896 — 1925) 
wewn., dziec,. Warszawa, ul. Niem- 
cewicza 9 m 138 

Zaborowski Wacław (1889 — 1920) 
laryng., Warszawa, ul. Koszykowa 
59, m. 18 

Zabrzeski Kazimierz (1915 — 1939) 
gin., Poznań, ul. Patr. Jackow- 
skiego 39, m 2 ( 

Zacharczyk Waleria (1904 — 1928) 
og., Zabrze-Maciejów, ul. Orląt 
Lwowskich 4 

Zacharewicz Wacław (1914 — 1941) 
og., Gdańsk - Oliwa, ul. Matejki 
15 

Zacharjasiewicz Czesław (1891 — 1923) 
og., Tarnów, ul. Nowy Świat 35 

513 


Zacharski Mieczysław Józef (1899— 
1927) og., Sokołow Małopolski, ul 
Kazimierza Wielka 9 

Zachwiej Eugeniusz (1914 — 1938) 
chir , gin., Lodź, ul. Śródmiejska 
28, m 5 

Żaczek Jan Kazimierz (1888 — 1912) 
chir., Przemyśl, ul. Daszyńskiego 
16 

Żaczek Tadeusz Józef (1915 — 1939) 
gin , Kraków, ul. Karmelicka 10 

Zaczyński Jan (1903 — 1927) og., Go- 
stynin k/Kutna 

Zagierski Jan (1908—1935) chir., 
Chełmża, Rynek Bednarski 5 

Zagojski Stefan (1895 — 1932) skór., 
wener., bakt., Warszawa, ul. Za- 
jęcza 13, m. 2 

Zagórska Maria (1886 — 1923) dziec., 
wewn., Warszawa, ul. Lwowska 
3, m. 17 

Zagórski Aleksander (1896 — 1923) 
wewn., dziec, Świder, ul. Mickie- 
wicza 8 

Zagórski Czesław (1906 — 1939) og„ 
Inowrocław, ul. Solankowa 15 

Zagórski Fryderyk (1906 — 1930) gin., 
połoz., Legnica, ul. Lipowa 3 

Zagórski Władysław Jerzy (1911 — 
1940) chir, Poznań, ul. Niegolew- 
skich 22a, m. 12 

Zahorska Alina Maria (1918 — 1946) 
og , Warszawa, ul. Raszyńska 56, 
m. 33 

Zahorski Antoni (1907—1937), War- 
szawa, ul. Wileńska 31, m. 2 

514 


- t-1 


flj"m OEI4C - book-olds.ru Zahorski 


Zaleska 


LEKARZE 


Zahorski Karol Mikołaj Zachariasz 

(1879 — 1904) wewn., Sosnowiec, ul. 
3 Maja 17 

Zahorski Witold Władysław (1908 — 
1932) wewn., Zabrze, ul. Wolności 
289 

Zahradnik Andrzej Ludwik (1902 — 
1935) wewn., Poznań, ul. Czernie- 
jewska 7, m 1 

Zahradnik - Karpińska Helena (1904 
— 1929) wewn., Poznań, ul. Czer- 
niejewska 7, m. 1 
Zając Felicjan (1901 — 1925) gin 

położ., Kraków, ul Wielopole 28, 
m. 6 

Zając Feliks (1916 — 1946) og., Po- 
łaniec, pow. sandomierski 
Zając Jerzy (1918—1946) og„ Wałcz 
ul. Zwycięstwa 51 

Zając Józef (1914 — 1945) wewn , Kra- 
ków, ul. Grzegórzecka 20 
Zając Leon (1913 — 1939) chir., Kra- 
ków, ul. Jasna 6 

Zając Wiktor (1886 — 1914) chir., Ry- 
dułtowy, Szpital Ubezp, Społ. 
Zajączkowska Jadwiga — zob. Vor- 
brodt-Zajączkowska 
Zajączkowski Henryk (1898 — 1926) 
neur., psych.. Warszawa, ul. Skoli- 
mowska 6 

Zajączkowski Stefan (1910 — 1938) 
rentg., wewn., Lublin, ul. Jasna 
5, m. 3 

Zajączkowski Tadeusz (1911 — 1938) 
og., Łęczna, pow. Lubartów 
Zajączkowski Tytus (1887 — 1921) 
Kraków, Stara Olsza, ul. Potockie- 
go boczna 6 

Zajączkowski Wacław (1898 — 1923) 
chir., Łódź, ul. Krzemieniecka 
72/74 

Zajączkowski Zdzisław Aleksander 

(1911 — 1940) ortop.. Warszawa, ul. 
Krasińskiego 18, m. 105 
Zajdler Seweryn (1898 — 1928) wewn., 
Łódź, Al. Kościuszki 93, m. 16 
Zakacz Roman (1908 — 1934) og., Kro- 
sno n/Odrą, ul. WOP 1 

515 


Zakaszewski Bogdan Roman Józef 

(1912—1937) chir. Łódź, ul. Przę- 
dzalniana 29 

Zakreys Franciszek (1861 — 1890) 
wewn., Kraków, ul. Kielecka 5 
Zakryś Mieczysław Marian (1910 — 
1937) chir.. Lublin, ul. Staszyca 22 
Zakrzewska Aleksandra Urszula 
(1913 — 1938) laryng., Poznań, ul 
Matejki 60, m. 10 

Zakrzewska Antonina (1902 — 1930) 
neur., psych , Dziekanka, powiat 
Gniezno 

Zakrzewska Maria (1912 — 1937) gin., 
Częstochowa, ul. Dobkowskiego 
29 

Zakrzewska Katarzyna — zob. Piet- 
kiewicz- Zakrzewska 
Zakrzewski Aleksander (1909 — 1932) 
laryng , Poznań, ul. Matejki 60. 
m. 10 (prof.) 

Zakrzewski Kazimierz ( ), 

Warszawa, ul. Hoża 57, m 9 
Zakrzewski Stanisław (1907 — 1935) 
skór., Warszawa, ul Kaliska 15, 
m. 31 

Zakrzewski Tadeusz Jerzy (1916 — 
1939) neur., Gdańsk - Wrzeszcz 
ul. Morska 33, m, 4 
Zakrzewski Wacław Feliks Wincen- 
ty (1880 — 1911) wewn., lek. adm., 
Kraków, ul. Pańska 5, m. 2 
Zakrzewski Wiktor (1880 — 1911) chir., 
Kielce, ul Śniadeckich 6 
Zaleska Ewelina — zob. Kopeć- 
Zaleska 

Zaleska - Burawska - Żytkow Ja- 
nina (1891 — 1916) gin., połoz., War- 
szawa, ul. Bracka 18, m. 27 
Zaleska Klara (1872—1903) hig., 
epidem,, Podkowa Leśna Gł„ ul 
Modrzewiowa 

Zaleska Natalia (1910 — 1936) wewn., 
dziec., połoz., Komarów, pow 
Tomaszów Lub. 

Zaleska Wanda (1895 — 1924) ocz., 
Warszawa, ul. Łowicka 39a 


516 

flrm OEI4C - book-olds.ru Zaleska LEKARiŻiS Żańskl 


Zaleska Wiktoria Wincentyna (1907 
— 1939) og., Bydgoszcz, ul. Gdań- 
ska 78 

Zaleski Bogusław (1913 — 1946) og M 
Łódź, ul. Kopernika 57, m. 14 
Zaleski Bolesław (1877 — 1903) skór., 
wener., Warszawa, ul. Koszykowa 
35 

Zaleski Jerzy (1906 — 1932) płuc., 
Tuszynek pod Łodzią, Sanatorium 
Zaleski Kazimierz Tadeusz (1877 — 
1906) gin., Jelonki, ul Legionowa 
24 

Zaleski Konstanty (1881 — 1914) 
wewn„ gin., Warszawa, ul. Bel- 
gijska 3, m 16 

Zaleski Leszek Tadeusz ( — 1939) 

og., Warszawa-Żoliborz, ul. Kra- 
jewska 2, m. 26 

Zaleski Marek (1886 — 1914) og., Sie- 
radz, ul. Kolegiacka 15 
Zaleski Wacław (1889 — 1916) gin., 
położ., Gdańsk - Wrzeszcz, ul. 
Wajdeloty 14, m. 5 
Zaleski Władysław Antoni Stanisław 
(1904 — 1929) stomat., Sosnowiec, 
ul, Małachowskiego 9 
Zaleski Zygfryd (1883 — 1909) gin., 
Kraków, ul. Dunajewskiego 7, 
m. 7 

Zalewska Celina (1888 — 1912) wewn., 
Warszawa, ul. Czarnieckiego 26 
Zalewska Elżbieta Kamila (1898 — 
1934) stomat., Kraków, ul. Smo- 
leńsk 19, m. 2 

Zalewski Marian Kazimierz (1894 — 
1921) wewn., Zabrze, ul. 3 Maja 
34, m. 3 

Zalewski Stanisław (1908 — 1934) 
skór., wener., Warszawa, ul. Śnia- 
deckich 6 

Zalewski Władysław Stanisław (1908 
— 1935) neur., og., Złotów, ul. Ks. 
Domańskiego 31 

Załęski Piotr (1892 — 1922) płuc., ser- 
ce, Warszawa, ul. Puławska 5 
Załoga Konstanty (1919 — 1946) og.. 
Łódź, ul. Mielczarskiego 4 

517 


Zalucki Leon (1916 — 1942) chir., Re- 
szel, woj. olsztyńskie, ul. Słowac- 
kiego 26 

Zamańska - Sołłohub Wiera (1892 — 

1915) wewn., Radom, ul. Curie 
Skłodowskiej 15 

Zambrzycka Wiktoria Helena (1921 
— 1945) og., Nowy Bytom, ul. Nie- 
durnego 15 

Zambrzycki Jan (1889 — 1914) wewn., 
Bydgoszcz, ul. Długa 53 

Zamecki Stanisław Julian (1891 — • 

1916) wewn., neur., Adamów Za- 
lesie, ul. Kasztanów 9 

Zameła Marian Jerzy (1908 — 1936) 
gin., położ., Kraków, ul. Prazmow- 
skiego 17, m. 10 

Zamiatnin Stefan (1886 — 1911) wewn., 
Zduńska Wola, ul. Piłsudskiego 29 

Zamieński Michał Stanisław (1892 — 

1917) płuc., Sosnowiec, ul. Dąbliń- 
ska 7 

Zamłyńska Jadwiga — zob. Swiłas* 
Zamłyńska 

Zamłyński Edward (1904 — 1930) og., 
Opole, ul. Grunwaldzka 5 

Zamojski Jeremi (1915 — 1945) og., 
Opatówek, pow. Kalisz, ul. Ko- 
ścielna 1 

Zamojski Jerzy (1904 — 1930) uroi , 
skór., Kielce, ul. Śniadeckich 4 

Zamojski Szczepan Wiesław (1900 — 
1928) wewn., Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 273 

Zamojtel Władysław (1900 — 1926) 
chir., Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 
29 

Zamorska Stefania Maria (1919 — 
1946) og., Toruń, ul. Przedzamcze 
10 

Zaniewicki Ziemowit Wiktoryn — 
zob., Hordiejuk-Zaniewicki 

Zankicwicz Włodzimierz (1899 — 1927) 
wewn., Białystok, ul. Majowa 1/1 

Zański Jerzy Marceli (1909 — 1937) 
wewn., Łódź, ul. Piotrkowska 203, 
m. 1 

518 


flrm OEI4C - book-olds.ru Zaorski 


LEKARZt 


Zawadowski 


Zaorski Jan (1888 — 1912) chir., War- 
szawa, ul. Oczki 6 (prof. U. W.) 

Zapałowski Bernard Józef (1877 — 
1905) og„ Toruń, ul. Szeroka 21 

Zapasiewicz - Mianowska Zofia Ma- 
ria (1908 — 1933) bakt., Warszawa, 
ul. Mokotowska 51, m. 10 

Zapaśnik - Kobierska Maria Halina 

(1909 — 1937) dziec.. Warszawa, ul. 
Katowicka 8a, m. 2 

Zapędowski Jan Józef (1911 — 1938) 
chir.. Lublin, ul. Bychawska 40, 
m. 9 

Zapłatyński Kazimierz (1879 — 1909) 
chir.. Szczecin, ul. Jagiellońska 44 

Zapolski Mieczysław (1893 — 1924) 

skór., Bytom, ul. Pułaskiego 3 

Zaporowski Edmund (1909 — 1936) og., 
Świdnica, ul. Kwiatowa 2 

Zaranek Stanisław (1889 — 1914) og„ 
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 58 

Zarecka Irena Stefania — zob. Ir- 
win-Zarecka 

Zaremba Halina Maria — zob. Zna- 
jewska* Zaremba 

Zaremba Juliusz (1891 — 1921) chir, 
ortop., uraz., Kraków, ul. Potoc- 
kiego 3 

Zaremba Wacław (1896—1925), War- 
szawa Al. Wyzwolenia 33/35 

Zarembowski Włodzimierz ( — 

), Zambrów, po w. Łomża 

Zaręba Anna — zob. Gardiasz - Za- 
ręba 

Zaręba Piotr (1896—1928) og., Mińsk 
Mazow , ul. Inżynierska 23 

Zarodzlński Marian (1891 — 1917) 
wewn., Koprzywnica, pow. san- 
domierski 

Zaroski Józef (1893 — 1917) wewn., 
Poznań, ul. Prusa 15, m. 7 

Zarzycka Elżbieta (1911 — 1936) og., 
Katowice, Szpital Ubezp Społ. 

Zarzycka Helena (1905 — 1931) dziec., 
Łódź, ul. Napiórkowskiego 65 

519 


Zarzycki Bogdan Jerzy (1905 — 1930) 
wewn., Krynica, willa Soplicowo 
Zarzycki Eugeniusz (1903 — 1934) chir.. 
Warszawa, ul. Krasińskiego 21, 
m. 15 

Zarzycki Witold Marianus Karol 

(1915—1940) og., Sosnowiec, Szpi- 
tal Miejski 

Zasada - Grzybowska Anna (1907 — 
1934) dziec , Warszawa, pl. Przy- 
mierza 3, m. 7 

Zasławska - Wiszniewska Zofia (1918 
— 1940) og., Radzymin, ul. Okrzei 2 
Zaslawski Józef Władysław (1882 — 
1909) og., Radzymin, ul. Czarto- 
ryjskiej 2 

Zaslawski Mieczysław Józef (1901 — 
1930) og , Sochaczew, ul. Farna 13 
Zaslawski Szymon ( ), Łódź, 

ul. Śródmiejska 5 

Zasowski Jan Józef (1886 — 1911) 
chir , Jarosław, ul. Kraszewskiego 
17 

Zasztowt Janusz (1906 — 1931) adm., 
gin. połoz., Bydgoszcz, Al Mic- 
kiewicza 13 

Zasztowtówna Jadwiga (1896 — 1925) 
skór., wener., wewn., Białystok 
ul. Poleska 44 

Zaturski Ludwik (1905 — 1931) og.. 
Warszawa, ul. Złota 9, m. 10 
Zauner Elżbieta (1915 — 1944) og„ So- 
pot, ul. 23 Marca 88 
Zauerman Maiłich (1895 — 1929) skór., 
wener., Łódź, ul. Nawrot 8 
Zausmer Stanisław (1905 — 1930) 

wewn , Bystrzyca, ul. Okrzei 36 
Zawacki Józef Maria Stanisław (1887 
—1914) og., Czersk, ul. Kościuszki 
34 

Zawadiak Leon (1903—1931) wewn., 
Chełm, ul. Szkolna 15 
Zawadowski Julian Stanisław (1902 
—1931) og., Krynica, Biały Orzeł 
Zawadowski Witold Eugeniusz (1888 
— 1913) radiol., Warszawa, Al. Woj- 
ska Polskiego 3 (prof. U. W) 


520 

flrm OEI4C - book-olds.ru t 


7 awadzińska LEKARZE Zdaniewicz 


Zawadzińska Wanda (1916 — 1940) 
wewn., Szczecin, ul. Piotra Skargi 
12 

Zawadzka Adela Irena (1898 — 1928) 
wewn., dziec., Brzeg, ul. Rydla 12 
Zawadzka - Rużyłlo Alina (1912 — 
1935) gin , położ., Warszawa, ul. 
Rudawska 3, m. 7 

Zawadzka Maria Fiorentyna (1911 — 

1938), Poznań, ul. Zwierzyniecka 
39, m. 14 

Zawadzka Zofia Elżbieta (1907 — 
1933) dziec., Warszawa, ul. Sta- 
lowa 2, m. 16 

Zawadzki Karol (1900 — 1928) wewn., 
Łódź, ul. Biegańskiego 54 
Zawadzki Kazimierz (1897 — 1930) 
gin , Łódź, ul. Narutowicza 35 
Zawadzki Kazimierz Eugeniusz (1894 
—1921) gin., Chorzów, ul. Wolno- 
ści 44 

Zawadzki-Swiatopełk Ludwik (1893 
— 1922), Podkowa Leśna, willa 
„Zawada“ 

Zawadzki Michał (1906 — 1937) chir,, 
Warszawa, ul. Katowicka 6, m 2 
Zawadzki Roman Juliusz (1887 — 
1913) wewn., gin., Warszawa, ul. 
Grottgera 15, m. 2 
Zawadzki Stanisław (1879 — 1911) 
wewn., Sosnowiec, ul. Żymierskie- 
go 24 

Zawadzki Stanisław (1887 — 1913) og, 
Czersk, Pomorze 

Zawadzki Tadeusz Józef (1911 — 1937) 
chir,, Łódź, ul. Piotrkowska 275, 
m. 4 

Zawadzki Wacław (1877 — 1903) og., 
Gorzów, ul. Mieszka I nr 48 
Zawadzki Witold Karol Włodzimierz 
(1906 — 1933) gin., połoz,, Katowice, 
ul Dąbrowskiego 24 
Zawartka Jan (1914 — 1938) chir., 
Wrocław, ul. Nowowiejska 82 
Zawialski Franciszek (1902 — 1928) 
og , Oława, ul. 27 Stycznia 37 
Zawidzka Anna — zob. Kozubowska- 
Zawidzka 


Zawidzki Ireneusz (1897 — 1927) 
wewn., Sulejówek, ul. Moraczew- 
skiego 17 

Zawidzki Witold (1909 — 1936) og , 
Szczecin, ul. Gen. Sikorskiego 8, 
m. 3 

Zawilski Adam (1916 — 1946) dziec., 
Kraków, ul. Bandurskiego 60, 
m. 3 

Zawirski Kazimierz (1911 — 1935) 
chir , Końskie, Szpital Powiatowy 

Zawłocki Wojciech (190Sf — 1934) og., 
Skarżysko Kamienna, ul. Lima- 
nowskiego 37 

Zaworski Czesław (1906 — 1935), Ol- 
sztyn, ul. Stalina 34 

Zawrotniak Józef (1894 — 1926) og., 
Zamość, ul. Narutowicza 16 

Zaydłer Stanisław Leon Marek 
(1892 — 1917) og., Żyrardów, ul. Ra- 
dziwiłłowska 2 

Zbierska Mieczysława Ludwika (1914 
— 1940) og,, Przasnysz, Szpital Po- 
wiatowy 

Zbierski Jan Stanisław (1908 — 1933) 
chir., Przasnysz, Szpital Powiat. 

Zborczyński Franciszek Kryspian 
(1887 — 1914) chir., Kraków, ul. 
Straszewskiego 1 

Zborowski Piotr (1895 — 1923) wewn., 
dziec., Warszawa, ul. Dobra 22 / 24, 
m. 4 

Zbozień Franciszek Bolesław (1909 
— 1938) chir., Grodków, pl. Wol- 
ności 1 

Zbuner Elżbieta ( ), Soppt, 

ul. 23 Marca 88 

Zbychorski Tadeusz (1902 — 1933) 
laryng., Poznan, ul. Słowackiego 
36, m. 7 

Zdaniecki Ludwik Szczęsny (1898 — 
1929) gin,, wewn., Warszawa, ul. 
Osowska 50, m. 4 

Zdaniewicz Konstanty (1909 — 1935) 
wewn., połoz., wieś Rózyca, pow. 
Brzeziny 


•s >i 


522 


flrm OEI4C - book-olds.ru Zdaniewska-Jentys 


LEKARZE 


Zielińska 


Zdaniewska-Jentys Kamila Marla 

(1905 — 1931) og., Zielona Góra, ul. 
Kazimierza Wielkiego 17c 
Zdanowicz Aleksander Henryk (1894 
— 1925) wewn„ gin., Gdańsk, No- 
wy Port, ul. Rybołowców 8 
Zdanowicz Stanisław (1874 — 1901) 
gin., połoz., Warszawa, ul. Moko- 
towska 51 '53, m. 48 
Zdanowicz Włodzimierz (1906 — 1933) 
wewn., Łódź, ul. 11 Listopada 76 
Zdanowicz - Piórkowa Jadwiga (1904 
— 1933) gin., Białystok ul. Skorup- 
ska 3 

Zdanowski Stefan (1899 — 1927) og., 
Dębica, ul. Kolejowa 3l 
Zderkiewicz Władysław (1909 — 1938) 
og , Warszawa, ul. Wilcza 23, 
m. 20 

Zdrojewski Witold (1907 — 1932) gin., 
Bytom, Rynek 26 

Zeldowiczowa Ludmiła ( ), 

Warszawa, ul. Polna 38 
Zemanek Władysław (1906 — 1934) og., 
Jaworzno, ul. Narutowicza 6 
Zemanek - Krzysztoń Maria (1912 — 
1938) og., Jaworzno, ul. Naruto- 
wicza 6 

Zembrzuski Apolinary (1902 — 1930) 
ocz., Warszawa, ul. Grochowska 
133, m. 12 

Zembrzuski Ludwik (1871 — 1897) 
hist., med , Bydgoszcz, Stary Ry- 
nek 24 (prof. em. U. M. L. S.) 
Zembrzuski Marian Zdzisław (1914 — 
1942) og , Krośniewice Miasto, ul. 
Kolejowa 12 

Żemła Witold ( ), Szczecin, 

ul. Jedności Narodowej 41 
Zempłiński Marian (1894 — 1922) og., 
Wojciechów, pow. Złotona 
Zennegg Jan Joachim (1899 — 1925) 
og., Pszczyna, ul. Piastowska 27 
Zeńczak Marian Władysław (1891 — 
1915) stomat.. Warszawa, ul. Nar- 
butta 33 tprof. Ak. Storn.) 
Zestowski Walenty (1915 — 1941) chir., 
Trzebiatów, Szpital Powiatowy 

523 


Zeyłandowa Eugenia Jadwiga (1899 
— 1924) bakt., Istebna, Zakład 
Leczn, Wychowawczy 
Zgierska-Strumilło Jadwiga (1892 — 
1928) bakt., skór., wener., Grójec, 
ul. Skargi 1 

Zgirska Jadwiga — zob Harniewicz* 
Zgirska 

Zgirska - Bagińska Stanisława (1898 
— 1926) ocz., Piaseczno, ul. Święto- 
jańska 4 

Zgirski Józef (1895 — 1925) wewn., 
Łódź, ul. Więckowskiego 25, m. 2 
Zgirski Ludwik (1904 — 1932) ocz„ 
gin., Kraków, 15, ul Rozena 5 
Zgliszczyński Szczęsny Leszek (1914 
— 1938) rentg.. Warszawa, ul. Tar- 
gowa 48, m. 1 

Ziaja Edward (1887—1924) og., Biel- 
szowice, ul. Edm. Kokota 128 
Ziarko Kazimierz Józef (1910 — 1935) 
gin , Katowice, ul. Gliwicka 9 
Ziarko Wincenty (1907—1939) rentg., 
Kraków, ul. Pędzichów 15/17 
Zieją Tadeusz (1889 — 1925) og., Nie- 
połomice, ul. Zakościelna 291 
Zielazek Florian Zygmunt (1903 — 
1930) og., Gdynia, ul. Daszyńskie- 
go 24, m. 4 

Zielecki Jan Antoni (1913—1938) 
chir., Knurów, ul. Rybicka 7 
Zieleniewska - Stefanoff Zofia (1885 
—1910) gin., Siedlce, ul. Kilińskie- 
go 26 

Zieleziński Ludwik Konstanty (1890 
— 1916) og., Lubawa, ul. Gdańska 
12 

Zieleźnik Guenter Ryszard (1910 — 
1938) og , Siemianowice Sl., ul. 
Wilsona 2 

Zielina Jan (1907—1935) og., Cie- 
szyn, ul. Bielska 8 
Z. e lińska Cecylia zob. Miksiewicz- 
Ziełińska 

Zielińska-Piegorowska Eugenia (1888 
—1912) wewn., Ruda Pabianicka, 
ul 1 Maja 12 


524 

flrm OEI4C - book-olds.ru Zielińska 


Ziemiański 


LEKARZE 


Zielińska Irena Krystyna zob. Sa- 
milewicz-Zielińska 
Zielińska Jadwiga (1906 — 1930) gin., 
połoz., Warszawa, ul. Puławska 24, 
m. 8 

Zielińska Józefa Gabriela (1907 — 
1939) dziec.. Leśnictwo Jeziorna, 
pow. Tczew 

ZiclińskaViresco K. ( — ) t 

Piastów, ul. P. Skargi 21, m. 1 
Zielińska-Hryniewiecka Maria (1910 
— 1935) dziec., Gębice, pow. Czarn- 
ków 

Zielińska-Radulska Romualda (1903 
— 1939) dziec., Warszawa, ul. Jero- 
zolimska 77, m. 14 
Zielińska Zofia Halina Ludomila 
(1893—1922, nostr. 1923) og., Byd- 
goszcz, Al. 1 Maja 96, m. 2 
Zielińska- Ujejska Zofia (1913 — 1937) 
gin., Kraków, ul. Wybickiego 108b 
Zielińska Zofia (1910 — 1935) dziec., 
Jawor, ul. Łukasińskiego 2 
Zieliński Adam Aleksander (1916 — 
1945) og, Wałbrzych, ul. Niepodle- 
głości 98 

Zieliński Edmund (1898 — 1925) og., 
Skarszewy, pow. kościerski 
Zieliński Feliks (1891—1917) og„ 
Szczecin, ul. Orląt 21, m. 5 
Zieliński Ignacy (1871 — 1895) wewn,, 
Kraków, ul. Sw. Sebastiana 6 
Zieliński Jerzy Henryk (1908 — 1940) 
chir.. Warszawa, ul. Jagiellońska 
20, m. 24 

Zieliński vel Wollenstein Jerzy (1911 
— 1937) gin., połoz., chir., Biela- 
wa, ul. Wolności 95 
Zieliński Jerzy (1915—1937) uroi., 
Bytom, ul. Prusa 34 
Zieliński Kazimierz (1901—1928) 
wewn., Gliwice, ul. Jaskółcza 10 
Zieliński Kazimierz (1912 — 1937) 
bakt., Piastów, ul. P. Skargi 21, 
m. 1 

Zieliński Lechosław Kazimierz (1913 
— 1939) chir., Bytom, ul. Daszyń- 
skiego 2 

525 


Zieliński Leon Jan (1878 — 1905) 
wewn., Warszawa, Al. Niepodle- 
głości 157, m. 23 

Zieliński Ludwik Tomasz (1888 — 
1918) płuc., Kowanówek k Obornik, 
Sanatorium Przeciwgruźlicze 

Zieliński Marian (1906 — 1934) gin., 

połoz., Warszawa, ul. Elsterska 9, 
m. 3 

Ziel.ński Marian (1911—1938) og., 

Brzeszcze 346, pow. Biała Krak. 

Zieliński Marian (1893 — 1920) og , 

Złoczew, pow. Sieradz, ul. Dwor- 
ska 3 

Zieliński Mieczysław Jakub (1910 — 
1938) og., Ozorków, ul. Wigury 1 

Zieliński Roman Juliusz (1899 — 1928) 
chir., ortop., Katowice, ul. Da- 
szyńskiego 10, m. 3 

Zieliński Sergiusz (1911 — 1937) 
wewn., Działdowo, ul. Dworcowa 
17 

Zieliński Seweryn Marek zob. Bo- 
nar-Zieliński 

Zieliński Stanisław (1899 — 1926) og., 
Czarników, ul. Kościuszki 91 

Zieliński Tadeusz Stanisław Walenty 
(1898 — 1928) og., Inowrocław, ul. 
Konopnickie] 32 

Zieliński Tadeusz Wiktor (1918 — 
1945) gin,, połoz., Sopot, ul. Ko- 
ściuszki 35 

Zieliński Zygmunt (1908 — 1938) og., 
Jawor, ul Łukasińskiego 2 

Ziembicki Karol Witold (1874—1900) 
hist. med., Wrocław, ul. Chałubiń- 
skiego 5 (prof. U. Wrocł). 

Ziembińska Alina zob. Ozicwicz- 
Ziembińska 

Ziembińska Krystyna Antonina (1905 
— 1940) bakt., Warszawa, ul. Środ- 
kowa 7 

Ziembiński Tadeusz (1897 — 1927) 
gin., połoz., chir., Nadarzyn, Szpi- 
tal P. C. K. 

Ziemiański Mieczysław Alojzy Stefan 
(1902 — 1929) og., Libąz Mały, Ko- 
palnia Janina 

526 


flrm OEI4C - book-olds.ru Ziemnickl 


LEKARZE 


Znajewska 


Ziemnicki Maksymilian (1869 — 1895) 
wewn., dziec., Łęczyca, ul. Ży- 
mierskiego 18, m. 28 
Ziemnowicz Stanisław Antoni Jakub 
(1913—1938) neur., Gdańsk, ul. 
Kopernika 1 

Ziemnowicz Władysław Adam (1889 
—1915) wewn., wener., gin., Słupsk. 
Al. Wojska Polskiego 5 
Ziemski Teofil Tadeusz (1914 — 1938) 
og., Skwierczyna, ul. Marszałkow- 
ska 12 

Zienkiewicz Aleksander (1891 — 1916) 
chir., gin.. Radom, ul. Piłsudskie- 
go 4, m. 2 

Zienkiewicz Marian Franciszek Ta- 
deusz (1912—1940) wewn., Mogila- 
ny, Kraków, P. C. K. 

Zientarski Edmund (1908 — 1935) 

wewn., Olsztyn, ]edn. wojsk 3735 
Zierski Marian (1906 — 1930) płuc., 
Łódź, ul. Narutowicza 37, m. 4 
Zięba Karol Władysław (1917 — 1945) 
og., Tarnów, ul. Krakowska 3 
Zięba Stanisław Jan (1905 — 1930) og., 
Katowice, ul. Markiefki 68 

Zięborak Stanisław Franciszek (1895 
— 1924) og., Grodków, ul. Krakow- 
ska 14 

Zięborak Stefania Malwina (1898— 
1925) dziec., Grodków, plac Wol- 
ności 19 

Ziętara Maksymilian (1908 — -1936) 

og, Lidzbark, pow. Działdowo, 
ul. Słomiany Rynek 8 
Ziętara Tamara (1910 — 1936) og., 
Lidzbark, pow. Działdowo, ul. Sło- 
miany Rynek 8 

Ziętek Stefan (1905 — 1930) og., Kra- 
śnik, ul. Kościuszki 21 

Zigmunt Jan (1902 — 1928) chir., gin., 
Cieszyn, ul. Bielska 4 
Zimmerman Franciszek (1889 — 1919) 
rentg., płuc., Ciechocinek, Al. Ko- 
ściuszki 2 

727 


Zimmermann Leon (1892 — 1928) 
wewn., Bielsko, ul. M. Nowotki 8 
Zimmerowa Ewa (1913 — 1930) rentg., 
Kalenty, pow. Lubliniec 
Zimniak Ignacy (1902—1928) og., 
Wronki, ul. Poznańska 34 
Zimniak Stanisław (1906 — 1935) chir., 
Kępno, ul. gen. Sikorskiego 1 
Zimowski Kazimierz Aleksy (1912 — 
1940) og , Łódź, ul. Boczna 5 
Ziomek Feliks (1887 — 1914) og., 
Trzciel, pow. Międzyrzec 
Ziomkowski Henryk (1896 — 1923) 
skór., Łódź, ul. 6 Sierpnia 2, m. 12 
Ziółkiewicz Irena zob. Ostrowska- 
Ziólkiewicz 

Ziółkiewicz Tadeusz (1914 — 1945) 
stomat., Poznań, ul. Saperska 18. 
m. 1 

Ziółkowski Antoni (1912 — 1945) 
wewn., Lublin, ul. Staszyca 10, 
m. 6 

Ziółkowski Marian Kajetan (1911 — 
1937) zakaź., Komarówka, powiat 
Radzyń Pódl. 

Ziółkowski Stanisław (1890 — 1914) 
chir., Cieplice, ul. Solankowa 9 

Ziółkowski Roman ( — ), 

Kłodzko, ul. Chrobrego 13 
Ziółkowski Zenon Józef (1908 — 1936) 
wewn., dziec.. Kłodzko, pl. Chro- 
brego 13 

Zlatkes Tadeusz Karol (1912 — 1939) 
og., Warszawa, ul. Suligowskiego 
18, m. 39 

Złąkiewicz Michał (1906 — 1934) 
stomat., Wałbrzych, pl. Bieruta 5 
Złotkin Salomon (1901 — 1927), Łódź, 
ul. Kilińskiego 16 

Złotnicki Bolesław (1914 — 1940) 
wewn., skór., wener., Warszawa, 
ul. Koszykowa 79a, m. 34 
Zmyślony Stanisław (1903 — 1930) 
og., Toruń, ul. Kościuszki 17 
Znajewska-Zaremba Halina Maria 
(1895 — 1924) wewn., Warszawa, ul. 
Langiewicza 24, m 1 

>28 


flrm OEI4C - book-olds.ru Znameński 


LEKARZE 


Zys 


Znameński Mikołaj (1901 — 1928) 
stomat., Gdańsk-Oliwa, ul. Wąso- 
wicza 12 

Znamirowski Stefan Adam (1910 — 
1940) og., Kraków, ul. Wenecja 3, 
m. 8 

Znaniecki Leon Marian (1892 — 1921) 
skór , Gliwice, ul. Zwycięstwa 4 

Zonembowski Włodzimierz (1914 — 
1946) og., Zambrów, ul. Mazowiec- 
ka 3 

Zopoth Artur (1874 — 1896) wewn., 
gin., Kraków, ul. Długa 43 

Zozulińska Laura (1910 — 1936), War- 
szawa, ul. Obozowa 66, m. 10 

Zubczewski Adam (1910 — 1938) ocz , 
Szczecin, Al. Piastów 3, m. 3 

Zubkiewicz Zina zob. Łozicka _ Zub" 
kicwicz 

Zublewicz- Nlewińska Halina (1906 
— 1934) bakt., Białystok, ul. Arty- 
leryjska 8 

Zubrzycki January Julian (1885 — 
1909) gin., Szczecin, ul. Rybacka 1 
(prof. Akad. Lek.) 

Zuchowicz Leonard Jan (1893 — 1917) 
og , Koło, ul. 3 Maja 3 

Zundelewicz Anna (1900 — 1926) bakt., 
Otwock, ul. Kościuszki 8a, m. 2 

Zwierz Józef (1887 — 1918) bakt., Wro- 
cław, ul. Smoluchowskiego 52, 
m. 7 

Z Wierzchowska (Rejthar) Maria (1911 
— 1936) dziec., Poznań, ul. W. Gar- 
bary 38, m. 5 

Z Wierzchowski Franciszek (1873 — 
1896) stomat., Łódź, ul. Łąkowa 
10, m. 6 (prof. Ak. Storn.) 

Zwierzyńska Zofia zob. Prokopo- 
wicz-Zwierzyńska 


Zwoliński Tadeusz Jan (1895 — 1922) 
gin., połoz., Poznań, ul. Polna 33 
(prof. U. P ) 

Zwolski Aleksander (1917 — 1947) 
og„ Ostrowiec Kieł., ul. Focha 3 
Zwoździak Włodzimierz (1913 — 1939) 
og., Poznań, ul. Langiewicza 19, 
m. 3 

Zwoździakowa Helena (1916 — 1939) 
og , Poznań, ul. Langiewicza 19, 
m. 3 

Zwykielski Grzegorz Olgierd (1914 
— 1940) chir., Gdańsk- Wrzeszcz, ul. 
Wajdeloty 10 

Zwyrtykowski Eugeniusz (1919 — 

1948) og.. Grudziądz, Szpital Miej- 
ski 

Zwyrzykowska Bolesława zob. Bro- 
dowska-Zwyrzykowska 
Zych Gustaw Wiktor (1911 — 1938) 

og., Charsznica, pow. Miechów 
Zych Jan (1895 — 1927) laryng,, War- 
szawa, ul. 6 Sierpnia 33 
Zychski Jan ( — ), Zblewo, 

pow Starogard 

Zygadłcwicz Henryk Władysław 

(1916 — 1945) og„ Drezdenko, powiat 
Strzelce 

Zygiert-Wasiłew Zenona (1917 — 1939) 
wewn , Warszawa-Okęcie, ul. Idzi- 
kowskiego 32, m. 2 
Zygmuntowski Emil (1894 — 1921) 

og., Gdańsk, ul. Okopowa 9, m. 19 
Zylberszac-Gecow Anna (1911 — 1935) 
dziec., Warszawa, Al. Wyzwole- 
nia 58, m. 89 

Zyłbersztrom-Wiślicka Zuzanna Stel- 
la (1915 — 1938) dziec., Łódź, ul. 
Świętokrzyska 6, m. 7 
Zynda Barbara (1911 — 1936) wewn., 
Wrocław, ul. Przybylskiego 19, 
m. 6 

Zys Adam (1901 — 1927) stomat., 
baln., Zakopane, ul. Krupówki 


529 


530 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Żemojtel 


Żabczyńska 


LEKARZE 


Ź 


Żabczyńska Adela Maria (1884 — 1911) 
dziec., Toruń, ul. Matejki 35 
Żabczyński Michał (1888 — 1916) 

wewn., Warszawa, ul. Filtrowa 62, 
m. 34 

Żabianka Maria Franciszka Cele- 
styna (1903 — 1928) meur., psych. 
Kraków, ul. Józefitów 4, m. 2 
Żabicki Stefan (1904 — *1932), Anin, 
ul. Królewska 77 

Żabiński Robert (1902 — 1928) wewn., 
Kraków, ul. Szewska 22, m. 4 
Żabko-Potapowicz Bolesław (1872 — 
1898) dziec., Łuczany, ul. Pionier- 
ska 1 

Żabokrzycki Tadeusz Stefan Andrzej 
Aleksander (1899 — 1924) skór., Kra- 
ków, ul. Zyblikiewicza 11 
Żabski Kornel (1905 — 1931) og., 
Strzelce Opolskie, ul. 18 Marca 11 
Żak Janusz (1906 — 1933) chor. trop., 
Warszawa, ul. Żelazna 101, m. 13 
Żak Tadeusz (1912 — 1937) og., Elbląg, 
ul. Orężna 2 

Żak Tadeusz Stanisław (1904 — 1945) 
og., Olesno, ul. Mickiewicza 2 
Żapolski Mieczysław (1898 — 1924) 
skór., wener., Bytom, ul. Puław- 
skiego 3 

Żardecki Aleksander Konstanty 
(1885 — 1912) wewn.. Kraków, ul. 
Potockiego 8, m. 4 
Żaricka Anna (1900 — 1923) dziec., 
Wałbrzych, ul. Moniuszki 32 
Żarnowski Stefan (1897 — 1923) chir., 
Chełm, ul. Sienkiewicza 5 
Żebracka Janina Helena (1915 — 1945) 
og , Krosno, ul. Krakowska 33 
Żebrowska Anna (1892 — 1918, nostr. 
1924) wewn., dziec., Bydgoszcz, ul. 
Pomorska 42, m. 3 

531 


Żebrowski Piotr Michał (1900 — 1930) 
wewn , neur., Suwałki, ul. Ko- 
ściuszki 5 

Żebrowski Stanisław ( — ), 

Toruń, ul. Sienkiewicza 18 

Żebrowski Tadeusz (1916 — 1945) og.. 
Zakopane, Sanatorium Akadem. 

Żebrowski Wacław (1911 — 1942) og., 
Jarocin, ul. Walki Młodych 52b 

Zegilewicz Olga zob, Bordziłowska- 
Żegilewicz 

Żegleń Józef (1890 — 1919) og , Ma- 
ków, pow. Wadowice 

Żegliński Stefan Jan (1908—1936) 
chir., Piaseczno, ul. Kniaziewicza 
6, m. 1 

Żelawski Stefan Wiktor (1903 — 1928) 
og., Wełnowiec, powiat Katowice, 
ul. Powstańców 31 

Żelazko Stefan Kazimierz (1917 — 
1945) og., Otwock, ul. Warszawska 
15 

Żelazny Józef (1884 — 1913) połoz , 
Jasło, ul. Kraszewskiego 39 

Żelewski Stefan Józef zob. Bach-Że- 
lewski 

Żeleźnik Ginter (1910 — 1938) og., 
Siemianowice, ul. Oświęcimska 31 

Żelichowski Jerzy Henryk (1908 — 
1938) og., Busko Zdrój, Sanatorium 
„Gorka“ 

Żeligowska-Szulc Janina Ernestyna 

(1908 — 1932) dziec., Łódź ul. Na- 
rutowicza 115 

Żemojtel Władysław (1900—1926) 
chir., Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 
29, m 2 

532 


flrm OEI4C - book-olds.ru Zera 


LEKARZE 


Żurek 


Zera Aleksandra Maria zob. Wiland- 
Żera 

Zera Edmund (1899 — 1925) wewn„ 

serce, Warszawa, ul. Narbutta 7. 
m. 4 

Zera Janina Helena zob. Ganiszew- 
ska-Zera 

Zera Maria Gabriela zob. Surawska- 
Żera 

Zestowski Walenty (1915 — 1941) og., 
Trzebiatów, Szpital Powiatowy 

Zilic - Rogalska Ewa (1913—1941, 
nostr. 1946) og, Kraków, ul. Pie- 
rackiego 23, m. 2 

Żmigród Tadeusz (1897 — 1925) og., 

Błonie k Warszawy, ul. Senator- 
ska 1 

Zniniewicz Jan (1872 — 1908) fizy- 
koter., Poznań, ul. Marcinkowskie- 
go 20 

Zołądkiewicz Edward (1909 — 1938) 
orlop., fizykoter., Bydgoszcz, ul. 
Słowackiego 1, m. 5 

Zoledziowski Zygmunt (1891 — 1917) 
ocz., Warszawa, Al. Stalina 18, 
m. 36 

Zolnierowicz Michalina ( — ). 

Węgobork, woj. mazurskie 

Zolyńska Marta (1883 — 1915) chir„ 
Kraków, ul. Kochanowskiego 3, 
m. 2 

Żółciński Adam Emil (1907 — 1932) 
gin., Wrocław, ul Kasprowicza 
843 

Zólkiewicz Genowefa zob. Kretter- 
Zólkiewicz 

Żółkiewska Wanda (1899 — 1931) uroi , 
Warszawa, ul. Widok 20, m. 2 

Żórawska Julia (1882 — 1924) płuc., 

rentg., Rudka, pow. Mińsk Mazow., 
Sanatorium 

Zuber Maria Aniela Stanisława 
(1919 — 1947) og., Sandomierz, Ry- 
nek 28 

ZuchowskI Antoni (1900 — 1929) chir., 
gin., Głąbczyce, Szpital Miejski 

333 


Żuk Antoni (1905 — 1932) skór., 
wener., Białystok, ul. Knyszyńska 

11 

Zuk Józef (1901—1928) og., Pińczów, 
ul. Żwirki i Wigury 4 
Żukowska Irena Wanda (1905 — 1935) 
wewn.. Warszawa, ul. Opoczyńska 
4a, m. 6 

Żukowska Irena zob. Woróg-Żukow' 
ska 

Żukowska-Dzigowska Raisa (1911 — 
1937) og., Proszowice 
Zuliński Kazimierz Mariusz Józef 

(1891 — 1927) płuc., Kraków, ul. 
Zyblikiewicza 9 

Żuławski Wojciech Bolesław (1899 — 
1926) wewn., Kraków, ul. Mogilska 
86 

Zurakowska Aniela zob. Rataj- Żu- 
rakowska 

Zurakowski Leonid (1903 — 1929) 
skór., wener., Ostrowiec, Aleja 15 
Zurakowski Stanisław (1902 — 1928) 
skór., wener.. Warszawa, ul. Kru- 
cza 47a 

Zurakowski Witold (1917 — 1946) 
chir., Warszawa, ul. Walecznych 


21, m. 3 


Zurawnicki Józef 

(1895—1923) 

wewn., Wrocław. 

ul. Henryka 

Prawego 2 


Żurawska Julia ( 

- ), Go- 

stynin, Sanatorium 

„Kruk“ 


Żurawska Nadzieja (1908 — 1937) skór., 
wener., Warszawa, ul. Puławska 
4,6, m. 14 

Żurawski Marian Franciszek (1902 — 
1930) wewn., płuc., Toruń, ul. 
Mickiewicza 63 

Żurek Maksymilian Stanisław (1912 
— 1945) og., Bielsko, ul, Moniusz- 
ki 18 

Żurek Walenty (1886 — 1913) wewn., 
gin., Warszawa, ul. Elsterska 11. 
m. 1 

Żurek Zygfryd (1908 — 1935) chir., 
Kraków, ul. Smoleńsk 25a, m. 3 

534 


flrm OEI4C - book-olds.ru Zurkowski 


LEKARZE 


Zyźmewski 


Zurkowski Jan Feliks (1888—1917) 
bakt., Łódź, ul. Kopcińskiego 40a 
Zurkowski Jan Chryzoston (1868— 
1893) ocz., Kielce, ul. Zacisze 9 
Zurkowski Józef (1903 — 1931) og., 
Będzin, ul. Małachowskiego 54, 
m. 5 

Żuromski Witold Albin (1906—1936) 
og , Szczakowa, ul. Chopina 3 
Żurowska Maria (1901 — 1930) og , 
Słupsk, ul. Lelewela 58 
Żurowski Ludwik (1901 — 1931) og., 
Kraków, ul. Łobzowska 4, m. 4 
Zwożdziak Włodzimierz (1913 — 1939) 
og., Poznań, ul. Daszyńskiego 71, 
m. 3 

Żychoń Józef Franciszek Ksawery 
(1869 — 1896) wewn., płuc,, Zako- 
pane, ul. Jagiellońska 26 
Zyohowicz Adam Franciszek (1898 — 
1932) skór., we ner., Kraków, ul. 
Długa 33 

Żychowiczowa Franciszka Leokadia 
(1914 — 1939) ocz., Kraków, ul. Dłu- 
ga 33, m. 7 


Zychska Jadwiga (1910 — 1938) dziec., 
Pleszew, ul. Poznańska 16 
Żychski Edmund (1911 — 1945) og., 
Poznań, ul. Polna 33 
Żychski Jan (1914 — 1945) og., Zble- 
wo, pow. Starogard 
Żychski Leonard (1909 — 1934) og., 
Pleszew, ul. Poznańska 16 
Żydłowicz Władysław (1867 — 1894) 
skór., Kraków, ul. Floriańska 22 
Zynda Barbara ( — ), Wro- 

cław, ul. Cybulskiego 19 
Żytkiewicz Jan (1900—1925) og., 
Szczecin, ul. Moniuszki 4 
Żytomirski Jan (1898 — 1931) og., 
Łowicz, ul. Stalina 15 
Zywicka Irena (1923 — 1946) dziec., 
Warszawa, ul. Poznańska 15, m. 9 
Zyzmorska - Golde Zofia (1882 — 
1912), Łodz, ul. Kopcińskiego 16 
Żyźniewski Jan (1893 — 1917) wewn., 
Warszawa, ul, Haukego 14 


535 


536 


flrm OEI4C - book-olds.ru Abłamowicz 


LEKARZE-DENTYSCl Bagińska 


Lekarze - dentyści Abłamowicz Maria (1895 — 1922), 
Kraków, ul. Wyspiańskiego 3, m. 1 
Abramowicz Salomea Ludwika (1903 
— 1931), Pruszków, ul. Niecała 2 
Adamczyk Stefania Maria Wacława 
(1910—1934), Będzin, ul. Kołłąta- 
ja 39 

Adamiak Dorota (1886 — 1911), Ło- 
wicz, ul. Zduńska 8 
Adamkowska Zofia (1907 — 1932). 

Piotrków, ul. 3 Maja 17 
Adamska Maria Józefa (1896 — 1923), 
Łódź, ul. Sienkiewicza 53, m 1 
Ainfeldowa-Magunowa Frvda (1894 
— 1916), Warszawa, ul. Wileńska 9, 
m. 4 

Andrejewowa Maria (1880 — 1909), 
Człuchów, ul. Czerwonej Armii 
18b 

Andrzejewska Halina (1905 — 1929), 
Kalisz, ul. Żymierskiego 30 
Andrzejkowicz Alina Maria (1914 — 
1938), Włocławek, ul. 3 Maja 16, 
m. 2 


Andrzejkowiczowa Anna (1877 — 

1899), Gdańsk-Oruma, ul. Oruń- 
ska 9, m. 3 

Antepowicz-Darewska Jadwiga (1893 
— 1917), Kluezborek, ul. gen. Za- 
wadzkiego 23 

Antoniak Irena (1910 — 1933), Go- 
stynin, ul. Wojska Polskiego 31 
Antonowicz Maria (1894 — 1918), War- 
szawa, ul. Waszyngtona 4, m. 1 
Arbusman Samuel (1914 — 1938), 
Łódź, ul. Andrzeja 31, m. 4 
Arciszewska Julia (1891 — 1922), Kar- 
tuzy, ul. 3 Maja 5 
Arndt Feliks (1888—1913), Tworóg, 
pow. Gliwice 

Arnstein Jan (1884 — 1903), Włocła- 
wek, ul Cyganka 15 
Artecka Tatiana (1896 — 1918), Chełm, 
ul. Pierackiego 8 

Aszowa Rachela (1895 — 1917), Jar, 
woj. białostockie, Sanatorium 
„Chrobry” 


B 


Babicka Helena (1888—1912), Kra- 
ków, ul. Ujejskiego 6, m. 3 
Bachańska Maria (1895 — 1918), Ka- 
lisz, ul. Żymierskiego 39 
Bachański Feliks (1893 — 1917), Ka- 
lisz, ul. Żymierskiego 39 
Badura Waleria (1907 — 1931), Sko- 
czów, ul. Mickiewicza 462 

537 


Bagińska Czesława zob. Dagajew- 
Bagimka 

Bagińska-Gadomska Halina Teodo- 
ra (1886 — 1906), Żyrardów, ul. 
11 Listopada 19. m. 1 

Bagińska Maria (1909 — 1934), War- 
szawa, ul. Naruszewicza 7 


538 

flrm OEI4C - book-olds.ru Bajanowska 


LEKARZE-DENTYSCI 


Bielawska 


Bajanowska Zofia (1894 — 1923), Łódź, 
ul. Piotrkowska 161 
Bajor Anna (1899 — 1923), Łódź, ul 
Piotrkowska 8 

Bakalarek Józef Satumin (1907 — 
1937) Turek, ul. Milewskiego 1 
Balicka Zofia (1884—1902), Łodz, ul. 
Moniuszki 11 

Banasiński Zygmunt (1885 — 1911), 
Będzin, ul. 22 Lipca 9 
Banaszkiewicz Feliks Paweł (1908 — 
1937), Kępno. ul. Rynek 15 
Bańkowska Regina (1913 — 1936) 
Łódź, ul. Jaracza 36b, m. 10 
Baranów Piotr (1912 — 1937) War- 
szawa, ul. Poznańska 21, m. 25 
Baranowska Olga (1908 — 1932), Pia- 
stów, ul. Moniuszki 3 m. 1 
Baranowska Zofia (1897 — 1922), Po- 
znań, ul. Senatorska 8 
Barańska Barbara (1917 — 1946), Tar- 
czyn, ul. Piaseczyńska 20 
Barańska Zofia Natalia (1904 — 1928), 
Sosnowiec, ul. Żeromskiego 10 
Barbulant Władysława Irena (1895 
— 1915), Warszawa, ul. Grochow- 
ska 322, m. 5 

Barcikowska Seweryna (1917—1946), 
Poznań, ul. Daszyńskiego 89 
Barcikowski Zbigniew Stanisław 
(1906 — 1936), Kartuzy, ul. Dwor- 
cowa 3 

Bargiełowska Teodozja (1906 — 1931) 
Warszawa, ul. Dynasy 10, m. 2 
Bartoszewicz Roman (1899—1929), 
Końskie, ul. Kilińskiego 2 
Barwińska Leokadia (1905 — 1934) 
Ursus, ul. Mickiewicza 2, m. 6 
Barwińska Zofia Maria (1904 — 1929), 
Sosnowiec, ul. 3 Mai a 26 
Baszkin Zofia z,ob. Wierehowska- 
Baszkin ,< 

Bator-Kuczyńska Cecylia (1909 — 
1935), Warszawa, ul. Stalowa 47, 
m. 1 

Baumgarten - Drzewiecki Salomon 
Stanisław (1892 — 1914), Katowice, 
ul. Młyńska 4 

539 


Beck-Piszczatowska Halina (1908 — 
1931), Warszawa, ul Daszyńskie- 
go 19, m. 4 

Belżyńska Irena Anna (1920 — 1944), 
Warszawa, ul. Grottgera 7, m. 1 
Bem Helena zob. Bóhm-Bem 
Bencerzewska Zofia Irena (1903 — 
1927), Skarżysko Kamienna, ul. 
Staszyca 4 

Bendkowska Zofia Maria zob. 

Swiechowska-Bendkowska 
Bcneszkowa Wanda Karolina (1909 
— 1931), Świdnica, pl. Lenina 22 
Berezowska Maria Antonina (1896 
— 1918), Brzesko, ul. Kościuszki 
180 

Berger Wilhelm Andrzej Karol (1890 
— 1921), Tarnowskie Góry, ul 
Krakowska 16 

Berkowicz Helena (1901 — 1925) 
Gryfogóra, ul. Lubanska 29 
Bernatowicz Marta Alicja (1906 — 
1929), Łódź, ul. 11 Listopada 29 
m. 27 

Besser Helena (1895 — 1929), Warsza- 
wa, ul. Fałata 6, m. 39 
Białecka Tomira (1911 — 1937), Wło- 
cławek, ul. Wolność 2 
Białoguska Paulina Krystyna (1889 
— 1911), Piotrków, ul. Sienkiewi- 
cza 7, m. 1 

Bialokoz Hanna Barbara (1918 — 
1946), Kraków, ul. Oleandry 6 
m. 3 

Biega Eugenia (1906 — 1933), Puła 
wy, ul. Lubelska 23b 
Bieguszewska Halina (1895 — 1917), 
Opoczno woj. Łódzkie, ul. Ko- 
ścielna 3 

Bicjat Stanisława zob. Zalewska* 
Biejat 

Bielas Ignacy (1905 — 1929), Łódź, ul 
Jaracza 4, m. 6 

Bielawska-Iwanow Ewelina (1881 — 
1909), Poznań, ul. Matejki 40/41, 
m. 14 

Bielawska Maria (1897 — 1922), Książ 
Wielki, pow. Miechów 

540 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bielicka 


Borowski 


LEKARZE-DENTTSCI 


Bielicka Maria (1888 — 1911), Szcze- 
cin, ul. Ledochowskiego 22, m. 3 

Bielinkin Eugenia Barbara zob. Ko’ 
warska-Bielinkin 

Bigejmajer Zofia Salomea (1910 — 
1933), Warszawa, ul. Rakowiecka 
41, m. 22 

Bilewicz Emilia * (1905 — 1928), So- 
snowiec, ul. Bracka 8a 
Bilewska Leokadia (1899 — 1925), War- 
szawa, ul Mickiewicza 8, m. 6 
Bilnik Zofia (1900—1925), Sosno- 
wiec, ul. Żymierskiego 12 
Biniecka Alina Anna (1921 — 1948)*, 
Warszawa-Bielany, ul. Cegłowska 
15 

Binkowska Ewa (1915 — 1939), So- 
pot, ul. gen. Fiszera 7 
Biskupska Janina (1887 — 1922), Byd- 
goszcz, ul. Sienkiewicza 11 
Bitny-Szlachta Maria (1886 — 1907>, 
Zabrze, ul Wolności 281, m. 4 
Bitny-Szlachta Wanda (1909 — 1935), 
Zabrze, ul Wolności 281, m. 4 
Blaumenfeld Leja (1898 — 1928), Wro- 
cław, ul. Stalina 118, m. 1 
Blechman Witold (1887—1913), Byd- 
goszcz, ul. Śniadeckich 41, m. 6 
Bloch Stanisław (1893 — 1915), 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Morska 40 
Błaszczyński Antoni (1886 — 1922), 
Prudnik, ul. Mickiewicza 15 
Błaszczyński Dionizy Józef (1913 — 
1940), Nowy Bytom, ul. Niedur- 
nego 54 

Błaszkiewicz Jadwiga Zofia (1914 — 
1948), Jelenia Góra, ul. Matej- 
ki 6 

Błuś Helena Antonina (1891 — 1912), 
Brzeg, woj. wrocławskie, ul. Czer- 
wonej Armii 4 

Bobrowska Wanda (1888 — 1907), Byd- 
goszcz, ul. 3 Września 12, m 2 
Bogacka Wanda Jadwiga (1921 — 
1948) Białystok, ul Św, Rocha 4, 
m. 2 

541 


Bogdasarowa Halina Natalia (1913 — 
1934), Łódź, ul. Wólczańska 145, 
m. 4 

Bogowolska Zofia Zdzisława zob. 

Raczew-Bogowolska 
Bogusławska Stanisława (1910 — 
1933), Radom, pl, 3 Maja la, m. 3 
Bogusławski Zbigniew Leonard (1913 
— 1938), Warszawa, ul. Poznańska 
14, m. 38 

Bogusławski Henryk (1901 — 1926), 
Kraków, ul. Floriańska 10, m. 4 
Boguszewska Magdalena (1919 — 
1943), Warszawa, ul Dobra 2, 
m. 27 

Bohuczowa Zofia Maria zob. Lu* 
niewska-Bohuczowa 
Bolechowska Bogumiła Maria (1905 
— 1932), Rybnik ul. Sobieskiego 
14, m. 1 

Bonaszewska Jadwiga (1889 — 1911), 
Kraków, ul. Starowiślna 42, m. 12 
Boniuk Aniela Ewa (1918 — 1947), 
Łódź, ul. Wólczańska 23, m. 8 
Boratyńska Halina Stanisława (1916 
— 1938), Puławy, ul. Japońska 4 
Borkowska Berta (1913 — 1935), Byd- 
goszcz, ul. Warmińskiego 22, m. 4 
Borkowska Irena (1907 — 1930), Mila- 
nówek, ul Długa 30a 
Borkowska Wanda (1885 — 1908), 
Gdańsk-Wrzeszcz, ul, Matejki 22, 
m. 3 

Bormann Anna Emilia (1898 — 1922), 
Warszawa, ul. Wilcza 7 
Borman Ryfka (1896 — 1917), War- 
szawa, ul. Narbutta 17, m. 3 
Borna Tadeusz (1883 — 1905), Po- 
znań, pl. Wolności 13 
Borowska Maria (1898 — 1918), War- 
szawa, ul Grabowska 83, m. 5 
Borowska Domicela (1893 — 1916), 
Kurów 

Borowski Czesław Szymon Wincen- 
ty (1888 — 1911), Grudziądz, ul. Gen. 
Świerczewskiego 3 

542 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bouffał 


LEKARZE -DENTYŚCI 


Burakowska 


Bouffał Adolfina (1895 — 1922), Kra- 
ków, ul. Stradom 15, m, 3 
Bohm-Bem Helena (1904 — 1934), 

Złotoryja, woj. wrocławskie, ul. 
S korskiego 6 

Brade Janina Stanisława (1912 — 
1939) Starachowice, ul. Iłżecka 23 
Brande Sara (1896 — ), Warsza- 

wa, ul Krymczna 11, m. 4 
Brandes Zofia zob Sikora-Brandes 
Brandt Eryk Paweł (1897 — 1921), 
Słupsk. Al. Popławskiego 8 
Braun Henryk (1899 — 1928), Kra- 
ków, ul. Łobzowska 43, m 15 
Błażejewiczowa Maria (1891 — 1912), 
Szczecin, ul. Pomorska 22, m. 5 
Bresler Anna (1897 — 1918), Często- 
chowa, Al. Wolności 2, m. 6 
Bretsznajder Stanisław (1915 — 1946), 
Garwolin, ul. Polska 42 
Brewiński Wiesław (1916 — 1939), 
Rypin, ul. Kościuszki 5 
Brodkiewicz Zofia Bronisława (1903 
— 1926), Kraków, ul. Polna 1, m. 4 
Brodzic-Zawadzki-Ochocki Witold 
Michał (1913—1937), Łódź, ul. Wil- 
cza 7 

Brodzicka Wanda Natalia (1911— 
1937), Piaski, pow. lubelski 
Brodzka Romualda (1912 — 1934) 
Warszawa, ul Chełmska 38, m. 9 
Brojewska Janina Czesława zob. 

Kruszewska-Brojewska 
Brokman Irena Raisa (1898 — 1915), 
Frampol, pow. Biłgoraj 
Bromirska-Zglinicka Elżbieta (1892 
— 1916), Warszawa, ul. Kielecka 28 
m. 4 

Bromska Lucyna Barbara (1910 — 
1932), Warszawa, ul Śmiała 60 
Bronikowska Maria Alina (1902 — 
1923), Łódź, ul. Piotrkowska 97, 
m. 6 

Brudnicka Jadwiga Danuta (1916 — 
1946), Zakopane, ul. Krupówki 39 
Brudnicka Stanisława (1896 — 1918), 
os., przy cukrowni Dobrzelin, pow, 
kutnowski 

543 


Brudzińska Władysława Wanda (1899 
1922), Warszawa, ul. Smulikow- 
skiego 2a, m 5 

Brzezina Dorota Paulina (1917 — 
1940), Katowice, ul. Sienkiewicza 
11 

Brzezińska Zofia Maria (1914 — 1938), 
Łańcut, ul. Żardeckiego 8 
Brzeziński Mieczysław Fidelis (1897 
— 1922), Łódź, ul. Akacjowa 4, 
m. 4 

Brzostowska Henryka Helena (1909 
— 1933), Łódź, ul. Andrzeja 7. 
m lOa 

Brzozowska Irena (1907 — 1931), To- 
maszów Maz , Al. Wojska dol- 
skiego 23, m. 1 

Buczkowski Józef (1877 — 1912), Kor- 
natowo, pow. Chełmno 
Buczyńska Irena Sabina (1898 — 
— 1923), Warszawa, ul Grochowska 
124, m 2 

Budny Jerzy (1914 — 1938), Warsza- 
wa, ul. Kępna 17, m. 3 
Budziszewska Janina (1898 — 1918), 
Radom, ul. Focha 13, m. 4 
Bugajska Ludmiła (1892 — 1914), Wro- 
cław, ul. Prusa 37^39 
Bujanowska Zofia (1894 — 1923), 
Łódź, ul. Piotrkowska 161 
Bukowska Eugenia (1913 — 1938), 
Myszków, ul. Cmentarna 3 
Bukraba Katarzyna (1889 — 1910), 
Opatów, Rynek 12 
Bulakowska Irmina Kazimiera (1907 
— 1929), Gdańsk, ul. Białowieska 1 
Bułhak Józefa (1909—1932), Wol- 
sztyn, ul. 5 Stycznia 27 
Bułka Ewa Maria (1913 — 1937), 
Brodnica, ul Mostowa 4 
Buraczyńska Helena Włodzimiera 
(1907—1931), Chojnice, ul. Młyń- 
ska 28 

Burakowska Alicja Romana (1913 
— 1934), Łódź, ul. Andrzeja 2 
Burakowska Stanisława (1904 — 1928), 
Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 12, 
m. 4 

544 


flrm OEI4C - book-olds.ru Rurchacmska LEJCARZE-DENTYSCI Chmielewska 


Burchacińska Kazimiera Martyna 

(1893' — 1918), Brwinów, ul. Bisku- 
picka 23 

Burko Eugenia (1898 — 1918), Wro- 
cław, ul Chrobrego 39, m. 5 
Busiakiewicz Cecylia Irena (1897 — 
1922), Łodz, ul. Srebrzyńska 75, 
m. 47 

Busse Janina Maria (1907 — 1931), 
Błędów, Nowy Rynek 6 
Busz Maria Eliza (1913 — 1935). Wy- 
szogród, ul. Rębowska 35 
Buszkowska-Wierzbicka Irena Ma- 
ria Grażyna (1902—1930), Warsza- 
wa, ul. Targowa 40, m. 11 


Buszyńska Sabina (1909 — 1932), Kar- 
czew, ul. Rynek 30 
Buttler Maria (1897—1915), Łod/. 

ul. 1 Maja 1, m 18 
Bylczyńska Wanda Zofia (1905 — 
1928), Lublin, ul. Wieniawska 8, 
m. 14 

Byszkowicz Cecylia zob. Szmidt- 
Byszkowicz 

Bytowska Janina (1916 — 1946), Ka- 
towice-Bogumec, ul Brzozowa 5, 
m 1 


Cabicar-Swiderowa Halina Czesła- 
wa (1915 — 1939), Kraków, ul. Sta- 
rowiślna 32 

Geglińska-Landsberg Maria Pela- 
gia (1880—1902) Warszawa, ul. 
Katowicka 9, m. 1 

Celewicz-Sapieszko Larysa (1912 — 
1938), Wschowa, ul. Kilińskiego 17 

Cerańska Eugenia Stanisława (1913 
—1935), Warszawa, ul. Marszał- 
kowska 62, m. 6 

Cerański Mieczysław (1905 — 1934). 
Warszawa, ul. Marszałkowska 62 

Chadzijew Donczo (1908 — 1937), Kra 
ków, ul. Lelewela 12, m. 3 

Charinkow Aleksy (1886—1932), 
Drohiczyn, pow. Bielsk Pódl. 

Charuba Maria Teresa (1902 — 1928), 
Tuszyn, pow. łódzki, pl. Reymon- 
ta 5 

Chaszkowska Zofia Elżbieta (1909— 
1944), Opole, ul. Kasztelańska 5 

543 


C 

Chądzyński Stanisław Julian (1875 
— 1913), Więzów, pow. Strzelin, ul 
Kościelna 2 

Chełchowski Stanisław Kazimierz 

(1896 — 1925), Lublin, ul Naruto- 
wicza 25, m. 14 

Chełkowska-Schabińska Irena (1913 
— 1937), Gdańsk-Wrzeszcz, ul 
Piękna 16, m. 3 

Chęcińska-Konopkowa Irena (1908- 
1929), Warszawa, ul. Kossaka 14, 
m. 2 

Chlebowska Tamara Janina (1911- 
1935), Kraków, ul. Garncarska 16, 
m. 6 

Chmiczewska Julia (1882 — 1917), Ra- 
dzyń Pódl., ul. 3 Maja 8 

Chmieleńska Maria (1882 — 1909) 
Anin, ul. IX Poprzeczna 

Chmieleński Ludwik (1878—1908)', 
Amn, ul. IX Poprzeczna 

Chmielewska Anna (1894 — 1917), 
Kielce, ul. Słowackiego 16 

546 


flrm OEI4C - book-olds.ru Chmielewska 


Cydzik 


lekarze-dentySci 


Chmielewska Klementyna zob. Ga" 
sperowicz-Chmielewska 
Chmielewska Zofia (1894 — 1938), Po- 
znań, ul. Kowalska 12, m. 4 
Chmielikowska Helena Maria (1891 
—1921), Łódź, ul. Roosevelta 17, 
m. 6 

Chmielnicki Leopold (1890 — 1911), 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 47, 
m. 18 

Chmura Krystyna Maria (1914 — 
1940), Warszawa, Al. Niepodległo- 
ści 225, m. 5 

Chmura Wanda (1904 — 1929), Skar- 
żysko Kamienna, ul. Piłsudskie- 
go 27 

Chojecka Jadwiga (1911 — 1934), Lu- 
blin, ul. Konopnicka 13 
Cholewicka Aniela (1901 — 1924), 
Warszawa, ul. Piaseczynska 66 
Choromańska Amelia (1886 — 1911), 
Brzeg n/Odrą, ul. Piastowska 2 
Choroszuchowa Zofia (1895 — 1925), 
Chocz, ul. Staszyca 13 
Choynowska Maria Bronisława (1894 
— 1915), Toruń, ul. Mickiewicza 79, 
m. 7 

Choynowska Daniela (1894 — 1928), 
Nałęczów, ul. Lipowa 12 
Chroll-Frolewicz Walentyna (1895 — 
1916), Komorów, pow. błoński, ul. 
Lipowa 8 

Cthrostiowska Maria Anna (1909— 
1935), Płock, ul. Tumska 6, m. 5 
Chruszczowa Emilia Berta (1910 — 
1933), Sanok, ul. Jagiellońska 23 
Chrząszc^ewska Dorota Anna (1902 
—1928), dr med., Wadowice, ul 
Ogrodowa 30 

Chułerański Jan (1911—1938), Alek- 
sandrów Kuj., pow. Nieszawa, ul. 
Parkowa 1, m. 3 

Chwiałkowski Zygmunt Stefan (1915 
—1940), Elbląg, ul. Orzeszkowej 
13 

Chwiejewska Ewelina Ewa (1897 — 
1927), Warszawa, ul. Polna 24, 
m. 20 

547 


Chybowska Anna Maria zob Gor- 
batenko-Chybowska 
Chylowa Janina Stanisława (1913 — 
1937), Nowa Wieś, pow katowicki, 
ul. 1 Maja 59 

Ciążyński Józef (1885 — 1909), Leszno, 
Al. Muśnickiego 4 
Cichocka Helena (1876 — 1906), Kla- 
ry sew, ul. Warszawska 36 
Cichońska Felicja (1898 — 1923), Bia- 
łystok, ul Warszawska 46 
Cichowska Janina (1915 — 1946), Gli- 
wice, ul. Wybrzeże W. P. 4 
Cichowski Ryszard (1905 — 1938), 
Gliwice, ul. Wybrzeże W. P. 4 
m. 7 

Ciechońska Krystyna (1916—1937), 
Łowicz, ul. Stalina 11 
Ciećwierz Helena (1908 — 1937), Wą- 
growiec, ul. Kolejowa 13 
Cielecka Maria Janina (1897 — 1921) 
Łódź, ul. Traugutta 5, m. 5 
Cierniak Halina Stanisława (1918 
1947), Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 
51, m. 1 

Cierzyńska Janina Maria (1910 — 
1939), Krośniewice, ul. Ostrowska 12 
Ciesielska Anna (1919 — 1947), Zabrze, 
ul. Dworcowa 6, m. 8 
Cieślicka Balbina Wanda (1913 — 
1937), Szczekociny, woj. kieleckie 
Ciołkowska Janina (1914 — 1946), Ko- 
ścierzyna, ul Gdańska 4 
Ciombor Zofia (1905—1928), Warsza- 
wa, ul. Marszałkowska 66, m. 1 
Cisowska Jadwiga (1907 — 1932), War- 
szawa, ul. Szeroka 38, m. 16 
Curaj Bronisław (1903 — 1932), Gro- 
dzisk, pow. będziński, ul. Ko- 
ściuszki 6 

Corn Aniela (1888—1915), Białystok, 
ul. Mickiewicza 27 

Cudekowa Zofia (1905—1928), Kielce, 
ul. Sienkiewicza 34, m. 8 
Cydzik-Krzyżanowska Maria Helena 
Róża (1889- 1911), Warszawa, ul. 
Wspólna 35, m. 2 

54S 


flj"m OEI4C - book-olds.ru Cyklis 


LEKARZE-DENTYSCI 


DarewsKa 


Cyklis Stanisław Jerzy (1893 — 1917), 
Kraków, ul. Krupmcka 18, m. 3 

Cymet-Dresner Anna (1910 — 1925) 
Bytom, ul. Prusa 19 

Cyran Janina Zofia (1914 — 1935), 
Warszawa, ul. Ząbkowska 59, 
m. 13 

Cyrkowicz Koman Jan Stanisław 

(1917 — 1946), Tarnów, ul. Wojto- 
czowicza 4, m 2 

Czachor Janina Henryka (1910 — 1933), 
Gdynia, ul. Świętojańska 75, m 7 

Czaińska Irena (1906—1947), War- 
szawa, ul. Słowackiego 27, m. 57 

Czajkowski Michał (1898 — 1929), Ku- 
tno, Nowy Rynek l 

Czarnik Gertruda Maria Anna (1916 
— 1940), Warszawa, ul. Filtrowa 
59, m. 20 

Czerewko Jerzy (1911 — 1937) Bo- 
chnia ul Oracka 34 

Czernic Hanna Ewa (1913- -1937), 
Łódź, ul Nawiot 4, m. 2 

Czerny - Grzeszczak Maria (1895 — 
1926), Lubin Legnicki, ul. Odro- 
dzenia 18 


Czerwińska Anna Sabina (1895 — 
1922), Częstochowa, Al. Wolno- 
ści 9 

Czerwońska Halina Franciszka (1902 
1827), Łodz, ul. Rzgowska 52, m. 9 
Czerwińska Maria (1918 — 1936), 

Bydgoszcz, ul. Jackowskiego 26, 
m. 2 

Czerwińska Natalia Małgorzata — 
zob. Fonberg-Czerwińska 
Cześnicka Irena (1907 — 1931), Za- 
bierzów 354, pow. Kraków 
Czopowska Felicja (1883—1912), 

Trzeciewiec, pow. bydgoski 
Czubalska Helena (1898 — 1918), 

Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskie- 
go 8 

Czubalska Helena Konstancja (1898 
— 1924), Warszawa, Al. Jerozo- 
limskie 51, m. 1 

Czujkiewicz Helena Marianna (1902 
—1927), Zamość, ul. Lubelska 25 
Czyczuła Włodzimierz Jarosław 
(1909 — 1938), Chabówka, dom Zy- 
cha 

Czyszkowska Barbara Katarzyna 

(1877 — 1913), Radom, ul. Słowac- 
kiego 25, m 5 


D 


Dackiewiczowa Jolanta Antonina 

(1924—1947), Warszawa, ul Pol- 
na 40. m. 28 

Dagajew - Bagińska Czesława (1897 
— 1926), Warszawa-Bielany, ul 
Szregera 72, m. 10 
Dagajew Włodzimierz (1893 — 1925), 
Lublin, ul. Wyszyńskiego 12, m. 1 
Danecka Janina (1915 — 1948), Poz- 
nań, ul. Grunwaldzka 57, m. 2 

749 


Daniecka Anna Barbara Irena (1923 
— 1947), Warszawa ul. Krzyżanow- 
skiego 34, m. 10 

Daniszewska Teresa (1914 — 1940), 
Poznan, ul. Konopnickiej 14, m. 2 

Daniszewski Paweł (1904 — 1936), Po- 
znań, ul Konopnickiej 14, m. 2 

Darewska Jadwiga — - zob. Antepo- 
wicz-Darewska 

550 


flrm OEI4C - book-olds.ru Dąbek LEKARZE-DENTYŚCI Drozdowska 


Dąbek - Klimowicz Weronika (1914 
— 1938), Gliwice, ul Starokłodm- 
cka 7a, m. 4 

Dąbrowo Wanda Janina (1910 — 1935), 
Pruszków, ul Bursowa 2, m. 2 
Dąbrowska Anna (1910 — 1937), War- 
szawa, ul. Zabkowska 16, m. 9 
Dąbrowska Halina (1904—1929), Mi- 
lanówek, ul. Mickiewicza 3 
Dąbrowska Maria Helena (1916 — 
1946), Sulejówek, ul Pułaskiego 6 
Dąbrowski Kazimierz (1915 — 1938), 
Sokołów Pódl., ul. Długa 83 
Deliżyńska Jadwiga Maria (1906 — 
1932), Płock, ul. Grodzka 5, m. 1 
Dembińska Irena Janina (1904 — 1930), 
Karpacz, ul. Wielkopolska 191 
Demidecka - Demidowicz Janina 
Maria (1900 — 1925), Częstochowa, 
ul. Sobieskiego 74, m, 9 
Denysenko Julia Janina (1897—1924), 
Józefów k/Otwocka, ul. Mickiewi- 
cza 19 

Dietrich Stanisława (1906 — 1931), 
Warszawa, Al. Ujazdowskie 47, 
m. 4 

Dmitrjewska Maria (1893 — 1914), 
Bolesławiec, Dolny Śląsk 
Dmochowska Wiktoria Janina (1899 
— 1918), Ostrów Maz., ul Małkiń- 
ska 13 

Dmowska Maria Janina (1894 — 1916), 
Jelenia Góra, ul. 3 Maja 46, m. 3 
Dobkiewicz Irena Krystyna (1909 — 
1934), Tarnowskie Góry, ul. Kra- 
kowska 18 

Dobrowicka Maria — zob. Kupczy ń- 
ska-Dobrowicka 

Dobrowolska Alicja Krystyna (1908 
— 1931), Warszawa, ul Grochow- 
ska 246, m. 4 

Dobrowolska Halina (1920 — 1946), 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 29, 
m. 13 

Dobrowolska Irena (1917 — 1929), By- 
tom, ul Piekarska 15 

651 


Dobrowolska - Pisańska Irena — 
zob. Nowakowska - Dobrowolska- 
Pisańska 

Dobrowolska Jadwiga Teresa (1896 — 
1918), Kraków, ul. Rydla 14 
Dobrowolska Natalia (1894 — 1915) 
Dobrowęlski Adam (1886 — 1911), 
Bydgoszcz, Al. 1 Maja 22 
Dobrowolski Bolesław (1916 — 1939) 
Bytom, ul. Piekarska 15 
Dobryszycki Leonard (1893 — 1913), 
Sopot, ul. Rokossowskiego 21 
Dobrzańska Maria Jadwiga — zob 
Stalony -Dobrzańska 
Dobrzyńska Antonina (1914—1937), 
Łodz, ul. Piotrkowska 50, m. 6 
Dobrzyńska Helena (1907 — 1939), 
Warszawa, ul. Puławska 10, m. 25 
Doening Nina (1913 — 1937), Kraków, 
ul. Prazmowskiego 17, m 1 
Dolna Stefania Maria Magdalena 
(1910 — 1938), Stawiszyn, pow. ka- 
liski, ul. Piekarska 4 
Domańska Feliksa (1906 — 1935), Góra 
Kalwaria, ul. Dommikowska 10 
Domańska Janina — zob. Dzierska- 
Domańska 

Domańska Maria Władysława (1879 
— 1918), Warszawa, ul. 11 Listo- 
pada 34, m 6 

Dominik Kazimierz Karol Marian 

(1907—1933), Kraków, ul Zybli- 
kiewicza 5, m. 60 

Domiszewski Tadeusz (1900 — 1929), 
Przemyśl, ul. Mickiewicza 16 
Downerowicz Apolonia — zob. Hoft- 
mann-Downerowicz 
Drąc Aleksandra Bogumiła (1906 — 
1930), Wilga, pow. Garwolin 
Dresner Anna — zob. Cymet-Dres - 
ner 

Drobyszewska Maria (1912 — 1937), 
Szczecin, ul. Curie Skłodowskiej 
14 

Drozdowska Wanda Emilia (1890 — 
1923), Warszawa, ul. Jagiellońska 
27, m. 5 

552 


flrm OEI4C - book-olds.ru Drukier 


LEKARZE-DENTYSCI Fabrykant 


Drukier Norbert Marian (1887 — 1915), 
Kraków, pl. Matejki 2, m. 11 

Drzewiecka Helena (1894 — 1916), 
Łódź, ul. Dowborczyków 13, m. 8 

Drzewiecki Salomon Stanisław — 
zob. Baumgarten- Drzewiecki 

Dubrawska Irena Maria — • zob. 
Roubo-Dubrawska 

Dulewicz Eugenia — zob. Paweł - 
Dulewicz 

Dunin - Karwicka Waleria (1889 — 
1912), Warszawa, ul. Bracka 23, 
m, 40 

Dworakowska Maria Kazimiera 

(1894 — 1915), Skolimów, ul. Kościel- 
na 4 

Dworecki Michał (1891 — 1933), Biel- 
szowice, ul Kokota 4 

Dymny Henryk (1910 — 1931), Kato- 
wice, ul. Dyrekcyjna 10 

Dyrcz Aleksander Szloma — zob 
Frydman-Dyrcz 

Dziadek Janina (1914 — 1940), War- 
szawa, ul. Grochowska 133, m. 4 


Dziadek Engelbert Jan (1915 — 1940), 
Warszawa, ul. Grochowska 133, 
m. 4 

Dzięciolowska Wacława Domioela 
(1910 — 1932), Suchedniów, pow. 

kielecki, ul. Bodzentyńska 59 
Dzięciolowski Stefan (1913 — 1946). 
Suchedniów, pow. kielecki, ul. Bo- 
dzentyńska 59 

Dzięgielewska Anna Józefa — zob 
Pawlikowska- Dziągielewska 
Dzierska - Domańska Janina Jadwi - 

ga (1910 — 1932), Warszawa, ul. 
Szustra 27, m. 3 

Dzierżyńska Franciszka (1880 — 1908), 
Łódź, ul. Kilińskiego 107, m. 7 
Dzierżanowska Józefa Eugenia (1914 
— 1938), Pułtusk, Rynek 2 
Dziewulska Romana Alina (1894 — 
1925), Bytom, ul Żołnierza Pol- 
skiego 13 

Dziuba Maria (1906 — 1927), Warsza- 
wa, ul. Saska 72, m. 3 


E 


Ehrenkrentz Hanna (1911 — 1933), 
Gliwice, ul. Korczaka 47 
Ekert Józef (1891—1934), Chojnice, 
ul. Kościuszki 21 

Elsnerowicz Irena — zob. Wnuków* 
ska-Elsnerowicz 


Emilianowa Klaudia (1897 — 1935), 
Szczecin, ul. Słowackiego 4, m. 4 
Erb Adolf (1906—1936), Bytom, ul. 
Dworcowa 26 


F 


Fabrycy Maria Wacława (1911 — Fabrykant Franciszka (1892 — 1913), 
1934), Kozienice, Państw. Stadn. Gliwice, ul. Zwycięstwa 49 
Kom 

553 554 


flrm OEI4C - book-olds.ru Falkowski LEKARZE-DENTYŚCI Fuchs 


Falkowski Stanisław (1909—1936), 
Warszawa, Al Jerozolimskie 47 
m. b 

Fedorenko Krystyna Wanda (1920 — 
1947), Warszawa, ul. Zielna 3 
m. 11 

Fedorowiezowa Julia Zofia (1899 — 
1923), Kraków, ul Augustiańska 
19, m. 13 

Feldman - Filipowicz Ludwika — 
zob. Goldman - Feldman - Filipo- 
wicz 

Fester Aleksander (1902—1939), 

Darłowo ul. Kwiatkowskiego 1 

Ficka Janina (1891 — 1921), Warsza- 
wa, ul. Mokotowska 51 '53 

Fiedorowicz Wiesława Maria (1918 — 
1946), Stoczek Łukowski, ul. Pod- 
górna 4 

Flaszenberg Natalia (1896 — 1922), 

Olkusz, ul 3 Maja 34 

Filipin Wiera (1893 — 1916), Legiono- 
wo, ul. 3 Maja 3 

Filipowicz Emilia Maria (1898 — 1923), 
Kłobuck, pow 'częstochowski, ul. 
Wieluńska 13 

Filipowicz Ludwika — zob. Gold- 
man-Feldman-Filipowicz 

Filipowicz Zofia Janina (1886 — 1913), 
Łodz, ul. Daszyńskiego 30, m. 25 

Filipowiczowa Janina (1909 — 1935), 
Łodz, ul. Narutowicza 54, m. 8 

Fink - Finowicka Helena Józefa 

(1908 — 1933), Warszawa, ul. 11-go 
Listopada 24, m 25 

Flattau Edwarda (1911 — 1934), Łodz, 
ul. Dra A. Próchnika 29, m 17 

Fleiszer Herman (1888 — 1923), Kłodz- 
ko, ul. Gołąbska 1, m 4 


Fleszar Władysława (1902 — 1929), 

Łódź, ul. Kilińskiego 162, m. 40 

Fleszyńska Zuzanna (1896—1916), 
Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 1 

Folkman Zygmunt (1908 — 1936), Wro- 
cław, ul Grybiszy ńska 75, m. 16 

Folman Maria (1890 — 1912), wieś 
Kurniki, pow. Dzierżoniów 

Fomicka Helena (1908 — 1931), Byd- 
goszcz. Al 1 Maja 11 

Fonberg - Czerwińska Natalia Mał- 
gorzata 1906 — 1930), Międzyrzec 
Pod] , ul. Warszawska 65 

Fordońska Jadwiga Elżbieta — zob 
Sławicka-Fordońska 

Fraszkiewicz Krystyna — zob. 
Ostańkowicz - Fraszkiewicz 

Frąckiewicz - Różycka Maria (1905 
— 1929), Włocławek, ul Brzeska 11 

Friedensberg Janina (1909 — 1932), 
Pruszków, ul Chopina 18, m. 1 

Friedman Henryk (1908 — 1935), To- 
ruń, ul. Staromiejski Rynek 38 

Friesowa Rachela (1900 — 1923), Lu- 
blin, ul. Lubartowska 5, m. 2 

Frolewicz Walentyna — zob. Chroll - 
Frolewicz 

Fryd Helena (1910—1933), Warsza- 
wa, ul. Targowa 64, m. 10 

Frydman - Dyrcz Aleksander Szloma 

(1910 — 1938), Łódź, ul. Narutowi- 
cza 36, m. 3 

Fuchs Helena (Elka) (1892 — 1914) 
Łodz, ul Curie Skłodowskiej 8, 
m. 3 

Fuchs Mieczysław (1916 — 1946), Łodz, 
ul. Nawrot 4, m. 6 


555 


556 


flrm OEI4C - book-olds.ru Gabor 


LEKARZE-DENTYSC1 


Gilewicz 


G 


Gabor Antoni (1884—1910), Bytom, 
ul. Powstańców Warszawskich 24 
Gadomska Halina Teodora — zob 
Bagińska-Gadomska 
Gadzińska Zofia Franciszka (1902 — 
1927), Kraków, ul. Siemiradzkiego 
25, m. 8 

Gadzińska Zofia (1902—1927), Dzia- 
łoszyce, pow. pińczowski, ul. Pm- 
czowska 3 

Galińska Jadwiga (1910 — 1935), Łódź, 
ul. Piotrkowska 81, m. 21 

Galińska Maria zob Ziółkowska- 
Galińska 

Gałązka Halina (1918—1946), War- 
szawa, ul. Katowicka 19, m. 3 
Gałecka Halina Antonina — zob. 

Trenczowska- Gałecka 
Garbień Jadwiga (1905 — 1928), Cie- 
szyn, pl. Sw. Krzyza 1 
Gardulska - Wicińska Olga (1902 — 

1937), Elbląg, ul. Chopina 10 
Gartkiewicz Jadwiga Eugenia Sa- 
bina (1895—1922), Wolbrom, pow. 
olkuski, ul Pilecka 20 
Garwacka Janina (1890 — 1922), Zię- 
bice, pow Ząbkowice, ul. Kościel- 
na 8 

Gasperowicz-Chmielewska < Klemen- 
tyna (1893—1915), Wrocław, ul. 
Żeromskiego 25, m. 5 
Gawałkiewicz Janina (1915 — 1946), 
Łódź, ul. Żeligowskiego 40, m. 7 
Gawlikowska Halina (1917 — 1946), 
Zakopane, ul. Witkiewicza 
Gawlikowski Eugeniusz (1909—1946), 
Zakopane 

Gawrońska Anna (1900 — 1923), Wło- 
szczowa, ul. Pocztowa 

557 


Gąsiewicz Helena (1900 — 1922), Skar- 
żysko Kamienna, ul Podjazdo- 
wa 5 

Gąsiewicz Stanisława Emilia (1898 
— 1916), Tworki, Szpital 
Gąsiewska Jadwiga Maria (1898 
1922), Łódź, ul. Sterlmga 23/25 
Gąsiorowska Anna (1888 1915), 

Warszawa, ul. Piusa XI 56, 
m. 2 

Gątkowska Anna Katarzyna (1903— 
1932), Kielce, ul. Sienkiewicza 62, 
m. 5 

Gdula Helena (1896 — 1927), Lublin, 
ul. Kapucyńska 6, m. 1 
German Zenaida — zob. Sobolewska 
Zofia 

Giebartowska Eugenia Stanisława 
(1898 — 1918), Warszawa, ul. Mic- 
kiewicza 27, m. 81 
Giedroyć Helena (1908—1932), Rem- 
bertów, ul. U Listopada 19 
Giedyk Franciszka — zob. Wolpert- 
Giedyk 

Giedwoyn Eleonora Edwarda (1903 
— 1927), Warszawa, ul. Cieszkow- 
skiego 3, m. 60 

Giemyńska Halina Maria (1906 — 

1938) , Płock, ul. Tumska 86 

Gierszewska Maria (1894 1917), 

Opole, ul. Kołłątaja 8 
Gierutto Barb, ra Bibjanna (1910 — 
1935), Warszawa, ul. Francuska 28, 
m. 1 

Gierzyńska Janina Maria (1910 

1939) , Krosnowice, pow. kutnow- 
ski, ul. Ostrowska 12 

Gilewicz Adam Stanisław (1902 
1928), Sanok, ul. Sienkiewicza 8 

558 


flrm OEI4C - book-olds.ru Gmturowicz LEKARZE-DENTYSCI Górecka 


Ginturowicz Antoni (1917 — 1947), 
Inowrocław, ul. Kr. Jadwigi 30 
m. 3 

Ginzburg Masza zob. Mejerowicz- 
Ginzburg 

Gizińska Maria Elżbieta (1909 — 1932), 
Kamienica 46, pow. Jelenia Góra 
Glass Zofia (1889 — 1912), Szczecin, 
ul. Heleny 19 (Niebuszewo) 

Glińska Anna Helena (1909 — 1932). 

Warszawa, ul. Targowa 14, m. 41 
Glińska Zofia (1902 — 1929), Rawa 
Maz , ul. Miła 3 

Gniazdowska Stefania (1917 — 1947), 
Warszawa-Grochów, ul. Omulew- 
ska 12, m. 4 

Gniazdowska Zofia (1909 — 1932), 
Warszawa, ul. Filtrowa 68, m. 115 
Goczałkowska Zofia (1909 — 1931), 
Katowice, pl. Wolności 6, m. 4 
Godlewska Maria Jadwiga (1910 — 
1938), Gniezno, ul. Lecha 4. m 5 
Godlewska Wanda (1908—1930), Po- 
znań, ul Berwińskiego 1, m. 4 
Goebel Prakseda (1880 — 1904), So- 
pot, ul. Wybickiego I9a 
Goebel Stanisława Zofia (1902 — 
1923), Chorzów, ul. Sobieskiego 4, 
m. 3 , 

Goebel Wacław (1887—1912), Jabło- 
nowo Pom., Rynek 9a 
Gogolewski Leon (1887—1923), dr 
Krotoszyn, plac 1 Maja 4, m. 5 
Gogół Maria (1915—1946), Warsza- 
wa, ul. Siemiradzkiego 3 
Golanowska Irena Wanda ( 1914 — 
1946), Malbork, ul. Żymierskiego 
105/106 

Goldberg Adolf (1895—1921), Wał- 
brzych, ul. Samosierry 2 
Goldberg Paulina vel Pena (1893 — 
1918), Nowa Ruda, pow. Kłodzko, 
ul. Fredry 4 

Goldberger Edward (1913 — 1946), 
Wrocław, ul. Jana Pestaloczego 6/8 
Goldman-Feldman-Filipowicz Lud- 
wika (1886 — 1910), Otwock-Sródbo- 
row, ul. Zamenhoffa 5 

559 


Goldstein Edward (1888 — 1922), Le- 
gnica, ul. Strzelecka 44 
Goldwag Bina (1900 — 1922), War- 
szawa, ul. Brzeska 14, m. 12 
Gołańska Jadwiga (1910 — 1934), Gró- 
jec, ul. Walki Młodych 4 
Gołąbkowa Zofia Wanda (1889 — 
1914), Kazimierza Wielka, pow. 
pińczowski 

Gołębiowska Janina Martyna (1903 
— 1930), Katowice, ul. Konckiego 2 
Gołębikier Mieczysław (1905 — 1936), 
Chorzów, ul. Wolności 14 
Gondzik Jan (1890 — 1917), Chorzów, 
ul. 1 Maja 56 

Gontarska Zofia Stanisława (1913 — 
1938). Mińsk Maz., ul. Piłsudskie- 
go 72 

Gorbatenko-Chybowska Anna Maria 

(1920 — 1947), Warszawa, ul. Roz- 
brat 34 36, m. 32 

Gorczyński Eugeniusz Aleksander 
(1887—1912), Rabka Zdrój 
Gordon Rachela zob Wulfin-Gor- 
don 

Goryńska Jadwiga (1915—1940), Kiel- 
ce, ul. Wesoła 5 

Gorzeńska Krystyna (1914 — 1937), 
Grójec, ul. Piotra Skargi 5 
Gorzkowska Maria Józefa (1887- - 
1918), Szczecin, ul. Pomorska 30, 
m. 6 

Gościcka- Medyńska Irena (1910 - 
1933), Warszawa, ul Fałata 6 
Goszczyńska Janina zob Pilarska- 
Goszczyńska 

Goszczyński Kazimierz Stefan (1911 
— 1938), Tczew, ul. Baldowska 50 
Gotfryd Filip (1893—1931), Katowice, 
ul. Moniuszki 12, m. 13 
Gottfryd Andrzej (1890—1922), Biel- 
sko, ul. 3 Maja la 
Góra Maria Eleonora (1908 — 1946), 
Kraków, ul. Łobzowska 15, m. 12a 
Góralski Mieczysław (1912 — 1934), 
Żagań, ul. Pomorska 14 
Górecka Mieczysława Helena (1908 
— 1933), Płock, ul. Tumska 12, m. 5 

560 


flrm OEI4C - book-olds.ru Górecka 


LEKARZE-DENTYŚCI Gryszczyński 


Górecka Walentyna (1910 — 1934), 

Mińsk Maz , pl. Kilińskiego 3 
Górecka Zofia Maria (1871 — 1908), 

Białystok, ul. Dąbrowskiego 1 
Górska Eugenia Feliksa Waleria zob 
Nowaczyńska-Górska 
Górska Helena (1893 — 1923), Wał- 

brzych, Rynek 17 

Górska Janina Władysława (1897 — 
1918), Warszawa, ul. Polna 44, m. 3 
Górska Olimpia Urszula (1917 — 1947) 
Warszawa, Al 3 Maja 5, m. 64 
Górski Feliks Lucjan (1872 — 1896), 
Milanówek, ul. Grabsza 5 
Górzyńska Janina (1908 — 1931), War- 
szawa, ul. Wawelska 54, m 26 
Grabias Edward (1907 — 1936), War- 
szawa, ul. Stalowa 35 
Grabowicz Maria Czesława (1916 — 
1940), Warszawa, ul. Krakowskie 
Przedmieście 12 

Grabowska Czesława (1906 — 1930), 
Opalenica, ul 1 Maja 9 
Grabowska Kazimiera Romana (1911 
—1937), Działdowo, ul. Dworcowa 19 
Grabowska Zofia Sabina (1904 — 
1930), Gdańsk-Wrzeszcz, ul. dra 
Pniewskiego 7, m. 5 
Grabowski Edmund Józef (1912 — 1 
1937), Działdowo, ul. Dworcowa 
19 

Grajewska Anna Balbina (1909 — 
1531), Skierniewice, ul. Mszezonow- 
ska 71 

Grajewski Bronisław (1913 — 1938), 

Poznań, ul. Dąbrowskiego 44, m, 6 
Grankowska Zofia (1898 — 1938), 

Łódź, ul. Kilińskiego 78, m. 5 
Grątkowska Helena (1916 — 1940), 

Milanówek, ul. Krakowska 13 
Gregerowa Halina Zofia zob Knorr- 
Gregerowa 

Gregorowicz Maria (1881 — 1915), 

Ciechocinek, ul. Zdrojowa 16 
Grmela Władysława Janina (1893 — 
1918), Kraków, ul. Józefińska 43, 
m. 4 

5<)1 


Grocholski Aleksander Feliks (1905 
— 1931), Leszno, ul. Słowiańska 9 
Grochowska Jadwiga (1918 — 1946), 

Sopot, ul Kazimierza Wielkiego 3 
Grodner Kazimierz Maksymilian 
(1895 — 1929), Żyrardów, ul. Mirec- 
kiego 19 

Grodner Stanisława (1903 — 1925), 

Żyrardów, ul. Mi reckiego 19, m fi 
Grodzicka Jadwiga (1890 — 1915). 

Warszawa, ul. Markowska 14, 
m. 12 

Grodzka Katarzyna (1909 — 1937), 

Zgorzelec, ul Staszyca 19 
Grodzka Zenobia Władysława (1908 
—1932), Miechów, ul. Racławicka 

27 

Gromb Estera zob. Szeniawska* 

Gromb 

Gronczewska Krystyna (1910 — 1938), 
Trzebiatów, ul. Kościuszki 4 
Groniowska Wanda Zofia (1905— 
1929), Łódź, ul. Piotrkowska 93, 
m. 11 

Grosfeld Olga (1914—1936), Warsza- 
wa, ul. Królewska 2 
Grosserowa Janina (1907 — 1929), 

Gdańsk-Wrzeszcz, ul Wallenroda 
15, m. 6 

Grudzińska Celina Anna zob. Obręb- 
ska- Grudzińska 

Grudzińska Stanisława (1893 — 1914), 
Białystok, ul. Czackiego 2, m. 2 
Grudziński Władysław (1896 — 1928), 
Warszawa, ul. Żelazna 16 
Grusowa Ewelina (1907 — 1930), Łódź, 
ul. Wierzbowa 13, m 3 
Gruszczyński Józef Seweryn Wiktor 
(1909 — 1934), Kępno, ul. Czerwonej 
Armii 32 

Gruźlińska Fabianna (1886 — 1908), 
Kraków, ul. Słowackiego 10, m. 8 
Grynbergowa Róża (1900- — 1923), 
Łódź, ul. Andrzeja 4, m. 4 
Gryszczyński Tadeusz (1892 — 1923), 
Kościan, pl. Żołnierza Polskiego 

28 

5b2 


flrm OEI4C - book-olds.ru Grzebalska 


LEKARZE-DENTYŚCI 


Heinzel 


Grzebalska Maria (1899 — 1925). War- 
szawa, ul. Mickiewicza 22a. m. 1 
Grzegorowska Maria (1911 — 1937). 

Włocławek, ul. Lipnowska 6 
Grzesio Maria (1899—1922). Krakow- 
Bronowice, Al Wyspiańskiego 2, 
m. 1 

Grzeszczak Maria zob Czerny- 
Grzeszczak 

Grześ Halina (1912—1934), Sosnowiec, 
ul. Żymierskiego 14 
Grzybowiczowa Zofia Maria (1912 — 
1937), Warszawa, ul Wilcza 19', 
m. 1 

Grzybowska Antonina (1900 — 1924), 
Komorow, ul. Zaciszna 1, m. 3 
Grzybowska Zofia (1911 — 1937), Wei- 
herowo, ul. Hallera 25 
Grzybowski Stefan (1899 — 1926), 
Warszawa, ul. Marszałkowska 4, 
m. 1 

Gucma Janina Zofia (1911 — 1934), 
Warszawa, ul. Wileńska 27, m. 7 
Gulewiczowa Jadwiga (1908 — 1933), 
Kobylin, ul. Długa 73 


Gumplowicz Ferdynand (1903 — ), 

Świnoujście, ul. Limanowskiego 19 
Guranowska Irena Regina (1888 — 
1909), Łodz, ul. Kościuszki 39, m. 5 
Gutermanowa Róża (1894 — 1916), 
Warszawa, ul Targowa 81 
Gutkowska Maria (1907—1934), Rem- 
bertów, ul Klasztorna 8. m 2 
Gutowska-Rodeńska Emilia (1916 — 
1946), Lubaczów, ul. Kościuszki 26 
Gutowska-Rojewska Emilia (1890 — 

1929) Tomaszów. ul Mickiewi- 
cza 1 

Gulowska-Sobczak Helena Matylda 

(1906 — 1930), Trawniki, pow. lu- 
belski 

Gutowska Zofia (1914 — 1946), War- 
szawa. ul Marszałkowska 66, m. 32 
Gutowski Władysław (1906 — 1946), 
Kolno, pow. łomżyński 
Guzikowa Adela Elżbieta (1906 — 

1930) , Żyrardów, ul. P. O. W. 21 
Gzowska Irena (1897 — 1922), Kalisz, 

ul Nowy Świat 8 


H 

Hagmajer Ewa Rozalia (1912 — 1935), 
Warszawa, ul. Wilcza 29a, m. 5 
Hagmajerowa Maria Józefa (1877 — 
1903), Warszawa, ul. Targowa 44, 
m. 2 

Halcewicz - Pleskaczewska Maria 

(1895 — 1921), Warszawa, ul. Zającz- 
ka 7, m. 18 

Hamburcew Zenaida Irmina (1887 — 
1910), Łódź, ul. Magistracka 4 
Ilamerska-Matczyńska Czesława Ka- 
zimiera (1911 — 1935), Katowice, ul. 

3 Maja 17, m. 3 

Hanel Maria (1903 — 1946), Warsza- 
wa, ul. Żelazna 101, m. 9 

563 


Hanoft Matala (1894—1917), Wro- 
cław, Poliklinika W. U. B P. 
Hanslik Paweł Bonifacy (1908 — 1935), 
Świętochłowice, ul. Apteczna 4 
Harabaszewska Zofia Wanda Tere- 
sa (1881 — 1906), Warszawa, ul Pol- 
na 42, m. 8 

Harazin Wacława (1896 — 1922), Ryki, 
ul. Wspólna 

Hattowska Halina (1916 — 1946), Łódź, 
ul. Pomorska 7, m. 9 
Heinzel Eugenia (1913 — 1937), Piotr- 
ków, ul. Słowackiego 30 
Heinzel Tadeusz Alojzy (1910 — 1938), 
Piotrków, ul. Słowackiego 30 

564 


flrm OEI4C - book-olds.ru Hellmannowa 


LEKARZE-DENTtSCI Iwanowska 


Hellmannowa Maria Jadwiga (1918 
— 1947), Elbląg, ul Pionierska 10 
Hellwig Wiktoria (1891—1912), Wło- 
chy, ul. Chopina 8 
Henslowa-Kościńska Wanda Małgo- 
rzata (1895 — 1918), Warszawa, ul 
Szustra 13, m 2 

Herba Lucja Maria zob Siewiorek- 
Herba 

Hermanowska Janina Stefania (1904 
—1930), Warszawa, ul. Cegłowska 
19, m. 2/3 

Herschdorfer Gizela (1907 — 1931), 

Chełm, ul. Lubelska 56 
Hesner Rubin (1909—1933), Gdańsk- 
Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 25 
Hetnarska-Nachtman Izabela (1893 — 
1915), Busko Zdrój, ul. Stopnicka 
22 

Hirsch Janina (1908—1934), Koście- 
rzyna, Rynek 12 

Hirszfeld Alina (1914—1937),. War- 
szawa, ul. Marszałkowska 62, m. 6 
Hiszpańska Idalia (1880 — 1901), Łódź, 
ul Narutowicza 12, m 12 
Hofbauerowa Aleksandra (1887 — 
1913), Gorzów, ul. Kosynierów 
Gdyńskich 102, m. 5 


Hoffman - Downerowiez Apolonia 

(1881—1913), Radom, ul. Żerom- 
skiego 70, m. 11 

Holiczerowa Stefania (1877 — 1903), 
Lubawka, pow. Kamienna Góra, 
Al Wojska Polskiego 6 

Honikman Hadasa (1912 — 1935), Łódź, 
ul Zawadzka 4, m. 26 

Horumg Irena (1910 — 1935), Jędrze- 
jów, ul. Pińczowska 20 

Hrynkiewiczowa Jadwiga Wiktoria 
(1902 — 1927). dr, Sopot, ul. Bitwy 
pod Płowcami 14 

Kuczyńska Wanda Bronisława (1901 
—1926), Katowice, ul. Dąbrówki 2, 
m. 4 

Hufnagel Helena (1896 — 1922), Łodz, 
pl. Kościelny 9 

Hulanicka Zofia (1894 — 1918, nostr. 
1928), Łódź, ul. Pomorska 7 

Hurwicz Chaja Ejdla (1888 — 1913), 
Dzierżoniów, ul. Daszyńskiego 30 

Hurwicz-Kowalska Malwina (1910 
1938), Dzierżoniów, ul. Daszyńskie- 
go 45 

Huskowska Wanda Elżbieta (1886 — 
1916), Trzebnica, ul Kościelna 3 


I 

Ididowicz Jakub (1897 — 1927), Łódź, 
ul. Franciszkańska 15 

Ilewicz Wanda (1899—1930), Toruń, 
ul. Cholsiacka 15 

Iljaszewicz Jerzy (1911 — 1937), War- 
szawa, ul. Brukowa 26, m. 4 

Irosimowa Anna (1883 — 1914), Łódź, 
ul. Kościuszki 13 

Iserzon Eleonora (1896 — 1916), War- 
szawa, ul. Wilcza 29a, m. 19 

565 


Iwanicka Zenona (1915 — 1940), Pod- 
kowa Leśna, ul. Królicza 1 
Iwanow Ewelina zob. Bielawska- 
Iwanów 

Iwanowska Marta (1909 — 1934), War- 
szawa, ul. Chełmska 38, m. 18 
Iwanowska Wanda Maria (1916 
1938), Grodzisk Maz., ul. 11 Li- 
stopada 18 


566 


flrm OEI4C - book-olds.ru Iwańska 

Iwańska Barbara Zofia (1917 — 1947). 
Warszawa, Al. Niepodległości 151, 
m 21 

Iwaszkiewicz Alicja (1897—1925), 
Łódź, ul. Piłsudskiego 74. m. 8 


Jaśkiewicz 

Iwaszkiewicz Aleksandra (1887 — 

1925), Siemiatycze, ul. 11 Listo- 
pada 

Izosimowa Anna (1883—1914). Łódź. 
ul Kościuszki 13 


LEKARZE -DENTYŚCI 


Jabloniowski Stefan Karol (1902 — 
1929), Bydgoszcz, ul. Krasińskie- 
go 2 

Jabłońska Maria Krystyna (1914 — 
1938), Kraków, ul Krakowska 14, 
m. 2 

Jakowicka Maria (1887 — 1910), Kra- 
ków, ul. Starowiślna 70 
Jakuszewska Irena Janina (1903 — 
1927), *Poznań, ul. Chełmońskiego 
9, m. 4 

Jałowiecka Maria Zofia (1899 — 1921), 
Łódź, ul. Piotrkowska 67, m. 9 
Jamiołkowska Jadwiga (1910 — 1937), 
Wyszków, ul. Pułtuska 69 
Janicka Zofia (1904—1930), Łódź, ul 
Wólczańska 29, m. 5 
Janiński Bojomir (1897—1926), Wło- 
cławek, ul. Kościuszki 7, m. 2 
Janiszewska Halina (1911 — 1935), 
Lublin, ul. Zamojska 12, m. 39 
Janiszewska Krystyna (1919—1946), 
Mrągowo, ul. Warszawska 6 
Janiszewski Ignacy (1880 — 1928), 
Warszawa, Al. Niepodległości 223,’ 
m. 7 

Janiszewski Roman (1897—1931). 

Kraków, ul Karmelicka 54, m. 9 
Jankowska-Pabijan Dorota Maria 
(1911 — 1937), Chorzów-Batory, ul. 
Czerwonej Armii 65, m. 3 
Jankowska Irena (1920 — 1947), War- 
szawa, ul Inżynierska 9, m. 3 

567 


I 

Jankowska Irena /Jadwiga (1908— 
1933), Kościan, pl. Żołnierza Pol- 
skiego 2 

Jankowska Adela Irena (1914—1937), 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. dra Pmew- 
skiego 8, m. 2 

Jankowski Aleksander (1889 — 1917), 
dr med., Jelenia Góra, ul. Kolejo- 
wa 58a 

Janowicz Weronika (1906—1934) 
Jaworzyna Śląska, ul. Wester- 
platte 3 

Janowicz Bohdan Mikołaj (1908 — 
1937), Katowice, ul Warszawska 
10, m. 4 

Janusz Kazimiera Maria (1881 — ), 

Jarocin Wlkp., Al. Kościuszki 14 

Jarczyńska Helena (1908 — 1931), 
Radom, ul Traugutta 40, m. 15 

Jarosz Mieczysław Zygmunt (1906 — 
1930). Warszawa, ul. Waszyngto- 
na 55, m. 11 

Jaroszewicz Edward (1891 — 1916), 
Nowe Miasto, pow. Rawa Mazow., 
pl. Kościuszki 2 

Jaroszkowa Stefania (1915—1940), 
Łódź, ul. Zamenhoffa 6, m. 39 

Jaruzelska Florentyna (1913 — 1937), 
Katowice, ul. Pierackiego 11, m. 2 

Jasińska Maria Matylda (1906 — 1930), 
Pruszków, ul. 3 Maja 8, m. 10 

Jaśkiewicz Jan Franciszek (1879 — 
1906), Kraków, ul. Floriańska 19 

56S 


fl/ifl OEI4C - book-olds.ru Jaskold-Gabszewicz LEKARZE-DENTYŚCI Kaczyńska 


Jaskold-Gabszewicz Ligia Maria 

(1907—1929), Grodzisk Maz., ul. 
Kilińskiego 10 

Jaskólska Wanda (1908 — 1937), War- 
szawa, ul. Targowa 15, m. 45 
Jaskulska Janina Stanisława (1910 — 
1933), Wołomin, ul Legionów, 37 
Jastrzębska Maria (1895 — 1917), Ra- 
dom, ul. Rwańska 8, m. 8 
Jaworkowa Irena Katarzyna (1914 — 
1937), Bytom, ul. Kraszewskiego 2 
Jaworowicz Feliks Henryk (1885 — 
1908), Poznań, ul. Mickiewicza 24 
Jaworowska Felicja (1892 — 1916), 

Zielona Góra, ul. Artyleryjska 24 
Jeger Maria (1918 — 1939), Gdynia, ul. 

Świętojańska 18, m. 6 
Jenszowa Maria (1885 — 1915), Mie- 
ch owice, pow. bytomski, ul. War- 
szawska 8 

Jerardowa Maria (1900 — 1922), Ka- 
towice, ul. Pocztowa 10’ 

Jezierska Stefania (1888 — 1915), Wio- 
cław, ul. M. Reja 51, m. 9 
Jeżewska Hanna (1899 — 1921), Łódź, 
ul. Piotrkowska 56, m. 8 
Jędraska Helena (1914 — 1947), War- 
szawa, ul. Marszałkowska 1, m. 1 
Jodko-Turecka Kamila (1912 — 1937), 
Gliwice, ul. Dolnych Wałów 13a 


Jodłowski Edward (1901 — -1927), 

Gliwice, ul, Fabryczna 2 

Joffe Józef (1893 — 1915), Warszawa, 
ul. Grochowska 265, m. 10 

Jordan-Krąkowski Wacław Michał 
(1900 — 1933), Warszawa, ul. Szcza- 
wnicka 16, m 1 

Jordański Wincenty Mieczysław (1889 
— 1913), Radom, ul. Żeromskiego 
63, m. 8 

Jucewicz Hanna (1894 — 1912), Wło- 
chy, ul. Wyspiańskiego 13 

Judejko-Podkaj Gabriela Helena 

(1898 — 1922), Warszawa, ul. Św. 
A. Boboli 6, m. 13 

Jurczyk Maria Ryta (1907 — 1929), 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 77, 
m 7 

Jurewicz Jerzy (1883 — 1908), Zale- 
sie, gm. Jazgarzew, ul. Redutowa 48 

Jurkowska Zofia Auielia (1910 — 
1935), Ostrowiec, pow. opatowski, 
ul. Legionów 16 

Jurowa Jadwiga (1914 — 1938), Bę- 
dzin, ul. 1 Maja 2, m. 37 

Jurzdycka Idalia (1890—1913), War- 
szawa, ul. Słowackiego 5/13, m. 5 


K 


Kabat Stetan Wawrzyniec (1885 — 
1921), Łódź, ul Kilińskiego 96a, 
m. 5 

Kabat Tadeusz Jerzy (1919 — 1947), 
Pabianice, ul. Narutowicza 4, 
m. 6 

Kacenelson Róża (Ruchla) (1896— 
1921), Łódź, ul. Piotrkowska 82 

Kaczkowska Antonina (1899 — 1923), 
Łódź, ul. Piotrkowska 99 


Kaczkowski Bronisław (1916 — 1946), 
Garbatka letnisko, pow. Kozienice 

Kaczorowska Janina (1912 — 1938), 
Łowicz, ul. Piłsudskiego 52 

Kaczyńska Wanda (1911 — 1935), Ka- 
lisz, ul. Pułaskiego 2 

Kaczyńska Wiesława (1909 — 1935) 

Lubartów, ul. Legionów 27 


569 


570 

flrm OEI_lC - book-olds.ru Kafliński 


LEKARZE -DENTYŚCI 


Kępińska 


Kafliński Marian Stefan (1910 — 
1937), Łodz, ul. Piotrkowska 122, 
m. 5 

Kahan Bina Libe (1896 — 1918), Skar- 
żysko Kamienna, ul Limanow- 
skiego 17 

Kajetanowicz Adela Zofia (1908 — 

1930) , Biała Podlaska, ul Teres- 
polska 25a 

Kajkowski Romuald Tadeusz (1907 — 
1933), Poznan, ul. Mickiewicza 24. 
m 1 

Kalinowska Sabina Weronika (1896 
— 1921), Kielce, ul. Śniadeckich 1 
Kalinowska Stanisława Elżbieta 

(1897 — 1921), Legnica, ul. Piasto- 
wa 35 

Kalinowski Henryk (1888 — 1911), 
Łodz, ul Narutowicza 75b, m. 2 
Kalińska Jadwiga (1908 — 1930), 
Gdańsk-Oliwa, ul. Obrońców We- 
sterplatte 37, m. 1 
Kalisz Jozefa (1899 — 1922), Łodz, ul 
Piotrkowska 118 

Kałużyński Jerzy Kazimierz (1907 
— 1938), Zduńska Wola, ul. Juliu- 
sza 42 

Kamińska Franciszka (1904—1929), 
Ciechanów, ul. 3 Maja 1 
Kamińska Jadwiga (1909 — 1931), 
Katowice, ul. Kościelna 9, m. 7 
Kamińska Janina (1908 — 1933). Ka- 
towice, ul. Kościuszki 16 
Kamińska Maria Joanna (1894 — 
1924). Hajnówka, ul. Warszaw- 
ska 3 

Kamińska Maria Kamila (1908 — 

1931) , Ostrołęka, ul. Kościuszki 28 
Kamiński Bronisław (1865 — 1890), 

Świebodzin, ul. Młyńska 21 
Kamocka Janina (1911 — 1939), Boch- 
nia, ul. Kościuszki 7 
Kamodzińska Hildegarda Elżbieta 
(1913 — 1937), Rydułtowy, ul. Ofiar 
Terroru 37 a 

Kaniewska Kazimiera (1906 — 1928), 
Płońsk, ul. Płocka 20 


Karbowiak Edmund Wacław (1901 

— 1932), Jedlicze 19, pow. 1 kroś- 
nieński 

Kapica Zofia (1916 — 1946), Warsza- 
wa, ul. Oczki 6, m 45 
Kapilańska Rachela (1917- — 1941), 

Opole, ul. Kośnego 7, m. 6 
Kapuścińska Rafaela Maria (1909 — 

1931), Nałęczów, ul Szkolna 3 
Karasicwicz Halina (1912 — 1937), 

Włocławek, ul Kościuszki 13 
Karasińska Antonina (1909 — 1932), 

Warszawa, ul. Górnośląska 37 
Karnowska Maria (1915 — 1946), wieś 
Rogowo, pow. Żnin 
Karpińska Wanda Konstancja (1913 
— 1939), Warszawa, ul. Mokotow- 

ska 52, m 10 

Karpow Wiesława Maria (1910 — 

1937), Łodz, ul. Żeromskiego 36 
Karsznia Edmund Ignacy Antoni 
(1896 — 1921), Chorzow, ul. Strzel- 
ców Bytomskich 11 
Karszowska-Pupejko Teodora (1906 
— 1933), Grajewo, ul. Ogrodowa 10 
Karwicka Waleria zob. Dunin-Kar- 
wicka 

Karwowska Irena (1919 — 1946), 

Siedlce, ul. Piłsudskiego 57 
Karwowska Jadwiga (1907 — 1929), 

Ciechanów, ul. Sienkiewicza 36 
Kasprowiczowa Stanisława Zofia 
(1909 — 1936), Prudnik, ul. Klasz- 
torna 5 

Kazubska Janina (1910 — 1937), Pia- 
seczno, ul. Sienkiewicza 8 
Kaźmierczak Ludwik (1908 — 1939). 

Zabrze, ul. Dworcowa 8 
Każdan Bronisława (1910 — 1935), So- 
snowiec, ul. Pierackiego 15, m 6 
Kelm Wanda Maria (1917 — 1946), 

Łodz, ul. Zawadzka 46, m 10 
Kelter Jadwiga (Jehudes) (1900 — 

1922), Łódź, pl. Kościelny 9 
Kędzierska Irena (1911 — 1935), Wą- 
growiec, ul. Gnieźnieńska 12 
Kępińska Alicja (1905 — 1932), Biało- 
brzegi, pow radomski 

5 7 

flji 9\ OEI4C - book-olds.ru 


57 1 Kibortt 


LEKARZE-DENTYSCI 


Kołodziej owa 


-lyou;, 


Kibortt Wiesława Zofia (1901 i 

Szopienice, ul. Sobieskiego 5 
Kielanowa Krystyna (1918 — 1947) 
Warszawa-Koło, ul. Bolecka 46 
Kiernozycka-Klimecka Janina (1895 
1922), Zuków, ul. Piłsudskiego 26 
Kierska Maria (1899—1921), Gliwice 
ul. Zwycięstwa 11 

Kietliński Jarosław (1910 19891 

Elbląg, ul. Kopernika 9 
Kijewska Maria (1907—1928) Gró- 
jec, ul. Starostwo 11 
Kilijańczyk Maria (1916 — 1940) Zie- 
lona Góra, ul. Stalina 38 
Kiljańska Amelia Antonina (I913 

1938), Częstochowa, ul Naruto- 
wicza 153 

Kinrus Jan (Jakub) (1910—1935) 
Łodz, ul. Piłsudskiego 51, m . 4 
Kiriczok Zofia Maria (1904—1927) 
Sandomierz, ul. Kościuszki 3 
Kisterowa Stefania (1905—1929) 
lotrkow, ul. Piłsudskiego 39 
Klajn Alicja Maria (1924— ) 

Chodaków, ul. Topolowa 1 m 3 
Klatt Henryk (1910-1937), Katowi- 
ul. J ana 14 

Kleehniowska Janina Bronisława 
^.ob. Gas-Klechniowska 
Kleiner t Stefania (1906—1928) Sy- 
ców, ul. Powstańców 1 
Kiemczyńska , rena Maria ^ 

i fichalska-KIemczyńska 
Kleszczewski Janusz Bernard (1917 
— 19 46), Słupsk, ul. 3 Maja 33 
Klębowska Anna (1907—1932) War- 
szawa, ul. Fałata 6, m. 42 ’ 

Klimecka Janina zob. Kiernozycka- 
Klimecka 

Klimkiewicz j an (1886-1910), Ra- 
dość, ul. Kościelna 11 
Klimkiewicz Maria Elżbieta (1898— 

1922), Warszawa, ul. Mokotowska 
51/53, m. 45 

Klimowicz ^Weronika ąob Dąbek- 
Klimowicz 


Klippel Izabela Julia (1907 — 1932), 
Chorzow, ul. Dworcowa 2, m. 4 
Klott Rozalia (1889—1910), Łapy, ul. 
Handlowa 1 

Klukowska Irena Benedykta (1912 

— 1938), Podkowa Leśna, ul. Lot- 
nicza 3 

Klussowa Marianna (1893 — 1917), 
Szklarska Poręba, ul. Rokossow- 
skiego 497 

Kłosowiak Aniela (1905 — 1928), Mię- 
dzyrzec, ul. Lubelska 19 
Knorr-Gregerowa Halina Zofia (1898 
1922), Warszawa, ul. Dziennikar- 
ska 9 

Knychalska Maria Janina (1905 — 
1928), Turek, ul. Kaliska 31 
Kobryner Jerzy (1905—1929), War- 
szawa, ul. Widok 20, m. 8 
Kobryner Leontyna (1878—1910), 
Warszawa, ul. Puławska 24, m. 7 
Kobryńska Felicja (1895 — 1917), 

Wrocław, ul. Odona Bujwida 9 
Kobylińska Maria (1907 — 1931) 

Brwinów, ul. Wilsona 32 
Kobyłko Bolesław (1919 — 1946) 

Siedlce, ul. Puławskiego 17 
Koch Jadwiga (1891—1914), Biały- 
stok, ul. Zamenhoffa 25 
Kochanowska Janina (1905 — 1930), 
Łódź, ul. Kopernika 14 
Kochanowska-Koziejowa Maria (1910 
—1934), Sopot, ul. 3 Maja 40 

Kochloeffel Jan Marian (1918 

1946), Lublin, ul. Piłsudskiego 12 
Kodę Walentyna (1896—1926), Sie- 
dlce, ul. Starowiejska 9 

Kolczyński Wacław (1909 1935) 

Siedlce, ul. Piłsudskiego 16 
Kodejszko Helena (1909—1933) War- 
szawa, ul. Źulmskiego 6, m. 4 
Kolanek Maria Melania zob. Kuco- 
wa-Kolanek 

Kolimeczkow Dymitr (1909—1935) 
Płock, Ubezpieczalma Społ 
Kolodziejowa Julia (1904-1928) 
Łodz, ul. Kilińskiego 134 


573 


574 


flrm OEI4C - book-olds.ru KomysctiKe 

Komyschke Stanisław (1891 1913), 

dr, Wrocław, ul. Traugutta 69, m. 4 
Konarska Gustawa (1899--—1922), 
Łódź, ul. Jaracza 15 
Konieczek Jan (1895 — 1923, nostr. 

1925) , Buk, Rynek 10 

Konieczna Barbara (1912 1933), 

Poznań, ul. Wołyńska 7 
Konieczna Zuzanna (1905—1926), 
Jaworzno, ul. Narutowicza 7 
Konieczny Michał Adam (1906— 

1926) , Jaworzno, ul. Narutowicza 7 
Konińska Danuta Jadwiga Janina 

( 1919 — 1946), Sopot, ul. Chopina 9 
Konopka Natalia (1902 — 1923), So- 
snowiec, ul. Żymierskiego 46. 
Konopkowa Irena zob. Chęcińska- 
Konopkowa 

Kończycka Jadwiga (1895 — 1920), 

Radomsko, ul. Limanowskiego 2 
Kopczyńska Jadwiga Antonina (1905 
— 1928), Warszawa, Al. Niepodle- 

głości 225 

Kopczyński Andrzej Onufry (1903 

1927) , Warszawa, Al. Niepodległo- 
ści 225, m. 15 

Kopias Aleksandra (1913 — 1940), 

Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Parkowa 4, 
m. 4 

Korach Stanisława (1892 — 1917), 

Wrocław, ul. Łukasiewicza 11 
Korański Edward Michał (1902 — 
1947), Kraków, ul. Zwierzyniecka 21 
Korczak Franciszka (1900 — 1926), 

Milanówek, ul. Żwirowa Ha 
Korczowska Kazimiera Wanda (1895 
—1926), Łódź, ul. 1 Maja 1, m. 18 
Kordulasińska Jadwiga Józefa (1906 
— 1930), Rzeszów, ul. Mickiewicza 
21, m. 4 

Kornacewicz Jadwiga (1893 — 1915>„ 
Gliwice, ul. Daszyńskiego 1 
Korthals Edmund (1913—1939) 

Gdańsk-Oliwa, ul. Hołdu Pruskie- 
go 7 

Korwin-Kossakowska Lidia (1886 — 
1917). Poznań, ul. Zeylanda 3, m 1 


Kowalska 

Korynkiewicz-Melnyk Maria (1903— 

1928), Poznań, ul. Niegolewskich 
lOa, m. 23 

Korzeniowska Halina Wiesława 

(1917 — 1947), Warszawa, ul. Stało 
wa 35, m. 3 

Korzeniowska Maria Anna Kazi- 
miera (1915—1938), Lębork, ul. Sta- 
lina 10 

Korzeniowska Maria Agata (1904 - 
1928), Kielce, ul. Równa 15 
Kosieradzka Florentyna (1909 — 1933), 
Łódź, ul. Wschodnia 47, m. 6 
Kosińska Teodozja (1896—1920), Ząb- 
kowice, ul. Poniatowskiego 2 
Kosińska Zofia (1900 — 1923), Gdańsk, 
ul. Biskupia 4, m. 6 
Kossakowska Jadwiga (1909—1933), 
Śmigiel, ul. J. Sobieskiego 19 
Kossakowska Lidia zob. Korwin - 
Kossakowska 

Kossakowska Wanda Karolina (1900 
— 1926), Piotrków, Al. 3 Maja 10 
Kostiuk Adolfina Zofia (1902 — 1938), 
Przeworsk, ul. Krakowska 11 
Kostowski Zygmunt (1911 — 1935), 
Lututów, pow. wieluński, ul Pił- 
sudskiego 1 

Kostuch Maria Zofia (1910 — 1932), 
Warszawa, ul. Radziłowska 8, m. 9 
Kościńska Wanda Małgorzata zob. 

Henslowa-Kościńska 
Kotowicz Aleksandra (1913 — 1937), 
Warszawa, ul. Lwowska 4, m. 1 
Kotowicz Aurelia Ludwika (1907 — 
1931), Rzeszów, ul. 3 Maja 5 
Kowalczuk Józefa (1893 — 1918), Łom- 
ża, ul. Długa 2, m. 4 
Kowalewska Irena Karolina (1912— 
1935), Łódź, ul. Piotrkowska 128, 
m. 7 

Kowalska Eugenia (1899—1918), 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Szymanow- 
skiego 17 

Kowalska Felicja (1905 — 1930), Łódź, 
ul. Jaracza 4 

Kowalska Irena (1912 — 1935), Za- 
brze pl Dworcowy 10, m 2 


lekarze-dentyści 


57b 


575 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kowalska 


Krzewińska 


LEKARZE-DENTYSCI 


Kowalska Malwina zob Hurwicz- 
Kowalska 

Kowalska Maria (1905—1930), Ursus, 
ul. Centralna 11, rn. 5 

Kowalska Sabina Martyna (1904 

1927) , Poznań, ul. Mickiewicza 36, 
m. 7 

Kowarska-Bielinkin Eugenia Barba- 
ra (1891 — 1911), Warszawa, ul. 
Dworkowa 5, m. 21 

Kownacka Czesława Natalia (1906 — 

1928) , Sosnowiec, ul. Żymierskie- 
go 50 

Kozerska Maria Emilia (1899 — 1923), 
Warszawa, ul. Narbutta 27a, m 5 

Koziejowa Maria zob Kochanow- 
ska- Kozie jowa 

Kozieł Irena (1918—1947), Cieszyn, 
ul. Korfantego 21, m. 5 

Kozieł Jan (1918—1947), Cisowmca, 
nr 177, pow. cieszyński 

Koziełlo Aniela Helena (1897 
1918), Radom, ul. Moniuszki 26 

Kozierowska Janina (1875 — 1898), 
Mińsk Maz., ul. Kwiatowa 7 

Koziorowska Elżbieta Stanisława 
( 1914 — 1940), Płońsk, ul. Pułtuska 
27 

Kozłowska Matylda Maria (1901 — 
1921), Łódź, ul. Wólczańska 63, 
m. 11 

Kozłowska Stefania (1918 — 1946), 
Łódź, ul. Kościuszki 32, m 7 

Kozłowski Edmund (1907 — 1930), Lu- 
biń Legnicki, ul. Odrodzenia 24 

Kozłowski Wacław Józef (1912 — 
1937), Kielce, ul. Pierackiego 16 

Krajewska Eleonora (1889 — 1913), 
Bochnia, ul. Kowalska 4 

Krajewska Halina Mieczysława (1902 
— 1925), Zalesie, ul. Wita Stwosza 10 

Krajkowa Ludmiła Dobruchna 
(1916 — 1947), Wrocław, ul. Wiwui- 
skiego 4 


Kranas Hanna Zofia Maria (1907 — 
1931), Pruszków, ul. Bursowa 1, 
m. 3 

Kraska Wanda Michalina (1916— 
1938), Mława, ul. P. O. W. 18 
Krasnodąbska Janina Daniela (1909 
—1937), Mińsk Maz.. ul. Warszaw- 
ska 35 

Krauskopf Estera (1903 — 1929), Bie- 
lawa, ul. Bieruta 3 
Krauze Halina Tekla (1907 — 1930), 
Ostrów Maz., ul. Piłsudskiego 24 
Krąkowska Natalia Zofia (1908 — 
1933), Gdynia, ul. Świętojańska 39, 
m 1 

Krukowski Wacław Michał zob. 
Jordan-Krąkowski 

Krobau Jerzy Wacław (1919 — 1947), 
Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkie- 
wicza 4 

Krocmeke Engenia (1908 — 1930), 
Chorzów I, ul. Wolności 34 
Kromyłher Helena zob. Miłoszew" 
ska-Kromylhcr 

Kroszcwska Zofia (1910 — 1937), Ko- 
nin, ul. Armii Czerwonej 35 
Kruszewska- Brojewska Janina Cze- 
sława (1898 — 1918), Warszawa, ul. 
Marszałkowska 4, m. 5 
Kruczyńska Zofia Halina (1909 — 
1936), Warszawa, ul. Francuska 8, 
m. 4 

Krygiel Barbara Jadwiga (1924 — 
1947), Warszawa, ul. Redutowa 10 
Kryskowa Stanisława (1905 — 1929), 
Poznań, ul. Działyńskich 7, m. 1 
Krysztopik Halina (1904—1930), 
Pruszków, ul. P. O. W. 7, m. 2 
Krzeczkowska Janina Antonina (1913 
—1938), Anin, pow. warszawski 
ul. Krótka 6, m. 2 
Krzeczkowska Wanda (1915 — 1946>, 
Włochy, ul. Sieradzka 28, m. 6 

Krzeski Józef (1916—1947). Warsza- 
wa, ul. Marszałkowska 90, m. 11 

Krzewińska Bajla Albina zob. Lewi- 
Krzewińska 


577 578 

Knis lekarzy 19 

fln 9\ OEI4C - book-olds.ru iKrzewska 


lekarze-dentyści 


Kunowska 


Krzewska-Księska Kazimiera Nata- 
lia zob. Wolańska-Krzewska-Księ- 
ska 

Krzewska Władysława Zofia (1908 
— 1933), Mysłowice, ul. Portowa 2 
Krzyczkowska Maria Magdalena 
(1916 — 1946), Olesno, ul. Stalina 16 
Krzypow Gabriela Gustawa Zofia 
(1899 — 1918), Łódź, ul. Narutowi- 
cza 54 

Krzysiak Henryk (1920 — 1947), Gnie- 
zno, ul. Św. Michała 9, m. 2 
Krzywicki Janusz Hieronim (1907 — 
— 1931), Milanówek, ul. Żymier- 
skiego 21, m. 7 

Krzyżagórska Nina (1894 — 1925), 
Warszawa, ul. Obrońców, 18, m. 2 
Krzyżanowska Irena (1907 — 1930), 
Cieplice, ul. Mireckiego 23 
Krzyżanowska Janina (1907 — 1929), 
Gdansk-Wrzeszcz, ul. Jaśkowa Do- 
lina 46a, m. 3 

Krzyżanowska Maria Helena Róża 
zob. Cydzik-Krzyżanowska 
Krzyżanowska Wanda Klemensa 
(1908 — 1940), Żarnawiec n/Pilicą, 
ul. Krakowska 

Krzyżanowski Władysław (1910 — 
1935), Wieliczka, ul. Legionów 16 
Książkiewicz Halina (1896 — 1918, 
nostr. 1932), Fordon, ul. Bydgo- 
ska 48 

Kściuczyk Karol (1906 — 1933), Tychy, 
pow pszczyński, ul. Nowokościel- 
na 50 

Księska Kazimiera Natalia zob. Wo- 
lańska-Krzewska-Ksicska 
Księżopołska Maria Magdalena (1902 
—1929), Wrocław ul. Trzebnicka 
48 m. 3 

Kubani Maria Marta ,(1909 — 1938), 
Warszawa, ul. Kawcza 59, m. 7 
Kubeczek Maria (1890 — 1915), War- 
szawa, ul. Zwycięzców 3'5, m. 6 
Kubicka Henryka Bogumiła Kata- 
rzyna (1913 — 1938) Leszno, ul. Boi. 
Chrobrego 19 


Kubicowa Maria Irena (1909 — 1932), 
Piotrowice, ul. Dworcowa 71, 
pow. katowicki 

Kubik Eugenia (1905 — 1936), Wło- 
cławek, ul. Kilińskiego 16 
Kubikowa Grażyna Jadwiga (1907 
— 1930), Opatówek, pow. kaliski, 
ul. Kościelna 1 

Kucharska Anna (1912 — 1940), Bił- 
goraj, ul. Kościuszki 36 
Kucharska Maria Józefa (1907 — 
1929), Warszawa, ul. Śniadeckich 
6, m. W 

Kuchlewska Olga (1909 — 1938), Cho- 
rzów, ul. Wolności 23 
Kucowa-Kolanek Maria Magdalena 
(1913—1937), Wieluń, ul Roose- 
velta 1 

Kuczyńska Cecylia zob. Bator~Ku- 
czyńska 

Kuczyńska Irena Maria (1911 — 1932), 
Cieszyn, ul. Czerwonej Armii 34 
Kujawiak Jadwiga (1904 — 1926), Lu- 
blin, ul. 3 Maja 18, m. 6 
Kulas Weronika (1914 — 1940), Rze- 
szów, plac Wolności 15 
Kulczycki Tadeusz Teofil (1893 — 
1921), Warszawa, uL Wilcza 22, 
m. 3 

Kulesza Danuta Krystyna ( — 

1939), Łódź, ul. Piotrkowska 82, 
m. 70 

Kulesza Helena (1891 — 1909), Czę- 
stochowa, ul. Kopernika 2, m. 2 
Kuleszyna Jadwiga Maria (1900 — 
1918), Łowicz, ul. Kościuszki 3 
Kulikowska Aleksandra (1915 — 1938), 
Mszczonów, pow. błoński, ul. Sien- 
kiewicza 32 

Kulikowski Aleksander (1913 — 1937), 
Łódź, ul. Magistracka 36, m. 8 
Kunert Janina (1912 — 1937), Łódź ul. 
Legionów 5 

Kunowska Hinda Ryfka (1890 — 1914), 
Warszawa, ul. Noakowskiego 10, 
m. 5 


579 


580 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kupczyńska 


Lenk 


LEKARZE-DENTISCI 


Kupczyńska-Dobrowicka Maria (1909 
— 1932), Limanowa, ul. Piłsudskie- 
go 6 

Kurczyńska Irena (1915 — 1938), 
Sierpc, ul. Bloki 22, m. 2 
Kurkiewicz Janina Wanda (1900 — 
1926), Warszawa, ul. Mokotowska 
46, m. 16 

Kurkowa Janina Bogumiła (1911 — 

1938), Zakopane, ul. Krupówki 49 
Kurmanowa Maria (1834 — 1917), 
Łódź, ul. Narutowicza 75d, m. 9 
Kurmanowicz Halina (1906 — 1929), 
Zakopane, ul. Ogrodowa 1 
Kurmanowicz Halina Eugenia (1910 
— 1932), Warszawa, ul. Genewska 
34, m. 1 

Kurmanowicz Maria (1899 — 1930), 
Warszawa, ul. Obrońców 20, m. 6 
Kurzawińska Halina (1910 — 1933), 

Katowice, ul. Powstańców 24, m. 8 


Kurżak Helena (1892 — 1915), War- 
szawa, ul. Wilcza 14a, m. 17 
Kuś Zofia (1916 — 1938), Kraków, ul. 
Staszyca 4, m. 8 

Kuszewska Halina (1914 — 1939), 

Wrocław, ul. Śniadeckich 49 '51 
Kiihn Mieczysława Halina (1911 — 
1934), Poronin k, 'Zakopanego 
Kwak Alfons (1907 — 1937), Opole, 

ul. Kościuszki 17 

Kwapiszewska Justyna (1911 — 1932), 
Lublin, ul. Farbiarska 2, m. 8 
Kwiatkowska Irena (1909 — 1932), 

Włocławek, ul. Cyganka 26, m. 1 
Kwiatkowska - Mazowiecka Janina 
Idalia Maria (1898 — 1922), War- 
szawa, ul. Krasickiego 29, m. 1 
Kwiatkowska Wacława (1891 — 1913), 
Poznań, ul. Mielżyńskiego 3, m. 6 
Kwiatuszyńska Maria Antonina (1898 
— 1920), Łask, ul. Widawska 3 


L 


Lachowska Maria (1919 — 1946), Ka- 
mienna Góra, ul. K. Miarki 6 
Lajzerowicz Herszlik vel Henryk 
(1893 — 1921), Łódź, ul. Piotrkowska 
165, m. 6 

Landau Kamila (1909 — 1931), Wro- 
cław, ul. 8 Maja 70, m. 3 
Landsberg Maria Pelagia zob. Ce- 
glińska~Landsberg 

Landsbergerowa Janina Teodora 

(1903 — 1924), Łódź, ul. Narutowicza 
675b, m. lOa 

Langner Zbigniew Józef (1905 — 1932), 
Jarocin, Al. Kościuszki 8 
Larys Janina (1892—1924), Łódź, ul. 

Piłsudskiego 69, m. 10 
Laskowska Janina Amelia (1910 — 
1937), Skalbmierz, pow. pińczow- 
ski 

Laskowska Natalia (1912—1937), 
Węgrów, ul. Kościuszki 5 

581 


Laskowska Zofia (1890 — 1927), Ja- 
wor, ul. Poniatowskiego 9 
Lasocka Anna (1912 — 1932). Ciecha- 
nów, ul. Powstańców Warszaw- 
skich 3 

Lasocka Pelagia (1915—1947), War- 
szawa, ul. Puławska 152 m. 17 
Lasocki Henryk zob. Itozenkranc- 
Lasocki 

Lcyk Krystyna (1913 — 1940), Staro- 
gard, ul. Ks. Kellera 23 
Lemieszewski Maksymilian Witold 
(1895 — 1923), Radom, ul. Witol- 
da 2 

Lenardowa Zofia (1907—1933), War- 
szawa, ul. Wilcza 18, m. 6 
Lenartowicz-Rudzicka Zofia Barba- 
ra (1915 — 1946), Nowy Targ, ul. 
Szeroka 5 

Lenk Jadwiga Rozalia (1896 — ). 

Warszawa, ul. Felińskiego 4, m. 1 

582 


flrm OEI4C - book-olds.ru Lcnska 


LEKARZE-DENTYSCI 


Łannicka 


Leńska Ida Gitla (1895 — 1915), War- 
szawa, ul. Solec 20a, m. 31 
Lepieszo Regina (1838 — 1915), Bla- 
szki, ul. Sieradzka 32 
Lesiecki Maciej (1912—1938), Sopot, 
ul. Czyżewskiego 4 
Lesisz Wanda Józefa (1888 — 1914), 

Warszawa, ul. Promvka 11 
Leszczyńska Jadwiga Helena (1906 
— 1930), Węgrów Pódl., ul. Kiliń- 
skiego 7 

Leszczyszyn Dorota (1914 — 1937), 
Starachowice, ul. Mała 156, kolo- 
nia Urzędnicza 

Lewandowska Irena (1918 — 1947), 

Świdnica, ul. Żymierskiego 15 
Lewandowska Lechosława (1913 — 
1937), Sopot, ul. Kopernika 6a 
Lewandowski Stanisław (1877 — 

1899), Bydgoszcz, ul. Dworcowa 

10, m 2 

Lewi- Krzewińska Bajla Albina (1899 
— 1921), Łódź, ul. Piłsudskiego 31, 
m. 4 

Lewicka Felicja (1904 — 1928), Le- 

gionowo-Bukowiec, Szosa War- 
szawska 118 

Lewińska - Modzelewska Czes ł awa 
(1908 — 1929), Łódź, ul. Piotrkowska 
225 

Lcwkowska Jeanetta (1892 — 1913), 
Warszawa, ul. Wiejska 8, m. 15 
Leżnicka Alina Janina (1917 — 1946), 
Łódź, ul. Rzgowska 39, m. 5 
Libera Maria Łucja (1886 — 1912), 

Wisła, pow. cieszyński 


Ligęza Jan (1873 — 1912), Łódź, ul. 
Nawrot 8, m. 2 

Likwornik Ziskin (1888—1916), Wał- 
brzych, ul. Słowackiego 26 
Lipińska-Orzeszko Helena (1913 — 
1937), Gliwice, ul. Zwycięstwa 
1012 

Lipińska Leokadia Maria (1906 — 
1930). Płock, ul. Stalina 13 
Lipińska Wacława Justyna (1903 — 
1926), Koluszki, ul. Brzezińska 24 
Lisowska Eugenia Halina (1911 — 1935), 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 59 
Lisowska Janina (1889 — 1914), 
Chełm, ul. Reformacka 2 
Li(manowiczowa Aniela Antonina 
(1913 — 1939), Słupsk, ul. Starzyń- 
skiego 8, m. 7 

Lorenc-Wyborcowa Maria (1894 — 
1929), Grójec, ul. 15 Stycznia 12, 
m. 3 

Lubczyńska Oktawia (1904 — 1928), 
Wrocław, ul. Pomorska 16, m 11 
Lubczyński Dyonizy Zygmunt (1886 
— 1914), Częstochowa, pl. Daszyń- 
skiego 2 

Lubianiec Halina Maria (1914 — 1937), 
Warszawa, ul. Śmegockiej 10, m. 1 
Lubiejewska Maria Ludwika (1903 
— 1928), Rodzanów pod Płockiem 
Luchowska Helena Zofia (1906 — 
— 1929), Warszawa, ul. Puławska 
130. m. 3 

Lusfńska Helena (1889 — 1912), Chrza- 
nów, ul. Oświęcimska 69a 
Liibekowa Wanda Maria (1908 — 
1932), Sopot, ul. Bieruta 53 


Ł 


Łabędź Daniel Piotr (1897 — 1922), 

Katowice, ul. Pierackiego 5 '3 

Łabirzewski Jan Walenty (1912 — 
1933), Inowrocław, ul. Solankowa 
71 


Łaniewski-Wolk Aleksander (1872 — 
1904), Głowna, pow. łowicki, ul. 
Łowicka 38 

Łannicka Maria Stefania (1919—1947), 
Piastów, ul. Bohaterów Wolno- 
ści 9 


583 


584 

flrm OEI4C - book-olds.ru LEKARZE-DENT1 SCI Majewska 


Łapa-Piotrowska 


Łapa-Piotrowska Helena Józefa (1902 
— 1929), Chorzów, ul. Bieruta 
Łasińska Wiktoria Kazimiera (1910 
— 1935), Warszawa, ul. Belweder- 
skćł 44 

Łaska Chawa Brucha (1897 — 1923), 
Legnica, ul. Parkowa 2 
Łaska Maria (1892—1925), Łuków, 
ul. Chącińskiego 37 
Ławccwicz Teresa (1888 — 1911), os. 

Łyszkowice, pow. łowicki 
Łazarowicz Stanisława (1877 — 1908), 
wieś Koszajec, pow. błoński 
Łazowska Emilia (1893 — 1918), Wałcz, 
ul. Dworcowa 17 

Łącki Feliks (1895—1933), Brusy, ul. 
Lipowa 16 

Łebkowska Mieczysława (1901 — 1932), 
Bytom, Rynek 19 

Łempicka Elżbieta zob. Szyraańska- 
Łempicka 

Łepek Icek (1906—1938), Piotrolesie, 
pow. Dzierżoniów, ul. Stalina 13 
Łęczyńska Lucyna (1908 — 1930), 
Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 
Łochowska Eugenia (1912 — 1937), 
Jelenia Góra, ul. Teatralna 5 


Łochowska Janina (1913 — 1937), Je- 
ziorna, ul. Ogrodowa 5 
Łojko Nina (1906—1931), Chełm, uL 
Obłońska 3, m. 5 

Łosakiewicz Krystyna (1915 — 1938), 
Lublin, ul. Kozia 2 
Łosiakowska Janina (1894 — 1912), 
Warszawa, ul. Widok 22, m. 28 
Łotocka Jadwiga (1912—1935), Sierpc, 
ul. Płocka 7 

Łotocki Karol (1907—1935), Sierpc, 
ul. Płocka 7 

Łuchm ńska Jadwiga Janina (1891 — 
1914), Skawina, ul. Mickiewicza 
105 

Łuczakowa Jadwiga (1906 — 1931), 
Postomin (Ustka), ul. Stalina 77 
Łuczakowa Kazimiera Helena zob. 

Sadownik-Łuczakowa 
Łukawska Romana Maria (1914 — 
1937), Błonie, ul. Warszawska 15 
Łukomska Zofia Janina (1907 — 1929), 
Łódź, ul. Zawadzka 3 
Łuniewska Janina (1910 — 1946), War- 
szawa, ul. Schroegcra 80, m. 3 
Łuniewska-Bohuczowa Zofia Maria 
(1897—1923), Poznań, ul. Klono- 
wicza 7 


M 


Machowska Marła (1888 — 1913), Po- 
znań. ul. Grottgera 15 
Macie jska Jadwiga Wanda (1895 — 
1922), Warszawa, ul. Pogonowskie- 
go 7 

Maciszewska Stefania (1904 — 1938), 
Warszawa, ul. Koszykowa 70, m. 2 
Mackiewicz Helena (1893 — 1915) 

Kraków, ul. Fałata 13, m. 3 
Madalińska Stanisława (1891 — 1914), 
Kolno, pow. łomżyński, ul. Łom- 
żyńska 


Madejczyk Stefania (1890 — 1912), 

Warszawa, ul. Twarda 28, m. 8 

Magunowa Fryda zob. Ainfełdowa- 
Magunowa 

Majaczyńska Julia (1884 — 1910), 

Włocławek, ul. Szkolna 8 

Majerowicz Zofia (1906 — 1935), Go- 
lina, pow. Konin 

Majewska Maria (1906 — 1932), 

Ostrów Wlkp., ul. dra Poleskiego 35 


585 586 


flrm OEI4C - book-olds.ru Majewska 


LEKARZE -DENTYŚCI 


Matera 


Majewska Maria Barbara (1922—. 
1947), Góra Kalwaria, ul. Domini- 
kańska 10 

Majewska Wanda Józefa (1887 — 
1910), Jedlnia Letnisko, pow. ra- 
domski 

Majewska Wanda Bronisława (1898 
— 1922), Warszawa, ul. Niemcewi- 
cza 5a, m. 11 

Majorek Irena (1913—1937), Ursus, 
ul. Centralna 1, m. 6 
Makarewicz Ludmiła (1894—1922), 

Białystok, uł. Elektryczna 17, m. 2 
Makarewicz Maria Janina (1906 — 
1931), Warszawa, ul. Kochowskie- 
go 17 

Makowska Helena (1900—1921), 

Warszawa, ul. Bracka 20, m. 12 
Malczewska Janina (1896 — 1923), 

Włocławek, pl. Wolności 1 
Malinowska Irena Anna zob. Pugu" 
nicc -Malinowska j 

Malkiewicz Stanisława (1914 — 1937), 
Kazimierza Wielka, pow. pińczow- 
ski, ul. 3 Maja 5 

Małachowska Maria (1883 — 1907), 

Łódź, ul. Kościuszki 47 
Małachowska Maria Wanda (1896 — 
1930), Kraków, Uniwersytet 
Małaczyńska Adolfina (1899—1924), 
Poznań, ul. Mielzyńskiego 11, 
m. 3 

Małecki Stanisław (1879—1903), War- 
szawa, ul. Pierackiego 15, m. 8 
Małgorzewicz Janina (1912—1933), 
Toruń, ul. Łazienna 32, m. 2 
Małkiewicz Anna (1903 — 1923), Po- 
znań, ul. Focha 142 
Małyszczyk Jadwiga (1906—1931), 
Leszno, ul. Słowiańska 6 
Małyszczyk Hełiodor (1911 — 1947), 
Góra Śląska, woj. wrocławskie 
Mancewicz Maria Ludwika (1883 — 
1903), Sosnowiec, ul. Orla 26 
Mancewicz Wacław (1880 — 1911), 
Warszawa, ul. Kaniowska 22 

W 


Mantinband vel Różański Jan Jakub 

(1878 — 1898), Warszawa, ul. Sze- 
roka 6, m. 33 

Mantorska Irena ( 1917 — 1946 ^ 
Piotrków, ul. Garncarska 13 
Mańkowski Aleksander (1889— 1925) 
dr med., Trzcianka Lub., ul. Cho- 
pina 3 

Maraskowa Hałina zob. Piekarska- 
Maraskowa 

Marchlewska Jadwiga (1901 — 1923), 
Kalisz, ul. 6 Sierpnia 14, m. 3 
Marciniak Regina (1911—1938), Słup- 
ca, pow. Konin, pl. Wolności 15 
Marcinkowska Izabela (1910 — 1932), 
Lubawa, Rynek 4 
Marcińczak Stanisława Hieronima 
(1906 — 1931), Łuków, ul. Piłsud- 
skiego 51 

Marczewska Janina Maria (1887 — 
1908), Warszawa, ul. Kutnowska 14 
Marczyńska Janina Stanisława (1898 
— 1921), Warszawa, ul. Em. Pla- 
ter 35, m. 10 

Markiewicz Juliusz (1911 — 1936), 
Łódź, ul. Andrzeja 40, m. 6 
Marąuardt Henryka Krystyna (1893 
— 1917), Łódź, ul. Gdańska 17 
Marody Irena (1899—1921), War- 
szawa, ul. Poznańska 38, m. 12 
Marschałlowa Hilda zob. Wójcik- 
Marschałłowa 

Maryański Bronisław (1878 — 1908) 
Międzyrzecz, Rynek 20 
Maryniakowa Helena (1893—1918, 
nostr. 1919), Kraków, ul. Lima- 
nowskiego 18, m. 4 
Masłowska Barbara (1906—1929), 
Radom, ul. Traugutta 50, m. 4 
Maszewska Zofia (1912—1939), Czę- 
stochowa, Al. Wolności 27 
Matczyńska Czesława Kazimiera zob. 

Hamerska-Matczyńska 
Matczyński Wiktor (1882—1905), 
Chrzanów, Al. Henryka 44 
Matera Natalia (1891—1921), Piotr- 
ków, ul. Piłsudskiego 34 

588 


flrm OEI4C - book-olds.ru Matkowska 


LEKARZE-DENTYSCI 


Miłoszewska 


Matkowska Jadwiga Regina (1880 — 
1904), Kielce, ul. Słowackiego 8 
Matkowska-Miute! Julia (1894 — 
1917), Wrocław, ul. Mongient 67, 
m. 4 

Mattaja Henrietta (1909 — 1934), Wro- 
cław, ul. Paulińska 13 
Matynian Wera (1888 — 1910), Zabrze, 
ul. Wolności 447 

Matys Natalia zob. Wąsikowa-Ma’ 
tys 

May Maria Kazimiera (1910 — 1931), 
Warszawa, Al. 3 Maja 2, m. 23 
May-Welman Maria Aniela (1899 — 
1921), Bytom, ul. Piekarska 2 
Mazowiecka Janina Idalia Maria 
zob. Kwiatkowska-Mazowiecka 
Mazurekowa Maria (1903 — 1929), 
Warszawa, ul. Odolańska 12, m. 6 
Mazurkiewicz Barbara Helena (1917 
—1946), Gdynia, ul. Korzeniow- 
skiego 29, m. 2 

Mąka Felicja Wirginia (1901 — 1923), 
Kalisz, ul. Żymierskiego 37 
Mederska Zofia Maria (1912 — 1938). 

Siedlce, ul. Piłsudskiego 24 
Medyńska Irena zob. Gościcka-Me- 
dyńska 

Mejerowicz-Ginzburg Masza (1900 — 
1925), Zagórze, pow. Dzierżoniów, 
ul. Żymierskiego 25 
Melnyk Maria zob. Korynkiewicz- 
Melnyk 

Merkert Irena (1899—1922), Pabia- 
nice, ul. Legionów 15 
Michalska Hanna Zofia (1923 — 1947), 
Poznań, ul. Drzymały 14, m. 1 
Michalska-Klemczyńska Irena Maria 
(1920 — 1947), Skierniewice, ul. Le- 
lewela 19 

Michalska Zofia Marta (1916—1938), 
Pruszków, ul. Kościuszki 44, m. 5 
Michalkowa Halina (1912 — 1935), 
Radomsko, ul. P. O. W. 8 
Michniewicz Janina (1885 — 1918, 
nostr. 1920), Koluszki 


Mickiewicz Dorota Halina (1896 — 
192 1), Tarnowskie Góry, ul. Sty- 
czyńskiego 1 

Mickiewicz Wanda (1894 — 1933), War- 
szawa, ul. Śniegockiej 9, m. 11 
Mielcarek Paweł (1916 — 1946), Wro- 
cław, ul. Przybyszewskiego 29 
Mieroslawska Wera Helena (1916 — 
1938), Kalisz, ul. Kopernika 5 
Mierzanowska Maria (1893 — 1917), 
Częstochowa, Al. Wolności 33, m. 4 
Mieszkis Stefan (1883 — 1911), Wro- 
cław, ul. Podwale Oławskie 1, m. 5 
Migdalska Maria (1910 — 1932), Kra- 
ków, Al. Słowackiego 50 
Mika-Prindiszowa Halina Maria 
(1918 — 1946), Łódź, ul. Sienkiewicza 
39, m. 21 

Miklaszewska Zenobia (1912—1937), 
Strzelin, ul. Kolejowa 8a 
Mikołajewska Weronika (1915 — 1938), 
Łódź, ul. Wólczańska 7, m. 3 
Mikoluk Bazyli (1909 — 1946), Łódź, 
ul. Nawrot 24, m. 17 
Mikucka Janina Maria (1914 — 1947), 
Warszawa, ul. Mała 1, m. 28 
Mikucka Stefania zob. Narkiewicz- 
Mikucka 

_ Mikucki Konrad (1882—1904), Kra- 
ków, ul. Krowoderska 65 
Mikułewicz Kazimiera Janina (1904 
— 1928), Wałbrzych, ul. Ratuszo- 
wa 2 

Mikulicz Berta Elżbieta zob. Schnap- 
per-Mikulicz 

Milenkiewicz-Stoklas Anna (1897 — 
1927), Wyszków, ul. 11 Listopada 
33 

Miller Halina (1906 — 1930), Żyrar- 

dów, ul. Chopina 2, m. 17 
Milkowska Maria (1390 — 1922), Lu- 
blin, ul. 1 Maja 40, m. 4 
Milodrowska Maria Aleksandra (1910 
— 1935), Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Pa- 
derewskiego 6 

Miłoszewska - Kromylhar Helena 
(1895 — 1916), Warszawa, ul. Ząb- 
kowska 41, m. 86 


5§9 590 


flrm OEI4C - book-olds.ru Minakowska 


LEKARZE -DENTYŚCI 


Myślińska 


Minakowska Wiesława Maria (1911 
— 1937), Otwock, ul. Staszyca 70, 
m. 1 

Minakowska Zofia Barbara (1914 — 
1937), Milanówek, ul. Czubmska 10 

Mintz Tadeusz (1915 — 1937), Łódź, 
ul. Południowa 46, m. 5 

Mirecka Helena Olga (1836 — 1911), 
Radom, ul. Piłsudskiego 13, m. 3 

Miodek Henryka Antonina (1907 — 
1930), Radość, ul. Jasna 3 

Misiuk Róża (1907 — 1931), Łowicz, 
Nowy Rynek 30 

Missolowa Alma Jadwiga (1905 — 
1930), Radom, ul. Reja 6 

Misson Maria Alina (1898 — 1922), 
Warszawa, ul. Targowa 46, m. 2 

Miszewska Euzebia Melania (1906 
— 1928), Warszawa, ul. Podczaszyn- 
skiego 5 

Miszewska Mieczysława Helena (1896 
— 1913), Warszawa, ul, Szustra 13, 
m. 2 

Modrzejewski Hipolit Ludomil (1891 
— 1912), dr, Kielce, ul. Sienkiewi- 
cza 38 

Modzelewska Czesława zob. Lewiń- 
ska-Modzelewska 

Modzelewski Stanisław (1894 — 1915), 
Kosów-Lacki, woj. warszawskie, 
ul. Pańska 

Mogilska Alina (1892—1917), Rypin, 
ul. Warszawska 46 

Mohuczy Marta (1888—1910), Poznań, 
ul. Krasińskiego 3, m. 1 

Mongizdowa Felicja (1894 — 1916), 
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Jaśkowa 

Dolina 476, m. 3 

Morawska Helena Julia (1905—1928), 
Warszawa, ul. Śniadeckich 23, 
m. 3 

Morawska Zofia (1897—1922), Byd- 
goszcz, Al. 1 Maja 52 


Morawski Jerzy (1903 — 1930), War- 
szawa, ul. Czeiwonego Krzyża 9, 
m. 3 

Moroz Klementyna (1908 — 1933), 

Warszawa, ul. Mińska 7, m. 5 
Morris Bronisława (1895 — 1921), Gar- 
wolin, ul. Staszyca 
Mossakowski Konrad (1887 — 1912), 
dr, Poznań, ul. Matejki 60, m. 5 
Mościcka Regina Barbara zob. Weł- 
bel-Mościcka 

Możejko Stanisława Laura (1897 — 
1918), Warszawa, ul. Grottgera 15, 
m. 4 

Mrozowska Krystyna Jadwiga (1912 
— 1938), Mława, ul. Reymonta 5 
Mrozowski Tomasz Marian (1910 — 
1937), Łodz, ul. Zawadzka 7 
Mścichowska - Pawłowska Halina 
Julia Wanda (1905—1929), Łodz. 
ul. Gdańska 35, m. 17 
Mucha Rozalia Gertruda Maria (1917 
— 1940). Ząbkowice, ul. Grunwal- 
dzka 4 

Mulicka Zofia Antonina (1911 — 1937), 
Piaseczno, ul. Czajewicza 27 
Murawska Maria (1910 — 1942), Kwi- 
dzyń, ul. Mostowa 16 
Murkowska Janina (1912 — 1934), Mo- 
sina, Rynek 13 

Muszyńska Adela (1896 — 1923), War- 
szawa, ul. Narbutta 48 

Miihlberg Salomea (1905 — 1927), 

Dzierżoniów, ul. Daszyńskiego 45 

Muller Aniela (1902 — 1928), Lubar- 
tów, ul. Słowackiego 28 

Muller Irena Maria (1913 — 1937). 

Warszawa, ul. Obrońców 45, m. 2 
Miiller Irena Zofia (1893 — 1918), Ra- 
dom, ul. Moniuszki 26 

Myślińska Klara (1911—1934), Klucz- 
borek, ul. Czerwonej Armii 5a 


591 


592 


flrm OEI4C - book-olds.ru 
Nachtman 


lekarze-dentySci 


Nowakowska 


N 


Nachtman Izabela — zob. Hctnar- 
ska-Nachtman 

Nadelman - Olszewski Robert Józef 
( 18 77 — 1903), Łódź, ul. Sienkiewi- 
cza 51, m. 5 

Nadolna Halina (1910 — 1934), Mo- 
gielnica, ul. Krakowskie Przed- 
mieście 1 , 

Nadolski Czesław Alfons (1894— 
1935), Poznań, ul. Ogrodowa 15, 
m. 4 

Nadratowska Janina (1897 1918), 

Kudowa Zdrój, ul. Żymierskiego 13 

Nadworna Anna (1897 — 1913), So- 
bięcin, woj. wrocławskie, ul. Ka- 
mienna 8 

Nakwaska Jadwiga Czesława (1916 
—1940), Łódź, ul. Zawadzka 44, 
m. 7 

Narkiewicz - Mikucka Stefania 

(1892 — 1915), Warszawa, ul. Bar- 
cicka 49 

Natkańska Janina Maria (1906— 
1929), Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Mic- 
kiewicza 20a, m. 3 
Nawarecka Janina Ludwika (1896 — 

1929) , Bytom, ul. Pułaskiego 43 
Nawrocka Lidia (1891 — 1912), Świ- 
der k/Warszawy, ul. Zacisze 14 

Nawrocka Wanda Janina (1903— 

1930) , Bydgoszcz, Szpital Miejski 
Nehrebecki Oktawian (1895 — 4923), 

Bydgoszcz, Al. 1 Maja 51, m. 4 
Nestorowicz Stanisław (1901 — 1927), 
Tomaszów Maz„ Al. Wojska Pol- 
skiego 2 

Neyman Witold Franciszek (1902— 
1929), Poznań, ul, 27 Grudnia 20 
Nędzyńska Kazimiera (1917 — 1947), 
Poznań, ul. Ratajczaka 10, m. 3 

593 


Niebisz Karol (1894—1921), Wrocław, 
ul. Traugutta 63, m. 6 
Niebojewska Maria Joanna (1901— 
1930), Gdynia, ul. 10 Lutego 5, 
m. 6 

Niebroniowa Maria Rozalia — zob. 
Tuz~Nicbroniowa 

Niedźwiecka Szarłotta (1881 — 1905), 
Warszawa, ul. Olcsińska 5, m. 4 
Niedźwiecki Alfred Czesław (1878 — 
1906), Warszawa, ul. Olesinska 5, 
m. 4 

Niedźwiedzka Michalina Anna 
zob. Zdunowska-Niedźwiedzka 
Niełcpiec Halina Marla (1911 — 1937), 
Strzemieszyce, pow. będziński, ul. 
Warszawska 69 

Niewczas Bronisław Jan (1911 — 1945), 
Gorlice, ul. Słowackiego 11 
Niewiadomska Zofia (1915 — 1947), 
Warszawa, ul. Wileńska 7, m. 26 
Niezgodzińska Wanda (1897 — 1918), 
Łodz, ul. Uniwersytecka 18, m. 2 
Noiszewska Walentyna Kazimiera 
(1893 — 1916), Zakopane, parcele 
urzędnicze, Zoro 2383 
Nowacka Kamila (1901 — 1927), Wro- 
cław, ul. Pugetta 30 
Nowacka Stanisława (1906 — 1933), 
Łódź, ul. Piotrkowska 19, m. 2 
Nowaczyńska - Górska Eugenia Fe- 
liksa Wałeria (1911—1934), War- 
szawa, ul. Niegolewskich 18 
Nowak Edmund (1891 — 1921), Szczyt- 
no, woj. wrocławskie, ul. Leśna 43 
Nowak Wiktor Ludwik (1912 — 1940), 
Warszawa, ul. Wiejska 17, m. 18 
Nowakowska Halina Franciszka (1909 
— 1933), Warszawa, ul. Obozowa 85, 
m. 2 

594 


flrm OEI4C - book-olds.ru Nowakowska 


LEKARZE-DENTYSCI 


Omowska 


Nowakowska - Dobrowolska - Pi- 
sańska Irena (1909—1933), War- 
szawa, ul. Floriańska 12 

Nowicka Czesława Kazimiera (1903 — 
1928), Zamość, ul. Orlicz Dreszera 
12, m 3 

Nowicka Irena (1914 — 1938), Gdynia, 
ul. Abrahama 28, m. 3 

Nowicka Stanisława (1883—1911), 
Kraków, ul. Batorego 12, m. 2 


Nowicka Zofia (1897 — 1923), Żabi- 
kowo, ul. Okrzei 18 
Nowińska Matylda (1915 — 1937), 

Lublin, ul. Narutowicza 25, m. 7 
Nowosadko Maria Jadwiga — zob. 

Stobiecka-Nowosadko 
Nowotczyńska Danuta Irena (1925 — 
1947), Warszawa, ul. Stalowa 29, 
m. 1 

Nyrkowa Irena (1910—1937), War- 
szawa, ul. Grochowska 281, m. 9 


\ 


O 


Obarowa Jadwiga Maria (1910 — 
1937), Warszawa, ul. Julianowska 
18, m. 6 

Obersztyn Helena Waler ia (1900 — 
1923), Warszawa, ul. Filtrowa 68, 
m. 14 

Obrębska - Grudzińska Celina Anna 

(1898 — 1916), Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 157, m. 4 

Ochęduszko Janina Michalina (1908 
— 1930), Nysa, ul. Partyzantów 8 

Ochmanówna Magdalena (1912 — 
1937), Gliwice, ul. Kaszubska 7 

Ochocki Witold Michał — zob. Bro- 
dzic-Zawadzki-Ochocki 

Cdlanicka - Poczobutt (1882 — 1916). 
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 30, 
m. 1 

Ogiński Feliks (1898—1919), Dzierżo- 
niów, ul. Żymierskiego 4 

Ogórkowski Wiktor (1892 — 1915), 
Radom, ul. Malczewskiego 8, m. 6 

Olczak Irmina (1911—1934), Łódź, ul. 
Kilińskiego 61, m. 5 

Olczak Maria Wiesława (1915—1939), 
Warszawa, AL Jerozolimskie 79, 
m. 11 


Oleszczukowa Aniela Stefania (1905 
— 1929), Lublin, ul. Chopina 24, 
m. 19 

Olewińska Maria Zuzanna (1915 — 

1946), Zabrze, ul. Ks Pośpiecha 
5a, m. 7 

Olszewska Barbara (1886 — 1910), 

Falenica, ul. Kilińskiego 7 

Olszewska Janina (1895 — 1916), Beł- 
chatów, pow. piotrkowski, ul. Ko- 
ściuszki 15 

Olszewska Józefa Michalina (1911— 
1934), Żelechów, ul. Długa 90 

Olszewski Robert Józef — zob. Na- 
dclman-OIszewski 

Onoszko Glafira (1893—1914), Wał- 
brzych, ul. Garbarska 3 

Oppcnheim Franciszka (1907 — 1929) 
Łodz, ul. Zawadzka 12 

Orłowska Halina Maria (1917—1939), 
Warka n/Pilicą 

Orłowska Irena (1915 — 1946), War- 
szawa, ul. Hoża 27a, m 5 

Orłowska Maria (1875—1903), War 
szawa - Sadyba, ul. Okrężna 36 

Ornowska Helena Ewa — zob. Tur- 
no-Ornowska 


595 


596 


flj"m OEI4C - book-olds.ru 


Orzeszko 


LEKARZE-DENTYSCI 


Pawliczek 


Orzeszko Helena — zob. Lipińska - 
Orzeszko 

Osmólska Anna Zofia (1914 — 1938), 
Kałuszyn, pl. Kilińskiego 

Ostańkowioz - Fraszkiewicz Kry- 
styna (1916 — 1938), Pionki, pow. 
kozienicki, Kolonia M 108/2 


Ostaszewska Klementyna Waleria 

(1905 — 1930), Praszka, pow. wie- 
luński, ul. Senatorska 25 
Ostrowska Maria (1909 — 1934), Wro- 
cław, ul. Traugutta 91 
Ostrowska Maria Elżbieta (1904 — 

1924), Łódź, ul. Drewnowska 84 
Oziemska Irena Maria (1920 — 1947), 
Warszawa, ul. Górnośląska 14 


P 


Pabijan Dorota Maria — zob. Jan- 
kowska-Pabijan 

Pacholski Zygmunt Bogumił (1909 — 
1937), Pińczów, ul. 3 Maja 5 
Pachoński Zdzisław Franciszek (1908 
— 1935), Skierniewice, ul. 3 Maja 4 
Paczyńska Stanisława (1900 — 1926), 
Warszawa, Al. 3 Maja 2 
Pajdowska Halina (1905 — 1927), 

Łodz, ul. Piramowicza 2, m. 14 
Pajewska Janina Wanda (1896 — 
1917), Warszawa, ul, Żórawia 26, 
m. 8 

Pajewska Pelagia Jadwiga (1908— 
1933), Zgierz, ul. Skłodowskiej 1 
Pajszczykowa Zofia Krystyna (1907 
— 1930), Wieluń, ul. Mickiewicza 15 
Paliński Aleksander Marian (1898 — 
1941), Gdańsk - Nowy Port, ul. 
Oliwska 33a 

Panecka Maria \Zofia (1906 — 1931), 
Lębork, ul. Dąbrowskiego 16 
Pankiewicz Zbigniew Marian (1913 — 
1946) Kowary, ul. Rynkowa 18 
Pankiewiczowa Hanna (1915 — 1946), 
Kowary, ul. Rynkowa 35 
Panufnik Janina (1908 — 1930), 
Pszczyna, ul. Powstańców 2a 
Pańkowska Magdalena (1911 — 1935), 
Warszawa, ul. Zamiemecka 51 

597 


Paprocka Amelia (1896 — 1921), 
Skierniewice, ul. Bolimowska 41 
Parczewska Franciszka (1879 — 1906) 
Kielce, ul. Słowackiego 19 

Parczyńska Stanisława Janina (1898 
— 1918), Częstochowa, ul. Kiliń- 
skiego 14, m. 4 

Parczyński Stanisław (1893 — 1921), 
Częstochowa, ul. Kilińskiego 14, 
m. 4 

Parko - Sobolewska Stanisława (1899 
— 1926), Chorzów II, ul. 3 Maja 
21, m. 1 

Paschałska Wanda Eleonora (1879 — 
1914), Piaski, pow. Lublin 
Pastwa Wanda Maria (1906 — 1929), 
Bielsko, ul. Kazimierza Wielkiego 17 
Paszkiewicz Irena (1903 — 1931), Anin, 
ul. Ukośna 3, m. 3 
Paszkowska Helena (1909 — 1932), 
Katowice, ul. Francuska 20/24 
Paweł - Dulewicz Eugenia (1910 — 
1933), Warszawa, ul. Stalowa 35, 
m. 22 

Pawlak Krystyna (1894 — 1917), Ży- 
chlin, ul. Narutowicza 78 
Pawliczek Konstantyn Józef (1913 — 
1938), Nysa, ul. 1 Maja, Ubezp. 
Społ. 

598 


flrm OEI4C - book-olds.ru Pawlikowska 


LEKARZE-DENTYSCI 


Piątkowska 


Pawlikowska Władysława (1909 — 
1933), Warszawa, ul. Wilcza 25. 
m. 8 

Pawlikowska - Dzięgielewska Anna 
Józefa (1909 — 1931), Warszawa ul. 
Marymoncka 61a, m. 21 
Pawlińska Janina (1909 — 1933). Ple- 
szew, Nowy Rynek 12 
Pawluć Jerzy (1893—1923), Często- 
chowa, ul. Kopernika 2, m. 2 
Pawłaszek Stefania — zob. Skar- 
żyńska-Pawlaszek 

Pawłowska Eugenia (1898 — 1926), 
Grodzisk Maz , ul. Przejazdowa 
Ga, ni. 2 

Pawłowska Halina Julia Wanda — 
zob. Mścichowska-Pawłowska 
Pawłowska - Woźniewska Irena 
(1914 — 1940). Łódź, ul. Andrzeja 
11, m. 5 

Pawłowska Helena Jadwiga Wik- 
toria (1916 — 1938), Milanówek, ul. 
Żymierskiego 21, m. 8 
Pawłowska Jadwiga (1902 — 1930), 
Pruszków, ul. Cedrów 4. m. 2 
Pawłowska Stefania (1912 — 1937), 
Łódź, ul. Radwańska 16, m. 10 
Pawłowska Wanda (1911 — 1933), 
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Sobótki 9, 
m. 3 

Pawłowska Zofia (1907 — 1932), War- 
szawa, ul. Francuska 40, m. 12 
Pawłowska Zofia Natalia (1922 — 
1947), Warszawa, uł. Prądzyńskie- 
go 40, m. 2 

Pawłowski Zygmunt (1907 — 1936), 
Łódź, ul. Radwańska 16 
Paylukiewicz Stanisława (1906- — 
1932), Łódź, ul Pruchnika 39, 
m. 4 

Pecyńska Danuta (1922 — 1947), War- 
szawa, ul. Mickiewicza 18, m. 24 
Peikert Walter (1907—1936), Głub- 
czyce, woj. Śl. Dąbrowskie, ul. 
Sobieskiego 5 

Perce Aron (1881—1909), Gliwice, 
ul. Malinowskiego 4, m. 1 

599 


Perliński Wiktor (1889—1923), War- 
szawa, ul. Dynasy 6 

Pertkiewicz Halina Emilia (1910 — 

1 933), Warszawa, ul. Lubelska 13, 
m. 4 

Perzesty Zdzisław Antoni (1917 — 
1946), Łódź, ul. Piotrkowska 56. 
m 6 

Peter-Sidorska Urszula Jadwiga 

(1922 — 1947), Białystok, ul. Anto- 
niuk Fabryczny 12 
Petrykowski Jan (1917 — 1946), Kra- 
ków, ul. Starowiślna 77, m. 4 
Pęska Jadwiga Eleonora (1896 — 1917), 
Żyrardów, ul. Narutowicza 1, 
m. 9a 

Pęśko Zofia Maria (1899—1921), 
Warszawa, ul. Piusa XI 68a, 
m. 28 

Pfeiffer Anna Bronisława (1893 — 
1922), Łódź, ul. Nawrota 13, m. 6 
Piaszczjńska Henryka (1900 — 1930), 
Kielce, pi. Wolności 6 
Piątkowski Władysław (1890 — 1913), 
Poznan, ul Mielzynskiego 26/27 
Piechowski Adam (1886 — 1912), Lub- 
lin, ul. Narutowicza 13, m. 7 
Piekarska-Maraskowa Halina (1920 
— 1947), Łódź, ul. Żeromskiego 
74/76, m. 1 

Piekarska Janina (1903 — 1927), Wro- 
cław, ul. Kluczborska 23 
Pierzgałska Dobroslawa Julia (1909 
— 1933), Częstochowa, Al. N. M. 
Panny 18 

Pietkiewicz Barbara (1905 — 1927), 
Warszawa, ul. Lekarska 2, m. 3 
Pietrzak Regina (1908 — 1932). War- 
szawa - Okęcie, ul. Bandursk.ego 55 
Pietrzykowska - Rastawicka Edyta 
Agnieszka (1914 — 1937), Gdynia, 
ul. Abrahama 29, m. 1 
Piętka Cyryla (1893 — 1917), Kon- 
stancin, ul. Batorego 24, m. 3 
Piątkowska Halina Irena (1911 — 
1933), Siemianowice, pow. kato- 
wicki, ul. Powstańców 16, m. 4 

600 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Pilarska 


LEKARZE -DENTYŚCI 


Praport 


Pilarska - Goszczyńska Janina (1911 

—1937), Warszawa, ul. Wolska 3, 
m. 11 

Pindelska Irena (1900—1923), Sosno- 
wiec, ul. Legionów 27 
Piotrowska Apolonia (1898 — 1922), 
Konstantynów, pow. łódzki, ul. 
Zgierska 19 

Piotrowska Eugenia (1899—1921, 
nostr. 1926), Bielsko, ul. Słowac- 
kiego 30 

Piotrowska Helena Józefa — zob. 
Łapa- Piotrowska 

Piotrowska Jadwiga (1895 — 1917), 
Toruń, ul. Chcpma 22, m. 2 
Piotrowska Leontyna (1889 — 1911), 
Łódź, ul. Andrzeja Struga 5, m 4 
Piórkowska Wiesława Prospera 
(1909 — 1933), Warszawa, Al. Je- 
rozolimskie 95 

Pirog Anna Eugenia Wanda (1906 — 
1933), Mszczonów, ul. Sienkiewi- 
cza 10 

Pisańska Irena — zob Nowakowska- 
Dobro wolska- Pisa ńska 
Piszczatowska Halina zob. Beck- 
Piszczatowska 

Pleskaczewska Maria — zob. Hal- 
cewicz-Pleskaczewska 
Plisowska Cezaryna (1878—1916), 
Warszawa, ul Narbutta 33 
Piwowarczyk Stanisława (1909 

1931), Krasnystaw, ul. Czysta 12 
Plewniak Zofia Jadwiga (1905 

1928), Kalisz, ul. Żymierskiego 32, 
m. 3 

Pluta Eugenia (1889—1918), Siedlce, 
ul. Sienkiewicza 7 
Plutecka Irena (1910 — 1938), Kosza- 
lin, ul. 1 Maja 34a 
Plomiński Tadeusz Stanisław (1912 — 
1937), Częstochowa, Al Wolności 
26 

Ploszyński Zbigniew (1913—1946), 
Aleksandrów, pow. łódzki, ul. Ko- 
ścielna 57 


Poczmańska Stefania (1903 — 1925), 
Gdynia, ul. Zygmunta Augusta 6, 
m 4 

Podgórska Henryka Maria (1899 — 
1918), Kraków, ul. Dwernickiego 
6, m. 4 

Podkaj Gabriela Helena — zob. Ju- 
dejko-Podkaj 

Podkańska Cecylia (1909 — 1934), 
Bytom, ul. Kraszewskiego 3 
Podolska Helena (1885 — 1913), Kielce, 
ul. Prosta 27 

Pogorzelska Natalia (1892 — 1914) 
Strugom, ul. Żymierskiego 3 
Pohnke Leon Michał (1907 — 1935), 
Gdynia, Skwer Kościuszki 22, 
m. 1 

Pohoska Zofia (1888 — 1914), Siedlce, 
ul. Kilińskiego 30 

Polakowa Jadwiga Felicja (1898 — 
1921), Warszawa, ul. Marszałkow- 
ska 18. m. 17 

Polkowska Janina Regina (1896 — 
1921). Bystrych, ul. Okrzei 5a 
Połczyńska Julia (1916 — 1948), War- 
szawa, ul. Hoża 62, m. 21 
Poltowicz Janina Ida (1913 — 1935), 
Gdynia, ul. Śląska 51, m 5 
Polujańska Alodia Zenobia (1914 — 
1947), Warszawa, ul. Kazimierzow- 
ska 49, m. 14 

Poplewska Wanda (1897 — 1929), 
Gdynia, ul. Czerwonych Kosynie- 
rów 91/67-68 

Poprawa Aniela (1914 — 1939), Sando- 
mierz, ul. Opatowska 11, m. 12 
Porczyńska Zofia — zob. Roga-Por- 
czyńska 

Porębska Janina Maria (1901 — 1924). 

Kraków, ul. Garbarska 16 
Prabucki Bogdan Edmund" (1910 — 
1937), Olszyny, pow. Lubań, ul. 
Kolejowa 11 

Prajs Tatiana (1908—1930), Bielawa, 
ul. Stalina 21 

Praport Maria (1899—1936), Warsza- 
wa, ul. Puławska 3, m. 12a 


001 


602 


flrm OEI4C - book-olds.ru Prażmowska 


LEKARZE-DENTYSCI 


Radomski 


Prażmowska Jadwiga Natalia (1899 
— 1921, nostr. 1926), Warszawa, ul. 
Inżynierska 7, m, 4 

Preiss Elżbieta (1909—1933), Poznań, 
ul. Daszyńskiego 114, m. 15 

Preiss Janina Amalia Matylda (1910 
— 1931), Bydgoszcz, Wały Jagiel- 
lońskie 14, m. 4 

Prejs Stefania Wanda (1919—1946), 
Warszawa, Al. Wojska 31, m. 23 

Presslerowa Alina Zofia (1912—1937), 
Piotrowice, ul. Dworcowa 71 
Presz Edmund (1903—1935). Rybnik, 
ul. 9 Maja 6 

Prindiszowa Halina Maria — zob. 
Mika-Prindiszowa 

Prochowa Halina Maria (1911 — 
1937), Gdynia, Chylońska 82 
Prosińska Irena (1900 — 1926), Ełk, 
ul. Czerwonej Armii 61 
Próchniewicz Józef (1904 — 1931), 
Siedlce, ul. Sienkiewicza 11 
Prószyńska Maria (1910 — 1933), Czę- 
stochowa, II Aleja 31, m. 3 
Prusakiewicz Adam (1885 — 1911), 
Jędrzejów, Rynek 3 
Pry be Helena (1908—1929). Łodz, ul 
Roosevelta 2 


Prybe Janina (1915—1937), Piotrków, 
ul. Słowackiego 3 

Przeniewska Leokadia (1907—1929), 
Bydgoszcz, ul. Świętojańska 2, 
m. 7 

Przeździecka Stefania (1902 — 1930), 
Warszawa, ul. Sękocińska 3, m. 5 

Przybylska Elżbieta (1909 — 1929), 
Chorzów I, ul. Sobieskiego 22 

Przybylska Zofia (1892—1912), War- 
szawa, ul. Czerniakowska 126a 

Przysiecka Kazimiera (1895 — 1926), 
Gdynia, ul. Kwiatkowskiego 9 

Przysiecka Wanda Maria '1903 — 
1927), Poznań, ul. Woźna 13, m. 8 

Puchała Maria (1909 — 1934), Skier- 
niewice, ul. Senatorska 5 

Puguniec - Malinowska Irena Anna 
(1893 — 1914), Wołomin, ul. Fabry- 
czna 7 

Pujkiewicz Eugenia (1910 — 1935), 
Warszawa, ul. Francuska 12, m. 4 

Pupcjko Teodora — zob. Karszow- 
ska-Pupejko 

Pydzińska Stanisława Janina (1919 
— 1947), Pruszków, ul. 3 Maja 4 


R 


Rabotnik - Weinstein Michał (1913 — 
1936), Włocławek, ul. Kościuszki 

l, m. 1 

Rachwałska Krystyna Zofia (1916 — 
1938), Łodz, ul. Narutowicza 37, 

m. 8 

Racięcka Ewa Janina (1907 — 1932), 
Wesoła, ul. Staczyca 36 
Raczew Iwan (1903 — 1934), Warsza- 
wa, ul. Kawęczyńska 16, m. 7 

603 


Raczew - Bogowołska Zofia Zdzi- 
sława (1915 — 1938), Warszawa, ul 
Kawęczyńska 16, m. 7 

Raczunasowa Jadwiga Anna (1898 — 
1918), Słupsk, ul. Popławskiego 12 

Radke Irena (1911 — -1935), Warszawa, 
ul. Genewska 25, m. 1 

Radomski Marian (1912—1937), Cho- 
dzież, ul. Notecka 4 


604 

fln 9\ OEI4C - book-olds.ru Radziejewski 


LEKARZE-DENTYSCI 


Rowiński 


Radziejewski Tadeusz (1898 — 1921), 
Warszawa, ul. Stalowa 15, m. 18 
Rafalowicz Jakub (1888—1915), By- 
tom, ul. Prusa 34 

Rajkowska Jadwiga (1906 — 1931), 

Bydgoszcz, ul. Paderewskiego 10, 
m. 5 

Rakocz Henryka (1883—1913), Lublin, 
ul. Krakowskie Przedmieście 6 
m. 7 

Rakowska Ludwika Helena (1899 — 
1931), Warszawa, ul. Mickiewicza 
20, m. 7 

Ranachowska Natalia (1886 — 1903), 
Żywiec, ul. Kolejowa 39 
Rastiwicka Edyta Agnieszka — zob 

Pietrzykowska-Rastawicka 

Ratanow Maria Wanda (1918 1946), 

Łódź, ul. Pabianicka 242 
Raźniewska Helena (1901 — 1929), Gli- 
wice, ul. Górne Wały 46 
Referowska Irena (1909 — 1934), So- 
pot, ul Żymierskiego 12, m. 4 
Reinhard Stefania Celina (1898 — 

1922) , Milanówek, ul. Krzywa 4a 
Rembowski Stanisław Franciszek 

z0 b. Szulc- Rembowski 

Replińska Wanda (1915—1945), Bq- 
dzin, ul. Sienkiewicza 15 
Rewerska Zenona Teodozja (1901 

1923) , Warszawa, ul. Targowa 70, 
m. 103 

Richter Franciszka Teofila (1900 — 
1925), Łódź, ul. Daszyńskiego 20, 
m. 17 

Rodeńska Emilia — zob. Gutowska 
Rodeńska 

Rodziewicz Rozalia (1910 — 1935), So- 
chaczew, ul. Wąska 
Rodziewicz Zofia (1895 — 1917), Byd- 
goszcz, ul. Chodkiewicza 14, 
m. 5 

Roesslcr Edward Witold (1895 — 1923), 
Częstochowa, ul. Garibaldiego 24, 
m. 8 

Roga - Porczyńska Zofia (1906 — 
1929), Zabrze, ul. Krakusa 2 


Rogacka Wiera (1885—1903), Łódź, 
ul. Śródmiejska 49, m. 4 
Rejekowa Elżbieta (1897 — 1921), Za- 
mość, ul. Narutowicza 16 
Rojewska Emilia — zob. Gutowska- 
Rojewska 

Rojszykowa Maria (1894 — 1925), Wło- 
cławek, ul. Cyganka 24, m. 3 
Rokicka Maria Kazimiera (1898 — 
1921), Lublin, ul. Narutowicza 14 
Romanowicz Teofila (1895 — 1916), 

Szczecin, ul. Jagiellońska 24, m. 5 
Romanowska Maria Karolina (1906 
— ), Warszawa, ul. Dygasiń- 

skiego 5, m. 1 

Romm Aleksander (1888 — 1914), Lu- 
blin, ul. Wyszyńskiego 10, m. 55 
Romm Nesza (1892 — 1914), Lublin, 
ul. Wyszyńskiego 10, m. 55 
Ropelewska Ryszarda Bronisława 
(1910 — 1946), Łódź, ul. Laurowa 7 
Ropelska Zofia (1909—1938), Lipno, 
ul. Staszyca 3 

Roszczewska Anna (1906 — 1932), Ka- 
lisz, ul. Kanonicka 1 
Roszkowska Jadwiga Maria (1915 — 
1938), Grodzisk Mazow., ul. 11 Li- 
stopada 15 

Bościszewska Anna (1905—1929), 
Warszawa, ul. Marszałkowska 72, 
m. 3 

Rotgerber Golda (1898—1922), War- 
szawa, ul. Brzeska 20, m. 5 
Rotter Doba vel Dola (1902 — 1922), 
Łódź, ul. 11 Listopada 12, m. 6 
Rotter Ewa (1909—1933) Toruń, ul 
Św. Katarzyny 3, m. 9 
Roubo - Dubrawska Irena Maria 
(1910—1937), Ostróda, ul. M.ck.e- 
wieża 14a 

Rousseau Helena Zofia Aleksandra 
(1898—1918, nostr. 1922), Bielszo- 
wice, pow. katowicki, ul. Kokota 
254 

Rowiński Jan Józef (1911 — 1939), 
Kielce, ul. Sienkiewicza 54 


605 006 


flrm OEI4C - book-olds.ru Rożen berg 


LEKARZE- DENTYŚCI 


Rzeczkowska 


Rozenberg Estera (1891 — 1922), 
Częstochowa, ul. Garibaldiego 14 
Rozencwajg - Szulman Eugenia (1916 
— 1939), Łódź, ul. Zachodnia 41 

Rozencwajg Jakub (1914 — 1937), 

Łódź, ul. Zachodnia 41 
Rozenkranc - Lasocki Henryk (1889 — 
1910), Łódź, ul. Narutowicza 18. 
m. 2 

Rożenowicz Janusz Marian (1914— 
1940). Katowice, ul. Warszawska 5 
Różański Jan Jakub — zob. Mantin- 
band ve! Różański 

Różański Zygmunt (1893—1923). 

Łodz, ul. Kilińskiego 30, m. 9 
Różycka Halina (1910 — '1922), War 
szawa, ul. Stalowa 25, m 3 
Różycka Jadwiga (1898 — 1926), Ra- 
dzymin, ul. Parkowa 2 
Różycka Maria — zob. Frąckiewicz- 
Różycka 

Różycka Teresa Maria (1912 — 1937), 
Piotrków, ul. Siowackiego 22 
Różycki Antoni Henryk (1890 — 1928), 
Katowice, ul. 3 Maja 13 
Rucińska Maria Ludwika (1886 — 
1909), Kraków, ul. Sarego 28, 
m. lOa 

Rudiger Klementyna (1897 — 1923). 

Lublin, ul. Zamojska 23, m. 3 
Rudnicka Ewa Ludoksja (1894 — 
1914), Zielona Góra, ul. 3 Maja 
93 

Rudnicka Genowefa (1899 — 1925), 
Poznań, ul. Czwartaków 18a 
Rudnicka Irena (1901 — 1926), Prusz- 
ków, ul. Drzymały 4, m. 9 
Rudnicka Zofia Antonina (1907 — 
1926), Tarnów, ul Starowolskiego 
2, m. 15 

Rudowa Lucyna Henryka (1912 — 
1935), Bytom, ul. Wrocławska 3 
Rudzicka Zofia Barbara — zob. Le- 
nartowicz-Rudzicka 
Rudzińska Helena (1906 — 1927), Kra- 
ków, ul. Prazmowskiego 21, m. 3 


Rudzińska Janina Bronisława (1910 
— 1931), Mościce, ul. Głogowa 3 

Rukszto Jadwiga (1888 — 1916), Bia- 
łośliwie, pow. Wyrzysk 

Rumińska Zofia Halina (1912 — 1938), 
Lądek Zdrój, ul. Zamkowa 17 

Rupniewski Henryk Kazimierz (1890 
— 1922), Zduńska Wola, ul. Złot- 
nickiego 5 

Rutkowska Hanna Maria (1907 — 
1929), Sopot, ul. Chopina 9 
Rutkowski Feliks Konstanty (1905 
1929), Sopot, ul. Chopina 9 

Ryba Józef (1915 — 1939), Wrocław, 
ul. Bałuckiego 12, m. 5 

Rybczykowa Zofia Michalina (1912— 

1935), Krosno, ul. Nowakowskiego 16 

Rybczyńska Zofia (1915 — 1938), Koń- 
skie, ul. 3 Maja 12 

Rybczyński Anatol (1912 — 1935), 

Końskie, ul, 3 Maja 12 

Rybka Maria (1895 — 1918), Wro- 
cław, ul. Dybowskiego 19 

Rybolowiczowa Antonina Helena 

(1883 — 1908), Łódź, ul. Wólczańska 
220, m. 4a 

Rychard Janina (1913 — 1935), 
Gdańsk, Nowy Port, ul. Bliska 6, 
m. 1 

Rychlowa Ella Karola (1909 — 1934), 
Gdynia 3, Oksywie, ul. płk. Dąbka 
28, m. 1 

Ryjkowski Jerzy (1908 — 1931), Byd- 
goszcz, ul. Paderewskiego 10, 
m. 5 

Rysiewiczowa Maria Irena (1908 — 
1932), Kraków, ul. Słowackiego 56, 
m 3 

Rytel Maria Bogumiła (1880 — 1903), 
Częstochowa, ul. Kilińskiego 9 

Ryterowska Stanisława (1898—1921), 
Piaseczno, ul. Sienkiewicza 8 

Rzeczkowska Teofila (1902 — 1923), 
Bydgoszcz, ul. Dworcowa 12 


007 608 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Sachnowska 


LEKARZE -DENTYŚCI 


Siedlecka 


Sachnowska Janina (1909 — 1932), 
Radom, ul. Limanowskiego 9 
Sadkowska Halina Zofia (1895 — 
1916), Warszawa, ul. Żelazna 18, 
m. 9 

Sadownik Halina Zofia (1895 — 1916), 
Warszawa, ul. Żelazna 18, nr. 9 
Sadownik-Łuczakowa Kazimiera He- 
lena (1913—1938), Łódź, ul. Żerom- 
skiego 39, m. 8 

Sadowska Helena (1911 — 1939), Ło- 
wicz, ul. Stalina 22 
Sadowska Stefania (1913 — 1944), Gry- 
fin, ul. Szczecińska 43 
Sadowski Tadeusz Marceli (1914 — 
1947), Warszawa, ul. Paryska 6, 
m. 4 

Sagatowska Zofia Irena (1906 — 1929), 
Gaibatka, pow. Kozienice 
Sakson Franciszka (1912 — 1938), Bło- 
nie, ul. Okrzei 8 

Sałacińska Hildegarda Anna (1912 — 
1935), Mikołów, pow. pszczyński. 
Rynek 15 

Samoyska Nonna (1889 — 1909), Kęp- 
no, ul. Czerwonej Armii 37 
Samsonowicz Stefania (1918 — 1947), 
Kielce, ul. Planty 10, m. 1 
Sankowska Zofia Marianna (1901 — 
1926), Pruszków, ul. Kraszewskie- 
go 13, m. 1 

Santorius Stanisław (1914 — 1946), 

Cieszyn, ul. Sejmowa 1 
Sapieszko Larysa zob. Celewicz- Sa - 
pieszko 

Sas-Klechniowska Janina Broni- 
sława (1914 — 1948), Warszawa, ul. 
Widok 8, m. 3 

Sawicz-Zablocka Zofia (1886 — 1906), 
Koło, ul. Asnyka 

<>09 


Sawnor Wojciech (1911 — 1937), War- 
szawa, ul. Żulińskiego 7, m 7a 
Sawnor Zofia Wanda (1915 — 1937), 
Warszawa, ul. Żuhnskiego 7, m. 7a 

Sehabińska Irena /ob. Chełkowska- 
Schabińska 

Seheinkoenig Helena (1904 — 1927), 
Mikulezyce, ul. Sztygarów 5 
Schnapper-Mikulicz Berta Elżbieta 
(1898—1924), Wałbizych, 

Schneider Helena Janina (1909— 
1933), Gorlice, ul. Krasińskiego 14 
Sehoenborn Władysław (1882 — 1908), 
Opole Lub., pow. Puławy 
Scholtze Ludwika (1921—1947), War- 
szawa, ul. Brukowa 32, m. 26 
Schulh Anna (Chana) (1894—1914), 
Zakopane, ul. Orszana 2388 
Scdlaczek Felicja Leopoldyna (1915 
— 1938), Parczew, ul Kościelna 45 
Seiden Emanuel (1916 — 1938), Bicla- 
lawa, ul. Bieruta 12 
Sejdler Barbara (1904—1928), Kato- 
wice-Załęże, ul. Wojciechowskie- 
go 44, m. 4 

Semadeni Irena (1901—1925), Gdańsk - 
Wrzeszcz, ul. Batorego 4 
Senze Stefan (1896—1921), Kołbiel, 
ul. 3 Maja 

Siankowa Wanda (1891 — 1916), To- 
ruń, ul. Zwiesmki 42, m. 5 

Sidorowicz Helena Jadwiga (1912— 
1934), Toruń, ul. Moniuszki 31, 
m 6 

Sidorska Urszula Jadwiga zob. Peter- 
Sidorska 

Siedlecka Janina Róża (1906 — 1929) 
Stawno, ul. Matejki 3 

610 


Smł l*>kar7.V 20 


flrm OEI_lC - book-olds.ru Siekierzyńska 


Sobolewska 


LEKARZE-DENTYSCI 


Siekierzyńska Irena (1906 — 1933), 
Ostiołęka, ul. Piłsudskiego 45 
Sielicki Marian (1907—1937), Swię- 
tochowice, ul. Armii Czerwo- 
nej lb 

Siemiaszko Krystyna Alma (1918 — 

1946), Warszawa, ul. Koszykowa 
79a, m. 30 

Sierakowska Halina Janina (1892— 

1922) , Jeiema Góra, ul. Pocztowa 6 
Siewierska Krystyna (1916—1940), 

Gorzkowice, pow. piotrkowski 
Siewiorek-Herba Łucja Maria (1913 
— 1938), Nowy Sejcz, ul. Pierackie- 
go 16 

Sierzputowska Janina (1889—1909), 
Piastów, ul. Reja 26 
Sikora Alojzy (1892—1921), Koczło- 
wice, ul. Wyzwolenia 94 
Sikora-Brandes Zofia (1907—1933), 
Łodz, ul. Kościuszki 39, m. 4 
Sikorska Zofia (1892—1920, nostr. 

1923) , Wrocław, ul. Sienkiewicza 
127, m. 3 

Sikorski Tadeusz Zdzisław (1911— 
1935), Olkusz, ul. 3 Maja 48 
Sinkiewicz Rozalia (1893 — 1922), 

Pruszków, ul. Słowackiego 28 
Sipowicz Anna Izabela (1909—1933), 
Włochy, ul. Długosza 4, m. 6 
Sirota-Zawadzka Helena (1899 — 1918), 
Warszawa, ul. Mazowiecka 4, m. 35 
Sitowska Irena (1912—1933), Szamo- 
tuły, ul. Garncarska 7 
Skarży ńska-Pawlaszek Stefania (1900 
— 1923). Żyrardów, ul. 1 Maja 8 
Skąpska Mieczysława Maria (1892— 
1914), Zakopane, ul. Krupówki 56 
Skibińska Zofia (1898—1926), m. Do- 
bra, Rynek 12 

Skielska Stanisława (1909 — 1935), 

Olkusz, ul. Krakowska 18 
Skierska Janina Maria (1906 — 1929), 
Bochnia, ul Leonarda 1 
Skocińska Janina Maria (1910 — 
1934), Radom, ul. Żeromskiego 20 , 
m. 2 


Skoczylas Hanna Maria (1918 — 1946), 
Ochaby Dwór, pow. cieszyński 
Skrzypiec Helena Anna Władysława 
(1908 — 1935), Katowice, ul. Mickie- 
wicza 26, m. 2 

Skrzywan Jozefa Sabina (1900 — 1927), 
Wrocław, ul. Krzywickiego 11 
Skupmska Eugenia (1899—1925), 
Warszawa, ul. Brzeska 6, m. 7 
Sła wicka-F ordonsua Jadwiga Elżbie- 
ta (1915 — 1938), Turek, ul. Strze- 
lecka 1 

Sławińska Antonina Józefa (1911 — 
1937), Katowice, ul. Jordana 19 
Sławiński Bolesław (1877 — 1904), 
Kraków , 

Słodowmkowa Maria Ludwika (1913 

1940), Warszawa, ul. Grójecka 43, 
m. 5 

Słojewska Janina (1898 — 1924), 

Szczecin, ul. Ledóchowskiego 24 
m. 3 

Słupska Jadwiga (1895—1922), Wi- 
lanów, dom Jakubiaka 
Smocźynska Jadwiga Janina (1920 
— 1947), Warszawa, ul. Madairn- 
skiego 42, m. 73 

Smolińska Pelagia ( 1914 — 1937 ^ 

Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Kilińskiego 
1, m. 7 

Smolska Maria (1889—1914), Toruń, 
ul. Krasińskiego 44, m. 6 
Smosarska Halina (1917—1940), War- 
szawa, ul. Puławska 132, m. 8 
Sobczak Helena Matylda zob. Gu- 
towska-Sobczak 

Sobczyńska Felicja Stanisława (1896 
— 1919, nostr. 1922), Częstochowa, 
ul. Targowa 5 

Sobierajska Zofia (1908—1937), Łódź, 
ul. Legionów 17, m. 4 
Sobocińska Janina (1917 — 1947), 
Biała Podlaska, ul. Garncarska 18 
Sobolewska Helena (1895—1919), So- 
snowiec, ul. Prosta 12 
Sobolewska Stanisława zob. Parko - 
Sobolewska 


6H 


612 


flrm OEI4C - book-olds.ru Sobolewska 


LEKARZE-DENTYŚCI 


Slobmcka 


Sobolewska (German) Zofia (Zenaida) 

(1883—1909), Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 82, m. 70 

Soboniewska Jadwiga Wanda (1910 
— 1936), Łódź, ul. Bandurskiego 20, 
m. 9 

Soińska Anna (1912 — * ), Szcze- 

cin, ul. Reymonta 23c 
Sokołowska Ewa (1903 — 1925), Wro- 
cław, ul. Piastowska 23 
Sokolowska-Żółtowska Irena (1896 
—1918), Sopot, ul. Mickiewicza 2, 
m. 1 

Sokołowska Janina (1899—1921), 
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Próżna 6 
Sokołowska Roberta Alina (1908 
1933), Mielec, ul. Piłsudskiego 23 
Sommerówna Jadwiga Maria (1911 
— 1935), Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Sien- 
kiewicza 9, m. 4 

Sonnenberg Jadwiga (1907—1932), 
Warszawa, ul. Pomorska 35, m. 2 
Sosińska Izabela (1914 — 1937), Ruda 
Pabianicka, ul. Staszyca Ul 
Sosińska-Zaniewicka Janina Leoka- 
dia (1912 — 1937), Warszawa, Al. 
Niepodległości 132 

Sosnowska Maria (1889 1912), Jó- 

zefów k/Otwocka, ul. Lipowa 4 
Spiżewski Jan (1887—1912), Poznań, 
ul. Grunwaldzka 68, m. 1 
Spurgiasz Antoni (1866 — 1901), Zie- 
lona Góra, ul. Matejki 23 
Stachowiak Krystyna (1919 — 1947), 
Poznań, ul. Focha 40, m. 8 
Stadnicki Jerzy (1910 — 1934), Łódź, 
ul. Piotrkowska 164 
Stalony-Dobrzańska Maria Jadwiga 
(1914 — 1938), Kraków, ul. Blich 4, 
m. 4 

Stanek Eugenia (1911 — 1934), Bytom, 
ul. Jauty 24 , 

Stangreciak Aleksander (1914 — 1938), 
Strzelce, plac Wolności 10 
Staniewiczowa Jadwiga Janina (1901 
— 1927), Warszawa, ul Hoża 57, 
m. 5 

613 


Staniszewska Genowefa Anna (1908 
—1932), Warszawa, ul. Złota 33, 
m. 9 

Staniszewska Wanda Emilia (1880 
— 1908), Warszawa, ul. Żulińskiego 
6, m. 1 

Stankiewicz Witold (1897 — 1925), 
Kraków, ul. Pierackiego 25, m. 5 
Starkiewicz Antonina (1890 — 1911), 
Dąbrowa Górnicza, ul Żeromskie 
go 8 

Staręga Melania (1913 — 1936), Sie- 
dlce, ul. Sienkiewicza 9, m. 3 
Stasiak Pelagia (1910 — 1934), Sosno- 
wiec, ul. Żymierskiego 46 
Stasiak Sabina Bronisława (1911 — 
— 1938), Warszawa, ul. Marszał- 
kowska 72, m. 3 

Straszewicz Maria (1885 — 1912), El- 
bląg, Osiedle Marynarzy 9 
Staszewska Maria Zofia Józefa (1885 
— 1913), Warszawa, ul. Skorupki 
14, m. 18 

Staszyńska-Szpakowska Józefa Jani- 
na (1909 — 1933), Gdynia, ul Świę- 
tojańska 67, m. 3 
Stawiska Irena Jadwiga (1915 — 1937), 
Łódź, ul. Pabianicka 31 
Stawowczyk Maria Władysława (1896 
— 1921), Łódź, ul. Sienkiewicza 29 
Stelińska Antonina Michalina Maria 
(1912 — 1934), Lublin, ul. Staszyca 
9, m 5 

Stęplewska Maria Helena (1893 — 
1921), Warszawa, ul. Koszykowa 
35, m 21 

Stępniewska Eleonora (1890 — 1916, 
nostr. 1923), Warszawa, ul. Filtro- 
wa 62, m. 35 

Stimm Eugenia (1898 — 1926), Wołów, 
woj. wrocławskie, ul. Poniatow- 
skiego 26 

Stobiecka-Nowosadko Maria Jadwi- 
ga (1914—1938), Bydgoszcz, ul 
Pomorska 10 

Stobnicka Zofia (1914—1937), Zduń- 
ska Wola, ul. Żeromskiego 2 

614 


flrm OEI4C - book-olds.ru Stoklas 


Szczepański 


LEKARZE-DENTYSCI 


Stoklas Anna zob. Milenkiewicz- 
Stoklas 

Stolarczyk Zofia Kamila Maria (1898 
— 1923), Warszawa, Al. Jerozolim- 
skie 95, m 6 

Stolarek Felicja (1905 — 1931), War- 
szawa, ul. Zabkowska 2, m. 20 
Stołper Stanisław (1896 — 1928), Łódź, 
ul. Wschodnia 61 

Stradecka Janina Zofia Maria (1915 
— 1937), Warszawa-Boernerowo, ul. 
wa, ul Bieruta 12 

Strupczewska Mieczysława (1911 — 

1933), Włocławek, ul. 3 Maja 8, 
m 2 

Struszjńska Jadwiga (1904 — 1929), 
Warszawa, ul. Waszyngtona 6, m. 4 
Strychalska Maria Antonina (1901 — 
1925), Piotrków, ul. Piłsudskiego 71 
Strzelecka Maria (1907—1930), War- 
szawa, ul. Krasińskiego 18 
Strzelecki Karol Maciej (1915 — 1946), 
Rawicz, ul. Żwirki i Wigury 12 
Studzińska Zofia Helena (1913— 
1937), Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 
50a, m. 6 

Studziński Jan Stefan (1910 — 1937), 
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 50a 
Sucharkiewicz Franciszka (1898 — 
1922), Piastów, ul. Pomorska 16 
Suchorzewska Wacława zob. Szeller- 
Suchorzewska 

Sułkowska Gustawa (1903 — 1927), 
Sieradz, ul. P. O. W. 11 
Sunrński Ludwik (1886—1919), 
Tezę w, ul. Mickiewicza 1 
Supady Alicja (1913—1937), Pabia- 
nice, ul. Zamkowa 15 
Supady Roman (1912—1947), Pabia- 
nice, ul. Zamkowa 15 
Suska Julia Felicja (1908 — 1928), 
Świdnica, ul. Stalina 5, m. 6 
Swoboda Jadwiga (1914 — 1938), 
Ostrów Wlkp., ul. Sienkiewi- 
cza 2a 

Syrtowtt Janina (1892 — 1914), Ełk,* 
ul. Chopina 11 


Szabatowa-Żewierżejowa Aleksandra 

— iyi4), Kieice, ul. Śniadec- 
kich 1 

Szachnerowicz Sara (1895 — 1914), 
Warszawa, ul. Brukowa 26, m. 5 
Szatrau Wanda Aniela (1922 — 1947), 
Warszawa, ul. Widok 22, m. 3 
Sz aj ero w a Joanna (lyil — iy3o), Łań- 
cut, piać Sobieskiego 18 
Szajews&a Zona YYiKtona Janina 
(tauj — lyzo), Skierniewice, ul. 
Kwiatowa / 

Szajewski Janusz (1900 — 1925), War- 
szawa, Ai. Wojska Poiskicgo 31, 
m. 12 

Sz.*i<tiituewicz Wanda (191o — 1937), 
SKaj.011i4.erz, pow. pmczowski, ul. 
Ki akowska 19 

Szapiro Kauiman (1888—1910), Łódź, 
ui. b Sierpnia 32, m. 6 
Szarbe Olga (18 /y— 1913), Lidzbark 
Warm., ul. Bieruta 9 
Szarota Helena (lyiO— 1933), Legni- 
ca, ul. Lipowa 4, m. l 
Szariowska Jadwiga (1891—1913), 
Kieice, ul. Czarnowska 10 
Szatkowska Helena Karolina (1892 
—1918), Piastów, ul. Paderewskie- 
go 21 

Szawelska Mieczysława Maria (1911 
1933), Płock, ul. Sienkiewicza 39, 
m. 2 

Szaworejko Felicja (1892 — 1917), 
Złotów, ul. Stalina 27 
Szczepaniakowa Teodozja (1920— 
1 947), Raciąż, ul. Z elona 30 
Szczepańska Anna Barbara (1913 

1937) , Warszawa, ul. Miedziana 4 
m 29 

Szczepańska Danuta Helena (1914— 

1938) , Chełmno, ul. Dworcowa 28 
Szczepańska Irena (1913—1937), Go- 
łąbki, ul. Leśna 9 

Szczepańska Ligia Maria (1906 — 
1928), Warszawa, ul. Krucza 3, m 3 
Szczepański Stanisław Józef (1913 
—1946), Warszawa, ul. Krucza 3, 
m. 3 


61*5 


616 

fln 9\ OEI4C - book-olds.ru LEKARZE- D ENTYŚCI Szymański 

Szpinak Felicja (1895—1922), Łódź, 


Szczerbaniewtcz 


Szczerbaniewicz Antonina (1898 
1929), Pszczyna, ul. Mickiewicza 5 
Szczęśniak Blandyna Kazimiera (1912 

1940), Warszawa, ul. Sienna 89, 

m. 30 

Szczęśniak Eugenia (1907 1930), 

Łosice, ul. Kilińskiego 1 
Szczęsna Halina (1913—1946), Gdy- 
nia. ul 10 Lutego 29, m 3 
Szczliraszek Melania (1906 1930), 

Międzychód, Rynek 3 
Szclkowska Bronisława Zofia (1883 
—1913), Łódź, ul. Moniuszki 11, 
m 2 

Szelłer-Suchorzewska Wacława fi 892 

) Kraśnik, ul. Kościuszki 16 

Szeniawska-Grnmb Elżbieta (Estera) 
(1898— 1925), Otwock, ul. Warszaw- 
ska 19 

Szeniec Halina (1917—1947), Brzeg 
Dolny, „Rokita" osiedle 
Szkatłubowiez Irena (1906 — 1925), 
Gliwice, ul. Zwycięstwa 26 
Szlachcicowa Krystyna (1917—1947), 
Gniezno, ul. Lecha 4, m. 5 
Szlachta Maria zob. Bitny-Szlachta 
Szlachta Wanda zob. Bitny-Szlachta 
Szmidt-Byszkowicz Cecylia (1907 — 
1931), Warszawa, ul. Koszykowa 
79a, m. 3 

Szmidt Stefania (1912—1937), Sosno- 
wiec, ul. Żymierskiego 14a. m. 4 
Szokalski Bolesław Zygmunt Andrzej 
(1889—1914), Włochy, ul. Okól- 
nik 7 

Szpakowska - Wojciechowska Irena 
W r anda (1911—1934), Sochaczew, 
ul. Ziemowita 9 

Szpakowska Józefa Janina zob. Sta- 
szyńska-Szpakowska 
Szpalerska Wiera (1912 — 1935), 
Skwierzyna, ul. Żymierskiego 11 
Szpikowska Jadwiga Felicja (1887— 
1907), Warszawa, ul. Rakowiecka 
41, m. 22 


ul. Zachodnia 66. m 44 
Sztepin Ida zob. Swiatoger-Sztepin 
Sztucki Mieczysław (1889 — 1918), 

Warszawa, ul. Targowa 62. m. 8 
Szuchman Rachela (1889 — 1913), 

Łódź, ul. Zachodnia 41, m 3 
Szulc Irena (1913 — 1937), Łódź, ul. 

Zamenhoffa 2, m. 6 
Szulc-Rembowski Stanisław Franci- 
szek (1875—1897), Poznań, ul. Ra- 
tajczaka 11, m. 47 

Szuiczyńska Maria (1895—1918), 

Łódź, ul. Senatorska 10 m 6 
Szulman Eugenia zob. Rozencwajg- 
Szulman 

Szumski Marian (1905 1932), 

Gdańsk, ul. Łąkowa 51, m. 1 
Szwarc Maria Ksawera (1878—1913), 
Białystok, ul. Sobieskiego 2a, m. 1 
Szweda Arnold (1910—1940), Byd- 
goszcz, ul. Król. Jadwigi 8. m. 2 
Szwejkowska Jadwiga (19C6— 1934), 
Ostróda, ul. Wańkowicza 3 
Szybist Halina Henryka (1912—1935), 
Kraków, ul. Basztowa 24, m. 7 
Szyćko Jadwiga (1914 — 1935), War- 
szawa, ul. Filtrowa 62, m. 26 
Szymańska Gustawa (1893 1922), 

Lodź, ul. Piotrkowska 103, m. 14 
Szymańska Irena (1915—1938), War- 
szawa, ul. Em. Plater 30, m. 16 
Szymańska Janina (1894 — 1915), Kra- 
ków, ul. Grabowskiego 5, m 5 
Szymańska Maria (1894 — 1916), Płock, 
ul. Tumska 10, m. 4 
Szymańska Zofia Halina (1909 1932), 

Warszawa, ul. Hoża 6, m 5 
Szymańska*Łempicka Elżbieta (1917 
—1940), Sokołów Pódl., ul. Rogow- 
ska 17 

Szymański Julian (1909 — 1946) 
Ostrowiec Kielecki, ul. Dreszera 
18 


617 


618 


flrm OEI4C - book-olds.ru Sladkowska 


LEKARZE-DENTYSCI 


Till 


ś 


Sladkowska Kazimiera Anna (1915 
— 1940), Radom, ul. Mickiewicza 
11, m. 9 

Sliwerska Aleksandra Romana (1913 
— 1940), Warszawa, ul. Wilcza 8, 
m. 4 

Śliwowa Krystyna Władysława (1915 
— 1937), Częstochowa, II Aleja 40, 
m. 8 

Sliwowska Maria Halina (1916 — 
1946), Gdynia, ul. Nowogiodzka 54a 
Siósarczyk Zbigniew (1913 — 1936), 
Kielce, ul. Sienkiewicza 65 
Smieciuszewska Irena Maria (1904 
—1925), Ursus, wieś Skorosze 
Spiewankiewicz Regina (1911 — 1937), 
Radomsko, Stara Droga 7 
Swiatoger-Sztepin Ida (1885—1905), 
Głuchołazy, pow. nyski, ul. 3 Maja 
12 


Swiderowa Halina Czesława zob. 

Cabicar-Swiderowa 
Swiderska Eugenia Michalina (1907 
— 1931), Wysokie Maz., ul. Ja- 
giellońska 1 

Swiechowska Maria (1885 — 1911), 

Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 6 
Swiechowska Stefania (1885 — 1906), 
Ciechocinek, ul. Traugutta 26a 
Swiechowska-Bendkowska Zofia Ma- 
ria (1912 — 1935), Lipiny, pow. 
katowicki, ul. Żymierskiego 4. m. 2 
Swierkocka Cecylia (1900 — 1925) 

Tczew, ul. Dworcowa 29 
Swirska Rachela (1898—1924), Łódi, 
ul. Armii Ludowej 27, m. 24 
Switalska Genowefa (1905—1927), 

Poznań, ul. 23 Lutego 21, m. 6 
Switalska Zofia (1890—1917), Gro- 
dzisk Maz., ul. Sienkiewicza 9 


T 


Tajgman Hersz (1895—1922), Toruń, 
ul. Kosynierów Gdyńskich 6, m. 7 
Taracka Anna (1908—1931), Warsza- 
wa, ul. Lwowska 3, m, 15 
Taracka Janina Maria (1907—1929), 
Przemyśl, ul. Mickiewicza 16 
Tatarska Zofia Róża (1918 — 1946), 

Kalwaria, Rynek, 36 
Teichfeld Irena (1907 — ) f war- 
szawa, ul. Mackiewicza 7, m. 8 
Tempska Krystyna (1919—1947), 
Starogard, ul. Sobieskiego 16 


Tepicynowa Lidia (1889—1917), War- 
szawa, ul Filtrowa 67, m. 44 

Terdy Janina zob. ŻóItowska - Terdy 

Terlecki Kornel (1871—1905), Boćki, 
pow. Bielsk Pódl. 

Thieme Maria (1890—1911), Byd- 
goszcz, uL 20 Stycznia 16 

Tietz Maria Emilia (1907—1931), War- 
szawa, ul. Rozbrat 32, m. 26 

Till Jadwiga (1914—1937). Kraków, 
plac Dominikański 1, m. 3 


619 620 


flrm OEI4C - book-olds.ru Tobola 


Tyszyńska 


lekarze-dentySci 


Tobola Telesfor (1912—1937), Go- 
styń, ul. Nowa 11 

Tochterman Zofia Helena (1895 — . 
1922), Radom, ul Piłsudskiego 7, 
m. 3 

Tokarska Anna (1897—1921), Radom, 
ul. Gieryzowska 8, m. 1 
Tokarzewska Henryka Teofila (1906 
—1928), Wrocław. ul Artura 
Grottgera 3 

Tollikowa Maria Anna (1909 — 1931), 
Włochy ul. Żymierskiego 12 
Tołłoczko Halina (1912 — 1937), Gli- 
wice, ul. Częstochowska 21 
Tomaszewska Cecylia Marta (1905 — 
1928), Kalisz, ul. 11 Listopada 15 
Tomczak Halina Cyryla (1920 — 1946), 
Łódź, ul. Legionów 42, m 22 
Tomczyk Piotr (1892—1936), Kraków, 
ul. Krowoderska 13, m. 6a 
Tonchu Ru Tadeusz (1907 — 1937). 

Warszawa, ul. Chocimska 31, m. 21 
Topczewska Józefa Izabela (1897 — 
1918), Warszawa, ul. Morszyńska 
5, m. 4 

Toporowska Maria Irena (1907 
1933), Wołomin, ul. Powstańców 10 

TorlińskI Władysław (1917 — 1946), 
Puck, ul. Wałowa 1 
Tracz Jarosław (1913 — 1943), Wscho- 
wa, ul. Jagiellońska 35 
Tratkiewicz Zofia Maria (1912 — 1937), 
Warszawa, ul. Hoża 42, m. 5 
Trenczowska-Gałecka Halina Anto- 
nina (1900—1921), Łomża, ul. Krót- 
ka 2, m. 6 

Trusow Halina (1916—1946), War- 
szawa, ul. Stalowa 2, m. 2a 
Truszkowska Zofia Janina (1919 
—1946), Łódź, ul. Orla 10, m 7 


Tryburcy Jadwiga Wanda (1912 — •’ 
1934), Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 
11 

Trzcińska Wanda Halina (1885 — 
1910), Lipmy, pow. katowicki, ul. 
Żymierskiego 4, m. 2 
Trzcińska Zofia (1911 — 1933), War- 
szawa, ul. Smulikowskiego 12, m. 9 
Trzeciakowa Halina (1916 — 1940), 
Spokojna Góra, pow. Lwówek, ul 
Kolejowa 7 

Trzeciakowa Marta (1908 — 1931), 
Szczecin, ul. Wojska Polskiego 48, 
m 5 

Tubiasz Aniela (1893 — 1917), Kra- 
ków, ul. Sienkiewicza 2a, m. 5 
Turecka Kamila zob. Jodko-Turecka 
Turecka Zofia Jadwiga (1909 — 1937), 
Kraków, ul. Krowoderska 22, m. 9 
Turno - Ordowska Helena Ewa (1911 
—1932), Lubań, ul Mostowa 3 
Turobińska Pelagia (1897 — 1918), To- 
ruń, ul. Mickiewicza 74, m. 3 

Turska Wanda Katarzyna (1902 — 
1926), Warszawa, ul. Targowa 64, 
m. 7 

Turyczyn Helena Izabela (1899 — 
1918), Bielsko, ul. Stalina 12, m. 2 

Tusiewicz Irena Zofia (1914 — 1937), 
Kraków, ul. Lubicz 22, m, 4 
Tuz - Niebroniowa Maria Rozalia 
(1905—1929), Biała Pódl., ul. Si- 
dorska 11 

Tymenko Maria Stanisława (1893— 
1915), Kielce, ul. P. O. W. 9 
m. 3 

Tyszko Dominika (1887 — 1913), War- 
szawa, ul. Żulińskiego 6, m. 1 
Tyszyńska Jadwiga (1885 1906), 

Warszawa, ul. Strzelecka 12, m. 7 


621 


622 


flrm OEI4C - book-olds.ru Ujejska 


LEKARZE- DENTYŚCI 


Wasilewska 


u 


Ujejska Julia Maria (1890—1911), 
Warszawa, ul. Filtrowa 59, m. 23 

Ujejski Aleksander (1887 — 1923). 

Warszawa, ul. Filtrowa 59. m. 23 

Ulatowska Apolonia Marta (1897 — 
1918), Warszawa, ul. Poselska 25, 
m 1 

Ulewiez Genowefa (1909 — 1939) 

Mstów, pow Częstochowa 

Ulraer Alina (1915—1946). Milanó- 
wek, ul. Piotra Skargi 1 


Uniecka Regina (1919 — 1946), Gorzow 
Wlkp., ul Żukowa 26 
Uniecki Jerzy (1917—1946), Gorzów 
Wlkp. ul. Żukowa 26 
Urban Stefan (1912 — 1937), Szamo- 
tuły, Al. I Maja 25 
Urbanów icz Zofia (1913—1937), Ka- 
towice. ul. Mielęckiego 6 
Uroda Leonard (1902—1932), Łodz 
ul Więckowskiego 48, m 4 
Uszycka Stanisława (1909 — 1937) 
Sempolno, pow. Koło, ul. Kaliska 32 


W 


Wadzyńska Józefa (1896—1924), 
Lód/ ul. Pomorska 41a, m. 9 
Wagner Jadwiga Tekla (1905—1930) 
Warszawa, ul Mokotowska 63 
Wagner Maria (1902—1927), Ostro- 
wiec, ul. Kościelna 26 
Wajdowa Bronisława (1901 — 1927), 
Toruń, ul. Prosta 26 
Walawska Teresa Jadwiga (1913— 
1935). pow. Zabrze 
Walicka Lidia Helena (1902—1925), 
Zalesinek. pow Grójec, ul. Lipo- 
wa 26 

Walicki Leon Franciszek (1879— 
1902, nostr. 1926), Warszawa, ul. 
Marszałkowska 4, m. 1 
Waligórska Maria (1896—1922), Po- 
znań, ul Daszyńskiego 80, m. 3 
Walter Alfons (1893—1916), dr med„ 
Poznań, ul. Rynek Jeżycki 1 

623 


Wałda Edward (1910—1937), Łódź, 
ul. Czytelnicza 34 

Wałda Jadwiga (1892—1917), Mie- 
chów, ul Racławicka 8 

Wanyura Maria Antonina Honorata 
(1912 — 1937), Warszaw r a, ul Fin- 
landzka 5a, m. 2 

Wańkowicz Teodozja Zofia (1909 — 
1932), Radom, ul. Żeromskiego 57, 
m. 3 

Warmińska Krystyna Zofia (1912— 
1935), Chrzanów, ul, Kościuszki 6 

Warszawska Irena Jadwiga (1897 — 
1924), Warszawa, ul. Szustra 11 
m. 2 

Wartska Wiera (1916—1939), Łódź, 
ul Piotrkowska 164, m. 8 

Wasilewska Irena (1914 — 1937), Wie- 
luń, ul. Churchilla 20 

624 


flrm OEI4C - book-olds.ru Wasilewska 


lekarze-dentySci 


Wilusz 


Wasilewska Maria Natalia (1912 
1939), Suwałki ul. Kościuszki 104, 
m. 1 

Wasilewski Jan (1908 — 1932) Toruń, 
ul. Żeglarska 24 

Wasiński Zbigniew Józef (1917— 
1946), Września, ul. Staszyca 15 
Wągrowska Jadwiga (1910 — 1934) 
Gołąbki, ul. Parkowa 24 
Wąs Kazimiera Halina (1904 1928) 

Jelenia Góra, ul Obrońców 16 
Wąsik Genowefa Wiktoria (1901 
1928), Miechów, ul. Racławicka 3 
Wąsikowa - Matys Natalia (1892 
1914), Łódź, ul. Uniwersytecka 3 
Wąsowska Sabina (1913 193 <) 

Przasnysz, ul. 3 Maja 15 
Weigt Ludwik (1911 — 1940) Leszno 
ul. Słowiańska 54 

Weinstein Michał — zob Rabotnik- 
Weinstein 

Weissberg Maria (1912 — 1937), Jele- 
nia Góra, ul. Wzgórze Partyzan- 
tów 25 

Weisser Ewa (1920—1944), Wrocław 
ul. Kosymerska 16 
Wejroch Maria (1918 — 1946), War- 
szawa, ul. Niemcewicza 9, m. 137 
Wejroch Zofia (1907—1930), Warsza- 
wa, Al. Jerozolimskie 45, m. 17 
Wejs Nadzieja (1891—1912), Sosno- 
wiec, ul Żymierskiego 16 
Welbel - Mościcka Regina Barbara 
(1903—1929), Warszawa, ul Tar- 
gowa 70, m. 104 

Welenowska Stefania Józefa (1898 — 
1927), Warszawa, ul. Widok 20, 
m. 9 

Welman Maria Aniela — zob. May - 
Welman 

Wencel Anna (1901 — 1925), Radom, 
ul. Focha 13, m. 3 

Wengerkowa Irena Maria (1912 — 
1934), Gniezno, ul. Rynek 4, m. 6 
Wensław Stefania (1904—1928), War- 
szawa - Okęcie, ul. Krakowska 45, 
m. 7 

625 


Werner Helena (1876 — 1906), Otwock. 

ul. Reymonta 31, m 2 
Wesołowska Maria Antonina (1903 - 
1928), Koło, ul. Zielona 4 
Weyroeh Eleonora (1922 1947), 

Warszawa, ul. Lubomelska 5 
Wicińska Olga — zob Gardulska- 
Wicińska 

Widuch Marianna (1908 — 1933), 
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Twarda 
21 m. 5 

Wieczorek Irena Felicja (1913 — 1938), 
Kłodzko ul. Połabska 10. m. 5 
Wieczorek Zolia Agnieszka (1904— 
1932), Katowice, ul Stawowa 11 
Wieczorkiewicz Janina (1895 — 1918) 
Puławy, ul Czartoryskich 11 
Wieczorkiewicz Wanda (1915 — 1940). 

Płońsk, ul. Płocka 47 
Wielgoszowa Jadwiga Zofia — zob. 

Zienciak-Wielgoszowa 
Wienke Karol (1914—1939), Czarn- 
ków, ul. Kościuszki 10 > 

Wierchowska - Baszkin Zofia (1895 
1918), Warszawa, ul. Krasiń- 
skiego 16, m 73 

Wierstakowa Krystyna (1918—1940), 
Gdańsk - Wrzeszcz, ul Uphange- 
na 13, m. 1 

Wierzbicka Irena Maria Grażyna 
zob. Buszkowska-Wierzbicka 
Wilejszys Olga (1891—1912), Warsza- 
wa, ul. Bednarska 23, m. 6 
Wilga Janina (1913—1946), Warsza- 
wa, ul. Waszyngtona 106, m. 22 
Wilkosz Maria Janina (1914 — 1937), 
Kamienna Góra, ul. Mickiewicza 
13 

Wilkowska Helena Anna (1901— 
1931)* Lubliniec, ul. Broniowi- 
cka 8 

Wilkowska Klara Helena (1902— 
1926), Przemyśl, ul. Grunwaldz- 
ka 1 

Wilusz Jadwiga (1903—1934), Mi- 
chałówka, gm. Końskowola 

626 


flrm OEI4C - book-olds.ru Winiarska 


Worotyński 


LEKARZE 


Winiarska Maria Nepomucena (1896 
— 1917), Warszawa, ul. Czarnie- 
ckiego 30 

Wisłouch Antonina (1896 — 1915) 

Kraków, ul. Smoleńsk 23, m, 12 
Wismont Maria (1896—1922), Często- 
chowa, ul. 7 Kamienic 21, m. 11 
Wiśniewska Kalina Ludwika (1913 — 
1939), Warszawa, ul. Piusa XI 
48, m. 24 

Wiśniewska Matylda (1909—1937), 
Warszawa, ul. Widok 8, m. 10 
Wiśniewska Regina (1907—1935), Ra- 
domsk, ul Limanowskiego 35, 
m. 5 

Wiśniewska Teresa (1900 — 1922), 
Warszawa, ul. Targowa 70, m 28 
Wiśniewski Franciszek (1877 — 1922) 
Legionowo, ul. Koreckiego 22 
Witkowska Helena Franciszka (1907 
— 1932), Mościce, ul. Czerwonych 
Klonów 4 

Witkowska Janina (1886 — 1912), 
Łódź-Helenówek, ul. Racławicka 43 
Witkowska Maria Janina (1905 — 
1929), Chorzów, ul. Pawła Du- 
biela 6 

Witkowska Zofia Janina (1898 — 1924), 
Legnica, ul. Złotogórska 19 
Wladyczko Natalia Maria (1912 — 
1937), Kraków, ul. Wielopole 6, 
m 1 

Włodarska Henryka (1894—1916), Ra- 
dzymin, ul. Warszawska 14 
Włodarska Zofia (1913—1938), Łódź, 
ul. Śródmiejska 25, m. 3 
Włodarski Piotr (1881—1913), Łodz, 
ul. Piotrkowska 128, m. 5 
Wnukowska - Elsnerowicz Irena 
(1901 — 1928), Poznań, ul. Wierzbię- 
cice 14 

Wodniecka Zofia Aldona (1911 — 1935 ), 
Kraków, ul. Szpitalna 36, m. 9 
Wodzicka Halina Irena (1911 — 1934), 
Łódź, ul. Piotrkowska 37, m. 15 


DENTYŚCI 


Wojciechowska Eugenia (1895 — 1923) 
Skarżysko Kamienna, ul. Piłsud- 
skiego 38 

Wojciechowska Helena (1910 — 1935), 
Kalisz, ul. Żymierskiego 28 
Wojciechowska Irena Wanda — zob 
Szpakowska - Wojciechowska 
Wojciechowska Zofia (1907 — 1935), 
Katowice, ul. Raciborska 16. m 5 
Wojdylak Helena (1901 — 1931), 
Kłodzko, ul. Połabska 2, m. 4 
Wojkow Antonina Helena (1906 — 
1929), Łódź, ul. Żwirki 26, m. 3 
Wojsiat Anna (1915—1947), Miedze- 
szyn Nowy, ul. Zawiszy 6, m. 12 
Wojtkiewicz Jan (1886 — 1912), War- 
szawa, ul. Barska 3, m. 4 
Wojtkiewicz Stefania (1892—1922), 
Warszawa, ul. Barska 3, m. 4 
Wojtulewicz Maria (1889 — 1921), 
Warszawa, ul. Koszykowa 54, 
m. 5 

Wolańska - Krzewska - Księska Ka- 
zimiera Natalia (1903—1926), Tar- 
nowskie Góry, ul. Sobieskiego 4 
Wolańska Lidia Kazimiera ( 1907 — 
1934), Otwock, ul. Sikorskiego 10 
Wolańsk! Adam (1864—1892), Toruń, 
ul. Konopnickiej 29, m. 3 
Wolfgang Gurian Fruma (1895 — 1918), 
Szczecin, ul. Jagiellońska 83, m. 4 
Wolska Edyta Wanda Maria (1904 — 
1927), Przedbórz, pow. konecki, ul. 
Konecka 18 

Wolska Joanna Irena (1913 — 1937), 
Łódź, ul. Piotrkowska 275, m. 7 
Wolpert - Giedyk Franciszka (1891 — 
1913), Łódź, ul. Piotrkowska 107, 
m. 3 

Wołyniec Paulina (1896—1923), Kra- 
ków, ul. Śląska 7, m. 9 
Worobik Maria (1911—1937), Żychlin, 
pow. kutnowski, ul. Narutowicza 34 
Worotyński Bronisław (1886 — 1912), 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 77, 
m 14 


62 " 


flrm OEI4C - book-olds.ru Woyciechowska LE KARZE - 

Woyciechowska Anna (1900 — I923) t 
Bydgoszcz, Al. 1 Maja 67, m. 5 

Woźniewska Irena — zob Pawłow- 
ska- Woźniewska 

Wójcicka Anna (1913—1937), Łódź, 
ul. Piotrkowska 171, m. 3 

Wójcik Helena Janina (1901 — 1937), 
Tarnów, ul. Krakowska 23 

Wójcik - Marschallowa Hilda (1916 
—1938), Gliwice, ul. Sienkiewicza 13 

Wójcikiewicz Emil Maria (1914 — 
1937), Łódź, ul. Piotrkowska 134, 
m. 25 

Wranna Anna (1885 — 1935), Sopot t 
ul. dra Kubacza 4 

Wronka Jadwiga Antonina (1909 — 
1935), Warszawa, ul. Środkowa 21 
m 26 


E N T Y S C 1 Zawadzki 


Wrońska Zofia (1904—1929), Wał- 
brzych, pl. Wolności 8, m. 5 
Wróbel Sylwester Józef (1879 — 1904), 
Rybnik, Rynek 7 

Wróblewska Wanda (1898 — 1922), 
Bytom, pl. Strzelców Bytomskich 
12 

Wrzeszko Janina (1909—1932), Ra- 
dom, ul. Trawna 9, m. 4 
Wulfin - Gordon Rachela (1899 — - 
1924), Łodz, ul. Lipowa 1, m. 14 
Wyboreowa Maria — zob. Lorenc- 
Wyborcowa 

Wysocka Nadzieja (1909 — 1933), 
Gdańsk, ul. Skotnicka 13, m. 7 
Wyspiańska Janina (1910—1934), Ka- 
towice, ul. 3 Maja 22, m. 3 
Wyszomirska Barbara Maria (1913 — 
1937), Katowice, ul. Gogolin 12 


Z 


Zabilski Lesław Zbigniew (1912 — 
1938), Łódź, ul. Kilińskiego 96, 
m. 5 

Zabłocka Zofia — zob. Sawicz-Za- 
błocka 

Zaborowski Henryk Piotr (1883 — 
1915), Gdańsk - Oliwa, ul. Armii 
Polskiej 6 

Żaczek Anna Prakseda — zob. Za- 
czyńska-Zaczek 

Zaczyńska vel Żaczek (1897 — 1923). 
Warszawa, ul. Marszałkowska 95 

Zajączkowska Alicja Krystyna (1915 
— 1946), Warszawa, ul. Krasińskie- 
go 18, m. 105 

Zakrzewska Bogumiła Wanda (1898 
— 1924), Warszawa, ul. I Armii 
Wojsk Polskich 16 , m. 45 

Zalewska - Biejat Stanisława (1888 
—1918). Rawa Mazowiecka, ul. 
Skierniewicka 4 

629 


Załęska Helena (1899—1923), Kielce, 
ul. Planty 

Zambrzycka Zofia Marcelina (1902 
— 1923), Płock, ul. Stalina 5, m. 6 
Zaniewicka Janina Leokadia — zob. 

Sosińska - Zaniewicka 
Zaorska Maria Feliksa (1915 — 1937) 
Jelenia Góra, ul. Grottgera 5, m 4 
Zapolska Anna (1899 — 1924), Bytom, 
ul. Pułaskiego 3 

Zarodowa Janina Michalina (1904— 
1926), Chrzanów, ul. Nowa 8 
Zarzecka Janina (1898 — 1923), War- 
szawa-Boernerowo, ul. Boernera 23 
Zawadzka Helena (1893 — 1917), War- 
szawa, ul. Krasińskiego 21, m. 11 
Zawadzka Helena zob. Sirota-Za- 
wadzka 

Zawadzki Jan (1906 — 1932), Kru- 

szwica, Rynek 8 

630 


flrm OEI4C - book-olds.ru Zawadzki 


LEKARZE-DENTYSCI 


Żelechowska 


Zawadzki Witold Michał — zob. 
Brodzie - Zawadzki - Ochocki 

Zawidzka Halina Zofia Maria (190? 
— 1926), Sulejówek ul. Moraczew- 
skiego 17 

Zawidzki Wincenty (1884 — 1907), By- 
tom, ul. Katowicka 1 

Zawiełew Grzegorz (1875—1900), So- 
pot, ul. Kościuszki 7 

Zbychowski Witold Stanisław (1910 
—1946), Bydgoszcz, Al. 1 Maja 61, 
m, 1 

Zdrojewska Sabina Romualda (1908 
1933), Łódź, ul. Daszyńskiego 4, 
m. 4 

Zdrojewska Stanisława (1880 — 1905), 
wieś Kopanki, pow. Nowy Tomyśl 

Zdrójkowska Regina Wiktoria (1892 
1913), Toruń, ul. Konopnickiej 
13, m 3 . 

Zdunowska - Niedżwiedzka Micha- 
lina Anna (1899—1922), Otwock, 
ul. Kościuszki 8, m. 2 

Zelwiańska Ewa (1900—1923), Szcze- 
cin, ul. Polonii Zagranicznej 1 
m. 15 

Żemła Janina (1909—1933), Warsza- 
wa, ul. Ząbkowska 28, m. 1 

/glinicka Elżbieta — zob. Bromir- 
ska - /glinicka 


Zielińska Wanda Zofia (1923—1947), 
Warszawa, ul. Inżynierska 7, m. 15 
Zieliński Henryk Marian (1896— 
1922), Słupsk, ul. Popławskie- 
go 5a 

Zieliński Lotariusz (1913—1946), 
Swiecie, Rynek 16 
Zienciak - Wielgoszowa Jadwiga 
Zofia (1907 — 1932), Jelenia Góra, 
ul. Stalina 52, m. 4 
Ziółkowska- Galińska Maria (1920 — 
1946), Warszawa, ul. Grażyny 8, 
m. 5 

Zipper Cecylia (1897—1916), Warsza- 
wa, ul. Nowy Świat, 46, .n. 26 
Znamierowska Aniela Izabela (1892 
1922), Poznan, ul Grottgera 14 
Znaniecka Maria (1906—1930), Ino- 
wrocław, ul Król. Jadwigi 30, 
m. 5 

Zozuliński Jozef (1883—1908), Kra- 
ków, ul Św. Jana 2, m. g 
Zubeiewicz Izabela Jadwiga (1900 — 
1930), Grudziądz, ul. Mościckiego 
24 

Zwoińska Maria (1891—1915), Dęb- 
lin - Irena, ul. Warszawska 103 
Zylberszlak Romana (1907 — 1932), 
Sosnowice, ul. Warszawska 18a, 
m 4 


Zaboklicka Antonina (1890 — 1922), 
Grudziądz, ul, Filomatów 2 
Żakowski Stanisław (1894 — 1922), 
Skierniewice, ul. Senatorska 8 
Żarczyński Józef (1911—1937), So- 
pot, ul Rokossowskiego 27 
Żarczyński Włodzimierz Ludomir 
(1879 — 1904), Skoczów, pow. cie- 
szyński, ul. Mickiewicza 50 

631 


Zebrowska Helena (1903—1929), No- 
wy Wawer, ul. Weteranów 9 

Żelazowska Krystyna (1924—1947), 
Warszawa, ul. Lwowska 2, m. 8 

Żelaźnik Seweryn (1912 — 1946), 

Szczecin, ul. Ledóchowskiego 12 
Żelechowska Zofia Anna (1913 — 
1937), Komorów, ul. Spacerowa 12 

632 


flrm OEI4C - book-olds.ru Żywot 


Zmudzka LEKARZE -DENTYŚCI 


Żmudzka Janina (1900 — 1928), War- 
szawa, ul. Wilcza 29a, m. 10 
Żółtowska Irena — zob Sokołow- 
ska - Żółtowska 

Żółtowska - Terdy Janina (1900— 
1921), Zamość, ul. Piłsudskiego 2, 
m. 7 

Zóltyńska Rita Halina (1915 — 1938), 
Łodz, ul. Kilińskiego 44, m. 33 
Żubr Wanda (1896—1917), Zawiercie, 
ul. Sienkiewicza 18 
Żuk Zofia Anna (1885 — 1907), Ra- 
wicz, ul Żwirki i Wigury 
Żukowska Janina (1887 — 1915), Za- 
kopane, ul. Witkiewicza 3, m. 3 


Żukowska Zofia (1909—1933), Ko- 
szalin, ul Armii Czerwone] 39 
Żuralska Wanda Józefa Jadwiga 

(1912 — 1934), Poznań, ul. Zacisze 

2, m. 3 

Żwirbulis Elwira (1908—1933), Sta- 
rzy no, gm. Puck 

Życzkowski Stefan W T itold (1872 
1905), Toruń, ul. Szewska 26, m. 1 
Życzkowski Teodozjusz Hygin (1878 
— 1899), Warszawa, ul. Ząbkow- 
ska 4 

Żywot Andrzej (1916 — 1939), Łódź, 
ul. Gdańska 23, m. 11 


633 


634 


flrm OEI_lC - book-olds.ru Adamams 


Andrzejewska 


FARMACEUCI 


Farmaceuci 


Adamanis Janina (1900 — 1927) mgr, 
Poznań, ul. Matejki 37, m. 6 
Adamczyk Krystyna Jadwiga (1911 
— 1947) mgr, Warszawa, ul. Śnie- 
gockiej 10, m. 3 

Adamczyk Stefan (188b — 1908) prow , 
Cekowo, pow. kaliski 
Adamczykowa Janina Maria (1916 — 
1945) mgr, Kraków, ul. Limanow- 
skiego 19 

Adamowa Anna (1907 — 1935) mgr, 
Frysztok, pow. krośnieński 
Adamowicz Edward (1911 — 1946) 

mgr, Kobyłka, ul. Piłsudskiego 27 
Adamowicz Mieczysław (1881 — 1912) 
prow., Białystok, ul. Knyszyńska 11 

Adamska Zofia (1903 — 1930) mgr, 
Przemyśl, ul. Grzegorza 6 
Adamski Maurycy Kazimierz (1889 
— 1909) prow., Czyzew, woj. biało- 
stockie, Apteka 

Adamski Tadeusz (1911 — 1939) mgr, 
Lubień Kuj., Apteka 
Adieren Celestyna Amelia (1882 — 
1907) mgr, Przemyśl, ul. Dworskie- 
go 17 

Adieren Marek (1880 — 1904) mgr, 
Przemyśl, ul. Dworskiego 17 
Adkonisówna Wanda (1922 — 1947) 
pom, apt., Gdańsk-Wrzeszcz, ul. 
Witosa 1 

Aichmulier Józef Zygmunt Włodzi- 
mierz (1901 — 1923) mgr, Chorzów, 
ul. Karola Miarki 2 
Alba Szloma (1900 — 1931) prow., 
Wrocław, ul. Wygodna 8, m. 6 
Albin Eugenia Janina (1917—1947) 
mgr, Gostynin, ul. 1 Maja 22 
Albrecht Michał (1885—1912) prow., 
Warszawa, ul. Szeroka 14, m 7 

635 


A 

Aleksandrowa Janina Czesława (1899 
— 1924) mgr, Muszyna, ul. Ogro- 
dowa 648 

Aleksandrowicz Zofia (1891 — 1913) 
prow., Warszawa, ul. Francuska 16 
AIksnin Stanisława (1906 — 1930) 
mgr, Warszawa, ul. Rozbrat 10/14, 
m. 24 

Ambrogowicz-Niklasowa Irena Bar- 
bara (1908 — 1935) mgr, Brzesko 
Nowe, ul. Lubelska 16 
Ambrożewicz Kazimierz (1892 — 1917) 
prow., Poznań, ul. Grodziska 32, 
m, 2 

Amster Remigiusz Marian (1906 — 
1931) mgr, Błędów, pow. grójecki, 
ul. Długa 4 

Anasiewicz Hieronim (1894 — 1923) 
mgr, Szubin, ul. 3 Maja 24 
Anasiewicz Stanisława Wanda (1908 
— 1931), mgr, Włocławek, pl. Wol- 
ności 10 

Ancutowa Maria Stefania (1909 — 
1935) mgr, Chełmno, Rynek 24 
Ancypo Wiktor (1889 — 1927) mgr. 

Suchowola, pow. Sokołka, Rynek 
Anderska Zofia Serafina (1912— 
1935) mgr, Ząbkowice D. Śl., Ry- 
nek 4 

Anderski Jerzy (1909—1939) mgr, 
Włodzisław ŚL, ul. Korfantego 19 
Anderski Zygmunt (1900—1930) mgr, 
Ząbkowice D. Śl., Rynek 4 
Andersz Tadeusz (1884 — 1911) prow., 
Osieczna, Rynek 29 
Andruski Piotr (1893—1928) prow., 
Warszawa, ul Grochowska 295, 
m. 17 

Andrzejewska Irena (1912—1933), 
Leszno, ul. Słowiańska 46 

636 


flj"m OEI4C - book-olds.ru Andrzejewska 


FARMACEUCI 


Bal 


Andrzejewska Jadwiga (1910 — 1946) 
mgr, Kalisz, ul. Sukiennicza 11 

Andrzejewski Jan (1891 — 1914), Cho- 
dzież, Rynek 11, Apteka Pod Or- 
łem 

Anforowicz Jan (1891—1925) prow , 
Lodź, ul. Piotrkowska 50, m. 24 

Aniołowa Danuta (1921 — 1946) mgr, 
Poznań, ul. Kopczyńskiego 24 

Aniszczenko Łucja (1912—1936) mgr, 
Poznan, ul. Wyspiańskiego 12 

Antczak Wacław (1892 — ), Byd- 

goszcz, ul. Żuławy 3 

Antecki Kazimierz (1872 — 1899) 
prow., Wstow, pow. częstochowski 

Antoniewicz Grzegorz (1872—1902) 
prow.. Łódź, ul. Sanocka 24 

Antoniewicz Maria (1882 — -1904), 
Lodź, ul. Sanocka 24, m. 45 

Antoniewicz Mieczysław (1908 — 1930) 
mgr, Warszawa, ul. Smegockiej 
9, m. 7 


Antoniewicz - Skultety Franciszka 
Maria (1906—1928) mgr, Warsza- 
wa, ul. Smegockiej 9, m, 
Arcimowicz .Stanisław (1885 — 1914) 
prow., Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Mie- 
rosławskiego 27 

Armatys Kazimierz (1902—1924) mgr, 
Łodz, ul. Żwirki 1, m. 12 
Artiueh Stanisław (1886—1912) prow., 
Warszawa, ul. Stalowa 41, m. 14 
Augustowska Zofia (1917 — 1946) 
mgr, Kraków, ul. Lubelska 15, 
m. 2 

Augustowski Witold (1907 — 1931) 
mgr, Chełmno, Rynek 24 
Augustynowicz Stanisław (1887 — 
1916) mgr, Niepołomice 
Auowa Janina Bogumiła — zob. 

Czechowska-Auowa 
Azarewicz Zofia (1894 — 1915), Lublin, 
ul. Fabryczna 35 


B 

Babińska Henryka Julia — zob. 
Szyszko-Babińska 

Babińska Maria Stanisława (1913 — 
1936) mgr, Biała, ul. 11 Listopada 62 
Bachman Lucyna Emilia (1893 — 
1917), Warszawa, ul. Szustra 13 
Baczalski Stanisław Zygmunt (1883 
— 1908), Kraków, ul. Floriańska 23 
Baczyńska Lidia (1911 — 1934) mgr. 
Szczecin, ul. Mickiewicza 101 
Baczyńska Maria Franciszka (1916 — 
1939) mgr, Gdynia, ul. Świętojań- 
ska 51, m. 12 

Badowska Janina Wiktoria (1911 — 
1946) mgr, Lublin, ul. 1 Maja 11, 
m. 5 

63 ? 


Bader Jan (1895—1923) dr farm., So- 
pot, ul. Czerwonej Armii 68 
Bader Janina (1901 — 1931) mgr, So- 
pot, ul. Czerwonej Armii 68 
Badziakówna Zofia Franciszka (1902 
— 1931) mgr, Łódź, ul. Wierzbowa 52 
Bagieńska Regina Maria (1898—1928), 
Częstochowa, ul. Garncarska 16, 
m. 3 

Bagieński Antoni (1883—1912), prow. 
Miasteczko Kraińskie, pow. Wy- 
rzysk, Rynek 7 

Bagieński Henryk (1890—1927), mgr, 
Piaseczno, ul. Świętojańska 4 
Bal Stanisław (1890—1920), mgr. 
Kamień, ul. Jagiełły 1 

638 


flrm OEI4C - book-olds.ru Balderyszski 


FARMACEUCI 


Bartoszewicz 


Balderyszski Mendel (1894 — 1928) 

prow., Łódź, ul. Zawadzka 12, m. 9 
Balcerek Antoni Jan Witold (1911 
1935), mgr, Leszno, ul. Wolności 30 
Balcerek Izabela Antonina Maria 
(1912—1934), mgr, Leszno, ul 
Wolności 30 

Balcerek Romuald Tomisław (1905 
— 1930), mgr, Koźmin, Rynek 1 
Balcerek Zofia Halina (1906 — 1930) 
mgr, Koźmin, Rynek 1 
Balcerzakówna Wanda Sylwia (1916 
— 1946), mgr, wieś Dębica-Racła- 
wa, pow. Słupsk 

Balewski Feliks (1891 — 1920), prow , 
Nowe Miasto Lub., Rynek 25 
Ballaum Jadwiga (1914 — 1945) mgr , 
Włocławek, ul. P. O. W. 10, m. 7 
Balicka Jadwiga (1895 — 1914) mgr, 
Kamienna Góra, Rynek 30 
Bałauowska Helena (1907 — 1930) 
mgr, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Stra- 
żowa 13, m. 8 

Baldowski Tadeusz Jan (1919 — 1945) 
mgr, Kraków, ul. Kazimierza Wiel- 
kiego 107 

Bałko Krystyna (1913 — 1935) mgi, 
Kraków, ul. Siemiradzkiego 5, m. 4 
Bałkowska Eugenia Alfreda (1905 — 
1927), Cieplice, pl. Piastowski 11 
Balkowski Mieczysław (1905 — 1933) 
mgr, Cieplice, pl. Piastowski 11 
Baług Maria Elżbieta (1910 — 1933) 
mgr, Warszawa, ul. Bałuckiego 20, 
m. 5 

Banasik Józef (1898 — 1928), mgr, 
Będzin, ul. 1 Maja 2 
Banasik Stanisława (1896 — 1917), So- 
snowiec, ul. Lwowska 3, m. 1 
Banaszakowa Krystyna (1915 — 1938) 
mgr, Witkowo, ul. Poznańska 18 
Banaszkiewicz Janina Eugenia (1894 
— 1918), prow., Warszawa, ul. Maj- 
dańska 44, m. 10 

Banaszkiewicz Irena Natalia (1908 
— ), Jarocin, ul. 3 Maja 6 


Bany Alicja (1914 — 1937), mgr, Kra- 
ków, ul. Grottgera 9, m. 9 
Bańkowski Czesław (1896 — 1933, 

nostr. 1946) mgr, Warszawa, ul. 
Odolańska 15, m. 12 
Baran Sabina (1912 — 1937) mgr, Dą- 
browa Górnicza, ul. 1 Maja 20 
Baraniecka Maria Józefa (1914 — 
1945) mgr, Kostuchna, pow. kato- 
wicki, ul. Wspólna 30 
Baraniecki Kazimierz (1909 — 1930), 

mgr, Dynów, Rynek 10 
Baranowa Helena Joanna (1907 — 
1929) mgr, Tarnów, ul. Zielona 42 
Baranowicz Helena (1914 — 194?) mgr, 
Bełżyce, pow. Lublin 
Baranowska Jadwiga Maria (1917 — 
1941) mgr, Bytom, ul. Grabowa 8 
Barburski Feliks Wiktor (1894 — 1919) 
prow., Warszawa, ul. Stalowa 29 
Barczyk Marta Jadwiga (1917 — 1946) 
mgr, Gdynia-Orłowo, uL Przemy- 
sława 2 

Barczyk Tadeusz Piotr (1918 — 1946) 
mgr, Sopot, ul. Kochanowskiego 2 
Barczyńska Józefa (1909 — 1938) mgr, 
Poznań, ul. Św. Józefa 3, m. 8 
Barczyński Klemens (1910 — 1938) 
mgr, Poznań, ul. Św. Józefa 3, m. 8 
Barganowska Kornelia (1908 — 1931) 
mgr, Tczew, ul. Dworcowa 23 
Bargiel Leokadia Franciszka (1906 
— 1929) prow., Łódź, ul. Bednar- 
ska 24, m. 90 

Barczewska Irena (1909 — •1931) 
mgr. Łódź, ul. Sanocka 24, m. 42 
Bartnikowski Tadeusz Konstanty 
(1901 — 1938) mgr. Radość, ul. Mic- 
kiewicza 14, m. 6 

Bartoszek Henryk (1911 — 1935) mgr. 
Łódź, ul. Rzgowska 47 
Bartoszewicz Maria Krystyna (1920 
— 1946) mgr, Warszawa, ul Wil- 
cza 9a, m. 4 

Bartoszewicz Wanda (1911 — 1939) 
mgr, Poznań, ul. Jagiełły 3, m. 7 


639 


640 


flrm OEI4C - book-olds.ru Berdowyki 


Bul toszewski FARMACEUCI 


Bartoszewski Józef (1902 — 1921), Za- 
brze, ul. K. Miarki 7 

Borucki Michał Hieronim (1888 — 
1919) prow,, Warszawa, ul. Sta- 
lowa 3, m. 38 

Basińska Teodozja Jadwiga (1905 — 
1931) mgr. Legionowo, ul Bato- 
lego 12 

Basiński Józef (1880 — 1921) mgr, 
Warszawa, ul. Pow4zkowska 56 

Basyk Alberta (1900 — 1932) mgr. 
Brzeg, ul. Krótka 6 

Baturo Michał (1917 — 1946) mgi, Ka- 
mieniec Wrocławski 

Bauer Rozalia zob. Krzyżanowska- 
Bauer 

Bauer Zygmunt Ignacy (1900 — 1935) 
mgr. Sienno, pow iłżycki 

Baum Zofia Wiktoria (1907—1932) . 
mgr. Kazimierza Wielka, pow 
pinczowski. ul. Głowackiego 1 

Baum Zygmunt Karo! (1898 — 1917), 
Warszawa, ul. Hoża 27, m. 13 

Bautsch Rudolf Ludwik (1885—1913) 
prow , Białobrzegi, pow. radomski 

Bawankiewicz Wanda Karolina (1912 
— 1935) mgr, Zaklików, pow. Kra- 
śnik 

Bąbczyńska Wanda Janina zob. La- 
sota-Bąbrzyńska 

Bączkowska Klementyna Wiktoria 
Julia (1887—1910) mgr. Limanowa, 
ul Krakowska 39 

Bączkowski Gustaw (1879 — 1901) 
mgr, Radecznica, pow. Zamość 

Bączkowski Jan (1899 — 1931) prow. 
Warszawa, ul. Mickiewicza 25, 
m. 117 

Bądziński Franciszek (1883 — 1911) 
prow , Białystok, ul. Warszawska 29 

Bąkowska Anna (1921 — 1947) mgr, 
Płock, ul. Misjonarska 3 

Beck Salomea (1904 — 1931) mgr. 
Wrocław, ul. Stalina 37, m. 10 


Becker Maria (1910—1933) mgr, Gdy- 
nia, ul. 10 Lutego 30, m. 7 

Beczkiewicz Teresa Maria (1924— 

), Wyszogród, pow. płocki 

Beczkowicz Antoni Henryk (1882 
1910) prow.. Warszawa, ul. Gro- 
chowska 277, m. 10 

Beczkowska Jadwiga (1911 — 1937) 
mgr, Łódź, ul. Kilińskiego 190, 
m. 17 

Begodzka Regina Maria (1906 — 1929) 
mgr, Kraków, ul Pędzichów 28, 
m. 17 

Beigel Juliusz (1901 — 1932), mgr, 
Lodź, ul. Zawadzka 15, m, 41 

Bejgrowicz Maria (1908 — 1928), Lu- 
blin, ul. Wiemawska 8, m. 6 

Bekanowska Halina (1907 — 1930) 
mgr. Łódź, ul. Piotrkowska 95 

Belka’ Jadwiga (1904—1928) mgi, 
Poznań, ul. Ratajczaka 8 

Bellen Irena Barbara (1910 — 1931). 
Ożarów k/Warszawy, ul. Przejaz- 
dowa 2 

Belkowski Józefat Domark (1898— 
1926) mgr, Bieżuń, Apteka 

Bendych Franciszek Józef (1903— 
1928) prow., Poręba koło Zawier- 
cia, Kolonia 9 

Bendyohowska Jadwiga (1909 — 1935) 
mgr, Warszawa, ul Puławska 39, 
m. 79 

Benesz Tadeusz Antoni (1907 — 1930) 
mgr, Jasło, ul. Kraszewskiego 
boczna 6 

Beneszowa Janina Emma (1909- 
1930) mgr. Jasło, ul. Kraszewskie- 
go boczna 6 

Bentkowski Wiesław Janusz (1 908 — 

1 939) mgr. Łódź, ul. Nawrot 2 
m. 33 

Bercewicz Halina Klara zob. Chołe - 
wińska-Bercewioz 

Berdowski Ignacy Emilian (1889 — 
1917) prow., Białystok, ul Kra- 
szewskiego 21, m. 3 


641 642 


Spis lekarzy 21 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bereza 


FARMACEUCI 


Bieniek 


Bereza Stefania (1903—1930) mgr, 
Warszawa, Al. Wojska Polskiego 
56, m 2 

Berezowska Adela (1911 — 1933) mgr, 
Krosno n/Odrą, ul. Chrobrego 10 

Berezowska Maria (1898 — 1921) mgr, 
Nisko, ul. Rudnicka 

Bereźnicki Dyonizy (1882—1912) 

prow.. Tarnowskie Góry, pl. 

Żwirki i Wigury 2, m. 7 

Bereżecka Felicja (1884—1908), Zie- 
lona Góra, Rynek Zbożowy 9, m. 4 

Berg Janina Maria (1908 — 1940) mgr, 
Częstochowa, ul. Narutowicza 61 

Berlochowa Bała (1901 — 1926) mgi, 
Katowice, ul. Sobieskiego 26, m. 4 

Bernatt Bronisław (1879 — 1908) mgr, 
Nałęczów, Apteka 

Bernauer Bronisław (1889 — 1929) 

mgr. Warszawa, ul. Górnośląska 16 

Bernowski Jan (1892 — 1912), Palcze- 
wicze 

Bezuchowa Felicja (1896—1914), Kła- 
ków, ul. Szlak 18 

Będkowska Feliksa (1910 — 1931), 

Łódź, ul. Andrzeja 17, m. 29 

Bętkowski Jan (1913 — 1935) mgr. 
Biała Krak., ul. Leszczyńska 11 

Biała Maria Krystyna (1911 — 1934) 

mgr, Wągrowiec, ul. Pocztowa 5 

Białas Alojzy Robert (1882 — 1912), 

Chorzów II, ul 3 Maja 15 

Białas Stefan (1905 — 1929) mgr., 
Strzelce, pow katowicki, ul. Wol- 
ności 11 

Białkowska Regina (1901 — 1922), Lu- 
blin, ul. Żmigród 7, m. 5 

Białkowski Bolesław (1895 — 1930) 
prow.. Nowy Staw, pow. gdański. 
Rynek Kościuszki 4 

Bidzińska Anna (1907 — 1932), Pary- 
sów 

Bidziński Józef (1892 — 1927) mgr, 
Płońsk, ul Wolności 19 

04 > 


Bidziński Zygmunt (1397 — 1924) dr 
farm.. Warszawa, ul Berezyńska 
26, m. 4 

Biegańska Halina Maria (1918—1938) 
mgr, Umiejów, pow. Turek, ul. 
Św. Bogumiła 32 

Biegański Edward (1886—1914) prow , 
Płock- Radziwia, ul. Kolejowa 12 

Bielakowski Józef (1891 — 1922) mgr, 
Włocławek, ul. Cyganka 18, m. 4 

Bielawska Halina Bronisława (1913 
— 1936) mgr, Pleszew, ul. Poznań- 
ska 4 

Bielawski Jan Antoni (1897 — 1923) 
mgr, Pruszków, ul. Niecała L 

Bielawski Józef (1912 — 1934) mgr. 
Brzozów, ul. Mickiewicza 

Biele Stanisław Kazimierz (1908 — 
1929) mgr, Warszawa, ul. Radży- % 
mińska 9, m. 3 

Biele Wanda Zofia (1915 — 1947) mgr. 
Warszawa ul. Ząbkowska 46, 
m. 12 

Bielecka Natalia (1908 — 1935) mgr, 
Wrocław, ul. Traugutta 106 

Bielicka Anna Maria zob Wasilew- 
ska~Bielicka 

Bielicki Stanisław Zygmunt (1889 — 
1928) prow., Wiślice, pow. pińczow- 
ski, ul. Złota 8 

Bielińska Anna (1902—1930) mgr, 
Wałbrzych, ul Żymierskiego 68. 
m. 14 

Bielnicki Jan (1878 — 1906) mgr, Skar- 
żysko Kamienna, ul Piłsudskiego 
34 

Bielobradek Bronisław (1866 — 1893) 
prow.. Kamienica Polska, pow. 
częstochowski 

Bieloszabska Florentyna (1903 — 1926) 
dr farm , Poznań, ul. Przybyszew- 
skiego 9, m. 4 

Bieniek Oswald Mikołaj (1907— 
1934) mgr, Rybnik, ul. Św. Józefa 
21 

044 


flj"m OEI4C - book-olds.ru Bienk ie wieżo wa 


Bogdjfckd 


Farmaceuci 


Bieńkiewiczowa Teresa Marta (1913 
— 1937) mgr, wieś Główczyce, pow 
Słupsk 

Bieńkowska Aniela (1907 — 1930) mgr, 
Pgczmew, pow. turecki 
Bierowska Janina (1908 — 1934) mgr. 
Złotystok, pow. Ząbkowice, ul. 
Wojsk Polskich 224 
Biesiekierski Henryk (1886 — 1908) 
prow.. Mikołajki, pow. mrągowski 
Bijak Romana (1913—1939) mgr, Wo- 
łomin, pow. Radzymin, ul. War- 
szawska 19 

Bilicka Zofia (1914 — 1946) mgr. Po- 
znań, ul, Szamarzewskiego 3 
Biliński Józeł Aleksander (1880— 
1904) mgr, Kraków, ul. Kulkowa 5 
Biliński Michał (1904 — 1930) mgr, 
Elbląg, ul. 1 Maja 48 
Biliński Roman (1908 — 1946) mgr, 
Rzeszów, ul. Dekerta 1 
Binowicz Irena (1915 — 1940) mgr. 

Łódź, ul. Kościuszki 21, m. 36 
Błńczakowa Czesława (1911 — 1935) 
mgr, Radom, ul. Mleczna 32, m. 3 
Birke Wacława Michalina (1908 — 
1929) mgr, Łódź, ul. Jaracza 19, 
m. 24 

Bisikiewicz Stefan Zygmunt (1912 — 

1936) mgr, Warszawa, ul. Krakow- 
skie Przedmieście 30, m 17 

Bisikiewicz Wincenty (1888 — 1923) 
mgr, Zakopane, ul. Bystre 1178 
Blach Ludwika Krystyna (1911 — 

1937) mgr, Warszawa, ul Lwow- 
ska 3, m. 18 

Blanth Łucja Maria (1920 — 1942) 
mgr, Bytom, ul. Fałata 24a 
Bladziński Henryk (1883 — 1909) mgr. 

Starogard, ul. Stalina 23 
Błaszczyk Stanisław (1907 — 1937) 
mgr, Ostrów Wlkp., ul. Dąbrów 
skiego 7, m. 4 

Błaszczyńska Jadwiga (1912 — 1934), 
Łódź, ul. Daszyńskiego 59 
Bławat Helena (1914 — 1939) mgi, 
Gdańsk, ul. Lipowa 27 

045 


Błazeusz-Wesolowska Anastazja (1910 
— 1932), Sawin, pow. chełmski 
Błażejowski Aleksander (1886 — 1915) 
prow, Jastrzębie Zdrój, ul. Głów- 
na 20 

Błeszyński Czesław (1897 — 1927) 

Łódź, ul. Limanowskiego 37 
Błędzki Alojzy (1904— ), Toruń 

ul. Kochanowskiego 6, m 9 
Błoch Marian (1893 — 1926) mgr. Zie- 
lona Góra, ul Pocztowa 4 
Błuś Irena Bronisława (1920 — 1947) 
mgr, Poznań, ul Samarzewskie- 
go 23 

Bober Lidia (1910—1934) mgr, Kra- 
ków, ul. Słoneczna 7, m. 6 
Bobowska Aniela Józefa (1910— 

1933) mgr, Wamawa, ul. Wiśnio- 
wa 46, m 4 

Bobowska Maria zob Strzelecka- 
Bobowska 

Bobrowska Czesława Józefa ( 1896 — 

1934) Radzyń ul Rokossowskie- 
go 1 

Bobrowska Józefa Czesława (1898 — 
1934), Milanówek, ul. Kościelna 1 
Bobrowski Aleksander (1888—1909) 
prow.. Jelenia Góra ul. Mościn- 
ka 1 

Bobrzecka Maria Józefa (1898 — 1923) 
mgr. Brzeszcze 235 
Bocheński Jan Anastazy (1911 — 1937) 
mgr, Kraków, ul. Uiejskiego 7 
Bocheński Stanisław (1897 — 1928) 
prow.. Radość, ul. 3 Maja 19 
Bocianowski Jan (1881 — 1914) prow.. 

Wrocław, ul. Wojciecha 67, m. 4 
Boczkowski Andrzej (1880 — 1923) 
prow., Łodz, ul. Piotrkowska 121. 
m. 15a 

Bodalska Konstancja (1906 — 1931) 
mgr. Łódź, ul. Bednarska 26, m. 62 
Bodalski Tadeusz Adam (1905 — 1930) 
dr farm , Łodz. ul. Bednarska 26, 
m. 62 

Bogajska Bogumiła (1918 — 1945) mgr, 
Poznan, ul. Pizecznica 5, m. 6 

<>46 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bogucki 


FARMACEUCI 


Brajczowska 


Bogucki Włodzimierz (1894 — 1923) 

mgr, Kraków, ul Warneńczyka 
10, m. 10 

Bogudzińska Stanisława (1912 — 1939) 
mgr, Tuchola, ul. Armii Czerwo- 
nej 52 

Bogudzka Pelagia Jozefa (1882 — 1927), 
Julianów, ul. Skarbowa 2 
Bogusławska Eulalia Jolanta (1909 
— 1933), Lodź, ul. Przyrodnicza 22 
Boguszewska Zofia (1888 — 1913), 
Chełm, ul. Zacisze 8 
Bohdanowicz Halina Zofia zob. Mille- 
rowa-Bohdanowicz 
Bohdanowicz Zygmunt Bolesław 
(1868 — 1898) prow., Tykocin, pow. 
wysokomazowiecki, pl. Czarnec- 
kiego 8 

Bohdanowicz Zygmunt (1890 — 1912) 
prow., Rypin, ul. Mławska 25 
Bojarek Barbara (1913 — 1932), Gli- 
wice, ul. Długosza 13 
Bojarska Janina (1889 — 1918), Hru- 
bieszów, ul. Krucza 10 
Bojarska Kazimiera Mirosława (1911 
— 1933) mgr. Warszawa, ul. Hoża 
27a 

Bojarska Sabina Jadwiga (1903 — 
1926) mgr, Otwock, ul. Konopnic- 
kiej 9 

Bojarski Andrzej (1907 — 1933) mgr. 
Warszawa, ul. Hoża 27a, m. 16 
Bojarski Stanisław Edward (1889 — 
1928) mgr. Łódź, ul. Tkacka 22a 
Bojarzyński Franciszek (1877 — ) 

prow., Iwanowice, pow. kaliski 
Bojarzyński Franciszek (1897 — 1917), 
Starosielce, pow. białostocki 
Bolechowska Janina Stefania (1912 — 
1932) mgr, Pszczyna, ul. Piastow- 
ska 35 

Boleska Helena Wacława (1901 — 1927) 
mgr. Łódź, ul Narutowicza 120, 
m. 8 

Boleslawska Wilhelmina (1886 — 1909), 
Ostrów Maz., ul. Mieszka 7 
Boluk Leon (1893—1917), Gdańsk- 
Wrzeszcz, ul. Politucha 6, m. 2 

647 


Bołądź Florian (1888 — 1912) prow.. 
Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskie- 
go 23 

Borecki Nikodem (1892 — 1918) mgr, 
Wohyń, woj. Lublin 
Borek Ludwika Zofia (1905 — 1930) 
mgr, Łodż, ul. Narutowicza 18 
Borkowska Helena (1899 — 1934) mgr. 
Warszawa, ul. Kasprowicza 103 
Borkowska Irena (1913 — 1936) mgr. 
Warszawa, ul. Szustra 13, m. 1 
Borkowska Maria (1905 — 1928) mgi, 
Kraków, Rynek Gł. 44 
Borkowski Bogusław Marian (1911 
— 1937) mgr, Warszawa, u*, bzu 
stra 13, m. 1 

Bornsztaj Adam (Abram) (1911 — 
1933), Łódź, ul. Zawadzka 28, m. 7 
Borodzicz-Jurgutisowa Zofia (1910 — 
1933) mgr, Gniezno, ul. 3 Maja 12, 
m. 1 

Boroń Edward (1882 — 1911) prow , 
Krasnystaw, ul. Główna 3 
Borowińska Halina (1915 — 1947) mgr. 
Warszawa, ul. Królewska 29 
m. 29 

Borowska Aniela (1900 — 1925) mgr. 
Warszawa, ul. Wiatraczna 4 
Borowski Jan Stefan (1881 — 1913) 
prow., Kielce, ul. Żytnia 4, m. 3 
Borowski Władysław (1879 — 1912) 
prow., Słupca, pow. Konin, Apteka 
Borowski Wojciech (1894 — 1915) 
prow., Narew, pow. Bielsk Pódl. 
Borówka Marian (1909 — 1933) mgr. 
Kłodzko, Al. Zwycięzców 3, m. 2 
Bortnowski Tadeusz Jan (1885 — 
1910), Skierbieszów, pow. Zamość 
Bortnowski Włodzimierz (1895 — 1922) 
mgr, Łódź, ul. Bednarska 24, m. 64 
Boryczko Eugenia Kazimiera (1908 
— 1928), Chorzów, ul. 3 Maja 64 
Boużyk Helena Stanisława (1904 — 
1932) prow.. Warszawa, ul. Żelaz- 
na 18, m. 14 

Brajczowska Irena Maria (1908 — 
1932) mgr, Kolno, pow. łomżyński 

648 


flrm OEI4C - book-olds.ru Bragiel FARM 


Bragiel Eugeniusz Kazimierz (1899 — 
1925) mgr. Piwniczna, Rynek 287 
Branowska Stanisława (1909 1932) 

mgr, Miastko, ul. Król. Jadwigi 13 
Bratankiewicz Janina Wanda (1918 
— 1945) mgr, Rzeszów, ul. Hetmań- 
ska 2, m 7 

Braun Helena (1915 1940) mgr, 

Przemyśl, ul. Smolki 22 
Brewińska Zofia (1910—1931), Kra- 
ków, ul. Starowiślna 77, m. 2 
Bricis Albina (1917—1942), Turek, 
ul. Kolska 34 

Brill Maria Róża (1894—1921) mgr. 

Łódź, ul. Strzelców Kaniowskich 65 
Brocki Alfons Tomasz (1908 — 1938) 
mgr, Leszno, ul. Narutowicza 54 
Brodowicz Helena (1907 — 1931) mgr, 
Gdynia, ul. Olsztyńska 32, m. 1 
Brodzińska Halina Maria (1899— 
1940) mgr. Łódź, ul. Sienkiewicza 
37, m. 9 

Broehere Lucja (1907—1934), Poznań, 
ul. Sokolnickich 2 

Bronikowski Stefan Rościsław (1875 
— 1908) prow.. Warszawa, ul. Racła- 
wicka 6/8 

Bronisz Antoni (1883 — 1911) mgr, 
Kosów, woj. warszawskie 
Bronisz Irena Maria (1917 — 1946) 
mgr, Kosów Lacki, pow. Soko- 
łów 

Bronowski Wiktor (1898 — 1931) mgr, 
Wrocław, ul. Stalina 87, m. 1 
Bross Edmund (1912 — 1946) mgr, 
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 60 
Brudkowski Mieczysław (1896 — 1925) 
mgr, Janów, woj. kieleckie, Apteka 
Brudnicka Helena Irena (1912 — 
1937) mgr, Mrągowo, ul. Kościusz- 
ki 7 

Brudnicki Zbigniew Ezechiel (1914 
— 1938) mgr, Mrągowo, ul. Ko- 
ściuszki 7 

Brudzewska Maria (1907 — 1931) mgr, 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 75, 
m. 9 

f>49 


C E U C I Budzynowski 


Brudziński Wacław (1886— 1906), 
Łódź, ul. Odyńca 49 
Bruska Marta Helena (1911 — 1937) 
mgr, Wełnowiec, ul. Oświęc.mska 117 

Bruśnicka Kazimiera Józefa (1898 — 
1927) mgr. Radom, ul. Żeromskie- 
go 5, m. 2 

Bruśnicki Stanisław Paweł (1876— 
1904) prow., Radom, ul. Pierackie- 
go 25 

Bruzgielewicz Jan (1893 — 1926) mgr, 
Michów, pow. Lubartów 

Brykalska Michalina (1899 — 1924) 
prow., Grabowiec, pow. Hrubie- 
szów 

Brzeska-Łyszczarczyk Halina (1906 
— 1930) mgr, Kraków, ul. Krowo- 
derska 57, m. 4 

Brzeska Maria Waleria zob Maksy- 
mowicz* Brzeska 

Brzeski Stanisław Anastazy (1917 — 
1945) mgr. Górsko, woj. olsztyń- 
skie, ul. Rynek 63 
Brzeski Witold Piotr (1914—1940) 
mgr. Warszawa, ul. Kazimierzow- 
ska 25, m. 8 

Brzękowski Jan (1871 — 1892) mgr, 
Szczawnica, ul. Zdrojowa 23 

Brzostowska Helena (1908 — 1937) 
mgr, Poznań, ul. Świerkowa 21 
Brzozowski Józef Marian Edmund 
zob. Luse- Brzozowski 
Buchholz Edward (1897—1917), To- 
ruń, ul. Danielewskiego 5, m. 11 

Buczek Eugenia Sabina (1910 — 1931) 
prow. Zagórze, pow. będziński, ul 
Armii Czerwonej 74 
Buczkowski Waleń fy (1884 — 1914) 
mgr, Poznań, ul. Kwiatowa 4, m. 1 
Budnikowski Bogdan (1910 — 1939) 
mgr, Więcbork, Rynek 
Budzynowska Irena (1900 — 1927), 
Kraków, ul. Żuławskiego 11, m. 10 

Budzynowski Józef Zygmunt (1893 — 
1917), Kraków, ul. Długa 33, m. 5 

650 


flrm OEI4C - book-olds.ru Budzyński 


Bzrawski 


FARMACEUCI 


Budzyński Kazimierz Hipolit (1886 
—1912) prow, Busko Zdrój. Rynek 
29 

Bujakowski Stefan (1912 — 1946) mgr. 
Suwałki, ul 11 Listopada 71 

Bujnicka Halina (1907 — 1933)* mgi , 
Lidzbark Warm ul Świętochow- 
skiego 30 

Bujno Stanisław (1882 — 1914) prou, . 
Chorzow, ul Strzelców Bytom- 
skich 11 

Bujnowska Irena (1913 — 1936) mgi. 
Płońsk, ul. Płocka 62 

Bukaty Józef (1901—1921). Gebin, ul 
Płocka 6 

Bukiewicz Zygmunt (1897 — 1918), 
Lodź, ul. Daszyńskiego 39 

Bukowiecki Henryk (1903 — 1939) di 
farm. Warszawa, ul Żymierskie- 
go 111. m 10 

Bukowska Alina Helena (1838 — 1931) 
prow.. Białystok, ul. Wiktom 2 

Bukowski Stanisław Jan Karol (1902 
— 1929) mgr, Warszawa, ul. Mar- 
szałkowska 54 

Sulikowska Janina Łucja (1908 — 
1929) mgr. Koło, ul. Sienkiewicza 16 

Bulwa Helena (1910 — 1934), Gosz- 
czyn, ul. Grójecka 

Bułajewska Halina Maria (1908 — 
1929) mgr, Warszawa, ul. Pogodna 4 
m. 4 

Bułharyn Eugeniusz Roman zob 
Skanderberg-Bułharyn 

Bunikowska Gertruda Olga (1912- — 
1938) mgr Brodnica, ul. Mazuiska 22 


Bura Władysław (1885—1920) prow. 
Kcynia, Rynek 8 

Burbisówna Marta (1908—1932) mgr, 
Białystok, ul. Warszawska 60, m. 1 

Burchaciński Tadeusz Witold (1914 — 
1935 — dr 1939) di iarm Gliwice 

Burczyk Wilhelmina (1914—1940) 
mgr, Bydgoszcz, pl. Weyssenho- 
fa 1 

Burda Albin Julian (1887—1913) 
prow., Starachowice, ul. Skalista 16 

Burz Albin (1897 — 1923) mgr, Nowv 
Sącz, ul Jagiellońska 49 

Busbach Irena Maria (1895 — T 9 19) 

prow , Warszawa, ul. Pogonow- 
skiego 36 

Busza Janina (1917 — 1946) mgr Bia- 
ła Pódl ul. Kolejou a 2 

Busza Władysław (1913 — 1938) mgr 
Biała Pódl., ul Kolejowa 2 

Butkiewicz Henryk (1882 — 1912) 

prow., Wojkowice Komorne, pnw 
będziński, ul Sobieskiego 40 

Butkiewicz Józef (1893 — 1916) prow . 
Puck, ul. Sobieskiego lla 

Butrymowicz Adam (1886 — 1910) 

mgr, Kraków, ul. Siemiradzkie- 
go 6 

Buchner Stanisław Aleksander (1917 
— 1940) mgr, Jozefów k Otwocka, 
ul. Długa 

Byjosowa Jadwiga (1910 — 1936) mgr, 
Drewmca. pow gdański 

Byliński Szymon '(1888 — 1922), wieś 
Piani eczna, pow. sokołowski 

Bzrawski Jan (1911 — 1935) mgr, gm 
Brańszczyk, pow Ostrów Mazow 


651 


65J 


flrm OEI4C - book-olds.ru Cabicar 


FARMACEUCI 


Chojnacka 


C 


Cabicar - Kocowska Urszula Joanna 

(1913—1935) mgr, Prudnik, woj. 
Sl. Dąbrowskie, ul. Jagiellońska 
Caputa Marian Jan (1904 — 1928) 
mgr, Mysłowice, Rynek 21 
Caputa Olga (1904 — 1926) mgr, Kra- 
ków, ul. Filarecka 18, m 6 
Caspari Helena Marta (1880 — 1907), 
Bolesław k/Olkusza 
Cassi Barbara Albina (1919 — 1947) 
mgr, Warszawa, ul. Zajęcza 10, 
m, 12 

Cassina Stanisław Antoni Tadeusz 

(1912 — 1938) mgr, Kolbuszowa, ul 
3 Maja 19 

Cebula Konrad (1912 — 1937) mgr. 
Pyskowice, pow. Gliwice, ul. Tar- 
nogórska 14 4 

Cegielski Henryk (1889 — 1921) prow , 
Poznań, ul Wały Wazów 3b, m. 1 
Ceraski Stanisław (1891 — 1928) mgr, 
Wyszków ul. 11 Listopada 
Chalko Józef (1892 — 1923) mgr. Łódź, 
ul. Wólczańska 26, m 20 
Chawkin Mozes (1886 — 1932) prow., 
Szczecin, ul. Heleny 4, m. 1 
Chądzyńska Julia (1901 — 1928) prow.. 
Łódź, ul. Piotrkowska 165 , 

Chądzyński Jerzy Władysław (1895 
— 1929) mgr Łódź, ul. Piotrkow- 
ska 165 

Chądzyński Karol (1868 — 1891) prow., 
Łódź, ul. Piotrkowska 165, m. 1 
Chełchowska Wacława Blandyna 
( —1930) prow.. Warszawa, ul 

Siedlecka 27a, m. 45 
Chełchowska Wacława Zofia (1907 
— 1932) mgr. Płońsk, ul. Płocka 62 
Chiciński Ryszard Jan (1906—1931) 
mgr, Raków, pow. opatowski 


Chirek Maksymilian (1897 — 1928) 

mgr, Barcin, Rynek 13 
Chlebiński Józef (1911—1931) mgr 
Kalisz, ul. Żymierskiego 19 
Chlebowska Maria (1882 — 1905) 
prow., Kraków, ul. Kopernika 26 
Chmielewska Franciszka Feliksa 
(1893 — 1918) prow., Czechów, pow 
Brzesko 

Chmielewska Helena Maria (1915 — 
1939) mgr, Warszawa, ul. Przyoko- 
powa 31, m. l6 

Chmielewska Jadwiga (1920 — 1943), 
Legnica, ul. Henryka Pobożnego 1 
Chmielewski Stanisław (1894 — 1926) 
mgr, Warszawa, ul. Przyokopowa 31 
Chmielewski Wincenty (1874 — 1905) 
mgr, Ostrów Wlkp,, ul. Sukien- 
nicza 2 

Chodakowska Janina (1899 — 1923), 
Osieck, pow. Garwolin, Apteka 
Chodakowska Zofia (1894 — 1921) 
Kołbiel, Rynek i 

Chodkowska Zofia (1906 — 1931) mgr, 
Warszawa, ul. Szeroka 9, m. 14 
Chodowiecka - Koehler Romana Ja' 
dwiga (1909 — 1934) mgr, Warsza- 
wa, ul. Kielecka 40, m. 20 
Chodźko Stefania (1902—1927) mgr. 
Łódź, ul. Narutowicza 54, m 10 
Choińska Leokadia (1903 — 1928) mgr. 
Łódź, ul. Kopernika 23, m. 8 
Chojecka Helena (1902 — 1922) prow., 
Kraków, ul. Starowiślna 41, m. 3 
Chojecki Karol Walerian (1895 — 
1926) prow, Kraków, ul. Staro- 
wiślna 41, m. 3 

Chojnacka Kazimiera — zob. Lis" 
sowska-Chojnacka 

f>54 


flrm OEI4C - book-olds.ru Chojnacka 


Cieklińska 


FARMACEUCI 


Chojnacka Maria Bronisława (1910 — 
1936) mgr, Złotów, ul Kościusz- 
ki 8 

Chojnacki Kazimierz Edward (1911 
— 1937) mgr, Chmielnik, Rynek 17 

Chojnacki Kryspin Tomasz (1916 — 

1946) mgr, Rychwał k/Konina, 
Apteka 

Chojnowski Ludwik Anastazy (1872 
— 1900) mgr, Ostrołęka, ul. Ko- 
ściuszki 16 

Cholewianka Genowefa (1905 — 1930) 
pfow.. Biała. pow. Prudnik, ul. 
1 Maja 15 

Cholewińska-Bercewicz Halina Klara 

(1906 — 1930) mgr, Kępno Wlkp 
Rynek 16 

Chomiczewski Andrzej (1879 — 1907) 
prow.. Warszawa, ul. Puławska 130, 
m. 3 

Chorembalska Milena Klara ( — 

1947) mgr. Warszawa, ul. Dobra 
22/24, m. 2 

Chromińska Aleksandra Julia (1914 
— 1937) mgr, Lubartów, ul Mic- 
kiewicza 10 

Chromiński Witalis (1906 — 1931) 
mgr, Gdańsk - Orunia, ul. Oruń- 
ska 23 

Chromowska Franciszka (1909 — 1934) 
mgr, Swidnin, ul. 3 Marca 53 

Chronicka Dorota (1910 — 1936) mgr, 
Wałbrzych, ul. Żymierskiego 57 

Chrostowska Krystyna Kazimiera 
(1919 — 1943) mgr, Warszawa, ul 
Saska 97, m. 2 

Chróściński Władysław (1894 — 1928) 
prow Komuchów, ul. Limanow- 
skiego 16/17 

Chrzan Zbigniew (1897 — 1929) mgr 
Poznań, ul. Krzyżowa 5, m 6 

Chrzanowska Róża Zofia (1902— 1932) 
mgr, Częstochowa, ul. Kilińskiego 23 

Chrzanowski Stanisław Zygmunt 
(1877 — 1907) prow., Ciazen, pow. 
Konin, Apteka pod Koioną 


Chrzanowski Władysław (1885—1913) 
prow., Kalisz, ul. Żymierskiego 30 
Chudzicka Maria Gerarda Janina 

(1905—1928) mgr. Kraków, Rynek 
Podgórski 9, m. 5 

Chudzicki Tadeusz Kalikst (1900 — 
— 1938) mgr Kraków, Rynek Pod- 
górski 9 

Ch walczyk Jan (1891—1922) mgr, 
Leszmca pow. Strzelce, Rynek 
Chwialkowski Henryk (1919 — 1946) 
mgr, Warszawa, ul. Grójecka 56,58 
Chwiecko Monika (1911—1936) mgr. 

Gliwice ul. Fredry 5, m 3 
Chwieśko Zenaida (1919 — 1947) mgr, 
Łod/.. ul. Karolewska 48 
Chwilczyński Jan Leon (1912—1938) 
mgr Warszawa ul. Poznańska 16 
in. 15 

Chylewski Kazimierz Władysław Fe- 
liks (1887 — 1919) prow., Grudziądz 
ul. Wybickiego 47 

Cianciara Stanisława (1904 — 1930^ 
mgr, Warszawa pi. Inwalidów 8 
Cibis Antoni (1879—1908) mgr, Kło- 
dnica pow. Koźle, ul. Szkolna 16 
Ciborski Aleksander Daniel (1894 — 
1917) mgr, Gdynia, ul. Świętojań- 
ska 89, m. 9 

Cichecka Eugenia (1918 — 1946) mgr, 
Chełm, ul. Jordana 14 
Cichocka Irena (1913 — 1936) mgr, 
Stoczek, pow. Luków, ul Krót- 
ka 1 

Cichoń Zenon Henryk (1892—1916), 
Sosnowiec, ul. Reymonta 5, m. 5 
Cichońska Zofia (1905—1929) mgr, 
Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskie- 
go 23 

Ciechomski Leon Julian (1887 — 1912) 
prow., Warszawa, ul. Odolańska 46, 
m. 1 

Cichowa Janina Józefa — zob. Wol- 
niak _ Cichowa 

Cieklińska Stanisława (1898—1913), 
Lodź, ul Gdańska 11, m. 1 

65 (, 


flrm OEI4C - book-olds.ru Czarniecki 


FARMACEUCI 


Ciemno! onska 


Ciemnołońska Helena (1909 1932) 

mgr. Miastko, ul. Cmentarna 3 
Cieplikowa Zofia (1904 — 1930) mar 
Ślesin, pow. Konin, ul. Kościelna 21 

Ciesielska Halina Maria — zob. Za- 

rybnicka-Ciesielska 

Ciesielski Stanisław (1887—1913) 
prow., Poznań, ul. Staszyca 22 

m 8 

Cieszańska Romana (1891 — 1931) 
prow Anin, ul Piłsudskiego 38 

Cieszkowski Jan (1884 — 1908) mgr 
Mława, ul. Kościuszki 2 
Cieslawski Tadeusz (1911—1934) dr 
farm . Legionowo ul. Batorego 12 

Ciołek Zofia (1922—1947) mgi. Śro- 
da, Stary Rynek 11 
Cipiński Jan (1888—1921) mgr, Osiek, 
woi. kieleckie, ul. Kościelna 

Cistówna Maria Kazimiera (1913— 
1938) mgr. Szczecin, Al. Wojska 
Polskiego 22 m. 4 
Ciszak Stanisław Kazimierz 0915— 
1945) mgr, Łódź, ul. 11 Listopada 32, 

m. 42 

Ciubra Jadwiga (1916 — 1939) mgr, 

Kraków, ul. Grottgera 24 
Ciurówna Jadwiga (1910 — 1935) mgr, 
Kielce, ul. Słowackiego 11, m. 1 
Cui Antonina (1904—1936) mgr, So- 
bięcm, ul. Wolności 27 
Cuprynówna Honorata (1910 — 1932), 
Łódź. ul. Wólczańska 234, m. 19 
Cybińska Joanna Helena (1908 — 
1934) mgr, Kalisz, ul. Raszkowska 26 

Cybulska Halina Maria (1909 — 1931) 
mgr, Warszawa, ul. Żelazna 18, 

m. 33 

Cybulska Helena (1886 — 1907), To- 
maszów Lub, ul. Lwowska 31 
Cybulska - Grobicka Helena (1903 
1927) prow.. Warszawa, ul. Puław- 
ska 116, m 15 

Cybulska Janina Feliksa (1911 — 1937) 
mgr, Miechów, Rynek 12 

(>57 


Cybulska Zofia Stefania (1912— 
1937) mgr, Pizeworsk, Rynek 137 
Cybulski Tadeusz (1896 — 1917). Wło- 
chy, ul. Jagiellońska 11 m. 10 
Cyfracki Stefan (1894—1923) mgr. 
Warszawa, ul. Łom/yńska 8, m 2 
Cyfracki Tomasz Franciszek (1905 — 
1930) mgr. Warszawa ul Tamka 
45a, m. 5 

Cygan Józef Włodzimierz (1912 - 
1940) mgi, Brodnica Rynek 32 
Cymer Józef (1890—1919) prow, 
Łódź ul. Wólczańska 37, m 20 
Cynkę Czesława (1890 — 1918), Lub- 
lin ul. 1 Maja 57, m. 5a 
Cyranowski Józef (1887 — 1929) prow 
Warszawa, ul Filtrowa 62 m 115 
Cyrul Florian (1886—1928) prow , 
Częstochowa, ul. Przemysłowa 9, 
m. 5 

Czachorowska Halina (1910 — 1946) 
mgr Sierpc, ul. Płocka 15 
Czachowska Maria — zob Prokop- 
Czachowska 

Czaja Teofil Aleksander (1909 — 1935) 
mgr Świętochłowice, pow. kato- 
wicki ul. Bytomska 8 
Czajkowska Alina (1900 — -1928) 
prow. Warszawa ul Targowa 15, 
m. 54 

Czajkowska Feliksa Aniela (1909— 
1931) mgr, Krzeszowice, Rynek 5 
Czajkowski Stanisław (1883 — 1912) 
prow., Międzyrzecz Pódl., ul War- 
szawska 28 

Czajkowski Tadeusz Stanisław (1895 
—1926) mgr, Sopot, ul Podjazd 2 
Czaplicki Adolf (1893—1924), Janów. 

pow. sokolski, ul. Korycińska 13 
Czaplicki Ludwik (1889—1917) prow., 
Kamienna Góra, pl. Ratuszowy 2 
Czarnecki Mieczysław (1872 — 1899) 
prow., Sochaczew, ul. Warszaw- 
ska 21 

Czarniecki Jan (1893—1936) mgr, 
Żmigród Nowy 51 

t>5K 


flrm OEI4C - book-olds.ru Czauderna 


FAR MACE L CI 


Dackiewicz 


Czauderna Stanisław Medard (1895— 
1924) mgr, Repeczyce, Rynek 248 

Czechanowska Felicja (1907— ) 

prow., Swarzędź, pow. poznański 
ul. Kórnicka 25 

Czechowska - Auowa Janina Bogu- 
miła (1914—1936) mgr, Opole, pl 
Focha li 

Czechowski Henryk Seweryn (1886— 
1912) prow., Katowice, ul. Mickie- 
wicza 13 

Czekańska - Jakimińska Jadwiga 

(1914 — 1946) mgr, Niedrzwica, woj. 
lubelskie 

Czekański Leon (1890—1917), Nie- 
drzwica Kościelna, woj. lubelskie 

Czeremuziński Zenobiusz (1908— 
1932) mgr, Turek, ul. Kolska 45 

Czereyska Jarosława (1911 — 1933) 
prow.. Miechów, ul Krakowska 7 

Czerkalski Teodor Stefan (1899— 
1918), Bydgoszcz, ul Paderewskie- 
go, 21, m l 

Czernek Leon (1915—1937) mgr. Lodź. 
ul, Legionów 55, m. 9 

Czernelecka Anna Genowefa (1912 
— 1935) mgr, Bielsko, ul Party- 
zancka 39 

Czernicki Konrad Leon (1881 — 1911) 
prow., Żory, pow. rybnicki, ul. 
Pszczyńska 4 

Czerniowska Janina (1913 — 1939) 
prow. Zagoń, ul. Semmarialna 4 

Czerwiecka Maria (1911—1936) mgr. 
Warszawa, ul. Dąbrowskiego 2/4 
m. 140 


Czerwiecki Bronisław (1908—1934) 
mgr. Warszawa, ul. Mazowiecka 11 
m. 140 

Czerwińska Maria — zob. Strażyń" 
ska-Czerwińska 

Członkowska Henryka (1903 — 1933) 
mgr, Lublin, ul. Lipowa 31 

Członkowska Maria (1897 — 1946) 
prow., Sadowne pow Węgrów, 
Apteka 

Czołnowski Maria n (1908—1932) 
mgr, Łódź, ul. Folwarczna 10 
m. 12 

Czop Stefania Ludwika (1913 — 1933^ 
Wałbrzych, ul. Czerwonej Armii 33 

Czubińska Zofia (1909—1935) mgr 
Kielce, ul. Żytnia 26, m. 2 

Czuczo Jadwiga (1909 — 1930) mgr 
Sanok, ul. Bankowa 9 

Czuryłowski Dyonizy (1896—1929), 
Zamość, ul. Jasna 8 

Czyński Józef Ludomir (1886 — 1914) 
mgr. Łódź. ul. Rokicińska 53 

Czypionka Alfons (1880 — 1906) mgr. 
Chruszczów, pow. bytomski, ul. 
Wolności 1 

Cwientniewicz Jan Hipolit (1894— 
1921) mgr, Gdynia, ul. Olsztyń- 
ska 21b 

Cwierzyńska Maria Józefa (1899— 
1929) prow. Anin, I Poprzeczna 14, 
m. 3 

Ćwikliński Edward (1878—1906) 
prow., Krobia ul Poznańska 1 


D 


Dackiewicz Kazimiera Teofila (1898 
—1933), Warszawa, ul. Marszał- 
kowska 58, m. 26 

bV> 


Dackiewicz Stanisława Wanda (1896 
— 1921), Warszawa, ul. Marszał- 
kowska 58, m. 26 

(»(>0 


flrm OEI4C - book-olds.ru Dadana 


Derlatka 


FARMACEUCI 


Dadana Janina Anna (1909 — 1933) 
mgr. Lublin, ul. Wspólna 40, m. 6 
Dancerowa Anna (1888- — 4828) prow.. 
Lodź, ul Zgierska 63 
Danielak Bronisława (1898 — 1919), 
Kotuń, pow. Siedlce 
Danielecka Tadea (1908 — 1933) mgr 
Łodz, ul. Wólczańska 129, m. 4 
Danielecki Wiesław (1910—1932) mgr. 

Lodź, ul. Wólczańska 129, m. 4 
Danowska Jadwiga (1919 — 1947) mgr. 
Warszawa ul. Noakowskiego 12, 
m. 11 

Danowski Stanisław (1895 — 1915) 
prow., Białystok, ul. Złota 8, m 1 
Dańczak Seweryn Marian (1904 — 
1927) mgr. Leżajsk, ul. Mickiewi- 
cza 16 

Dańczak Wanda Maria (1917 — 1945) 
mgr, Sokołów Małopolski, Apteka 
Dardziński Mieczysław (1888 — —1915) 
prow. Wysokie Mazowieckie, woj. 
białostockie 

Daszkiewicz Jadwiga Barbara (1907 
— 1939). Łódź, ul. Kościuszki 22, 
m. 92 

Daszkiewicz Marian (1913 — 1937) mgr. 
Łódź, ul. Nawrot 13, m. 17 
Daumas Casimir Marius (1885 — 1913) 
prow., Warszawa, ul. Złota 46, 
m, 21a 

Dawid Henryk Ludwik (1887 — 1911) 
mgr, Kraków, ul. Smoleńsk 25a. 
m. 4 

Dawidowa Ellc (1892 — 1912) mgr, 
Kraków, ul Smoleńsk, 25a, m. 14 
Dawidowicz Leokadia (1911 — 1936) 
mgr, Warszawa, ul. Radzymińska 
9, m. 6 

Dawiskiba Wanda Maria (1906 — 
1932) mgr, Sosnowiec, ul. Swo- 
bodna 7 

Dąbkowski Aleksander (1882 — 1910) 
prow.. Łódź, ul. Napiorskiego 31, 
m. 2 

Dąbkowski Romuald (1887 — 1930) 
mgr, Powsinek, gm. Wilanów 

bbl 


Dąbrowska Danuta Maria (1916 — 
1938) mgr. Kraków, pl. Matejki 5, 

m. 3 

Dąbrowska Jamna Klara Kazimie- 
ra (1909 — 1932) mgr, Nowy Sącz, 
ul. Matejki 32 

Dąbrowska Klara Maria Magdalena 

(1904 — 1926) mgr, Pińczów, ul. 
Klasztorna 55 

Dąbrowska Maria (1905 — 1929) mgr, 
Poznań, ul Rynek Sródecki 9. 
m. 4 

Dąbrowska Marta Kazimiera (1908— 
1934) prow., Warszawa, ul Jawo- 
rzyńska 11, m. 7 

Dąbrowska Zofia (1920 — 1946) mgr. 
Łódź, ul Sienkiewicza 39, m. 21 

Dąbrowski Eugeniusz (1884 — 1916) 
mgr, Dąbrowa Tarnowska, Rvnek 12 

Dąbrowski Roman Mieczysław (1895 
— 1920) mgr, Pińczów, ul Klasztor- 
na 55 

Dąbrowski Tomasz (1899 — 1929) mgr, 
Poznań, Rynek Sródecki 9 

Dąbski Władysław (1888 — 1929) mgr, 
Bydgoszcz, ul. Nowodworska 22 

Decker Zdzisława Maria Józefa (1899 
— 1922) mgr, Kraków, Rynek Kle- 
parski 4, m. 8 

Degórski Tadeusz (1886 — 1911), Gdy- 
nia, ul. I Armii W. P. 34 

Dembicki Eugeniusz Edmund (1894 
—1925) mgr, Nowa Ruda, Rynek 
23 

Dems Joanna Karolina (1911 — 1933) 
mgr, Łódź, ul. Tramwajowa 3 

Denizot Alfred (1910—1938) dr farm., 
Kornik, pow. Śrem. pl. Niepodle- 
głości 124 

Denkowska Władysława (1909 — 1937) 
mgr, Ożarów, pow. opatowski 

Derlatka Piotr (1898—1925) mgr. 
Rudnik n Sanem, ul. Seminaryj- 
na 19 

bńJ 


flrm OEI4C - book-olds.ru Derska 


FARMACEl Cl 


Dolkiewicz 


Derska Jadwiga Elżbieta (1899 — 1921) 
prow , Warszawa, ul. Stalowa 46, 
m. 26 

Deutsch Janina Kazimiera (1906 — 
1930) mgr, Poznań, ul. Wyspiań- 
skiego 15 

Deżanka Jadwiga (1907—1932) mgr. 

Nysa, ul. Partyzantów 4 
Dębicki Stanisław Józef (1892 — 1911) 
prow., Lubartów, Rynek I I7a 
Dębska Bolesława (1904 — 1927) prow . 

Kraków, ul. Dietla 48, m. 11 
Dębska Helena (1884 — 1908), Jezior- 
na fabryczna, wop warszawskie 
Dębski Emilian Aleksander (1890 — 
1920) mgr, Łasin, pow. Grudziądz 
Dębski Karol (1879 — 1908) mgr. Kon- 
stancin, ul. Mickiewicza 10 
Dębski Stanisław Adalbert (1897 — 
1925) mgr, Stawno, ul. Stalina 22 
Dietrych Janina Maria (1909 — 1934) 
mgr, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grun- 
waldzka 170, m. 2 
Dittrich Witold (1888 — 1909) prow, 
Płock, ul. Kościuszki 24 
Divinówna Danuta Marta (1910 — 
1 940, nostr. 1946) mgr, Lodź ul 
Nowomiejska 4, m. 69 
Dtuska Zofia (1910—1932) prow., Ka- 
mieniec. pow Gliwice, ul. Wolno- 
ści 61 

Dmochowska Aniela (1902—1924), 
Łódź, ul. Srebrzyńska 99, m. 13 
Dobiecka Jadwiga Teresa (1912 — 
1940) mgr. Warszawa, ul. Żelaz- 
na 31. m. 16 

Dobkowski Marian (1897 — 1939) mz 
chemii, Warszawa, ul. Zygmuntow- 
ska 6, m. 8 

Dobosiewicz Medard Maksymilian 

(1890 — 1916). Toruń, ul. Piernikar- 
ska 1, m. 2 

Dobrogowska Janina (1906 — 1930) 
mgr, Poznań, ul. Niepodległości 10, 
m. l 

Dobrowolska Helena (1907 — 1929) 
mgr, Kraków, ul. Lea 14a, m 11 

(>(>i 


Dobrowolska Irena Michalina (1898 
— 1923) mgr. S/oplemce. ul Po- 
wstańców 10 

Dobrowolska Irena (1918—1945) mgr, 
Kraków, ul. Frzedlenia 25b, m 2 
Dobrowolska Maria Helena (1895 — 
1921) mgr. Bielsko, ul 1 Maja 7 
Dobrowolski Mieczysław (1870- 
1896) prow , Kmawy wieś 19, pow 
Prudnik 

Dobrucki Edward (1910 — 1932) mgr, 
Oława, ul. Brzegowa 31 
Dobrucki Józef (1904 — 1931) mgr, 
Wrocław, ul Szczytnicka 28 
Dobrut Tomasz Stanisław (1889 — > 
1920) mgr. Warszawa, ul Żako 
piańska 4 

Dobrzański Władysław Andrzej (1921 
— 1946) mgr, Sopot, ul. Chopina 37 
Dobrzelewska Stefania Maria Józefa 

(1899 — 1921), Warszawa, ul. Kle- 
czewska 73,75 

Dobrzeniecka Antonina Janina (1905 
— 1932), Tarnowo Podgórne, pow 
poznański 

Dobrzeniecki Tadeusz (1893 — 1925) 
mgr, Tarnowo Podgórne, pow. po- 
znański 

Dobrzyńska Janina Felicja (1905 — 
1934) mgr, Duszniki, pow. Szamo 
tuły 

Dobrzyński Tadeusz Alfons (1906- 
1934) dr fil, Duszniki, pow. Sza- 
motuły 

Dogiel Kazimierz (1891—1921), Łódź, 
ul. Daszyńskiego 25, m. 29 
Dokowicz Zygmunt (1919 — 1945) 
mgr, Poznań, ul Bukowska lla, 
m. 25 

Doliński Norbert (1881 — 1 916) prow., 
Łódź, ul. Narutowicza 49, m. 9 
Doliński Zdzisław Roman (1914 — 
1946) mgr. Warszawa, ul Dobro- 
woja 3, m. 2 

Dolkiewicz Maria (1900 — 1928) prow , 
Książ Wielki, Rynek 

b64 


flrm OEI4C - book-olds.ru Domagalski 


Dubiawska 


FARMACEUCI 


Domagalski Władysław Alojzy (1887 
— 1912), Goworowo, pow. ostro- 
łęcki, Apteka 

Domagała Jan (1909 — 1937) mgi, 
Ciężkowice, pow. Tarnów, Rynek 28 

Domańska Adolfina (1909 — 1934), 
Elbląg, ul. Pionierska 1 . 

Domańska Halina Aleksandra (1908 
— 1932) mgr, Łódź ul. Legionów 28, 
m. 8 

Domańska Łucja (1884 — 1902) prow.. 
Warszawa, ul Krasińskiego 23, 
m. 4 

Domański Mieczysław (1898 -1931) 
prow., Świdnica, ul. Św Jadwi- 
gi 2 

Domański Stanisław Alions (1908 — 
), Wieleń, n/Not., ul Szkol- 
na 1 

Domański Wacław (1898 — 1922) mgi, 
Gdańsk-Nowy Port, ul. Na Zaspy 30a 

Domaradzka Waleria (1919 — 1946) 
mgr, Łódź, ul. Spacerowa 6, m. 9 

Dominik Maria Anna Józefa (1909— 
1932) dr fil., Kraków, ul. Granów 
skiego boczna 16, m. 8 

Domosławski Wacław (1893 — 1929) 
mgr, Sejny, woj białostockie, pl 
Św. Agaty 9 

Domżałska Teodora (1902—1932) 
mgr, filoz., Łodz, ul. Nai utowicza 32 
m. 6 

Donigierit Bogdan Ludwik (1889 — 
1913) mgr, Zakopane, ul. Grunwal- 
dzka 2422 

Dorożyńska - Szczeklikowa Maria 

(1900 — 1924) mgr, Pilzno, ul. Le- 
gionów 3 

Dorywalska Barbara Antonina (1918 
—1946) mgr, Krzepice, woj. kie- 
leckie, ul. Częstochowska 15 

Doskowski Marian Bonawentura 
Leopold (1871—1909) mgr, Święto- 
chłowice, pow. katowicki, ul Armii 
Czerwonej 36 


Dowgiałło Michał (1887 — 1928) prow., 
Siennica 

Dowgwilło Alina Martyna (1905 - 
1938) mgr, Dobroszyce, pow Ole- 
śnica, ul. Długa 23 
Downar Julia (1902 — 1929) mgr, 
Ostrów Maz., ul. 3 Maja 45 
Dowochy Janina Helena Maria (1894 
— 1920) mgr, Wrocław, ul Sło 
wiańska 2 

Dracowa Maria Barbara (1912 — 1936) 
mgr, Kraków, ul Długa 43, m. 6 
Draeger Artur (1909 — 1933) mgi. 

Sompolno, Rynek 5 
Dreski Konrad (1891 — 1921) mgi, 
Poznań, ul. Daszyńskiego 96, m. 5 
Drewniak Stefania Janina Olga (1898 
— 1923) mgr, Ostrów Wlkp., ul. 
Kaliska 24, m. 4 

Drewnikowski Władysław Makary 

(1882 — 1915) mgr. Szczecin, ul Ja 
giellońska 13, m. 7 
Dropa Jerzy (1885 — 1930) prow , 
Ostrołęka, ul. 11 Listopada 20 
Droźdźyński Marian (1888 — 1914) 
prow., Bydgoszcz, Al. 1 Maja 91 
Drożdzikowska Irena Maria (1913 — 
1935) mgr, Kraków, Al Słowac- 
kiego 23 , 

Drybański Bolesław (1909 — 1933) 
prow., Mikołów, pow. pszczyński, 
ul. Janasa 9 

Drygas Irena Wiktoria (1911 — 1931) 
mgr, Tarczyn, Rynek 33 

Drzewicki Bronisław (1885 — 1916) 
mgr, Żołynia, Apteka 

Drzewiecka Helena zob Majczyńska - 
Drzewiecka 

Dubas Anna (1908 — 1931), Łódź. 

ul. Przędzalniana 55, m. 18 
Dubiński Jefren (1886 — 1917) mgr, 

Wrocław, ul. Kniaziewicza 28, m. 4 

Dubrawska Klara Danuta (1912- 
1947) mgr, Warszawa ul Krecho - 
wiecka 6, m. 36 


bb> bbb 


flj-m OEI4C - book-olds.ru Lubrawski 


FARMACEUCI 


Dziewałtowska 


Dubrawski Mikołaj (1893 — 1924) 
mgr, Warszawa, ul Krechowie- 
cka 6, m. 36 

Duda Włodzimierz Henryk (1912 — 
1938) mgr, Zabrze, ul. Wolności 450 

Dudek Stanisław (1901—1928). Kła- 
ków, ul. Tarłowska 6 

Dudryk Helena (1892 — 1916) mgr. 
Katowice, ul Kozielska 47 

Dudzik Zygmunt (1909—1937) mgi. 
Warszawa, ul Grzybowska 90a, 
m. 22 

Dudzikowa Ludmiła (1912 — 1946). 

Sopot, ul. Curie-Skłodowskiej 2 
Dudzińska Kazimiera Wilhelmina 
(1913 — 1938) mgr, Połc7^ n Zdrój, 
Centralne Sanatorium 

Dul Anna (1910 — 1933) prow., Ząb- 
kowice Sl , ul. Kłodzka 6 

Dutkiewicz Zofia Stanisława (1914 — 

1938) mgr, Limanowa, ul Rzecz- 
na 276 

Dumowa Zofia (1914 — 1937) mgr. 
Krynica, Willa Miła 

Dunajewska Lidia (1915 — 1946) mgr. 
Maków Podhalański 

Duńska Zofia Maria (1908 — 1930), 
Leszno, ul. B. Chrobrego 15 

Duszyńska Maria (1911 — 1937) mgr. 
Pilawa k Otwocka 

Dutkiewicz Adam (1886 — 1915) mgr. 
Kargowa, Rynek 1 

Dutkowski Stanisław Kazimierz (1895 
— 1921) prow.. Lipno, ul. Kościusz- 
ki 9 

Dwornicka Stefania (1908 — 1938) 
mgr, Świebodzice, ul Połwiej- 
ska 1 

Dworzańska Helena Izabela (1914 — 

1939) mgr, Nowy Targ, ul. Szaflar- 
ska 44 

Dworzański Marian Emil (1892 — 1916) 
mgr. Nowy Targ ul. Zakopiańska 35 

667 


Dworzański Marian Józef (1914 — 
1945) mgr, Now\ Targ. ul. Szaf 
larska 44 

Dworzański Władysław (1889 — 1912) 
mgr, Nowy Targ, ul Ludemier- 
ska 4 

Dybowski Czesław Alojzy (1889 — 
1929) dr, Łódź, ul Gdańska 76, 
m, 36 

Dyczkowska Janina Maria (1906 — 
1929) mgr, Lubliniec, ul. Lompy 8 

Dyczkowski Eugeniusz (1901 — 1930) 
mgr, Lubliniec, ul. Lompy 8 

Dygnarowicz Marian Ignacy (1875 — 
1907) prow., Lubartów, Rynek 1 17a 

Dylewski Zygmunt (1913 — ), 

Bydgoszcz, ul, Sienkiewicza 18 

Dylowa Zofia (1907—1930) mgr, Wro- 
cław, ul. Kazimierza Jagiellończy- 
ka 26, m. 11 , 

Dynakowska Izabela (1913 — 1940) 
mgr, Warszawa, ul. Radziłowska 
5, m. 1 

Dynakowski Roman (1912 — 1939) mgr, 
Warszawa, ul. Radziłowska 5, m. l 

Dynarski Stanisław (1902 — 1946) mgr, 
Wrocław, ul. Damrota 7 

Dynowski Zygmunt (1914 — 1946) 
mgr, Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 33, 
m. 6 

Dysarzowna Helena Maria (1916 — 
1945) mgr, Tczew ul. Sobieskiego 42 

Dyszkowski Wojciech (1882 — 1913) 
prow., Poznań, ul. Główna 53, m. 3 

Dziaczkowska Zofia (1914—1936) 
mgr, Postomin (Ustka), ul. Stali- 
na 67 

Dziedzic Wiktor (1892 — 1937) mgr, 

Sędziszów, ul. Piłsudskiego 40 

Dziewałtowska Elżbieta Felicja (1903 
— 1928) mgr, Żarki, pow Zawier- 
cie, ul. Piłsudskiego 15 

668 


flrm OEI4C - book-olds.ru Falk-Swaid 


Dziewieówna FARMACEUCI 


Dziewicówna Helena (1908 — 1937) 
mgr, Piaski k/Lublina, ul. Lubel- 
ska 110 

Dziewulska Zofia (1882 — 1924) prow., 
Gorzów Wlkp, ul Teatralna 20 


Dzięcielewska Władysława Helena 

(1905 — 1927) mgr, Bytom, ul. Kra- 
szewskiego 3 

Dzikowska Mika Jadwiga Edmunda 

(1911 — 1933) mgr, Skulsk, powiat 
Konin, ul. Konińska 61 


E 

Edelszein Ignacy (1889 — 1914) prow , 
Warszawa, ul. Marszałkowska 81, 
m, 42 

Egierszdorff Marian (1884 — 1928) 
mgr, Warszawa, ul. Karolkowa 
22 24 

Ehrbar Antoni (1914 — 1936) mgr, 
Sopot, ul. Mickiewicza 21 
Ehrbar Antoni Jan (1868 — 1889) mgr. 

Sopot, ul. Mickiewicza 21 
Ehrbar Maria (1914 — 1936) mgr, So- 
pot, ul. Mickiewicza 21 
Ehrenkreutz Zygmunt (1895 — 1926) 

mgr. Biała Pódl., ul. Warszaw- 
ska 2 

Ejbich Zoiia (1893 — 1918), Gdańsk- 
Oliwa, ui Witkiewicza 3 
Ejzerman Czesław (1895 — 1923) mgr, 
Strzemieszyce, pow będziński, ul. 
Warszawska 65 


Ekielski Józef (1897—1925), Socho- 
cin, pow. płoński. Apteka 
Ellert Henryk (1908 — 1934) mgr, Bia- 
łystok, ul. Knyszyńska 11 
Ellert Tatiana (1910 — 1935) mgr, 
Białystok, ul. Knyszyńska 11 
Ełżanowski Zbigniew Ludwik (1895 
—1935) prow, Włocławek, ul. Wa’* 
sławska 3 

Endraszka Józef (1906 — 1929) dr 
farm., Pułtusk, ul. Stare Miasto 7 
Ery chleb Jan (1887—1912) mgi, Po- 
ronin, ul. Kasprowicza 4 
Estkowski Mieczysław Telesfor (1883 
— 1909) prow. Chorzów, ul. Wol- 
ności 22 

Eubig Karol Narcyz (1882 — 1909) 
prow , Pułtusk Rynek 16 


F 


Fabeau Zofia (1893—1923) prow 
Zakopane, ul Kościuszki 8 
Faber Anna (1899 — 1931) prow., Ryb- 
nik, ul. Sobieskiego 4 
Fabicki Jan (1889 — 1913) prow.. War- 
szawa, pl Wilsona 6 


Fabiszewska Aleksandra (1894- 
1916) prow., Zakroczym, ul. Wai- 
szawska 18 

Falk-Sward Bronisława (1912 — 1934) 
mgr, Wrocław, ul. Puławskiego 1u 


669 670 


flrm OEI4C - book-olds.ru Parbiszewski 


FAR M ACEUCI 


Follprecht 


Farbiszewski Walery (1885 — 1929) 
prow., Zabrze, ui 3 Maja 11 
Faworski Walerian Wiktor (1882 — 
1912) prow., Międzyrzecz woj. po- 
znańskie, os. Reymonta 3a 
Ferber Michał (1909 — 1946) mgr, 
Międzylesie Śl., pl. Wolności 17 
Fedkowicz - Hordyńska Krystyna 
Wanda (1913 — 1935) mgr. Zakopa- 
ne, ul. Witkiewicza 3 
Fedorowicz Ludwik Arkadiusz (1882 
—1914) prow., Włodawa, ul Pił- 
sudskiego 49a 

Feier Maria Wanda Adela (1897 — 
1921) mgr, Rzeszów, ul. 3 Maia 7 
Fellcki Tadeusz Łucjan (1890—1919) 
prow., Rogów, pow Żnin 
Fenerstein Józef (1896 — 1932) mgr. 
Brzeg, ul. Krótka 6 
Fengler Antoni Henryk (1893 — 1926) 
mgr, Kobylin, ul. Długa 71 72 
Fereneowicz Władysław Roman (1889 
—1917) prow., Środa Śl., pl. Wol- 
ności 34 

Feresztein Eugeniusz (1895—1925) 
mgr, Grójec, ul. P. O. W. 11, m 7 
Feret Tadeusz Jan (1910—1945) mgi. 

Gliwice, ul. Nasyp 4 
Ferlak Kazimiera (1905—1930) mgr, 
Chrzanów, Al. Lenina 58 
Feuer Edmund (1910—1933), Elbląg, 
ul. Królewiecka 123 
Fey Jerzy Eugeniusz Maurycy (1903 
—1932) prow., Waiszawa. ul. Zwy- 
cięzców 33, m. 4 

Fey Zygmunt Jan (1888—1924) 
prow., Siedlce, ul. Starowiejska 
3, m. 1 

Ficek Jan (1889—1913), Pszczyna, 
woj. Śl. Dąbrowskie 
Fiebig Adolf (1909—1935) mgr. Żer- 
ków, Rynek 3 

Fijałkowska Anna Danuta (1914 — 
1937) mgr, Ruda Pabianicka, ul. 
Świętojańska 12 

Fijałkowska Jadwiga (1907 — 1927) 
mgr, Łódź, ul Andrzeja 5 

67 1 


Filawski Ludwik Jakub (1891—1931) 
prow., Kielce, ul Zdrojowa 20 
Filemonowicz Adam (1898 — 1928) 

mgr, Kraków, ul. Bandurskiego 44 
Filemonowicz Anna (1911 — 1935) mgr 4 
Kraków, ul. Bandurskiego 44 

I* ilemonowicz Julian (1889—1917) 

prow., Międzybórz, woj. wrocław 

jsKie, apteka 

Filipowicz Jozefa (1904 — 1934), Mmsk 
Maz., ul. Górna 1, m. 6 

Fink-1 mowicki Czesław (1896 — 1928) 
prow., Gdańsk- Wrzeszcz, ui. Pmew- 
skiego 7, m. 2 

l irkowski Feliks (1882 — 1921) mgi, 
Bodzentyn, pow. kielecki 
Fischbach Zdzisław Henryk (1885 — 
), Września, ui. Sienkiewicza 20 
Fiszer Anna (1918 — 1941) mgr, Gu 
wice Sosmca, ul. Sikorskiego 72 
fritkał Marian Remigiusz (1876 - 
1904), Sopot, ul. Buwa pou 
Płowcami 50 

łizko Fanni Felicja (1908 — 1934) 
mgr, Szklarska Poręba, ul. Ro- 
kossowskiego 594 

Fleige Aleksander (1888 — 1921) 
prow., Kępno, woj. poznańskie 
Heischer Janusz (1904 — 1930) mgi. 
Głuszyca, ul. Grunwaldzka 32 
Flinowska Irena Kazimiera (1909 — 
1933) mgr, Rozan, woj. warszaw- 
skie 

Flisar Ignacy (1909 — 1935) mgr, 
Świeradów Zdrój, ul. Sienkiewi 
cza 456 

Flisowska Maria Helena (1915 — 1938) 
mgr, Bytom, ul. Oświęcimska 6a 
Florczak Szczepan (1894 — 1926) mgr, 
Poznan, ul. Kilińskiego 11, m. 6 
Fojutowska Zofia Anna (1911 — ), 

Poznan, ul. Józefa 3, m. 8 

Follprecht Franciszek Józef Rudolf 
Hilary (1892 — 1918) mgr, Kraków, 
ul. Zamojskiego 18, m. 2 

672 


flrm OEI4C - book-olds.ru Foltyńska FARMACEUCI Gaj 


Foltyńska Zofia (1890—1918) mgr 
Tuchów, Rynek 15 
Franka Bogusława (1909 — 1934) mgr, 
Leszno, ul. Słowiańska 9 
Franke Emil (1887—1914) prow , 
Tomaszów Lub., ul. Lwowska 51 
Frankowska Wacława Wiktoria 
(1909—1933) mgr. Warszawa, ul. 
Oczki 6, m. 45 

Frąckowiak Eleonora (1901 — 1930) 
mgr, Gliwice, ul. Chorzowska 32, 
m. 3 

Frączak Marian (1901 — 1923), Łódź, 
ul Radwańska 10, m. 4a 
Frączak Anna Antonina (1917 — 1945) 
mgr, Kraków, ul Wielopole 14, 
m. 2 

Friedman Zygmunt (1907 — 1934) mgr. 
Szczecin, ul. Boi. Śmiałego 20 
Frister Marian (1890 — 1916) mgr, 
Kraków, ul. Wrześińska 9, m. 4 
Fristerowa Franciszka (1902 — 1925) 
mgr, Kraków, ul. Wrześińska 9, 
m 4 

Fronckiewicz Halina (1900 — ) 

prow., Legnica, ul. Sądowa 8 
Frost Tomasz Józef (1884 — 1914) 
prow.. Ujście, pow Chodzież, Sta- 
ry Rynek 17 


Frostowa Zofia Leonia (1898 — 1934) 
prow.. Ujście, Stary Rynek 17 

Frochlich Paweł Piotr (1889—1922) 
prow , Radlin II, woj. śl. -dąbrow- 
skie, ul. Chrobrego 43 

Fruedlein Adam Wiktor (1889 — 1914) 
mgr, Kraków, ul. Starowiślna 23 

Frydrychowicz Maria Wanda (1909 
— 1933) mgr, Warszawa, ul. Kor- 
saka 24, m. 4 

Frydrychson Jadwiga (1900 — 1928) 
prow.. Lublin, ul. Sądowa 4, m. 11 

Frysztacka Halina Romana (1905 — 
1935) mgr, Ćmielów, pow. opatow- 
ski, ul. Sandomierska 20 

Fuchsa Zygmunt (1901 — 1945) mgr, 
Kraków, ul. Retoryka 14 

Furmanek Cecylia (1912 — 1938) mgr. 
Łódź, ul. Wólczańska 67, m. 5 

Furmaniuk Ignacy Witold (1910 — 
1934) dr farm.. Ziębice, Rynek 17 

Furmańska Anna Marta (1915 — 1945) 
mgr, Kraków, ul. Smoleńsk, 27, 
m. 7 

Fusek Wiesław (1912 — 1938) mgr, 
Biecz, pow Gorlice, ul. Piłsud- 
skiego 38 Gabrych Maria (1915—1945) mgr, 
Świdnica, pl. Wojska Polskiego 1 
Gabrylewicz Władysław (1879—1910) 
prow., Białystok, ul. Majowa 2 
Gabrylówna Wanda (1915 — 1937) 
mgr, Oświęcim, ul. Krakowska 28 
Gackowa Janina Zofia (1914 — 1936) 
mgr, Kraków, ul. Grunwaldzka 10, 
m. 6 

Gaduszowa Wiktoria (1913 — 1936) 
mgr, Głogów, ul. 10 Maja 7 

673 

Spis lekarzy 22 


Gadzińska Wanda Jadwiga (1910 — 
1931) prow., Wołomin, ul. Powstań- 
ców 5. m. 7 

Gadziński Juliusz Jarosław (1894 — 
1930) mgr, Białogard, Pomorze Za- 
chodnie, .ul. Świętochowskiego 30 

Gaertig Pelagia (1893 — 1918) prow., 
Bochnia, ul. Kaz. Wielkiego 6 

Gaj Roman (1904 — 1931) mgr, Krzyz, 
ul. Szkolna 3 

674 


flrm OEI4C - book-olds.ru Gajdas 


Gessner 


FARMACEUCI 


Gajdas Emil (1879—1910) mgr, Ra- 
dzionków, woj. śl.-dąbrowskie, 
Apteka Laura 

Gajewska Maria zob. Piotrowicz- 
Gajewska 

Całas Bronisław (1911 — 1938) mgr, 
Bielsko, ul. Partyzantów 39 
Galiński Jan (1878 — 1908) prow., 
Szamotuły, Rynek 48 
Galiński Leon (1908—1931), Tczew, 
ul. Kopernika 4 

Galach Feliks (1889 — 1915) mgr, So- 
kołów Pódl., ul. L’powa 3 
Gałecka Ludomira (1915 — 1938) mgr, 
Szamotuły, Rynek 48 , 

Galkiewicz Maria Waleria (1888 — 
1922) mgr, Czarny Dunajec 
Gałłowa Julia (1914 — 1935) mgr. 
Warszawa, ul. Ratuszowa 7/9, 
m. 14 

Gano Stanisław (1903 — 1938) mgr, 
Warszawa, ul. Tamka 4, m. 16 
Gantkowski Witold (1904 — 1932) 
prow., Gniezno, ul. Fama 1 
Gańcza Edmund Stefan (1908 — 1937) 
prow., Zabrze, ul. Wolności 319 
Gańcza Tadeusz Bogdan (1910 — 1936) 
mgr, Cieszyn, ul. 3 Maja 13 
Gańska Halina Bronisława (1911 — 
1933), Łódź, ul. Sosnowa 30, m. 22 
Garbaczewski Jan Antoni (1895 — 

1928) prow., Sosnowiec, ul. Sien- 
kiewicza 9 

Garbalski Kazimierz (1894 — 1929) 
prow., Bychawa, woj. lubelskie 
Garcewicz Stefania (1914 — 1932), 
Łódź. ul. Andrzeja 46, m. 5 
Gardulski Tadeusz Adam (1899 — 

1929) mgr Mielec, ul. Legionów 1 
Gardziel Włodzimierz (1893—1922) 

mgr, Dębica, woj. Rzeszów 
Gardzielowa Jadwiga (1898—1931), 
Dębica, woj. Rzeszów 
Garlicka Janina (1913—1946) mgr, 
Hrubieszów, ul. Szpitalna 8 
Garstecki Wincenty (1892 — 1919) mgr, 
Sieraków 


Gattly-Kostya! Marek Stanisław (1886 
— 1918) dr fil., Kraków, ul. Ło 
bzowska 59, m. 3 

Gawdzikowa Maria Alina (1911 — 
1934) mgr. Lub in, ul. Weteranów 32 
Gaweł Jan (1884—1930) mgr, Grójec, 
ul. Warszawska 7 

Gawędzki Marian Stanisław (1895 — 

1930) mgr, Warszawa-Bielany, *ul 
Szregera 14, m. 3 

Gawlik Jerzy (1889—1920) mgr. Je 
lenia Góra, ul. Obrońców 16 
Gawrońska Jadwiga (1910 — 1933) 
mgr, Jutrosin, Rynek 7 
Gawrych Halina (1911 — 1939) mgr, 
Słupca, pow. Konin, ul. Warszaw- 
ska 53 

Gąsecki Jan (1900 — 1927) mgr, War 
szawa, Al. Niepodległości 158 
Gąsecki Mateusz Adolf (1868 — 1893) 
prow., Podkowa Leśna, ul. Mo- 
drzewiowa 2 

Gąsecki Paweł Włodzimierz (1893 — 

1931) prow., Częstochowa, Al 
N. M. Panny 1 

Gąsowski Jan (1884—1912) mgr. 

Mińsk Maz., ul. Warszawska 62 
Gąsiorowski Kazimierz Zefiryn ( 

— 1913) prow., Pułtusk, ul. Ko 
ściuszki 163 

Gdowska Romana (1910—1933) prow.. 

Wrocław, ul. Kilińskiego 34 
Gebhardt Henryka Józefa Antonina 
(1897 — 1918) mgr, Kraków, ul. Ka- 
waleryjska 6, m. 6 
Gendera Stefan (1912—1937) mgr. 

Zbąszyn, Rynek 4 
Gerlich Elisabeth (1916 — 1941), Ka- 
mienna Góra, ul. K. Miarki 20 
Gerson Samuel (1891—1916), Łódź. 

ul. Zawadzka 29, m. 5 
Gębski Andrzej (1885 — 1912) mgr, 
Tarnów, ul. Skargi 8, m. 5 
Gerner Rozalia (1903—1927) mgr, 
Kraków, ul. Mitery 11, m. 9 
Gessner Jan Witold (1886 — 1916) 
mgr, Warszawa, ul Stalina 39, 
m. 16 


673 


676 


flrm OEI4C - book-olds.ru Gibałowa 


FARMACEUCI 


Goldhaar 


Gibałowa Janina Helena (1907 — 
1930) mgr, Jaworzno Bory, ul. Ko- 
lejowa 29 

Gibkówna Stefania Cecylia zob, Wo- 
łoszyńska-Gibkówna 
Giebień Bolesław (1891 — 1930) mgr, 
Siedlce, ul. Ogińskich 33 
Giecewicz Józef (1889 — 1932) mgr, 

Gdańsk, ul. 3 Maja 25 
Giedroyć Bohdan (1884 — 1913) prow., 
Wolin, ul. Żymierskiego 4 
Gierałtowski Cyprian Nikodem (1863 
— 1889) prow., Kielce, ul. Koper- 
nika 7 

Giziński Mieczysław (1906 — 1931) 
mgr, Otwock, ul. Cybulskiego 14 
Giżewski Dyonizy (1916 — 1945) mgr, 
Gniezno, ul. Park Kościuszki 6, 
m. 2 

Glatsch Jadwiga (1893 — 1920) mgr, 
Kraków, ul. Czysta 12 
Glinka Jan (1882 — 1914) prow.. Je- 
lenia Góra, ul. Wyczółkowskiego 12 

m. 6 

Gloc Ida (1906—1930), Łódź. 

Gloger Władysław Tomasz (1884 — 
1916) prow, Olsztynek, ul Cho- 
pina 1 

Gładkowska Zofia Ludmiła (1908 — 
1934) mgr, Częstochowa, Al. N. M. 
Panny 8, m. 52 

Głodkiewiczowa Elżbieta Janina 

(1908 — 1933) mgr, Kraków, ul. Św 
Tomasza 22, m. 16 
Głodowski Ludwik (1892—19191 
mgr, Biały Kamień, ul. Traugutta 100 

Głowacka Jadwiga (1910 — 1935) mgr, 
Szczecin, ul. 5 Lipca 7, m. 2 
Głowacka-Kałuża Józefa Jadwiga 
(1902 — 1927) mgr, Nowy Rember- 
tów, ul. Jagiełły 14 
Głowacka Wanda Helena zob. Vin- 
cenz-Głowacka 

Głowacka Zofia Romana (1914 — 
1947) mgr, Sosnowiec, ul. Stalina 19 

677 


Głowacki Witold Włodzimierz (1909 
— 1932) mgr, Poznań, ul. Daszyń- 
skiego 61, m. 5 

Głuchowska Ludmiła Maria (1907 — 
1931) mgr. Łódź, ul. Tkacka 6, 
m. 2 

Głuchowska Wanda Bronisława 

(1901 — 1924) mgr. Warszawa, ul 
Pogonowskiego 9 

Głuchowski Włodzimierz (1904 — 1932) 
mgr, Łódź. ul. Tkacka 6, m 2 
Głuchowski Zdzisław (1908 — 1932) 
mgr, Łód/, ul. Tramwaiowa 3, m. 8 
Gnatowska Danuta Hanna Józefa 
Zofia (1911 — 1933) mgr. Warszawa, 
ul. Kordeckiego 31, m. 6 
Gnatowska Hanna Zofia (1910—1935) 
mgr, Rzeszów, ul. Hetmańska 17 
Gnatowska Janina (1838 — ), 

prow., Sompolno, pow. Koło, Ry- 
nek 4 

Gniatczyński Marian (1886 — 1912) 
prow., Skalmierzyce Nowe, ul. 
Hallera 1 , 

Gniłka Jerzy (1913—1937) mgr. Łódź, 
ul. Srebrzynska 73, m. 34 
Gobiec Edward Idzi (1886 — 1911) 
prow., Warszawa, ul Piusa 47 
Gobiec Kazimierz Edward (1918 — 
1946) mgr, Warszawa, ul. Piusa 47, 
m. 3 

Godet Aleksander Julian (1876 — 
1910) mgr. Warszawa ul. Żuliń- 
skiego 5, m. 7 

Godlewski Marcin (1890 — 1913) mgr, 
Kraków, ul. Odrowąża 16, m. 4 
Godło wska Maria Wanda (1910 — 
1923) mgr, Gdynia, ul. Olsztyń- 
ska 21b 

Godziszewska Jadwiga (1919 — 1946) 
mgr. Łódź, ul. Drewnowska 15 
Godziszewski Izydor (1892—1914) 
prow., Olszyny, ul. Żymierskie- 
go 2 

Goldhaar Jan Teodor (1881 — 1910) 
prow., Ostrów Maz., ul. Piłsud- 
skiego 14 

676 


flrm OEI4C - book-olds.ru Goldman 


Grobicka 


FARMACEUCI 


Goldman Janina (1923—1945) prow., 
Legnica, ul. Kasprowicza 76 
Goldzina Gitla (1900—1930) prow.. 
Lodź, ul. Zawadzka 29, m. 5 
Golec Irena (1908 — 1931) mgr, Sędzi- 
szów, pow. jędrzejowski 
Golec Leon Witold (1908—1937) mgr, 
Sędziszów, pow. jędrzejowski 
Goiła Paweł (1890 — 1922) prow., Li- 
pmy, pow. katowicki, ul. Czerwo- 
nej Armii 14 

Gołaszewska Halina (1907 — 1929) 
mgr, Grajewo pi. Kilińskiego 13 
Gołaszewski Edmund (1893 — 1916), 
Warszawa, 

Golaszowa Helena Agata (1911 — 1935) 
mgr, Mińsk Mazow , ul. Warszaw- 
ska 62 

Gołąb Marta (1906 — ), Toruń, 

ul. Prosta 20 

Gołębiowski Stanisław (1879 — 1910) 
prow., Ostrów Maz., ul. Batorego 2 
Gonera Marian (1898 — 1927) mgr, 
Radziejów, Rynek 26 
Gornowska Bajła zob. Lew-Gomow- 
ska 

Gorzkowa Maura (1883 — 1909) mgr, 
Szprotawa, ul. Stalina 1 
Górecka Bronisława (1908 — ), 

Bydgoszcz, pl. Poznański 5, m. 11 
Górecka Joanna Marla (1916 — 1946) 
mgr. Warszawa, ul. Dalberga 5, 
m. 5 

Górbieł Janina Wanda (1894 — 1918) 
mgr. Żarnowiec ^Pilicą, Rynek 
Górbieł Stefan Kazimierz (1885 — 
1913) prow., Suchedniów, pow. kie- 
lecki, ul. Bodzentyńska 26 
Górnicki Bronisław (1885 — 1908), 
Zakrzówek, pow. Kraśnik 
Górska Barbara (1902 — 1928) mgr, 
Śrem, ul. Rynek 5 
Górska Barbara Lucyna (1920 — 
1947) mgr, Warszawa, ul. Żelazna 
18, m. 13 

Górska Eugenia Maria (1899 — 1918), 
Warszawa, ul. Ząbkowska 16, m. 20 

679 


Górska Maria Julia (1910 — 1937) 
mgr, Nadarzyn, gm, Mlochów, Ry- 
nek 35 

Górski Karol (1882 — 1909) prow.. 
Krosno, ul. Chrobrego 30 
Górski Tadeusz (1895 — ), osada 

Jadów 

Górski Wacław (1889 — 1921) mgr, 
Stężyca k /Dęblina 

Górski Zdzisław (1921 — 1947) mgr. 
Warszawa, ul. Śniadeckich 8, m. 10 
GSttinger Franciszek Gaweł (1873— 
1894) mgr, Bochnia, ul. Oracka 7 
Grabowska Eugenia Julia zob. Ko- 
walczyk-Grabowska 
Grabowska Halina (1911 — 1937) mgr, 
Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 59, 
m. 7 

Grabowska Maria Magdalena Teodo- 
ra (1908 — 1936) mgr, Świdnica, ul. 
Jagiellońska 21, m. 7 
Grabowski Witold Adam Bogdan 
(1909 — ), Słubnice n/Odrą, ul 

Ai mu Czerwnnej 13 
Graczyk Józef (1907 — 1934) mgr, 
Kluczborek, ul. Bieruta 17 
Graczykowa Aniela (1911 — 1932), 
Płock, ul. Misjonarska 8 
Grajewska Stanisława Julia (1911 — 
1934) mgr. Szczecin, ul. Siemiradz 
kiego 14 

Gramse Albin (1887 — 1919) prow., 
Swarzędz, pow. poznański, Ry- 
nek 16 

Gramski Kazimierz Hieronim (1887 
— 1913) mgr, Radymno, ul. Piłsud- 
skiego 5 

Gramza Józef (1907 — 1931), Włochy, 
ul. Wrońskiego 8T0 
Gregorowicz Zygmunt (1885 — 1913) 
prow., Bojanowo, Rynek 29 
Greń Stanisława (1917 — 1940) mgr, 
Bytom, ul. Wolności 11 
Grobicka Helena zob. Cybulska. 
Grobieka 

6S0 


flrm OEI4C - book-olds.ru Grochowska 


farmaceuci 


Grzegrzółka 


Grochowska Alicja Hanna (1912 
1936) mgr, Ząbkowice, pow. będziń- 
ski, ul. Będzińska 9 
Grochowska Jadwiga (1903 1928) 

mgr. Łódź, ul. Andrzeja 7, m. 14 
Grochowski Lucjan Tomasz (1889 
1917) prow., Ożarów, ul. Mickie- 
wicza, Apteka 

Grochowski Włodzimierz (1881—1909) 
prow., Ząbkowice, pow. będziński, 
ul. Będzińska 9 

Grodek Jan (1870—1897) prow., Nie- 
szawa, ul. 3 Maja 1 
Grodzki Feliks (1863—1890) prow., 
Turobin, pow. Krasnystaw 
Grodzki Józef (1889—1925) mgr, Gdy- 
nia, ul. Morska 137 
Grodzki Włodzimierz (1920 — 1947) 

mgr, Poznań, ul. Swarzędzka 9 
Groele Irena (1900— ), prow, 

Katowice-Wełnowicc, ul. Kościusz- 
ki 26 

Gromkowa Jadwiga Maria (1911 — 

1934) mgr, Iwonicz Zdrój, „Bri- 
stol 14 

Grosman Anna Sabina (1910 — 1931). 

Łodz, ul. Księży Młyn 6, m. 3 
Gross Adolf Aleksander (1916 — 1946) 
mgr. Btdsko, ul. Żukowa 2. m. 5 
Grossowa Helena (1899 — 1921) mgr, 
Wrocław, u> S/czy tnicka 25 
Groszek Józef Franciszek (1899 — 
1922), Nowy Sącz, ul. Długosza 8 
Groten Anastazy (1872 — 1893) mgr, 
Przemyśl, ul. Dworskiego 17 
Grottger Artur Ferdynand (1874 — 
1900) mgr, Kołaczyn, Rynek 27 
Gruber Maria Aniela (1900—1922) 
mgr. Kraków, ul. Komorowskiego 
7, m 5 

Grubiński Mieczysław Jerzy (1890— 
1929) prow., Włochy, ul. Łuki Ma- 
łe 14, m. 5 

Gruchałska Zofia Janina (1910 — 
1939) mgr, Warszawa, ul. Obozo- 
wa 71, m. 42 

Gruchniaska Henryka (1906 — 1930) 
prow., Września, pl. 1 Maja 11 

681 


Grudniewiczowa Maria (1897 — 1921) 
prow., Warszawa, ul. Czerwonego 
Krzyza 12 

Grudowska Helena Kazimiera (1910 
— 1931) prow. Warszawa, ul. Sta- 
lowa 4, m. 28 

Grudzińska - Kalinowska Eufemia 
(1895 — 1921), Głuchołazy, pow. 
nyski, ul. Stalina 15 
Gruhn Helena (1907—1931), Łódź, ul. 
Przędzalniana 4 

Grunwald Zofia Łucja (1912 — 1934) 
mgr. Warszawa, ul. Stanisława 
Augusta 30, m. 4 

Gruszczyński Jan Józef (1899 — 1926), 
Karłowice, pow. katowicki, ul. So- 
bieskiego 20 

Gruszczyński Jerzy (1893 — 1926) 
mgr, Łagów, pow. opatowski, ul. 
Kielecka 7 

Gruszczyński Tadeusz Mieczysław 
(1879 — 1910) prow., Alwernia, pow. 
chrzanowski 

Gruszta Andrzej Józef (1867 — 1896) 
piow., os. Dobre. Rynek 
Griinhauł Róża (1898—1921) mgr., 
Kraków, ul. Św. Sebastiana 22, 
m. 3a 

Gry gier Adolf Aleksander (1884 — 
1911) prow.. Warszawa, ul. Wik- 
torska 6, m. 3 

Gryszczuk Eugenia (1908 — 1935) 
mgr, Zawiercie, ul Fabryczna 13 
Grząba Stanisław (1899—1928) mgr, 
Żyrardów, ul. 1 Maja 20 
Grzegdala Anna (1916 — 1946) mgr. 
Warszawa, ul. Smolna 10, m 38 
Grzegorzewski Jan (1872 — 1898) 
prow., Włochy, ul. Piłsudskiego 14 
Grzegorzewski Józef Franciszek 
(1883 — 1914) prow., Łódź, ul. Ki- 
lińskiego 73, m. 3 
Grzegorzewski Ludwik (1887 — 1910), 
Orla na Pod ł asiu, woj. białostockie 
Grzegrzółka Jadwiga (1908 — 1929) 
mgr. Warszawa, ul. Tamka 45a, 
m. 5 

682 


flrm OEI4C - book-olds.ru Grzymałtówna 


FARMACE UCI 


Gzowska 


Grzymałtówna Jadwiga (1895—1917), 
Chwaliwa, pow Wolsztyn 
Grzesiowa Zofia (1907—1931) mgr, 
Wadowice, Rynek 12 
Grzeszczakowa Alina (1907 — 1929) 

prow., Słupca, ul. Poznańska 13 
Grzeszkiewicz Bolesław (1898 — 1929) 
mgr, os. Okrzeja, pow. Łuków 
Grzeszkiewicz Ludwik (1887 — 1916) 
prow., Ziębice, Rynek 17 
Grzyb Tadeusz Franciszek Józef 
(1883 — 1908) prow., Kraków - Dę- 
binki, ul. Ks. Marka 1 
Grzybalowa Maria Stefania (1915 — 
1938) mgr, Kielce, ul Chęcińska 
11, m. 2 

Grzybowska Maria (1894 — 1921) 
mgr, Kraków, ul. Smoleńsk 23, 
m. 17 

Grzybowski Stanisław (1882 — 1907), 
Bielawa, pl. Wolności 158 
Grzybowski Stanisław (1893 — 1919), 
Grodzisk Maz., ul. Harcerska 20 
Grzybulska Wanda Elżbieta (1883 — 
1928) mgr, Baranów, woj rzeszow- 
skie, Apteka 

Grzymałska Eugenia (1901 — 1931), 
Łódź, ul. Żubrowa 15 
Grzymała Feliks (1872—1897) prow., 
Warszawa, ul. Wileńska 5, m. 12 
Gurwicz Róża (1910 — 1932) prow.. 
Bielawa, ul. Wolności 41 
Gutowski Stanisław (1877 — 1907) 
prow., Płońsk, ul. Płocka 62 
Guziewicz Lubow (1906 — 1933) mgr. 
Łódź, ul. Narutowicza 35, m. 8 
Grzywacz Zofia Helena (1918 — 1946) 
mgr, Kraków, pl. Szczepański 2, 
m. 16 

Gubarewska Irena (1916 — 1938) 
mgr, Warszawa ul 6 Sierpnia 
33 '35. m. 6 


Gulczyński * Józef Antoni (1895— 
1924) prow., Gościeradów, pow. 
Kraśnik 

Gulińska Janina (1884—1912) prow.. 
Zwierzyniec, woj. lubelskie 

Gulmantowicz Stanisław (1885 

1931) prow.. Warszawa, ul. Wa- 
welska, Domki Fińskie YIII/12 
Gundelachowa Kazimiera (1908 — 
1931) mgr. Łódź, ul. Wileńska 12 
Gurgułowa Janina Maria (1913— 
1938) mgr, Wieliczka, ul. Sienkie- 
wicza 14 

Gustowska Zofia (1902—1928) prow., 
Warszawa, ul. Żurawia 2, m. 32 
Gustowski Tomasz Antoni Józef 
(1876 — ) prow., Pyzdry, pow. 

Konin, Apteka 

Gutkowska Maria (1907 — 1929) mgr, 
Włocławek, ul. Św. Antoniego 23, 
m. 5 

Gutkowski Adam Andrzej (1903— 
1929) mgr, Włocławek, ul. Św. An- 
toniego 25 

Gutowski Tadeusz (1889 — 1914) 
mgr. Nowy S^cz, ul. Długosza 59 
Gutowski Wacław (1907 — 1929) mgr, 
Płońsk, ul. Płocka 62 
Guzowski Tadeusz Jaremj (1912 — 
1946) mgr, Lębork, ul Gdańska 
-117 

Guzy Barbara (1913—1937) mgr, Ży- 
rardów, ul, Wysockiego 1 
Giinhel Janina Apolonia (1918 — 
1946) mgr, Gdańsk - Wrzeszcz, 
Al. Wojska Polskiego 16, m, 3 
Guntnerowa Zofia Maria (1893 — 
1916) mgr, Kraków, ul. Smoleńsk 
19, m. 5 

Gzowska Wanda Zofia (1903 — 1927) 
mgr. Gliwice, ul. Mickiewicza 65a 


683 


684 


flrm OEI4C - book-olds.ru Haberlau 


FARMACEUCI 


Herman Haberlau Gustaw Henryk (1870 — 
1896) prow., Lublin, ul. Lubomel- 
ska 8a 

Habrowski Micha! (1888 — 1909) 
prow., Wałbrzych, ul. Moniuszki 16 
Habrowski Stanisław Leonard (1894 
— 1931) prow., Kamienna Góra, 
ul. Dworcowa 3 

Hacaga Zofia (1915 — 1939) mgr. Ka- 
mienica, pow. bielski. Olsz. G. 33 
Hacirki Ferdynand (1894 — 1929) 
prow., Sanniki, pow. Gostynin 
Hackstock Arnold (1891 — 1914) mgr, 
Oleśnica, Rynek 

Hackstock Róża (1891 — 1914) mgr, 
Oleśnica, Rynek 

Hadziewicz Helena Janina (1900 — 
— 1928) mgr. Warszawa, ul. Dobra 
7, m. 14 

Hajdamowicz Julian (1883—1921), 
Bydgoszcz, ul. 3 Września 8 
Hajduska Alfred Robert (1875 — 
1898) dr fil., dr inż. chemii, Mię- 
dzylesie Śląskie 

Haładewicz Danuta Elżbieta (1913 — 
1936) mgr, Kraków, ul. Sienkie- 
wicza 9, m. 12 

Hamburg Zofia Maria (1901 — 1923) 
prow., Głogówek, woi. śl. dąbrow- 
skie, ul. Zamkowa 1 
Hamerla Maria (1905 — 1934) mgr, 
Groszowice, pow. Opole 
Hamerla Nadzieja (1910 — 1935) mgr, 
Białystok, ul. Elektryczna 6, 
m. 4 

Hamerska Ewa (1912 — 1946) mgr, 
Poznań, ul. Saperska 43 
Hanelt Józef (1905 — 1931) mgr, Byd- 
goszcz, ul. Dworcowa 48 

685 


Harakowa Felicja (1908 — 1932), Łódź, 
ul. Piotrkowska 24, m. 22 
Harasimowicz Maria (1887 — 1907) 

prow,, Strzegom, ul. Górska 4 
Harych Helena (1916 — 1947) mgr, 
Łódź, ul. Magistracka 13, m. 8 
Hasińska Irena Maria (1905 — 1929) 
mgr, Unisław pow. Chełmno 
Hefner Anna Tekla (1907 — 1929) 
mgr., Bobowa, pow. Gorlice 
Heinowa Jadwiga (1905 — 1927) mgr, 
Bochnia, ul. Solna Góra 14 
Heinrich Władysław Henryk (1892 — 
1921) mgr. Ryki, pow. Garwolin 
Hejnot Pius (1893—1927) mgr, Wro- 
cław, ul. Traugutta 57/59 
Ilellichowa Stefania (1904 — 1929) 

mgr, Koło, ul. Sienkiewicza 16 
Hełmska Janina (1909 — 1931) mgr. 
Tarnowskie Góry, Rynek 5 
Hempel Maria (1912—1937) mgr, Ka- 
lisz, ul. Dobrzecka 5 
Henkel Halina Wanda (1906 — 1929) 
mgr. Środa, ul. Limanowskiego 3 
Ilenoch Jan Kazimierz (1887 — 1912) 
mgr, Kraków, ul. Syrokomli 24 
nenoch Maria Joanna Wanda (1912 
— 1937) mgr, Kraków, ul. Syro- 
komli 24 

Herbowy Julian (1906 — 1933) prow., 
Wrocław, ul. Polna 14, m. 3 
Herdan Aleksander (1886 — 1930) 

mgr, Kielce, ul. Hoża 15 
Herde Franciszek Wojciech (1883 — 
1910) prow., Siemianowice, pow. 
katowicki, ul. Bytomska 17 
Herman Sabina Stanisława (1912 — 
1940) mgr, Częstochowa, ul. 7 Ka- 
mienic 17, m. 7 

686 


flrm OEI4C - book-olds.ru Hermanowska 


Huszar 


FARMACEUCI 


Hermanowska Waleria Władysława 
— zob. Jastrzębiec-Hermanowska 
Hermanowski Wincenty (1875 — 1902) 
prow., Bielsk Pódl., Apteka 

Hetperowa Anna Józefa (1903 — 1925) 
mgr, Muszyna, ul. Piłsudskiego 98 
Hirner Stefan Jan (1896 — 1931) 
prow,, Łódź, ul. Karolewska 48 

Hiszpański Józef Jan (1394 — 1928) 
prow.. Łódź, ul. Kilińskiego 48, 
m. 28 

Hlebowicki Stefan (1909 — 1936) mgr, 
Radków, pow. Kłodzko 

Hodbod Józef Franciszek (1870 — 
1891) mgr, Grybów, ul. Kolejowa 
392 

Hodbod Walenty Franciszek (1900 
— 1927) mgr, Grybów, Rynek 7 

Hofbauerówna Ludmiła (1910 — 1933) 
prow., Kraków, ul. Mazowiecka 8, 
m. 5 

Hofman Janina (1896—1919), Mi- 
nówek, ul. Leśna 1, m. 4 
Hofman Janina (1919 — 1946) mgr. 

Wrocław, ul. Bisk. Nankiera 16 
Hoffman Tadeusz (1882—1909) prow., 
Poznań, ul. Niegolewskich 22. 
m. 10 

Hoffmannowa Helena (1917 — 1945) 
mgr, Toruń, Słowackiego 37, m. 7 
Holec Mieczysław Antoni (1888 — 
1918) mgr, Gdynia 

Holocher Alina Katarzyna (1906 — 
1930) mgr, Łagiewniki, pow. ka- 
towicki, kopalnia Wyzwolenie 
Hołdrowicz Wanda Zofia (1907 — 
1930), Łódź, ul. Sosnowa 11, m. 10 
Honory Stefan (1892—1919) prow.. 
Warszawa, ul. Dąbrowiecka 8, 
m. 3 

Horbatowski Ryszard Władysław 
(1923 — 1947) mgr, Warszawa-Okę- 
cie, ul. Bandurskiego 21, m. 30 

687 


Horbowy Zbigniewa Zofia (1903 — 
1926) mgr, Bronowice Małe, ul. 
II Brygady 10, m. 5 

Horczakowa Julia (1889 — 1916), So- 
kółka, ul. Sikorskiego 15 

Hordyńska Krystyna Wanda — zob 
Fedkowicz - Hordyńska 

Hornicka Zofia Władysława Janina 
(1915 — 1938) mgr, Kraków, ul 
Dietla 77, m. 20 

Horodko Maria (1899—1932) prow., 
Warszawa, ul. Czarnieckiego 18, 
m. 4 

Horodyska Romana Wacława (1905 
— 1934) mgr, Grodzisk Maz., ul. 
Kresowa 7 

Howikowicz Irena Józefa (1917 

1943) mgr Charsznica, ul. Mie- 
chowska 1 

Hryckiewicz Zofia (1908 — 1933) 
prow., Ostrołęka, ul Ogrodowa 5 

Ilryniewieka Eleonora (1906 — 1933) 
mgr, Miedziana Góra 90 

Hryniewiecka Jadwiga (1912 — 1938) 
mgr, Jędrzejów, ul. Kościelna 6 

Hubc Wiktor (1878 — ) os., Som- 

polno, pow. Koło, Rynek 4 

Hubel Juda Leib (1905—1932) mgr, 
Gliwice - Sośnica, ul. gen. Sikor- 
skiego 72 

Hubert Józefa (1909 — 1932), Ostrów 
WIkp., ul. Kolejowa 12 

Hukowski Marian Narcyz (1886 — 
1913) prow., Warszawa, ul. Skier- 
niewicka 16 '20, m. 9 

Hunert Zygmunt Jan (1907 — 1946) 
mgr, Mysłowice, ul. 1 Maja 4, m. 4 

Hunter Eugeniusz Andrzej (1888 — 
1912), Warszawa, ul- Piusa XI 
56, m. 3 

Huszar Zofia (1912 — 1937) mgr, Kra- 
śnik, ul. Zielona 22 

688 


flrm OEI4C - book-olds.ru Huzowa 


FARMACEUCI 


Jagiełłowicz 


Huzowa Maria (1906 — 1925) mgr 
Tarnowskie Góry, ul. Oświęcim- 
ska 12 

Hubner Aleksander (1891 — 1916) 

mgr. Warszawa, ul. Hoża 27a 
m. 19 


Ilecka Eugenia Lucyna — zob. Wił" 
czyńska-Ilecka 

Imiela Mieczysława Eugenia (1891 — 
1913) prow., Hrubieszów, ul. So- 
kalska 5 

Irzykowska Wanda Felicja (1909 — 
), Brzesko, Rynek Główny 
Isupow Janina Władysława (1908 — 
1935) mgr, Zamość, ul. Lubelska 15 
Iwanicka Rywa (1908 — 1934) mgr, 

Legnica, ul. Rycerska 16 


Jabłonowska Klaudia (1886 — 1907), 
Łapy, ul. Pierackiego 13 
Jabłońska Maria Ludwika (1921 — 
1942) prow., Gliwice, ul. Nowy 
Świat 25 

Jacewicz Antoni (1883 — 1907) prow., 
Ełk, ul. Wojska Polskiego 53 
Jachnowa Janina Maria (1909 — 
1932) mgr, Tarnów, ul. Skargi 1, 
m. 2 

Jackowska Julia (1897 — 1921) prow.. 
Warszawa, ul. Szeroka 14, m, 37 

689 


Hiitterowa Anna Urszula (1914 — 

1938) mgr, Zagoń, pow. Sanok 
Hytrek Hanna (1910 — 1932) mgr, 
Wyszków Apteka Jankowskiego 


Iwanow Eugenia (1913 — 1938) mgr. 

Łódź, ul. Jerzego 3, m. 3 
Iwanowska Ludmiła Wanda Cecylia 
(1915 — 1938) mgr, Korczyna. 
Apteka 

Iwanowski Julian (1888 — 1922) mgr. 
Warszawa, ul. Grochowska 256, 
m. 1 

Izydorczykowa Halina (1900 — 1925) 
mgr, Łódź, ul. Sienkiewicza 18 


Jacuńska Maria (1912 — 1935) mgr, 
Gdynia, pl. Konstytucji 5, m. 2 
Jagielski Bolesław (1895 — 1906), 

Markuszów, woj. lubelskie 
Jagiełło Kazimierz (1895—1922) mgr, 
Zabrze - Biskupice, ul. Bytomska 
80a 

Jagiełłowicz Krystyna (1917 — 1947) 
mgr, Sosnowiec, ul. Leszno 3 
Jagiełłowicz Marceli Antoni (1894 — 
1925) mgr. Warszawa, ul. Dahl- 
berga 5, m. 5 

690 


flrm OEI4C - book-olds.ru Jagiełłowicz 


Jankowiak 


FARMACEUCI 


Jagiełłowicz Wiesław (1915 — 1947) 
mgr, Sosnowiec, ul. Prosta 12 

Jagiełłowicz Zofia Donata (1908 — 
1925) mgr, Warszawa, ul Dahl- 
berga 5, m. 5 

Jagłarz Grażyna Anna (1918 — 1945) 
mgr, Kraków, pl. Matejki 5, m. 3 

Jagodziński Stanisław (1888 — 1926) 
mgr, Aleksandrów Kuj. ul. Sze- 
roka 1 

Jakimińska Jadwiga — znb. Cze- 
kańska - Jakimińska 

Jakłiński Tadeusz (1890—1921) rngr 
Katowice, ul. Rybnicka 61, m 7 

Jakubiec Helena (1919—1946) mgr. 
Warszawa - Bielany, ul. Lisow- 
ska 38, m. 3 

Jakubiec Zofia (1904 — 1930) mgr. 
Warszawa, ul. Klecze wska 109 111 

Jakubowska Anna Natalia (1909 — 
1933) mgr. Łódź, ul. Bednarska 26, 
m. 98 

Jakubowska Antonina Monika (1912 
— 1937) mgr. Jelenia Góra ul. 

3 Maja 24 

Jakubowska Janina Natalia (1908 — 
1932) mgr, Łodz, ul. Żeromskiego 
92, m. 1 

Jakubowska Janina Zofia (1894 

1928) pro w. Łódź, ul Browar- 
na 3 

Jakubowska Stanisława Julia (1893 
— 1924), Warszawa, ul Zaokopowa 
5, m. 21 

Jakubowski Edward (1882 — 1910) 
prow., Wschowa, ul. Jagielloń- 
ska 4 

Jakubowski Wincenty (1886—1934) 
dr farm,. Warszawa, ul Kaniow- 
ska 16 

Jamer Henryka Maria (1911 — 1937) 
mgr, Chodzież, ul. Kościuszki 4 

Jamrozikowa Maria Amelia Bogu- 
sława (1918—1942) mgr, Bytom, 
ul. Staszyca 5 


Janas Wojciech (1899—1930) mgr, 
Warszawa - Boernerowo, ul. Wol- 
ności 

Janaszewski Tadeusz Stanisław 
(1890 — 1924) prow., Świętochłowi- 
ce, pow katowicki, ul. Bytom- 
ska 8 

J ancełewiczowa Janina (1907—1930) 
mgr. Gdańsk - Oliwa, ul. Obroń- 
ców Westerplatte 35 
Janczewska Maria Irena (1912 — 
1939) mgr Kalisz, ul. Pułaskie- 
go 1/5 

Janczewski Julian (1904—1929) mgr, 
Kalisz, ul. Pułaskiego 1 
Janeczek Stanisław Tomasz Walery 
(1915 — 1940) mgr, Kozienice, wój- 
tostwo Poduchowne 15 
Janesina Józef (1891—1920) mgr, 
Gdynia, ul. Świętojańska 122 
Janicki Teodor Andrzej (1883—1909) 
prow.. Dąbrowa Górnicza, ul Kr 
Jadwigi 39 

Janicki Wacław (1912—1935) mgr, 
Gdynia, ul. 10 Lutego 5, m. 3 
Janiszewska Anna (1917—1938) mgr. 

Częstochowa, ul. Focha 4/6 
Janiszewska Danuta Irena (1912— 
1937) mgr, Inowrocław, ul. Ko 
ścielna 2 

Janiszewska Julia (1901 — 1931), Ale 
ksandrów, ul. 11 Listopada 90 
Janiszewski Jan (1885 — 1916) prow.. 

Bydgoszcz, ul, Chodkiewicza 27 
Janiszewski Mikołaj (1871 — 1900) 

prow., W arszawa-Łomianki, ul. 
Warszawska 49 

Janiszewski Stanisław (1885—1912) 

prow., Chojnów, pow. Ztotowia 
Jankiewicz Zygmunt (1888—1928) 

prow.. Warszawa, ul. Idzikowskie- 

go 39 

Jankowiak Irena Maria (1910 — 1936) 
mgr, Chorzów, ul. 3 Maja 1, m. 1 
Jankowiak Stanisław Florian (1907 
— 1935) mgr, Chorzów ,ul. 3 Maja 
1, m. 1 


691 


692 


flj"m OEI4C - book-olds.ru Jankowska FARMACEUCI Jaskólska 


Jankowska Halina Waleria (1904 — 
1930) mgr, Radom, ul. 1 Maja 16 
Jankowska Janina (1916 — 1947) mgr, 
Sopot, ul. Mieszka I 1, m. 3 
Jankowska Maria ( — 1925) mgr, 

Wawer, pow, warszawski, Al Pło 
wiecka 73 

Jankowski Edmund (1891 — 1915), 
Wawer, Al. Płowiecka 73 
Jankowski Edward (1894 — 1915). 

Płońsk, ul. Płocka 23 
Jankowski Jerzy Stanisław (1890 — 
1910) pro w.. Strzałkowo, ul. Kole 
jowa 10 

Jankowski Wacław Teodor (1895 — 
1923) prow,, Wąbrzeźno, Rynek 4 
Jankszówna Zofia (1913 — 1947) mgr. 

Poznań, ul. Focha 95, m. 7 
Janocza - Krasnowolska Aleksandra 
(1903 — 1935) mgr Gdańsk-Wrzeszcz, 
ul. Uphagena 7 

Janoszek Aleksandra (1919 — 1946) 
mgr, Brzesko, Apteka 
Janowicz Mieczysław (1881 — ), 

Warszawa, ul. Łomżyńska 8, m. 2 
Janowicz Wanda (1903 — 1930) mgr. 
Wrocław, ul. Boi. Krzywoustego 53 

Janowska Stanisława (1903 — 1931) 
mgr, Warlubie, pow. Swiecie 
Janson Maria (1913 — 1945) mgr. 

Łódź, ul. Szterlinga 20, m. 15 
Janusz Jan (1891 — 1917) mgr. Kra 
ków, ul. Krowoderska 74 
Janusz Józef Joachim (1883 — 1907), 
Nowe Miasto Lubawskie, ul. Sien- 
kiewicza 3 

Janusz Włodzimierz Zdzisław (1914 
— 1938) mgr. Stary Sącz, ul. Mo- 
rawskiego 1 

Januszewski Józef (1887 — 1932) 
prow., Drewmca, pow. gdański 
Januszkiewiczowa Kazimiera (1904 — 
1930) mgr, Rawicz, Rynek 33 
Januszowa Irena Barbara Janina 
(1908 — 1931) mgr, Stary Sącz, ul 
Morawskiego 1 


Janyszek Walentyna (1912 — 1936) 
mgr, Toruń, ul. Bydgoska 10, m. 1 
Jańczak Maria (1910 — 1936) mgr. 

Lublin, ul. Peowiaków 5, m. 5 
Jaraczewski Edmund (1884 — 1910) 
prow.. Kamienica 69a, pow. Jele- 
nia Góra 

Jarecki Marian Bogdan (1908 — 1931) 
mgr, Zabrze, ul. Wolności 328, m. 3 
Jarmołowski Karol (1892 — 1929) mgr, 
Jabłonowo ul. Kolejowa 11 

Jarnuszkiewicz Henryk (1903 — 
1930) mgr, Pakość, Rynek 22 

Jaroszewiczówna Julia (1919 — 1946) 
mgr, Żerków, Rynek 3 

Jaroszewska Janina Aleksandra (1905 
— 1928) mgr, Kraków, ul. Dolne 
Młyny 3, m. 1 

Jaroszowa Kazimiera (1901 — 1925) 
mgr. Nowy Sącz, ul. Kościelna 1 
Jaroszowa Waleria Antonina (1912 
— 1940) mgr, Nowy Sącz, ul. Ma- 
tejki 32 

Jaroszyńska Alina Franciszka (1898 
— 1925) mgr, Grodków, ul. War 
szawska 17 

Jarząbek Eugenia Władysława (1908 
— 1939) mgr. Warszawa, ul. Obo- 
zowa 75, m. 26 

Jarzębowski Jan Artur (1885 — 1913) 
prow., Ruda Pabianicka, ul. Zje- 
dnoczenia 8, m. 2 

Jarzymowska Leokadia (1900 — 1923) 
mgr, Rzeszów, ul. Poniatowskiego 10 
Jarzy wa Janina Kazimiera (1900 — 
1922), Krosno, Rynek 26 
Jasińska Janina (1902 — 1944), Sierpc, 
Stary Rynek 13 

Jasiński Bronisław (1887 — 1922) mgr, 
Wrocław, Al. Matejki 6, m. 4 
Jasiński Stefan Adolf (1885—1913) 
prow., Rakoniwice, ul. Pocztowa 6 
Jaskólska Janina (1913 — 1940) mgr, 
Wrocław-Sępulno, ul. Partyzan- 
tów 25. m 3 


693 


694 


flrm OEI4C - book-olds.ru Jaskólski 


FARMACEUCI 


Józewska 


Jaskólski Brunon (1917 — 1946) ęngr, 
Wrocław, ul. Partyzantów 25 
Jaskulska Helena (1916 — 1946) mgr, 
Piechem, pow. Szubin 
Jastalska Krystyna (1907 — 1931) mgr, 
Solice Zdrój, ul. Słowackiego 19 
Jastrzębiec - Hertnanowska Waleria 
Władysława (1917 — 1946) mgr, Gę- 
bica, pow. Mogilno 
Jastrzębska Fłorentyna Wincenta 
(1906 — 1932) mgr, Płock, ul. Zduń- 
ska 10, m. 6 

Jaśkowiakowa Jadwiga (1906 — 193?) 

mgr, Gniezno, ul. Krzywe Kolo 5b 
Jaślar Zbigniew Adolf (1913 — 1935) 
mgr, Bytom, ul. Szymanowskie- 
go 2 

Jaśniewicz Józef (1908 — 1933) mgr, 
Kalisz, ul. P O. W. 43 
Jawornicki Bolesław Seweryn (1872 
— 1892) mgr, Kraków, ul. Długa 48 
Jaworska Zofia Ludwika (1913 — 1938) 
mgr, Kraków, ul. Grzegórzecka 49 
Jaźwiński Józef Romuald (1890 — 
1929) prow., Łomża, ul. Bernato- 
wicza 4, m. 1 

Jażdżykówna Eleonora Maria (1917 
— 1947) mgr, Warszawa, ul. Hoża 
7, m. 29 

Jełeń Zofia Joanna (1915 — 1938) mgr, 
Kraków, ul. Szarego 26 
Jeleńska Janina Amelia (1899 — 1929), 
Łódź, ul. Gdańska 113, m. 28 
Jełiński Henryk (1912 — 1945) mgr, 

Łódź, ul. Odolańska 3 
Jerzmanowska Zofia Irena (1906 — 
1931) dr chemii. Łódź, ul. Zawadz- 
ka 7, m. 5 

Jerzmanowska Zofia Justyna (1885 
— 1924) prow.. Warszawa, ul. Mie- 
dziana 12 

Jeske Halina Maria (1912 — 1935) 
mgr. Warszawa, ul. Elsterska 9 
Jeske Hugo Juliusz (1901 — 1932) 
prow., Sosnowiec, Walcownia Re- 
nard 1, m. 3 


Jeske Józef (1912 — 1935) dr farm., 
Warszawa, ul. Elsterska 9 
Jesse Janina Maria Teresa Helena 
(1907 — 1935) mgr, Poznań, ul. Klo- 
nowicza 7, m, 1 

Jeszke Henryk Wacław (1884 — 1914) 
Prow., Świecie n/W., ul. Klasztor- 
na 13 

Jezierski Józef (1896—1922) Warsza- 
wa, ul. Brzeska 20, m. 5 
Jeziorowski Bronisław (1908 — 1936) 
mgr, , Wrocław, ul. Zbożowa 15, 
m. 12 

Jeżewska Ewa Maria (1884 — 1907) 

prow., Tarczyn, ul. Rynek 33 
Jeżowski Feliks Stefan (1889 — 1927) 
mgr, Zawichost, pow. sandomier- 
ski 

Jeżowski Marian (1886 — 1907), To- 
maszów Lub , ul. Sienkiewicza 18 
Jędras Ignacy (1894 — 1916) prow., 

Sosnowiec, ul. Harcerska 5 
Jędraszczak Jadwiga (1911 — 1933), 
Łódź-Radogoszcz, ul. Żeligowskie- 
go 

Jędraszko Augusta (1909—1934) mgr. 
Warszawa, ul. Modrzewiowa 7. 
m. 11 

Jędrych Janina (1923 — 1947) mgr, 
Mińsk Maz., ul Warszawska 62 
Jędrzejewski Józef (1875 — 1902) 
prow., Warszawa, ul. Okopowa 25 
m. 13 

Jereczek Alfons (1907—1929), Gdy- 
nia, ul. I Armii W. P. 34, m. 13 
Joffe Maria (1904—1928) mgr, Szcze- 
cin, Al. 3 Maja 10, m. 21 
Jordan Zofia Janina (1913—1936) 
mgr, Strzelin, ul. Ząbkowska 22 
Joszt Jakub (1879 — 1903) prow., Kar- 
czew n/B. 

Józefowicz Wanda Zofia (1908 — 
1933) mgr, Zabrze, ul. Roosevelta 70 
Józewska Michalina Kazimiera (1894 
— 1913), Warszawa, ul. Ustronie 2, 
m. 36 


695 


696 


flrm OEI4C - book-olds.ru 


Juchniewicz 


FARMACEUCI 


Kaintoch 


Juchniewicz Szymon (1886 — 1929) 

mgr. Warszawa, ul. Wilcza 3 
Judejko Henryk (1885 — 1930) prow.. 
Drobin, ul. Zaleska 43 
Jung Bronisława (1909 — 1932) prow , 
Warszawa, Al. Wojska Polskiego 
56, m. 17 

Jung Maria Józefa (1905 — 1929) mgr. 
Warszawa, Al. Niepodległości 214, 
m. 4 

Juracka Janina Maria Agata Emi- 
lia (1898 — 1921) mgr, Nowy Sącz, 
ul. Sienkiewicza 4 
Jurand Artur (1914 — 1937) mgr, Kra- 
ków, ul. Sienkiewicza 18 
Jurczyńska Jadwiga (1906 — 1930) 
Łódź, ul. Mielczarskiego 5, m. 30 
Jurewicz Kazimiera (1902 — 1931) 
prow.. Warszawa, ul. Fabryczna 
13, m. 24 

Jurgowa Zofia (1913 — 1933), Śrem, 
Rynek 5 


Jurkiewicz Karolina (1890 — 1916) 

mgr, Kraków, ul. Długa 6, m. 4 

Jurkiewicz Zofia zob. Ntemczewska- 
Jurkiewicz 

Jurków Irena Wiktoria (1907 — 1929) 
prow.. Dąbrowa Górnicza, ul. So- 
bieskiego 8 

Jurkowa Stanisława Agnieszka (1910 
— 1934) mgr, Kraków, ul. Batore- 
go 4a, m. 2 

Jurkowski Antoni (1885 — 1915) mgr, 
Nakło nad Notecią, ul. Bydgoska 51 

Jurkowski Damazy (1878 — 1920) 
prow., Radzyń Chełm., pow. Gru- 
dziądz, Rynek 15 

Juszkiewicz Edmund (1910 — 1937) 

mgr, Wałbrzych, ul Boi. Chrobre- 
go 1, m. 10 

Juszkiewicz Walerian (1890 — 1909), 

Łódź, ul. Abranowsklego 5 


Kabziński Marian Michał (1893 — 
1925) mgr, Zawiercie, ul. Pomor- 
ska 16 

Kacprzak Anna (1908—1931), Łódź, 
ul. Mostowa 17c 

Kaczkowski Jan (1907 — 1933) mgr, 
Przemyśl, ul. Smolki 4 

Kaczmarczyk Irena (1910 — 1934) 
mgr, Bydgoszcz, ul. Dworcowa 88 

Kaczmarek Feliks (1912 — 1935) mgr, 
Leszno, ul. Kłonowicza 3 

Kaczmarska Jadwiga (1900 — 1920) 
prow., Warszawa, ul. Nowy Świat 
72, m. 9 

Kaczorowska Emilia Janina (1915 
1945) mgr, Częstochowa, ul. Focha 
52, m. 15 


Kaczorowski Zygmunt Jan (1916 — 
1938) mgr, Legnica, ul. Drukarska 14 

Kaczyński Antoni (1885 — 1913) prow., 
Zaniemyśl, pow. Środa, ul. Po- 
znańska 27 

Kaczyński Feliks (1876—1902) prow., 
Parczew, woj. lubelskie 
Kadź Anna (1906—1931) mgr, Lu- 
bień n Kresą, pow. Brzeg, ul. Mo- 
stowa 2 

Kahane Anna (1904 — 1930) mgr. 
Biała, ul. Szpitalna 15 
Kahane Wilhelm (1899—1931) mgr. 
Biała, ul. Szpitalna 15 
Kaintoch Gerhard Józef (1887 1912) 

prow., Tworóg, pow. gliwicki, ul 
3 Maja 7a 


697 


69 $ 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kalicka 


FARMACEUCI 


Karbowski 


Kalicka Wanda Maria zob. Kray tsch- 
Kalicka 

Kaliniewska Helena Anna (1897 — 
1920) mgr, Kraków, ul J Lea 52 
Kalinowa Zofia (1903 — 1926) mgr, 
Końskowola, pow. Puławy, ul. 
Lubelska 26 

Kalinowska Eufemia zob, Grudziń- 
ska-Kalinowska 

Kalinowska Zofia (1893 — 1926) mgr. 

Przemyśl, ul. Okrzei 19 
Kalinowska Zofia (1899 — 1922), Łod/, 
ul. Sienkiewicza 73, m. 5 
Kalinowska Zofia Anna (1908 — 1933) 
mgr, Bytom, ul. Dworcowa 31 
Kalinowska Zofia Elżbieta (1907 — 
1930) dr fil., Lublin, ul Krakow- 
skie Przedmieście 56 
Kalinowski Antoni (1881 — 1913) 
mgr, Stara Kiszewa, pow. Kościer- 
ski 

Kalinowski Stanisław (1896 — 1929) 
prow., Głuchołazy, ul. Stalina 15 
Kalita Eugenia (1903—1930) mgr, 
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Witosa 1 
Kalkstein Izabela Anna (1908—1933) 
mgr. Warszawa, ul. Czarnieckiego 
22 

Kalkstein-Osłowski Adam (1892 — 
1914), Bydgoszcz, Al. 1 Maja 35, 
m 11 

Kałukiewiez Bolesław (1890 — 1928)' 
prow., Bierutów, ul Moniuszki 1 
Kalusińska Barbara (1920 — 1947) 
mgr, Tczew, ul. Kościuszki 24 
Kałaska Mieczysław (1913 — 1940) 
mgr, Sokołów, ul. Lipowa 7 
Kałaska Zofia (1910—1936) mgr, So- 
kołów Pódl , ul. L’powa 7 
Kałuża Józefa Jadwiga zob. Gło- 
wacka-Kałuża 

Kałużanka Halina (1915 — 1937) mgr. 

Kraków, ul. Syrokomli 22, m. 9 
Kałużniocki Eustachy (1886 — 1910) 
mgr, Chrzanów, Al. Lenina 34 
Kamecka>Krukowska Maria Sabina 
(1911 — 1933) mgr, Łódź, ul. 1 Maja 
4, m. 12 

699 


Kamieńska Helena (1885 — 1922) 
mgr, Zabrze, ul. Pawliczka 6, m. 3 
Kamieński Józef Stanisław (1904 — 
1927) mgr. Warszawa, Al. Jerozo 
limskie 37 

Kamińska Alfreda (1908 — 1932) mgr, 
Przasnysz, pl. 1 Maja 19 
Kamińska Irena Sabina (1910—1933) 
prow., Dąbrowa Górnicza, ul 

I Maja 47 

Kamiński Aleksander zob. Linder- 
Kamiński 

Kamiński Alfred (1895—1922) mgr. 

Warszawa, ul. Targowa 53, m. 10 
Kamiński Bogdan Józef (1913 — 1945) 
mgr. Środa Wlkp , Stary Rynek 

II 

Kamiński Marian Wacław (1889 — 
1931) prow.. Łódź, ul. Piotrkowska 
10 

Kamsler Stefania (1902 — 1923) mgr. 
Bielsko, ul. Wzgórze lb 
Kandiak Emilia (1896 — 1917) prow.. 

wieś. Kozłów, pow. Miechów 
Kania Franciszka Józefa (1895 — 1922) 
prow , Tarnów, ul. Rogojskiego 2 
Kann Maria (1879 — 1913) mgr. War- 
szawa, ul. Madalińskiego 71, m. 1 
Kantorek Zdzisław (1916 — 1946) mgr, 
Szczecin, ul. Unii Lubelskiej. 
Okręgowy Szpital 

Kantrzonki Benon Józef (1904—1939) 
mgr, Poznan, ul. Dąbiowskiego 24, 
m. 9 

Kapłan Halina (1919 — 1940) mgr, 
Wrocław, ul Prusa 47, m. 13 
Kapuścińska Irena Janina (1919 — 
1946) mgr, Radom, ul. 1 Maja 36 
Kapuściński Władysław (1913 — 1936) 
mgr, Brwinów, ul. Kościuszki 4 
Karanowicz Roman (1905 — 1931) 
mgr., Kalisz, pl. Sw. Józefa 10, 
m. 9 

Karbownicka Jadwiga (1903 — 1926) 
mgr. Radom, ul. 1 Maja 36 
Karbowski Kazimierz (1904 — 1929) 
mgr, Poznań, ul. Staszyca 9, m. 2 

700 


flrm OEI4C - book-olds.ru Karczewski 


FARMACEUCI 


Kicko 


Karczewski Wacław Stanisław (1895 
— 1939) mz. chem., Warszawa, Al 
Na Skarpie 69, m. 5 
Karpińska Maria zob Wiśniewska- 
Karpińska 

Karpińska Maria (1919—1942) mgr, 
Gdańsk Oliwa, ul. Piastowska 3, 
m. 4 

Karsch Janina (1903 — 1926) Lodź 
ul. Zgierska 106 

Karwacki Stanisław August (1867 — 
1893) mgr, Czernichów, pow. Kra- 
ków 

Karwacki Witold Narcyz (1903 — 
1936) mgr, Czernichów, pow. Kra- 
ków 

Karwowski Mieczysław Wiktor Adam 
(1882 — 1918) prow.. Grodzisk Wlkp . 
ul. Bukowska 10 

Kasner Honorata (1912 — 1938) mgr, 
Sosnowiec, ul. Pierackiego 4 
Kasperkiewicz Tadeusz (1910 — 1933) 
mgr, Łódź, ul. Piłsudskiego 65, m. 6 
Kasprzak Helena (1897 — 1946), Po 
znań, ul. Druzbacka la, m. 2 
Kasprzycki Eugeniusz (1894 — 1921) 
mgr, Pruszków, ul. 3 Maja 31 
Kasprzykowski Edward (1894 — 1924) 
mgr, Radom, pl. Legionów 12 
Kasprzykówna Stefania (1907 — 1934) 
mgi, Dąbrowa Górnicza, ul. Wiej 
ska 2 

Kaszubski Bronisław (1888 — 1929) 
prow , Brzeg, ul. Piastowska 4 
Kaszyńska Janina (1905—1928) mgr. 
Warszawa, ul. Mała 14, m. 8 
Katinas Piotr (1877—1907), Gdańsk 
Wrzeszcz, ul Kliniczna, barak 
akademicki 

Kaufman Edward Henryk (1893 — 
1920) mgr, Gdańsk, ul. Rokossow- 
skiego 35 

Kawczak Maria Jadwiga (1903 — 
1927) mgr, Warszawa, ul. Szwedz- 
ka 6 

701 


Kawecka Jadwiga Maria (1911 — 
1936) mgr, Budzyń, Apteka Pod 
Orłem 

Kawecki Henryk Karol (1916 — 1947) 
mgr., Wieluń, ul. Ewangelicka 10 
Kawska Zuzanna (1915 — 1938) mgr, 
Sanok, ul. Głowackiego 10 
Kazanzi Henryka Bronisława (1902 
— 1946), Koszalin, ul. Młyńska 62, 
m. 3 

Kazimierska Aleksandra (1913 — 1937) 
mgr, Wolbrom, ul. Mariacka 6 
Kazimierska Anna Aurelia (1912 — 
1936) mgr, Poznan, ul. Śniadeckich 
23, m. 3 

Kaznowiecka Irena (1914 — 1940) mgr. 
Maków Podhalański, ul. Piłsud- 
skiego 

Kaźmierczak Stanisław (1909 — 1933) 
prow.. Warszawa, ul. Złota 45, 
m. 22 

Keberwein Wanda Hermina Maria 

(1913 — 1937) mgr. Bielsko, pl. 
Smolki 7, m. 6 

Kempiak Maria Władysława (1913 
— 1937) mgr, Bydgoszcz, ul. Turoń- 
ska 84, m, 6 

Kempiński Marian (1913 — 1943) 
mgr, Myślibórz, ul. Stalina 18 
Kempisty Jan Kazimierz (1906 — 
1934) mgr. Warszawa, ul. Dąbrów 
ki 18, m. 5 

Kerekjarło Maria Leonia (1916 — 
1942) mgr, Kraków, ul. Racławicka 
18, m. 4 

Kerhł Leonard (1901 — 1928) mgr, 
Bytom, ul. Daszyńskiego 1 
Kędracki Stefan (1904 — 1929) mgr, 

Kazimierza Wielka, pow, pińczow- 
ski, ul. 3 Maja 2 

Kędzia Adam (1883—1912), Płock, ul 
Dobrzyńska 9, m. 4 
Kędziora Melania (1909—1933) prow., 
pow. kozielski 

Kicko Bolesław (1895 — 1926) mgr, 
Wyszogród, pow. płocki 
Kicko Irena (1899 — 1926) mgr. Nowe 
Miasto, pow. płoński 

702 


flrm OEI4C - book-olds.ru Kicko 


FARMACEUCI 


Klonowiecki 


Kicko Stanisława (1917 — 1943), Wy- 
szogród, pow. płocki 
Kierdowska Irena Maria (1896 — 1925) 
dr fil., Gniezno, ul. Dąbrówki 1, 
m. 2 

Kiełbasa Jerzy (1909 — 1936) mgr, 
Pszczyna, ul. Piastowska 25 
Kieresińska Alicja Wanda (1906 — 
1929) mgr, Kraków, ul. Smoleńsk 
16, m. 4 

Kiernik Maria Anna (1899 — 1924) 
mgr, Kraków, ul. Grunwaldzka 16, 
m. 13 

Kieruczenkowa Anna (1903 — 1929) 
mgr. Łódź, ul. Malczewskiego 4a 
Kierzyński Leon (1894 — 1921) dr 
chemii, Poznań, ul. Czerwonej 
Armii 4 

Kietliński Józef (1888 — 1928) prow , 
Poręba n/Bug. 

Kijewska Zofia (1914 — 1946) mgr. 
Łódź, ul. Szterlinga 20, m. 3 
Kijowska Helena (1910—1935) mgr, 
Gdynia, ul. Kwidzyńska 4, m. 3 
Kindlik Michał (1890 — 1925) mgr, 
Tarnów, ul. Targowa 7 
Kinel Adam Zenon (1889 — 1921) mgr, 
Zabrze, ul. Roosevelta 72 
Kirkor Wanda Józefa (1907 — 1931) 
mgr, Gorzów, ul. Moniuszki 21 
Kirpsza Michał (1889 — 1928) mgr, 
Toruń, ul. Słowackiego 19, m. 1 
Kisiel Irena Marianna (1917 — 1943) 
mgr, Siedlce, ul. Pułaskiego 17 
Kismanowski Henryk (1899 — 1947) 
prow., Wałbrzych, ul. Chopina 2, 
m. 10 

Klarnet Antonina (1909 — 1939) mgr, 
Bytom, ul. Chrobrego 7 
Klatkowa Irena (1907 — 1933) mgr, 
Krosno, ul. Lwowska 1